+ iMeds.pl

Glypressin 1 mgUlotka Glypressin

ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Glypressin, 1 mg, roztwór do wstrzykiwań

Terlipressini acetas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Glypressin i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Glypressin

3.    Jak stosować Glypressin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Glypressin

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Glypressin i w jakim celu się go stosuje

Glypressin roztwór do wstrzykiwań zawiera substancję czynną terlipresyny octan.

Glypressin stosuje się w leczeniu krwawień z żylaków przełyku.

Żylaki przełyku, to poszerzone naczynia krwionośne, które powstają w przełyku jako powikłanie choroby wątroby. Mogą one pękać i krwawić i jest to ciężki stan zagrażający życiu.

Po wstrzyknięciu do strumienia krwi, substancja czynna, terlipresyna, ulega rozpadowi, uwalniając substancję o nazwie lizynowazopresyna. Działa ona na ściany naczyń krwionośnych, powodując ich zwężenie i ograniczenie napływu krwi do żylaków, przez co krwawienie ulega zmniejszeniu.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Glypressin Kiedy nie stosować leku Glypressin

-    jeśli pacjent ma uczulenie na terlipresyny octan lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

-    jeśli pacj entka jest w ciąży.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować ostrożność:

-    jeśli u pacjenta występuje duże ciśnienie krwi,

-    jeśli u pacjenta występuje choroba serca,

-    u dzieci i osób w podeszłym wieku, ponieważ doświadczenie w tych grupach wiekowych jest ograniczone,

-    jeśli u pacjenta występuje wstrząs septyczny; wstrząs septyczny jest ciężkim stanem, który występuje wówczas, gdy ciężkie zakażenie doprowadza do małego ciśnienia krwi i małego przepływu krwi.

Jeśli występuje którykolwiek z tych stanów, należy omówić to z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania leku Glypressin.

W czasie leczenia lekiem Glypressin należy stale kontrolować tętno, ciśnienie krwi i bilans płynów.

Glypressin a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Szczególnie ważne jest, aby powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu jakichkolwiek leków nasercowych, takich jak propofol lub beta-adrenolityki, ponieważ ich działanie może być nasilone, jeśli są stosowane jednocześnie z lekiem Glypressin.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Leku Glypressin nie należy stosować w czasie ciąży.

Leku Glypressin nie należy stosować w okresie karmienia piersią, ponieważ nie wiadomo, czy Glypressin przenika do mleka matki.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nieistotne. Glypressin jest lekiem stosowanym wyłącznie w szpitalach.

Glypressin zawiera sód

Ten lek zawiera 1,33 mmol (lub 30,7 mg) sodu w każdej ampułce. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

3. Jak stosować Glypressin

Glypressin jest lekiem stosowanym w szpitalach i powinien być podawany wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

Glypressin wstrzykuje się do żyły (bezpośrednio do strumienia krwi).

Zazwyczaj początkowa dawka leku Glypressin w ostrym krwawieniu z żylaków przełyku wynosi 2 miligramy (mg). Nastepne dawki, wynoszące zazwyczaj od 1 mg do 2 mg, podaje się co 4 godziny przez okres 24 godzin, aż do czasu opanowania krwawienia. Leczenie powinno trwać maksymalnie 48 godzin.

Po podaniu dawki początkowej kolejne dawki mogą być dostosowywane zależnie do masy ciała pacjenta lub w przypadku wystąpienia objawów niepożądanych

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częste: dotyczą od 1 do 10 na 100 leczonych pacjentów

-    ból głowy

-    rzadkoskurcz (bardzo wolna czynność serca)

-    skurcz naczyń obwodowych (niewystarczaj ący dopływ krwi do tkanek) powoduj ący bladość

-    zwiększone ciśnienie krwi

-    przemijający ból brzucha

-    przemijająca biegunka.

