+ iMeds.pl

Glycophos 216 mg/mlUlotka Glycophos

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

GLYCOPHOS, 216 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Natrii glycerophosphas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest GLYCOPHOS i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku GLYCOPHOS

3.    Jak stosować GLYCOPHOS

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać GLY COPHO S

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest GLYCOPHOS i w jakim celu się go stosuje

GLYCOPHOS jest lekiem zawierającym glicerofosforan, który ma istotne znaczenie w przemianach tłuszczów w organizmie.

Lek podaje się w infuzji dożylnej.

Wskazania do stosowania:

GLYCOPHOS jest wskazany do stosowania u dorosłych pacjentów i niemowląt jako uzupełnienie zapotrzebowania na fosforany w żywieniu pozajelitowym.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku GLYCOPHOS

Kiedy nie stosować leku GLYCOPHOS

Nie należy stosować leku:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-    jeśli pacjent jest odwodniony (stracił dużo płynów lub krwi);

-    jeśli pacjent ma hipernatremię (zwiększony poziom sodu we krwi);

-    jeśli pacjent ma hiperfosfatemię (zwiększony poziom fosforanów we krwi);

-    jeśli pacjent ma ciężką niewydolność nerek;

-    jeśli pacjent jest we wstrząsie (stan zagrożenia życia, spowodowany nagłym niedotlenieniem organizmu).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku GLYCOPHOS należy omówić to z lekarzem lub pielęgniarką.

-    Lek należy podawać ostrożnie, jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek.

-    U pacjentów, u których stosuje się GLYCOPHOS lekarz zleci systematyczne oznaczanie stężenia fosforanów we krwi.

GLYCOPHOS a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie stwierdzono oddziaływania leku GLYCOPHOS z innymi lekami, jednak podczas równoczesnego stosowania z węglowodanami (cukrami) można stwierdzić spadek stężenia fosforanów we krwi.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lekarz podejmie decyzję o stosowaniu leku GLYCOPHOS u kobiet w okresie ciąży i podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

GLYCOPHOS nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

GLYCOPHOS zawiera sód

1 ml leku zawiera 2 mmol sodu. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

3. Jak stosować GLYCOPHOS

Ten lek jest podawany wyłącznie przez personel medyczny. Leku nie wolno stosować samodzielnie.

W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Dawkowanie ustala lekarz indywidualnie każdemu pacjentowi w zależności od wieku, masy ciała i zapotrzebowania na fosforany.

Czas infuzji dożylnej nie powinien być krótszy niż 8 godzin.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku GLYCOPHOS

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce.

Nie stwierdzono objawów przedawkowania.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Nie stwierdzono działań niepożądanych wynikających ze stosowania glicerofosforanu.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można

zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać GLYCOPHOS

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać.

Niezużytą zawartość otwartej fiolki należy usunąć, nie wolno jej przechowywać do dalszego stosowania. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera GLYCOPHOS

-    Substancją czynną leku jest sodu glicerofosforan.

1 ml leku zawiera:

216 mg sodu glicerofosforanu w postaci 306,1 mg sodu glicerofosforanu uwodnionego, co jest równoważne 1 mmol fosforanu i 2 mmol sodu.

-    Pozostałe składniki to: kwas solny, woda do wstrzykiwań.

Osmolalność leku wynosi 2760 mOsm/kg wody, pH 7,4.

Jak wygląda GLYCOPHOS i co zawiera opakowanie

Lek ma postać koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji.

Opakowanie zawiera fiolki z polipropylenu zamknięte bromobutylowymi korkami zawierające 20 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji, pakowane po 10 sztuk w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i

Podmiot odpowiedzialny

Fresenius Kabi AB S-751 74 Uppsala Szwecja

Wytwórca

Fresenius Kabi Norge AS Svinesundsveien 80 NO-1788 Halden Norwegia

i wytwórca

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa tel. (22) 345-67-89

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego: Dawkowanie i sposób podawania

Leku GLYCOPHOS nie wolno podawać w postaci nierozcieńczonej. Dawkowanie

Dorośli pacjenci:

Zaleca się dawkowanie indywidualne.

