+ iMeds.pl

Gluscan pl 500 MBq/mlUlotka Gluscan pl

ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

GLUSCAN PL, 500 MBq/ml, roztwór do wstrzykiwań Fluorodeoksyglukozy (18F)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza medycyny nuklearnej, który będzie

nadzorować całą procedurę.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi medycyny nuklearnej.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest GLUSCAN PL i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku GLUSCAN PL

3.    Jak przyjmować GLUSCAN PL

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać GLUSCAN PL

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest GLUSCAN PL i w jakim celu się go stosuje

Produkt ten jest radiofarmaceutykiem przeznaczonym wyłącznie do diagnostyki.

Substancja czynną zawartą w produkcie GLUSCAN PL jest fluorodeoksyglukoza (18F), substancja ta umożliwia tworzenia zdjęć diagnostyki obrazowej określonych części ciała.

Po podaniu niewielkiej ilości produktu GLUSCAN PL, lekarz wykona zdjęcia specjalnym aparatem, na podstawie których można stwierdzić lokalizację i rozwój choroby.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku GLUSCAN PL Kiedy nie stosować produktu GLUSCAN PL

-    jeżeli u pacjenta stwierdzono uczulenie na fluorodeoksyglukozę (18F) lub którykolwiek z pozostałych składników leku (patrz punkt 6)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed podaniem GLUSCAN PL należy zwrócić się do lekarza specjalisty medycyny nuklearnej:

-    jeśli pacjent choruje na cukrzycę nie w pełni kontrolowaną mimo leczenia

-    jeśli u pacjenta rozpoznano infekcję lub chorobę zapalną

-    jeśli u pacjenta rozpoznano chorobę nerek.

Należy poinformować lekarza medycyny nuklernej o następujących przypadkach:

-    ciąży lub podejrzeniu ciąży

-    karmieniu piersią

Przed podaniem GLUSCAN PL należy:

- wypić dużą ilość wody przed rozpoczęciem badania, aby jak najczęściej oddawać mocz w czasie pierwszych 4 godzin po jego zakończeniu - unikać wysiłku fizycznego

-    nie jeść przez co najmniej 4 godziny.

Dzieci i młodzież

Proszę skonsultować się z lekarzem medycyny nuklernej jeżeli pacjent nie ukończył 18 lat.

GLUSCAN PL a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi specjaliście medycyny nuklearnej o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a także jeśli pacjent zamierza stosować leki w przyszłości, ponieważ, inne leki mogą wpływać na ocenę wyników badania

-    wszystkie leki, które mogą wywoływać zmiany poziomu cukru we krwi (glikemii), np. leki przeciwzapalne (kortykosteroidy), leki przeciwpadaczkowe (kwas walproinowy, karbamazepina, fenytoina, fenobarbital), leki wpływające na układ nerwowy (adrenalina, noradrenalina, dopamina),

-    glukoza,

-    insulina,

-    leki zwiększające wytwarzanie krwinek.

GLUSCAN PL z jedzeniem i piciem

Pacjent powinien być na czczo co najmniej 4 godziny przed podaniem produktu, Należy pić dużo wody oraz unikać picia płynów zawierających cukier.

Przed podaniem GLUSCAN PL lekarz specjalista medycyny nuklearnej zbada stężenie glukozy we krwi, ponieważ zbyt duże stężenie glukozy może utrudniać ocenę wyników badania.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka może być w ciąży, karmi piersią lub nie wystąpiła ostatnia miesiączka, musi o tym powiedzieć lekarzowi specjaliście medycyny nuklearnej.

W razie wątpliwości należy poradzić się lekarza specjalisty medycyny nuklearnej prowadzącego badanie. Gdy pacjentka jest w ciąży

Lekarz specjalista medycyny nuklearnej poda produkt wyłącznie wtedy, gdy korzyści z jego stosowania będą większe niż zagrożenia związane z zastosowaniem radiofarmaceutyku

Pacjentki karmiące piersią

Należy przerwać karmienie piersią na 12 godzin po wstrzyknięciu GLUSCAN PL i usunąć pokarm odciągnięty w tym czasie.

Ponowne rozpoczęcie karmienia piersią należy uzgodnić ze specjalistą medycyny nuklearnej, który wykona badanie.

Jeśli pacjentka jest w ciąży, karmi piersią lub planuje zajście w ciążę powinna poinformowac o tym lekarza specjalistę medycyny nuklearnej zanim zostanie podany jej produkt.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

GLUSCAN PL najprawdopodobniej nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

GLUSCAN PL zawiera sód

Produkt ten może zawierać więcej niż 1 mmol sodu (23 mg). Należy wziąć to pod uwagę w przypadku pacjentów będących na diecie niskosodowej.

Jak przyjmować GLUSCAN PL

3.


Stosowanie produktów radiofarmaceutycznych, posługiwanie się nimi i usuwanie ściśle regulują odpowiednie przepisy. GLUSCAN PL będzie stosowany wyłącznie w specjalnie kontrolowanych pomieszczeniach i podawany pacjentom zgodnie z zasadami bezpieczeństwa przez przeszkolonych i wykwalifikowanych pracowników medycznych. Pracownicy będą rygorystycznie przestrzegać reguł bezpiecznego stosowania produktu i informować pacjenta o wykonywanych czynnościach.

Lekarz medycyny nuklearnej nadzorujący procedurę podawania produktu GLUSCAN PL decyduje o ilości produktu do podania każdemu pacjentowi. Musi być to najmniejsza ilość produktu, która może zapewnić uzyskanie potrzebnych informacji.

