+ iMeds.pl

Grazax 75 000 SQ-TUlotka Grazax

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

GRAZAX, 75 000 SQ-T, liofilizat doustny

Standaryzowany wyciąg alergenowy pyłku trawy z tymotki łąkowej (Phleum pratense) Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Grazax i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zażyciem leku Grazax

3.    Jak stosować lek Grazax

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Grazax

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK GRAZAX I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Grazax zawiera wyciąg alergenowy z pyłku trawy. Grazax jest stosowany w leczeniu nieżytu nosa i zapalenia spojówek wywołanych przez pyłki traw u dorosłych i u dzieci (w wieku 5 lat lub starszych).

Grazax łagodzi objawy alergii przez zwiększenie tolerancji immunologicznej na pyłki traw.

Dzieci powinny być uważnie zakwalifikowane do leczenia przez lekarzy, którzy maj ą doświadczenie w leczeniu chorób alergicznych u dzieci.

Lekarz oceni występuj ące objawy alergiczne i wykona testy skórne lub zleci badanie krwi, aby zdecydować, czy lek Grazax powinien być zastosowany.

Zaleca się przyj ęcie pierwszego liofilizatu doustnego w obecności lekarza. Zastosowanie takiego środka ostrożności umożliwia ocenę indywidualnej wrażliwości pacjenta na leczenie i omówienie z lekarzem ewentualnych działań niepożądanych.

Grazax jest przepisywany przez lekarzy z doświadczeniem w leczeniu alergii.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU GRAZAX

Kiedy nie stosować leku Grazax:

-    jeśli występuje uczulenie (nadwrażliwość) na którykolwiek ze składników liofilizatu doustnego,

-    jeśli występuje choroba wywierająca wpływ na układ immunologiczny,

-    jeśli występuje ciężka astma (zdiagnozowana przez lekarza),

-    jeśli występuje nowotwór złośliwy,

-    je śli występuj e ciężki stan zapalny j amy ustnej.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Grazax:

-    jeśli w ostatnim czasie dokonano ekstrakcji zęba lub innych zabiegów chirurgicznych w obrębie jamy ustnej. W takim przypadku leczenie lekiem Grazax należy przerwać na okres 7 dni, aby umożliwić zagojenie się jamy ustnej,

-    jeśli występuje ciężka alergia na ryby,

-    jeśli w przeszłości wystąpiła reakcja alergiczna po podaniu iniekcji z wyciągiem alergenowym z pyłku trawy.

Stosowanie u dzieci

-    Wypadanie zębów mlecznych. W takim przypadku leczenie lekiem Grazax należy przerwać na okres 7 dni, by umożliwić tkankom jamy ustnej zagojenie się.

-    U dzieci z astmą, u których występuje ostra infekcja górnych dróg oddechowych, leczenie lekiem Grazax należy czasowo przerwać aż do czasu ustąpienia infekcji.

Jeżeli występuje którakolwiek z powyższych sytuacji, przed zastosowaniem leku Grazax należy skonsultować się z lekarzem.

Brak jest doświadczeń ze stosowaniem leku Grazax u osób w podeszłym wieku (65 lat lub starszych). Stosowanie innych leków

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych obecnie lub w ostatnim czasie lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Jeśli przyjmowane są inne leki na uczulenie, takie jak leki przeciwhistaminowe lub kortykosteroidy, lekarz powinien ocenić zastosowanie tego typu leków.

Stosowanie leku Grazax z jedzeniem i piciem

Nie należy spożywać żadnych pokarmów ani napojów przez 5 minut po przyj ęciu liofilizatu doustnego.

Ciąża i karmienie piersią

Obecnie brak jest danych na temat stosowania leku Grazax podczas ciąży. Nie należy rozpoczynać leczenia lekiem Grazax podczas ciąży. W przypadku zajścia w ciążę podczas leczenia należy skonsultować się z lekarzem, czy kontynuowanie leczenia jest wskazane.

Obecnie nie ma doświadczeń ze stosowaniem leku Grazax w okresie karmienia piersią. Nie przewiduje się wpływu leku na niemowlę karmione piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Za ocenę zdolności do prowadzenia pojazdów lub wykonywania precyzyjnych prac odpowiedzialny jest sam pacjent. Działania lub objawy niepożądane leku mogą mieć wpływ na tę zdolność. Opis tych działań przedstawiono w innych punktach niniejszej ulotki. Dlatego też należy zapoznać się ze wszystkimi informacjami przedstawionymi w niniejszej ulotce.

W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Terapia lekiem Grazax nie ma wpływu lub ma nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

3. JAK STOSOWAĆ LEK GRAZAX

Lek Grazax należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zazwyczaj stosowany jest jeden liofilizat doustny na dobę. Aby uzyskać najlepszy skutek, należy rozpocząć przyjmowanie liofilizatów doustnych co najmniej 4 miesiące przed spodziewanym początkiem sezonu pylenia traw. Zaleca się kontynuowanie leczenia przez 3 lata.

Stosowanie u dzieci i dorosłych

Lek Grazax ma postać doustnego liofilizatu (suszony w stanie zamrożenia). Przed dotknięciem liofilizatów doustnych należy upewnić się, że ręce są suche.

Liofilizaty doustne należy przyjmować w następujący sposób:

1. Oderwać pasek oznaczony trójkątami w górnej części opakowania liofilizatu doustnego.

2. Oderwać od opakowania liofilizatu doustnego jeden kwadracik wzdłuż linii perforacji.

3. Nie należy wypychać liofilizatu doustnego przez folię. Może to spowodować jego uszkodzenie, ponieważ liofilizat doustny łatwo pęka. Należy zagiąć zaznaczony narożnik folii, a następnie pociągnąć za niego.

4. Ostrożnie wyjąć liofilizat doustny z folii i niezwłocznie go zażyć.

5. Liofilizat doustny należy umieścić pod językiem. Powinien on tam pozostawać przez kilka sekund, aż do rozpuszczenia. Przez pierwszą minutę nie należy przełykać śliny. Nie należy spożywać pokarmów ani napojów przez co najmniej 5 minut.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Grazax

W razie przyjęcia zbyt wielu liofilizatów doustnych leku Grazax, pacjent może doznawać objawów alergii, w tym miejscowych objawów ze strony jamy ustnej i gardła. W przypadku, gdy objawy są ciężkie, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do szpitala.

