+ iMeds.pl

Goxyral 5 mg/mlUlotka Goxyral

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Goxyral 5 mg/ml proszek do sporządzania roztworu do infuzji

Oxaliplatinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Należy zachować tę ulotkę aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wy stąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Goxyral i w jakim celu się go stosuje?

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Goxyral.

3.    Jak stosować lek Goxyral?

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Goxyral?

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK GOXYRAL IW JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE?

Goxyral jest lekiem stosowanym w leczeniu chorób nowotworowych i zawiera w swoim składzie platynę. Podawany jest w połączeniu z innymi produktami leczniczymi, takimi jak 5-fluorouracyl i kwas fol ino wy:

-    w leczeniu wspomagającym u pacjentów z rakiem jelita grubego (leczenie wspomagające po całkowitym chirurgicznym usunięciu guza pierwotnego), i

-    w leczeniu pacjentów z rakiem jelita grubego i odbytu w stadium przerzutów (zaawansowana postać choroby nowotworowej). 1

- jeśli w przeszłości po podaniu oksaliplatyny u pacjenta stwierdzono zbyt niską liczbę krwinek. Przed rozpoczęciem terapii lekarz na podstawie badań określa, czy liczba krwinek u pacjenta jest wystarczająca;

jeśli w przeszłości po podaniu oksaliplatyny u pacjenta wystąpiły objawy uszkodzenia nerwów, takie jak osłabienie, uczucie drętwienia, zaburzenia czucia lub smaku. Reakcje takie często wywołuje kontakt z chłodem. Pacjent powinien o objawach poinformować lekarza, zwłaszcza, jeśli są one uciążliwe i (lub) utrzymują się dłużej niż 7 dni. Lekarz przeprowadzi badanie neurologiczne przed rozpoczęciem oraz regularnie w trakcie leczenia, zwłaszcza jeśli pacjent otrzymuje inne leki mogące powodować uszkodzenie nerwów. Objawy uszkodzenia nerwów mogą utrzymywać się po zakończeniu leczenia;

jeśli pacjent przyjmuje również 5-fluorouracyl, może być to bowiem przyczyną biegunki, wymiotów, zmian w jamie ustnej i nieprawidłowego obrazu krwi.

Zażywanie leku Goxyral z innymi lekami:

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią:

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

W trakcie leczenia lekiem Goxyral, pacjentka musi unikać zajścia w ciążę i stosować skuteczne metody zapobiegające ciąży. Jeżeli pacjentka zajdzie w ciążę w trakcie leczenia, należy niezwłocznie powiadomić o tym lekarza prowadzącego. W trakcie oraz po zakończonym leczeniu oksaliplatyną należy stosować skuteczne metody zapobiegające ciąży, u kobiet przez okres 4 miesięcy, a u mężczyzn przez 6 miesięcy od zakończenia leczenia.

Oksaliplatyna może być przyczyną niepłodności, która może być stanem nieodwracalnym. Z tego powodu, mężczyznom należy zalecać, aby nie podejmowali się płodzenia potomstwa w trakcie leczenia i przez 6 miesięcy po jego zakończeniu, oraz aby rozważyli możliwość oddania nasienia przed rozpoczęciem leczenia.

Pacjentki nie powinny karmić piersią w trakcie leczenia lekiem Goxyral.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Leczenie lekiem Goxyral charakteryzuje się zwiększonym ryzykiem występowania senności, nudności i wymiotów, jak również innych objawów mogących upośledzać chodzenie oraz prowadzić do zaburzeń równowagi i w ten sposób wywierać wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn. Należy powstrzymywać się od prowadzenia pojazdów, obsługiwania maszyn oraz innych potencjalnie niebezpiecznych czynności.

3. JAK STOSOWAĆ LEK GOKYRAL

Lek Goxyral podaje lekarz.

Dawkowanie

Lek Goxyral może być stosowany wyłącznie u dorosłych pacjentów.

Lek ten jest przepisywany pacjentom przez lekarza, który ma doświadczenie w leczeniu chorób nowotworowych. W trakcie leczenia pacjent pozostaje pod obserwacją lekarską. Dawkowanie uzależnione jest od powierzchni ciała pacjenta (obliczonej w m1), którą określa się z uwzględnieniem masy ciała i wzrostu pacjenta. Dawkowanie może być zmieniane przez lekarza prowadzącego, zależnie od stopnia tolerancji leku oraz od wyników badań laboratoryjnych, jak również od tego, czy u pacjenta dochodziło już wcześniej do wystąpienia działań niepożądanych po leczeniu lekiem Goxyral.

Zazwyczaj stosowana dawka u pacjentów dorosłych, w tym u pacjentów w podeszłym wieku, wynosi 85 mg/m2 powierzchni ciała, co 2 tygodnie, którą podaje się przed wlewem innych leków przeciwnowotworowych. Lek Goxyral podaje się we wlewie dożylnym trwającym od 2 do 6 godzin. W trakcie podawania leku igła powinna pozostawać w żyle. W przypadku jej wysunięcia się, poluzowania lub przedostawania się roztworu do tkanek wokół żyły (powodującego uczucie dyskomfortu lub ból) pacjent powinien niezwłocznie poinformować lekarza lub pielęgniarkę.

Czas trwania terapii:

Czas trwania terapii ustalany jest przez lekarza prowadzącego leczenie.

Zastosowanie większej niż wyższa dawki leku Goxyral:

Ze względu na to, że ten lek podawany jest w warunkach szpitalnych, jest mało prawdopodobne, że pacjentowi zostanie podana zbyt duża lub zbyt mała dawka leku. Jednakże, w razie jakichkolwiek wątpliwości, należy poinformować o tym lekarza prowadzącego.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Goxyral może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Częstość występowania działań niepożądanych określona jest następująco:

Bardzo często:

U więcej niż 1 na 10 leczonych pacjentów.

Często:

U więcej niż 1, ale u mniej niż 10 na 100 leczonych pacjentów.

Niezbyt często:

U więcej niż 1, ale u mniej niż 10 na 1000 leczonych pacjentów.

Rzadko:

U więcej niż 1, ale u mniej niż 10 na 10 000 leczonych pacjentów.

Bardzo rzadko:

U mniej niż 1 na 10 000 leczonych pacjentów, w tym pojedyncze przypadki

Nieznana:

Dostępne dane nie pozwalają na określenie częstości działań niepożądanych

Należy niezwłocznie powiadomić lekarza prowadzącego, jeżeli zostaną zaobserwowane jakiekolwiek wymienione niżej działania niepożądane:

•    Nietypowe powstawanie sińców, krwawienia lub oznaki infekcji, takie jak ból gardła lub wysoka temperatura.

•    Utrzymująca się przez dłuższy czas lub ciężka biegunka lub wymioty.

•    Popękane wargi lub owrzodzenia jamy ustnej (zapalenie błony śluzowej jamy ustnej).

•    Trudne do wyjaśnienia objawy ze strony układu oddechowego, takie jak suchy kaszel, trudności w oddychaniu lub zmiany osłuchowe płuc.

•    Obrzęk rąk, stóp, kostek, twarzy, warg, jamy ustnej lub gardła (który może prowadzić do trudności w połykaniu i oddychaniu) - objawy obrzęku naczynioruchowego.

Bardzo częste działania niepożądane (występujące u więcej niż 1 na 10 leczonych pacjentów):

•    Zaburzenia czucia, które mogą powodować osłabienie, zaburzenia czucia charakterze objawami mrowienia lub drętwienia w palcach stóp i nóg, okolicy ust lub gardła, występujące niekiedy razem ze skurczami. Objawy te występują często w wyniku kontaktu z chłodem, na przykład po otwarciu lodówki lub po wzięciu do ręki zimnego płynu. Mogą występować również trudności z wykonywaniem czynności precyzyjnych jak np. zapinanie guzików ubrania. Mimo że w większości przypadków objawy te ustępują całkowicie, istnieje możliwość, że będą się utrzymywać nawet po zakończeniu leczenia. Czas utrzymywania się objawów może ulec wydłużeniu wraz ze wzrostem liczy cykli podawania leku.

•    Niektórzy pacjenci odczuwają uczucie drętwienia, promieniujące wzdłuż ramienia i tułowia, występujące podczas zginania karku.

•    Oksaliplatyna może niekiedy wywoływać uczucie nieprzyjemnego dyskomfortu w gardle, które odczuwane jest w szczególności w trakcie przełykania i daje uczucie duszności. Jeżeli do tego dojdzie, dolegliwości te utrzymują się zazwyczaj w ciągu wlewu oraz przez kolejnych kilka godzin po zakończeniu infuzji i wywoływane są narażeniem na zimno. To nieprzyjemne dla pacjentów zjawisko nie trwa długo t ustępuje bez konieczności wdrażania jakiegokolwiek leczenia. O konieczności jakichkolwiek zmian w leczeniu decyduje lekarz prowadzący.

•    Objawy zakażenia takie, jak ból gardła i podwyższona temperatura ciała.

•    Zmniejszenie liczby białych krwinek, które sprzyja rozwojowi zakażeń.

•    Zwiększone ryzyko krwawienia i wynaczynienia.

•    Bladość skóry, osłabienie, duszność. Lekarz prowadzący będzie wykonywał regularne badania krwi przed rozpoczęciem leczenia oraz każdorazowo przed kolejnym cyklem leczenia, aby sprawdzić, czy pacjent posiada wystarczającą liczbę krwinek.

•    Reakcje alergiczne - czerwona swędząca wysypka, obrzęk rąk, stóp, kostek, twarzy, warg, jamy ustnej i gardła (co może prowadzić do trudności w oddychaniu i przełykaniu), które mogą powodować uczucie rozpoczynającej się utraty świadomości.

•    Całkowita lub częściowa utrata apetytu.

•    Wysoki poziom glukozy (cukru we krwi), co może być przyczyną wzmożonego uczucia pragnienia, suchości w ustach lub zwiększonej częstości oddawania moczu.

•    Zaburzenia rytmu serca (spowodowane obniżeniem stężenia potasu we krwi).

•    Zmęczenie, zaburzenia orientacji, drżenia mięśniowe, napady skurczów mięśni i głęboka śpiączka (spowodowane niskim poziomem sodu we krwi).

•    Zaburzenia smaku.

•    Bóle głowy.

•    Krwawienia z nosa.

•    Uczucie duszności.

•    Kaszel.

