+ iMeds.pl

Grofibrat 100 mgUlotka Grofibrat

Ulotka dołączona do opakowania: Informacja dla pacjenta

Grofibrat, 100 mg, kapsułki twarde

Fenofibratum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Grofibrat i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Grofibrat

3.    Jak stosować lek Grofibrat

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Grofibrat

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Grofibrat i w jakim celu się go stosuje

Lek Grofibrat należy do grupy leków ogólnie znanych jako fenofibraty. Leki te stosowane są w celu obniżenia stężenia tłuszczów (lipidów) we krwi. Przykładem takich tłuszczów mogą być trójglicerydy.

Lek Grofibrat jest stosowany łącznie z dietą niskotłuszczową oraz innymi niemedycznymi sposobami leczenia, takimi jak ćwiczenia fizyczne oraz utrata masy ciała, które mają na celu obniżenie stężenia tłuszczów we krwi.

Lek Grofibrat w niektórych przypadkach może być stosowany dodatkowo do innych leków (statyny, takie jak symwastatyna, atorwastatyna, prawastatyna, rozuwastatyna lub fluwastatyna), jeżeli stężenia tłuszczów we krwi nie da się kontrolować przy użyciu samych statyn.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku leku Grofibrat

Kiedy nie stosować leku Grofibrat

• jeśli pacjent ma uczulenie na fenofibrat lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

•    jeśli u pacjenta występują ciężkie schorzenia wątroby lub nerek lub choroba pęcherzyka żółciowego.

•    jeśli w przeszłości u pacjenta wystąpiło uczulenie na światło, reakcje fototoksyczne lub uszkodzenie skóry podczas stosowania fibratów lub leku przeciwzapalnego ketoprofenu.

•    jeśli u pacjenta występuje przewlekłe lub ostre zapalenie trzustki (choroba powodująca bóle brzucha), z wyjątkiem ostrego zapalenia trzustki z powodu wysokiego stężenia pewnego rodzaju tłuszczów we krwi (hipertrójglicerydemia).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Grofibrat należy omówić to z lekarzem..

• jeśli u pacjenta występuje schorzenie nerek lub wątroby;

• jeśli u pacjenta wystąpiły objawy wskazujące na zapalenie wątroby: zapalenie wątroby ze zwiększeniem aktywności enzymów wątrobowych i (lub) żółtaczka (choroba wątroby powodująca zażółcenie skóry i białek oczu);

• jeśli pacjent spożywa duże ilości alkoholu;

• jeśli u pacjenta występuje zapalenie trzustki (choroba powodująca bóle brzucha);

• jeśli u pacjenta występuje niedoczynność tarczycy (obniżona aktywność gruczołu tarczycy);

• jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią.

Ważna rada dotycząca wpływu na mięśnie

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, gdy wystąpią niespodziewane bóle mięśni, wrażliwość lub osłabienie mięśni.

Rzadko mogą wystąpić objawy ciężkiego uszkodzenia mięśni, w tym rozpad mięśni, który może spowodować zaburzenia funkcji nerek. Lekarz może zlecić badanie krwi, w celu skontrolowania stanu mięśni przed i po rozpoczęciu leczenia.

Ryzyko rozpadu mięśni może być większe u niektórych pacjentów. Należy poinformować lekarza jeśli u pacjenta występuje:

•    choroba nerek

•    choroba tarczycy

•    wiek powyżej 70 lat

•    choroby mięśni występujące podczas leczenia lekami obniżającymi cholesterol zwanymi „statynami" (takimi jak symwastatyna, atorwastatyna, prawastatyna, rozuwastatyna lub fluwastatyna) lub fibratami (takimi jak fenofibrat, bezafibrat lub gemfibrozyl)

• jeśli u pacjenta lub kogoś z rodziny występowały dziedziczne zaburzenia mięśni.

Ryzyko uszkodzenia mięśni może zwiększyć się, jeśli lek jest stosowany z innymi lekami obniżającymi stężenie lipidów zwanymi „statynami" (takimi jak symwastatyna, atorwastatyna, prawastatyna, rozuwastatyna lub fluwastatyna).

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu tych leków.

Grofibrat a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Szczególnie należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leków, takich jak:

-    doustne leki przeciwzakrzepowe (np. warfaryna).

