+ iMeds.pl

Granegis 1 mg



Ulotka Granegis

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Granegis, 1 mg, tabletki powlekane Granegis, 2 mg, tabletki powlekane

Granisetronum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Granegis i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Granegis

3.    Jak stosować Granegis

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Granegis

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Granegis i w jakim celu się go stosuje

Granegis zawiera substancję leczniczą o nazwie granisetron. Granisetron należy do grupy leków znanych jako antagoniści receptora 5-HT3 lub leki przeciwwymiotne. Przeznaczony jest do stosowania wyłącznie u osób dorosłych.

Granegis stosuje się w zapobieganiu i leczeniu nudności i wymiotów wywołanych innymi rodzajami leczenia, jak chemioterapia lub radioterapia nowotworów.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Granegis Kiedy nie stosować leku Granegis

Jeśli pacjent jest uczulony (nadwrażliwy) na granisetron lub którykolwiek z pozostałych składników leku Granegis (wymienionych poniżej w punkcie 6: „Zawartość opakowania i inne informacje” oraz „Ważne informacje o niektórych składnikach leku Granegis”).

W razie wątpliwości, przed przyjęciem leku Granegis należy zwrócić się do lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Granegis należy poinformować lekarza prowadzącego, pielęgniarkę lub farmaceutę, jeśli u pacjenta występuje którykolwiek z wymienionych poniżej stanów:

•    jeśli pacjent ma trudności z wypróżnieniem spowodowane niedrożnością jelit;

•    jeśli pacjent ma dolegliwości serca, jeśli leczony jest przeciwnowotworowo lekami o których wiadomo, że uszkadzaj ą serce, lub jeśli występuj ą nieprawidłowe stężenia elektrolitów takich jak potas, sód lub wapń (zaburzenia elektrolitowe);

• jeśli pacjent przyjmuje inne leki z grupy antagonistów receptora 5-HT3. Należą do nich

dolasetron i ondansetron, stosowane tak jak Granegis w leczeniu i zapobieganiu nudnościom i wymiotom.

Dzieci

Leku Granegis nie należy stosować u dzieci.

Inne leki i Granegis

Należy powiedzieć lekarzowi, pielęgniarce lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych obecnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty, ponieważ Granegis może wpływać na działanie innych leków a inne leki mogą wpływać na działanie leku Granegis.

W szczególności, należy powiadomić lekarza, pielęgniarkę lub farmaceutę, jeśli pacjent przyjmuje następujące leki:

•    środki stosowane w leczeniu nieregularnego bicia serca, inne leki z grupy antagonistów receptora 5-HT3, takie jak dolasetron lub ondansetron (patrz powyżej: „Ostrzeżenia i środki ostrożności”);

•    fenobarbital, lek stosowany w leczeniu padaczki;

•    lek o nazwie ketokonazol, stosowany w leczeniu zakażeń grzybiczych;

•    antybiotyk o nazwie erytromycyna, stosowany w leczeniu zakażeń bakteryjnych.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Nie należy stosować leku Granegis w czasie ciąży, gdy planuje się ciążę lub w okresie karmienia piersią, chyba, że zaleci to lekarz.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Granegis nie ma wpływu lub ma nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Granegis

Lek zawiera laktozę (rodzaj cukru). Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancj ę niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyj ęciem leku.

3. Jak stosować Granegis

Granegis należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawka leku Granegis różni się w zależności od pacjenta. Dawkowanie zależy od wieku pacjenta, masy ciała oraz tego, czy pacjenta przyjmuje inne leki stosowane w zapobieganiu oraz leczeniu nudności i wymiotów. Dawkę ustala lekarz.

Zapobieganie nudnościom i wymiotom

Pierwszą dawkę leku Granegis zazwyczaj przyjmuje się na godzinę przed planowaną radioterapią lub chemioterapią. Stosowana dawka to jedna lub dwie tabletki 1 mg czy też jedna tabletka 2 mg raz na dobę, przez okres do tygodnia po zakończeniu radioterapii lub chemioterapii.