Zalecana dobowa dawka fosforanów w trakcie żywienia pozajelitowego wynosi na ogół

10 do 20 mmol. Można ją uzyskać stosując 10 do 20 ml leku GLYCOPHOS dodanego do roztworu

do infuzji lub do mieszaniny odżywczej, której zgodność potwierdzono.

Niemowlęta:

Zaleca się dawkowanie indywidualne.

Zalecana dawka dla niemowląt i noworodków wynosi 1,0 do 1,5 mmol/kg mc./dobę.

Sposób podawania

Infuzja dożylna. Czas trwania infuzji nie powinien być krótszy niż 8 godzin.

Przedawkowanie

Nie stwierdzono działań niepożądanych związanych z przedawkowaniem. Większość pacjentów wymagających żywienia pozajelitowego wykazuje zwiększoną zdolność przyswajania glicerofosforanu. Patrz także punkt 4.3 w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

Przygotowanie leku do stosowania

Inne leki należy dodawać w warunkach aseptycznych.

Niezgodności farmaceutyczne

GLYCOPHOS może być dodawany lub mieszany jedynie z lekami, których zgodność została ustalona. Dodawane leki

Do 1000 ml leku Vamin 14 Electrolyte-Free, Vamin 18 Electrolyte-Free lub Vaminolact można dodać nie więcej niż 120 ml leku GLYCOPHOS i 48 mmol wapnia (w postaci CaCk).

Do 1000 ml glukozy 50 mg/ml można dodać nie więcej niż 10 ml leku GLYCOPHOS i 10 mmol wapnia (w postaci CaCk).

Do 1000 ml glukozy 200 mg/ml można dodać nie więcej niż 20 ml leku GLYCOPHOS i 20 mmol wapnia (w postaci CaCk).

Do 1000 ml glukozy 500 mg/ml można dodać nie więcej niż 60 ml leku GLYCOPHOS i 24 mmol wapnia (w postaci CaCk).

Stabilność

W przypadku wprowadzania dodatkowych leków do roztworu infuzyjnego, infuzję należy zakończyć w ciągu 24 godzin od przygotowania roztworu; pozwoli to uniknąć zakażenia mikrobiologicznego. Niezużytą zawartość otwartej fiolki należy usunąć, nie wolno jej przechowywać do dalszego stosowania.

Warunki przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać.

Usuwanie pozostałości leku

Wszelkie niewykorzystane resztki leku lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

Zmiana IB (QRD) 6

Glycophos

Charakterystyka Glycophos

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

GLYCOPHOS, 216 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 216 mg sodu glicerofosforanu (Natrii glycerophosphas) w postaci 306,1 mg sodu glicerofosforanu uwodnionego.

1 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera: fosfor    1 mmol

sód    2 mmol

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Właściwości produktu leczniczego:

-    osmolalność: 2760 mOsm/kg wody,

-    pH: 7,4.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

GLYCOPHOS jest wskazany do stosowania u dorosłych pacjentów i niemowląt jako uzupełnienie zapotrzebowania na fosforany w trakcie żywienia pozajelitowego.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Produktu leczniczego GLYCOPHOS nie wolno podawać w postaci nierozcieńczonej.

Dawkowanie

Dorośli pacjenci:

Zaleca się dawkowanie indywidualne. Zalecana dobowa dawka fosforanów w trakcie żywienia pozajelitowego wynosi na ogół 10 do 20 mmol. Można ją uzyskać stosując 10 do 20 ml produktu leczniczego GLYCOPHOS dodanego do roztworu do infuzji lub do mieszaniny odżywczej, której zgodność potwierdzono.

Niemowlęta:

Zaleca się dawkowanie indywidualne. Zalecana dawka dla niemowląt i noworodków wynosi

1,0 do 1,5 mmol/kg mc./dobę.

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1 jest przeciwwskazaniem do stosowania produktu leczniczego GLYCOPHOS.

Produktu leczniczego GLYCOPHOS nie należy stosować u pacjentów w stanie odwodnienia lub z hipernatremią, hiperfosfatemią, ciężką niewydolnością nerek i we wstrząsie.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy stosować GLYCOPHOS z zachowaniem szczególnej ostrożności u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Należy regularnie kontrolować stężenie fosforanów we krwi u wszystkich pacjentów, którym podaje się GLYCOPHOS.