•    Nudności i wymioty - aby uniknąć wystąpienia tych działań niepożądanych, u pacjenta stosowane jest zwykle odpowiednie leczenie przez lekarza prowadzącego, a jeżeli konieczne, również po zakończeniu terapii.

•    Biegunka. Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym, jeżeli biegunka lub wymioty mają charakter przewlekły lub ciężki.

•    Rany lub owrzodzenia w obrębie jamy ustnej lub warg.

•    Bóle brzucha, zaparcia.

•    Zaburzenia skóry.

•    Nadmierne wypadanie włosów.

•    Ból pleców.

•    Zmęczenie, osłabienie, uczucie słabości, dolegliwości bólowe całego ciała.

•    Bolesność i zaczerwienienie skóry zarówno wokół, jak również bezpośrednio w miejscu wkłucia podczas trwania wlewu kroplowego.

•    Gorączka.

•    Wyniki badań laboratoryjnych świadczące o zaburzeniach czynności wątroby.

•    Zwiększenie masy ciała.

Częste działania niepożądane (występujące u więcej niż 1, ale u mniej niż 10 na 100 leczonych pacjentów):

•    Zapalenie błon śluzowych nosa.

•    Zakażenia w obrębie układu oddechowego.

•    Utrata płynów z odwodnieniem tkanek.

•    Zawroty głowy.

•    Obrzęk nerwów mięśni szkieletowych,

•    Sztywność karku, światło wstręt, nietolerancja jaskrawego światła, bóle głowy.

•    Zapalenie spojówek, zaburzenia widzenia.

•    Nietypowe krwawienia, obecność krwi w moczu lub stolcu.

•    Tworzenie zakrzepów, zwłaszcza w żyłach nóg, z towarzyszącym bolesnym obrzękiem i zaczerw ienieniem.

•    Tworzenie zakrzepów w płucach, co prowadzi do dolegliwości bólowych ze strony klatki piersiowej i duszności.

•    Napady zaczerwienienia skóry.

•    Bóle w klatce piersiowej, czkawka.

•    Zaburzenia trawienia, zgaga.

•    Złuszczanie skóry, wysypka, wzmożona potliwość i choroby paznokci.

•    Dolegliwości bólowe ze strony stawów i kości.

•    Dolegliwości bólowe podczas oddawania moczu lub zmiana w częstotliwości oddawania moczu.

•    Wyniki badań laboratoryjnych świadczące o zaburzeniu funkcji nerek.

•    Obniżenie masy ciała.

•    Depresja.

Niezbyt częste działania niepożądane (występujące u więcej niż 1, ale u mniej niż 10 na 1000 leczonych pacjentów):

•    Zaburzenia słuchu.

•    Niedrożność jelit, obrzęk jelit.

•    Niepokój lub nerwowość.

•    Zwiększenie stopnia zakwaszenia krwi.

Rzadkie działania niepożądane (występujące u więcej niż 1, ale mniej niż u 10 na 10 000 leczonych pacjentów):

•    Niewyraźna mowa.

•    Głuchota.

•    Trudne do wyjaśnienia zaburzenia oddychania, trudności w oddychaniu, tworzenie blizn w obrębie płuc, prowadzące do duszności.

•    Zapalenie, prowadzące do bólów brzucha i biegunki.

•    Zmiany obrazu krwi wywołane reakcją alergiczną z siniakami i skazą krwotoczną (małopłytkowość immunoalergiczna).

•    Niszczenie czerwonych krwinek (anemia hemolityczna),

•    Przejściowe pogorszenie ostrości wzroku, zaburzenia pola widzenia (zapalenie nerwu wzrokowego).

Bardzo rzadkie działania niepożądane (występujące u mniej niż 1 na 10 000 leczonych pacjentów, w tym odosobnione przypadki):

•    Zaburzenia czynności wątroby, na które lekarz prowadzący będzie zwracał szczególną uwagę,

•    Zaburzenia czynności nerek.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK GOXYRAL?

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności, zamieszczonego na etykiecie i składanym kartoniku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przygotowany roztwór powinien być niezwłocznie rozcieńczony za pomocą 5% (50 mg/ml) roztworu glukozy, aby uzyskać stężenie nie mniejsze niż 0,2 mg/ml i 0,7 mg/ml. Po rozcieńczeniu, roztwór powinien być od razu wykorzystany. Stabilność chemiczną i fizyczną przygotowanego roztworu do użycia wykazano przez okres 24 godzin w temperaturze od 2°C do 8°C.

Jeżeli przygotowany roztwór nie jest zużyty od razu, osoba używająca lek odpowiedzialna jest za okres i warunki przechowywania roztworu. Jeśli roztwór nie był przygotowywany w kontrolowanych, zbadanych, aseptycznych warunkach, nie może być on przechowywany przez okres dłuższy niż 24 godziny w temperaturze od 2°C do 8°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Goxyral

Substancją czynną leku jest oksal i platyna.

1 ml roztworu zawiera 5 mg oksaliplatyny.

Inny składnik leku to laktoza jednowodna.

Jak wygląda lek Goxyral i co zawiera opakowanie:

Lek Goxyral ma postać proszku do sporządzania roztworu do infuzji. Roztwór przygotowywany jest poprzez zmieszanie tego proszku z wodą do wstrzykiwań lub z roztworem 5% glukozy. Tak przygotowany roztwór rozcieńczany jest następnie w roztworze 5% glukozy i może być dalej podawany pacjentowi w postaci dożylnego wlewu kroplowego.

Wielkości opakowań

Opakowanie zawierające 50 mg oksaliplatyny w fiolce o pojemności 30 ml wykonanej ze szkła (typ 1) z korkiem bromobutylowym, w postaci proszku do sporządzania roztworu do infuzji.

Opakowanie zawierające 100 mg oksaliplatyny w fiolce o pojemności 50 ml wykonanej ze szkła (typ 1) z korkiem bromobutylowym, w postaci proszku do sporządzania roztworu do infuzji.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Podmiot odpowiedzialny:

BIOTON S.A. ul. Starościńska 5 02-516 Warszawa

Wytwórca:

Pharma Resources Dr. Schluttig GmbH;

Otto-Hahn-Strasse 46,

63303 Dreieich; Niemcy

Data zatwierdzenia ulotki:

Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia:

informacje dotyczące stosowania leku, postępowania z lekiem i jego usuwania

Podobnie jak w przypadku innych, potencjalnie toksycznych substancji, należy zachować ostrożność

podczas używania i przygotowywania roztworów oksaliplatyny.

Informacje dotyczące postępowania z lekiem

Używanie tej cytotoksycznej substancji przez personel medyczny wymaga przestrzegania wszystkich możliwych środków, zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa użytkownika i jego otoczenia.

Roztwory cytotoksycznych produktów leczniczych do wstrzykiwań muszą być przygotowywane przez specjalnie przeszkolony personel, zaznajomiony ze stosowanym lekiem, w warunkach, gwarantujących zachowanie integralności leku, ochronę środowiska, a w szczególności ochronę personelu posługującego się lekiem, zgodnie ze standardowymi procedurami, obowiązującymi w danym szpitalu. Wymaga to zapewnienia specjalnego stanowiska pracy, przeznaczonego tylko do tego celu, w którym zakazane jest palenie tytoniu, spożywanie posiłków oraz picie napojów.

Personel musi być wyposażony w odpowiednio dostosowany do pracy sprzęt, a w szczególności w fartuchy ochronne z długimi rękawami, maski ochronne, nakrycia głowy, okulary ochronne, jednorazowe sterylne rękawiczki, specjalne ochronne pokrycie miejsca pracy, odpowiednie pojemniki i worki do gromadzenia odpadów.

Z dużą ostrożnością należy obchodzić się z wydalinami i wymiocinami.

Kobiety w ciąży należy ostrzec, aby unikały kontaktu z substancjami cytotoksycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzone opakowania muszą być traktowane z taką samą ostrożnością, jak zanieczyszczone odpady. Zanieczyszczone odpady powinny zostać umieszczone w trwałych, odpowiednio oznakowanych pojemnikach przeznaczonych do usunięcia przez spalenie. Patrz poniżej: „Usuwanie pozostałości”.

Jeżeli proszek zawierający oksaliplatynę, przygotowany po rozpuszczeniu roztwór lub roztwór gotowy do infuzji wejdzie w kontakt ze skórą, wówczas powierzchnię kontaktu należy niezwłocznie dokładnie spłukać wodą.

Jeżeli proszek zawierający oksaliplatynę, przygotowany po rozpuszczeniu roztwór lub roztwór gotowy do infuzji wejdzie w kontakt z błonami śluzowymi, wówczas powierzchnię kontaktu należy niezwłocznie dokładnie spłukać wodą.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania produktu

•    Nie wolno stosować leku z zestawami do wstrzykiwać zawierającymi aluminium.

   Nie wolno podawać leku, który nie jest rozcieńczony.

•    Nie wolno sporządzać bądź rozcieńczać produktu celem wykonania następnie infuzji z roztworem soli fizjologicznej lub roztworami zawierającymi jony chlorku.

•    Nie wolno mieszać leku z innymi lekami w tym samym worku do wlewu, ani podawać jednocześnie przez ten sam dostęp żylny (a przede wszystkim nie w połączeniu z 5-fluorouracylem, zasadowymi roztworami, trometamolem oraz produktami kwasu folinowego zawierającymi trometamol jako substancję pomocniczą). Oksaliplatyna może być podawana w tym samym czasie, co kwas folinowy za pomocą dostępu Y, umiejscowionego bezpośrednio w miejscu iniekcji. Leków nie wolno mieszać w tym samym worku do wlewu. Roztwór kwasu folinowego musi zostać rozpuszczony izotonicznym roztworem do infuzji, takim jak roztwór 5% glukozy. Roztworów soli fizjologicznej oraz roztworów zasadowych nie wolno stosować.

•    Po podaniu oksaliplatyny, dostęp żylny musi zostać dokładnie przepłukany.

•    Można stosować wyłącznie zalecane rozpuszczalniki (patrz także poniżej).

•    Roztworów po rekonstytucji wykazujących oznaki precypitacji nie wolno stosować i należy je zniszczyć, zgodnie z przepisami prawnymi dotyczącymi utylizacji odpadów niebezpiecznych.

Rekonstvtucia roztworu

•    Rozpuszczalniki do rekonstytucji roztworu: woda do wstrzykiwać lub roztwór 5% glukozy.

•    Dla fiolki zawierającej 50 mg: dodać 10 ml rozpuszczalnika, aby otrzymać stężenie oksaliplatyny 5 mg/ml.

