+ iMeds.pl

Grofibrat 200 200 mgUlotka Grofibrat 200

Ulotka dołączona do opakowania: Informacja dla pacjenta

Grofibrat 200, 200 mg, kapsułki twarde

Fenofibratum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Grofibrat 200 i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Grofibrat 200

3.    Jak stosować lek Grofibrat 200

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Grofibrat 200

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Grofibrat 200 i w jakim celu się go stosuje

Lek Grofibrat 200 należy do grupy leków ogólnie znanych jako fenofibraty. Leki te stosowane są w celu obniżenia stężenia tłuszczów (lipidów) we krwi. Przykładem takich tłuszczów mogą być trójglicerydy.

Lek Grofibrat 200 jest stosowany łącznie z dietą niskotłuszczową oraz innymi niemedycznymi sposobami leczenia, takimi jak ćwiczenia fizyczne oraz utrata masy ciała, które mają na celu obniżenie stężenia tłuszczów we krwi.

Lek Grofibrat 200 w niektórych przypadkach może być stosowany dodatkowo do innych leków (statyny, takie jak symwastatyna, atorwastatyna, prawastatyna, rozuwastatyna lub fluwastatyna), jeżeli stężenia tłuszczów we krwi nie da się kontrolować przy użyciu samych statyn.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Grofibrat 200

Kiedy nie stosować leku Grofibrat 200

-    jeśli pacjent ma uczulenie na fenofibrat lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

- jeśli u pacjenta występują ciężkie schorzenia wątroby lub nerek lub choroba pęcherzyka żółciowego,

-    jeśli w przeszłości u pacjenta wystąpiła nadwrażliwość na światło, reakcje fototoksyczne lub uszkodzenie skóry podczas stosowania fibratów lub leku przeciwzapalnego ketoprofenu,

-    jeśli pacjent jest w wieku poniżej 18 lat,

-    jeśli u pacjenta występuje przewlekłe lub ostre zapalenie trzustki (choroba powodująca bóle brzucha), z wyjątkiem ostrego zapalenia trzustki z powodu wysokiego stężenia pewnego rodzaju tłuszczów we krwi (hipertriglicerydemia).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Grofibrat 200, należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

-    jeśli u pacjenta występuje schorzenie nerek lub wątroby;

-    jeśli u pacjenta wystąpiły objawy wskazujące na zapalenie wątroby: zapalenie wątroby ze zwiększeniem aktywności enzymów wątrobowych i (lub) żółtaczka (choroba wątroby powodująca zażółcenie skóry i białek oczu);

-    jeśli pacjent spożywa duże ilości alkoholu;

-    jeśli u pacjenta występuje zapalenie trzustki (choroba powodująca bóle brzucha);

-    jeśli u pacjenta występuje niedoczynność tarczycy (obniżona aktywność gruczołu tarczycy);

- jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią.

Ważna rada dotycząca wpływu na mięśnie

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, gdy wystąpią niespodziewane bóle mięśni, wrażliwość lub osłabienie mięśni.

Rzadko mogą wystąpić objawy ciężkiego uszkodzenia mięśni, w tym rozpad mięśni, który może spowodować zaburzenia funkcji nerek. Lekarz może zlecić badanie krwi, w celu skontrolowania stanu mięśni przed i po rozpoczęciu leczenia.

Ryzyko rozpadu mięśni może być większe u niektórych pacjentów. Należy poinformować lekarza jeśli występuje:

•    choroba nerek

•    choroba tarczycy

•    wiek powyżej 70 lat

•    choroby mięśni występujące podczas leczenia lekami obniżającymi cholesterol zwanymi „statynami" (takimi jak symwastatyna, atorwastatyna, prawastatyna, rozuwastatyna lub fluwastatyna) lub fibratami (takimi jak fenofibrat, bezafibrat lub gemfibrozyl)

• jeśli u pacjenta lub kogoś z rodziny występowały dziedziczne zaburzenia mięśni.