Podawana zwykle aktywność dla osób dorosłych wynosi od 100 do 400 MBq (w zależności od masy ciała pacjenta, użytej kamery do obrazowania oraz trybu badania). Megabekerel (MBq) to jednostka używana do wyrażania radioaktywności.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

W przypadku stosowania u dzieci i młodzieży, ilość należy dobierać w odniesieniu do masy ciała.

Podanie produktu GLUSCAN PL i wykonanie badania:

Produkt GLUSCAN PL jest podawany dożylnie.

Jedno wstrzyknięcie wystarcza na przeprowadzenie potrzebnego badania.

Po podaniu, pacjent powinien przebywać w stanie całkowitego spoczynku, nie czytajac i nie rozmawiając. Tuż przed badaniem pacjent otrzyma płyn do wypicia i będzie proszony o oddanie moczu.

.Podczas wykonywania zdjęć kamerą, pacjent musi leżeć, nie wykonując żadnych ruchów oraz nie rozmawiać.

Czas trwania badania

Lekarz medycyny nuklearnej poinformuje pacjenta o czasie trwania badania.

GLUSCAN PL jest podawany jako jedno wstrzyknięcie dożylne na 45-60 minut przed rozpoczęciem badania. Samo badanie (zbieranie obrazu przy użyciu kamery) trwa od 30 do 60 minut.

Po podaniu produktu GLUSCAN PL należy:

-    unikać bliskiego kontaktu z małymi dziećmi i kobietami w ciąży przez 12 godzin po iniekcji produktu

-    często oddawać mocz w celu usunięcia produktu z organizmu

Zastosowanie większej niż zalecana dawki produktu GLUSCAN PL

Przedawkowanie jest mało prawdopodobne, ponieważ pacjent otrzymuje wyłącznie jedną dawkę produktu GLUSCAN PL, która została precyzyjnie dobrana przez lekarza. Jednakże w przypadku przedawkowania lekarz wdroży odpowiednie postępowanie. Zwłaszcza, lekarz medycyny nuklearnej odpowiedzialny za tą procedurę może zalecić picie dużych ilości płynów, aby ułatwić wyeliminowanie produktu GLUSCAN PL z organizmu (ponieważ główną drogą usuwania tego produktu są nerki, a produkt jest wydalany z moczem).

W razie jakichkolwiek dalszych pytań dotyczących stosowania produktu GLUSCAN PL należy porozmawiać z lekarzem lub specjalistą z zakresu medycyny nuklearnej, który wykonuje badanie.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ten radiofarmaceutyk zapewnia minimalne dawki promieniowania jonizującego z najmniejszym ryzykiem raka i chorób dziedzicznych.

Lekarz poda produkt wyłącznie, jeśli korzyści ze stosowania radiofarmaceutyku są większe niż zagrożenia związane z narażeniem na promieniowanie.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza specjalisty medycyny nuklearnej.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} email: ndl@urpl.gov.pl.

5. Jak przechowywać GLUSCAN PL

Produkt nie będzie przechowywany przez pacjentów, a przez specjalistyczny personel w specjalnym pomieszczeniu. Produkty radiofarmaceutyczne przechowuje się zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi materiałów radioaktywnych.

Poniższe informacje są przeznaczone wyłącznie dla specjalistycznego personelu medycznego.

Nie stosować produktu po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie po: {DD MM RRRR godz. gg:mm.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera GLSUCAN PL

-    Substancją czynną produktu jest fluorodeoksyglukoza (18F). 1 ml roztworu do wstrzyknięć zawiera fluorodeoksyglukozę (18F) o aktywności 500 MBq (pomiar w czasie kalibracji)

-    Pozostałe składniki to: sodu chlorek, woda do wstrzykiwań, sodu cytrynian, kwas solny, wodorotlenek sodu, etanol

Jak wygląda GLUSCAN PL i co zawiera opakowanie

Aktywność zawartości każdej fiolki zawiera się w zakresie od 250 MBq do 5000 MBq w dniu i godzinie kalibracji.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Advanced Accelerator Applications SA (AAA)

20 rue Diesel

01630 Saint Genis Pouilly

FRANCJA

Wytwórca

Advanced Accelerator Applications SA (AAA)

20 rue Diesel

01630 Saint Genis Pouilly

Francja

Advanced Accelerator Applications

Prima Traversa

Viale Dell’Industria (SNC)

86077 Pozzilli (IS)

Włochy

Advanced Accelerator Applications Via Ribes 5

10010 Colleretto Giacosa (TO)

Włochy

Advanced Accelerator Applications Ibérica S.L.

Polígono Industrial La Cuesta Sector 3, Parcelas 1-2

50100 La Almunia de Doña Godina (Zaragoza),

Spanien

Advanced Accelerator Applications SA (AAA)

126 Rocade Sud 62660 Beuvry Francja

Advanced Accelerator Applications Portugal Unipessoal Lda

Rua Fonte das Sete Bicas n.° 170

4460-283 Senhora da Hora

Matosinhos

Portugalia

Advanced Accelerator Applications Germany Saime Genc-Ring 18 53121 Bonn Niemcy

Advanced Accelerator Applications Polska Sp. z o. o.