Pominięcie zastosowania leku Grazax

W przypadku pominięcia liofilizatu doustnego należy przyjąć lek później tego samego dnia. Nie należy stosować dawki podwójnej w jednym dniu w celu uzupełnienia pominiętej dawki liofilizatu doustnego.

Przerwanie stosowania leku Grazax

Warunkiem skuteczności leczenia jest przyjmowanie leku zgodnie z zaleceniami lekarza.

W przypadku dodatkowych pytań związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, ten lek może powodować działania niepożądane, choć nie u każdego one wystąpią.

Działaniem niepożądanym może być reakcja alergiczna na alergen, którym leczony jest pacjent.

W większości przypadków działania niepożądane utrzymują się od kilku minut do kilku godzin po przyjęciu liofilizatu doustnego i ustępują w ciągu jednego tygodnia od rozpoczęcia leczenia.

Należy zaprzestać przyjmowania leku Grazax i natychmiast powiadomić lekarza lub szpital, jeśli wystąpią następujące objawy:

-    Nagły obrzęk twarzy, jamy ustnej lub gardła

-    Problemy z połykaniem

-    Problemy z oddychaniem

-    Pokrzywka

-    Zmiany głosu

-    Pogorszenie istniejącej astmy

-    Odczucie silnego dyskomfortu

Inne możliwe działania niepożądane:

Bardzo często (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

-    Przeziębienie

-    Świąd w j amie ustnej

-    Uczucie podrażnienia gardła.

Często (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów): - Ból głowy,

-    Uczucie mrowienia lub drętwienia skóry, warg lub języka

-    Swędzenie oczu lub świąd w uszach

-    Zapalenie oczu, nosa lub jamy ustnej

-    Objawy astmy, skrócenie oddechu, kaszel, kichanie

-    Suchość w gardle

-    Przykre doznania w obrębie nosa, niedrożny nos lub wyciek z nosa

-    Obrzęk np. warg lub języka

-    Powstawanie pęcherzy lub inne przykre doznania w obrębie jamy ustnej, języka lub gardła

-    Ból żołądka lub przykre doznania w    obrębie    brzucha,    biegunka, nudności, wymioty

-    Zgaga

-    Świąd związany np. z wysypką, pokrzywką lub wypryskiem

-    Zmęczenie

-    Nieokreślone przykre uczucie bólu w klatce piersiowej

-    Gorączka

Niezbyt często (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów):

-    Uczucie przyśpieszonego, mocnego    lub nieregularnego bicia serca

-    Powiększenie węzłów chłonnych

-    Zawroty głowy

-    Zaburzenia smaku, zmniejszenie apetytu

-    Zaczerwienienie oczu, podrażnienie lub obrzęk oczu, łzawienie

-    Ból uszu lub przykre doznania w obrębie uszu

-    Chrypka

-    Uczucie ucisku w gardle, zaczerwienienie gardła lub uczucie drętwienia w gardle, ból podczas połykania

-    Przerost migdałków

-    Reakcja alergiczna

-    Zaczerwienienie jamy ustnej lub ból    w jamie ustnej, suchość w ustach, obrzęk podniebienia

-    Powstawanie pęcherzy na wargach, zapalenie warg

-    Powiększenie gruczołów ślinowych lub nadmierne wydzielanie śliny

-    Obrzęk lub ból dziąseł

-    Zapalenie żołądka, cofanie się treści żołądkowej do przełyku

-    Uczucie gorąca, uczucie niepokoju

-    Uczucie ciała obcego w gardle

-    Uderzenia gorąca, zaczerwienienie skóry

-    Obrzęk twarzy lub gardła

Rzadko (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 1000 pacjentów):

-    Zwężenie dolnych dróg oddechowych.

U dzieci częściej niż u dorosłych obserwowano podrażnienie oczu, ból uszu, pęcherze na wargach, powiększenie gruczołów ślinowych, zaczerwienienie gardła, zaczerwienienie skóry, reakcje alergiczne i ból w klatce piersiowej.

Jeśli występuj ą uciążliwe objawy niepożądane, należy skontaktować się ze swoim lekarzem, który określi, czy konieczne jest podanie leków przeciwalergicznych, takich jak leki przeciwhistaminowe.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK GRAZAX

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Grazax po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i kartoniku po określeniu „Termin ważności” lub „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Grazax

Substancją czynną leku jest standaryzowany wyciąg alergenowy pyłku trawy z tymotki łąkowej (Phleumpratense). Aktywność leku jest wyrażana w jednostkach SQ-T* na liofilizat doustny. Aktywność jednego liofilizatu doustnego to 75 000 jednostek SQ-T.

* (Standardised Quality units Tablet (SQ-T) - standaryzowana jednostka jakości tabletki)

Inne składniki leku to: żelatyna (pochodząca z ryb), mannitol i sodu wodorotlenek.

Jak wygląda lek Grazax i co zawiera opakowanie

Okrągły, biały do białawego liofilizat doustny, oznaczony z jednej strony wytłoczonym obrazkiem.

Blistry aluminiowe z usuwalną folią aluminiową w zewnętrznym pudełku tekturowym. Każdy blister zawiera 10 liofilizatów doustnych. Dostępne są następujące opakowania: 30 (3 x 10), 90 (9 x 10) lub 100 (10 x 10) liofilizatów doustnych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

ALK-Abelló A/S, Boge Allé 6-8, DK-2970 Horsholm, Dania

Data zatwierdzenia ulotki: 09.11.2012

6

Grazax

Charakterystyka Grazax

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

GRAZAX, 75 000 SQ-T, liofilizat doustny.

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY i ILOŚCIOWY

Standaryzowany wyciąg alergenowy pyłku trawy z tymotki łąkowej (Phleum pratense)

75 000 SQ-T* na liofilizat doustny.