Ryzyko uszkodzenia mięśni może zwiększyć się, jeśli lek jest stosowany z innymi lekami obniżającymi stężenie lipidów zwanymi „statynami" (takimi jak symwastatyna, atorwastatyna, prawastatyna, rozuwastatyna lub fluwastatyna).

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu tych leków.

Grofibrat 200 a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach , które pacjent planuje stosować.

Szczególnie należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leków, takich jak:

-    doustne leki przeciwzakrzepowe (np. warfaryna),

-    inne leki stosowane w celu obniżenia stężenia lipidów (tłuszczów) we krwi (np. leki zwane „statynami” lub „fibratami”). Przyjmowanie „statyn” (np. symwastatyna, atorwastatyna) równocześnie z lekiem Grofibrat 200 może zwiększyć ryzyko uszkodzenia mięśni,

-    lek z grupy glitazonów stosowany w celu kontroli stężenia cukru we krwi (np. rosiglitazon, pioglitazon),

-    cyklosporyna (lek immunosupresyjny).

Grofibrat 200 z jedzeniem i piciem

Połknąć kapsułkę popijając szklanką wody. Ważne jest, żeby lek przyjmować w trakcie posiłku, ponieważ lek nie będzie działał gdy zostanie przyjęty na czczo.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży, lub gdy

planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Grofibrat 200 nie należy przyjmować w czasie ciąży. Kobiety karmiące piersią nie powinny przyjmować leku Grofibrat 200.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie ma wpływu na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn.

Lek Grofibrat 200 zawiera laktozę. Jeśli u pacjenta zdiagnozowano nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Grofibrat 200

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Należy przeczytać ulotkę znajdującą się w opakowaniu. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Dorośli:

Zalecana dawka dobowa to 1 kapsułka 200 mg raz na dobę.

Lek należy przyjmować podczas posiłku ponieważ wchłanianie leku na czczo jest gorsze. Kapsułki należy połykać w całości i popijać wodą. Odpowiednia dieta rozpoczęta przed terapią powinna być kontynuowana.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku bez współistniejącej niewydolności nerek zalecana jest dawka jak u dorosłych.

Pacjenci z niewydolnością nerek

U pacjentów z niewydolnością nerek nie należy stosować leku Grofibrat 200. Gdy konieczne jest zmniejszenie dawki w zależności od klirensu kreatyniny, należy zastosować produkt Grofibrat, kapsułki twarde, 100 mg.

Klirens kreatyniny (ml/min)

Dawka

20-60

2 kapsułki po 100 mg

Nie należy stosować leku u pacjentów z klirensem

kreatyniny poniżej 20 ml/min.

Pacjenci z niewydolnością wątroby

Brak danych klinicznych dotyczących pacjentów z niewydolnością wątroby.

Dzieci i młodzież

Bezpieczeństwo i skuteczność fenofibratu u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat nie zostały dotychczas ustalone. Brak dostępnych danych. Dlatego nie zaleca się stosowania fenofibratu u pacjentów poniżej 18 lat.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Grofibrat 200

W przypadku zażycia większej dawki niż zalecana, lub przypadkowego przyjęcia leku przez inną osobę należy natychmiast skontaktować się z oddziałem ratunkowym najbliższego szpitala lub z lekarzem.

Pominięcie przyjęcia leku Grofibrat 200

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Należy przyjąć kolejną dawkę z następnym posiłkiem, a potem zwykłą dawkę o wyznaczonej porze. W przypadku wątpliwości należy zasięgnąć porady lekarza.

Przerwanie przyjmowania leku Grofibrat 200

Nie należy przerywać leczenia bez porozumienia z lekarzem, chyba że lek powoduje złe samopoczucie. Podwyższone stężenie cholesterolu wymaga długotrwałego leczenia. Dieta z obniżoną zawartością tłuszczu powinna być kontynuowana w trakcie leczenia lekiem Grofibrat 200.

W przypadku zaprzestania leczenia nie należy przechowywać pozostałości leku.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z niżej wymienionych poważnych działań niepożądanych należy przerwać przyjmowanie leku Grofibrat 200 i skontaktować się natychmiast z lekarzem - może być konieczne szybkie zastosowanie leczenia.