-    inne leki stosowane w celu obniżenia stężenia lipidów (tłuszczów) we krwi ( np. leki zwane „statynami” lub „fibratami”). Przyjmowanie „statyn” (np. symwastatyna, atorwastatyna) równocześnie z lekiem Grofibrat może zwiększyć ryzyko uszkodzenia mięśni.

-    lek z grupy glitazonów stosowany w celu kontroli stężenia cukru we krwi (np. rozyglitazon, pioglitazon).

-    cyklosporyna (lek immunosupresyjny).

Grofibrat z jedzeniem i piciem

Połknąć kapsułkę popijając szklanką wody. Ważne jest, żeby lek przyjmować w trakcie posiłku, ponieważ lek nie będzie działał gdy zostanie przyjęty na czczo.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Grofibrat nie należy przyjmować w czasie ciąży. Kobiety karmiące piersią nie powinny przyjmować leku Grofibrat.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie ma wpływu na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn.

Lek Grofibrat zawiera laktozę. Jeśli u pacjenta zdiagnozowano nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3.    Jak stosować lek Grofibrat

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Kapsułkę należy połknąć i popić szklanką wody. Lek należy przyjmować podczas posiłku, ponieważ lek nie działa gdy jest przyjmowany na czczo.

Leczenie hiperlipidemii jest leczeniem objawowym i długotrwałym. Należy jednocześnie stosować leczenie dietetyczne. Okresowo lekarz zleci kontrolę stężenia cholesterolu, aby sprawdzić skuteczność leczenia.

Dorośli:

Zalecana dawka to 3 kapsułki na dobę podczas głównego posiłku, w jednej lub kilku dawkach podzielonych.

Jeśli stężenie cholesterolu mimo stosowanej diety pozostaje powyżej 4g/l, dawka początkowa może wynosić 4 kapsułki na dobę.

Należy stosować dawkę początkową do momentu znormalizowania się stężenia cholesterolu w surowicy. Gdy stężenie cholesterolu jest stałe, lekarz może zalecić dawkę 2 kapsułki na dobę, pod warunkiem, że stężenie cholesterolu będzie badane co trzy miesiące.

Jeśli stężenie lipidów ponownie się zwiększy lekarz zaleci powrót do dawki 3 kapsułki na dobę.

Dzieci:

Bezpieczeństwo i skuteczność fenofibratu u dzieci nie zostały dotychczas ustalone. Dostępne są jedynie ograniczone dane dotyczące dzieci i młodzieży. Dlatego nie zaleca się stosowania fenofibratu u pacjentów poniżej 18 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Grofibrat

W przypadku zażycia wyższej dawki niż zalecana, lub przypadkowego przyjęcia leku przez inną osobę należy natychmiast skontaktować się z oddziałem ratunkowym najbliższego szpitala lub z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Grofibrat

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy zastosować kolejną dawkę z następnym posiłkiem, a potem zwykłą dawkę o wyznaczonej porze. W przypadku wątpliwości należy zasięgnąć porady lekarza.

Przerwanie stosowania leku Grofibrat

Nie należy przerywać leczenia bez porozumienia z lekarzem, chyba że lek powoduje złe samopoczucie. Podwyższone stężenie cholesterolu wymaga długotrwałego leczenia. Dieta z obniżoną zawartością tłuszczu powinna być kontynuowana w trakcie leczenia lekiem Grofibrat.

W przypadku zaprzestania leczenia nie należy przechowywać pozostałości leku.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy ponownie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z niżej wymienionych poważnych działań

niepożądanych należy przerwać przyjmowanie leku Grofibrat i skontaktować się natychmiast z lekarzem - może być konieczne szybkie zastosowanie leczenia.

•    Reakcja alergiczna, w tym obrzęk twarzy, ust, języka i gardła, które mogą powodować trudności w oddychaniu.

•    Bóle mięśniowe, nadwrażliwość, osłabienie lub skurcze mięśni. Objawy ze strony mięśni mogą być poważne - może wystąpić zapalenie mięśni lub rozpad mięśni prowadzący do uszkodzenia nerek lub nawet śmierci.

•    Zapalenie trzustki (choroba powodująca bóle brzucha).

• Choroba zakrzepowo-zatorowa: zatorowość płucna (zakrzepy krwi w płucach powodujące bóle w klatce piersiowej i utratę oddechu), zakrzepica żył głębokich (zakrzepy krwi w nogach powodujące ból, zaczerwienienie i obrzęk).

•    Zapalenie wątroby objawiające się zwiększeniem aktywności enzymów wątrobowych

i (lub) żółtaczką (choroba wątroby powodująca żółte zabarwienie skóry i białek oczu).

