Imeds.pl

Grifexin 500 G + 30 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Grifexin

500 mg + 30 mg, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej Acidum acetylsalicylicum + Pseudoephedrini hydrochloridum

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek Grifexin ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 3 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Grifexin i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Grifexin

3.    Jak stosować lek Grifexin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Grifexin

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK GRIFEXIN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Grifexin zmniejsza przekrwienie błony śluzowej nosa, ból i gorączkę.

Grifexin stosuje się w leczeniu

objawów przekrwienia błony śluzowej nosa w przeziębieniu przebiegającym z bólem i gorączką.

Grifexin należy stosować tylko wtedy, gdy przekrwieniu błony śluzowej nosa towarzyszy ból i (lub) gorączka.

Jeśli u pacjenta występuje tylko jeden z tych objawów, należy zastosować lek zawierający jedną z wymienionych wyżej substancji czynnych.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU GRIFEXIN

Kiedy nie stosować leku Grifexin

•    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na:

-    kwas acetylosalicylowy

-    pseudoefedrynę

-    którykolwiek z pozostałych składników leku Grifexin

-    salicylany (grupa leków stosowanych w leczeniu bólu lub zapalenia, do której należy również kwas acetylosalicylowy).

•    Jeśli pacjent ma astmę oskrzelową lub wrzód żołądka i jelita na skutek przyjmowania salicylanów lub podobnych leków stosowanych w celu leczenia bólu, gorączki lub zapalenia.

•    Jeśli pacjent ma chorobę wrzodową żołądka.

•    Jeśli u pacjenta stwierdzono czynne krwawienie.

•    Jeśli pacjent ma skłonność do krwawień.

•    Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią.

•    Jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub nerek.

•    Jeśli pacjent ma ciężką niewydolność serca.

•    Jeśli pacjent przyjmuje 15 mg lub więcej metotreksatu na tydzień (leku stosowanego w leczeniu np. zapalenia stawów i chorób nowotworowych).

•    Jeśli pacjent ma bardzo wysokie ciśnienie tętnicze krwi.

•    Jeśli pacjent ma ciężką chorobę naczyń wieńcowych.

•    Jeśli pacjent przyjmuje pewne leki stosowane w leczeniu depresji lub choroby Parkinsona, znane również jako inhibitory monoaminooksydazy (MAO).

•    U dzieci lub młodzieży w wieku poniżej 16 lat.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Grifexin

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli pacjent:

•    ma uczulenie (nadwrażliwość) na leki przeciwbólowe, przeciwreumatyczne lub przeciwzapalne inne niż wymienione wyżej w punkcie „Kiedy nie stosować leku Grifexin”

•    ma uczulenie na niektóre składniki leków na kaszel i przeziębienie, takie jak fenylefryna lub efedryna (znane jako sympatykomimetyki)

•    ma alergie

•    ma długotrwały obrzęk błony śluzowej nosa

•    ma astmę lub długotrwałą chorobę płuc

•    miał w przeszłości wrzody żołądka

•    miał w przeszłości krwawienie z żołądka lub jelit

•    ma zaburzenia czynności nerek lub wątroby.

Leku nie wolno stosować pacjentom z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby lub nerek (patrz punkt „Kiedy nie stosować leku Grifexin”).

•    ma się poddać operacji (również małemu zabiegowi, takiemu jak wyrwanie zęba)

•    ma nadczynność tarczycy

•    ma lekkie lub umiarkowane nadciśnienie tętnicze

•    choruje na cukrzycę

•    ma chorobę serca

Leku nie wolno stosować pacjentom z chorobami serca wymienionymi w punkcie „Kiedy nie stosować leku Grifexin”.

•    ma zwiększone ciśnienie w oku

•    ma powiększony gruczoł krokowy

•    ma skłonność do dny moczanowej

Kwas acetylosalicylowy w małych dawkach zmniejsza wydalanie kwasu moczowego, co może wywołać napad dny.

•    ma długotrwałe, masywne wymioty, ból głowy i zaburzenia świadomości po początkowej poprawie objawów choroby przebiegającej z gorączką (w takim przypadku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalem!).

Stosowanie u osób w wieku powyżej 65 lat

Osoby w podeszłym wieku mogą być szczególnie wrażliwe na działanie pseudoefedryny i reagować na nią sennością lub omamami.

Dzieci w wieku poniżej 16 lat

Leku Grifexin nie wolno podawać dzieciom w tej grupie wiekowej. Istnieje możliwość związku między stosowaniem kwasu acetylosalicylowego u dzieci z gorączką a bardzo rzadkim rodzajem uszkodzenia narządów. Uszkodzenie to może zagrażać życiu.

Stosowanie leku Grifexin z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Lekarz zadecyduje, czy konieczne jest dostosowanie dawki leków.