Leczenie nudności i wymiotów

Zazwyczaj stosowana dawka to jedna lub dwie tabletki 1 mg czy też jedna tabletka 2 mg raz na dobę, ale lekarz może zdecydować o zwiększeniu dawki do dziewięciu tabletek 1 mg na dobę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Granegis

W razie przypadkowego zażycia za dużej liczby tabletek, należy porozumieć się z lekarzem prowadzącym lub pielęgniarką. Do objawów przedawkowania należą łagodne bóle głowy. Sposób leczenia zależy od objawów.

Pominięcie przyjęcia leku Granegis

W przypadku pominięcia zastosowania dawki leku należy porozumieć się z lekarzem prowadzącym lub pielęgniarką.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Granegis

Nie należy przerywać przyjmowania leku przed zakończeniem leczenia. W razie przerwania przyjmowania leku objawy mogą powrócić.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. W razie zauważenia następujących objawów należy niezwłocznie udać się do lekarza:

•    reakcje alergiczne (anafilaksja). Objawy mogą obejmować obrzęk gardła, twarzy, warg i ust, trudności z oddychaniem lub połykaniem.

Inne działania niepożądane, które mogą wystąpić po podaniu tego leku:

Bardzo często: występują u więcej niż 1 na 10 pacjentów

•    bóle głowy;

•    zaparcia. Lekarz będzie obserwował stan zdrowia pacjenta.

Często: występują u 1 do 10 pacjentów na 100

•    zaburzenia snu (bezsenność);

•    zmiany działania wątroby, widoczne w wynikach badania krwi;

•    biegunka.

Niezbyt często: występuj ą u 1 do 10 pacjentów na 1 000

•    wysypka skórna, alergiczna reakcja skórna lub pokrzywka. Objawy mogą obejmować wystąpienie swędzących, czerwonych grudek na skórze;

•    zmiany rytmu pracy serca i zmiany widoczne w EKG (w zapisie elektrycznej pracy serca);

•    niechciane, mimowolne ruchy, drżenie, sztywność mięśni, skurcze mięśni.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać Granegis

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w ceku ochrony przed światłem.

Nie stosować leku Granegis po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po napisie EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Granegis

Substancją czynną leku jest granisetron.

Każda tabletka powlekana zawiera 1 mg lub 2 mg granisetronu (w postaci chlorowodorku granisetronu).

Pozostałe składniki to:

- rdzeń tabletki: laktoza bezwodna, celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), hypromeloza, magnezu stearynian.

Skład otoczki: Opadry II 85F 18378 white (alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 3350, talk).

Jak wygląda Granegis i co zawiera opakowanie

Wygląd:

Trójkątne, białe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane z wytłoczonym oznakowaniem G1 po jednej stronie (tabletki 1 mg), lub

trójkątne, białe, dwustronnie wypukłe tabletki powlekane z wytłoczonym oznakowaniem G2 po jednej stronie (tabletki 2 mg).

Wielkość opakowań

5, 10 i 100 (10x10) tabletek powlekanych w opakowaniach blistrowych umieszczonych w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

EGIS Pharmaceuticals PLC

H-1106 Budapeszt Kereszturi ut 30-38.

Węgry

Wytwórca:

Actavis hf Reykjavikurvegur 78 220 Hafnafjördur Islandia

Actavis Ltd.

B16 Bulebel Industrial Estate

Zejtun ZTN08

Malta

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Dania: Frisetro

Bułgaria: Granegis 1mg film-coated tablets, Granegis 2 mg film-coated tablets

Czechy: Granegis 1 mg; Granegis 2 mg

Węgry: Granegis 1mg filmtabletta, Granegis 2 mg filmtabletta

Łotwa: Granegis 1 mg apvalkotäs tablets, Granegis 2 mg apvalkotäs tablets

Litwa: Granegis 1 mg plevele dengtos tabletes; Granegis 2 mg plevele dengtos tabletes

Polska: Granegis

Rumunia: Granegis 1 mg comprimate filmate; Granegis 2 mg comprimate filmate Słowacja: Granegis 1 mg; Granegis 2 mg

Data ostatniej aktualizacji ulotki

5

Granegis

Charakterystyka Granegis

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Granegis, 1 mg, tabletki powlekane Granegis, 2 mg, tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera 1 mg granisetronu (Granisetronum) w postaci granisetronu chlorowodorku.