Inne działania niepożądane, które wystąpiły podczas leczenia fenofibratami:

Częste działania niepożądane (występujące częściej niż u 1 na 100 osób, ale rzadziej niż na 10 osób):

Nudności, bóle brzucha, wymioty, biegunka, wzdęcia z oddawaniem wiatrów, zwiększona aktywność różnych enzymów wątrobowych we krwi.

Niezbyt częste działania niepożądane (występujące częściej niż u 1 na 1000 osób, ale rzadziej niż u 1 na 100 osób):

Reakcje skórne takie jak wysypka, świąd, pokrzywka, wzrost stężenia kreatyniny (substancja wydzielana przez nerki), kamica żółciowa, bóle głowy, zmniejszenie popędu płciowego.

Rzadkie działania niepożądane (występujące częściej niż u 1 na 10000 osób, ale rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

Łysienie, zmniejszenie stężenia hemoglobiny (czerwony barwnik krwi przenoszący tlen) i zmniejszenie liczby białych krwinek, nadwrażliwość na światło słoneczne, światło lamp opalających i łóżek opalających. Niewielki wzrost stężenia mocznika (substancja wydzielana przez nerki).

Po wprowadzeniu leku do obrotu, u niektórych pacjentów wystąpiły przewlekłe choroby płuc (częstość tych przypadków nie jest znana).

Jeśli wystąpią jakiekolwiek działania niepożądane należy skontaktować się z lekarzem tak szybko jak to możliwe.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych

Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów

Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

PL-02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku

Jak przechowywać lek Grofibrat

5.


Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani do domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Grofibrat

Substancją czynną leku jest fenofibrat.

Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, magnezu stearynian, tytanu dwutlenek, żelatyna.

Jak wygląda lek Grofibrat i co zawiera opakowanie

Grofibrat wytwarzany jest w postaci kapsułek barwy białej.

Opakowanie zawiera 50 kapsułek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o. o. ul. ks. J. Poniatowskiego 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki Polska

tel.: +48 (22) 755 50 81

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do:

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.

Dział Medyczny

ul. ks. J. Poniatowskiego 5

05-825 Grodzisk Mazowiecki

Tel. +48 (22)755 96 48

lekalert@grodzisk.rgnet.org

faks: +48 (22) 755 96 24

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

((logo podmiotu odpowiedzialnego)) ((farmakod))

5

Grofibrat

Charakterystyka Grofibrat

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

GROFIBRAT, 100 mg, kapsułki twarde

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda kapsułka zawiera 100 mg fenofibratu (Fenofibratum).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna 80 mg.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Kapsułka twarda.

Kapsułki barwy białej.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Grofibrat jest wskazany do stosowania jako dodatek do diety oraz innych terapii niefarmakologicznych (np. ćwiczenia fizyczne, utrata masy ciała) w następujących przypadkach:

- leczenie ciężkiej hipertrójglicerydemii z niskim stężeniem cholesterolu o wysokiej gęstości (HDL) lub bez.

-    Mieszana hiperlipidemia, jeżeli stosowanie statyn jest przeciwwskazane lub nie są one tolerowane.

-    Mieszana hiperlipidemia u pacjentów należących do grupy wysokiego ryzyka wystąpienia schorzeń sercowo-naczyniowych, jako dodatek do leczenia statynami, jeżeli stężenie trójglicerydów oraz cholesterolu o wysokiej gęstości (HDL) nie są w wystarczającym stopniu kontrolowane.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Pacjenci powinni stosować odpowiednią dietę i inne zalecane niefarmakologiczne metody leczenia hiperlipidemii. Okresowo należy kontrolować stężenie cholesterolu, aby sprawdzić skuteczność leczenia.

Dorośli:

•    Zalecana dawka to 3 kapsułki na dobę podczas głównego posiłku, w jednej lub kilku dawkach podzielonych.

Jeśli stężenie cholesterolu mimo stosowania diety pozostaje powyżej 4 g/l, dawka początkowa może wynosić 4 kapsułki na dobę.

•    Należy stosować dawkę początkową do momentu znormalizowania się stężenia cholesterolu w surowicy. Gdy stężenie cholesterolu jest stałe, można zalecić dawkę 2 kapsułki na dobę, pod warunkiem, że stężenie cholesterolu będzie badane co trzy miesiące.

