+ iMeds.pl

Glukozamina pharma nord 400 mgUlotka Glukozamina pharma nord

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Glukozamina Pharma Nord, 400 mg, kapsułki twarde Glucosaminum

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę przed zastosowaniem leku.

Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Jeżeli objawy się nasilają lub nie ustępują, należy skontaktować się z lekarzem

Jeżeli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Glukozamina Pharma Nord i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Glukozamina Pharma Nord

3.    Jak stosować lek Glukozamina Pharma Nord

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Glukozamina Pharma Nord

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK GLUKOZAMINA PHARMA NORD I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Glukozamina Pharma Nord jest niesteroidowym lekiem działającym przeciwzapalnie i przeciwreumatycznie.

Wskazaniem do stosowania leku Glukozamina Pharma Nord jest zmniejszenie objawów łagodnych do umiarkowanych choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego.

Lekarz może stwierdzić inne wskazanie do stosowania leku Glukozamina Pharma Nord. Zawsze należy przestrzegać zaleceń lekarza.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU GLUKOZAMINA PHARMA NORD

Kiedy me zażywać leku Glukozamina Pharma Nord

jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na glukozaminę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Glukozamina Pharma Nord

- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na skorupiaki, ponieważ substancja czynna uzyskiwana jest ze skorupiaków

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Glukozamina Pharma Nord

Przed rozpoczęciem stosowania leku Glukozamina Pharma Nord należy zwrócić się do lekarza w celu wykluczenia czynnej choroby stawów, którą należy leczyć w inny sposób

Każda kapsułka leku Glukozamina Pharma Nord zawiera 2,2 mmol (87 mg) potasu. Należy uwzględnić to w przypadku pacjentów zc zmniejszoną czynnością nerek oraz u pacjentów z kontrolowaną zawartością potasu w diecie.

Należy poinformować lekarza:

o jeżeli u pacjenta występuje zwiększone stężenie cholesterolu, gdyż w kilku przypadkach zaobserwowano zwiększone stężenie cholesterolu we krwi, po zastosowaniu glukozaminy. Zaleca się kontrolowanie stężenia cholesterolu przed i podczas leczenia

o jeżeli u pacjenta stwierdzono astmę. Rozpoczynając leczenie glukozaminą, pacjent powinien być świadomy potencjalnego pogorszenia syptomów. o jeżeli u pacjenta stwierdzono cukrzycę. Rozpoczynając leczenie glukozaminą, może być konieczne częstsze kontrolowanie stężenia cukru wc krwi.

Zażywanie leku Glukozaminą Pharma Nord z innymi Ickami

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach i innych preparatach. Dotyczy to również leków, które wydawane są bez recepty, a także Icków roślinnych oraz silnych witamin i minerałów

Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku, gdy lek Glukozaminą Pharma Nord jest przyjmowany jednocześnie z innymi lekami, a w szczególności z:

-    lekami przeciwzakrzepowymi (warfaryna)

-    tetracykliną

Zażywanie leku Glukozaminą Pharma Nord zjedzeniem i piciem

Można przyjmować kapsułki zjedzeniem i piciem Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ciąża

Leku Glukozaminą Pharma Nord nie należy stosować u kobiet w ciąży.

Karmienie piersią

Lek Glukozaminą Pharma Nord nie należy stosować u kobiet podczas karmienia piersią Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Brak danych dotyczących wpływu leku Glukozaminą Pharma Nord na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Jeżeli po rozpoczęciu leczenia lekiem Glukozaminą Pharma Nord wystąpią takie objawy jak senność, zawroty głowy, nudności czy wymioty, nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać urządzeń mechanicznych w ruchu.

3. JAK STOSOWAĆ LEK GLUKOZAMINAPHARMA NORD

Dorośli i osoby w podeszłym wieku

Zazwyczaj stosowana dawka leku to jedna kapsułka trzy razy na dobę (odpowiada to dawce 1200 mg glukozaminy). Zamiennie pacjent może przyjąć 3 kapsułki jednorazowo. Lek należy popić pełną szklanką wody.

Glukozaminą Pharma Nord nie stosuje się w leczeniu ostrego bólu.

Działanie lecznicze (w szczególności zmniejszenie nasilenia bólu) może być nieodczuwalne przez kilka tygodni stosowania, a w niektórych przypadkach nawet dłużej.