•    Dla fiolki zawierającej 100 mg: dodać 20 ml rozpuszczalnika, aby otrzymać stężenie oksaliplatyny 5 mg/ml.

Z mikrobiologicznego oraz chemicznego punktu widzenia, rekonstytuowany roztwór powinien zostać następnie jak najszybciej rozcieńczony roztworem 5% glukozy.

Przed podaniem należy wzrokowo ocenić roztwór. Mogą być stosowane wyłącznie przezroczyste, pozbawione wszelkich cząstek roztwory.

Ten produkt leczniczy jest produktem jednorazowego użycia. Niewykorzystany roztwór powinien zostać wyrzucony.

Rozcieńczenie przed infuzia

Należy pobrać żądaną ilość roztworu po rekonstytucji z fiolki i rozcieńczyć w 250 do 500 ml roztworu 5% glukozy, aby otrzymać oksaliplatynę w stężeniu nie mniejszym niż 0,2 mg/ml. Roztwór do infuzji należy podawać dożylnie.

Chemiczną oraz fizyczną stabilność sporządzonego roztworu wykazano w okresie 48 godzin, w temperaturze 2-8°C.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia, gotowy do infuzji roztwór powinien zostać natychmiast wykorzystany. W przypadku, gdy roztwór do infuzji nie jest natychmiast wykorzystany, odpowiedzialność związana z jego przechowywaniem, ciąży na osobie, która go przygotowuje. Okres przechowywania nie powinien być dłuższy niż 48 godzin w temperaturze od 2 do 8°C, nawet jeśli roztwór został rozcieńczony w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych.

Przed podaniem należy wzrokowo ocenić roztwór. Wyłącznie przezroczyste, pozbawione wszelkich cząstek roztwory mogą być stosowane.

Ten produkt leczniczy jest produktem jednorazowego użycia. Niewykorzystane roztwory powinny zostać wyrzucone.

Nigdy nie należy stosować roztworu soli fizjologicznej do rekonstytucji bądź rozcieńczania produktu. Infuzia

Nadmierne nawodnienie pacjenta nie jest konieczne przed podaniem oksaliplatyhy. Oksaliplatyna rozcieńczona w 250 do 500 ml roztworu 5% glukozy, celem uzyskania stężenia oksaliplatyny nie mniejszego niż 0,2 mg/ml, jest podawana do żyły obwodowej lub centralnej w czasie od 2 do 6 godzin. W przypadku, gdy oksaliplatyna ma być podawana jednocześnie z 5-fluorouracylem, wlew z oksaliplatyną powinien być przeprowadzony przed wykonaniem wlewu z 5-fluorouracylem.

Wskazówki dotyczące stosowania z kwasem folinowym (np. z sola wapniowa lub dwusodowa kwasu fo linowe go)

250do500ml roztworu 5% (50 mg/ml) glukozy, zawierającego 85 mg/m2 oksaliplatyny podawane jest w postaci dożylnego wlewu kroplowego razem z wlewem dożylnym kwasu folinowego (kwas folinowy rozpuszczony w roztworze 5% glukozy) przez dostęp dożylny w kształcie litery Y, podłączony bezpośrednio w miejscu infuzji, przez okres od 2 do 6 godzin.

Tych dwóch leków nie wolno mieszać w tym samym worku do wlewu dożylnego. Roztwór kwasu folinowego nie może zawierać trometamolu w swoim składzie, a do rozcieńczania można używać wyłącznie izotonicznego roztworu 5% glukozy, a nigdy roztworów o odczynie zasadowym lub roztworu chlorku sodu, lub jakiegokolwiek innego roztworu, zawierającego jony chloru.

Wskazówki dotyczące stosowania z 5-fluorouracylem

Oksaliplatynę należy zawsze stosować przed podaniem pochodnych fluo ropy rym idy nowych - np. 5-fluorouracyIu (5 FU).

Po podaniu leku Goxyral, dostęp dożylny musi zostać przepłukany przed podaniem 5-fluorouracylu.

Usuwanie odpadów

Pozostałości tego produktu leczniczego oraz wszelki sprzęt wykorzystany do jego rekonstytucji, rozcieńczania oraz podawania musi zostać zniszczony zgodnie ze standardowymi, szpitalnymi procedurami postępowania z substancjami cytotoksycznymi oraz zgodnie z przepisami prawnymi dotyczącymi utylizacji odpadów niebezpiecznych.

Aby uzyskać więcej informacji o produktach medycznych, podawanych w skojarzeniu z oksaliplatyną, należy zapoznać się z odpowiednimi “Charakterystykami Produktu Leczniczego” danego wytwórcy.

i

8

1

INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU GOXYRAL Kiedy nie stosować oksaliplatyny

-    jeśli stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na oksaliplatynę lub jakikolwiek inny składnik leku Goxyral (patrz, informacje dotyczące składu : 6. „Inne informacje”,

jeśli pacjentka karmi piersią,

jeśli stwierdzono zaburzenia czynności szpiku kostnego,

jeśli występują zaburzenia czucia (uczucie mrowienia, cierpnięcia lub drętwienia) lub bóle odczuwane w palcach stóp i (lub) rąk jeśli stwierdzono ciężką chorobę nerek.

Również pacjenci mężczyźni powinni przeczytać część ulotki dotyczącą ciąży i karmienia piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Goxyral

jeżeli czynność nerek u pacjenta jest nieznacznie zaburzona;

-    jeżeli u pacjenta kiedykolwiek doszło do wystąpienia reakcji alergicznej na inne leki zawierające platynę (np. karboplatynę lub cisplatynę);

jeśli pacjent ma zaburzoną czynność wątroby;

jeśli pacjentka jest w ciąży lub planuje zajście w ciążę. Należy bezwzględnie omówić tę kwestię z lekarzem przed rozpoczęciem leczenia;

Goxyral

Charakterystyka Goxyral

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Goxyral 5 mg/ml proszek do sporządzania roztworu do infuzji. Oxaliplatinum

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna fiolka 30 ml zawiera 50 mg oksaliplatyny.

Jedna fiolka 50 ml zawiera 100 mg oksaliplatyny.

Po rekonstytucji: 1 ml roztworu zawiera 5 mg oksaliplatyny.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek do sporządzania roztworu do infuzji.

Barwy od białej do kremowej, zbrylony bądź sypki proszek do sporządzania roztworu do infuzji.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Goxyral jest stosowany w skojarzeniu z 5-fluorouracylem oraz kwasem folinowym.

w. leczeniu wspomagającym III stadium (Dukes C) raka okrężnicy, po całkowitym usunięciu guza pierwotnego,

w leczeniu raka okrężnicy i odbytu z przerzutami.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Roztwory cytotoksycznych produktów leczniczych do wstrzykiwań muszą być przygotowywane przez specjalnie przeszkolony personel, zaznajomiony ze stosowanym lekiem, w warunkach, gwarantujących zachowanie integralności leku, ochronę środowiska, a w szczególności ochronę personelu posługującego się lekiem, zgodnie ze standardowymi procedurami, obowiązującymi w danym szpitalu. Wymaga to zapewnienia specjalnego stanowiska pracy, przeznaczonego tylko do tego celu, w którym zakazane jest palenie tytoniu, spożywanie posiłków oraz picie napojów (patrz punkt

6.6 „Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowywania leku do stosowania”).

Dawkowanie

DO STOSOWANIA WYŁĄCZNIE U DOROSŁYCH

Zalecana dawka oksaliplatyny w leczeniu wspomagającym wynosi 85 mg/m2 powierzchni ciała (pc.) dożylnie, co 2 tygodnie, w 12 cyklach (6 miesięcy).

Zalecana dawka oksaliplatyny w leczeniu raka okrężnicy i odbytu z przerzutami wynosi 85 mg/m2 pc. dożylnie, co 2 tygodnie.

Dawka powinna być dostosowana w zależności od jej tolerancji (patrz punkt 4.4 „Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania”).

Oksaliplatynę należy zawsze stosować przed podaniem pochodnych fluoropyrymidynowych - np. 5-fluoro uracyl u (5 FU).

Oksaliplatyna jest podawana w postaci wlewu dożylnego, w czasie od 2 do 6 godzin, w objętości od 250 do 500 ml roztworu 5% glukozy (50 mg/ml), by zapewnić stężenie od 0,2 mg/ml do 0,7 mg/ml;

0,7 mg/ml to największe stężenie stosowane w praktyce klinicznej dla dawki oksa lip laty ny 85 mg/m2.

Oksaliplatynę stosowano głównie w połączeniu z leczeniem opartym na ciągłym wlewie 5-fluorouracylu. W przypadku schematu leczenia co 2 tygodnie, 5-fluorouracyl stosowano w bolusie w połączeniu z wlewem kroplowym.

Szczególne grupy pacjentów

•    Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek:

Nie przeprowadzono badań z zastosowaniem oksaliplatyny u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (patrz punkt 4.3 „Przeciwwskazania”).

U pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek, leczenie można rozpocząć od zwykle zalecanej dawki (patrz punkt 4.4 „Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania”).

U pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności nerek, nie ma potrzeby modyfikacji dawkowania.

•    Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby:

Nie przeprowadzono badań z zastosowaniem oksaliplatyny u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. W przypadku pacjentów z nieprawidłowymi wynikami testów czynności wątroby przed rozpoczęciem leczenia, nie zaobserwowano wzrostu ostrej toksyczności oksaliplatyny. Podczas badań klinicznych, nie dostosowywano szczególnie dawki u pacjentów z nieprawidłowymi wynikami testów czynności wątroby.

•    Pacjenci w podeszłym wieku:

Nie zaobserwowano wzrostu ciężkiej toksyczności u pacjentów powyżej 65 roku życia, u których oksaliplatyna stosowana była w monoterapii bądź w skojarzeniu z 5-fluorouracylem. Dlatego też, nie jest konieczne szczególne dostosowywanie dawki u pacjentów w podeszłym wieku.

Sposób podawania

Oksaliplatynę podaje się we wlewie dożylnym.

Nie jest wymagane nadmierne nawodnienie pacjenta przed podaniem oksaliplatyny.