Jeżeli stężenie lipidów ponownie się zwiększy, należy powrócić do dawki 3 kapsułki na dobę. Pacjenci w podeszłym wieku:

U pacjentów w podeszłym wieku bez współistniejącej niewydolności nerek zalecana jest dawka jak u dorosłych.

Pacjenci z niewydolnością nerek:

U pacjentów z niewydolnością nerek może być konieczna modyfikacja dawki w zależności od klirensu kreatyniny, np.:

Klirens kreatyniny (ml/min)

Dawka

20 - 60

2 kapsułki po 100 mg

Nie należy stosować produktu leczniczego u pacjentów z klirensem kreatyniny poniżej 20 ml/min.

Pacjenci z niewydolnością wątroby

Brak danych klinicznych dotyczących pacjentów ze współistniejącą niewydolnością wątroby.

Dzieci i młodzież

Bezpieczeństwo i skuteczność fenofibratu u dzieci nie zostały dotychczas ustalone. Dostępne są jedynie ograniczone dane dotyczące dzieci i młodzieży (patrz punkt 5.1). Dlatego nie zaleca się stosowania fenofibratu u pacjentów poniżej 18 lat.

4.3.    Przeciwwskazania

Stosowanie produktu leczniczego Grofibrat jest przeciwwskazane, gdy występuje:

-    Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

-    Niewydolność wątroby (w tym żółciowa marskość wątroby oraz niewyjaśnione przedłużające się zaburzenia funkcji wątroby, np. przedłużające się zwiększenie aktywności aminotransferaz w osoczu).

-    Niewydolność nerek (klirens kreatyniny < 20 ml/min).

-    Choroba pęcherzyka żółciowego.

-    Uczulenie na światło lub reakcje fototoksyczne podczas stosowania fibratów lub ketoprofenu.

-    Przewlekłe lub ostre zapalenie trzustki z wyłączeniem ostrego zapalenia trzustki spowodowanego ciężką hipertrójglicerydemią.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Wtórne przyczyny hipercholesterolemii takie, jak: niekontrolowana cukrzyca typu 2, niedoczynność tarczycy, zespół nerczycowy, dysproteinemia, choroby wątroby z zastojem żółci, alkoholizm, powinny być odpowiednio leczone przed rozpoczęciem terapii fenofibratem.

U pacjentek z hiperlipidemią przyjmujących estrogeny lub środki antykoncepcyjne zawierające estrogeny należy sprawdzić, czy hiperlipidemia jest pierwotna czy wtórna (możliwe zwiększenie stężenia lipidów spowodowane estrogenami podawanymi doustnie).

Czynność wątroby:

Jak w przypadku innych środków zmniejszających stężenie lipidów, możliwe jest zwiększenie aktywności aminotransferaz u niektórych pacjentów. W większości przypadków jest ono niewielkie, przemijające i bezobjawowe. Przez pierwsze 12 miesięcy podawania leku zaleca się monitorowanie aktywności aminotransferaz co 3 miesiące, następnie okresowo. Należy zwrócić uwagę na pacjentów, u których aktywność aminotransferaz zwiększyła się i odstawić produkt leczniczy, jeżeli aktywność AspAT (SGOT) i AlAT (SGPT) zwiększy się powyżej wartości 3-krotnego górnego limitu wartości uznanych za prawidłowe. Jeśli pojawią się symptomy wskazujące na zapalenie wątroby (np. żółtaczka lub świąd) i zostaną potwierdzone przez testy laboratoryjne, leczenie fenofibratem należy przerwać.

Zapalenie trzustki:

Zgłaszano przypadki zapalenia trzustki u pacjentów przyjmujących fenofibrat (patrz punkt 4.3 i 4.8). Wystąpienie zapalenia trzustki może być wynikiem braku skutecznego leczenia u pacjentów z ciężką hipertrójglicerydemią, bezpośredniego wpływu produktu leczniczego lub może być spowodowane wtórnie przez tworzenie się kamieni w drogach żółciowych lub złogów zatykających przewody żółciowe wspólne.

Mięśnie:

Po podaniu fibratów i innych leków zmniejszających stężenie lipidów donoszono o działaniu toksycznym na mięśnie, w tym rzadkich przypadkach rabdomiolizy z uszkodzeniem nerek lub bez. Częstość występowania tych zaburzeń zwiększa się u pacjentów z hipoalbuminemią i współistniejącą niewydolnością nerek.