Ośrodek Produkcji Radiofarmaceutyków

ul. Pasteura 5A

02-093 Warszawa

Polska

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Francja

GLUSCAN 500

Hiszpania

GLUSCAN 500 MBq/mL

Niemcy

GLUSCAN 500

Polska

GLUSCAN PL

Portugalia

GLUSCAN 500

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 09/2014

Szczegółowa informacja o tym leku jest dostępna na stronie internetowej Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla personelu medycznego i pracowników służby zdrowia: Pełna Charakterystyka Produktu Leczniczego GLUSCAN PL jest zawarta jako oddzielny dokument w opakowaniu transportowym produktu, w celu zapewnienia personelowi medycznemu dodatkowych naukowych oraz praktycznych informacji na temat użycia radiofarmaceutyku.

Proszę zapoznać się z Charakterystyką Produktu Leczniczego (zawartego w opakowaniu transportowym).

7

Gluscan PL

Charakterystyka Gluscan pl

Version 3.0, 04/2013


<ANEKS III> [For referral procedures]

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO, OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I ULOTKA DLA PACJENTA

GLUSCAN PL, 500 MBq/ml, roztwór do wstrzykiwań

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml zawiera fluorodeoksyglukozy (18F) o aktywności 500 MBq w dniu i godzinie kalibracji.

Aktywność zawartości każdej fiolki zawiera się w zakresie od 250 MBq do 5000 MBq w dniu i godzinie kalibracji.

Izotop fluoru (18F) ulega rozkładowi do stabilnego izotopu tlenu (18O) a czas półtrwania wynosi 110 minut. Następuje emisja promieniowania pozytronowego o maksymalnej energii 634 keV, po czym występują fotonowe promieniowania anihilacji o energii 511 keV.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

Każdy ml fluorodeoksyglukozy (18F) zawiera 9 mg chlorku sodu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do wstrzykiwań.

Przejrzysty, bezbarwny lub lekko żółty roztwór.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy przeznaczony wyłącznie do diagnostyki.

Stosowanie fluorodeoksyglukozy (18F) jest wskazane przy pozytronowej tomografii emisyjnej (ang. positron emission tomography - PET) u dorosłych i dzieci.

Onkologia

Do stosowania podczas badań obrazowych pacjentów poddawanych procedurom diagnostycznym w zakresie onkologii, kiedy diagnostycznym punktem uchwytu jest zwiększonym napływ glukozy do określonych narządów lub tkanek. Wystarczajaco udokumentowane są nastepujace wskazania (patrz również punkt 4.4):

Rozpoznanie:

•    Charakterystyka poj edynczych guzów w płucach

•    Wykrywanie raka nieznanego pochodzenia, odkrytego np. w związku z zapaleniem węzłów chłonnych szyi, przerzutami do wątroby lub kości

•    Charakterystyka masy w obrębie trzustki.

Ustalanie stopnia zaawansowania:

•    Nowotwory głowy i szyi, wspomaganie w biopsji celowanej

•    Pierwotny rak płuca

•    Miejscowo zaawansowany rak piersi

•    Rak przełyku

•    Rak trzustki

•    Rak j elita grubego, zwłaszcza w ponownym ustalaniu stopnia zaawansowania nawrotów

•    Chłoniak złośliwy

• Czerniak złośliwy, skala Breslowa >1,5 mm lub przerzuty do węzłów chłonnych w momencie postawienia rozpoznania

Monitorowanie odpowiedzi terapeutycznej:

•    Chłoniak złośliwy

•    Nowotwory głowy i szyi

Wykrywanie w przypadku uzasadnionego podejrzenia nawrotów:

•    Glejak o wysokim stopniu złośliwości (III lub IV)

•    Nowotwory głowy i szyi

•    Rak tarczycy (nie rdzeniasty): pacjenci o podwyższonym poziomie tyreoglobuliny w surowicy i ujemnym wynikiem scyntygrafii całego ciała z użyciem radioaktywnego jodu

•    Pierwotny rak płuca

•    Rak sutka

•    Rak trzustki

•    Rak jelita grubego

•    Rak jajnika

•    Chłoniak złośliwy

•    Czerniak złośliwy.

Kardiologia

We wskazaniach kardiologicznych diagnostycznym punktem uchwytu jest żywotna tkanka mięśnia sercowego, wychwytująca glukozę, lecz o obniżonej perfuzji. Konieczne jest dokonanie oceny za pomocą odpowiednich technik obrazowania przepływu krwi.

• Ocena żywotności mięśnia sercowego u pacjentów z poważnie upośledzonym działaniem lewej komory, którzy są kandydatami do rewaskularyzacji, kiedy tradycyjne metody obrazowania nie dają żądanych rezultatów.

Neurologia

We wskazaniach neurologicznych diagnostycznym punktem uchwytu jest hipometabolizm glukozy w okresie międzynapadowym.

•    Lokalizacja ognisk epileptogennych w przedzabiegowej ocenie padaczki częściowej skroniowej. Choroby zakaźne i zapalne

W chorobach zakaźnych i zapalnych diagnostycznym punktem uchwytu jest tkanka lub narządy o nieprawidłowej zawartości aktywowanych leukocytów.

W chorobach zapalnych i zakaźnych wystarczająco udokumentowano następujące wskazania:

Lokalizacja nieprawidłowego ogniska pomagaj ącego w rozpoznaniu etiologii gorączki o nieznanym pochodzeniu

Zdiagnozowanie infekcji w przypadku:

• Podejrzenia przewlekłego zapalenia kości i (lub) przylegających narządów: zapalenie szpiku i kości, zapalenie stawów kręgosłupa, zapalenie krążka międzykręgowego lub zapalenie kości łącznie z obecnością implantów metalowych;

• Pacjenci z cukrzycą z podejrzeniem neuroartropatii Charcota stopy, zapaleniem szpiku i kości i (lub) infekcj ą tkanek miękkich;

•    Bolesna proteza biodrowa;

•    Proteza naczyniowa;

•    Gorączka u pacjenta z AIDS.