Produktu leczniczego GLYCOPHOS nie wolno podawać w postaci nierozcieńczonej.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie stwierdzono interakcji z innymi produktami leczniczymi, jednak w trakcie równoczesnego podawania węglowodanów można stwierdzić średniego stopnia spadek stężenia fosforanów we krwi.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Nie przeprowadzono badań produktu leczniczego GLYCOPHOS dotyczących wpływu na reprodukcję zwierząt, ani badań klinicznych u kobiet w okresie ciąży. Jednak zapotrzebowanie na fosfor u kobiet w okresie ciąży jest nieco większe w porównaniu do kobiet niebędących w okresie ciąży.

Brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania produktu leczniczego GLYCOPHOS u kobiet w okresie ciąży.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

GLYCOPHOS nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Nie zgłoszono działań niepożądanych wynikających ze stosowania glicerofosforanu.

Brak jest danych farmakologicznych dotyczących stosowania glicerofosforanu u niemowląt, jednak w przypadku podawania zalecanych dawek nie powinno dojść do hiperfosfatemii.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9    Przedawkowanie

Nie stwierdzono działań niepożądanych związanych z przedawkowaniem. Większość pacjentów wymagających żywienia pozajelitowego wykazuje zwiększoną zdolność przyswajania glicerofosforanu. Patrz także punkt 4.3.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: dodatki do płynów infuzyjnych, kod ATC: B05XA.

Glicerofosforan jest produktem pośrednim w metabolizmie tłuszczów i rzadko obserwuje się inne efekty farmakodynamiczne niż fizjologiczna przemiana metaboliczna.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Grupa fosforanowa staje się przyswajalna po hydrolizie z cząsteczki glicerofosforanu. Maksymalne nasilenie hydrolizy występuje, gdy stężenie glicerofosforanu w osoczu wynosi >0,7 mmol/l. Przyjmując, że całkowita hydroliza glicerofosforanu zachodzi w osoczu, to u pacjentów z normalną aktywnością fosfatazy zasadowej w surowicy krwi hydrolizowane jest około 12 do 15 mmol glicerofosforanu sodu na dobę.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego oraz toksycznego wpływu na rozród i rozwój potomstwa nie ujawniają żadnego szczególnego zagrożenia dla człowieka.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Kwas solny Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, oprócz wymienionych w punkcie 6.6.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC. Nie zamrażać.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Fiolki polipropylenowe z korkami bromobutylowymi w tekturowym pudełku 10 fiolek po 20 ml

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Produktu leczniczego GLYCOPHOS nie wolno podawać w postaci nierozcieńczonej.

Zgodność:

Inne produkty lecznicze należy dodawać w warunkach aseptycznych.

Do 1000 ml produktu leczniczego Vamin 14 Electrolyte-Free, Vamin 18 Electrolyte-Free lub Vaminolact można dodać nie więcej niż 120 ml produktu leczniczego GLYCOPHOS i 48 mmol wapnia (w postaci CaCO).

Do 1000 ml glukozy 50 mg/ml można dodać nie więcej niż 10 ml produktu leczniczego GLYCOPHOS i 10 mmol wapnia (w postaci CaCO).

produktu leczniczego


Do 1000 ml glukozy 200 mg/ml można dodać nie więcej niż 20 ml GLYCOPHOS i 20 mmol wapnia (w postaci CaCl2).

produktu leczniczego


Do 1000 ml glukozy 500 mg/ml można dodać nie więcej niż 60 ml GLYCOPHOS i 24 mmol wapnia (w postaci CaCl2).

Czas infuzji:

Czas trwania infuzji nie powinien być krótszy niż 8 godzin.

Stabilność:

W przypadku wprowadzania dodatkowych produktów leczniczych do roztworu infuzyjnego, infuzję należy zakończyć w ciągu 24 godzin od przygotowania roztworu; pozwoli to uniknąć zakażenia mikrobiologicznego. Niezużytą zawartość otwartej fiolki należy usunąć, nie wolno jej przechowywać do dalszego stosowania.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Fresenius Kabi AB S-751 74 Uppsala Szwecja

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 9719

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 09.01.2003 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 08.10.2012 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Zmiana IB (QRD) 4 SmPC 05-270

Glycophos