Każda tabletka powlekana zawiera 2 mg granisetronu (Granisetronum) w postaci granisetronu chlorowodorku.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

każda tabletka powlekana 1 mg zawiera 69,38 mg laktozy;

każda tabletka powlekana 2 mg zawiera 138,76 mg laktozy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Granegis, 1 mg: trójkątne, białe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane z wytłoczonym oznakowaniem G1 po jednej stronie.

Granegis, 2 mg: trójkątne, białe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane z wytłoczonym oznakowaniem G2 po jednej stronie.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Granegis stosuje się u dorosłych w zapobieganiu i leczeniu ostrych nudności i wymiotów powiązanych z chemioterapią i radioterapią.

Granegis stosuje się u dorosłych w zapobieganiu opóźnionych nudności i wymiotów związanych z chemioterapią i radioterapią.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

1 mg dwa razy na dobę lub 2 mg raz na dobę przez okres do jednego tygodnia po radioterapii lub chemioterapii. Pierwszą dawkę produktu leczniczego Granegis należy przyjąć w ciągu 1 godziny przed rozpoczęciem leczenia.

Jednocześnie stosuje się deksametazon doustnie w dawkach do 20 mg raz na dobę.

Dzieci i młodzież

Nie określono dotychczas skuteczności i bezpieczeństwa stosowania granisetronu u dzieci.

Brak dostępnych danych.

Pacjenci w podeszłym wieku i pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Nie są konieczne szczególne środki ostrożności podczas stosowania produktu u pacjentów w podeszłym wieku ani u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Nie ma dotychczas dowodów na zwiększoną częstość występowania zdarzeń niepożądanych u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Ze względu na kinetykę granisetronu, chociaż nie ma konieczności zmiany dawkowania, w tej grupie pacjentów należy stosować produkt leczniczy z zachowaniem pewnej ostrożności (patrz punkt 5.2).

Sposób podawania

Tabletki należy połykać w całości, popijaj ąc wodą.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą (patrz punkt 6.1).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Po podaniu granisetronu należy obserwować pacjentów z objawami podostrej niedrożności jelit, ponieważ granisetron może obniżyć zdolność perystaltyki dolnych odcinków jelita.

Tak jak dla innych selektywnych antagonistów receptora 5-HT3, także w przypadku granisetronu

odnotowano zmiany w EKG włącznie z wydłużeniem odstępu QT. U pacjentów z uprzednio istniej ącymi zaburzeniami rytmu serca lub zaburzeniami przewodzenia w sercu może to powodować skutki kliniczne. Dlatego należy zachować ostrożność w przypadku stosowaniu produktu u pacjentów ze współistniej ącymi chorobami serca, pacjentów otrzymuj ących chemioterapię lekami kardiotoksycznymi i (lub) pacjentów z jednoczesnymi zaburzeniami dotyczącymi elektrolitów (patrz punkt 4.5).

Odnotowano nadwrażliwość krzyżową między antagonistami receptora 5-HT3 (np. dolasetron, ondansetron).

Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego.

Dzieci i młodzież

Brak jest wystarczaj ącego doświadczenia klinicznego, aby zalecić podanie produktu leczniczego Granegis dzieciom.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Tak jak dla innych selektywnych antagonistów receptora 5-HT3, również w przypadku granisetronu odnotowano zmiany w EKG , w tym wydłużenie odstępu QT. U pacjentów leczonych jednocześnie produktami leczniczymi o których wiadomo, że wydłużają odstęp QT i (lub) wywołują zaburzenia rytmu serca, może to powodować skutki kliniczne (patrz punkt 4.4).