Lek Grifexin i następujące leki mogą wzajemnie wpływać na swoje działanie:

   leki stosowane w celu hamowania krzepnięcia krwi, takie jak tyklopidyna

•    leki stosowane w leczeniu stanu zapalnego, takie jak kortyzon lub prednizolon, jeśli podawane są

doustnie lub we wstrzyknięciu

   digoksyna: lek stosowany w leczeniu osłabienia siły mięśnia sercowego

•    grupa leków stosowanych w leczeniu bólu, zapalenia i reumatyzmu, takich jak ibuprofen lub diklofenak

Jednoczesne przyjmowanie kilku leków przeciwbólowych zwiększa ryzyko trwałej choroby nerek.

   leki stosowane w celu zmniejszenia stężenia cukru we krwi

   metotreksat: lek stosowany w leczeniu ciężkiego zapalenia stawów, guzów i łuszczycy (choroby skóry).

Należy zapoznać się z informacją zamieszczoną wyżej pod tytułem „Kiedy nie stosować leku Grifexin”.

   kwas walproinowy: lek stosowany w leczeniu padaczki i zaburzenia afektywnego dwubiegunowego

   leki przeciwdepresyjne

Należy wziąć pod uwagę zalecenie w przedostatnim podpunkcie informacji zamieszczonej pod tytułem „Kiedy nie stosować leku Grifexin”.

•    leki stosowane w celu rozszerzenia oskrzeli (takie jak salbutamol)

Jednoczesne stosowanie może spowodować nieregularną lub przyspieszoną czynność serca. Nie należy przerywać stosowania wziewnych leków rozszerzających oskrzela w zaleconych dawkach.

•    leki zawierające fenylefrynę i efedrynę lub podobne substancje, np. zawarte w kroplach do nosa zmniejszających przekrwienie błony śluzowej nosa (udrożniających nos).

Nie należy łączyć stosowania takich kropli z lekiem Grifexin.

   leki zwiększające wydalanie wody z organizmu

-    spironolakton lub podobne substancje

-    leki z substancją czynną, której nazwa zazwyczaj kończy się na „semid” lub „tanid”

   leki stosowane w celu obniżenia ciśnienia tętniczego krwi, takie jak

-    guanetydyna

-    metylodopa

-    leki z substancją czynną, której nazwa zazwyczaj kończy się na „olol”

   leki stosowane w leczeniu dny moczanowej, które zwiększają wydalanie kwasu moczowego (takie jak probenecyd, sulfinpirazon)

   szczepionka przeciw ospie wietrznej

Należy unikać stosowania leku Grifexin w pierwszych 6 tygodniach po szczepieniu przeciw ospie wietrznej.

Stosowanie leku Grifexin z jedzeniem i piciem

Unikać picia alkoholu podczas stosowania tego leku, ponieważ może zwiększyć ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego i osłabiać zdolność reakcji.

Ciąża i karmienie piersią

Leku Grifexin nie wolno stosować podczas ciąży lub karmienia piersią.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Stosowanie leku Grifexin może osłabiać zdolność reakcji, dlatego w razie takiego działania nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Grifexin

Każda saszetka leku Grifexin zawiera 1,9 g sacharozy (cukru). Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK GRIFEXIN

Grifexin należy zawsze stosować ściśle według zaleceń podanych w tej ulotce lub zaleceń lekarza

bądź farmaceuty. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zwykle stosowana dawka u dorosłych to

Dawka jednorazowa: 1 lub 2 saszetki

W razie konieczności dawki jednorazowe można powtarzać co 4 do 8 godzin. Nie wolno jednak przekraczać dawki maksymalnej wynoszącej 6 saszetek na dobę. Leku Grifexin nie należy stosować dłużej niż to konieczne.

Ze względu na ograniczone doświadczenie dotyczące stosowania leku Grifexin u dzieci i młodzieży (w wieku do 18 lat), nie określono dla nich szczególnych zaleceń dotyczących dawkowania.

Sposób stosowania

Granulat zawarty w jednej lub dwóch saszetkach należy wsypać do szklanki wody, dokładnie wymieszać i natychmiast wypić całą zawartość szklanki. Uwaga: granulat nie rozpuszcza się całkowicie.

Lek można przyjmować niezależnie od posiłków.

Czas trwania leczenia

Leku Grifexin nie należy stosować dłużej niż 3 dni. Jeśli po tym czasie objawy (odczucie zablokowania nosa, ból lub gorączka) utrzymują się, należy poradzić się lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Grifexin

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Objawami przedawkowania są: ból głowy, zawroty głowy, omdlenie, wymioty, szumy uszne, przyspieszone bicie serca, ból w klatce piersiowej, pobudzenie lub duszność.

Pominięcie zastosowania leku Grifexin

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej saszetki. Nastepną dawkę należy przyjąć zgodnie z zaleceniami.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Grifexin może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z następujących objawów, powinien natychmiast przerwać przyjmowanie leku i skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitala.

