+ iMeds.pl

Granocyte 34 33,6 mIUUlotka Granocyte 34

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta GRANOCYTE 34

33, 6 mln j.m., proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań podskórnych

i infuzji dożylnych

(Lenograstimum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta

• Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

• Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Granocyte 34 i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Granocyte 34

3.    Jak stosować Granocyte 34

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Granocyte 34

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Granocyte 34 i w jakim celu się go stosuje

Nazwa leku to Granocyte 34, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań podskórnych i infuzji dożylnych (w tej ulotce nazywany Granocyte 34). Granocyte 34 zawiera substancję czynną lenograstym. Należy ona do grupy leków nazywanych cytokinami.

Granocyte 34 pomaga organizmowi wytworzyć większą liczbę komórek krwi zwalczających zakażenia.

•    Te komórki krwi wytwarzane są w szpiku kostnym.

•    Granocyte 34 pobudza szpik kostny do wytwarzania większej liczby komórek zwanych „komórkami macierzystymi krwi”.

•    Następnie pomaga w przekształcaniu tych młodych komórek w pełni dojrzałe komórki krwi.

•    W szczególności pomaga w wytwarzaniu większej liczby białych krwinek zwanych neutrofilami. Neutrofile są istotne w procesie zwalczania zakażeń.

Granocyte 34 jest stosowany:

   Po leczeniu onkologicznym, jeżeli liczba białych krwinek jest za mała (tzw. „neutropenia”)

Niektóre rodzaje leczenia onkologicznego (zwane także „chemioterapią”) wpływają na szpik kostny. Może to powodować zmniejszenie liczby białych krwinek. Dotyczy to w szczególności neutrofilów i taki stan nazywany jest „neutropenią”. Trwa on do czasu, gdy organizm pacjenta jest w stanie wytworzyć więcej białych krwinek. W przypadku małej liczby neutrofilów łatwiej rozwijają się zakażenia. Czasami mogą one być bardzo ciężkie.

Granocyte 34 pomaga skrócić czas, kiedy liczba krwinek jest mała. Działanie leku polega na pobudzaniu organizmu pacjenta do wytwarzania nowych białych krwinek.

   Kiedy istnieje potrzeba zwiększenia liczby własnych komórek macierzystych krwi (tzw. „mobilizacja”)

Granocyte 34 może być stosowany w celu pobudzenia szpiku kostnego pacjenta do wytwarzania komórek macierzystych krwi. Proces ten nazywany jest „mobilizacją”. Może to mieć miejsce po chemioterapii lub bez związku z chemioterapią. Komórki macierzyste krwi są

1

pobierane z krwi pacjenta i zbierane za pomocą specjalnego urządzenia. Następnie mogą być przechowywane i ponownie podane do organizmu pacjenta drogą transfuzji.

   Po przeszczepieniu szpiku kostnego lub komórek macierzystych krwi

Przed przeszczepieniem szpiku kostnego lub komórek macierzystych krwi u pacjenta stosuje się silną chemioterapię lub napromienianie całego ciała. Celem tych procedur jest zniszczenie chorych komórek. Następnie przeszczepiany szpik kostny lub komórki macierzyste krwi są podawane pacjentowi w postaci transfuzji krwi. Potrzeba czasu, aby nowy szpik kostny zaczął wytwarzać nowe komórki krwi (w tym białe krwinki). Granocyte 34 pomaga organizmowi pacjenta przyspieszyć proces odnawiania nowych białych krwinek.

W przypadku podjęcia decyzji przez pacjenta o zostaniu dawcą komórek macierzystych krwi

Granocyte 34 może być również stosowany u zdrowych dawców. W takim przypadku lek pobudza szpik kostny do wytwarzania dodatkowych komórek macierzystych krwi. Proces ten nazywa się mobilizacją - patrz wyżej. Zdrowi dawcy mogą następnie oddać swoje komórki macierzyste krwi osobie, która ich potrzebuje.

Granocyte 34 może być stosowany u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 2 lat.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Granocyte 34

Kiedy nie stosować leku Granocyte 34

•    jeśli pacjent ma uczulenie na lenograstym lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6). Objawami reakcji uczuleniowej są: wysypka, trudności w połykaniu lub oddychaniu, obrzęk warg, twarzy, gardła lub języka.

• jeśli pacjent ma chorobę zwaną „fenyloketonurią”.

•    jeśli pacjent ma rodzaj nowotworu zwany „nowotworem szpiku”. Granocyte 34 można jednak stosować u pacjentów z niedawno zdiagnozowaną ostrą białaczką szpikową w niektórych przypadkach, jeśli pacjent ma ponad 55 lat.

• jeśli pacjent przyjmuje chemioterapię przeciwnowotworową w tym samym dniu.

Nie należy stosować leku, jeżeli którekolwiek z powyższych okoliczności dotyczą pacjenta. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem leku Granocyte 34.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Granocyte 34 należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, jeśli pacjent:

•    miał kiedykolwiek w przeszłości jakiekolwiek choroby, szczególnie uczulenia, zakażenia, problemy z nerkami lub wątrobą.

W razie wątpliwości czy powyższe okoliczności dotyczą pacjenta, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem leku Granocyte 34.

Dzieci i młodzież

Przed rozpoczęciem stosowania leku Granocyte 34 należy zwrócić się do lekarza, jeśli pacjent:

•    ma typ nowotworu nazywany „ostrą białaczką limfoblastyczną” i ma mniej niż 18 lat.

Inne leki i Granocyte 34

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować, również tych, które wydawane są bez recepty, w tym lekach ziołowych.

Osoby, które podjęły decyzję o zostaniu dawcą komórek macierzystych krwi i przyjmują leki przeciwzakrzepowe (takie jak warfaryna lub heparyna), powinny powiedzieć o tym lekarzowi przed rozpoczęciem stosowania Granocyte 34. Należy również poinformować lekarza w przypadku występowania innych zaburzeń krzepnięcia krwi.

W przypadku otrzymywania chemioterapii przeciwnowotworowej, nie należy stosować Granocyte 34 przez okres od 24 godzin poprzedzających terapię do 24 godzin po jej zakończeniu.

Ciąża i karmienie piersią

Granocyte 34 nie został przebadany u kobiet w okresie ciąży ani karmiących piersią. Jeśli pacjentka jest w ciąży, podejrzewa, że może być w ciąży lub jeśli karmi piersią, nie powinna stosować leku Granocyte 34, chyba że lekarz uzna to za konieczne. Jeśli pacjentka podejrzewa, że może być w ciąży, przed zastosowaniem każdego leku powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Wpływ Granocyte 34 na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn lub narzędzi nie jest znany. Należy sprawdzić wpływ leku Granocyte 34 na własny organizm przed prowadzeniem pojazdów lub obsługiwaniem narzędzi i maszyn.

Lek Granocyte 34 zawiera fenyloalaninę. Lek może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią (patrz punkt „Kiedy nie stosować leku Granocyte 34” powyżej).

3.    Jak stosować Granocyte 34

Granocyte 34 musi być podawany pod nadzorem, w ośrodku onkologicznym lub hematologicznym posiadającym odpowiednie doświadczenie. Zazwyczaj lek jest podawany przez lekarza, pielęgniarkę lub farmaceutę, w postaci wstrzyknięcia podskórnego lub infuzji dożylnej. Niektórzy pacjenci zostali odpowiednio przeszkoleni, aby mogli sami wykonywać wstrzyknięcia. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu podawania leku należy zwrócić się do lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty.

Jaka dawka leku Granocyte 34 jest stosowana

W przypadku wątpliwości dotyczących przyczyny stosowania leku Granocyte 34 lub pytań dotyczących podawanej dawki leku, należy zwrócić się do lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty.