Działanie toksyczne na mięśnie należy podejrzewać u pacjentów odczuwających rozsiane bóle mięśniowe, u których występuje zapalenie, kurcze, osłabienie mięśni i (lub) znaczny wzrost aktywności kinazy kreatynowej (aktywność CK 5 razy powyżej normy). W takim przypadku leczenie fenofibratem należy przerwać.

U pacjentów, u których istnieją czynniki predestynujące do miopatii i (lub) rozpadu mięśni prążkowanych, w tym: wiek powyżej 70 lat, osobnicza lub rodzinna skłonność do chorób mięśni, zaburzenia czynności nerek, niedoczynność tarczycy i alkoholizm, możliwość wystąpienia rozpadu mięśni prążkowanych jest większa. Należy bardzo dokładnie ocenić stosunek ryzyka i korzyści leczenia u tych pacjentów przed rozpoczęciem leczenia.

Ryzyko działania toksycznego na mięśnie może się zwiększyć, jeśli lek jest stosowany z innym fibratem lub inhibitorem reduktazy HMG-CoA, zwłaszcza jeśli poprzednio występowały choroby mięśni. W związku z tym leczenie skojarzone fenofibratem i statyną lub innym fibratem należy stosować wyłącznie u pacjentów z ciężką, mieszaną dyslipidemią i dużym ryzykiem choroby sercowo-naczyniowej, u których nie występowały wcześniej choroby mięśni. Leczenie skojarzone należy stosować z dużą ostrożnością i u pacjentów należy monitorować działanie toksyczne na mięśnie.

Czynność nerek:

Leczenie powinno być przerwane w przypadku zwiększenia stężenia kreatyniny powyżej 50% GGN (górna granica normy).

Zaleca się wykonanie pomiaru stężenia kreatyniny w czasie pierwszych trzech miesięcy po rozpoczęciu leczenia, a następnie okresowo w trakcie leczenia (zalecana dawka, patrz punkt 4.2. Dawkowanie i sposób podawania).

Produkt leczniczy zawiera laktozę. Produkt leczniczy nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5. Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Doustne leki przeciwzakrzepowe:

Fenofibrat nasila działanie doustnych leków przeciwzakrzepowych i może zwiększyć ryzyko krwawień. Należy zmniejszyć dawkę doustnych leków przeciwzakrzepowych o około jedną trzecią na początku leczenia i następnie stopniowo dostosować dawkę, jeśli to konieczne, monitorując wskaźnik INR (ang. International Normalised Ratio). Dlatego też połączenie to nie jest zalecane.

Cyklosporyna:

Zgłoszono wystąpienie kilku ciężkich przypadków odwracalnej niewydolności nerek w czasie równoczesnego podawania fenofibratu i cyklosporyny. Czynność nerek u tych pacjentów musi być ściśle monitorowana, a leczenie fenofibratem należy przerwać, gdy wystąpi znacząca zmiana wyników badań laboratoryjnych.

Inhibitory reduktazy HMG-CoA i inne fibraty:

Ryzyko ciężkiego oddziaływania toksycznego na mięśnie wzrasta jeśli fenofibrat jest stosowany w połączeniu z inhibitorami reduktazy HMG-CoA lub innymi fibratami. Tego rodzaju leczenie powinno być stosowane z ostrożnością, a pacjent powinien być monitorowany w kierunku objawów toksycznego działania na mięśnie (patrz punkt 4.4).

Glitazony:

Zgłoszono wystąpienie odwracalnego, paradoksalnego zmniejszenia stężenia frakcji HDL cholesterolu podczas równoczesnego przyjmowania fenofibratu i glitazonów. Z tego powodu zaleca się kontrolę cholesterolu HDL, gdy leki te są stosowane łącznie i zaprzestanie leczenia jednym z nich, gdy stężenie cholesterolu HDL jest zbyt niskie.

Enzymy cytochromu P - 450:

Z badań in vitro na ludzkich mikrosomach wątroby wynika, że fenofibrat i kwas fenofibrynowy nie są inhibitorami izoform CYP3A4, CYP2D6, CYP2E1 lub CYP1A2 cytochromu (CYP) P - 450. W stężeniu terapeutycznym są słabymi inhibitorami CYP2C19 i CYP2A6 i słabymi do umiarkowanych inhibitorami CYP2C9.