•    Reakcja alergiczna, w tym obrzęk twarzy, ust, języka i gardła, które mogą powodować trudności w oddychaniu.

•    Bóle mięśniowe, nadwrażliwość, osłabienie lub skurcze mięśni. Objawy ze strony mięśni mogą być poważne - może wystąpić zapalenie mięśni lub rozpad mięśni prowadzący do uszkodzenia nerek lub nawet śmierci.

•    Zapalenie trzustki (choroba powodująca bóle brzucha).

•    Choroba zakrzepowo-zatorowa: zatorowość płucna (zakrzepy krwi w płucach powodujące bóle w klatce piersiowej i utratę oddechu), zakrzepica żył głębokich (zakrzepy krwi w nogach powodujące ból, zaczerwienienie i obrzęk).

•    Zapalenie wątroby objawiające się zwiększeniem aktywności enzymów wątrobowych i (lub) żółtaczką (choroba wątroby powodująca żółte zabarwienie skóry i białek oczu)

Inne działania niepożądane, które wystąpiły podczas leczenia fenofibratami:

Częste działania niepożądane( występujące częściej niż u 1 na 100 osób, ale rzadziej niż u 1 na 10 osób):

-    bóle brzucha,

-    nudności,

-    wymioty,

-    biegunka,

-    wzdęcia z oddawaniem wiatrów,

-    zwiększona aktywność różnych enzymów wątrobowych we krwi.

Niezbyt częste działania niepożądane (występujące częściej niż u 1 na 1000 osób, ale rzadziej niż u 1 na 100 osób):

-    reakcje skórne takie jak wysypka, świąd, pokrzywka,

-    wzrost stężenia kreatyniny (substancja wydzielana przez nerki),

-    kamica żółciowa,

-    bóle głowy,

-    zmniejszenie popędu płciowego.

Rzadkie działania niepożądane (występujące częściej niż u 1 na 10000 osób, ale rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

-    łysienie,

-    zmniejszenie stężenia hemoglobiny (czerwony barwnik krwi przenoszący tlen) i zmniejszenie liczby białych krwinek,

- nadwrażliwość na światło słoneczne, światło lamp opalających i łóżek opalających.

- niewielki wzrost stężenia mocznika (substancja wydzielana przez nerki).

Po wprowadzeniu leku do obrotu, u niektórych pacjentów wystąpiły przewlekłe choroby płuc (częstość tych przypadków nie jest znana).

Jeśli wystąpią jakiekolwiek działania niepożądane należy skontaktować się z lekarzem tak szybko jak to możliwe.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych

Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów

Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

PL-02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku

5.    Jak przechowywać lek Grofibrat 200

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani do domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Grofibrat 200

Substancją czynną leku jest fenofibrat mikronizowany.

Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana żelowana, krospowidon mikronizowany, magnezu stearynian, sodu laurylosiarczan, żelaza tlenek czerwony, żelaza tlenek żółty, tytanu dwutlenek, żelatyna.

Jak wygląda Grofibrat 200 i co zawiera opakowanie

Grofibrat 200 wytwarzany jest w postaci kapsułek barwy jasnopomarańczowej.

Opakowanie zawiera 30 kapsułek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o. o. ul. ks. J. Poniatowskiego 5

05-825 Grodzisk Mazowiecki Polska

tel.: +48 (22) 755 50 81

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do:

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.

Dział Medyczny

ul. ks. J. Poniatowskiego 5

05-825 Grodzisk Mazowiecki

Tel. +48 (22)755 96 48

lekalert@grodzisk.rgnet.org

faks: +48 (22) 755 96 24

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

((logo podmiotu odpowiedzialnego)) ((farmakod))

6

Grofibrat 200

Charakterystyka Grofibrat 200

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

GROFIBRAT 200, 200 mg, kapsułki twarde

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda kapsułka zawiera 200 mg fenofibratu mikronizowanego (Fenofibratum). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna 102 mg.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Kapsułka twarda.