W przypadku gdy, nie zaobserwowano działania leczniczego po 2-3 miesiącach stosowania, należy poddać ponownej ocenie kontynuację leczenia glukozaminą.

Do stosowania doustnego.

Dzieci

Leku nie należy stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat, bez konsultacji z lekarzem.

Zaburzona czynność nerek i wątroby Należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza

Zażycie większej niż zalecana daw ki leku Glukozamina Pharma Nord

Należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w przypadku przyjęcia większej niż zalecana w ulotce lub przez lekarza dawki leku Glukozamina Pharma Nord.

Pominięcie zażycia leku Glukozamina Pharma Nord

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej kapsułki.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Glukozamina Pharma Nord może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zaobserwowano następujące działania niepożądane:

Często występujące działania niepożądane (występujące u Ido 10 na 100 badanych)

•    Ból głowy

•    Zmęczenie

•    Nudności

•    Ból brzucha

•    Niestrawność

•    Biegunka

•    Zaparcie

Niezbyt często występujące działania niepożądane ( występujące u 1 do 10 na 1,000 badanych)

•    Wysypka

•    Swiąd

•    Zaczerwienienie skóry

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpiąjakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK GLUKOZAMINA PHARMA NORD

•    Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

•    Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25'C

•    Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

•    Nie stosować leku Glukozamina Pharma Nord po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Glukozamina Pharma Nord

Substancją czynną leku jest: glukozamina. Każda kapsułka zawiera 676 mg siarczanu glukozaminy w kompleksie z chlorkiem potasu (1:1), co odpowiada 509 mg siarczanu glukozaminy, co odpowiada 400 mg glukozaminy

Inne składniki leku to: magnezu stearynian

Otoczka kapsułki', żelatyna. Barwnik: tytanu dwutlenek (E 171)

Jak wygląda lek Glukozamina Pharma Nord i co zawiera opakowanie

Wygląd

Glukozamina Pharma Nord jest białą twardą kapsułką żelatynową zawierającą biały skrystalizowany proszek

Wielkość opakowań

60, 90, 270 lub 1000 kapsułek

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Pharma Nord ApS Tinglykke 4-6 DK-6500 Vojens Denmark

Tei. +45 75 85 74 00

Data zatwierdzenia ulotki:

Glukozamina Pharma Nord

Charakterystyka Glukozamina pharma nord

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Glukozamina Pharma Nord 400 mg kapsułki twarde

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

400 mg glukozaminy, co odpowiada 509 mg siarczanu glukozaminy, co odpowiada 676 mg siarczanu glukozaminy w kompleksie z chlorkiem potasu (1:1)

Każda kapsułka zawiera 2,2 mmol (87 mg) potasu

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Kapsułka, twarda

Białe kapsułki twarde (rozmiar 0)

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Zmniejszenie objawów łagodnych do umiarkowanych choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

400 mg glukozaminy (1 kapsułka) trzy razy na dobę. Zamiennie dobowa dawka produktu może być podana jednorazowo.

Produkt leczniczy należy popić pełną szklanką wody. Produkt leczniczy może być stosowany z posiłkiem lub bez posiłku

Glukozamina Pharma Nord nie jest wystarczającym produktem w leczeniu ostrego bólu spowodowanego chorobą zwyrodnieniową stawów.

Działanie lecznicze (w szczególności zmniejszenie nasilenia bólu) może być nieodczuwalne przez kilka tygodni stosowania, a w niektórych przypadkach nawet dłużej.

W przypadku gdy, nie zaobserwowano działania leczniczego po 2-3 miesiącach stosowania, należy poddać ponownej ocenie kontynuację leczenia glukozaminą.

Osoby w podeszłym wieku: nie jest wymagane dostosowywanie zalecanej dawki u osób w podeszłym wieku.

Dzieci: Produkt leczniczy Glukozamina Pharma Nord nie jest zalecany do stosowania u dzieci lub młodzieży poniżej 18 lat ze względu na niewystarczającą ilość badań klinicznych.

Zmniejszenie czynności nerek i (lubi wątroby; Nie przeprowadzono szczegółowych badań u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i (lub) wątroby i dlatego nie ustalono zalecanej dawki produktu stosowanej w takich przypadkach. W przypadku pacjentów ze zmniejszoną wydolnością nerek należy uwzględnić, że w produkcie leczniczym Glukozamina Pharma Nord jest zawarty potas (patrz punkt 4.4).