Oksaliplatynę, rozpuszczoną w objętości 250 do 500 ml roztworu 5% glukozy, w sposób pozwalający na uzyskanie stężenia nie mniejszego niż 0,2 mg/ml, w przezroczystym, bezbarwnym lub lekko żółtym roztworze, podaje się we wlewie przez dostęp żylny (kaniulę) do żyły głównej bądź obwodowej, w czasie od 2 do 6 godzin. 0,7 mg/ml to największe stężenie stosowane w praktyce klinicznej dla dawki oksaliplatyny 85 mg/m2. Wlew oksaliplatyny musi być zawsze wykonywany przed podaniem 5-fluorouracylu.

W przypadku wynaczynienia, należy natychmiast przerwać wlew.

Instrukcja dotycząca stosowania

Przed użyciem, liofilizowany proszek oksaliplatyny należy rozpuścić, a następnie rozcieńczyć. W tym celu należy stosować wyłącznie zalecane rozpuszczalniki (patrz punkt 6.6 „Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania”).

Oksaliplatynajest przeciwwskazana

•    u pacjentów z nadwrażliwością na oksaliplatynę lub substancję pomocniczą,

•    w okresie karmienia piersią,

•    u pacjentów, u których przed rozpoczęciem pierwszego cyklu leczenia wystąpiło zahamowanie czynności szpiku kostnego, potwierdzone wynikiem oznaczenia liczby neutrofili poniżej 2000/pl i (lub) liczby płytek krwi poniżej 100 000/pl,

•    u pacjentów, u których przed rozpoczęciem pierwszego cyklu leczenia wystąpiła obwodowa neuropatia czuciowa z zaburzeniem czynnościowym,

•    u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min).

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Stosowanie oksaliplatyny powinno być ograniczone do instytucji medycznych specjalizujących się w prowadzeniu chemioterapii przy pomocy cytostatyków, jak również powinno być przeprowadzane wyłącznie pod nadzorem wykwalifikowanego lekarza onkologa.

Stosowanie leku w czasie ciąży, patrz punkt 4.6.

Ze względu na ograniczone informacje na temat bezpieczeństwa stosowania produktu u pacjentów z umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek, leczenie w przypadku tej grupy pacjentów należy rozważać wyłącznie po odpowiedniej ocenie stosunku korzyści do ryzyka. W takich przypadkach należy kontrolować czynność nerek w krótkich odstępach czasu i odpowiednio dostosować dawkowanie oksaliplatyny, w zależności od jej toksyczności.

W przypadku pacjentów z reakcjami uczuleniowymi na związki zawierające platynę w wywiadzie, należy zwracać uwagę na możliwe wystąpienie objawów alergicznych. W przypadku rozwinięcia się reakcji anafilaktoidalnych, należy natychmiast przerwać wlew oraz wdrożyć odpowiednie leczenie objawowe. Powtórna ekspozycja na oksaliplatynę w przypadku tych pacjentów jest przeciwwskazana.

W przypadku wynaczynienia, należy natychmiast przerwać wlew oraz zastosować miejscowe leczenie objawowe.

Szczególną uwagę należy zwracać na tolerancję neurologiczną oksaliplatyny, przede wszystkim podczas stosowania oksaliplatyny w połączeniu z innymi środkami, które wykazują swoiste działanie neurotoksyczne. Przed każdym podaniem produktu należy przeprowadzać badanie neurologiczne, a następnie należy je powtarzać w regularnych odstępach czasu.

W przypadku pacjentów, u których wystąpiły zaburzenia czucia w gardle i krtani podczas bądź w czasie pierwszych kilku godzin po dwugodzinnym wlewie oksaliplatyny (patrz punkt 4.8 „Działania niepożądane”), następny wlew należy przeprowadzać w czasie ponad 6 godzin. W przypadku, gdy zaobserwowano objawy neurologiczne (parestezje, dysestezje) należy dostosować dawkowanie oksaliplatyny w zależności od czasu trwania oraz nasilenia dolegliwości:

•    W przypadku, gdy dolegliwości utrzymują się dłużej niż 7 dni oraz są uciążliwe dla pacjenta, dawkę oksaliplatyny podczas następnego cyklu leczenia należy zmniejszyć z 85 do 65 mg/mpc. (leczenie raka okrężnicy i odbytu z przerzutami) bądź do 75 mg/m2 pc. (leczenie wspomagające).

•    W przypadku, gdy parestezje bez zaburzeń czynnościowych utrzymują się aż do kolejnego cyklu leczenia, należy zmniejszyć dawkę oksaliplatyny z 85 do 65 mg/m2 pc. (leczenie raka okrężnicy i odbytu z przerzutami) bądź do 75 mg/m2 pc. (leczenie wspomagające).

•    W przypadku, gdy parestezje z zaburzeniami czynnościowymi utrzymują się aż do kolejnego cyklu leczenia, leczenie oksaliplatyną należy przerwać.

• W przypadku ustąpienia dolegliwości po przerwaniu leczenia oksaliplatyną, można rozważyć wznowienia leczenia.

Pacjenci powinni zostać poinformowani, że objawy obwodowej neuropatii czuciowej mogą utrzymywać się nawet po zakończeniu leczenia. Umiarkowane lokalne parestezje bądź parestezje z zaburzeniami czynnościowymi mogą się utrzymywać do 3 lat po zakończeniu leczenia wspomagającego.

Działanie toksyczne oksaliplatyny na przewód pokarmowy, objawiające się nudnościami oraz wymiotami, wymaga profilaktycznego i (lub) terapeutycznego podania środków przeciwwymiotnych (patrz punkt 4.8 „Działania niepożądane”).

Ciężka biegunka bądź wymioty mogą być przyczyną odwodnienia, niedrożności porażennej, niedrożności jelit, hipokaliemii, kwasicy metabolicznej oraz zaburzeń czynności nerek, szczególnie w przypadku, gdy oksaliplatyna jest podawana w skojarzeniu z 5-fiuorouracylem.

W przypadku pojawienia się zmian w liczbie krwinek (liczba neutrofili poniżej 1500/pil bądź liczba płytek krwi poniżej 50 000/pl), podawanie kolejnego cyklu leczenia należy opóźnić do momentu, gdy wartości te powrócą do dopuszczalnego poziomu. Przed rozpoczęciem leczenia oksal iplatyną oraz przed każdym nowym cyklem leczenia, należy wykonać pełną morfologię krwi z procentowym oznaczeniem liczby białych krwinek.

Należy poinformować pacjentów o ryzyku pojawienia się biegunki/wymiotów, zapalenia błony śluzowej/zapalenia jamy ustnej oraz neutropenii, po podaniu oksaliplatyny w połączeniu z 5-fluorouracylem tak, aby pacjent mógł natychmiast skontaktować się z lekarzem prowadzącym, w celu zastosowania odpowiedniego leczenia.

W przypadku, gdy wystąpiło zapalenie błony śluzowej/zapalenie jamy ustnej, z bądź bez neutropenii, kolejny cykl leczenia należy opóźnić do momentu, aż zapalenie błony śluzowej/zapalenie jamy ustnej osiągnie poziom 1 stopnia bądź niższy i/lub liczba neutrofili wzrośnie do > 1500/pl.

W przypadku podania oksaliplatyny w skojarzeniu z 5-fluorouracylem (z lub bez kwasu folinowego), standardowo zalecane dawki 5-fluorouracylu muszą zostać odpowiednio dostosowane w zależności od jego toksyczności.

W przypadku wystąpienia biegunki stopnia 4. według WHO, neutropenii stopnia 3, lub 4. (liczba neutrofili poniżej 1000/pl) lub małopłytkowości stopnia 3. lub 4. (liczba płytek krwi poniżej 50 000/pl), oprócz dostosowania dawki 5-fluorouracylu, dodatkowo należy zmniejszyć dawkę oksaliplatyny z 85 do 65 mg/m2 (leczenie raka okrężnicy i odbytu z przerzutami) bądź do 75 mg/m2 pc. (leczenie wspomagające).

W przypadku wystąpienia niewyjaśnionych dolegliwości ze strony układu oddechowego, takich jak suchy kaszel, duszność, furczenia bądź radiologicznie wykryte nacieki w płucach, stosowanie oksaliplatyny należy przerwać do czasu, aż w wyniku dalszej diagnostyki zostanie wykluczona choroba śródmiąższowa płuc (patrz punkt 4.8 „Działania niepożądane”).

W przypadku, gdy wyniki badań wskazują na zaburzenie funkcji wątroby lub w przypadku nadciśnienia wrotnego, niebędących wynikiem przerzutów do wątroby, należy rozważyć bardzo rzadko występujące zmiany naczyniowe w wątrobie wywołane podaniem leku.

W badaniach nieklinicznych oksaliplatyna wykazywała działanie genotoksyczne. Z tego powodu, mężczyznom należy zalecać, aby nie podejmowali się płodzenia potomstwa w trakcie leczenia i przez 6 miesięcy po jego zakończeniu, oraz aby rozważyli możliwość oddania nasienia przed rozpoczęciem leczenia, ponieważ oksaliplatyna może powodować niepłodność, która może być stanem nieodwracalnym.

W trakcie leczenia lekiem Goxyral, pacjentka musi unikać zajścia w ciążę i stosować skuteczne metody zapobiegające ciąży (patrz punkt 4.6 „Ciąża i laktacja”). W trakcie oraz po zakończonym

4

leczeniu oksaliplatyną, należy stosować skuteczne metody zapobiegające ciąży, u kobiet przez okres 4 miesięcy, a u mężczyzn przez 6 miesięcy od zakończenia leczenia.

Działanie immunosupresyjne / zwiększona podatność na infekcje: szczepionki żywe i atenuowane u pacjentów z obniżoną odpornością wynikającą z podawania chemoterapeutyków, w tym oksaliplatyny, mogą być przyczyną poważnych, zagrażających życiu infekcji. Należy unikać podawania szczepionek żywych pacjentom leczonym oksaliplatyną. Dopuszcza się podawanie szczepionek zabitych, in aktywowanych, jednak odpowiedź na nie może być słabsza.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Nie zaobserwowano zmian w poziomie 5-fluorouracylu w osoczu u pacjentów, którzy otrzymali pojedynczą dawkę 85 mg oksaliplatyny na m2 pc. bezpośrednio przed podaniem 5-fluorouracylu.

Nie zaobserwowano żadnego znaczącego wypierania oksaliplatyny z połączeń z białkami osocza krwi w warunkach in vitro, podczas jednoczesnego stosowania następujących leków: erytromycyna, salicylany, granisetron, paklitaksel oraz walproinian sodu.

4.6    Ciąża i laktacja

Brak danych klinicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania oksaliplatyny w czasie ciąży.