Kapsułki barwy jasnopomarańczowej.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Grofibrat jest wskazany do stosowania jako dodatek do diety oraz innych terapii niefarmakologicznych (np. ćwiczenia fizyczne, utrata masy ciała) w następujących przypadkach:

-    leczenie ciężkiej hipertrójglicerydemii z niskim stężeniem cholesterolu o wysokiej gęstości (HDL) lub bez.

-    Mieszana hiperlipidemia, jeżeli stosowanie statyn jest przeciwwskazane lub nie są one tolerowane.

-    Mieszana hiperlipidemia u pacjentów należących do grupy wysokiego ryzyka wystąpienia schorzeń sercowo-naczyniowych, jako dodatek do leczenia statynami, jeżeli stężenia trójglicerydów oraz cholesterolu o wysokiej gęstości (HDL) nie są w wystarczającym stopniu kontrolowane.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli:

Zalecana dawka to 1 kapsułka 200 mg raz na dobę.

Produkt leczniczy należy przyjmować podczas posiłku, ponieważ wchłanianie leku na czczo jest gorsze. Kapsułki należy połykać w całości i popijać wodą. Odpowiednia dieta rozpoczęta przed terapią powinna być kontynuowana.

Pacjenci w podeszłym wieku:

U pacjentów w podeszłym wieku bez współistniejącej niewydolności nerek zalecana jest dawka jak u dorosłych.

Pacjenci z niewydolnością nerek:

U pacjentów z niewydolnością nerek nie należy stosować produktu leczniczego Grofibrat 200. Gdy konieczne jest zmniejszenie dawki zależne od klirensu kreatyniny, należy zastosować produkt leczniczy Grofibrat, 100 mg, kapsułki twarde.

Klirens kreatyniny (ml/min)

Dawka

20 - 60

2 kapsułki po 100 mg

Nie należy stosować produktu leczniczego u pacjentów z klirensem kreatyniny poniżej 20 ml/min.

Pacjenci z niewydolnością wątroby:

Brak danych klinicznych dotyczących pacjentów ze współistniejącą niewydolnością wątroby.

Dzieci i młodzież:

Bezpieczeństwo i skuteczność fenofibratu u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat nie zostały dotychczas ustalone. Brak dostępnych danych. Dlatego nie zaleca się stosowania fenofibratu u pacjentów poniżej 18 lat.

4.3    Przeciwwskazania

Stosowanie produktu leczniczego Grofibrat 200 jest przeciwwskazane, gdy występuje:

-    Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

-    Niewydolność wątroby (w tym żółciowa marskość wątroby oraz niewyjaśnione przedłużające się zaburzenia funkcji wątroby, np. przedłużające się zwiększenie aktywności aminotransferaz w osoczu).

-    Niewydolność nerek (klirens kreatyniny < 20 ml/min).

-    U dzieci (wiek poniżej 18 lat).

-    Choroba pęcherzyka żółciowego.

-    Uczulenie na światło lub reakcje fototoksyczne podczas stosowania fibratów lub ketoprofenu

-    Przewlekłe lub ostre zapalenie trzustki z wyłączeniem ostrego zapalenia trzustki spowodowanego ciężką hipertrójglicerydemią.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Wtórne przyczyny hipercholesterolemii takie, jak: niekontrolowana cukrzyca typu 2, niedoczynność tarczycy, zespół nerczycowy, dysproteinemia, choroby wątroby z zastojem żółci, alkoholizm, powinny być odpowiednio leczone przed rozpoczęciem terapii fenofibratem.

U pacjentek z hiperlipidemią przyjmujących estrogeny lub środki antykoncepcyjne zawierające estrogeny należy sprawdzić, czy hiperlipidemia jest pierwotna czy wtórna (możliwe zwiększenie stężenia lipidów spowodowane estrogenami podawanymi doustnie).