* [Standardised Quality units Tablet (SQ-T) - standaryzowana jednostka jakości tabletki]

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Liofilizat doustny.

Biały do białawego okrągły liofilizat doustny, oznaczony z jednej strony wytłoczonym obrazkiem.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie modyfikujące nieżytu nosa i zapalenia spojówek, wywołanego przez pyłki traw u dorosłych i dzieci (w wieku 5 lat lub starszych), z klinicznymi objawami i rozpoznanym dodatnim wynikiem skórnych testów punktowych i (lub) testu w kierunku swoistej immunoglobuliny IgE na pyłki traw.

Dzieci powinny być uważnie zakwalifikowane do leczenia (patrz punkt 4.2).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Zalecana dawka dla osób dorosłych i dzieci (w wieku 5 lat lub starszych) to jeden liofilizat doustny (75 000 SQ-T) na dobę. Nie ma dostępnych danych klinicznych dotyczących immunoterapii z zastosowaniem produktu Grazax u dzieci (w wieku poniżej 5 lat) i pacjentów w podeszłym wieku (w wieku 65 lat lub starszych).

Leczenie produktem leczniczym Grazax powinno być rozpoczynane tylko przez lekarzy z doświadczeniem w leczeniu chorób alergicznych oraz mających możliwości leczenia reakcji alergicznych.

Dzieci

Aby rozpocząć leczenie u dzieci, lekarz powinien mieć doświadczenie w leczeniu chorób alergicznych u dzieci, a decyzję o rozpoczęciu leczenia należy podjąć po wnikliwej ocenie spodziewanego poziomu skuteczności w tej grupie wiekowej (patrz punkt 5.1).

Sposób podawania

W celu umożliwienia pacjentowi i lekarzowi omówienia ewentualnych działań niepożądanych i postępowania z tym związanego, zaleca się, aby pierwszy liofilizat doustny był zażyty pod nadzorem lekarza (20-30 minut).

Jeżeli nie zaobserwowano istotnej poprawy w ciągu pierwszego sezonu pylenia, nie ma wskazań do kontynuowania leczenia.

Zaleca się kontynuowanie leczenia produktem Grazax przez 3 lata.

Dostępne są dane dotyczące trwającego 3 lata leczenia oraz trwających 2 lata obserwacji kontrolnych u dorosłych pacjentów.

Nie ma danych dotyczących leczenia produktem leczniczym Grazax u dzieci w okresie dłuższym niż jeden sezon pylenia.

W pierwszym sezonie pylenia należy spodziewać się poprawy klinicznej w przypadku, gdy leczenie zostanie rozpoczęte co najmniej na 4 miesiące przed spodziewanym początkiem sezonu pylenia traw. Jeśli leczenie zostanie rozpoczęte 2-3 miesiące przed sezonem pylenia, skuteczność produktu leczniczego może być jedynie częściowa. Należy mieć to na uwadze, jeśli stosowany jest sezonowy schemat leczenia produktem Grazax.

Produkt leczniczy Grazax ma postać liofilizatu doustnego. Liofilizat doustny należy wyj ąć z blistra suchymi palcami i włożyć pod j ęzyk, gdzie ulegnie rozpuszczeniu.

Należy unikać połykania przez około 1 minutę. Przez następne 5 minut nie należy spożywać żadnych pokarmów ani napojów.

Liofilizat doustny należy przyjąć niezwłocznie po otwarciu blistra.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którąkolwiek z substancji pomocniczych (pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1).

Choroby nowotworowe lub choroby układu immunologicznego, np. choroby autoimmunologiczne, choroby kompleksów immunologicznych lub choroby przebiegające z niedoborem odporności.

Stany zapalne jamy ustnej o ciężkim przebiegu, takie jak liszaj płaski z owrzodzeniem lub ciężka grzybica.

Pacjenci z niekontrolowaną lub ciężką astmą (u dorosłych: FEVi <70% przewidywanej wartości po odpowiednim leczeniu farmakologicznym, u dzieci: FEVi<80% przewidywanej wartości po odpowiednim leczeniu farmakologicznym) nie powinni być poddawani immunoterapii produktem Grazax.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W przypadku zabiegów chirurgicznych w jamie ustnej, w tym także ekstrakcji zęba lub wypadnięcia zęba mlecznego u dzieci, leczenie produktem leczniczym Grazax należy przerwać na okres 7 dni, by umożliwić tkankom jamy ustnej zagojenie się.

U dzieci z współistniejącą astmą oraz ostrą infekcją górnych dróg oddechowych leczenie produktem leczniczym Grazax należy czasowo przerwać aż do czasu ustąpienia infekcji.

Podczas leczenia produktem leczniczym Grazax pacjent jest narażony na działanie alergenu, który powoduje objawy alergii. Dlatego też w okresie leczenia można spodziewać się łagodnych lub umiarkowanych miejscowych reakcji alergicznych. Jeżeli w trakcie leczenia wystąpią wyraźne miejscowe objawy niepożądane, należy rozważyć podanie leków przeciwalergicznych (np. przeciwhistaminowych).

Po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu, obserwowano rzadkie przypadki ciężkich reakcji ogólnoustrojowych, dlatego zaleca się zachowanie ostrożności i rozpoczynanie leczenia pod nadzorem lekarza.

Początkowe objawy ogólnoustrojowe mogą obejmować uderzenia gorąca, intensywny świąd dłoni rąk i podeszew stóp, jak również innych części ciała (podobnie jak w przypadku pokrzywki). Może także wystąpić uczucie gorąca, ogólny niepokój oraz pobudzenie lub lęk. W przypadku ciężkich reakcji ogólnoustrojowych, obrzęku naczynioruchowego, problemów z połykaniem lub oddychaniem, zmiany głosu, podciśnienia lub uczucia pełności w gardle, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

W takich przypadkach leczenie powinno być całkowicie przerwane, lub przerwane do czasu, aż lekarz zdecyduje o jego kontynuacji. W przypadku pacjentów z jednoczesnymi objawami astmy oraz objawami sugerującymi zaostrzenie się astmy, leczenie powinno być przerwane. Należy też natychmiast skonsultować się z lekarzem w celu oceny możliwości dalszego leczenia.