Po przeszczepieniu szpiku kostnego, chemioterapii lub w celu mobilizacji komórek macierzystych krwi po chemioterapii

•    Dawka leku jest ustalana przez lekarza, w zależności od powierzchni ciała pacjenta. Powierzchnię ciała oblicza się na podstawie masy ciała oraz wzrostu pacjenta i podaje w metrach kwadratowych, w skrócie zapisywanych jako „m2”.

•    Zalecana dawka leku Granocyte 34 to 150 mikrogramów na każdy m2 powierzchni ciała pacjenta na dobę. Dawka stosowana u dzieci w wieku powyżej 2 lat i młodzieży jest taka sama jak u osób dorosłych.

• Lekarz zadecyduje o długości leczenia Granocyte 34. Lek może być stosowany do 28 dni.

•    W przypadku podawania leku Granocyte 34 w celu mobilizacji komórek macierzystych krwi po chemioterapii, lekarz poinformuje pacjenta o terminie pobrania komórek macierzystych krwi.

W celu mobilizacji komórek macierzystych krwi przy użyciu samego Granocyte 34

•    Dawka leku jest ustalana przez lekarza, w zależności od masy ciała pacjenta.

•    Zalecana dawka leku Granocyte 34 to 10 mikrogramów na każdy kilogram masy ciała pacjenta na dobę. Dawka stosowana u dzieci w wieku powyżej 2 lat i młodzieży jest taka sama jak u osób dorosłych.

•    Lek Granocyte 34 jest podawany w postaci wstrzyknięć podskórnych przez 4 - 6 dni.

•    Pobranie komórek macierzystych krwi pacjenta następuje po 5 - 7 dniach.

Granocyte 34 może być stosowany u pacjentów o powierzchni ciała do 1,8 m2.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Granocyte 34

W przypadku podawania leku przez lekarza, pielęgniarkę lub farmaceutę jest mało prawdopodobne, aby została podana zbyt duża dawka leku. Personel medyczny będzie nadzorować przebieg leczenia i

sprawdzać dawkę. Jeśli pacjent nie jest pewien, dlaczego otrzymuje dawkę leku, powinien zwrócić się do lekarza.

Jeżeli pacjent samodzielnie poda sobie większą niż zalecana dawkę leku Granocyte 34, powinien poinformować o tym lekarza lub niezwłocznie udać się do szpitala. Należy zabrać ze sobą opakowanie leku, aby lekarz wiedział, jaki lek został przyjęty. W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku mogą wystąpić wyjątkowo silne działania niepożądane. Najbardziej prawdopodobnym działaniem niepożądanym jest ból mięśni i kości.

Pominięcie zastosowania leku Granocyte 34

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy zawsze zwrócić się do lekarza, który udzieli informacji na temat dalszego postępowania.

Badania krwi

Lekarz ma obowiązek monitorować pacjenta przyjmującego lek. Konieczne jest regularne wykonywanie badań krwi, które mają na celu sprawdzenie liczby różnych komórek krwi (neutrofilów, innych białych krwinek, czerwonych krwinek, płytek krwi).

Podczas stosowania leku Granocyte 34 także inne badania krwi, zlecone przez innych lekarzy, mogą wykazywać zmiany wartości wyników. Jeśli pacjent ma mieć wykonane badanie krwi, powinien poinformować lekarza, że stosuje lek Granocyte 34. Liczba białych krwinek może się zwiększyć, liczba płytek krwi może się zmniejszyć, może nastąpić zwiększenie aktywności enzymów. Zmiany te zazwyczaj ustępują po zaprzestaniu stosowania leku Granocyte 34. W przypadku wykonywania badań krwi ważne jest, aby poinformować lekarza o stosowaniu leku Granocyte 34.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy przerwać stosowanie leku Granocyte 34 i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta wystąpi:

• Ból w górnej lewej części brzucha lub w lewym ramieniu. Mogą to być objawy powiększenia śledziony. Jest to częste działanie niepożądane, ale bardzo rzadko prowadzi do pęknięcia śledziony.

• Reakcja uczuleniowa. Objawy obejmują wysypkę, trudności w połykaniu lub oddychaniu, obrzęk warg, twarzy, gardła lub języka. Jest to bardzo rzadkie działanie niepożądane.

•    Bardzo ciężka reakcja uczuleniowa nazywana „wstrząsem anafilaktycznym”. Objawy obejmują uczucie omdlenia, osłabienie, trudności w oddychaniu lub obrzęk twarzy. Jest to bardzo rzadkie działanie niepożądane.

• Trudności w oddychaniu. Objawy obejmują kaszel, gorączkę lub szybko pojawiającą się duszność. Jest to rzadkie działanie niepożądane.

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą, jeśli u pacjenta wystąpi którekolwiek z następujących działań niepożądanych:

•    Reakcja w miejscu wstrzyknięcia. Jest to częste działanie niepożądane.

•    Zaburzenia skóry takie jak miejsca koloru śliwki na skórze rąk, nóg i czasami twarzy lub szyi z towarzyszącą gorączką (objawy „zespołu Sweeta”). Mogą także pojawić się czerwone ogniska guzowate z towarzyszącą gorączką i bólem głowy (objawy „zespołu Lyella”). Także inne zaburzenia skóry, takie jak czerwone siniaki na nogach lub owrzodzenia ciała z gorączką i bólem stawów. Są to bardzo rzadkie działania niepożądane.

Inne działania niepożądane obejmują:

• Bóle kości, mięśni i ból głowy. Jest to częste działanie niepożądane. Ból może ustąpić po zwykle stosowanych lekach przeciwbólowych.

4

Dawcy komórek macierzystych krwi

Jak każdy lek, Granocyte 34 może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Niektóre działania niepożądane mogą wystąpić natychmiast, podczas gdy inne mogą wystąpić po kilku dniach.

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta wystąpi:

•    Ból w górnej lewej części brzucha lub lewym ramieniu. Mogą to być objawy powiększenia śledziony nazywanego splenomegalią, które jest częstym działaniem niepożądanym. Może to prowadzić do pęknięcia śledziony, co jest bardzo rzadkim działaniem niepożądanym.

•    Reakcja uczuleniowa, nawet po pierwszym podaniu leku Granocyte 34. Objawy obejmują wysypkę, trudności w połykaniu lub oddychaniu, obrzęk warg, twarzy, gardła lub języka. Jest to bardzo rzadkie działanie niepożądane.

•    Bardzo rzadka i bardzo ciężka reakcja uczuleniowa nazywaną „wstrząsem anafilaktycznym”. Jest to nagła i zagrażająca życiu reakcja. Objawy obejmują uczucie omdlenia, osłabienie, trudności w oddychaniu lub obrzęk twarzy.

•    Kaszel, gorączka, trudności w oddychaniu, duszność, hipoksja (niedotlenienie organizmu) lub krwioplucie w tym bardzo rzadko zespół ostrej niewydolności oddechowej dorosłych (ARDS).

Należy powiadomić lekarza, jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z następujących bardzo częstych działań niepożądanych:

• Ból, ból kości i pleców, ból głowy, gorączka, i (lub) nudności.

• Przemijające zmiany w wynikach badań krwi, w tym związane z czynnością wątroby, które zwykle nie wymagają żadnych dodatkowych środków ostrożności i powracają do normy po zaprzestaniu stosowania leku.