Czynność wątroby:

Jak w przypadku innych środków zmniejszających stężenie lipidów, możliwe jest zwiększenie aktywności aminotransferaz u niektórych pacjentów. W większości przypadków jest ono niewielkie, przemijające i bezobjawowe. Przez pierwsze 12 miesięcy podawania leku zaleca się monitorowanie aktywności aminotransferaz co 3 miesiące, następnie okresowo. Należy zwrócić uwagę na pacjentów, u których aktywność aminotransferaz zwiększyła się i odstawić produkt leczniczy, jeżeli aktywność AspAT (SGOT) i AlAT (SGPT) zwiększy się powyżej wartości 3 krotnego górnego limitu wartości uznanych za prawidłowe. Jeśli pojawią się symptomy wskazujące na zapalenie wątroby (np. żółtaczka lub świąd) i zostaną potwierdzone przez testy laboratoryjne, leczenie fenofibratem należy przerwać.

Zapalenie trzustki:

Zgłaszano przypadki zapalenia trzustki u pacjentów przyjmujących fenofibrat (patrz punkt 4.3 i 4.8). Wystąpienie zapalenia trzustki może być wynikiem braku skutecznego leczenia u pacjentów z ciężką hipertrójglicerydemią, bezpośredniego wpływu produktu leczniczego lub może być spowodowane wtórnie przez tworzenie się kamieni w drogach żółciowych lub złogów zatykających przewody żółciowe wspólne.

Mięśnie:

Po podaniu fibratów i innych leków zmniejszających stężenie lipidów donoszono o działaniu toksycznym na mięśnie, w tym rzadkich przypadkach rabdomiolizy z uszkodzeniem nerek lub bez. Częstość występowania tych zaburzeń zwiększa się u pacjentów z hipoalbuminemią i współistniejącą niewydolnością nerek. Działanie toksyczne na mięśnie należy podejrzewać u pacjentów odczuwających rozsiane bóle mięśniowe, u których występuje zapalenie, kurcze, osłabienie mięśni i (lub) znaczny wzrost aktywności kinazy kreatynowej (aktywność CK 5 razy powyżej normy). W takim przypadku leczenie fenofibratem należy przerwać.

U pacjentów, u których istnieją czynniki predestynujące do miopatii i (lub) rozpadu mięśni prążkowanych, w tym: wiek powyżej 70 lat, osobnicza lub rodzinna skłonność do chorób mięśni, zaburzenia czynności nerek, niedoczynność tarczycy i alkoholizm, możliwość wystąpienia rozpadu mięśni prążkowanych jest większa.

Należy bardzo dokładnie ocenić stosunek ryzyka i korzyści leczenia u tych pacjentów przed rozpoczęciem leczenia.

Ryzyko działania toksycznego na mięśnie może się zwiększyć, jeśli lek jest stosowany z innym fibratem lub inhibitorem reduktazy HMG-CoA, zwłaszcza jeśli poprzednio występowały choroby mięśni. W związku z tym leczenie skojarzone fenofibratem i statyną lub innym fibratem należy stosować wyłącznie u pacjentów z ciężką, mieszaną dyslipidemią i dużym ryzykiem choroby sercowo-naczyniowej, u których nie występowały wcześniej choroby mięśni. Leczenie skojarzone należy stosować z dużą ostrożnością i u pacjentów należy monitorować działanie toksyczne na mięśnie.

Czynność nerek:

Leczenie powinno być przerwane w przypadku zwiększenia stężenia kreatyniny powyżej 50% GGN (górna granica normy).

Zaleca się wykonanie pomiaru stężenia kreatyniny w czasie pierwszych trzech miesięcy po rozpoczęciu leczenia, a następnie okresowo w trakcie leczenia (zalecana dawka, patrz punkt 4.2. Dawkowanie i sposób podawania).

Produkt leczniczy zawiera laktozę. Produkt leczniczy nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Doustne leki przeciwzakrzepowe:

Fenofibrat nasila działanie doustnych leków przeciwzakrzepowych i może zwiększyć ryzyko krwawień. Należy zmniejszyć dawkę doustnych leków przeciwzakrzepowych o około jedną trzecią na początku leczenia i następnie stopniowo dostosować dawkę, jeśli to konieczne, monitorując wskaźnik INR (ang. International Normalised Ratio). Dlatego też połączenie to nie jest zalecane.