U pacjentów, u których w wywiadzie stwierdzono reakcję ogólnoustrojową na podskórną immunoterapię pyłkami traw, ryzyko ciężkiej reakcji po zażyciu Grazax może być większe. Należy uważnie rozważyć wskazania do stosowania produktu leczniczego Grazax i zapewnić odpowiednie środki umożliwiające leczenie reakcji.

Ciężkie, ogólnoustrojowe reakcje alergiczne mogą wymagać podania adrenaliny. Skutek działania adrenaliny może być spotęgowany u pacjentów leczonych trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi oraz (lub) inhibitorami monoaminooksydazy (MAO), co może potencjalnie prowadzić do zgonu. Należy to rozważyć przed rozpoczęciem swoistej immunoterapii.

Nie ma doświadczeń klinicznych dotyczących jednoczesnego szczepienia i leczenia produktem leczniczym Grazax. Szczepienie można wykonać bez przerywania leczenia produktem leczniczym Grazax dopiero po ocenie stanu ogólnego pacjenta.

Produkt leczniczy Grazax zawiera żelatynę otrzymaną z ryb. Dostępne dane nie wskazują na wzrost reakcji alergicznych u pacjentów z ciężką alergią na ryby. Jednak zaleca się ostrożność podczas rozpoczynania leczenia produktem Grazax w tej grupie pacjentów.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Leczenie skojarzone z lekami przeciwalergicznymi, zmniejszającymi objawy (np. lekami przeciwhistaminowymi, kortykosteroidami i (lub) stabilizatorami mastocytów) może zwiększać poziom tolerancji na immunoterapię u pacjenta.

Nie ma dostępnych danych dotyczących ewentualnego ryzyka dotyczącego równoczesnej immunoterapii innymi alergenami podczas leczenia produktem Grazax.

4.6    Wpływa na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak dostępnych danych klinicznych, dotyczących stosowania produktu leczniczego Grazax u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazały podwyższonego ryzyka dla płodu. Nie należy rozpoczynać leczenia produktem leczniczym Grazax podczas ciąży. W przypadku zajścia w ciążę w okresie leczenia, może ono być kontynuowane po ocenie stanu ogólnego (w tym czynności płuc) pacjentki a także reakcji na wcześniejsze podawanie produktu leczniczego Grazax. U pacjentek z występującą wcześniej astmą zaleca się ścisły nadzór podczas ciąży.

Karmienie piersią (laktacja)

Brak dostępnych danych klinicznych dotyczących stosowania produktu Grazax podczas laktacji. Nie przewiduje się wpływu na niemowlę karmione piersią.

Płodność

Brak dostępnych danych klinicznych dotyczących wpływu stosowania produktu Grazax na płodność.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Leczenie produktem Grazax nie ma wpływu lub ma nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

W badaniach, w których oceniano leczenie dorosłych pacjentów i dzieci produktem leczniczym Grazax 75 000 SQ-T, 56% pacjentów zgłosiło działania uboczne w pierwszych trzech miesiącach leczenia. Liczba pacjentów zgłaszających działania niepożądane uległa znaczącemu zmniejszeniu podczas dalszego leczenia.

Wśród dorosłych pacjentów i dzieci leczonych produktem leczniczym Grazax, bardzo często zgłaszano działania niepożądane w postaci miejscowych reakcji alergicznych w jamie ustnej. Były to reakcje łagodne do umiarkowanie nasilonych. U większości pacjentów reakcje te rozpoczynały się w początkowym okresie leczenia, trwały od kilku minut do kilku godzin po każdym przyj ęciu produktu Grazax i miały tendencję do samoistnego ustępowania w ciągu od 1 do 7 dni.

Tabelaryczna lista działań niepożądanych

Działania niepożądane zgłoszone w kontrolowanych badaniach klinicznych, w których oceniano leczenie produktem Grazax dorosłych pacjentów i dzieci z sezonowym nieżytem nosa i zapaleniem spojówek wywołanym pyłkiem trawy, w tym pacjentów ze współistniej ącą łagodną lub umiarkowaną astmą wywołaną przez pyłek trawy przedstawiono w poniższej tabeli.

Działania niepożądane są podzielone na grupy na podstawie częstotliwości występowania wg MedDRA: Bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1 000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000).

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość

Działania niepożądane

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Bardzo często

Zapalenie części nosowej gardła

Często

Zapalenie gardła, katar, zakażenie górnych dróg oddechowych

Niezbyt często

Zapalenie krtani

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niezbyt często

Powiększenie węzłów chłonnych

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często

Ogólnoustrojowa reakcja alergiczna

Zaburzenia układu nerwowego

Często

Ból głowy, parestezja

Niezbyt często

Zawroty głowy, zaburzenia smaku

Zaburzenia oka

Często

Swędzenie oczu, zapalenie spojówek

Niezbyt często

Przekrwienie spojówek, podrażnienie spojówek, zwiększone łzawienie, obrzęk oczu, obrzęk powiek

Zaburzenia serca

Niezbyt często

Kołatanie

Zaburzenia ucha i błędnika

Często

Świąd uszu

Niezbyt często

Uczucie dyskomfortu w uszach, ból uszu

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Bardzo często

Podrażnienie gardła

Często

Kichanie, astma, kaszel, suchość w gardle, duszność, uczucie dyskomfortu w nosie, przekrwienie nosa, ból części ustnej gardła, obrzęk gardła, wyciek wodnisty z nosa, katar alergiczny

Niezbyt często

Dysfonia, uczucie ucisku w gardle, zaczerwienienie gardła, niedoczulica gardła, przerost migdałków, świszczący oddech, powstawanie pęcherzy na błonie śluzowej części ustnej gardła

Rzadko

Skurcz oskrzeli

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często

Świąd w okolicy ust

Często

Obrzęk ust, obrzęk warg, przykre uczucie bólu w jamie ustnej, parestezje w obrębie jamy ustnej, zapalenie jamy ustnej, obrzmiały język, zaburzenia połykania, ból brzucha, biegunka, niestrawność, nudności, wymioty