•    Lokalizowania ognisk przerzutowych w przypadku bakteriemii lub zapalenia wsierdzia (patrz również punkt 4.4).

Ustalanie zakresu zapalenia w przypadku:

•    Sarkoidozy;

•    Nieswoistego zapalenia jelit;

•    Zapalenia naczyń obejmującego wielkie pnie tętnicze.

Kontynuacja leczenia:

• Bąblowica pęcherzykowa bez możliwości wycięcia, w poszukiwaniu aktywnych lokalizacji pasożyta podczas leczenia zachowawczego i po przerwaniu leczenia.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Osoby dorosłe i w podeszłym wieku

Zalecana aktywność dla osoby dorosłej o masie ciała 70 kg to 100 do 400 MBq (aktywność należy dostosować do masy ciała pacjenta, rodzaju urządzenia i rejestratora danych), podawane w bezpośrednim wstrzyknięciu dożylnym.

Zaburzenia czynności nerek i wątroby

Należy starannie rozważyć wskazania do przeprowadzenia badania u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i nerek, ponieważ u pacjentów tych możliwa jest zwiększona ekspozycja na promieniowanie.

Nie przeprowadzono obszernych badań produktu określaj ących optymalny zakres i dostosowanie dawek z udziałem normalnych i specjalnych grup pacjentów. Nie opisano właściwości farmakokinetycznych fluorodeoksyglukozy (18F) u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Dzieci i młodzież

Stosowanie produktu w u dzieci i młodzieży wymaga rozwagi, powinno opierać się na korzyści diagnostycznej i ocenie stosunku korzyści do ryzyka dla tej grupy pacjentów. Aktywność podawna dzieciom i młodzieży może być obliczona zgodnie z zaleceniami pediatrycznej karty dawkowania Europejskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej (EANM). W celu wyznaczenia tej aktywnosci, należy pomnożyć aktywności właściwą przez współczynnik zależny od masy, podany w tabeli poniżej.

A[MBq]podawana = Aktywność właściwa x współczynnik

Aktywność właściwa dla obrazowania 2D to 25,9 MBq, dla obrazowania 3D to 14.0 MBq ( zalecana dla dzieci).

Waga [kg]

Współczynnik

Waga [kg]

Współczynnik

Waga [kg]

Współczynnik

3

1

22

5.29

42

9.14

4

1.14

24

5.71

44

9.57

6

1.71

26

6.14

46

10.00

8

2.14

28

6.43

48

10.29

10

2.71

30

6.86

50

10.71

12

3.14

32

7.29

52-54

11.29

14

3.57

34

7.72

56-58

12.00

16

4.00

36

8.00

60-62

12.71

18

4.43

38

8.43

64-66

13.43

20

4.86

40

8.86

68

14.00

Sposób podawania

Podawanie dożylne.

Podawanie wielokrotne.

Aktywność fluorodeoksyglukozy (18F) trzeba zmierzyć za pomocą miernika aktywności bezpośrednio przed wstrzyknięciem.

Wstrzyknięcie fluorodeoksyglukozy (18F) musi być wyłącznie dożylne, aby uniknąć podrażnienia spowodowanego miejscowym wynaczynieniem oraz artefaktów obrazowych.

Instrukcja dotycząca rozcieńczania produktu leczniczego przed podaniem, patrz punkt 12.

Przygotowanie pacjenta, patrz punkt 4.4.

Rejestracja obrazu

Skany emisji na ogół rozpoczyna się w ciągu 45-60 minut od podania fluorodeoksyglukozy (18F). Zakładając wystarczaj ącą pozostałą aktywność dla wystarczaj ących statystyk zliczania można również wykonać badanie metodą PET z użyciem fluorodeoksyglukozy (18F) w ciągu dwóch do trzech godzin od podania, tym samym redukuj ąc aktywność tła.

W razie potrzeby w ciągu krótkiego czasu można kilkukrotnie powtórzyć badanie PET z użyciem fluorodeoksyglukozy (18F)

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1 lub na którykolwiek składnik znakowanego produktu radiofarmaceutycznego.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Reakcje nadwrażliwości lub reakcje anafilaktyczne

W przypadku wystąpienia nadwrażliwości lub reakcji anafilaktycznej, należy natychmiast przerwać podawanie dożylne produktu leczniczego, jeśli to możliwe. W celu umożliwienia podjęcia natychmiastowych działań w sytuacjach kryzysowych, niezbędne są produkty lecznicze i urządzenia, takie jak rurki dotchawicowe oraz respirator, które muszą być natychmiast dostępne.

Indywidualna analiza korzyści i ryzyka

Dla każdego pacjenta, narażenie na promieniowanie, musi być uzasadnione na podstawie prawdopodobnych korzyści. Podawana aktywność powinna być w każdym przypadku tak niska, jak jest to osiągalne dla uzyskania wymaganej informacji diagnostycznej.

Niewydolność nerek i wątroby

Z powodu wydalania fluorodeoksyglukozy (18F) głównie przez nerki, u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, wymagane jest staranne rozważenie stosunku korzyści do potencjalnego ryzyka. Aktywność podawana powinna być, jeśli to konieczne, skorygowana.