Cyklosporyna:

Zgłoszono wystąpienie kilku ciężkich przypadków odwracalnej niewydolności nerek w czasie równoczesnego podawania fenofibratu i cyklosporyny. Czynność nerek u tych pacjentów musi być ściśle monitorowana, a leczenie fenofibratem należy przerwać, gdy wystąpi znacząca zmiana wyników badań laboratoryjnych.

Inhibitory reduktazy HMG-CoA i inne fibraty:

Ryzyko ciężkiego oddziaływania toksycznego na mięśnie wzrasta jeśli fenofibrat jest stosowany w połączeniu z inhibitorami reduktazy HMG-CoA lub innymi fibratami. Tego rodzaju leczenie powinno być stosowane z ostrożnością, a pacjent powinien być monitorowany w kierunku objawów toksycznego działania na mięśnie (patrz punkt 4.4).

Glitazony:

Zgłoszono wystąpienie odwracalnego, paradoksalnego zmniejszenia stężenia frakcji HDL cholesterolu podczas równoczesnego przyjmowania fenofibratu i glitazonów. Z tego powodu zaleca się kontrolę cholesterolu HDL, gdy leki te są stosowane łącznie i zaprzestanie leczenia jednym z nich gdy stężenie cholesterolu HDL jest zbyt niskie.

Enzymy cytochromu P - 450:

Z badań in vitro na ludzkich mikrosomach wątroby wynika, że fenofibrat i kwas fenofibrynowy nie są inhibitorami izoform CYP3A4, CYP2D6, CYP2E1 lub CYP1A2 cytochromu (CYP) P - 450. W stężeniu terapeutycznym są słabymi inhibitorami CYP2C19 i CYP2A6 i słabymi do umiarkowanych inhibitorami CYP2C9.

Pacjenci leczeni fenofibratem i lekami metabolizowanymi przez CYP2C19, CYP2A6 i zwłaszcza CYP2C9 z wąskim wskaźnikiem terapeutycznym powinni być uważnie monitorowani i jeśli jest to konieczne należy dostosować dawkę leku.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie ma wystarczających danych dotyczących stosowania fenofibratu u kobiet w ciąży.

Badania na zwierzętach nie wykazały działania teratogennego. Działanie embriotoksyczne wystąpiło po dawkach równoważnych z dawką toksyczną dla matki (patrz punkt 5.3). Potencjalne ryzyko stosowania u ludzi nie jest znane.

Dlatego też u kobiet w ciąży produkt leczniczy Grofibrat 200 należy stosować po dokładnym ocenieniu korzyści i ryzyka.

Karmienie piersią

Brak jest danych o przenikaniu fenofibratu i jego metabolitów do mleka matki. W związku z tym nie należy stosować produktu leczniczego Grofibrat 200 u kobiet karmiących piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt leczniczy Grofibrat 200 nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn lub wpływ ten jest nieistotny.

4.8    Działania niepożądane

Do najczęściej raportowanych działań niepożądanych przy stosowaniu fenofibratu należą zaburzenia trawienne, żołądkowe lub jelitowe.

Następujące działania niepożądane były obserwowane w trakcie badania klinicznego kontrolowanego placebo (n=2344) z poniżej przedstawioną częstością:

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Częste

>1/100, <1/10

Niezbyt częste >1/1000, <1/100

Rzadkie >1/10 000, <1/1 000

Bardzo rzadkie <1/10 000 w tym

pojedyncze

przypadki

Częstość

nieznanaa

(nie może być

określona na

podstawie

dostępnych

danych)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Zmniejszenie

stężenia

hemoglobiny,

zmniejszenie

liczby białych

krwinek

Zaburzenia

układu

immunologicz

nego

Nadwrażliwość

Zaburzenia

układu

nerwowego

Bóle głowy

Zaburzenia

naczyniowe

Choroba

zakrzepowo-

zatorowa

(zatorowość

płucna,

zakrzepica żył

głębokich)*

Zaburzenia

układu

oddechowego,

Śródmiąższowe choroby płuc

klatki

piersiowej i śródpiersia

Zaburzenia żołądka i jelit

Objawy przedmiotowe i podmiotowe ze strony żołądka i jelit (bóle brzucha, nudności, wymioty, biegunka i wzdęcia z oddawaniem wiatrów) o umiarkowanej ciężkości