Pacjenci leczeni fenofibratem i lekami metabolizowanymi przez CYP2C19, CYP2A6 i zwłaszcza CYP2C9 z wąskim wskaźnikiem terapeutycznym powinni być uważnie monitorowani i jeśli jest to konieczne należy dostosować dawkę leku.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie ma wystarczających danych dotyczących stosowania fenofibratu u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazały działania teratogennego. Działanie embriotoksyczne wystąpiło po dawkach równoważnych z dawką toksyczną dla matki (patrz punkt 5.3). Potencjalne ryzyko stosowania u ludzi nie jest znane.

Dlatego też u kobiet w ciąży produkt leczniczy Grofibrat należy stosować po dokładnym ocenieniu korzyści i ryzyka.

Karmienie piersią

Brak jest danych o przenikaniu fenofibratu i jego metabolitów do mleka matki. W związku z tym nie należy stosować produktu leczniczego Grofibrat u kobiet karmiących piersią.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt leczniczy Grofibrat nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn lub wpływ ten jest nieistotny.

4.8 Działania niepożądane

Do najczęściej raportowanych działań niepożądanych przy stosowaniu fenofibratu należą zaburzenia trawienne, żołądkowe lub jelitowe.

Następujące działania niepożądane były obserwowane w trakcie badania klinicznego kontrolowanego placebo (n=2344) z poniżej przedstawioną częstością:

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Częste

>1/100, <1/10

Niezbyt częste >1/1000, <1/100

Rzadkie >1/10 000, <1/1 000

Bardzo rzadkie <1/10 000 w tym

pojedyncze

przypadki

Częstość

nieznanaa

(nie może być

określona na

podstawie

dostępnych

danych)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Zmniejszenie

stężenia

hemoglobiny,

zmniejszenie

liczby białych

krwinek

Zaburzenia

układu

immunologicz

nego

Nadwrażliwość

Zaburzenia

układu

nerwowego

Bóle głowy

Zaburzenia

naczyniowe

Choroba

zakrzepowo-

zatorowa

(zatorowość płucna, zakrzepica żył głębokich)*

Zaburzenia

układu

oddechowego,

klatki

piersiowej i śródpiersia

Śródmiąższowe choroby płuc

Zaburzenia żołądka i jelit

Objawy przedmiotowe i podmiotowe ze strony żołądka i jelit (bóle brzucha, nudności, wymioty, biegunka i wzdęcia z oddawaniem wiatrów) o umiarkowanej ciężkości

Zapalenie

trzustki*

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zwiększenie aktywności aminotransferaz (patrz punkt 4.4)

Kamica

żółciowa

Zapalenie wątroby (patrz punkt 4.4)

Żółtaczka,

powikłania

kamicy

żółciowej (np.

zapalenie

pęcherzyka

żółciowego,

zapalenie dróg

żółciowych,

kolka

żółciowa itp.)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Nadwrażliwość

skóry

(np. wysypka,

świąd,

pokrzywka)

Łysienie

Nadwrażliwość na światło

Zaburzenia mięśniowo -szkieletowe i tkanki łącznej

Zaburzenia mięśni (np. mialgie, zapalenie mięśni, skurcze i osłabienie mięśni)

Rabdomioliza

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Zaburzenia

potencji

Badania

diagnostyczne

Zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi

Zwiększenie stężenia mocznika we krwi

* W randomizowanym, kontrolowanym placebo badaniu FIELD przeprowadzonym z udziałem 9795 pacjentów z cukrzycą typu 2, zaobserwowano znamienny statystycznie wzrost przypadków zapalenia trzustki u pacjentów przyjmujących fenofibrat w porównaniu z pacjentami otrzymującymi placebo (0,8% do 0,5%; p=0,031). W tym samym badaniu odnotowano znamienny statystycznie wzrost występowania zatorowości płucnej (0,7% w grupie otrzymującej placebo do 1,1% w grupie otrzymującej fenofibrat; p=0,022) i nieznamienny statystycznie wzrost występowania zakrzepicy żył głębokich (placebo: 1,0% [48/4900 pacjentów], fenofibrat: 1,4% [67/4895 pacjentów]; p=0,074).

a Dodatkowo do działań niepożądanych raportowanych w trakcie badania klinicznego, następujące działania niepożądane były zgłaszane spontanicznie po wprowadzeniu leku do obrotu. Nie można było określić precyzyjnie częstości występowania tych działań niepożądanych i zostały zakwalifikowane jako „częstość nieznana”.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Rabdomioliza.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Śródmiąższowe choroby płuc

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu

leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane

działania niepożądane za pośrednictwem Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

PL-02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Raportowano bardzo rzadkie przypadki przedawkowania fenofibratu. W większości przypadków nie występowały objawy przedawkowania.