Niezbyt częste: dotyczą od 1 do 10 na 1 000 leczonych pacjentów

-    małe stężenie sodu we krwi jeśli brak kontroli bilansu płynów

-    nieregularne bicie serca

-    przyspieszony puls

-    ból w klatce piersiowej

-    zawał mięśnia sercowego (atak serca)

-    obrzęk płuc

-    ciężkie zaburzenia rytmu serca typu Torsade de pointes

-    niewydolność serca. Objawy obejmują: spłycenie oddechu, uczucie zmęczenia, obrzęk kostek (stawów skokowych)

-    niewystarczający dopływ krwi do jelit

-    sinica obwodowa (niebieskawe przebarwienie skóry spowodowane brakiem tlenu)

-    uderzenia gorąca

-    ostre wyczerpanie oddechowe i niewydolność oddechowa (trudności w oddychaniu)

-    przemijające nudności

-    przemijające wymioty

-    martwica skóry (uszkodzenie tkanek)

-    skurcz macicy

-    zmniejszony przepływ krwi w macicy

-    martwica (uszkodzenie tkanek) w miejscu wstrzyknięcia.

Rzadkie: dotyczą od 1 do 10 na 10 000 leczonych pacjentów

-    duszność (trudności w oddychaniu)

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Aleje Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel: +48 22 49 21 301, Fax: +48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Glypressin

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po napisie „EXP:”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w lodówce (2oC - 8oC). Przechowywać ampułki w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Glypressin

-    Jedna ampułka z 8,5 mililitrami roztworu zawiera 1 mg terlipresyny octanu, co odpowiada 0,85 mg substancji czynnej - terlipresyny.

1 ml roztworu zawiera 0,12 mg substancji czynnej - terlipresyny octanu.

-    Pozostałe składniki to: sodu chlorek, kwas octowy, sodu octan trójwodny, woda do wstrzykiwań

Jak wygląda Glypressin i co zawiera opakowanie

Ten lek jest przezroczystym, bezbarwnym roztworem do wstrzykiwań.

Dostępna jest jedna wielkość opakowania:

5 ampułek po 8,5 ml roztworu każda

Podmiot odpowiedzialny:

Ferring GmbH Wittland 11 D-24109 Kiel Niemcy

Wytwórca:

Ferring-Léčiva a.s.

K Rybníku 475

252 42 Jesenice u Prahy

Republika Czeska

Ferring GmbH Wittland 11 D-24109 Kiel Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Ferring Pharmaceuticals Poland Sp. z o.o.

ul. Szamocka 8

01-748 Warszawa

Tel.: + 48 22 246 06 80

Fax: + 48 22 246 06 81

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Cypr, Dania, Estonia, Grecja, Łotwa, Malta, Szwecja: GLYPRESSIN Republika Czeska: GLYPRESSIN 1mg INJEKČNÍ ROZTOK Litwa: GLYPRESSIN 0,1 mg/ml injekcinis tirpalas Norwegia: Glypressin 1 mg Polska: Glypressin

Słowenia: GLYPRESSIN 1 mg raztopina za injiciranje Słowacja: Glypressin 1 mg injekcný roztok

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5

Glypressin

Charakterystyka Glypressin

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Glypressin, 1 mg, roztwór do wstrzykiwań

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna ampułka z 8,5 mililitrami roztworu zawiera 1 mg terlipresyny octanu (Terlipressini acetas), co odpowiada 0,85 mg terlipresyny. Stężenie roztworu wynosi 0,12 mg terlipresyny octanu/ml, co odpowiada 0,1 mg terlipresyny/ml.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu:

Jedna ampułka zawiera 1,33 mmol (lub 30,7 mg) sodu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do wstrzykiwań.

Przezroczysty, bezbarwny płyn

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Krwawienie z żylaków przełyku.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dorośli:

Początkowo wstrzyknięcie dożylne 2 mg produktu Glypressin co 4 godziny. Leczenie należy prowadzić do czasu opanowania krwawienia przez 24 godziny, ale nie dłużej niż przez 48 godzin.

