Imeds.pl

Grazax 75 000 Sq-T

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

GRAZAX, 75 000 SQ-T, liofilizat doustny

Standaryzowany wyciąg alergenowy pyłku trawy z tymotki łąkowej (Phleum pratense) Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Grazax i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zażyciem leku Grazax

3.    Jak stosować lek Grazax

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Grazax

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK GRAZAX I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Grazax zawiera wyciąg alergenowy z pyłku trawy. Grazax jest stosowany w leczeniu nieżytu nosa i zapalenia spojówek wywołanych przez pyłki traw u dorosłych i u dzieci (w wieku 5 lat lub starszych).

Grazax łagodzi objawy alergii przez zwiększenie tolerancji immunologicznej na pyłki traw.

Dzieci powinny być uważnie zakwalifikowane do leczenia przez lekarzy, którzy maj ą doświadczenie w leczeniu chorób alergicznych u dzieci.

Lekarz oceni występuj ące objawy alergiczne i wykona testy skórne lub zleci badanie krwi, aby zdecydować, czy lek Grazax powinien być zastosowany.

Zaleca się przyjęcie pierwszego liofilizatu doustnego w obecności lekarza. Zastosowanie takiego środka ostrożności umożliwia ocenę indywidualnej wrażliwości pacjenta na leczenie i omówienie z lekarzem ewentualnych działań niepożądanych.

Grazax jest przepisywany przez lekarzy z doświadczeniem w leczeniu alergii.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU GRAZAX

Kiedy nie stosować leku Grazax:

-    jeśli występuje uczulenie (nadwrażliwość) na którykolwiek ze składników liofilizatu doustnego,

-    jeśli występuje choroba wywierająca wpływ na układ immunologiczny,

-    jeśli występuje ciężka astma (zdiagnozowana przez lekarza),

-    jeśli występuje nowotwór złośliwy,

-    je śli występuj e ciężki stan zapalny j amy ustnej.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Grazax:

-    jeśli w ostatnim czasie dokonano ekstrakcji zęba lub innych zabiegów chirurgicznych w obrębie jamy ustnej. W takim przypadku leczenie lekiem Grazax należy przerwać na okres 7 dni, aby umożliwić zagojenie się jamy ustnej,

-    jeśli występuje ciężka alergia na ryby,

-    jeśli w przeszłości wystąpiła reakcja alergiczna po podaniu iniekcji z wyciągiem alergenowym z pyłku trawy.

Stosowanie u dzieci

-    Wypadanie zębów mlecznych. W takim przypadku leczenie lekiem Grazax należy przerwać na okres 7 dni, by umożliwić tkankom jamy ustnej zagojenie się.

-    U dzieci z astmą, u których występuje ostra infekcja górnych dróg oddechowych, leczenie lekiem Grazax należy czasowo przerwać aż do czasu ustąpienia infekcji.

Jeżeli występuje którakolwiek z powyższych sytuacji, przed zastosowaniem leku Grazax należy skonsultować się z lekarzem.

Brak jest doświadczeń ze stosowaniem leku Grazax u osób w podeszłym wieku (65 lat lub starszych). Stosowanie innych leków

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych obecnie lub w ostatnim czasie lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Jeśli przyjmowane są inne leki na uczulenie, takie jak leki przeciwhistaminowe lub kortykosteroidy, lekarz powinien ocenić zastosowanie tego typu leków.

Stosowanie leku Grazax z jedzeniem i piciem

Nie należy spożywać żadnych pokarmów ani napojów przez 5 minut po przyj ęciu liofilizatu doustnego.

Ciąża i karmienie piersią

Obecnie brak jest danych na temat stosowania leku Grazax podczas ciąży. Nie należy rozpoczynać leczenia lekiem Grazax podczas ciąży. W przypadku zajścia w ciążę podczas leczenia należy skonsultować się z lekarzem, czy kontynuowanie leczenia jest wskazane.