4.3    Przeciwwskazania

Osoby z alergią na skorupiaki nie powinny stosować produktu leczniczego Glukozamina Pharma Nord, ponieważ substancja czynna uzyskiwana jest z muszli skorupiaków.

Nadwrażliwość na glukozaminę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Lekarz powinien wykluczyć czynną chorobę stawów, którą należy leczyć w inny sposób.

Należy zachować ostrożność w leczeniu pacjentów chorych na cukrzycę. Na początku leczenia produktem Glukozamina Pharma Nord może być konieczne ścisłe monitorowanie stężenia glukozy i insuliny we krwi. Rzadko u pacjentów leczonych glukozaminą obserwowano hipercholesterolemię. Zaleca się kontrolowanie stężenia cholesterolu podczas leczenia.

Określono występowanie objawów zaostrzenia astmy wywołanych rozpoczęciem stosowania glukozaminy (objawy przeminęły po odstawieniu glukozaminy). Pacjenci chorzy na astmę, powinni być świadomi potencjalnego pogorszenia objawów, po rozpoczęciu stosowania glukozaminy.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania glukozaminy jednocześnie z innymi lekami, ponieważ nie ma wystarczających danych dotyczących interakcji (patrz punkt 4.5).

1 kapsułka produktu Glukozamina Pharma Nord zawiera 2,2 mmol (87 mg) potasu, a zalecana dobowa dawka to 3 kapsułki, co odpowiada 6,6 nnnola (262 mg) potasu. Należy to uwzględnić w przypadku pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek bądź u pacjentów z kontrolowaną zawartością potasu w diecie.

4.5 Interakcje z innymi Ickami i inne rodzaje interakcji

Dane dotyczących interakcji pomiędzy glukozaminą, a innymi lekami są ograniczone, niemniej jednak odnotowano podwyższenie współczynnika INR podczas przyjmowania glukozaminy z pochodnymi kumaryny działającymi przeciwzakrzepowo (warfaryna i acenokumarol). Pacjenci przyjmujący pochodne kumaryny, powinni być ściśle monitorowani podczas stosowania glukozaminy.

Jednoczesne stosowanie glukozaminy może zwiększyć wchłanianie oraz stężenie tetracyklin w surowicy, brak jednak dostatecznych badań klinicznych potwierdzających tą interakcję.

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji. Brak danych dotyczących wpływu glukozaminy na farmakokinetykę innych leków. Ponieważ nie można wykluczyć możliwości interakcji, należy zachować ostrożność podczas stosowania glukozaminy z innymi lekami.

4.6    Ciąża i laktacja

Ciąża:

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania glukozaminy u kobiet w ciąży. Istnieją niewystarczające dane z badań na zwierzętach dotyczących ciąży, rozwoju embrionalnego lub płodowego, porodu i rozwoju pourodzeniowego (patrz punkt 5.3). Potencjalne ryzyko dla ludzi jest nieznane. Produktu leczniczego Glukozamina Pharma Nord nie należy stosować u kobiet w ciąży Laktacja:

Brak danych dotyczących przenikania glukozaminy do mleka kobiet karmiących piersią. Produktu leczniczego Glukozamina Pharma Nord nie należy stosować u kobiet podczas laktacji, ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa noworodka.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu glukozaminy na zdolność prowadzenia i obsługiwania pojazdów. Nie przewiduje się, aby produkt leczniczy Glukozamina Pharma Nord wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8 Działania niepożądane

Bardzo często występujące działania niepożądane związane z leczeniem glukozaminą są następujące: bóle brzucha, nudności, niestrawność, zaparcia i biegunka. Ponadto zgłaszano: bóle głowy, znużenie, wysypkę, świąd i zaczerwienienia skóry. Zgłaszane działania niepożądane są zazwyczaj łagodne i przemijające.

Zaburzenia układu nerwowego Często (> 1/100 do < 1/10)

Bóle głowy, uczucie zmęczenia

Zaburzenia żołądka i jelit Często (> 1/100 do < 1/10)

Bóle brzucha, nudności, niestrawność, biegunka, zaparcie

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100)

Wysypka, świąd, zaczerwienienie

Odnotowano sporadyczne, spontaniczne przypadki hipercholesterolemii, jednak nie ustalono związku przyczynowego.