Zapalenie

trzustki*

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zwiększenie aktywności aminotransferaz (patrz punkt 4.4)

Kamica

żółciowa

Zapalenie wątroby (patrz punkt 4.4)

Żółtaczka,

powikłania

kamicy

żółciowej (np.

zapalenie

pęcherzyka

żółciowego,

zapalenie dróg

żółciowych,

kolka

żółciowa itp.)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Nadwrażliwość

skóry

(np. wysypka,

świąd,

pokrzywka)

Łysienie

Nadwrażliwość na światło

Zaburzenia mięśniowo -szkieletowe i tkanki łącznej

Zaburzenia mięśni (np. mialgie, zapalenie mięśni, skurcze i osłabienie mięśni)

Rabdomioliza

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Zaburzenia

potencji

Badania

diagnostyczne

Zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi

Zwiększenie stężenia mocznika we krwi

* W randomizowanym, kontrolowanym placebo badaniu FIELD przeprowadzonym z udziałem 9795 pacjentów z cukrzycą typu 2, zaobserwowano znamienny statystycznie wzrost przypadków zapalenia

trzustki u pacjentów przyjmujących fenofibrat w porównaniu z pacjentami otrzymującymi placebo (0,8% do 0,5%; p=0,031). W tym samym badaniu odnotowano znamienny statystycznie wzrost występowania zatorowości płucnej (0,7% w grupie otrzymującej placebo do 1,1% w grupie otrzymującej fenofibrat; p=0,022) i nieznamienny statystycznie wzrost występowania zakrzepicy żył głębokich (placebo: 1,0% [48/4900 pacjentów], fenofibrat: 1,4% [67/4895 pacjentów]; p=0,074).

a Dodatkowo do działań niepożądanych raportowanych w trakcie badania klinicznego, następujące działania niepożądane były zgłaszane spontanicznie po wprowadzeniu leku do obrotu. Nie można było określić precyzyjnie częstości występowania tych działań niepożądanych i zostały zakwalifikowane jako „częstość nieznana”.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Rabdomioliza.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Śródmiąższowe choroby płuc

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu

leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane

działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

PL-02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Raportowano bardzo rzadkie przypadki przedawkowania fenofibratu. W większości przypadków nie występowały objawy przedawkowania.

Brak swoistej odtrutki. Jeśli podejrzewa się przedawkowanie, należy je leczyć objawowo i zastosować leczenie podtrzymujące, jeśli jest to konieczne. Fenofibrat nie może być usunięty na drodze hemodializy.

5    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: lek hipolipemizujący, hamujący syntezę cholesterolu i trójglicerydów, fibrat; kod ATC: C10AB05.

Działanie fenofibratu obniżające stężenie lipidów we krwi obserwowane w badaniach klinicznych, zostało wyjaśnione w badaniach in-vivo na myszach transgenicznych i ludzkich kulturach komórek wątrobowych. Obniżenie stężenia lipidów następuje poprzez aktywację receptorów jądrowych typu a (PPARa, ang. Peroxisome Proliferator Activated Receptor type a). Fenofibrat zwiększa lipolizę i eliminację z surowicy krwi cząstek bogatych w triglicerydy poprzez aktywację lipazy lipoproteinowej i zmniejszenie produkcji apolipoproteiny CIII. Aktywacja PPARa prowadzi również do zwiększenia syntezy apolipoprotein AI i AII oraz cholesterolu HDL.

Wpływ fenofibratu na lipoproteiny prowadzi do obniżenia frakcji o bardzo niskiej i niskiej gęstości (VLDL i LDL) zawierające apolipoproteinę B i zwiększa frakcje lipoprotein o wysokiej gęstości (HDL) zawierające apolipoproteiny AI i AII.