Badania niekliniczne wykazały, że oksaliplatyna w zwykle stosowanych dawkach terapeutycznych może być prawdopodobnie letalna lub teratogenna dla ludzkiego płodu. Dlatego też, leczenie oksaliplatyną podczas ciąży oraz u kobiet mogących zajść w ciążę i niestosujących antykoncepcji nie jest zalecane i należy je rozważać wyłącznie po udzieleniu pacjentce stosownego wyjaśnienia o zagrożeniu dla płodu, oraz po uzyskaniu pisemnej zgody pacjentki.

W trakcie oraz po zakończonym leczeniu oksaliplatyną należy stosować skuteczne metody zapobiegające ciąży, u kobiet przez okres 4 miesięcy, a u mężczyzn przez 6 miesięcy od zakończenia leczenia. Oksaliplatyna może powodować niepłodność (patrz punkt 4.4 „Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania”).

Brak danych dotyczących przenikania oksaliplatyny do mleka kobiecego. Należy przerwać karmienie

piersią w czasie leczenia oksaliplatyną.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń

mechanicznych w ruchu

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Podawanie oksaliplatyny zwiększa jednak ryzyko zawrotów głowy, nudności i wymiotów oraz innych objawów neurologicznych takich jak zaburzenia równowagi, które w niewielkim lub umiarkowanym stopniu wpływają za zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi podczas stosowania oksaliplatyny, w skojarzeniu z 5-fluorouracylem oraz kwasem folinowym, są zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego (biegunka, nudności, wymioty, zapalenie błon śluzowych), krwi i układu chłonnego (neutropenia, małopłytkowość) oraz układu nerwowego (ostra oraz zależna od dawki narastająca, obwodowa neuropatia czuciowa).

Ogólnie, działania niepożądane występowały częściej oraz były bardziej nasilone po zastosowaniu połączenia oksaliplatyny i 5-FU/kwasu folinowego, niż po zastosowaniu 5-FU/kwasu folinowego w monoterapii.

Przedstawione poniżej dane dotyczące częstości występowania działań niepożądanych pochodzą z badań klinicznych dotyczących leczenia raka okrężnicy i odbytu z przerzutami i leczenia

5

wspomagającego (416 oraz 1108 pacjentów włączonych do schematu FOLFOX) oraz z obserwacji po wprowadzeniu oksalipiatyny do obrotu.

Częstość występowania działań niepożądanych określona jest następująco:

Bardzo często (> 1/10)

Często (>1/100 do < 1/10)

Niezbyt często (>1/1000 do < 1/100)

Rzadko (>1/10 000 do < 1/1000)

Bardzo rzadko (< 1/10 000) > nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Więcej informacji przedstawiono w poniższej tabeli.

Klasyfikacja

układów

narządowych

MedDRA

Bardzo często

Często

Niezbyt często

Rzadko

Zakażenia i

zarażenia

pasożytnicze*

Zakażenia

Nieżyt nosa, infekcje górnych dróg

oddechowych, gorączka neutropeniczna / posocznica neutropeniczna

Zaburzenia krwi i układu chłonnego*

Niedokrwistość,

neutropenia,

trombocytopenia,

leukopenia,

limfopenia

Małopłytkowość immunologiczna, niedokrwistość hemo lityczna

Zaburzenia układu immunologicznego*

Alergie / reakcje alergiczne4

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Anoreksja,

zaburzenia

glikemii,

hipokaliemia,

nieprawidłowy

poziom sodu,

Odwodnienie

Kwasica

metaboliczna

Zaburzenia

psychiczne

Depresja,

bezsenność

Nerwowość

Zaburzenia układu nerwowego*

Obwodowa

neutropenia

czuciowa,

zaburzenia

czucia,

zaburzenia

smaku, bóle

głowy

Zawroty głowy, zapalenie nerwów ruchowych, odczyn oponowy

Dyzartria

Zaburzenia oka

Zapalenie spojówek, upośledzenie ostrości wzroku

Przemijające zmniejszenie ostrości widzenia, zaburzenia pola widzenia, zapalenie nerwu wzrokowego

Zaburzenia ucha i błędnika

Ototoksyczność

Głuchota

Zaburzenia

naczyniowe

Krwawienie z nosa

Krwotoki, nagłe zaczerwienienia, zakrzepica żył głębokich, zator tętnicy płucnej

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śród piersią

Duszności, kaszel

Czkawka

Choroba śródmiąższowa płuc, zwłóknienie płuc**

Zaburzenia żołądka i jelit*

Nudności, biegunka, wymioty, zapalenie jamy ustnej / zapalenie błony śluzowej, bóle brzucha, zaparcia

Dyspepsja,

refluks

żołądkowo-

przełykowy,

krwawienie z

odbytu

Niedrożność

jelit,

zaczopowanie

jelit

Zapalenie jelita grubego z biegunką spowodowane przez Clostridium difficile

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Choroby skóry, łysienie

Łuszczenie skóry (np. na rekach oraz stopach), rumień, wysypka, nadpotliwość, choroby paznokci

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Bóle pleców

Bóle stawów, bóle kości

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Krwiomocz,

trudność w

oddawaniu

moczu,

zaburzenia

częstości

oddawania

moczu

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Zmęczenie, gorączka++, osłabienie, ból, reakcje w miejscu

i * +++

podania

Badania

diagnostyczne

Zwiększona

aktywność

enzymów

wątrobowych,

zwiększona

aktywność

fosfatazy

alkalicznej,

podwyższone

stężenie

bilirubiny,

podwyższona

aktywność LDH

Zwiększone stężenie kreatyniny, zmniejszenie masy ciała

* Dokładne dane, patrz poniżej

** Patrz punkt 4.4 „Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania”

+ Częste reakcje alergiczne takie jak wysypka skórna (szczególnie pokrzywka), zapalenie spojówek oraz nieżyt nosa.

Częste reakcje anafitaktyczne włącznie ze skurczem oskrzeli, uczuciem bólu w klatce piersiowej, obrzękiem naczynioruchowym, spadkiem ciśnienia krwi oraz wstrząsem anafilaktycznym.

Bardzo często gorączka, dreszcze (drżenie mięśni), jako wynik zakażenia (z lub bez gorączki neutropenicznej) lub izolowana gorączka o mechanizmie immunologicznym.

Zgłaszano reakcje w miejscu podania takie jak ból w miejscu podania, zaczerwienienie, obrzęk, zakrzepica. Wynaczynienie może zapoczątkować miejscowe pojawienie się bólu oraz zapalenia, które może stać się poważne oraz może prowadzić do powikłań, szczególnie w przypadkach kiedy oksaliplatynajest podawana do żyły obwodowej (patrz punkt 4.4 „Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania”).

Zaburzenia funkcji wątroby i dróg żółciowych Bardzo rzadko (< 1/10 000):

Zespół niedrożności zatok wątrobowych (okluzyjna choroba naczyń żylnych wątroby) lub związane z nim objawy chorobowe, w tym plamica wątrobowa, guzkowy przerost regeneracyjny wątroby, włóknienie okołozatokowe. Możliwe objawy kliniczne to nadciśnienie wrotne i (lub) zwiększona aktywność aminotransferaz.

Zaburzenia czynności nerek i układu moczowego

Bardzo rzadko (< 1/10 000):

Ostra nefropatia cewkowo-śródmiąższowa prowadząca do ostrej niewydolności nerek.

Toksyczność hematologiczna

Częstość występowania względem liczby pacjentów (%) oraz stopnia nasilenia choroby

Oksaiiplatyna/5-

FU/FA

85 mg/m2 co 2 tygodnie

Choroba przerzutowa

Leczenie wspomagające

Wszystkie

stopnie

nasilenia

Stopień 3

Stopień 4

Wszystkie

stopnie

nasilenia

Stopień 3

Stopień 4

Anemia

82,2

3

< 1

75,6

0,7

0,1

Neutropenia

71,4

28

14

78,9

28,8

12,3

T rombocytopenia

71,6

4

<1

77,4

1,5

0,2

Neutropenia z gorączką

5,0

3,6

1,4

0,7

0,7

0,0

Posocznica z neutropenią

1,1

0,7

0,4

U

0,6

0,4

Działanie toksyczne na żołądek i jelita:

Częstość występowania względem liczby pacjentów (%) oraz stopnia nasilenia choroby

Oksaliplatyna/5-

FU/FA

85 mg/m2 co 2 tygodnie

Choroba przerzutowa

Leczenie wspomagające

Wszystkie

stopnie

nasilenia

Stopień 3

Stopień 4

Wszystkie

stopnie

nasilenia

Stopień

3

Stopień 4

Nudności

69,9

8

<1

73,7

4,8

0,3

Biegunka

60,8

9

2

56,3

8,3

2,5

Wymioty

49,0

6

1

47,2

5,3

0,5

Zapalenie błony śluzowej/zapalenie jamy ustnej

39,9

4

< 1

42,1

2,8

0,1

Wskazana jest profilaktyka i (lub) leczenie za pomocą silnych środków przeciwwymiotnych.

Ciężka biegunka/wy mioty mogą prowadzić do odwodnienia, niedrożności porażennej, niedrożności jelit, hipokaliemii, kwasicy metabolicznej oraz zaburzeń czynności nerek, szczególnie w przypadku gdy oksaliplatyna jest podawana w skojarzeniu z 5-fluorouracylem (patrz punkt 4.4 „Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania”).

Układ nerwowy

Działanie neurotoksyczne oksaliplatyny jest czynnikiem ograniczającym możliwą do zastosowania dawkę produktu. Działanie to obejmuje obwodową neuropatię czuciową charakteryzującą się zaburzeniami czucia i/iub parestezjami kończyn, z występowaniem skurczów mięśni lub bez, często wywołanych poprzez działanie zimna. Objawy występują u nie więcej niż 95% wszystkich pacjentów. Czas trwania tych objawów, które zwykle ustępują pomiędzy kolejnymi cyklami leczenia, rośnie wraz ze wzrostem liczby przebytych cykli leczenia.

W przypadku wystąpienia bólu i (lub) innych zaburzeń czynność i owych wskazane jest dostosowanie dawki bądź zaprzestanie leczenia, w zależności od czasu trwania objawów (patrz punkt 4.4 „Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania”).