•    Po oddaniu komórek macierzystych krwi pacjent może odczuwać osłabienie. Jest to spowodowane zmniejszeniem liczby czerwonych krwinek. Pacjent może mieć także zmniejszoną liczbę płytek krwi, co może powodować krwawienie lub łatwiejsze niż zwykle powstawanie siniaków.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek działania niepożądane, w tym wszelkie możliwe działania niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5.    Jak przechowywać Granocyte 34

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować żadnej części zestawu Granocyte 34, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu, po upływie terminu ważności. Termin ważności proszku Granocyte 34 zamieszczony jest na pudełku oraz na etykiecie każdej fiolki Granocyte 34. Termin ważności rozpuszczalnika (woda do wstrzykiwań) zamieszczony jest na etykiecie każdej ampułko-strzykawki i papierowej folii na blister. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze do 25°C, nie zamrażać.

Roztwór po rekonstytucji należy natychmiast użyć. Jeżeli istnieje taka potrzeba, roztwór po rekonstytucji w rozpuszczalniku można przechowywać do 24 godzin w temperaturze od 2°C do 8°C. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Co zawiera Granocyte 34

•    Substancją czynną leku jest lenograstym, rekombinowany ludzki czynnik stymulujący tworzenie kolonii granulocytów (rHuG-CSF, ang. recombinant human granulocyte colony stimulating factor), 33,6 milionów jednostek międzynarodowych (co odpowiada

263 mikrogramom) na ml po rekonstytucji.

•    Pozostałe składniki proszku to: L-arginina, L-fenyloalanina, L-metionina, D-mannitol, polisorbat 20 i kwas solny.

•    Substancja pomocnicza o znanym działaniu: L-fenyloalanina.

•    Rozpuszczalnikiem używanym do rekonstytucji roztworu jest woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda Granocyte 34 i co zawiera opakowanie

Granocyte 34 występuje w opakowaniach zawierających proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań podskórnych i infuzji dożylnych.

Fiolka szklana zawierająca proszek + 1 ml rozpuszczalnika w szklanej ampułko-strzykawce + 2 igły (19G przeznaczona do rozpuszczenia i 26G przeznaczona do podania leku).

Opakowanie zawiera:

1 fiolkę z proszkiem + 1 ampułko-strzykawkę z rozpuszczalnikiem + 1 igłę 19G + 1 igłę 26G 5 fiolek z proszkiem + 5 ampułko-strzykawek z rozpuszczalnikiem + 5 igieł 19G + 5 igieł 26G

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

CHUGAI sanofi-aventis 20, Avenue Raymond Aron 92165 Antony Cedex Francja

Wytwórca

Sanofi Winthrop Industrie 180, Avenue Jean-Jaurès 94702 Maisons-Alfort Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Sanofi-Aventis Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Praktyczne informacje dla fachowego personelu medycznego dotyczące przygotowywania i postępowania z lekiem

Fiolki Granocyte 34 przeznaczone są wyłącznie do przygotowania pojedynczej dawki leku.

Biorąc pod uwagę możliwość zanieczyszczenia mikrobiologicznego, ampułko-strzykawki z rozpuszczalnikiem przeznaczone są wyłącznie do jednorazowego użytku.

Granocyte 34 przeznaczony jest do podawania podskórnego lub dożylnego.

Przygotowanie roztworu

W warunkach aseptycznych należy dodać zawartość jednej ampułko-strzykawki z rozpuszczalnikiem do fiolki z proszkiem Granocyte 34 używając igły 19G.

• Należy delikatnie mieszać aż do całkowitego rozpuszczenia proszku.

•    Nie wstrząsać energicznie.

•    Roztwór po rekonstytucji do podania pozajelitowego jest przejrzysty i pozbawiony cząstek.

• Należy pobrać wymaganą objętość sporządzonego roztworu z fiolki używając igły 19G.

•    Należy podać natychmiast w postaci wstrzyknięcia podskórnego używając igły 26G.

W przypadku dożylnego podawania, Granocyte 34 po rekonstytucji należy rozcieńczyć

Granocyte 34 nie wykazuje niezgodności z powszechnie stosowanymi zestawami do podawania dożylnego po rozcieńczeniu w:

•    9 mg/ml (0,9%) roztworze chlorku sodu (worki z chlorku poliwinylu i szklane butelki).

•    5% roztworze glukozy (szklane butelki).

Nie zaleca się rozcieńczać leku Granocyte 34 (33,6 mln j.m./fiolkę) do końcowego stężenia mniejszego niż 0,32 mln j.m./ml (2,5 pg/ml). W żadnym przypadku nie wolno rozcieńczać 1 fiolki odtworzonego Granocyte 34 w objętości większej niż 100 ml.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.Rysunek 1

Usunąć z fiolki plastikową przykrywkę zabezpieczającą.


Rysunek 2

Zdezynfekować gumowy korek.


Rysunek 3

Wyj ąć jedną ampułko-strzykawkę z rozpuszczalnikiem z opakowania oraz dwie igły [jedną z jasną końcówką (19G), drugą z ciemną końcówką (26G)].


Rysunek 4

Usunąć gumową nasadkę z końca

ampułko-strzykawki i założyć igłę z jasną końcówką.


Rysunek 5

Trzymając fiolkę na płaskiej powierzchni, przebić igłą gumowy korek i nacisnąć tłok ampułko-strzykawki w celu wstrzyknięcia rozpuszczalnika do fiolki.


Rysunek 6

Delikatnie wstrząsać aż do całkowitego rozpuszczenia zawartości fiolki (około 5 sekund). Nie wstrząsać energicznie.
Rysunek 7

Trzymając igłę połączoną z ampułko-strzykawką w fiolce, odwrócić fiolkę do góry dnem. Upewnić się, że końcówka igły jest zanurzona w roztworze.


Rysunek 8

Powoli pociągać za tłok ampułko-strzykawki i pobrać zalecaną dawkę (objętość) leku z fiolki.


Rysunek 9

Zdjąć igłę z jasną końcówką z ampułko-strzykawki i założyć igłę z ciemną końcówką.


Rysunek 10

Usunąć wszystkie pęcherzyki przez delikatne opukiwanie korpusu

ampułko-strzykawki i powoli nacisnąć tłok ampułkostrzykawki w celu usunięcia powietrza.


Rysunek 11

W razie potrzeby dostosować objętość, która ma zostać podana. Lek Granocyte 34 jest teraz gotowy do podania. Podać natychmiast we wstrzyknięciu podskórnym.


Lokalizacja miejsc wkłuć do podania podskórnego.


8

Granocyte 34

Charakterystyka Granocyte 34

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

GRANOCYTE 34, 33,6 mln j.m, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań podskórnych i infuzji dożylnych.

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jeden ml przygotowanego roztworu zawiera 33,6 mln j.m. (co odpowiada 263 mikrogramom) lenograstymu* (rHuG-CSF).

*Wytwarzany techniką rekombinacji DNA w komórkach jajnika chomika chińskiego (CHO, ang, chinese hamster ovary).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: fenyloalanina.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań podskórnych i infuzji dożylnych.

■    Biały proszek.

■    Rozpuszczalnik: przejrzysty, bezbarwny roztwór.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Granocyte 34 jest wskazany do stosowania u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 2 lat w celu:

-    skrócenia czasu trwania neutropenii u pacjentów (z rozrostem nowotworowym niewywodzącym się ze szpiku kostnego) poddawanych leczeniu mieloablacyjnemu, a następnie przeszczepieniu szpiku kostnego (BMT, ang. bone marrow transplantation), u których występuje zwiększone ryzyko przedłużającej się, ciężkiej neutropenii.

-    skrócenia czasu trwania ciężkiej neutropenii i towarzyszących jej powikłań u pacjentów poddawanych chemioterapii cytotoksycznej związanej z częstym występowaniem gorączki neutropenicznej.

-    mobilizacja komórek krwiotwórczych krwi obwodowej (PBPCs, ang. peripherial blood progenitor cells) u pacjentów i zdrowych dawców.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Leczenie należy prowadzić wyłącznie w specjalistycznym ośrodku onkologicznym i (lub) hematologicznym.