Często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób):

•    odczucie dyskomfortu w obrębie żołądka lub jelit (tj. ból żołądka, niestrawność i zapalenie błony śluzowej żołądka)

•    nudności, wymioty, biegunka

Niezbyt często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób):

•    bezsenność i inne objawy wywołane pobudzeniem czynności mózgu

•    reakcje skórne, takie jak wysypka, pokrzywka, świąd

•    trudności w oddawaniu moczu, zwłaszcza u pacjentów z powiększonym gruczołem krokowym

Rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

•    reakcje uczuleniowe

Ich objawami są trudności w oddychaniu, reakcje skórne lub obniżenie ciśnienia tętniczego krwi.

Na wystąpienie reakcji uczuleniowych narażeni są szczególnei pacjenci z astmą oskrzelową.

•    wrzody żołądka

W pojedynczych przypadkach mogą spowodować perforację żołądka.

•    krwawienie z żołądka lub jelita

Objawami są smoliste stolce lub krwawe wymioty.

•    widzenie nieistniejących rzeczy

•    działania na serce, takie jak szybka czynność serca lub nieprawidłowy skurcz naczyń wieńcowych

Bardzo rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

•    zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostepnych danych):

•    zwiększone ryzyko krwawienia

•    nieprawidłowy skurcz naczyń wieńcowych, prowadzący do zawału mięśnia sercowego

•    wysokie ciśnienie tętnicze krwi (oprócz pacjentów z kontrolowanym nadciśnieniem tętniczym)

•    zawroty głowy

U pacjentów przyjmujących ten lek zwiększone jest ryzyko krwawienia.

Zawroty głowy i dzwonienie w uszach mogą być objawami przedawkowania.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK GRIFEXIN

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Grifexin po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i saszetkach po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 °C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Grifexin

Substancjami czynnymi są kwas acetylosalicylowy i peseudoefedryny chlorowodorek.

Każda saszetka zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego i 30 mg pseudoefedryny chlorowodorku.

Pozostałe składniki to:

•    kwas cytrynowy bezwodny

•    aromat grejpfrutowy zawierający gumę arabską (E414), przeciwutleniacze i maltodekstrynę

•    hypromeloza

•    sacharyna sodowa (E954)

•    sacharoza

Jak wygląda lek Grifexin i co zawiera opakowanie

Lek Grifexin to biały granulat do sporządzania zawiesiny doustnej .

Dostępny jest w opakowaniach zawierających 5, 7, 10, 12, 20 lub 30 saszetek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl, Austria

Wytwórca:

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovskova 57

1526 Ljubljana, Słowenia

Salutas Pharma GmbH Otto-von-Guericke-Allee 1 39179 Barleben, Niemcy

allphamed PHARBIL Arzneimittel GmbH

Hildebrandstr. 10-12

37081 Gottingen, Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa tel. 22 209 70 00

Logo Sandoz

Data ostatniej aktualizacji ulotki: wrzesień 2014

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Przedawkowanie

Kwas acetylosalicylowy

Istnieje różnica między przewlekłym przedawkowaniem z zaburzeniami dotyczącymi głównie ośrodkowego układu nerwowego a ostrym zatruciem, w kórym głównym objawem są ciężkie zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej. Poza zaburzeniami równowagi kwasowo-zasadowej i zaburzeniami elektrolitowymi (tj. ucieczka potasu), hipoglikemią, wysypką skórną, krwawieniem z przewodu pokarmowego, objawami mogą być hiperwentylacja, szumy uszne, nudności, wymioty, zaburzenia słuchu i wzroku, ból głowy, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego i splątanie. Ciężkie zatrucie może spowodować majaczenie, drżenie, duszność, pocenie się, odwodnienie, hipertermię i śpiączkę. W śmiertelnym zatruciu przyczyną zgonu jest zazwyczaj niewydolność oddechowa.

Pseudoefedryna

Po zatruciu mogą wystąpić bardzo silne reakcje sympatykomimetyczne, tj. tachykardia, ból w klatce piersiowej, pobudzenie, nadciśnienie tętnicze, świsty oddechowe, duszność, drgawki, omamy. Postępowanie lecznicze w razie zatrucia lekiem Grifexin zależy od nasilenia, stadium i objawów klinicznych. Odpowiadają one stosowanym zazwyczaj metodom mającym na celu zmniejszenie wchłaniania substancji czynnych: przyspieszenie wydalania, kontrolowanie równowagi wodno-elektrolitowej, zaburzeń regulacji ciepłoty ciała, oddechu, czynności układu krążenia i mózgu. Bezwzględnie konieczne jest natychmiastowe leczenie, nawet jeśli nie ma widocznych objawów.

6 AT/H/0388/001/IB/007