U pacjentów o masie ciała mniejszej niż 50 kg lub w razie wystąpienia objawów niepożądanych, po podaniu dawki początkowej kolejne dawki mogą być zmniejszone do 1 mg dożylnie co 4 godziny.

4.3    Przeciwwskazania

Glypressin jest przeciwwskazany w ciąży.

Nadwrażliwość na terlipresynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W czasie leczenia należy kontrolować ciśnienie tętnicze krwi, tętno i bilans płynów. W celu uniknięcia miejscowej martwicy w miejscu podania wstrzyknięcie musi być podane dożylnie.

Należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów z nadciśnieniem tętniczym lub rozpoznaną chorobą serca.

Terlipresyny nie należy stosować u pacjentów we wstrząsie septycznym z małą pojemnością minutową serca.

Ten produkt leczniczy zawiera 1,33 mmol (lub 30,7 mg) sodu w każdej ampułce. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów wymagających diety niskosodowej.

Dzieci i osoby w podeszłym wieku: należy zachować szczególną ostrożność podczas leczenia dzieci i osób w podeszłym wieku, ponieważ doświadczenie w tych grupach wiekowych jest ograniczone.

Nie są dostępne dane dotyczące zalecanego dawkowania w tych grupach pacjentów.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Terlipresyna nasila działanie hipotensyjne nieselektywnych beta-adrenolityków w obrębie żyły wrotnej. Równoczesne leczenie lekami wywołującymi bradykardię, takimi jak propofol, sufentanyl, może zwalniać tętno i zmniejszać pojemność minutową serca. Działanie to jest spowodowane odruchowym zahamowaniem czynności serca przez nerw błędny w wyniku zwiększonego ciśnienia krwi.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Stosowanie produktu Glypressin w ciąży jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3 i 5.3).

Wykazano, że Glypressin wywołuje skurcze macicy i zwiększa ciśnienie wewnątrzmaciczne we wczesnej ciąży oraz może zmniejszać przepływ krwi w macicy. Glypressin może mieć szkodliwy wpływ na przebieg ciąży i płód.

U królików, u których stosowano Glypressin, stwierdzono samoistne poronienie i zniekształcenie płodu. Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy terlipresyna przenika do mleka ludzkiego. Nie przeprowadzano badań na zwierzętach dotyczących przenikania terlipresyny do mleka. Nie można wykluczyć zagrożenia dla noworodków/dzieci. Należy podjąć decyzję, czy kontynuować/przerwać karmienie piersią czy kontynuować/przerwać leczenie terlipresyną, biorąc pod uwagę korzyści z karmienia piersią dla dziecka i korzyści z leczenia terlipresyną dla matki.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi stwierdzanymi w czasie badań klinicznych (częstość 1-10%) są: bladość, zwiększone ciśnienie krwi, ból brzucha, nudności, biegunka i ból głowy.

Działanie przeciwdiuretyczne produktu Glypressin może prowadzić do hiponatremii, o ile nie kontroluje się bilansu płynów.

Tabela: Częstość występowania działań niepożądanych

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Często

(>1/100 do <1/10)

Niezbyt często

(>1/1 000 do <1/100)