Produkt Granocyte 34 można podawać w postaci wstrzyknięć podskórnych lub infuzji dożylnych. Szczegółowe dane dotyczące usuwania pozostałości oraz instrukcja przygotowania produktu leczniczego przed podaniem, patrz punkt 6.6.

•    Zalecana dawka dobowa produktu Granocyte 34 to 150 pg (19,2 mln j.m.)/m2 pc. na dobę, co odpowiada 5 pg (0,64 mln j.m.)/kg mc. na dobę w przypadku:

-    przeszczepienia obwodowych komórek macierzystych lub szpiku kostnego,

-    cytotoksycznej chemioterapii przeciwnowotworowej,

-    mobilizacji komórek krwiotwórczych krwi obwodowej (PBPC) po chemioterapii.

Granocyte 34 można stosować u pacjentów o powierzchni ciała do 1,8 m2.

•    Zalecana dawka dobowa produktu Granocyte 34 stosowanego w monoterapii w celu mobilizacji PBPC to 10 pg (1,28 mln j.m.)/kg mc. na dobę.

Dorośli

•    Po przeszczepieniu obwodowych komórek macierzystych lub szpiku kostnego

Produkt Granocyte 34 należy podawać w zalecanej dawce 150 pg (19,2 mln j.m.)/m2 pc. na dobę w postaci 30-minutowego wlewu dożylnego w 9 mg/ml (0,9%) roztworze chlorku sodu lub w postaci wstrzyknięcia podskórnego. Pierwszej dawki nie należy podawać przed upływem 24 godzin od przeszczepienia szpiku. Podawanie produktu należy kontynuować do czasu, gdy liczba neutrofilów osiągnie najniższą wartość (nadir), a następnie powróci do stałego poziomu umożliwiającego odstawienie produktu. W razie konieczności podawanie produktu można kontynuować maksymalnie przez 28 kolejnych dni.

Przewiduje się, że w ciągu 14 dni od przeszczepienia szpiku u 50% pacjentów nastąpi powrót liczby neutrofilów do wartości prawidłowych.

•    Po cytotoksycznej chemioterapii przeciwnowotworowej

Produkt Granocyte 34 należy podawać w zalecanej dawce 150 pg (19,2 mln j.m.)/m2 pc. na dobę w postaci wstrzyknięcia podskórnego. Pierwszej dawki nie należy podawać przed upływem 24 godzin od zakończenia chemioterapii (patrz punkty 4.4 i 4.5). Podawanie produktu należy kontynuować do czasu, gdy liczba neutrofilów osiągnie najniższą wartość (nadir), a następnie powróci do stałego poziomu umożliwiającego odstawienie produktu. W razie konieczności podawanie produktu można kontynuować maksymalnie przez 28 kolejnych dni.

W ciągu pierwszych dwóch dni leczenia może dojść do przemijającego zwiększenia liczby neutrofilów. Nie należy jednak przerywać podawania produktu Granocyte 34, ponieważ kontynuacja leczenia pozwoli wcześniej uzyskać nadir i umożliwi szybszy powrót liczby neutrofilów do wartości prawidłowych.

•    W celu mobilizacji komórek krwiotwórczych krwi obwodowej (PBPCs)

Po chemioterapii przeciwnowotworowej, produkt Granocyte 34 należy podawać codziennie w zalecanej dawce 150 pg (19,2 mln j.m.)/m2 pc. na dobę w postaci wstrzyknięcia podskórnego. Podawanie produktu rozpoczyna się w ciągu 1 do 5 dni po zakończeniu chemioterapii, zgodnie ze schematem chemioterapii użytym w celu mobilizacji.

Podawanie produktu Granocyte 34 należy kontynuować aż do ostatniej leukaferezy.

Leukaferezę należy wykonać, gdy liczba leukocytów po osiągnięciu wartości najniższej (nadir) wzrasta, lub po dokonaniu oceny liczby komórek CD34+ we krwi przy użyciu zwalidowanej metody.

U pacjentów, którzy nie byli poddawani długotrwałej chemioterapii, zwykle jednorazowa leukafereza jest wystarczająca do osiągnięcia zalecanego minimalnego uzysku komórek CD34+

(> 2,0x106 CD34+/kg mc.).

W przypadku mobilizacji PBPC przy użyciu samego Granocyte 34, produkt należy podawać codziennie w zalecanej dawce 10 pg (1,28 mln j.m.)/kg mc. na dobę w postaci wstrzyknięcia podskórnego przez 4 do 6 dni. Leukaferezę należy wykonać między 5. a 7. dniem.

U pacjentów, którzy nie byli poddawani długotrwałej chemioterapii, zwykle jednorazowa leukafereza jest wystarczająca do osiągnięcia zalecanego minimalnego uzysku komórek CD34 +

(> 2,0x106 CD34+/kg mc.).

U zdrowych dawców podawanie lenograstymu w dawce 10 pg/kg mc. na dobę, podskórnie, przez 5 do 6 dni pozwala osiągnąć > 3x106 komórek CD34+/kg mc. po wykonaniu jednej leukaferezy u 83% dawców, a po dwóch leukaferezach u 97% dawców.

Pacjenci w podeszłym wieku

Badania kliniczne z zastosowaniem produktu Granocyte 34 obejmowały niewielką liczbę pacjentów w wieku do 70 lat. Nie przeprowadzono jednak szczegółowych badań u pacjentów w podeszłym wieku.

Z tego względu brak specjalnych zaleceń dotyczących dawkowania w tej grupie pacjentów.

Dzieci i młodzież

Zalecana dawka u dzieci w wieku powyżej 2 lat i młodzieży jest taka sama jak dla dorosłych, gdy Granocyte 34 jest stosowany w celu skrócenia czasu trwania neutropenii u pacjentów poddawanych leczeniu mieloablacyjnemu, a następnie przeszczepieniu szpiku kostnego lub chemioterapii cytotoksycznej.

Dostępne są bardzo ograniczone dane dotyczące mobilizacji komórek krwiotwórczych krwi obwodowej po zastosowaniu dawki jak dla dorosłych.

Nie określono dotychczas bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego Granocyte 34 u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Granocyte 34 można stosować u pacjentów o powierzchni ciała do 1,8 m2.

4.3    Przeciwwskazania

Granocyte 34 nie należy stosować u pacjentów ze znaną nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Granocyte 34 nie należy stosować w celu zwiększenia dawek cytostatyków ponad ustalone dawki i schematy dawkowania, ponieważ lenograstym może zmniejszać mielotoksyczność cytostatyków, ale nie wpływa na ich ogólną toksyczność.

Granocyte 34 nie należy stosować jednocześnie z cytotoksyczną chemioterapią przeciwnowotworową. Granocyte 34 nie należy stosować u pacjentów:

• z rozrostem nowotworowym wywodzącym się ze szpiku, innym niż ostra białaczka szpikowa

de novo,

•    z ostrą białaczką szpikową de novo u pacjentów w wieku poniżej 55 lat,

•    i (lub) u pacjentów z ostrą białaczką szpikową de novo, z dobrym wynikiem badania cytogenetycznego, tzn. t (8 ;21), t (15 ;17) i inv (16).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

• Wzrost komórek nowotworowych

Czynnik pobudzający wzrost kolonii granulocytów może stymulować in vitro wzrost komórek pochodzenia szpikowego i niektórych komórek pochodzenia pozaszpikowego.

Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu Granocyte 34 u pacjentów z zespołami mielodysplastycznymi, wtórną ostrą białaczką szpikową i przewlekłą białaczką szpikową. Dlatego produktu Granocyte 34 nie należy stosować w tych wskazaniach. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby odróżnić transformację blastyczną w przewlekłej białaczce szpikowej od ostrej białaczki szpikowej.