Niezbyt często

Zaczerwienienie błony śluzowej jamy ustnej, przykre uczucie bólu w gardle, obrzęk podniebienia, suchość w jamie ustnej, pęcherze na wargach, zapalenie warg, ból w jamie ustnej, zaburzenia dotyczące jamy ustnej, ból przy połykaniu, powiększenie gruczołów ślinowych, nadmierne wydzielanie śliny, obrzęk dziąseł, ból dziąseł, aftowe zapalenie jamy ustnej, owrzodzenia w jamie ustnej, pęcherze na j ęzyku, zaburzenia j ęzyka, zapalenie j ęzyka, ból j ęzyka, zapalenie żołądka, refluks żołądkowo-jelitowy, uczucie dyskomfortu w brzuchu, zmniejszenie apetytu.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często

Świąd, pokrzywka, wyprysk, wysypka

Niezbyt często

Obrzęk naczynioruchowy, taki, jak obrzęk twarzy, rumień, uderzenia gorąca

Zaburzenia ogólne i stany w miej scu podania

Często

Uczucie zmęczenia, nieokreślone przykre uczucie bólu w klatce piersiowej, gorączka

Niezbyt często

Ból w klatce piersiowej, uczucie gorąca, złe samopoczucie, odczucie ciała obcego

Opis wybranych działań niepożądanych

Jeżeli u pacjenta na skutek leczenia wystąpią wyraźne miejscowe objawy niepożądane, należy rozważyć podanie leków przeciwalergicznych.

Po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu obserwowano rzadkie przypadki ciężkich reakcji ogólnoustrojowych i dlatego ważnym środkiem ostrożności jest rozpoczynanie leczenia pod kontrolą lekarza, patrz punkty 4,2 i 4.4.

W przypadku ciężkich reakcji ogólnoustrojowych, obrzęku naczynioruchowego, trudności z przełykaniem, trudności z oddychaniem, zmiany głosu, podciśnienia lub uczucia pełności w gardle należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. W takich przypadkach leczenie powinno być przerwane na stałe lub do czasu, aż lekarz nie zaleci inaczej.

Dzieci i młodzież

Ogólnie, profil zdarzeń niepożądanych u dzieci i młodzieży, leczonych produktem Grazax był podobny do tego, który obserwowano u dorosłych.

W populacji dzieci i młodzieży ogólnoustrojowe reakcje alergiczne, które nie miały ciężkiego przebiegu, podrażnienie spojówek, zaczerwienienie gardła, pęcherze na wargach, powiększenie gruczołów ślinowych, rumień, ból uszu oraz ból w klatce piersiowej przyporządkowano do wyższej częstości występowania (wszystkie występowały często) w porównaniu do częstości przedstawionej w powyższej tabeli. Na ogół zdarzenia te miały nasilenie od łagodnego do umiarkowanego.

4.9 Przedawkowanie

W badaniach I fazy pacjenci dorośli z alergią na pyłek trawy otrzymywali dawki do 1 000 000 SQ-T. Brak danych dotyczących przyjmowania przez dzieci dawek większych niż zalecana dawka dobowa 75 000 SQ-T.

W przypadku zażywania dawek dobowych większych niż zalecane, może wzrastać ryzyko działań niepożądanych, w tym ryzyko reakcji ogólnoustrojowych lub ciężkich reakcji miejscowych.

W przypadku ciężkich reakcji, takich jak obrzęk naczynioruchowy, trudności z przełykaniem, trudności z oddychaniem, zmiany głosu lub uczucie pełności w gardle, konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna. Reakcje takie powinny być objęte odpowiednim leczeniem objawowym.

W takich przypadkach leczenie powinno być przerwane na stałe lub czasowo w zależności od decyzji lekarza.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Wyciągi alergenowe, pyłki traw.

Kod ATC: V01AA02.

Mechanizm działania

Swoista immunoterapia produktami zawierającymi alergen polega na systematycznym podawaniu alergenu osobom uczulonym. Ma to na celu aktywacj ę mechanizmów immunomodeluj ących i zapewnienie trwałego zniesienia objawów oraz zmniejszenie zapotrzebowania na leki, co prowadzi do poprawienia jakości życia podczas późniejszego naturalnego kontaktu z alergenem.

Codzienne zażywanie Grazax przez 3 lata przez dorosłych pacjentów powodowało modyfikację przebiegu choroby i jak wykazano, skutek utrzymywał się po zakończeniu terapii (wykazano, że skutek leczenia utrzymywał się po roku i po dwóch latach po leczeniu). Skuteczność działania zmieniała się w ciągu 5 sezonów pylenia, osiągając szczyt w 2 sezonie oraz wykazując tendencję do stopniowego jej zmniejszenia od sezonu 3. do sezonu 5. (jeden dodatkowy sezon leczenia + dwa sezony obserwacji kontrolnych bez leczenia, patrz poniższa tabela). Różnice w skuteczności leczenia wynikały ze zmiennego narażenia na pyłki traw. Jednakże, nie można obecnie ustalić, czy zmniejszenie narażenia na pyłki traw jest jedynym wyjaśnieniem ewentualnej tendencji do stopniowego zmniejszenia skuteczności leczenia, obserwowanej w sezonach 3-5.

Grazax jest stosowany w celu modyfikacji przebiegu choroby u pacjentów z objawami takimi jak nieżyt nosa i zapalenie spojówek, które są wywołane przez pyłek trawy.

Punktem uchwytu działania farmakodynamicznego jest układ immunologiczny. Celem jest indukowanie odpowiedzi immunologicznej na alergen, którym leczony jest pacjent. Pełny i dokładny mechanizm działania dotyczący skutku klinicznego immunoterapii swoistej nie został do końca wyjaśniony i udokumentowany. Leczenie produktem leczniczym Grazax wykazało wzbudzenie ogólnoustrojowej konkurencyjnej (kompetytywnej) odpowiedzi przeciwciał przeciwko pyłkowi trawy oraz indukowanie wzrostu stężenia swoistych przeciwciał IgG4, które utrzymywało się przez 3 lata leczenia. Po kolejnych dwóch latach bez leczenia produktem Grazax nadal stwierdzano zwiększone stężenie IgG4. Znaczenie kliniczne tych wyników nie zostało określone.

