Imeds.pl

Glukoza 5% Wet Baxter 50 G/1000 Ml

1,


NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Glukoza 5% WET Baxter, 50 g/1000 ml, roztwór do infuzji dla psów, koni, kotów, świń, bydła, owiej kóz

2. SKŁAD JAKOŚCIOW Y I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ(-YCH)

Glukoza    50 g/1000 ml

Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do infuzji

4.


SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Docelowe gatunki zwierząt

Pies, koń, kot, Świnia, bydło, owca, koza.

4.2.    Wskazania do stosowania dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Do stosowania w przypadkach odwodnienia hipertonicznego celem uzupełnienia strat wody, do utrzymania bilansu wodnego ustroju, jako nośnik leków, jako źródło kalorii łatwo przyswajalnych przez ustrój. Hipoglikemia w przebiegu chorób wątroby, posocznicy, chorobach nowotworowych (np. insulinoma), u nowonarodzonych zwierząt, w chorobach przebiegających z brakiem apetytu, hi-potermią, a także przedawkowanie insuliny. W zespole hipotermii-hipoglikemii u kociąt i szczeniąt, odwodnienie w przypadkach biegunek u psów i kotów, parwowiroza u psów, panleukopenia kotów, niewydolność nerek u psów, zatrucia glikolem propylenowym, i pestycydami fosforoorganicznymi, barbituranami, dializa otrzewnowa, kardiomiopatia rozstrzeniowa u kotów, hipotermia-hipoglikemia źrebiąt, odwodnienie w przebiegu biegunek u koni, ostra niewydolność nerek u koni, kwasica, zespół wyczerpania koni, hiperlipidemia koni, endotokscmia źrebiąt, hiperkałiemiczne porażenie koni, biegunka oraz skręt i rozszerzenie trawicńca u bydła dorosłego, hipoglikemia bydła pojawiająca się w wyniku ostrych biegunek lub braku łaknienia, średniego stopnia kwasica u bydła, biegunka u nowonarodzonych prosiąt, hipoglikemia prosiąt.

4.3.    P rzec i wws ka za n i a

Stany odwodnienia hipotonicznego i hipoosmolarności płynów ustrojowych. Przeciwwskazaniami do stosowania 5% roztworu glukozy są stany, gdzie dochodzi do ubytku elektrolitów, przypadki wstrząsu, z wyjątkiem wstrząsu kardiogennego, w wyniku ostrej niewydolności serca oraz hiperglikemia

związana z wewnątrzwydzielniczą niewydolnością trzustki.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u każdego z docelowych gatunków zwierząt

Brak

4.5. Specjalne środki ostrożności przy stosowaniu, w tym specjalne środki ostrożności dla osób podających produkty lecznicze weterynaryjne zwierzętom

Żywienie pozajelitowe z zastosowaniem roztworów glukozy wymaga podawania fosforanów, potasu, magnezu. Po dłuższym ciągłym wlewie glukozy może pojawić się przewodnienie i zasadowica.

4.6. Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

W trakcie leczenia mogą wystąpić: przewodnienie, zasadowica, hipofosfatemia, hipokaliemia.

W przypadku dożylnego stosowania płynu o temperaturze innej niż temperatura ciała może wystąpić podrażnienie żyl oraz zakrzepowe zapalenie żył w miejscu wkłucia.

4.7. Stosowanie w ciąży i laktacji

Może być stosowany w okresie ciąży i laktacji.

4.8. Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie należy podawać w połączeniu z aminofiliną, barbituranami, erytromycyną, hydrokortyzonem, warfaryną, kanamycyną, sulfonamidami, witaminą B|2.

Należy uwzględnić potencjalną możliwość wystąpienia niezgodności produktów leczniczych dodawanych do produktu leczniczego weterynaryjnego Glukoza 5% WET Baxter, zwracając uwagę na możliwe zmiany zabarwienia i (lub) tworzenie się osadów, nierozpuszczalnych kompleksów lub kryształów. Należy zapoznać się też z informacją o produkcie, który ma być dodany. Przed dodaniem innego produktu leczniczego należy sprawdzić czy zakres pil, w którym jest on skuteczny, jest taki sam jak dla produktu leczniczego weterynaryjnego Glukoza 5% WET Baxter. W razie dodawania innych produktów leczniczych do produktu leczniczego weterynaryjnego Glukoza 5% WET Baxter mieszaninę należy natychmiast podać.

4.9. Dawkowanie i droga(-i) podania dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Konic: 1000 ml - 6600 ml Bydło: 1000 ml - 5000 ml Kozy, owce, świnie: 250 ml - 1250 ml Prosięta: 1 ml/100 g mc.