Zaburzenia czynnościowe obejmują trudności w wykonywaniu precyzyjnych ruchów oraz ewentualne następstwa zaburzeń czucia. Ryzyko wystąpienia utrzymujących się objawów po dawce skumulowanej 850 mg/m2 pc. (10 cykli) wynosi około 10%, wzrastając do 20% po dawce 1020 mg/mpc. (12 cykli).

W większości przypadków, objawy neurologiczne uległy złagodzeniu bądź ustąpiły całkowicie po przerwaniu leczenia. Sześć miesięcy po zakończeniu leczenia Wspomagającego u 87% pacjentów obserwowano łagodne objawy bądź nie zgłaszano ich wcale. Podczas trwającego do 3 lat okresu obserwacji pacjenta, około 3% pacjentów wykazywało trwałe lokalne parestezje o umiarkowanym nasileniu (2,3%) lub parestezje z zaburzeniami czynnościowymi (0.5%).

Zgłaszano ostre objawy zaburzeń czucia (patrz punkt 5.3 „Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie”). Pojawiają się one w przeciągu kilku godzin od podania produktu i często występują przy narażeniu na zimno. Mogą pojawiać się pod postacią parestezj i, zaburzeń czucia, niedoczulicy lub jako ostry zespół zaburzeń czucia gardła i krtani. Ten ostry zespół zaburzeń czucia w gardle i krtani, którego częstość występowania wynosi od 1% do 2%, charakteryzuje się subiektywnymi odczuciami zaburzeń oddychania oraz duszności, bez obiektywnie zauważalnych cech duszności (brak sinicy czy hipoksji), jak również bez skurczu krtani lub skurczu oskrzeli (brak świstu krtaniowego lub sapania); skurczami języka, nieprawidłowym czuciem w obrębie języka, dysartriąoraz uczuciem ucisku w obrębie klatki piersiowej. W tych przypadkach podawano leki przeciwhistaminowe oraz rozszerzające oskrzela, mimo to objawy szybko ustępowały także bez podejmowania jakiegokolwiek leczenia. Przedłużanie wlewu podczas kolejnych cykli leczenia przyczynia się do zmniejszenia częstości występowania tego działania niepożądanego (patrz punkt 4.4 „Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania”). Rzadko obserwowano również takie objawy jak skurcz mięśni żuchwy/skurcze mięśni/ mimowolne skurcze mięśni/drganie mięśni/drgawki kloniczne mięśni, zaburzenia koordynacji ruchowej/zaburzenia chodu/ataksja, zaburzenia równowagi, ucisk, przykre uczucie lub ból w gardle lub klatce piersiowej. Powyższym objawom towarzyszyć mogą zaburzenia nerwów czaszkowych, mające również charakter odosobniony, takie jak opadanie powiek, podwójne widzenie, afonia/ dysfonia/chrypka, opisywane czasem jako porażenie strun głosowych, osłabienie mięśni języka lub dyzartria, opisywane czasem jako afazja, nerwoból nerwu trójdzielnego/ból twarzy/ ból oka, upośledzenie ostrości wzrok, zaburzenia pola widzenia.

W czasie leczenia oksaliplatynązgłaszano także inne objawy neurologiczne, takie jak dysartria, brak odruchów ze ścięgna głębokiego oraz pojawienie się objawu Lhermitte'a. Zgłaszano także pojedyncze przypadki zapalenia nerwu wzrokowego.

Reakcje alergiczne

Częstość występowania względem liczby pacjentów (%) oraz stopnia nasilenia choroby

OksaIiplatyna/5-

FU/FA

85 mg/m2 co 2 tygodnie

Choroba przerzutowa

Leczenie wspomagające

Wszystkie

stopnie

nasilenia

Stopień 3

Stopień 4

Wszystkie

stopnie

nasilenia

Stopień

3

Stopień 4

Reakcje alergiczne /alergia

9,1

1,0

< 1

10,3

2,3

0,6

4.9 Przedawkowanie

Nie jest znane antidotum dla oksaliplatyny. W przypadku przedawkowania należy spodziewać się wystąpienia działań podobnych do działań niepożądanych, jednak bardziej nasilonych. Należy monitorować parametry hematologiczne oraz rozpocząć leczenie objawowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE 5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeć iwnowotworowe i immunomodulacyjne, inne leki przeciwnowotworowe, związki platyny.

Kod ATC: L01XA03.

Oksaliplatyna jest lekiem przeciwnowotworowym należącym do nowej grupy pochodnych platyny, w którym atom platyny tworzy kompleks z 1,2-diaminocykloheksanem (DACH) oraz z grupą szczawianową. Oksaliplatyna jest czystym enancjomerem, cis-[szczawiano(trans-/-1,2-DACH)platyny].

W różnych układach modelowych guzów, w tym z modelu raka okrężnicy i odbytu, oksaliplatyna wykazuje szerokie spektrum działania cytotoksycznego (in vitro) oraz działania przeciwnowotworowego (in vìvo).

Oksaliplatyna wykazuje również działanie w różnych, opornych na cisplatynę modelach, w warunkach in vitro oraz in vivo.

Zaobserwowano synergistyczne, cytotoksyczne działanie w połączeniu z 5-fluorouracylem, w warunkach in vitro oraz in vivo.

Badania nad mechanizmem działania oksaliplatyny, mimo, iż mechanizm ten wciąż nie jest całkowicie wyjaśniony, wskazują że pochodne uwodnione, tworzące się w następstwie biotransformacji oksaliplatyny, oddziałują z DNA oraz tworzą między łańcuchowe oraz wewnątrzłańcuchowe wiązania krzyżowe, które powodują przerwanie syntezy DNA i skutkujądziałaniem cytotoksycznym oraz przeciwnowotworowym.

W przypadku pacjentów z rakiem okrężnicy i odbytu z przerzutami, działanie oksaliplatyny (85 mg/m2 powtarzane co 2 tygodnie) w połączeniu z 5-fluorouracylem/kwasem folinowym, zostało ocenione w trzech badaniach klinicznych:

- Terapia pierwszego rzutu: dwuramienne, porównawcze, randomizowane, badanie III fazy (EFC 2962) na 420 pacjentach, którzy otrzymywali tylko 5-fluorouracyl/kwas foìinowy (LV5FU2, 210 pacjentów) lub połączenie oksaliplatyny z 5-fluorouracylem/kwasem folinowym (FOLFOX4,210 pacjentów).

-    Pacjenci leczeni uprzednio: 821 pacjentów włączono do trzyramiennego, porównawczego, randomizowanego badania III fazy (EFC 4584), po niepowodzeniu wcześniejszego leczenia z użyciem irynotekanu (CPT-11) w połączeniu z 5-FU/kwasem folinowym. Pacjenci byli leczeni tylko, 5-FU/kwasem folinowym (LV5FU2, 275 pacjentów) lub oksaliplatyną w monoterapii (275 pacjentów), bądź połączeniem oksaliplatyny z 5-FU/kwasem folinowym (FOLFOX4, 271 pacjentów).

-    Badanie III fazy bez grupy kontrolnej (EFC 2964) z 57 pacjentami, którzy nie odpowiadali na leczenie 5-FU/kwasem folinowym, oraz którym podawano oksaliplatynę w skojarzeniu z 5-FU/kwasem folinowym (FOLFOX4).

Dwa, randomizowane badania kliniczne, EFC 2962 w terapii pierwszego rzutu oraz EFC 4584 wśród pacjentów leczonych uprzednio, pokazały znacząco wyższy wskaźnik odpowiedzi oraz dłuższy czas przeżycia bez progresji (ang. progression-free survival, PFS)/czas do wystąpienia progresji (ang. time to progression, TTP) w porównaniu z leczeniem tylko 5-FU/kwasem folinowym. W badaniu EFC 4584, w którym udział wzięli oporni na uprzednie leczenie pacjenci, różnica w medianie całkowitego czasu przeżycia (ang. overall survival, OS) pomiędzy grupą otrzymującą połączenie z oksaliplatyną a grupą otrzymującą 5-FU/kwas folinowy nie była znacząca.

Wskaźniki odpowiedzi w schemacie leczenia FOLFOX4 vs. LV5FU2

Wskaźnik odpowiedzi (%) (95% przedział ufności) niezależne badanie radiologiczne -analiza zgodna z zamierzonym leczeniem (ITT)

LV5FU2

FOLFOX4

Monoterpia

oksaliplatyną

Leczenie pierwszego rzutu EFC 2962 Ocena odpowiedzi co 8 tygodni

22(16-27)

49 (42-46)

NA*

p = 0,0001

Uprzednio leczeni oacienci

EFC 4584 (oporni na CPT-11 + 5-FU/kwas folinowy).

Ocena odpowiedzi co 6 tygodni

0,7 (0,0-2,7)

11,1 (7,6-15,5)

U (0,2-3,2)

p = 0,0001

Uprzednio leczeni Dacienci

EFC 2964 (oporni na 5-FU/kwas folinowy) Ocena odpowiedzi co 12 tygodni

NA*

23 (13-36)

NA*

*NA = nie dotyczy

Mediana przeżycia bez progresji (PFS)/mediana czasu do wystąpienia progresji (TTP) w schemacie FOLFOX4 vs. LY5FU2

Mediana PFS/TTP, miesiące (95% przedział ufności) niezależne badanie radiologiczne - analiza zgodna z zamierzonym leczeniem (ITT)

LY5FU2

FOLFOX4

Monoterpia

oksaliplatyną

Leczenie pierwszego rzutu EFC 2962 (PFS)

6,0 (5,5-6,5)

8,2 (7,2-8,8)

NA*

log rank p = 0,0003

Uprzednio leczeni pacienci

EFC 4584 (TTP) (oporni na CPT-11 + 5-FU/LV)

2,6 (1,8-2,9)

5,3 (4,7-6,1)

2,1 (1,6-2,7)

log rank p = 0,0001

Uprzednio leczeni oacienci

EFC 2964 (oporni na 5-FU/kwas folinowy)

NA*

5,1 (3,1-5,7)

NA*

*NA = nie dotyczy

Mediana całkowitego czasu przeżycia (OS) w schemacie FOLFOX4 vs. LY5FU2

Mediana OS, miesiące (95% przedział ufności) - analiza zgodna z zamierzonym leczeniem (ITT)

LY5FU2

FOLFOX4

Monoterpia

oksaliplatyną

Leczenie pierwszego

rzutu

EFC 2962

14,7(13,0-18,2)

16,2(14,7-18,2)

NA*

log rank p = 0,12

Uprzednio leczeni

pacjenci

EFC 4584

(oporni na CPT-11 + 5-FU/kwas folinowy)

8,8 (7,3-9,3)

9,9 (9,1-10,5)

8,1 (7,2-8,7)

log rank p - 0,09

Uprzednio leczeni

pacienci

EFC 2964

(oporni na 5-FU/kwas folinowy)

NA*

10,8 (9,3-12,8)

NA*

*NA = nie dotyczy

Wśród uprzednio leczonych pacjentów (EFC 4584), z objawami na początku leczenia, objawy zależne od choroby uległy znaczącej poprawie z większym odsetkiem przypadków w grupie otrzymującej oksałiplatynę/5-fluorouracyl/kwas folinowy w porównaniu z grupą leczoną przy pomocy 5-fluorouracylu/kwasu fo li nowego (27,7% vs. 14,6%, p = 0,0033).