W badaniach klinicznych nie określono wpływu produktu Granocyte 34 na przemianę zespołów mielodysplastycznych w ostrą białaczkę szpikową. Z tego względu należy zachować ostrożność stosując produkt we wszystkich stanach przednowotworowych szpiku. W niektórych typach nowotworów może wyjątkowo dochodzić do ekspresji receptora G-CSF. W związku z tym należy zachować ostrożność w przypadku zaobserwowania niespodziewanego wzrostu nowotworu w czasie stosowania rHuG-CSF.

•    Dzieci i młodzież z ostrą białaczką limfoblastyczną

U dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną odnotowano zwiększone ryzyko wtórnej białaczki szpikowej lub zespołów mielodysplastycznych podczas stosowania CSFs. Porównywalne ryzyko zostało stwierdzone podczas systematycznego przeglądu wyników 25 randomizowanych, kontrolowanych badań klinicznych u 12 804 dorosłych pacjentów z guzami litymi lub chłoniakami, Jednak to ryzyko nie miało negatywnego wpływu na długoterminowe wyniki u badanych dorosłych pacjentów. Dlatego Granocyte 34 powinien być stosowany u dzieci, w szczególności z korzystnym długoterminowym rokowaniem, tylko po dokładniej ocenie krótkoterminowych korzyści w porównaniu z długoterminowymi ryzykami.

•    Leukocytoza

Nie obserwowano zwiększenia liczby leukocytów powyżej 50x 109/l w grupie 174 pacjentów, którym po przeszczepieniu szpiku podawano produkt w dawce 5 pg/kg mc. na dobę

(0,64 mln j.m./kg mc. na dobę). Liczbę leukocytów równą 70x109/l lub większą obserwowano u mniej niż 5% pacjentów, którzy otrzymywali chemioterapię cytotoksyczną i produkt Granocyte 34 w dawce 5 pg/kg mc. na dobę (0,64 mln j.m./kg mc. na dobę). Nie zgłaszano działań niepożądanych związanych bezpośrednio z tym stopniem leukocytozy. Jednak biorąc pod uwagę możliwe ryzyko związane z ciężką leukocytozą, podczas leczenia produktem Granocyte 34 należy regularnie oznaczać liczbę białych krwinek.

Należy natychmiast przerwać stosowanie produktu Granocyte 34, jeśli liczba leukocytów po wystąpieniu przewidywanego nadiru przekroczy 50x109/l.

Należy przerwać stosowanie produktu Granocyte 34, jeśli podczas mobilizacji PBPC liczba leukocytów osiągnie wartość > 70x109/l.

•    Działania niepożądane dotyczące płuc

Po podaniu G-CSF opisywano rzadkie ( > 0,01% i < 0,1%) działania niepożądane dotyczące płuc, w szczególności śródmiąższowe zapalenie płuc.

Pacjenci z niedawno rozpoznanymi naciekami w płucach lub zapaleniem płuc mogą należeć do grupy wysokiego ryzyka.

Wystąpienie objawów podmiotowych i przedmiotowych, takich jak: kaszel, gorączka i duszność, którym towarzyszą zmiany w obrazie radiologicznym (nacieki w płucach) i pogorszenie czynności płuc, może być pierwszymi objawami zespołu ostrej niewydolności oddechowej dorosłych (ang. ARDS, acute respiratory distress syndrome).

W takim przypadku należy natychmiast przerwać podawanie produktu Granocyte 34 i zastosować odpowiednie leczenie.

•    Przeszczepianie obwodowych komórek macierzystych lub szpiku kostnego

Należy zwrócić szczególną uwagę na powrót liczby płytek krwi do wartości prawidłowych, ponieważ w badaniach klinicznych z podwójnie ślepą próbą, z grupą kontrolną, średnia liczba płytek była mniejsza u pacjentów otrzymujących produkt Granocyte 34 w porównaniu z grupą kontrolną otrzymującą placebo.

Nie określono dokładnie wpływu produktu Granocyte 34 na częstość występowania oraz stopień ciężkości ostrej i przewlekłej choroby przeszczep przeciw gospodarzowi (GVHD, ang. graft-versus-host-disease).

•    Cytotoksyczna chemioterapia przeciwnowotworowa

Nie zaleca się stosowania produktu Granocyte 34 w okresie od 24 godzin przed do 24 godzin po zakończeniu chemioterapii (patrz punkt 4.5).

Nie określono bezpieczeństwa stosowania produktu Granocyte 34 z lekami przeciwnowotworowymi wykazującymi cechy narastającego lub dominującego działania mielotoksycznego w odniesieniu do prekursorów płytek krwi (pochodne nitrozomocznika, mitomycyna). Podawanie produktu Granocyte 34 może nasilać działanie toksyczne tych leków, szczególnie w odniesieniu do płytek krwi.

•    Ryzyko związane ze zwiększeniem dawek chemioterapii

Nie ustalono dotychczas bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu Granocyte 34 w kontekście intensywnej chemioterapii. Nie należy stosować produktu Granocyte 34 w celu zmiany schematu dawkowania (skrócenie przerw między kursami chemioterapii) i (lub) zwiększenia dawek chemioterapii poza ustalone granice. W badaniu klinicznym II fazy pozaszpikowe oddziaływania toksyczne były czynnikami ograniczającymi intensyfikację chemioterapii z zastosowaniem Granocyte 34.

•    Specjalne środki ostrożności przy mobilizacji komórek krwiotwórczych do krwi obwodowej

Wybór metody mobilizacji

W badaniach klinicznych przeprowadzonych na tych samych populacjach pacjentów wykazano, że mobilizacja PBPC, oceniana w tym samym laboratorium, była większa, kiedy produkt Granocyte 34 stosowano po chemioterapii, niż sam. Jednakże wybór między dwoma metodami mobilizacji PBPC należy rozważyć w kontekście ogólnych celów leczenia dla każdego pacjenta.

Wcześniejsze leczenie radioterapią i (lub) lekami cytotoksycznymi

U pacjentów, którzy przebyli intensywne leczenie mielosupresyjne i (lub) radioterapię, mobilizacja PBPC może okazać się niewystarczająca do osiągnięcia zalecanego minimalnego uzysku komórek CD34+ (> 2x106 CD34+/kg mc.), a w konsekwencji uzyskania prawidłowego stanu krwi.

Na początku leczenia należy zaplanować procedurę przeszczepiania PBPC, zwracając szczególną uwagę na liczbę mobilizowanych komórek PBPC przed zastosowaniem chemioterapii w dużych dawkach. Jeśli uzysk komórek jest niewystarczający, procedurę przeszczepiania PBPC należy zastąpić innymi metodami leczenia.

Ocena uzysku komórek krwiotwórczych

Należy zwrócić szczególną uwagę na metodę oceny ilościowej uzysku komórek krwiotwórczych, ponieważ wyniki analizy liczby komórek CD34+ metodą cytometrii przepływowej różnią się między laboratoriami.

Nie określono jednoznacznie minimalnego uzysku komórek CD34+. Zalecenie dotyczące minimalnego uzysku > 2,0x106 komórek CD34+/kg mc. jest oparte na opublikowanych wynikach doświadczeń opisujących dostateczne wyrównanie hematologiczne. Uzyskanie komórek w ilości większej niż > 2,0x106 komórek CD34+/kg mc. jest związane z szybszą normalizacją, także płytek, podczas gdy mniejszy uzysk skutkuje wolniejszą normalizacją.