Obecnie nie ma doświadczeń ze stosowaniem leku Grazax w okresie karmienia piersią. Nie przewiduje się wpływu leku na niemowlę karmione piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Za ocenę zdolności do prowadzenia pojazdów lub wykonywania precyzyjnych prac odpowiedzialny jest sam pacjent. Działania lub objawy niepożądane leku mogą mieć wpływ na tę zdolność. Opis tych działań przedstawiono w innych punktach niniejszej ulotki. Dlatego też należy zapoznać się ze wszystkimi informacjami przedstawionymi w niniejszej ulotce.

W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Terapia lekiem Grazax nie ma wpływu lub ma nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

3. JAK STOSOWAĆ LEK GRAZAX

Lek Grazax należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zazwyczaj stosowany jest jeden liofilizat doustny na dobę. Aby uzyskać najlepszy skutek, należy rozpocząć przyjmowanie liofilizatów doustnych co najmniej 4 miesiące przed spodziewanym początkiem sezonu pylenia traw. Zaleca się kontynuowanie leczenia przez 3 lata.

Stosowanie u dzieci i dorosłych

Lek Grazax ma postać doustnego liofilizatu (suszony w stanie zamrożenia). Przed dotknięciem liofilizatów doustnych należy upewnić się, że ręce są suche.

Liofilizaty doustne należy przyjmować w następujący sposób:

1. Oderwać pasek oznaczony trójkątami w górnej części opakowania liofilizatu doustnego.

2. Oderwać od opakowania liofilizatu doustnego jeden kwadracik wzdłuż linii perforacji.

3. Nie należy wypychać liofilizatu doustnego przez folię. Może to spowodować jego uszkodzenie, ponieważ liofilizat doustny łatwo pęka. Należy zagiąć zaznaczony narożnik folii, a następnie pociągnąć za niego.

4. Ostrożnie wyjąć liofilizat doustny z folii i niezwłocznie go zażyć.

5. Liofilizat doustny należy umieścić pod językiem. Powinien on tam pozostawać przez kilka sekund, aż do rozpuszczenia. Przez pierwszą minutę nie należy przełykać śliny. Nie należy spożywać pokarmów ani napojów przez co najmniej 5 minut.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Grazax

W razie przyj ęcia zbyt wielu liofilizatów doustnych leku Grazax, pacjent może doznawać objawów alergii, w tym miejscowych objawów ze strony jamy ustnej i gardła. W przypadku, gdy objawy są ciężkie, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do szpitala.

Pominięcie zastosowania leku Grazax

W przypadku pominięcia liofilizatu doustnego należy przyjąć lek później tego samego dnia. Nie należy stosować dawki podwójnej w jednym dniu w celu uzupełnienia pominiętej dawki liofilizatu doustnego.

Przerwanie stosowania leku Grazax

Warunkiem skuteczności leczenia jest przyjmowanie leku zgodnie z zaleceniami lekarza.

W przypadku dodatkowych pytań związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, ten lek może powodować działania niepożądane, choć nie u każdego one wystąpią.

Działaniem niepożądanym może być reakcja alergiczna na alergen, którym leczony jest pacjent.

W większości przypadków działania niepożądane utrzymują się od kilku minut do kilku godzin po przyj ęciu liofilizatu doustnego i ustępuj ą w ciągu jednego tygodnia od rozpoczęcia leczenia.

Należy zaprzestać przyjmowania leku Grazax i natychmiast powiadomić lekarza lub szpital, jeśli wystąpią następuj ące objawy:

-    Nagły obrzęk twarzy, jamy ustnej lub gardła

-    Problemy z połykaniem

-    Problemy z oddychaniem

-    Pokrzywka

-    Zmiany głosu

-    Pogorszenie istniej ącej astmy

-    Odczucie silnego dyskomfortu

Inne możliwe działania niepożądane:

Bardzo często (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

-    Przeziębienie

-    Świąd w j amie ustnej

-    Uczucie podrażnienia gardła.