Dzieci i młodzież

Więcej informacji na temat stosowania u dzieci i młodzieży, patrz punkt 4.2 lub 5.1.

Należy starannie uzwględnić wskazania, ponieważ u dzieci i młodzieży skuteczna dawka promieniowania w MBq jest wyższa niż u dorosłych (patrz punkt 11).

Przygotowanie pacjenta

Produkt GLUSCAN PL należy podawać wystarczająco nawodnionym pacjentom, będącym na czczo od przynajmniej 4 godzin, aby uzyskać maksymalny punkt uchwytu aktywności, ponieważ wychwyt glukozy przez komórki jest ograniczony (kinetyka wysycenia). Nie należy ograniczać ilości płynów (konieczne jest unikanie napojów zawieraj ących glukozę).

Aby uzyskać obrazy o najlepszej jakości i zredukować ekspozycję pęcherza na promieniowanie, pacjentów należy zachęcać do wypicia wystarczającej ilości płynów oraz opróżnienia pęcherza przed badaniem metodą PET i po jego zakończeniu.

-    Onkologia, neurologia, choroby zakaźne

Aby uniknąć nadmiernego wychwytu wskaźnika izotopowego w mięśniach, zaleca się pacjentom unikać intensywnych czynności fizycznych przed wykonaniem badania oraz odpoczywać pomiędzy wstrzyknięciem i badaniem oraz podczas akwizycji obrazów (pacjenci muszą wygodnie leżeć, nie czytać i nie mówić). Metabolizm glukozy w mózgu zależy od jego aktywności. W związku z tym badania neurologiczne należy wykonywać po okresie odprężenia, w przyciemnionym pokoju, gdzie jest mniejsze natężenie hałasu.

Przed podaniem izotopu należy wykonać badanie stężenia glukozy we krwi, ponieważ hiperglikemia może skutkować obniżoną czułością produktu GLUSCAN PL, zwłaszcza przy wartościach przekraczających 8 mmol/l. Z tego powodu należy unikać wykonywania badania PET z użyciem fluorodeoksyglukozy (18F) u pacjentów z niewyrównaną cukrzycą.

-    Kardiologia

Ponieważ wychwyt glukozy przez komórki mięśnia sercowego jest insulinozależny, przy badaniu kardiologicznym należy podać 50 g glukozy ok. 1 godzinę przed podaniem produktu GLUSCAN PL. Innym rozwiązaniem, zwłaszcza w przypadku pacjentów z cukrzycą, jest dostosowanie stężenia glukozy we krwi za pomocą połączonej infuzji insuliny i glukozy.

Interpretacja obrazów badania PET z fluorodeoksyglukozą (18F)

W badaniu chorób zapalnych jelit, wydajność diagnostyczna fluorodeoksyglukozy (18F) nie została bezpośrednio porównana ze scyntygrafią przy użyciu znakowanych białych krwinek, które moga być podawane pacjentowi przed fluorodeoksyglukozą (18F) PET lub po fluorodeoksyglukozie (18F) PET, gdy wyniki są niejednoznaczne.

Choroby zakaźne i (lub) zapalne oraz procesy regeneracyjne po zabiegu chirurgicznym mogą skutkować znaczącym wychwytem fluorodeoksyglukozy (18F) i w związku z tym prowadzić do fałszywie dodatnich wyników w sytuacjach, kiedy poszukiwanie zmian zapalnych lub zakaźnych nie było celem badania fludeoxyglucose (18F) PET. W sytuacji, kiedy nagromadzenie fluorodeoksyglukozy (18F) jest wywołane zmianą nowotworową, infekcj ą lub zapaleniem może być konieczne zastosowanie dodatkowych technik diagnostycznych w celu ustalenia przyczyny zmian patologicznych i uzupełnienia informacji uzyskanych w badaniu PET z wykorzystaniem fluorodeoksyglukozy (18F). W pewnych sytuacjach, np. przy ustalaniu stopnia zaawansowania szpiczaka, wyszukiwane są ogniska nowotworu złośliwego i infekcyjne. Mogą być one rozróżniane z dużą dokładnością na podstawie kryteriów topograficznych, np. wychwyt w miejscach poza szpikiem i (lub) kośćmi oraz zmiany w stawach będą zmianami atypowymi dla szpiczaka mnogiego i uznanoby je za zmiany występujące w związku z infekcją. Aktualnie nie są dostępne inne kryteria, pozwalające na rozróżnienie infekcji i zapalenia za pomocą obrazowania wychwytu fluorodeoksyglukozy

(18f).

Ze względu na wysoki wychwyt fizjologiczny fluorodeoksyglukozy (18F) w mózgu, sercu oraz nerkach, fluorodeoksyglukoza (18F) PET/CT nie była badana w wykrywaniu septycznych ognisk przerzutowych w tych organach, gdy pacjent nie został skierowany ze względu na bakteremię lub zapalenie wsierdzia.

Po radioterapii w ciągu pierwszych 2-4 miesięcy nie można wykluczyć fałszywie dodatnich i fałszywie ujemnych wyników badania PET z fluorodeoksyglukozą (18F). Jeżeli wskazania kliniczne wymagają wcześniejszego rozpoznania za pomocą badania PET z fluorodeoksyglukozą (18F), trzeba odpowiednio udokumentować powód wcześniejszego badania.