•    Zdrowi dawcy

Mobilizacja PBPC nie przynosi bezpośrednich korzyści klinicznych dla zdrowych dawców i należy ją rozważyć wyłącznie w oparciu o lokalnie obowiązujące regulacje prawne dotyczące dawców szpiku kostnego (Ustawa z dn. 01.07.2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów: Dz.U. z 2005 r. Nr 161, poz. 1411 z dn. 06.09.2005 r., z późn. zm.).

Nie oceniono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu Granocyte 34 u dawców w wieku powyżej 60 lat, dlatego nie zaleca się stosowania u nich metody PBPC. Zgodnie z przepisami prawnymi oraz ze względu na brak odpowiednich badań klinicznych, niepełnoletni dawcy szpiku nie mogą być brani pod uwagę w ww. procedurach postępowania.

Mobilizację PBPC należy rozważyć wyłącznie u dawców, którzy spełniają określone kryteria kliniczne i laboratoryjne dla dawców szpiku kostnego, zwłaszcza w zakresie prawidłowych wartości hematologicznych.

U 24% badanych obserwowano znacznego stopnia leukocytozę (liczba białych krwinek > 50x109/l).

U 42% badanych obserwowano trombocytopenię związaną z aferezą (liczba płytek krwi < 100x109/l) i sporadycznie po wykonaniu leukaferezy odnotowano wartości < 50x109/l płytek, czemu nie towarzyszyły inne kliniczne działania niepożądane, a liczba płytek powróciła do wartości prawidłowych. Zabiegu leukaferezy nie należy wykonywać u dawców, którzy przyjmują leki przeciwzakrzepowe lub ze znanymi zaburzeniami hemostazy. Jeśli jest konieczne wykonanie więcej niż jednego zabiegu leukaferezy, należy zwrócić szczególną uwagę na dawców z liczbą płytek krwi < 100x 109/l przed aferezą. Zwykle zabiegu aferezy nie należy przeprowadzać, jeżeli liczba płytek krwi wynosi < 75x109/l.

Przy doborze dawców należy zwrócić uwagę na dobry dostęp do żyły, w miarę możliwości należy unikać zakładania cewnika do żyły centralnej.

U zdrowych dawców po zastosowaniu G-CSF obserwowano przemijające zmiany cytogenetyczne. Znaczenie tych zmian nie jest znane.

Obecnie trwa długoterminowa obserwacja dawców w celu oceny bezpieczeństwa stosowania leku. Niemniej jednak nie można wykluczyć ryzyka pobudzenia złośliwego klonu mieloidalnego. Zaleca się, aby ośrodek wykonujący aferezę prowadził systematyczną rejestrację i monitoring dawców komórek macierzystych przynajmniej przez 10 lat w celu zapewnienia kontroli długoterminowego bezpieczeństwa stosowania leku.

Po wprowadzeniu produktu do obrotu, odnotowano u zdrowych dawców działania niepożądane dotyczące płuc (krwioplucie, krwotok płucny, nacieki w płucach, duszność i hipoksja). W przypadku podejrzenia lub potwierdzenia działań niepożądanych ze strony płuc, należy rozważyć przerwanie stosowania produktu Granocyte 34 i rozpocząć odpowiednie leczenie.

•    Biorcy allogenicznych obwodowych komórek macierzystych uzyskanych metodą mobilizacji przy użyciu produktu Granocyte 34

Przeszczepienie allogenicznych komórek macierzystych może być związane ze zwiększonym ryzykiem przewlekłej choroby przeszczep przeciw gospodarzowi (GVHD) i długotrwałe obserwacje dotyczące funkcjonowania przeszczepu są nieliczne.

•    Inne ostrzeżenia specjalne

U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby i nerek nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu Granocyte 34.

U pacjentów ze znacznie zmniejszoną liczbą mieloidalnych komórek progenitorowych (np. w związku ze wcześniejszą intensywną radioterapią i (lub) chemioterapią), odpowiedź na leczenie może być słabsza i bezpieczeństwo stosowania produktu Granocyte 34 nie zostało określone.

Częste, lecz zazwyczaj bezobjawowe, przypadki powiększenia śledziony i bardzo rzadkie przypadki pęknięcia śledziony opisywano zarówno u zdrowych dawców, jak i u pacjentów otrzymujących czynniki wzrostu kolonii granulocytów (G-CSFs). Dlatego należy dokładnie monitorować wielkość śledziony (np. podczas badania klinicznego, badaniem ultrasonograficznym). Należy wziąć pod uwagę możliwość pęknięcia śledziony u dawców i (lub) pacjentów zgłaszających ból w lewej górnej części brzucha lub w górnej części ramienia.

Produkt Granocyte 34 zawiera fenyloalaninę, która może być szkodliwa dla pacjentów z fenyloketonurią.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Z uwagi na wrażliwość szybko dzielących się komórek mieloidalnych na chemioterapię cytotoksyczną, nie zaleca się stosowania produktu Granocyte 34 w okresie od 24 godzin przed do 24 godzin po zakończeniu chemioterapii (patrz punkt 4.4).

Dotychczas nie przeprowadzono badań klinicznych dotyczących możliwych interakcji z innymi krwiotwórczymi czynnikami wzrostu i cytokinami.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

•    Ciąża

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania lenograstymu u kobiet w okresie ciąży.

Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Potencjalne zagrożenie dla ludzi nie jest znane.

Produktu Granocyte 34 nie stosować w okresie ciąży chyba, że stan kliniczny kobiety wymaga podawania lenograstymu.

•    Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy lenograstym przenika do mleka ludzkiego. Nie zbadano przenikania lenograstymu do mleka zwierząt. Podczas leczenia produktem Granocyte 34 należy przerwać karmienie piersią.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie prowadzono badań dotyczących wpływu lenograstymu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Profil bezpieczeństwa u dzieci, młodzieży i osób dorosłych jest porównywalny.

•    Przeszczepienie obwodowych komórek macierzystych lub szpiku kostnego

W badaniach z podwójnie ślepą próbą, z grupą kontrolną placebo, średnia liczba płytek krwi była mniejsza u pacjentów leczonych produktem Granocyte 34 w porównaniu z grupą kontrolną otrzymującą placebo. Nie odnotowano jednak wzrostu częstości występowania działań niepożądanych związanych z utratą krwi, a średnia liczba dni między przeszczepieniem szpiku, a ostatnim przetoczeniem masy płytkowej była podobna w obu grupach (patrz punkt 4.4).

   Przeszczepienie obwodowych komórek macierzystych lub szpiku kostnego i neutropenia wywołana chemioterapią przeciwnowotworową

W badaniach klinicznych najczęściej zgłaszane działania niepożądane (15%) były takie same u pacjentów otrzymujących Granocyte 34 i placebo. Działania te dotyczyły typowych reakcji spotykanych w przebiegu procedur przygotowujących do przeszczepienia oraz u pacjentów z nowotworami złośliwymi leczonych chemioterapią. Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi były: zakażenie i (lub) stany zapalne jamy ustnej, posocznica i zakażenie, gorączka, biegunka, ból brzucha, wymioty, nudności, wysypka skórna, łysienie i ból głowy.

   Mobilizacja PBPC u zdrowych dawców

Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanym były przemijające i łagodne do umiarkowanych: ból, ból kostny, ból pleców, astenia, gorączka, ból głowy i nudności, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (AlAT, AspAT), fosfatazy zasadowej i dehydrogenazy mleczanowej (LDH) we krwi.

Małopłytkowość i leukocytozę związane z aferezą obserwowano odpowiednio u 42% i 24% osób biorących udział w badaniu.

Obserwowano częste, choć na ogół bezobjawowe, przypadki powiększenia śledziony i bardzo rzadkie przypadki pęknięcia śledziony.