W badaniach na osobach zdrowych nie obserwowano oznak interakcji pomiędzy granisetronem a benzodiazepinami (lorazepam), neuroleptykami (haloperydol) ani przeciwwrzodowymi produktami leczniczymi (cymetydyna). Nie obserwowano także interakcji między granisetronem a emetogenną chemioterapią przeciwnowotworową.

Nie przeprowadzono żadnych specyficznych badań dotyczących interakcji u pacjentów w znieczuleniu.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Istnieje ograniczona ilość danych, dotyczących zastosowania granisetronu u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Zapobiegawczo zaleca się unikanie stosowania granisetronu w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Nie wiadomo czy granisetron lub jego metabolity przenikaj ą do mleka. Zapobiegawczo nie zaleca się karmienia piersią w okresie leczenia produktem leczniczym Granegis.

Płodność

Granisetron nie miał szkodliwego wpływu na zdolności rozrodcze i płodność szczurów.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Granegis nie ma wpływu lub ma nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

Najczęściej zgłaszane zdarzenia niepożądane wywołane stosowaniem produktu Granegis to bóle głowy i zaparcia, które mogą być przej ściowe. Odnotowano zmiany w EKG włącznie z wydłużeniem odstępu QT związane ze stosowaniem produktu Granegis (patrz punkty 4.4 i 4.5).

Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych

Poniższa tabela z listą działań niepożądanych związanych z produktem Granegis i innymi antagonistami receptora 5-HT3 przedstawia dane uzyskane w badaniach klinicznych oraz po wprowadzeniu produktu do obrotu.

Częstość działań niepożądanych określono następująco:

Bardzo często >1/10;

Często >1/100 do <1/10;

Niezbyt często >1/1 000 do <1/100 Rzadko (>1/10.000 do <1/1 000)

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często

Reakcje nadwrażliwości np. w postaci anafilaksji, pokrzywki

Zaburzenia psychiczne

Często

Bezsenność

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często

Bóle głowy

Niezbyt często

Reakcje pozapiramidowe

Zaburzenia serca

Niezbyt często

Wydłużenie odstępu QT

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często

Zaparcia

Często

Biegunka

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Często

Zwiększona aktywność aminotransferaz wątrobowych*

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często

Wysypka

*Wystąpiła z podobną częstością u pacjentów przyjmuj ącyc

h leki porównawcze.

Opis wybranych działań niepożądanych

Tak jak dla innych selektywnych antagonistów receptora 5-HT3, również w przypadku granisetronu odnotowano zmiany w obrazie EKG włącznie z wydłużeniem odstępu QT (patrz punkty 4.4 i 4.5).

4.9 Przedawkowanie

Brak jest specyficznej odtrutki dla produktu leczniczego Granegis. W przypadku przedawkowania, należy stosować leczenie objawowe. Odnotowano przypadki przedawkowania leku z podaniem dawki do 38,5 mg granisetronu w postaci pojedynczej dawki parenteralnej, wywołujące objawy łagodnych bólów głowy. Innych objawów nie zgłaszano.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwwymiotne i zapobiegające nudnościom, antagoniści receptora serotoninowego (5HT3)

Kod ATC: A04AA02

Mechanizmy neurologiczne, nudności i wymioty wywołane aktywnością serotoniny

Serotonina jest głównym neurotransmiterem odpowiedzialnym za wywołanie wymiotów po chemioterapii lub radioterapii. Receptory 5-HT3 występują w trzech miejscach: w przewodzie

pokarmowym na zakończeniach nerwowych nerwu błędnego; w strefach chemoreceptorowych zlokalizowanych w polu najdalszym rdzenia przedłużonego (areapostrema) oraz w jądrze pasma samotnego (nucleus tractus solitarius) ośrodka wymiotnego w pniu mózgu. Strefy chemoreceptorowe znajdują się w dnie komory IV (areapostrema). Ta struktura nie posiada skutecznej bariery krew-mózg i wychwytuje środki przeciwwymiotne zarówno z układu krążenia jak i płynu mózgowo-rdzeniowego. Ośrodek wymiotny znajduje się w rdzeniowym tworze siatkowatym pnia mózgu. Główne sygnały otrzymuje on ze stref chemoreceptorowych, natomiast sygnały nerwu błędnego i układu współczulnego z jelita.