Psy, koty: od 2 ml/kg mc. do 20 ml/kg mc. Dożylnie, dootrzewnowo, podskórnie.

Opakowanie raz rozpoczęte nic może być przechowywane i stosowane powtórnie. W razie wystąpienia zmian wizualnych w roztworze lub uszkodzenia opakowania, preparatu nie należy stosować.

Instrukcja użytkowania Icku

Płyn o temperaturze pokojowej podawać natychmiast po założeniu przyrządu do podawania wlewów kroplowych.

Wprowadzenia do płynu dodatkowego leku należy dokonać w miejscu późniejszego połączenia z przyrządem do podawania wlewów kroplowych.

Nie należy przechowywać roztworów, do których wprowadzono dodatkowe leki.

Postępować zgodnie z zasadami aseptyki.

4.10. Przedawkowanie (w tym jego objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy oraz odtrutki), jeżeli niezbędne

Przedawkowanie płynu może objawić się hipertonią płynu pozakomórkowego, odwodnieniem komórek oraz niedoborem potasu.

4.11. Okres(-y) karencji

Psy, koty - nie dotyczy

Bydło, konie, świnie, owce, kozy - zero dni

WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOG ICZNE/IMMUNOLOGICZNE

5.


Grupa farmakotcrapciitvc/na: Płyny infuzyjne do żywienia pozajelitowego. Węglowodany.

Kod ATCvct: OB05BA03

5.1.    Właściwości farma kod v na uliczne

Glukoza 5% WET Baxtcr jest jałowym, nie zawierającym pirogenów, izotonicznym w stosunku do krwi, roztworem glukozy w wodzie do wstrzykiwali. Glukoza jest metabolizowana przez wszystkie komórki organizmu, a dla komórek nerwowych, erytrocytów, rdzenia nerek, szpiku kostnego stanowi jedyne źródło energii. Stosowana jest jako środek uzupełniający niedobór energetyczny, zapobiegający kwasicy, zwiększający diurezę. Uczestnicząc w glukoneogenezie wymaga odpowiedniej podaży

insuliny.

Odczyn pH 3,5 - 6,5.

Wartość energetyczna 1 g glukozy wynosi 4 kcal.

100 ml roztworu dostarcza 20 kcal (83,5 kJ).

Osmolarność teoretyczna roztworu wynosi 277,5 mOsm/1.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Glukoza jest metabolizowana w tkankach i częściowo odkładana w postaci glikogenu w wątrobie. Organizm może metabolizować ok. 0,8 g glukozy na 1 kg mc. na godzinę. Biologiczny okres półtrwa-nia leku wynosi 41 godzin,

6.


SZCZEGÓŁOWE DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Skład jakościowy substancji pomocniczych

Woda do wstrzykiwali

6.2.    Główne niezgodności farmaceutyczne

O    V

Katalizujące działanie glukozy powoduje rozkład hydrolityczny większości antybiotyków z grupy penicylin. Zawarty w roztworze glukozy 5-HMF wchodzi w reakcję z pierwszorzędowymi grupami aminowymi (-NH2), co prowadzi do całkowitego rozkładu insuliny oraz albuminy ludzkiej. Obecność 5-HMF wpływa również na rozkład dopaminy i lewarterenolu.

6.3.    Okres ważności (w tym jeżeli jest to konieczne okres przydatności produktu leczniczego weterynaryjnego po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego/rozcieliczeniu bądź rekonstytucji/dodaniu do pokarmu lub paszy granulowanej)

Okres trwałości dla produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży; 3 lata.

6.4.    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu i transporcie

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

W czasie przechowywania i transportu należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi, zimnem, kurzem, opadami atmosferycznymi oraz przed działaniem par rozpuszczalników organicznych, kwasów i zasad.

6.5. Rodzaj opakowania bezpośredniego i skład materiałów z których je wykonano

Butelka typu bottlc-pack z polietylenu (LDPE), o pojemności 250 ml i 500 ml. Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

Szczególne środki ostrożności dotyczące unieszkodliwiania nie zużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub odpadów pochodzących z tego produktu, jeżeli ma to zastosowanie

6.6.


Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

7.    NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

272/96

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBRO-TU/DATA PRZEDŁUŻENIA TERMINU WAŻNOŚCI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

12.08.1996

19.12.2001

21.11.2006

08.07.2008

10. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

05 listopada 2008 r.

ZAKAZ SPRZEDAŻY, DOSTAWY l/LUB STOSOWANIA, JEŻELI DOTYCZY

Nic dotyczy.