Brak swoistej odtrutki. Jeśli podejrzewa się przedawkowanie, należy je leczyć objawowo i zastosować leczenie podtrzymujące, jeśli jest to konieczne. Fenofibrat nie może być usunięty na drodze hemodializy.

5    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: lek hipolipemizujący, hamujący syntezę cholesterolu i trójglicerydów, fibrat; kod ATC: C10AB05.

Leczenie fenofibratem może prowadzić do zmniejszenia stężenia cholesterolu w surowicy od 20 do 25%, a stężenia triglicerydów w surowicy od 40 do 50%.

Obniżenie stężenia cholesterolu w surowicy następuje poprzez obniżenie frakcji aterogennych o niskiej gęstości (VLDL i LDL). Następuje poprawa dystrybucji cholesterolu w osoczu krwi poprzez zmniejszenie stosunku cholesterolu całkowitego do HDL-cholesterolu, wskaźnik ten jest podniesiony w aterogennej hiperlipidemii.

Związek pomiędzy hipercholesterolemią a miażdżycą został jednoznacznie udowodniony, jak również związek pomiędzy miażdżycą i wystąpieniem ryzyka choroby niedokrwiennej serca. Niskie stężenie HDL jest również związane ze wzrostem ryzyka choroby niedokrwiennej serca. Zwiększone stężenie trójglicerydów jest związane ze wzrostem ryzyka chorób naczyniowych, ale nie ma pewności, że jest to niezależny czynnik ryzyka.

Ponadto, trójglicerydy mogą uczestniczyć w procesie powstawania miażdżycy, jak również w procesie tworzenia zakrzepów (trombogenezy).

Pozanaczyniowe złogi cholesterolu (żółtaki ścięgniste i guzkowe) mogą zostać wyraźnie zmniejszone (znaczna redukcja stężenia cholesterolu w surowicy) lub nawet całkowicie wyeliminowane pod wpływem efektywnego i długotrwałego leczenia fenofibratem.

U pacjentów z hiperlipidemią podczas leczenia fenofibratem obserwuje się zmniejszenie stężenia kwasu moczowego w surowicy średnio o 25%.

Wzrost stężenia apolipoproteiny AI (ApoAI) i obniżenie stężenia apolipoproteiny B (ApoB) obserwuje się w trakcie leczenia fenofibratem, co poprawia wskaźnik ApoAI/ApoB, który może być uważany za wskaźnik ryzyka miażdżycy.

Działanie przeciwagregacyjne fibratu na płytki krwi obserwowano w badaniach na zwierzętach, jak również w badaniach klinicznych, w których wykazano zmniejszenie agregacji płytek wywoływanej przez ADP, kwas arachidonowy i adrenalinę.

Poprzez aktywację receptorów jądrowych a (PPARa, ang. Peroxisome Proliferator Activated Receptor a) fenofibrat zwiększa lipolizę i eliminację cząstek bogatych w triglicerydy z surowicy krwi poprzez aktywację lipazy lipoproteinowej i zmniejszenie produkcji apoproteiny CIII. Aktywacja PPARa prowadzi również do zwiększenia syntezy apolipoprotein AI i AII.

Wykazano, że fibraty mogą łagodzić epizody choroby niedokrwiennej serca, jednakże nie wykazano, że obniżają one niezależną od przyczyny śmiertelność przy stosowaniu w pierwotnej i wtórnej profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych.