W następstwie ekspozycji na promieniowanie lub na substancje cytotoksyczne, z komórek enterochromafinowych błony śluzowej jelita cienkiego sąsiaduj ących z neuronami aferentnymi nerwu błędnego, na powierzchni których znajdują się receptory 5-HT3, uwalnia się serotonina (5-HT).

Uwolniona serotonina aktywuje neurony nerwu błędnego przez receptory 5-HT3, co ostatecznie prowadzi do ostrej reakcji wymiotnej przy pośrednictwie strefy chemoreceptorowej w area postrema.

Mechanizm działania

Granisetron jest silnie działaj ącym lekiem przeciwwymiotnym i wysoce selektywnym antagonistą receptorów 5-hydroksytryptaminy (5-HT3). Badania wiązania radioligandów wykazały, że granisetron

ma minimalne powinowactwo do innych rodzajów receptorów, w tym do miejsc wiązania 5-HT oraz dopaminy D2.

Nudności i wymioty indukowane przez chemioterapię i radioterapię

Granisetron podawany doustnie zapobiegał nudnościom i wymiotom związanym z chemioterapią nowotworów u osób dorosłych.

Nudności i wymioty pooperacyjne

Granisetron podany doustnie wykazał skuteczność w działaniu zapobiegawczym i leczniczym pooperacyjnych nudności i wymiotów u osób dorosłych.

Właściwości farmakologiczne granisetronu

Odnotowano interakcje z substancjami neurotropowymi i innymi substancjami czynnymi poprzez aktywność z cytochromem P-450 (patrz punkt 4.5).

Badania in vitro wykazały, że podrodzina 3A4 cytochromu P-450 (biorąca udział w metabolizmie niektórych głównych środków odurzających) nie jest modyfikowana przez granisetron. Chociaż wykazano hamujące działanie ketokonazolu na oksydację pierścienia granisetronu in vitro, działania tego nie uważa się za klinicznie znaczące.

Mimo, że zaobserwowano wydłużenie odstępu QT związane ze stosowaniem antagonistów receptora 5 -HT3 (patrz punkt 4.4), częstość występowania i wielkość tego działania nie mają znaczenia klinicznego u osób zdrowych. Niemniej jednak zaleca się monitorowanie nieprawidłowości w EKG oraz wszelkich nieprawidłowości klinicznych podczas jednoczesnego leczenia pacjentów innymi lekami, o których wiadomo, że wydłużają odstęp QT (patrz punkt 4.5).

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

W zakresie do 2,5-krotnej wielkości zalecanych dawek, farmakokinetyka przy podaniu doustnym jest liniowa u pacjentów dorosłych. Z obszernego programu ustalania dawki wyraźnie wynika, że skuteczność przeciwwymiotna nie jest jednoznacznie skorelowana z podawanymi dawkami lub stężeniami granisetronu w osoczu.

Czterokrotne zwiększenie początkowej zapobiegawczej dawki granisetronu nie spowodowało różnicy w proporcji pacjentów odpowiadających na leczenie lub okresie zapobiegania objawom.

Wchłanianie

Granisetron wchłaniania się szybko i całkowicie, chociaż w wyniku metabolizmu pierwszego przej ścia dostępność biologiczna po podaniu doustnym zmniejsza się o 60%. Pokarm nie ma na ogół wpływu na dostępność biologiczną po podaniu doustnym.

Dystrybucja

Granisetron jest szeroko dystrybuowany, ze średnią objętością dystrybucji wynoszącą około 3 l/kg. Wiązanie z białkami osocza wynosi około 65%.