Wśród pacjentów, którzy nie byli wcześniej leczeni (EFC 2962), nie zauważono statystycznie istotnych różnic pomiędzy leczonymi grupami w żadnym kryterium dotyczącym jakości życia. Niemniej jednak, kryteria jakości życia w odniesieniu do ogólnego stanu zdrowia oraz bólu były na ogół lepsze w grupie kontrolnej, natomiast gorsze w odniesieniu do nudności i wymiotów w grupie otrzymującej oksaliplatynę.

W leczeniu wspomagającym, 2246 pacjentów zostało włączonych do porównawczego, randomizowanego badania fazy III MOSAIC (EFC 3313), 899 z nich w stadium II/Dukes B2 oraz 1347 w stadium 111/Dukes C, po całkowitym usunięciu guza pierwotnego raka okrężnicy. Pacjenci byli leczeni tylko 5-FU/kwasem folinowym (LV/5FU, 1123 pacjentów: B2/C = 448/675) albo przy pomocy połączenia oksaliplatyny z 5-FU/kwasem folinowym (FOLFOX4, 1123 pacjentów: B2/C = 451/672).

Badanie EFC 3313, czas 3-letniego przeżycia wolnego od choroby (analiza zgodna z zamierzonym leczeniem)*:

Grupa poddana leczeniu

LV5FU2

FOLFOX4

Procent czasu 3-ietniego

przeżycia wolnego od choroby

73,3

78,7

(95% przedział ufności)

(70,6-75,9)

(76,2-81,1)

Wskaźnik tyzyka (95%

0,76

przedział ufności)

(0,64-0,89)

p (log rank test)

p = 0,0008

*Mediana okresu obserwacji przez ponad 44,2 miesiąca (wszyscy pacjenci obserwowani przez co najmniej 3 lata).

Badanie wykazało istotną korzyść w czasie 3-letniego przeżycia wolnego od choroby, w przypadku połączenia oksaliplatyny z 5-FU/kwasem folinowym (FOLFOX4), w porównaniu do stosowania tylko 5-FU/kwasu folinowego (LV5FU2).

Badanie EFC 3313, czas 3-letniego przeżycia wolnego od choroby (analiza zgodna z zamierzonym leczeniem) w stosunku do stadium zaawansowania choroby:

Stadium zaawansowania

Stadium II

Stadium III

choroby

(Dukes B2)

(Dukes C)

Grupa poddawana leczeniu

LV5FU2

FOLFOX4

LV5FU2

FOLFOX4

Procent czasu 3-letniego przeżycia wolnego od choroby (95% przedział ufności)

84,3

(80,9-87,7)

87,4

(84,3-90,5)

65,8

(62,2-69,5)

72,8

(69,4-76,2)

Wskaźnik ryzyka (95% przedział ufności)

0,79

(0,57-1,09)

0,75

(0,62-0,90)

log rank test

p = 0,151

p = 0,002

’"Mediana okresu obserwacji przez ponad 44,2 miesiąca (wszyscy pacjenci obserwowani przez co najmniej 3 lata).

Całkowite przeżycie /analiza zgodna z zamierzonym leczeniem):

Podczas analizy czasu 3-letniego przeżycia wolnego od choroby, który był pierwszorzędowym punktem końcowym badania MOSAIC, 85,1% pacjentów w badaniu FOLFOX4 przeżyło, w porównaniu do 83,8% z grupy LV5FU2. W przełożeniu na 10% całkowitej redukcji ryzyka śmiertelności na korzyść badania FOLFOX4, różnica ta nie osiągnęła istotności statystycznej (wskaźnik ryzyka = 0,90).

Otrzymane dane były następujące: 92,2% wobec 92,4% w subpopulacji ze stadium II (Dukes B2; wskaźnik ryzyka = 1,01) oraz 80,4% wobec 78,1% w subpopulacji ze stadium III (Dukes C; wskaźnik ryzyka = 0,87) w przypadku badania FOLFOX4 oraz LV5FU2.

Farmakokinetyka poszczególnych czynnych związków platyny nie została ustalona. Właściwości farmakokinetyczne platyny podlegającej ultrafiltracji, stanowiącej mieszaninę wszystkich niezwiązanych, aktywnych i nieaktywnych związków platyny, po 2-godzinnym wlewie oksaliplatyny, w dawce 130 mg/m2 pc. co 3 tygodnie, przez 1-5 cykli oraz wlewie oksaliplatyny w dawce 85 mg/m* pc. co 2 tygodnie, przez 1-3 cykli, została przedstawiona w tabeli poniżej.

Zestawienie parametrów farmakokinetycznych w ultrafiltracie po podaniu oksaliplatyny w dawkach 85 mg/m2 pc. co 2 tygodnie albo 130 mg/m2 pc. co 3 tygodnie.

Dawka

c

(pg/ml)

AUC 0.4 g (pg.h/ml)

AUC

(pg.h/ml)

t]/2a

(h)

tl/2p

(h)

U/2y

00

vss

(O

CL

(1/h)

85 mg/m2 Średnia

0,814

4,19

4,67

0,43

16,8

391

440

17,4

SD

0,193

0,647

1,40

0,35

5,74

406

199

6,35

130 mg/m2 Średnia

1,21

8,20

11,9

0,28

16,3

273

582

10,1

SD

0,10

2,40

4,60

0,06

2,90

19,0

261

3,07

Wartości średnie AUC0-48 oraz Cmax zostały wyliczone dla 3 cykli (85 mg/m2) bąc

ź dla 5 cyk

i (130

mg/m2).


Wartości średnie AUC, Vss, oraz CL0.4g zostały wyliczone dla 1 cyklu.

Cend, Cmax, AUC, AUCo-48, Vss, oraz CL zostały wyliczone przy pomocy analizy nie-kompartmentowej. t[/2(d u/2p) i ti/2r zostały wyliczone przy pomocy analizy kompartmentowej (cykle 1-3 łącznie).

Po 2-godzinnym wlewie, 15% podanej platyny zostało wykryte w krążeniu, a pozostałe 85% przeniknęło do tkanek bądź zostało wydalone z moczem. Nieodwracalne wiązanie z erytrocytami oraz osoczem krwi spowodowało, że okresy półtrwania w tych macierzach były bliskie naturalnym okresom przemiany erytrocytów oraz albumin surowicy. W osoczu poddanym ultrafiltracji, nie zaobserwowano nagromadzenia platyny, zarówno po podaniu dawki 85 mg/m2, w cyklach co 2 tygodnie, jak i po podaniu dawki 130 mg/m2, w cyklach co 3 tygodnie. Stan równowagi w tej przestrzeni dystrybucyjnej został osiągnięty w pierwszym cyklu. Zmienność między- oraz wewnątrzosobnicza była z reguły niewielka.

Biotransformacja w warunkach in vitro wydaje się być wynikiem rozkładu nieenzymatycznego. Nie istnieją dowody na to, że rozkład pierścienia diaminocykloheksanu (DACH) przebiega przy udziale cytochromu P450.

Oksaliplatyna podlega w znacznym stopniu biotransformacji w organizmie pacjenta. Po zakończeniu dwugodzinnego wlewu, substancja czynna w postaci niezmienionej nie jest już wykrywalna w osoczu poddanym ultrafiltracji. Kilka cytotoksycznych produktów biotransformacji, takich jak monochloro-, d ich loro-, oraz di wodzi ano-DACH pochodne platyny, zostało wykrytych we krwi, a w późniejszych punktach czasowych znaleziono również kilka nieaktywnych związków.

Platyna jest głównie wydalana drogą nerkową. Klirens pojawia się w zasadzie w przeciągu 48 godzina od podania produktu.

Po 5 dobach, około 54% całkowitej dawki było wykrywane w moczu, a mniej niż 3% w kale.

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, zaobserwowano znaczące zmniejszenie klirensu z 17,6 ± 2,18 1/h do 9,95 ± 1,911/h, któremu towarzyszył znaczący spadek objętości dystrybucji z 330 ± 40,9 do 241 ± 36,1 1. Wpływu ciężkiego zaburzenia czynności nerek na klirens kreatyniny nie badano.

Narządami docelowymi zidentyfikowanymi w nieklinicznych badaniach na zwierzętach (myszy, szczury, psy i małpy), przy pojedynczym oraz wielokrotnym podawaniu leku, były szpik kostny, układ pokarmowy, nerki, jądra, układ nerwowy oraz serce. Toksyczność leku w tych narządach u zwierząt odpowiadała toksyczności innych związków platyny oraz środków cytotoksycznych uszkadzających DNA, wykorzystywanych w leczeniu raka u ludzi, z wyjątkiem wpływu wywieranego na serce.

Wpływ na serce obserwowano wyłącznie u psów, a obejmował on zaburzenia elektrofizjologiczne z migotaniem komór włącznie, które prowadziło do zgonu. Uważa się, że kardiotoksyczność jest specyficzna tylko dla psów, nie wynika to wyłącznie z faktu, że pojawiła się ona jedynie u psów, lecz także z powodu, iż dawki porównywalne, z tymi, które wywoływały śmiertelną kardiotoksyczność u tego gatunku (150 mg/m2 pc.) są dobrze tolerowane przez ludzi. Badania niekliniczne prowadzone na szczurzych neuronach czuciowych wykazały, że ostre objawy zaburzeń czucia obserwowane podczas stosowania oksaliplatyny są spowodowane interakcją z kanałami sodowymi zależnymi od potencjału błonowego.