Często (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów): - Ból głowy,

-    Uczucie mrowienia lub drętwienia skóry, warg lub języka

-    Swędzenie oczu lub świąd w uszach

-    Zapalenie oczu, nosa lub jamy ustnej

-    Objawy astmy, skrócenie oddechu, kaszel, kichanie

-    Suchość w gardle

-    Przykre doznania w    obrębie    nosa, niedrożny nos lub    wyciek    z    nosa

-    Obrzęk np. warg lub języka

-    Powstawanie pęcherzy lub inne przykre doznania w obrębie jamy ustnej, języka lub gardła

-    Ból żołądka lub przykre doznania w obrębie brzucha, biegunka, nudności, wymioty

-    Zgaga

-    Świąd związany np. z wysypką, pokrzywką lub wypryskiem

-    Zmęczenie

-    Nieokreślone przykre uczucie bólu w klatce piersiowej

-    Gorączka

Niezbyt często (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów):

-    Uczucie przyśpieszonego, mocnego    lub nieregularnego bicia serca

-    Powiększenie węzłów chłonnych

-    Zawroty głowy

-    Zaburzenia smaku, zmniejszenie apetytu

-    Zaczerwienienie oczu, podrażnienie lub obrzęk oczu, łzawienie

-    Ból uszu lub przykre doznania w obrębie uszu

-    Chrypka

-    Uczucie ucisku w gardle, zaczerwienienie gardła lub uczucie drętwienia w gardle, ból podczas połykania

-    Przerost migdałków

-    Reakcja alergiczna

-    Zaczerwienienie jamy ustnej lub ból    w jamie ustnej, suchość w ustach, obrzęk podniebienia

-    Powstawanie pęcherzy na wargach, zapalenie warg

-    Powiększenie gruczołów ślinowych lub nadmierne wydzielanie śliny

-    Obrzęk lub ból dziąseł

-    Zapalenie żołądka, cofanie się treści żołądkowej do przełyku

-    Uczucie gorąca, uczucie niepokoju

-    Uczucie ciała obcego w gardle

-    Uderzenia gorąca, zaczerwienienie skóry

-    Obrzęk twarzy lub gardła

Rzadko (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 1000 pacjentów):

-    Zwężenie dolnych dróg oddechowych.

U dzieci częściej niż u dorosłych obserwowano podrażnienie oczu, ból uszu, pęcherze na wargach, powiększenie gruczołów ślinowych, zaczerwienienie gardła, zaczerwienienie skóry, reakcje alergiczne i ból w klatce piersiowej.

Jeśli występuj ą uciążliwe objawy niepożądane, należy skontaktować się ze swoim lekarzem, który określi, czy konieczne jest podanie leków przeciwalergicznych, takich jak leki przeciwhistaminowe.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK GRAZAX

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Grazax po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i kartoniku po określeniu „Termin ważności” lub „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Grazax

Substancją czynną leku jest standaryzowany wyciąg alergenowy pyłku trawy z tymotki łąkowej (Phleumpratense). Aktywność leku jest wyrażana w jednostkach SQ-T* na liofilizat doustny. Aktywność jednego liofilizatu doustnego to 75 000 jednostek SQ-T.

* (Standardised Quality units Tablet (SQ-T) - standaryzowana jednostka jakości tabletki)

Inne składniki leku to: żelatyna (pochodząca z ryb), mannitol i sodu wodorotlenek.

Jak wygląda lek Grazax i co zawiera opakowanie

Okrągły, biały do białawego liofilizat doustny, oznaczony z jednej strony wytłoczonym obrazkiem.

Blistry aluminiowe z usuwalną folią aluminiową w zewnętrznym pudełku tekturowym. Każdy blister zawiera 10 liofilizatów doustnych. Dostępne są następujące opakowania: 30 (3 x 10), 90 (9 x 10) lub 100 (10 x 10) liofilizatów doustnych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

ALK-Abelló A/S, Boge Alle 6-8, DK-2970 Horsholm, Dania

Data zatwierdzenia ulotki: 09.11.2012

6