Optymalnym odstępem jest odczekanie przynajmniej 4-6 tygodni od ostatniego podania chemioterapii, zwłaszcza w celu uniknięcia fałszywie ujemnych wyników. Jeżeli wskazania kliniczne wymagają wcześniejszego rozpoznania za pomocą badania PET z fluorodeoksyglukozą (18F), trzeba odpowiednio udokumentować powód wcześniejszego badania. W przypadku protokołów chemioterapii o cyklach krótszych niż 4 tygodnie, badania PET z fluorodeoksyglukozą (18F) należy wykonać tuż przed ponownym rozpoczęciem nowego cyklu.

W przypadku chłoniaków o niskim stopniu złośliwości, raka dolnego odcinka przełyku i podejrzenia nawrotu raka jajnika należy uwzględniać wyłącznie pozytywne wartości predykcyjne z powodu ograniczonej czułości badania PET z fluorodeoksyglukozą (18F).

Badanie z fluorodeoksyglukozą (18F) jest nieskuteczne w wykrywaniu przerzutów do mózgu.

Dokładność w obrazowaniu za pomoca fluorodeoksyglukozy (18F) PET jest lepsza przy użyciu aparatów PET/CT niż tylko PET

Kiedy hybrydowany skaner PET-CT jest stosowany z lub bez podawania środka kontrastowego CT, na obrazach PET tłumień korekcyjnych, mogą występować artefakty.

Po zakończeniu badania

W czasie pierwszych 12 godzin po iniekcji powinien być ograniczony bliski kontakt z niemowlętami oraz kobietami w ciąży.

Szczególne ostrzeżenia

W zależności od czasu wstrzyknięcia roztworu, zawartość sodu podawanego pacjentowi, w niektórych przypadkach może być większa niż lmmol (23 mg). Nalezy wziąć to pod uwagę u pacjentów na diecie niskosodowej.

Środki ostrożności związane z zagrożeniemi dla środowiska, patrz punkt 6.6.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Wszystkie produkty lecznicze wpływające na stężenie glukozy we krwi mogą wpływać na czułość badania (np. kortykosteroidy, walproinian, karbamazepina, fenytoina, fenobarbital i katecholaminy).

Przy podawaniu czynników stymulujących tworzenie kolonii (ang. colony stimulating factor - CSF) przez kilka dni występuje zwiększony wychwyt fluorodeoksyglukozy (18F) w szpiku kostnym i śledzionie. Trzeba to wziąć pod uwagę w czasie interpretacji wyników badania PET. Rozdzielenie terapii czynnikami stymulującym tworzenie kolonii od badania PET przynajmniej 5-dniowym okresem może zmniejszyć takie zakłócenia.

Podawanie glukozy i insuliny wpływa na napływ fluorodeoksyglukozy (18F) do komórek. W przypadku wysokiego poziomu cukru we krwi oraz niskiego poziomu insuliny w osoczu dochodzi do zmniejszenia napływu fluorodeoksyglukozy (18F) do narządów i guzów.

Nie zostały przeprowadzone żadne formalne badania dotyczące interakcji pomiędzy fluorodeoksyglukozą (18F) a innymi kontrastami stosowanymi w tomografii komputerowej.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Kobiety w wieku rozrodczym

W przypadku zamiaru podania produktów radiofarmaceutycznych kobiecie w wieku rozrodczym ważne jest ustalenie, czy jest ona w ciąży, czy też nie. Każdą kobietę, u której we właściwym czasie nie wystąpiła miesiączka, należy uznawać za kobietę w ciąży, aż do momentu wykluczenia, że jest ciąży. W razie niepewności odnośnie możliwej ciąży (jeśli kobieta nie miała miesiączki, miesiączka jest bardzo nieregularna itp.) należy zaoferować pacjentce zastosowanie alternatywnych metod diagnostycznych, niewykorzystuj ących promieniowania jonizuj ącego (jeśli są one w ogóle dostępne).

Ciąża

Procedura obrazowania za pomocą radionuklidów przeprowadzana u kobiet w ciąży powinna obejmować również dawkę promieniowania dla płodu. W związku z tym, w okresie ciąży, powinny być przeprowadzone wyłącznie niezbędne badania, kiedy to prawdopodobne korzyści znacznie przewyższaj ą ryzyko ponoszone przez matkę i płód.

Karmienie piersią

Przed podaniem produktów radiofarmaceutycznych matce karmiącej piersią należy rozważyć, czy podanie radionuklidu może być przełożone do czasu zakończenia przez matkę karmienia piersią i czy dokonano wyboru najbardziej odpowiedniego produktu radiofarmaceutycznego przy uwzględnieniu wydzielania aktywności do mleka matki. Jeśli zachodzi konieczność podania produktu, należy przerwać karmienie piersią na co najmniej 12 godzin po wstrzyknięciu i usunąć pokarm odciągnięty w tym czasie.

Ponadto z powodu ochrony przed promieniowaniem, zalecany jest ograniczony kontakt matki z niemowlęciem przez pierwsze 12 godzin po wstrzyknięciu.

Płodność

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu produktu na płodność.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie dotyczy.

4.8    Działania niepożądane

Ekspozycja na promieniowanie jonizujace może prowadzić do występowania nowotworów lub rozwoju wad dziedzicznych. Po podaniu maksymalnej zalecanej aktywnosci produktu 400 MBq, efektywna dawka wynosi 7,6 mSv. Wystapienie działan niepożadanych po podaniu takiej dawki jest mało prawdopodobne.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Centrala: +48 22 492 11 00, e-mail: ndr@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

W przypadku przedawkowania fluorodeoksyglukozy (18F) należy dążyć do ograniczenia dawki pochłoniętej przez pacjenta przez eliminację radionuklidu z organizmu poprzez stymulację diurezy i częste oddawanie moczu. Pomocne może być oszacowanie zastosowanej dawki skutecznej..