Metabolizm

Granisetron jest metabolizowany głównie w wątrobie przez utlenianie, po którym następuje sprzęganie. Głównymi związkami są 7-OH-granisetron, jego siarczan i koniugaty glukuronidowe. Chociaż w przypadku 7-OH-granisetronu i indazolino-N-demetylogranisetronu obserwowano właściwości przeciwwymiotne, istnieje małe prawdopodobieństwo, aby przyczyniły się one znacząco do zmiany parametrów działania farmakologicznego granisetronu u człowieka.

Badania in vitro na mikrosomach wątroby wykazały, że główny szlak metaboliczny granisetronu jest hamowany przez ketokonazol, co wskazuje, że w metabolizmie pośredniczy izoenzym 3A cytochromu P-450 (patrz punkt 4.5).

Wydalanie

Klirens następuje głównie na drodze metabolizmu wątrobowego. Ilość granisetronu wydalanego w moczu w postaci niezmienionej wynosi średnio 12% dawki, natomiast stężenie jego metabolitów sięga około 47% dawki. Pozostała część dawki wydalana jest w kale w postaci metabolitów. Średni okres półtrwania w osoczu u pacjentów po podaniu doustnym lub dożylnym wynosi około 9 godzin, przy szerokiej zmienności międzyosobniczej.

Farmakokinetyka w szczególnych populacjach

Zaburzenia czynności nerek

U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek dane wskazują, że parametry farmakokinetyczne po podaniu pojedynczej dawki dożylnej są na ogół podobne do parametrów farmakokinetycznych u osób zdrowych.

Zaburzenia czynności wątroby

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby spowodowanymi procesem nowotworowym, zwiększenie całkowitego klirensu osocza po podaniu dawki dożylnej było mniejsze w przybliżeniu o połowę, w porównaniu z pacjentami bez niewydolności wątroby. Mimo tych zmian nie ma konieczności dostosowania dawki (patrz punkt 4.2).

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Granegis u dzieci.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku, po podaniu pojedynczych dawek dożylnych parametry farmakokinetyczne mieściły się w zakresie stwierdzanym u pacjentów z innych grup wiekowych.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego oraz toksycznego wpływu na rozród i rozwój potomstwa nie ujawniaj ą szczególnego zagrożenia dla człowieka. Badania działania rakotwórczego z zastosowaniem zalecanych dawek produktu nie wykazały zagrożenia dla ludzi. Jednak nie można całkowicie wykluczyć ryzyka wystąpienia działania rakotwórczego podczas stosowania przez długi okres dawek większych niż zalecane.

Badanie na namnożonych kanałach jonowych kardiomiocytów wykazuje, że granisetron może wpływać na repolaryzacj ę kardiomiocytów poprzez blokowanie kanałów potasowych HERG. Granisetron wykazuje zdolność do blokowania obydwu kanałów sodowych i potasowych, co może wpłynąć zarówno na depolaryzacj ę jak i repolaryzacj ę poprzez wydłużenie odstępów PR, QRS oraz QT. Te informacje pomagaj ą wyjaśnić molekularny mechanizm zmian występuj ących w zapisie EKG (zwłaszcza wydłużenia odcinków QT oraz QRS), powodowanych przez tę grupę środków. Nie zmienia się jednak częstość rytmu serca, ciśnienie krwi ani zapis EKG. Nawet, jeśli zmiany wystąpią, zwykle nie maj ą znaczenia klinicznego.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki Laktoza bezwodna Celuloza mikrokrystaliczna Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)

Hypromeloza

Magnezu stearynian

Otoczka

Opadry II 85F 18378 white o składzie:

Alkohol poliwinylowy Tytanu dwutlenek (E 171)

Makrogol 3350 Talk

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii PCV/Aluminium w tekturowym pudełku.

Wielkość opakowań: 5, 10 i 100 (10 x10) tabletek powlekanych Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania

Bez szczególnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EGIS Pharmaceuticals PLC

H-1106 Budapeszt Kereszturi ut 30-38.

Węgry

8.    NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Granegis 1 mg: pozwolenie nr 16094 Granegis 2 mg: pozwolenie nr 16095

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

16.10.2009

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKIPRODUKTU LECZNICZEGO

9

Granegis