Badanie nad lipidami „Działanie na rzecz kontroli ryzyka chorób sercowo-naczyniowych u pacjentów z Cukrzycą” (ACCORD; ang. Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes) było badaniem randomizowanym, kontrolowanym z wykorzystaniem placebo, przeprowadzonym u 5518 pacjentów z cukrzycą typu 2, którzy byli leczeni fenofibratem jako dodatkiem do symwastatyny. Leczenie fenofibratem z symwastatyną w porównaniu z leczeniem symwastatyną w monoterapii nie skutkowało żadnymi znaczącymi różnicami w złożonym, głównym punkcie końcowym: niezakończony zgonem zawał mięśnia sercowego, niezakończony zgonem udar lub zgon związany z układem sercowo-naczyniowym (wskaźnik ryzyka 0,92, 95% CI 0,79-1,08, p = 0,32; całkowite obniżenie ryzyka: 0,74%). W uprzednio określonej podgrupie pacjentów z dyslipidemią składającej się z pacjentów, którzy w punkcie początkowym znajdują się w najniższym tercylu stężenia cholesterolu HDL (<34 mg/dl lub 0,88 mmol/l) oraz w najwyższym tercylu stężenia trójglicerydów (>204 mg/dl lub 2,3 mmol/l), leczenie fenofibratem w skojarzeniu z symwastatyną wykazało względne obniżenie o 31% dla złożonego, głównego punktu końcowego, w porównaniu do monoterapii symwastatyną (wskaźnik ryzyka 0,69, 95% CI 0,49-0,97, p = 0,03; całkowite obniżenie ryzyka: 4,95%). Inna analiza uprzednio określonej podgrupy wykazała, że istnieje statystycznie istotna zależność leczenia od płci (p = 0,01), wskazując na możliwą korzyść z łączonego leczenia u mężczyzn (p = 0,037), jednak potencjalnie wyższe ryzyko wystąpienia głównego punktu końcowego u kobiet otrzymujących łączone leczenie, w porównaniu do monoterapii symwastatyną (p = 0,069). Nie obserwowano tego efektu w opisywanej wcześniej grupie pacjentów z dyslipidemią, jednakże nie wykazano również w sposób bezpośredni korzyści ze stosowania fenofibratu z symwastatyną u kobiet z dyslipidemią. Dodatkowo, w tej podgrupie pacjentów nie można wykluczyć działania szkodliwego.

Dzieci i młodzież

Dostępne są ograniczone dane dotyczące dzieci i młodzieży. Skuteczność fenofibratu u dzieci z dyslipidemią oceniano w dwóch niewielkich badaniach klinicznych oraz w otwartym, długoterminowym rejestrze obserwacyjnym z udziałem 76 dzieci z hipercholesterolemią w wieku od 3 do 18 lat, które otrzymywały fenofibrat przez 1-11 lat. Jednakże z powodu ograniczonej ilości danych oraz braków metodologicznych, nie można określić ostatecznych wniosków na temat stosowania fenofibratu u dzieci z dyslipidemią.

U dzieci zgłaszano występowanie działań niepożądanych podobnych do tych, które obserwowano u pacjentów dorosłych: leukopenia, nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby, rabdomioliza, niewydolność nerek, zapalenie wątroby, żółtaczka, zapalenie mięśni i rabdomioliza.

Podsumowując, nie ustalono dotychczas bezpieczeństwa i skuteczności fenofibratu u dzieci i młodzieży (patrz punkt 4.2).

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Niezmieniony produkt nie występuje w osoczu. Głównym metabolitem fenofibratu w osoczu jest kwas fenofibrynowy.

Maksymalne stężenie w osoczu zostaje osiągnięte po upływie średnio 5 godzin od zażycia leku. Średnie stężenie w osoczu wynosi około 15 ąg/ml po zażyciu dobowej dawki 3 kapsułek po 100 mg fenofibratu. Stężenie w osoczu jest stałe podczas długotrwałego przyjmowania leku niezależnie od osoby przyjmującej lek.

Kwas fenofibrynowy wiąże się silnie z albuminami osocza oraz może wypierać antagonistów witaminy K z połączeń z białkami osocza i zwiększać ich działanie przeciwzakrzepowe (patrz punkt 4.5).

Okres półtrwania kwasu fenofibrynowego w osoczu krwi wynosi około 20 godzin.

Lek wydalany jest głównie z moczem. Praktycznie cały lek wydalany jest w ciągu 6 dni głównie w postaci kwasu fenofibrynowego lub jego glukuronowych pochodnych.

Badania kinetyczne wykazały brak kumulacji leku po podaniu jednorazowym jak również po podaniu wielokrotnym.

Hemodializa nie powoduje usunięcia fenofibratu z organizmu.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie dotyczy.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza jednowodna Skrobia kukurydziana Magnezu stearynian Tytanu dwutlenek Żelatyna

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3    Okres ważności

3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z bezbarwnej folii Al / PVC w tekturowym pudełku 50 kapsułek

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Bez specjalnych wymagań

7    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE

DO OBROTU

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o. o.

05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. ks. J. Poniatowskiego 5 Polska

tel.: (22) 755 50 81

8 NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/1098

9    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 17.08.1992 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 26.02.2013 r.

10    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI

PRODUKTU LECZNICZEGO

9

Grofibrat