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: radiofarmaceutyki diagnostyczne, inne radiofarmaceutyki diagnostyczne do wykrywania zmian nowotworowych, kod ATC: V09IX04

efekty farmakodynamiczne

W stężeniach chemicznych używanych w badaniach diagnostycznych fluorodeoksyglukoza (18F) wydaje się nie mieć jakiejkolwiek aktywności farmakodynamicznej.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Dytrybucja

Fluorodeoksyglukoza (18F) to analog glukozy gromadzony we wszystkich komórkach wykorzystujących glukozę jako główne źródło energii. Fluorodeoksyglukoza (18F) ulega kumulacji w guzach o wysokim obrocie glukozy.

Po podaniu dożylnym profil farmakokinetyczny fluorodeoksyglukozy (18F) w przedziale naczyniowym jest profilem dwufazowym. Czas dystrybucji tej substancji wynosi 1 minutę a czas eliminacji - ok. 12 minut.

U osób zdrowych, fluorodeoksyglukoza (18F) jest dobrze dystrybuowana w organizmie, a zwłaszcza w mózgu i sercu oraz w mniejszym stopniu w płucach i wątrobie.

Wychwyt przez narządy

Komórkowy wychwyt fluorodeoksyglukozy (18F) odbywa się za pomocą swoistych tkankowo systemów nośnikowych, które są częściowo insulinozależne i w związku z tym wpływ na nie może mieć dieta, stan odżywienia oraz cukrzyca. U pacjentów z cukrzycą występuje zmniejszony wychwyt fluorodeoksyglukozy (18F) w komórkach z powodu zmienionej dystrybucji tkankowej i metabolizmu glukozy. Fluorodeoksyglukoza (18F) jest transportowana przez błonę komórkową w sposób podobny do glukozy, lecz przechodzi tylko pierwszy etap glikolizy, co powoduje utworzenie 6-fosforanu-fluorodeoksyglukozy (18F), który pozostaje uwięziony w komórkach nowotworowych i nie podlega dalszym przemianom metabolicznym. Ponieważ dalsza defosforylacja za pośrednictwem śródkomórkowych fosfataz jest powolna, 6-fosforan-fluorodeoksyglukozy (18F) zostaje zachowany w tkankach na kilka godzin (mechanizm pułapkowy).

Fluorodeoksyglukoza (18F) przenika barierę krew-mózg. Około 7% podanej dawki ulega skumulowaniu w mózgu w ciągu 80-100 minut od podania. Ogniska epileptogenne wykazują zmniejszony metabolizm glukozy w fazach bez napadów.

Około 3% podanej aktywności w ciągu 40 minut ulega wychwyceniu przez komórki mięśnia sercowego. Dystrybucja fluorodeoksyglukozy (18F) w komórkach zdrowego serca jest zasadniczo jednorodna, jednakże opisano regionalne różnice dla przegrody międzykomorowej, sięgające nawet 15%. W trakcie odwracalnego niedokrwienia mięśnia sercowego i po jego zakończeniu występuje zwiększony wychwyt glukozy przez komórki myocardium.

0,3% i 0,9 - 2,4% podanej aktywności ulega akumulacji w trzustce i płucach.

Fluorodeoksyglukoza (18F) ulega również w mniejszym stopniu związaniu z mięśniami gałki ocznej, gardła i jelit. Wiązanie z mięśniami może występować po niedawnym wysiłku oraz w razie wysiłku mięśniowego podczas badania.

Eliminacja.

Eliminacja fludeoksyglukozy (18F) zachodzi głównie przez nerki, przy czym 20% aktywności wydalana jest z moczem w ciagu 2 godzin po wstrzyknięciu.

Gromadzenie w miąższu nerek jest niskie, ponieważ jednak eliminacja fludeoksyglukozy (18F) zachodzi przez

nerki, cały układ moczowy, a zwłaszcza pęcherz moczowy, wykazuje znaczną radioaktywność.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania toksykologiczne wykazały, że jednorazowe podanie dożylne substancji o stężeniu 0,0002 mg/kg, nie powoduje śmierci mysz i szczurów. Zazwyczaj Gluscan 500 podaje się w formie pojedynczego wstrzyknięcia, nie zaobserwowano toksyczności przy wielokrotnym podawaniu.

Produkt ten nie jest przeznaczony do regularnego lub ciągłego podawania.

Nie przeprowadzono badań nad mutagennością i długoterminowych badań dotyczących właściwości rakotwórczych.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Sodu chlorek 9 mg/mL

Woda do wstrzykiwań

Sodu cytrynian do ustalenia pH

Kwas solny do ustalenia pH

Sodu wodorotlenek do ustalenia pH

Etanol

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, oprócz wymienionych w punkcie 6.6.

6.3    Okres ważności

10 godzin po wytworzeniu i 8 godzin po pierwszym zastosowaniu.

Data oraz okres ważności są podane na zewnętrznej stronie oryginalnego opakowania oraz na etykiecie fiolki.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Produkt leczniczy należy przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C w oryginalnym opakowaniu.

Warunki przechowywania produktu leczniczego po pierwszym otwarciu, patrz punkt 6.3.