4.9 Przedawkowanie

Oznaki i symptomy przypadkowego lub zamierzonego przedawkowania glukozaminy mogą być następujące: ból głowy, zawroty głowy, dezorientacja, nudności, wymioty, biegunka, zaparcie czy ból stawów. W przypadku przedawkowania, stosowanie glukozaminy powinno być zaprzestane. Indukowanie wymiotów może być dopuszczalne pod kontrolą medyczną. Standardowe leczenie wspomagające powinno być zastosowane, zgodnie z wymogami.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Inne niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne.

Kod ATC: MOI AX05.

Glukozamina (aminomonocukier) jest substancją endogenną u ludzi. Glukozamina jest prekursorem syntezy glikozaminoglikanów i kwasu hialuronowego, występujących podczas tworzenia chrząstki stawowej.

Podanie glukozaminy zwierzętom może zwiększać syntezę proteoglikanów w chrząstce oraz zmniejszać degradację chrząstki. Długotrwałe badania wykazały, że glukozamina może zmniejszać degradację chrząstki, prawdopodobnie poprzez zmniejszenie działania enzymów katabolicznych. Badania kliniczne wykazały, że zmniejszenie bólu może nastąpić po kilku tygodniach leczenia glukozaminą.

Mechanizm działania glukozaminy u ludzi jest nieznany.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Glukozamina jest stosunkowo niewielką cząsteczką (masa cząsteczkowa 179), łatwo rozpuszcza się w wodzie oraz hydrofilowych rozpuszczalnikach organicznych.

Glukozamina jest substancją aktywną, która uczestniczy w syntezie glikozaminogikanów.

Wchłanianie: W następstwie doustnego przyjmowania sole siarczanu glukozaminy są całkowicie zjonizowane w kwaśnym środowisku żołądka, uwalniając przez to glukozaminę, która jest absorbowana w jelicie cienkim. Około 80 % jest absorbowane w związku z pierwszym przejściem przez wątrobę, jednak dostępność biologiczna jest znacznie mniejsza, dokładny odsetek jest nieznany.

Dystrybucja: W następstwie dożylnego podania dystrybucja wynosi około 5 litrów, natomiast okres półtrwania w fazie eliminacji około 2 godziny.

Metabolizm: W chrząstce stawowej chondrocyty utylizują glukozaminę w syntezie glikozaminoglikanów. Wydalanie: Glukozamina jest metabolizowana w wątrobie do dwutlenku węgla, wody i mocznika.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Glukozamina wykazuje niewielkie ostre działanie toksyczne.

Ograniczone badania ostrej i przewlekłej toksyczności glukozaminy u zwierząt nic ujawniły specjalnych zagrożeń dla ludzi ponad te, które zostały już wymienione w innych punktach Charakterystyki Produktu Leczniczego.

Rezultaty badań in vitro oraz doświadczeń in vivo przeprowadzanych na zwierzętach wykazały, że glukozamina zmniejsza wydzielanie insuliny oraz indukuje oporność insulinową prawdopodobnie przez hamowanie czynności komórek beta. Jakkolwiek te przedkliniczne wyniki obserwowano jedynie w przypadku narażenia przekraczającego w stopniu wystarczającym maksymalne narażenie człowieka, co wskazuje na niewielkie znaczenie tych obserwacji w praktyce klinicznej. Do chwili obecnej nie odnotowano podobnych wniosków u ludzi.

Brak badań dotyczących mutagenności i rakotwórczości, ograniczone badania dotyczące toksycznego wpływu na reprodukcję. U szczurów nie zaobserwowano działań niepożądanych na rozród, rozwój embrionalny i płodowy oraz rozwój pourodzeniowy. Potencjalne wady rozwojowe u królików spowodowane podaniem glukozaminy nie zostały wystarczająco scharakteryzowane, ponieważ potomstwo oceniono według szkieletowego, a nie trzewnego zniekształcenia. Zaobserwowano zwiększenie intensywności resorpcji, w związku z tym skutki teratogenne w tym gatunku nie mogą być wykluczone.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Kapsułka zawiera:

Magnezu stearynian Otoczka kapsułki:

Żelatyna

Tytanu dwutlenek (E 171)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności 2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Opakowanie z HDPE zamykane nakrętkami HDPE lub LDPE. Wielkość opakowań: 60, 90, 270 lub 1000 kapsułek.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO, OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I ULOTKA DLA PACJENTA

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pharma Nord ApS Tinglykke 4-6 6500 Vojens Denmark

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

12062

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10 wrzesień 2003 rok

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Glukozamina Pharma Nord