W testach na komórkach ssaków stwierdzono, że oksaliplatyna ma działanie mutagenne i klastogenne oraz wykazano toksyczne działanie na zarodek i płód u szczurów. Pomimo, że nie przeprowadzono jak dotychczas badań kancerogenności, uważa się, że oksaliplatyna ma prawdopodobnie działanie rakotwórcze.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza jednowodna.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

•    Nie podawać łącznie z produktami leczniczymi lub roztworami o odczynie zasadowym (szczególnie z 5-fluorouracylem, roztworami zasadowymi, trometamolem oraz produktami kwasu folinowego zawierającymi trometamol, jako substancję pomocniczą).

•    Nie rekonstytuować ani nie rozcieńczać oksaliplatyny do infuzji z użyciem roztworu soli fizjologicznej ani innych roztworów zawierających jony chlorku (w tym chlorku wapnia, chlorku potasu, chlorku sodu).

•    Nie mieszać z innymi produktami leczniczymi w tym samym worku do wlewów ani nie podłączać do tej samej linii infuzyjnej (patrz punkt 6.6 „Instrukcje dotyczące jednoczesnego podawania z kwasem folinowym”).

•    Nie stosować zestawów do wstrzyknięć zawierających aluminium.

Nigdy nie wolno stosować zestawów zawierających aluminium do podawania oksaliplatyny.

6.3    Okres ważności

Oryginalne opakowanie: 2 lata.

Roztwór po rekonstvtucii w oryginalnej fiolce:

Z mikrobiologicznego oraz chemicznego punktu widzenia, roztwór po rekonstytucji należy jak

najszybciej rozcieńczyć.

Roztwór do infuzii:

Chemiczna oraz fizyczna trwałość przygotowanego roztworu, gotowego do użycia, została wykazana

w okresie 24 godzin, w temperaturze 2-8°C.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia, roztwór do infuzji powinien zostać użyty niezwłocznie po przygotowaniu. W przypadku, gdy roztwór do infuzji nie jest natychmiast wykorzystany, odpowiedzialność związana z jego przechowywaniem ciąży na osobie, która go przygotowuje. Okres przechowywania nie powinien być dłuższy niż 24 godziny w temperaturze od 2 do 8°C, nawet jeśli roztwór został sporządzony w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Oryginalne opakowanie: Przechowywać w temperaturze do 25°C.

Roztwór po rekonstytucji: Natychmiast rozcieńczyć.

Roztwór do infuzji: Nie przechowywać dłużej niż 24 godziny w temperaturze od 2 do 8°C.

Warunki przechowywania leku po rozpuszczeniu i rozcieńczeniu, patrz punkt 6.3 „okres ważności”.

Przed podaniem należy wzrokowo ocenić roztwór. Wyłącznie przezroczyste, pozbawione wszelkich cząstek roztwory mogą być stosowane.

Ten produkt leczniczy jest produktem jednorazowego użycia. Niewykorzystane roztwory powinny zostać wyrzucone.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Fiolka 30 ml wykonana ze szkła (typ I) z korkiem bromobutylowym zawierająca 50 mg oksaliplatyny. Fiolka 50 ml wykonana ze szkła (typ I) z korkiem bromobutylowym zawierająca 100 mg oksaliplatyny.

Wielkość opakowania:

Opakowanie zawierające jedną fiolkę z 50 mg oksaliplatyny w postaci proszku do sporządzania roztworu do infuzji.

Opakowanie zawierające jedną fiolkę z 100 mg oksaliplatyny w postaci proszku do sporządzania roztworu do infuzji.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Podobnie jak w przypadku innych, potencjalnie toksycznych substancji, należy zachować ostrożność podczas używania i przygotowywania roztworów oksaliplatyny.

Instrukcje dotyczące używania

Obchodzenie się z tym cytotoksycznym środkiem przez osoby z personelu medycznego wymaga podjęcia wszystkich środków bezpieczeństwa zapewniających ochronę osobie zajmującej się lekiem, jak również jej otoczeniu.

Roztwory cytotoksycznych produktów leczniczych do wstrzykiwań muszą być przygotowywane przez odpowiednio przeszkolony personel, zaznajomiony ze stosowanym lekiem, w warunkach gwarantujących ochronę otoczenia, a szczególnie ochronę osoby się nim posługującej. Wymaga to przygotowania specjalnego miejsca, przeznaczonego tylko do tego celu, w którym palenie tytoniu, spożywanie posiłków oraz picie napojów jest zakazane. Personel musi być wyposażony w odpowiedni sprzęt, a w szczególności w fartuchy laboratoryjne z długimi rękawami, maski ochronne, nakrycia głowy, okulary ochronne, sterylne rękawiczki jednorazowego użytku, okrycia ochronne w miejscu pracy, pojemniki, torby na odpady. Należy ostrożnie obchodzić się z wydalinami oraz wymiocinami. Kobiety w ciąży należy ostrzec, aby unikały kontaktu z substancjami cytotoksycznymi. Uszkodzone opakowania należy traktować z taką samą ostrożnością jak zanieczyszczone odpady. Zanieczyszczone odpady powinny zostać umieszczone w solidnych, stosownie oznakowanych pojemnikach przeznaczonych do utylizacji przez spalenie. Patrz „Usuwanie pozostałości”.

W przypadku gdyby oksaliplatyna, w postaci rekonstytuowanego roztworu, bądź jako roztwór do

infuzji weszła w kontakt ze skórą miejsce to należy natychmiast dokładnie przemyć wodą. W_


przypadku gdyby oksaliplatyna, w postaci rekonstytuowanego roztworu, bądź jako roztwór do infuzji weszła w kontakt z błonami śluzowymi, miejsca te należy w podobny sposób natychmiast dokładnie przemyć wodą. _


Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania produktu

•    Nie wolno stosować leku z zestawami do wstrzykiwać zawierającymi aluminium.

   Nie wolno podawać leku, który nie jest rozcieńczony.

•    Nie wolno sporządzać bądź rozcieńczać produktu celem wykonania następnie infuzji z roztworem soli fizjologicznej lub roztworami zawierającymi jony chlorku.

•    Nie wolno mieszać leku z innymi lekami w tym samym worku do wlewu, ani podawać jednocześnie przez ten sam dostęp żylny (a przede wszystkim nie w połączeniu z 5-fluorouracylem, zasadowymi roztworami, trometamolem oraz produktami kwasu folinowego zawierającymi trometamol jako substancję pomocniczą). Oksaliplatyna może być podawana w tym samym czasie, co kwas folinowy za pomocą dostępu Y, umiejscowionego bezpośrednio w miejscu iniekcji. Leków nie wolno mieszać w tym samym worku do wlewu. Roztwór kwasu folinowego musi zostać rozpuszczony izotonicznym roztworem do infuzji, takim jak roztwór 5% glukozy. Roztworów soli fizjologicznej oraz roztworów zasadowych nie wolno stosować.

•    Po podaniu oksaliplatyny, dostęp żylny musi zostać dokładnie przepłukany.

•    Można stosować wyłącznie zalecane rozpuszczalniki (patrz także poniżej).

•    Roztworów po rekonstytucji wykazujących oznaki precypitacji nie wolno stosować i należy je zniszczyć, zgodnie z przepisami prawnymi dotyczącymi utylizacji odpadów niebezpiecznych.

Rekonstytucia roztworu

•    Rozpuszczalniki do rekonstytucji roztworu: woda do wstrzykiwań lub roztwór 5% glukozy.

•    Dla fiolki zawierającej 50 mg: dodać 10 ml rozpuszczalnika, aby otrzymać stężenie oksaliplatyny 5 mg/ml.

•    Dla fiolki zawierającej 100 mg: dodać 20 ml rozpuszczalnika, aby otrzymać stężenie oksaliplatyny 5 mg/ml.

Z mikrobiologicznego oraz chemicznego punktu widzenia, rekonstytuowany roztwór powinien zostać następnie jak najszybciej rozcieńczony roztworem 5% glukozy.

Przed podaniem należy wzrokowo ocenić roztwór. Mogą być stosowane wyłącznie przezroczyste, pozbawione wszelkich cząstek roztwory.

Ten produkt leczniczy jest produktem jednorazowego użycia. Niewykorzystany roztwór powinien zostać wyrzucony.

Rozcieńczenie przed infuzia

Należy pobrać żądaną ilość roztworu po rekonstytucji z fiolki i rozcieńczyć w250do 500ml roztworu 5% glukozy, aby otrzymać oksaliplatynę w stężeniu nie mniejszym niż 0,2 mg/ml. Roztwór do infuzji należy podawać dożylnie.

Chemiczną oraz fizyczną stabilność sporządzonego roztworu wykazano w okresie 48 godzin, w temperaturze 2-8°C.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia, gotowy do infuzji roztwór powinien zostać natychmiast wykorzystany. W przypadku, gdy roztwór do infuzji nie jest natychmiast wykorzystany, odpowiedzialność związana z jego przechowywaniem, ciąży na osobie, która go przygotowuje. Okres przechowywania nie powinien być dłuższy niż 48 godzin w temperaturze od 2 do 8°C, nawet jeśli roztwór został rozcieńczony w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych.

Przed podaniem należy wzrokowo ocenić roztwór. Wyłącznie przezroczyste, pozbawione wszelkich cząstek roztwory mogą być stosowane.

Ten produkt leczniczy jest produktem jednorazowego użycia. Niewykorzystane roztwory powinny zostać wyrzucone.

Nigdy nie należy stosować roztworu soli fizjologicznej do rekonstytucji bądź rozcieńczania produktu. Infuzia

Nadmierne nawodnienie pacjenta nie jest konieczne przed podaniem oksaiiplatyny. Oksaliplatyna rozcieńczona w 250 do 500 ml roztworu 5% glukozy, celem uzyskania stężenia oksaiiplatyny nie mniejszego niż 0,2 mg/ml, jest podawana do żyły obwodowej lub centralnej w czasie od 2 do 6 godzin. W przypadku, gdy oksaliplatyna ma być podawana jednocześnie z 5-fluorouracylem, wlew z oksaliplatyną powinien być przeprowadzony przed wykonaniem wlewu z 5-fluorouracylem.

Usuwanie odpadów

Pozostałości tego produktu leczniczego oraz wszelki sprzęt wykorzystany do jego rekonstytucji, rozcieńczania oraz podawania musi zostać zniszczony zgodnie ze standardowymi, szpitalnymi procedurami postępowania z substancjami cytotoksycznymi oraz zgodnie z przepisami prawnymi dotyczącymi utylizacji odpadów niebezpiecznych.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

BIOTON S.A ul. Starościńska 5 02-516 Warszawa

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

18

Goxyral