Rzadko

(>1/10 000 do <1/1 000)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

■ Hiponatremia jeśli brak kontroli bilansu płynów

Zaburzenia układu nerwowego

■ Ból głowy

Zaburzenia serca

■ Bradykardia

■    Migotanie przedsionków

■    Skurcze dodatkowe komorowe

■    Tachykardia

■    Ból w klatce piersiowej

■    Zawał mięśnia sercowego

■    Przeładowanie płynami z obrzękiem płuc

■    Zaburzenia rytmu typu Torsade de pointes

■    Niewydolność serca

Zaburzenia naczyniowe

■    Skurcz naczyń obwodowych

■    Niedokrwienie obwodowe

■    Bladość twarzy

■    Nadciśnienie

■    Niedokrwienie jelit

■    Sinica obwodowa

■    Uderzenia gorąca

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

■    Ostre wyczerpanie oddechowe

■    Niewydolność oddechowa

■ Duszność

Zaburzenia żołądka i jelit

■    Przemijające skurcze brzuszne

■    Przemijająca biegunka

■    Przemijające nudności

■    Przemijające wymioty

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

■ Martwica skóry

Ciąża, połóg i okres okołoporodowy

■    Skurcz macicy

■    Zmniejszony przepływ krwi w macicy

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

■ Martwica w miejscu wstrzyknięcia

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Aleje Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel: +48 22 49 21 301, Fax: +48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Nie należy przekraczać zalecanej dawki 2 mg co 4 godziny, ponieważ ryzyko poważnych działań niepożądanych ze strony układy krążenia zależy od wielkości dawki.

Podwyższone ciśnienie tętnicze krwi u pacjentów z nadciśnieniem można obniżyć przez podanie dożylnie 150 pg klonidyny.

W razie bradykardii wymagającej leczenia należy zastosować atropinę.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: hormony tylnego płata przysadki mózgowej, wazopresyna i jej analogi.

Kod ATC: H 01 BA 04

Początkowo terlipresyna wywiera działanie własne, ale w wyniku rozkładu enzymatycznego ulega przekształceniu do lizynowazopresyny. Dawki 1 mg i 2 mg skutecznie zmniejszają ciśnienie krwi w żyle wrotnej i wywołują wyraźne zwężenie naczyń. Obniżenie ciśnienia wrotnego i przepływu krwi w żyle nieparzystej zależy od wielkości dawki. Działanie małej dawki ulega osłabieniu po 3 godzinach. Dane hemodynamiczne wykazują, że dawka 2 mg jest bardziej skuteczna od dawki 1 mg, ponieważ większa dawka zapewnia niezawodne działanie przez cały okres leczenia (4 godziny).

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Farmakokinetyka przebiega według modelu dwukompartmentowego. Stwierdzono, że okres półtrwania wynosi około 40 minut, klirens metaboliczny około 9 ml/kg/min. a objętość dystrybucji około 0,5 l/kg. Pożądane stężenie lizynowazopresyny pojawia się w osoczu po około 30 minutach i osiąga wartość maksymalną po 60 - 120 minutach po podaniu produktu Glypressin. Z uwagi na 100% reakcję krzyżową pomiędzy terlipresyną i lizynowazopresyną nie ma żadnej specyficznej metody analizy radioimmunologicznej dla tych substancji.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne, wynikające z konwencjonalnych badań toksyczności po podaniu pojedynczym i wielokrotnym oraz badań genotoksyczności, nie ujawniają żadnego szczególnego zagrożenia dla człowieka. Po zastosowaniu u zwierząt dawek zalecanych u ludzi stwierdzano wyłącznie objawy wynikające z działania farmakologicznego terlipresyny. Nie ma danych farmakokinetycznych z badań na zwierzętach do porównania z danymi z badań przeprowadzonych u ludzi, dotyczących stężeń terlipresyny w osoczu, przy których działanie to występowało, ale z uwagi na dożylną drogę podania ekspozycja ogólna może być odniesiona do badań na zwierzętach.

Badania nad zarodkami i płodami u szczurów nie wykazały żadnych działań niepożądanych terlipresyny, jednak u królików zdarzały się poronienia, prawdopodobnie związane z toksycznym wpływem na samice, a także zaburzenia kostnienia u małej liczby płodów oraz jeden, odosobniony przypadek rozszczepienia podniebienia.

Nie przeprowadzano badań nad działaniem rakotwórczym terlipresyny.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sodu chlorek Kwas octowy Sodu octan trójwodny Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, ponieważ nie wykonano badań dotyczących zgodności.

6.3 Okres ważności 2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w lodówce (2oC - 8oC). Przechowywać ampułki w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

8.5    ml roztworu w ampułce z przezroczystego bezbarwnego szkła typu I.

Wielkość opakowania: 5 * 8,5 ml

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Ferring GmbH Wittland 11 D-24109 Kiel Niemcy

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

17729

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

20.01.2011

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

6

Glypressin