Opisywano rzadkie działania niepożądane dotyczące płuc, takie jak: duszność, hipoksja lub krwioplucie, w tym bardzo rzadko zespół ostrej niewydolności oddechowej dorosłych (ARDS) (patrz punkt 4.4).

Po pierwszym podaniu podskórnym lenograstymu bardzo rzadko opisywano reakcje alergiczne, w tym anafilaksję.

Częstość występowania działań niepożądanych została określona na podstawie badań klinicznych i danych uzyskanych po wprowadzeniu do obrotu. Bardzo często (> 10); często (> 1/100 do < 1/10); niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100); rzadko (> 1/10000 do < 1/1000); bardzo rzadko (< 1/10000); częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Bardzo często

Często

Niezbyt

często

Rzadko

Bardzo rzadko

Badania

diagnostyczne

Zwiększenie

aktywności

dehydrogenazy

mleczanowej

(LDH)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Leukocytoza

Małopłytkowość

Powiększenie

śledziony

Pęknięcie śledziony (5)

Zaburzenia układu nerwowego

Ból głowy Astenia

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Obrzęk płuc (3)

Śródmiąższowe

zapalenie płuc

Nacieki w

płucach

Zwłóknienie

płuc

Zaburzenia żołądka i jelit

Ból brzucha

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Zapalenie

naczyń

krwionośnych

skóry

Zespół

Sweeta(4)

Rumień

guzowaty

Zgorzelinowe

zapalenie skóry

Zespół Lyella

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Ból kostny Ból pleców

Ból(1)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Reakcje w

miejscu

podania

Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcje

alergiczne

Wstrząs

anafilaktyczny

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zwiększenie

aktywności AspAT

i (lub) AlAT(2)

Zwiększenie

aktywności

fosfatazy

zasadowej

1/ Ryzyko wystąpienia bólu wzrasta u osób z dużą liczbą białych krwinek szczególnie, gdy liczba białych krwinek wynosi >50x 109/l.

2/ Obserwowano przemijające zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (AspAT i (lub) AlAT). W większości przypadków wyniki czynności wątroby uległy poprawie po zaprzestaniu stosowania lenograstymu.

3/ Niektóre z opisywanych przypadków działań niepożądanych ze strony układu oddechowego prowadziły do niewydolności oddechowej lub zespołu ostrej niewydolności oddechowej dorosłych (ARDS), które mogą być śmiertelne.

4/ Zespół Sweeta, rumień guzowaty i zgorzelinowe zapalenie skóry były opisywane głównie u pacjentów z nowotworami układu krwiotwórczego, którym, jak wiadomo, towarzyszy dermatoza neutrofilowa, jak również w przypadku neutropenii niezwiązanej z procesem nowotworowym.

5 / Przypadki pęknięcia śledziony opisywano zarówno u zdrowych dawców, jak i u pacjentów otrzymujących G-CSF (patrz punkt 4.4).

4.9 Przedawkowanie

Skutki przedawkowania produktu Granocyte 34 nie są znane (patrz punkt 5.3). Przerwanie leczenia produktem Granocyte 34 powoduje zazwyczaj 50% obniżenie liczby krążących neutrofilów w ciągu 1-2 dni, a następnie normalizację ich liczby w ciągu 1-7 dni. Liczbę białych krwinek rzędu 50x109/l stwierdzano u jednego na trzech pacjentów otrzymujących najwyższe dawki produktu Granocyte 34 40 pg/kg mc. na dobę (5,12 mln j.m./kg mc. na dobę) w 5. dniu leczenia. U ludzi dawki do 40 pg/kg mc. na dobę nie były związane z toksycznymi działaniami niepożądanymi, z wyjątkiem występowania bólu mięśniowo-szkieletowego.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki immunostymulujące - czynniki stymulujące tworzenie kolonii granulocytów, kod ATC: L03 AA10

Lenograstym (rekombinowany ludzki czynnik stymulujący tworzenie kolonii granulocytów, rHuG-CSF, ang. recombinant human granulocyte colony stimulating factor) należy do grupy cytokin, białek o działaniu biologicznym, które regulują różnicowanie i wzrost komórek.

Lenograstym (rHuG-CSF) jest czynnikiem pobudzającym komórki prekursorowe szeregu granulocytów obojętnochłonnych (neutrofilów), za czym przemawia wzrost liczby komórek tworzących kolonie w śledzionie (CFU-S, ang. colony forming units - spleen) i komórek prekursorowych szeregu granulocytów i monocytów (CFU-GM, ang. colony forming unit -granulocytes and macrophages) we krwi obwodowej.

Granocyte 34 powoduje znaczny wzrost liczby neutrofilów we krwi obwodowej w ciągu 24 godzin od podania.

Zwiększenie liczby neutrofilów zależy od dawki w zakresie 1-10 pg/kg mc. na dobę. Powtarzanie zalecanych dawek powoduje nasilenie odpowiedzi ze strony neutrofilów. Neutrofile wytwarzane pod wpływem Granocyte 34 wykazują prawidłową aktywność chemotaktyczną i fagocytarną.

Podobnie jak w przypadku innych hematopoetycznych czynników wzrostu, G-CSF wykazuje in vitro właściwości pobudzające względem ludzkich komórek śródbłonka.

Zastosowanie Granocyte 34 u pacjentów poddawanych przeszczepieniu szpiku kostnego lub leczonych z zastosowaniem chemioterapii cytotoksycznej prowadzi do znacznego skrócenia czasu trwania neutropenii i towarzyszących jej powikłań.

Zastosowanie Granocyte 34 w monoterapii lub po chemioterapii mobilizuje komórki krwiotwórcze krwi obwodowej. Te autologiczne komórki krwiotwórcze krwi obwodowej (PBPCs) można pobrać i podać we wlewie po chemioterapii dużymi dawkami, zarówno zamiast, jak i dodatkowo do przeszczepu szpiku kostnego.

Wykazano, że ponowne podanie we wlewie dożylnym PBPCs, uzyskanych po mobilizacji z zastosowaniem Granocyte 34, prowadzi do przywrócenia hematopoezy i skraca czas do przyjęcia się przeszczepu, co prowadzi do znacznego zmniejszenia liczby dni przed zaprzestaniem podawania płytek krwi w porównaniu do autologicznego przeszczepu szpiku kostnego.

Zbiorcza analiza danych pochodzących z 3 badań z grupą kontrolną placebo, z podwójnie ślepą próbą, przeprowadzonych na grupie 861 pacjentów (n = 411; wiek > 55 lat), wykazała korzystny współczynnik korzyść/ryzyko dla lenograstymu stosowanego u pacjentów powyżej 55. roku życia, otrzymujących tradycyjną chemioterapię w ostrej białaczce szpikowej de novo, z wyjątkiem przypadków ostrej białaczki szpikowej (AML) z dobrym wynikiem badania cytogenetycznego tzn. t (8 ;21), t (15 ;17) i inv (16).

Korzyści ze stosowania leku w podgrupie pacjentów powyżej 55. roku życia polegały na przyspieszeniu regeneracji neutrofilów, zwiększeniu odsetka pacjentów bez zakażeń, skróceniu czasu trwania zakażenia, czasu hospitalizacji, czasu prowadzenia antybiotykoterapii dożylnej. Jednakże ww. korzystne działania lenograstymu nie były związane ze zmniejszeniem ciężkich lub zagrażających życiu zakażeń, ani z obniżeniem śmiertelności w ich wyniku.