Skuteczność kliniczna u dorosłych

W badaniu klinicznym z randomizacją, z podwójnie ślepą próbą, kontrolowanym (placebo) międzynarodowym oceniono skuteczność produktu leczniczego Grazax, podawanego raz na dobę u 634 dorosłych pacjentów z nieżytem nosa i zapaleniem spojówek wywołanym pyłkiem trawy. 72% tych pacjentów miało dodatnie wyniki testów skórnych na jeden lub więcej alergenów innych niż pyłki traw. Skuteczność określano na podstawie średnich dziennych ocen objawów nieżytu nosa i zapalenia spojówek oraz stosowanego leczenia podczas jednego sezonu pylenia traw. Leczenie zostało rozpoczęte co najmniej 16 tygodni przed przewidywanym początkiem pierwszego sezonu pylenia traw i było kontynuowane przez cały rok.

Skuteczność i bezpieczeństwo produktu leczniczego Grazax nie zostało określone u pacjentów ze znaczącymi objawami alergii w czasie sezonu pylenia traw spowodowanymi przez inne alergeny niż pyłki traw.

Dostępne są wyniki po 3 latach codziennego leczenia produktem leczniczym Grazax (1-3 lata) oraz 2 latach obserwacji (4-5 rok badania):

Pierwszorzędowe punkty końcowe skuteczności, 1-5 lat

Leczenie 1. rok

Leczenie 2. rok

Leczenie 3. rok

Obserwacja 4. rok

Obserwacja 5. rok

Liczba

pacjentów

objętych

analizą

Grazax

Placebo

282

286

172

144

160

127

142

115

137

104

Ocena objawów nieżytu nosa i za

palenia spojówek B

Grazax:

średnia

(mediana)

2,85 (2,6)

2,40 (1,94)

2,56 (2,04)

2,68 (2,27)

2,56 (2,18)

Placebo:

średnia

(mediana)

4,14 (3,8)

3,76 (3,45)

3,59 (3,23)

3,63 (3,27)

3,40 (3,15)

Różnica średnich bezwzględna [CI 95%] względna do placebo (%)

[CI 95%]

p-value

ANOVA

1,29

[0,90; 1,68] 31%

[22%;41%]

<0,0001

1,36

[0,86;1,86]

36%

[23%;49%]

<0,0001

1,04

[0,52;1,56]

29%

[14%;43%]

0,0001

0,95

[0,40;1,50]

26%

[11%;41%]

0,0007

0,84

[0,28; 1,41] 25%

[9%;37%]

0,0037

Różnica median bezwzględna względna do placebo (%)

1,2

32%

1,51

44%

1,19

37%

1,00

31%

0,97

31%

Ocena potrzeby użycia leków w nieżycie nosa i zapaleniu spojówek C

Grazax:

średnia

(mediana)

1,65 (1,0)

1,74 (0,46)

1,82 (0,82)

2,32 (1,23)

2.42 (1,62)

Placebo:

średnia

(mediana)

2,68 (2,2)

3,19 (1,71)

3,04 (2,07)

3,25 (2,58)

3.04 (2,06)

Różnica średnich bezwzględna [CI 95%]

Względna do placebo (%)

[CI 95%]

p-value

ANOVA

1,03

[0,63; 1,44] 39%

[24%;54%] < 0,0001

1,45

[0,75; 2,16] 46%

[24%;68%] < 0,0001

1,22

[0,52; 1,92] 40%

[17%;63%]

0,0007

0,93

[0,14; 1,72] 29%

[14%;53%]

0,0215

0,62

[-0,15;1,38]

20%

[-8%;40%]

0,1136

Różnica

median

bezwzględna

1,2

55%

1,25

73%

1,25

60%

1,35

52%

0,44

21%

względna do

placebo (%)______

A Czas trwania badania zaplanowano początkowo na 1 rok. Spośród 634 pacjentów włączonych do badania, 546 ukończyło pierwszy rok badania zgodnie z protokołem.

Badanie przedłużono o dalsze dwa lata i kolejne dwa lata obserwacji. W czasie włączania do przedłużonego badania, 351 dotychczasowych pacjentów zdecydowało się kontynuować swój udział (74 pacjentom nie proponowano udziału, ze względu na zamknięcie ośrodka).Wyżej wymienieni pacjenci stanowili reprezentatywną podgrupę wyjściowej grupy 634 pacjentów. Liczba pacjentów

w badaniach to wszyscy pacjenci, którzy dostarczyli dziennik danych w okresie pylenia traw._

B Ocena objawów wyrażona w punktach: średnia dzienna ocena objawów nieżytu nosa i zapalenia spojówek dla każdego badanego w okresie pylenia traw. Objawy nieżytu nosa i zapalenia spojówek to: wyciek z nosa, zatkany nos, kichanie, swędzący nos, uczucie piasku w oczach/ czerwone/ swędzące oczy oraz łzawiące oczy. Zakres punktów oceny objawów nieżytu nosa i zapalenia spojówek wynosi 0-18, gdzie wyższa wartość wskazywała na trwające, bardzo ciężkie objawy wszystkich wymienionych kategorii. W przeprowadzonym badaniu, 95% wszystkich zanotowanych wyników nie

przekroczyło 9._

C Ocena stosowania leków wyrażona w punktach: średnia dzienna ocena stosowania leków w nieżycie nosa i zapaleniu spojówek dla każdego badanego w okresie pylenia traw. Użytymi lekami mogły być: loratadyna, (6 punktów na tabletkę), olopatadyna krople do oczu (1,5 punktu na kroplę) - tylko w latach 2-5, budezonid spray do nosa (1 punkt na dozę), oraz prednizon 5mg (1,6 punktu na tabletkę). Zakres punktów oceny użycia leków w nieżycie nosa i zapaleniu spojówek wynosi 0-36, gdzie wyższa wartość wskazywała na stałe zapotrzebowanie wszystkich dawek wszystkich wymienionych substancji. W przeprowadzonym badaniu, 95% wszystkich zanotowanych wyników nie przekroczyło 11.