Przechowywanie radiofarmaceutyków powinno być zgodne z krajowymi przepisami dotyczącymi materiałów radioaktywnych.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Wielodawkowa fiolka (o obj ętości 15 ml) ze szkła neutralnego typu I wg Europejskiej Farmakopeii, zamknięta korkiem z gumy bromobutylowej i zabezpieczona aluminiowym kapslem.

Jedna fiolka zawiera od 0,5 do 10 ml roztworu, co odpowiada aktywności od 250 do 5000MBq w czasie kalibracji.

Podawanie wielokrotne.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Ogólne środki ostrożności

Radiofarmaceutyki powinny być odbierane, stosowane i podawane wyłącznie przez osoby upoważnione tylko w określonych warunkach klinicznych. Ich odbiór, przechowywanie, użycie, przekazywanie oraz usuwanie są regulowane przepisami i/lub odpowiednimi pozwoleniami właściwej oficjalnej organizacji.

Radiofarmaceutyki powinny być przygotowywane/ wytwarzane w sposób spełniajacy wymogi ochrony radiologicznej oraz jakości farmaceutycznej. Muszą być również spełnione warunki aseptycznego wytwarzania.

Podawanie produktów radiofarmaceutycznych stwarza zagrożenie dla innych ludzi z powodu zewnętrznego promieniowania lub skażenia przez krople moczu, wymiociny itd. Z tego powodu należy wdrożyć środki ochrony przed promieniowaniem zgodnie z przepisami krajowymi.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU

Advanced Accelerator Applications SA (AAA) 20 rue Diesel

01630 SAINT GENIS POUILLY FRANCJA

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 17446

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 16/11/2010 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 04/2014

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

06/2014

11. DOZYMETRIA

Dane wymienione poniżej pochodzą z publikacji 106 ICPR.

Dawka pochłonięta na iednostke podanej aktywności (mGy/MBa

Narząd

Dorosły

15 lat

10 lat

5 lat

1 rok

Nadnercza

0.012

0.016

0.024

0.039

0.071

Ściana pęcherza moczowego

0.13

0.16

0.25

0.34

0.47

Powierzchnia kości

0.011

0.016

0.022

0.034

0.064

Mózg

0.038

0.039

0.041

0.046

0.063

Sutki

0.0088

0.011

0.018

0.029

0.056

Przewód żółciowy

0.013

0.016

0.024

0.037

0.070

Tract Układ pokarmowy

Żołądek

0.011

0.014

0.022

0.035

0.067

Jelito cienkie

0.012

0.016

0.025

0.040

0.073

Okrężnica

0.013

0.016

0.025

0.039

0.070

Ściana górnego odcinka jelita grubego

0.012

0.015

0.024

0.038

0.070

Ściana dolnego odcinka jelita grubego

0.014

0.017

0.027

0.041

0.070)

Serce

0.067

0.087

0.13

0.21

0.38

Nerki

0.017

0.021

0.029

0.045

0.078

Wątroba

0.021

0.028

0.042

0.063

0.12

Płuca

0.020

0.029

0.041

0.062

0.12

Mięśnie

0.010

0.013

0.020

0.033

0.062

Przełyk

0.012

0.015

0.022

0.035

0.066

Jajniki

0.014

0.018

0.027

0.043

0.076

Trzustka

0.013

0.016

0.026

0.040

0.076

Szpik kostny

0.011

0.014

0.021

0.032

0.059

Skóra

0.0078

0.0096

0.015

0.026

0.050

Śledziona

0.011

0.014

0.021

0.035

0.066

Jądra

0.011

0.014

0.024

0.037

0.066

Grasica

0.012

0.015

0.022

0.035

0.066

Tarczyca

0.010

0.013

0.021

0.034

0.065

Macica

0.018

0.022

0.036

0.054

0.090

Inne narządy

0.012

0.015

0.024

0.038

0.064

Dawka skuteczna (mSv/MBq)

0.019

0.024

0.037

0.056

0.095

Po podaniu pacjentowi maksymalnej zalecanej aktywności fluorodeoksyglukozy (18F) osobie dorosłej ważącej 70 kg dawka skuteczna wynosi około 7,6 mSv.

Dla podanej aktywności wynoszącej 400 MBq, typowe dawki promieniowania dostarczane do narządów krytycznych - pęcherza moczowego, serca i mózgu wynoszą odpowiednio 52 mGy, 27 mGy i 15 mGy.

12. INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PRODUKTÓW RADIOFARMACEUTY CZNY CH

Sposób przygotowania

Opakowanie produktu GLUSCAN PL trzeba sprawdzić przed użyciem oraz zmierzyć aktywność za pomocą licznika dawki.

Ten produkt leczniczy można rozcieńczać 9 mg/ml roztworem chlorku sodu do wstrzykiwań.

Pobieranie substancji należy wykonywać w ściśle aseptycznych warunkach. Nie wolno otwierać fiolek. Po zdezynfekowaniu korka należy pobrać roztwór przez korek za pomocą strzykawki na jedną dawkę wyposażonej w odpowiednie osłony zabezpieczaj ące oraz jednorazową jałową igłę lub przy użyciu autoryzowanego systemu iniekcyjnego.

W razie naruszenia integralności fiolki, produkt nie powinien być stosowany.

Kontrola jakości

Roztwór należy sprawdzić wzrokowo przed użyciem. Wolno używać wyłącznie przejrzystego roztworu bez widocznych cząstek.

Szczegółowe informacje o tym produkcie są dostępne na stronie internetowej Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

14

Gluscan PL