Dane z badania z grupą kontrolną placebo z podwójnie ślepą próbą prowadzonego na grupie 446 pacjentów z ostrą białaczką szpikową de novo wykazały, że w podgrupie 99 pacjentów z korzystnym wynikiem badania cytogenetycznego, czas przeżycia bez objawów choroby (. EFS, ang. event-free survival) był znamiennie krótszy w grupie otrzymującej lenograstym, niż w grupie otrzymującej placebo. Obserwowano również trend w postaci niższego ogólnego przeżycia (OS, ang. overall survival) w grupie otrzymującej lenograstym w porównaniu z podgrupą pacjentów, u których wynik badania cytogenetycznego był niekorzystny.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Właściwości farmakokinetyczne produktu Granocyte 34 zależą od dawki i czasu podawania.

Podczas wielokrotnego podania (drogą dożylną i podskórną), maksymalne stężenie w surowicy (bezpośrednio po wlewie dożylnym lub po wstrzyknięciu podskórnym) jest proporcjonalne do wstrzykniętej dawki. Nie wykazano gromadzenia się produktu w tkankach w wyniku wielokrotnego podawania Granocyte 34 dwiema drogami podawania.

Bezwzględna dostępność biologiczna Granocyte 34 po podaniu zalecanej dawki leku wynosi 30%. Pozorna objętość dystrybucji (Vd, ang. volume of distribution) wynosi około 1 l/kg mc., a średni czas pozostawania leku w organizmie po podaniu podskórnym wynosi prawie 7 godz.

Pozorny okres półtrwania produktu Granocyte 34 w fazie eliminacji w surowicy po podaniu podskórnym wynosi około 3-4 godzin w stanie równowagi (podawanie wielokrotne). Jest on krótszy (1-1,5 godzin) po wielokrotnym wlewie dożylnym.

Klirens rHuG-CSF w osoczu zwiększa się trzykrotnie (z 50 do 150 ml/min) po wielokrotnym podaniu podskórnym. Mniej niż 1% lenograstymu jest wydalane z moczem w postaci niezmienionej. Uważa się, że lenograstym jest metabolizowany do peptydów. Po wielokrotnym podaniu drogą podskórną zalecanej dawki, maksymalne stężenie lenograstymu w surowicy jest zbliżone do 100 pg/ml/kg mc. Stwierdzono dodatnią korelację między dawką, a stężeniem produktu Granocyte 34 w surowicy, oraz między odpowiedzią ze strony neutrofilów i całkowitą ilością lenograstymu wykrywaną w surowicy.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania toksyczności ostrej na zwierzętach (po zastosowaniu dawki do 1000 pg/kg mc. na dobę u myszy) i toksyczności podostrej (dawki do 100 pg/kg mc. na dobę u małp) wykazały, że skutki przedawkowania obejmowały jedynie nasilone i odwracalne działanie farmakologiczne.

Badania na szczurach i królikach nie wykazały teratogennego działania Granocyte 34. U królików stwierdzono zwiększoną utratę płodów, ale nie zaobserwowano wad rozwojowych.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Proszek

L-arginina

L-fenyloalanina

L-metionina

D-mannitol

Polisorbat 20

Kwas solny

Rozpuszczalnik Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, oprócz wymienionych w punkcie 6.6.

6.3    Okres ważności

2 lata.

Po rekonstytucji w rozpuszczalniku przechowywać 24 godziny w temperaturze od 2°C do 8°C.

Po rekonstytucji zalecane jest natychmiastowe użycie produktu.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze do 25°C, nie zamrażać.

W celu zapoznania się z warunkami przechowywania produktu leczniczego po rekonstytucji, patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość    opakowania

Fiolka szklana (typu I) zamknięta korkiem (z gumy butylowej typu I), aluminiowym kołpakiem i plastykowym kapslem zawierająca proszek (33,6 mln j.m. (263 pg)) + 1 ml rozpuszczalnika w szklanej ampułko-strzykawce (szkło typu I) + 2 igły (19G przeznaczona do rozpuszczenia i 26G przeznaczona do podania leku) lub fiolka szklana (typu I) zamknięta korkiem (z gumy butylowej typu I), aluminiowym kołpakiem i plastykowym kapslem zawierająca proszek + 1 ml rozpuszczalnika w ampułce szklanej (typu I) przeznaczonego do rozpuszczenia i podania.

1 opakowanie zawiera:

1 fiolkę z proszkiem + 1 ampułko-strzykawkę z rozpuszczalnikiem + 1 igłę 19G + 1 igłę 26G 5 fiolek z proszkiem + 5 ampułko-strzykawek z rozpuszczalnikiem + 5 igieł 19G + 5 igieł 26G

1 fiolkę z proszkiem + 1 ampułkę z rozpuszczalnikiem 5 fiolek z proszkiem + 5 ampułek z rozpuszczalnikiem

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

Instrukcja przygotowania produktu

Fiolki produktu Granocyte 34 przeznaczone są do przygotowania pojedynczej dawki leku.

Konieczna jest rekonstytucja produktu Granocyte 34 przed podaniem podskórnym lub dożylnym.

Przygotowanie roztworu Granocyte 34 (rekonstytucja)

W warunkach aseptycznych należy dodać cały rozpuszczalnik (woda do wstrzykiwań) pobrany z ampułki lub znajdujący się w ampułko-strzykawce (używając igły 19G) do fiolki zawierającej produkt Granocyte 34.

Następnie zawartość fiolki należy delikatnie zmieszać, aż do całkowitego rozpuszczenia proszku. Nie należy wstrząsać energicznie.

Roztwór po rekonstytucji do podawania pozajelitowego jest przejrzysty i pozbawiony cząstek.

Roztwór po rekonstytucji należy użyć bezpośrednio po przygotowaniu. Warunki przechowywania produktu po rekonstytucji, patrz punkt 6.3.

Przygotowanie produktu do podania podskórnego

Roztwór Granocyte 34 należy przygotować w sposób opisany powyżej.

Trzymając igłę i połączoną z nią strzykawkę w fiolce, należy pobrać wymaganą objętość roztworu. Następnie igłę użytą do rekonstytucji (19G) należy zamienić na igłę do iniekcji podskórnych (26G). Produkt należy podawać bezpośrednio po przygotowaniu w postaci wstrzyknięcia podskórnego (wymagania dotyczące podawania leku, patrz punkt 4.2).

Przygotowanie roztworu do infuzji dożylnej

W przypadku dożylnego podawania Granocyte 34, produkt po rekonstytucji należy rozcieńczyć. Roztwór Granocyte 34 należy przygotować w sposób opisany powyżej.

Trzymając igłę i połączoną z nią strzykawkę w fiolce, należy pobrać wymaganą objętość roztworu. Roztwór po rekonstytucji należy rozcieńczyć do wymaganego stężenia poprzez wstrzyknięcie wymaganej objętości do 9 mg/ml (0,9%) roztworu chlorku sodu lub 5% roztworu glukozy.

Roztwór należy podawać dożylnie (wymagania dotyczące podawania leku, patrz punkt 4.2).

Produkt Granocyte 34 nie wykazuje niezgodności farmaceutycznych z powszechnie stosowanymi zestawami do podawania dożylnego, jeśli roztwór został rozcieńczony w 9 mg/ml (0,9%) roztworze chlorku sodu (w workach z chlorku poliwinylu i szklanych butelkach) lub w 5% roztworze glukozy (w szklanych butelkach).

Nie zaleca się rozcieńczania produktu Granocyte 34 (33,6 mln j.m./ml) do końcowego stężenia mniejszego niż 0,32 mln j.m./ml (2,5 pg/ml). Jednej fiolki Granocyte 34 po rekonstytucji nie należy rozcieńczać w objętości większej niż 100 ml.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

CHUGAI sanofi-aventis 20, Avenue Raymond Aron 92 165 Antony Cedex

Francja

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

7420

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 12 grudnia 1997. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 28 kwietnia 2008.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

13

Granocyte 34