Drugorzędowe punkty końcowe skuteczności, 1-5 lat

Grazax

Średnia

(Mediana)

Placebo

Średnia

(Mediana)

Średnia Różnica p- value różnica względna* ANOVA bezwzględna [CI 95%]

[CI 95%]

1. rok leczenia

Liczba pacjentów A

282

286

Ocena jakości życia B

1,03

(0,9)

1,40

(1,4)

0,37 26% <0,0001 [0,23;0,50] [16%;36%1

Całkowita ocena C

82 %

55%

27% 49% <0,0001 [20%;34%1 [36%;63%1

Dni dobrego samopoczucia D

45%

(40%)

33%

(22%)

12% 38% <0,0001 [8%;17%1 [23%;53%1

Procent pacjentów z więcej niż 50 % dniami dobrego

D

samopoczucia

40%

24%

16% 66% <0,0001 [8%;24%1 [34%;98%1

2. rok leczenia

Liczba pacjentów A

172

144

Ocena jakości życia B

0,85

(0,63)

1,26

(1,05)

0,41 33% <0,0001 [0,23;0,591 [18%;49%1

Dni dobrego samopoczucia D

49,6%

(47,5%)

33,4%

(26,5%)

16,2% 48% <0,0001 [9,4%;22,9%1 [28%;69%1

Procent pacjentów z więcej niż 50 % dniami dobrego samopoczucia D

47,1%

28,5%

18,6 % 65% 0,0008 [7,5%;29,7%1 [26%;104%1

Dni w których nie występowały objawy i nie przyjmowano leków F

45,8%

(42,6%)

31,7%

(24,1%)

14,2% 45% <0,0001 [6,0%;20,5%1 [19%;65%1


3. rok leczenia

Liczba pacjentów A

160

127

Ocena jakości życia B

0,78 (0,60)

1,01

(0,92)

0,23 23% 0,0058 [0,07;0,40] [7%;40%]

Dni dobrego samopoczucia D

43,0%

(41,0%)

30,4%

(22,0%)

12,6 % 41,% 0,0004 [5,6%;19,7%] [18%;65%]

Procent pacjentów z więcej niż 50 % dniami dobrego

• DF

samopoczucia

43%

24%

19 % 79% 0,0011# (iloraz szans2,4[1,4;4,0])

Dni w których nie występowały objawy i nie przyjmowano leków F

34,1%

(26,6%)

24,1%

(14,8%)

10,0 % 41,7% 0,0035 [3,3%; 16,7%] [14%;69%]

4. rok (obserwacja)

Liczba pacjentów A

142

115

Ocena jakości życia B

0,82

(0,64)

1,07

(0,97)

0,25 % 23% 0,0041 [0,08%;0,41%] [7%;38%]

Dni dobrego samopoczucia D

50%

(51,9)

38,1%

(31,6%)

11,9 % 31% 0,0020 [4,4%;19,4%] [12%;50%]

Procent pacjentów z więcej niż 50 % dniami dobrego

DF

samopoczucia

53,1%

34,0%

19,1 % 56% 0,0031# (iloraz szans2,2 [1,3;3,7])

Dni w których nie występowały objawy i nie przyjmowano

leków F

35,2%

(25,7%)

27,6%

(17,2%)

7,6 % 27% 0,0384 [0,41%; 14,8%] [1%;54%]

5. rok (obserwacja)

Liczba pacjentów A

137

104

Ocena jakości życia B

0,69

(0,56)

0,85

(0,85)

0,16 % 19% 0,0587 [-0,01%;0,33%] [-2%;38%]

Dni dobrego samopoczucia D

49,7%

(51,1)

40,0%

(32,9%)

9,74 % 24% 0,0203 [1,5%;17,9%] [3%;52%]

Procent pacjentów z więcej niż 50 % dniami dobrego

DF

samopoczucia

49,5%

35,0%

14,5% 41% 0,0280#

(iloraz szans0 1,8 [1,1;3,1])

Dni w których nie występowały objawy i nie przyjmowano

leków F

33,5%

(25,9%)

28,0%

(18,2%)

5,5 % 20% 0,1737 [-2,4%;13,4%] [-8%;57%]

*Różnica względna = różnica bezwzględna/placebo; iloraz szans na uzyskanie doskonałej kontroli; #wartość p dla ilorazu szans

A Czas trwania leczenia zaplanowano na 1 rok. Spośród 634 pacjentów włączonych do badania, 546 ukończyło pierwszy rok badania zgodnie z protokołem. Badanie przedłużono o dalsze dwa lata i kolejne dwa lata obserwacji. W czasie włączania do przedłużonego badania, 351 dotychczasowych pacjentów zdecydowało się kontynuować swój udział (74 pacjentom nie proponowano udziału, ze względu na zamknięcie ośrodka).Wyżej wymienieni pacjenci stanowili reprezentatywną podgrupę wyjściowej grupy 634 pacjentów. Liczba pacjentów uczestniczących w badaniach to wszyscy pacjenci, którzy dostarczyli dziennik danych w okresie pylenia traw.

B Jakość życia była oceniana na podstawie kwestionariusza oceny jakości życia badanych, z nieżytem nosa i zapaleniem spojówek, zawierającego 28 pozycji dotyczących ograniczenia aktywności, problemów ze snem, objawów ze strony nosa, objawów ze strony oczu, innych objawów, problemów praktycznych oraz funkcji emocjonalnych. Wysoka liczba punktów odpowiada gorszej jakości życia. Kwestionariusz oceny jakości życia badanych z nieżytem nosa i zapaleniem spojówek zawierał

zakres punktów 0-6, gdzie wyższa wartość wskazywała na trwający, bardzo silny wpływ na wszystkie wymienione dziedziny życia. W przeprowadzonym badaniu, 95% wszystkich

zanotowanych wyników nie przekroczyło 4._

C Ocena całkowita: procent badanych, którzy odnotowali zmniejszenie objawów nieżytu nosa i zapalenia spojówek w sezonie leczenia w porównaniu z zapamiętanymi objawami we wcześniejszych sezonach.

D Dni dobrego samopoczucia: procent dni, kiedy pacjenci nie zażywali żadnych leków doraźnych oraz wynik punktacji oceny objawów był nie większy niż 2.

E Dla 3 roku leczenia oraz 2 lat obserwacji, liczonych za pomocą ilorazu szans dla wystąpienia więcej niż 50% dobrych dni podczas sezonu pylenia traw.

F Dni, w których nie występowały objawy i nie przyjmowano leków: procent dni, w których pacjenci nie przyjmowali żadnych leków stosowanych doraźnie i nie odczuwali objawów._


Dla każdego z ocenianych objawów nieżytu nosa i zapalenia spojówek (wyciek z nosa, zatkany nos, kichanie, swędzący nos, uczucie piasku w oczach/czerwone/swędzące oczy oraz łzawiące oczy) wykazano statystycznie istotny skutek leczenia.

W badaniu z krótszym okresem leczenia wstępnego stwierdzono mniejszą redukcję objawów i punktów określających ilość stosowanych leków. Leczenie produktem leczniczym Grazax rozpoczęte około 2 miesiące przed oraz w trakcie sezonu pylenia traw skutkowało ograniczeniem objawów o 16% (p=0,071) oraz zmniejszeniem wartości punktów określających ilość stosowanych leków o 28% (p=0,047) (analiza dla całej grupy pacjentów).

Skuteczność kliniczna u dzieci

Skuteczność produktu leczniczego Grazax u dzieci (5 - 16 lat) z nieżytem nosa i zapaleniem spojówek wywołanym przez pyłek trawy z lub bez astmy oceniano w badaniu z randomizacj ą prowadzonym metodą podwójnie ślepej próby i kontrolowanym za pomocą placebo. Pacjenci rozpoczynali leczenie przed sezonem pylenia i kontynuowali leczenie przez cały sezon pylenia. Dane dotyczące klinicznej skuteczności produktu leczniczego Grazax stosowanego w nieżycie nosa i zapalenia spojówek podano poniżej:

Grazax

Placebo

Różnica

bezwzględna

[CI 95%]

Różnica

względna*(%)

[CI 95%]

p- value

Liczba pacjentów objętych analizą

117

121

Pierwszorzędowe punkty końcowe

Ocena objawów nieżytu nosa i zapalenia spojówek

A

2,18

2,80

0,62

[0,10; 1,15]

22%

[4%;38%]

0,0215

Ocena leczenia nieżytu nosa i zapalenia spojówek

B

0,78

1,19

0,41

34%

0,0156

Najważniejsze drugorzędowe punkty końcowe

Ocena objawów nieżytu

nosa i zapalenia spojówek

A

, w szczycie sezonu pylenia traw

2,84

3,91

1,07

[0,32; 1,81]

27%

[9%;43%]

0,0059

Ocena leczenia nieżytu nosa i zapalenia spojówek B w szczycie sezonu pylenia traw

0,87

2,40

1,53

64%

0,0013

Dni dobrego samopoczucia

52%

42%

9 %

22%

0,0225

____ [1%; 17%]    [3%;45%]_

A Ocena objawów wyrażona w punktach: Średnia dzienna ocena objawów nieżytu nosa i zapalenia spojówek dla każdego badanego w sezonie pylenia traw. Objawy nieżytu nosa i zapalenia spojówek obejmują wyciek z nosa, niedrożny nos, kichanie, swędzenie nosa, wrażenie piasku pod powiekami/czerwone/swędzące oczy oraz łzawiące oczy. Analiza parametryczna (transformacja pierwiastkowa), różnica względna średnich wartości korygowanych po transformacji odwrotnej.

B Ocena stosowania leków wyrażona w punktach: Mediana dziennej oceny stosowania leków w nieżycie nosa i zapalenia spojówek dla każdego badanego w sezonie pylenia traw. Zastosowane leki to: loratadyna w tabletkach, lewokabastyna w kroplach do oczu, budezonid spray do nosa oraz prednizolon w tabletkach. Analiza nieparametryczna, różnica względna median.

C Dni dobrego samopoczucia: procent dni, w których badani nie zażywali żadnych leków stosowanych doraźnie i punktacja dotycząca objawów nie była wyższa niż 2. Analiza parametryczna (dane nietransformatowane), różnica względna średnich wartości korygowanych.

*Różnica względna = różnica bezwzględna/placebo_


5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Główną część alergenów w produkcie leczniczym Grazax stanowią polipeptydy i białka, które powinny być rozkładane do aminokwasów i niewielkich polipeptydów w świetle przewodu pokarmowego oraz w tkankach. Oczekuje się, że alergeny zawarte w produkcie leczniczym Grazax nie są wchłaniane w znaczącym stopniu do układu naczyniowego. Dlatego też nie prowadzono badań farmakokinetycznych u zwierząt, ani też badań klinicznych, oceniających profil farmakokinetyczny oraz metabolizm produktu leczniczego Grazax.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Konwencjonalne badania toksyczności ogólnej i toksyczności reprodukcyjnej u myszy nie wykazały szczególnego ryzyka dla ludzi. W badaniach toksykologicznych prowadzonych na psach, codzienne podawanie produktu leczniczego przez 52 tygodnie wiązało się z zapaleniem naczyń/zapaleniem okołonaczyniowym u samców, co nie wystąpiło u samic. Nie oczekuje się, że istnieje ryzyko wywołania zapalenia naczyń/zapalenia okołonaczyniowego u ludzi.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Żelatyna (pochodząca z ryb)

Mannitol

Sodu wodorotlenek

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

4 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry aluminiowe z usuwalną folią aluminiową w tekturowym pudełku. Każdy blister zawiera 10 liofilizatów doustnych.

Wielkości opakowań: 30 (3 x 10) liofilizatów doustnych, 90 (9 x 10) liofilizatów doustnych i 100 (10 x 10) liofilizatów doustnych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

ALK-Abelló A/S Boge Alle 6-8 DK-2970 Horsholm Dania

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

14087

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

12.09.2007/28.07.2011

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

09.11.2012.

12

Grazax