Dodatkowo, poprzez zmianę syntezy i katabolizmu frakcji VLDL fenofibrat nasila usuwanie frakcji LDL i obniża stężenie LDL, które jest zwiększone w aterogennej dyslipidemii i stanowi czynnik ryzyka wystąpienia choroby niedokrwiennej serca.

Badania kliniczne z fenofibratem wykazały zmniejszenie stężenia cholesterolu całkowitego od 20% do 25%, triglicerydów od 40% do 50% i zwiększenie frakcji HDL cholesterolu od 10% do 30%.

U pacjentów z hipercholesterolemią, u których stężenie cholesterolu LDL zostało obniżone od 20% do 30%, efekt całkowity wynika z obniżenia wskaźników aterogenności tzn. stosunku cholesterolu całkowitego do cholesterolu HDL, cholesterolu LDL do cholesterolu HDL lub ApoB do ApoAI.

Badania kliniczne u pacjentów z podwyższonym stężeniem fibrynogenu i Lp(a) leczonych

fenofibratem wykazały znaczące obniżenie tych wskaźników.

Wyniki badania DAIS (ang. Diabetes Atherosclerosis Intervention Study) wykazały w badaniu angiograficznym, że fenofibrat znacznie obniża postęp miażdżycy naczyń wieńcowych, u pacjentów z cukrzycą typu 2 i hiperlipoproteinemią. DAIS było badaniem podwójnie zaślepionym, randomizowanym, kontrolowanym placebo, w którym brało udział 418 pacjentów z cukrzycą typu 2 i hiperlipoproteinemią (średni cholesterol całkowity 5,57 mmol/l, trójglicerydy 2,54 mmol/l, cholesterol LDL 3,37 mmol/l, cholesterol HDL 1,03 mmol/l). Leczenie fenofibratem przez średnio 38 tygodni spowodowało znaczące obniżenie postępu miażdżycy naczyń wieńcowych ocenione ilościowo na 40% na podstawie angiografii wieńcowej.

Obserwowano zmniejszenie żółtaków podczas leczenia fenofibratem.

Ponadto fenofibrat powoduje zmniejszenie stężenia kwasu moczowego we krwi.

Wykazano, że fibraty mogą łagodzić epizody choroby niedokrwiennej serca, jednakże nie wykazano, że obniżają one niezależną od przyczyny śmiertelność przy stosowaniu w pierwotnej i wtórnej profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych.

Badanie nad lipidami „Działanie na rzecz kontroli ryzyka chorób sercowo-naczyniowych u pacjentów z Cukrzycą” (ACCORD; ang. Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes) było badaniem randomizowanym, kontrolowanym z wykorzystaniem placebo, przeprowadzonym u 5518 pacjentów z cukrzycą typu 2, którzy byli leczeni fenofibratem jako dodatkiem do symwastatyny. Leczenie fenofibratem z symwastatyną w porównaniu z leczeniem symwastatyną w monoterapii nie skutkowało żadnymi znaczącymi różnicami w złożonym, głównym punkcie końcowym: niezakończony zgonem zawał mięśnia sercowego, niezakończony zgonem udar lub zgon związany z układem sercowo-naczyniowym (wskaźnik ryzyka 0,92, 95% CI 0,79-1,08, p = 0,32; całkowite obniżenie ryzyka: 0,74%). W uprzednio określonej podgrupie pacjentów z dyslipidemią składającej się z pacjentów, którzy w punkcie początkowym znajdują się w najniższym tercylu stężenia cholesterolu HDL (<34 mg/dl lub 0,88 mmol/l) oraz w najwyższym tercylu stężenia trójglicerydów (>204 mg/dl lub 2,3 mmol/l), leczenie fenofibratem w skojarzeniu z symwastatyną wykazało względne obniżenie o 31% dla złożonego, głównego punktu końcowego, w porównaniu do monoterapii symwastatyną

(wskaźnik ryzyka 0,69, 95% CI 0,49-0,97, p = 0,03; całkowite obniżenie ryzyka: 4,95%). Inna analiza uprzednio określonej podgrupy wykazała, że istnieje statystycznie istotna zależność leczenia od płci (p = 0,01), wskazując na możliwą korzyść z łączonego leczenia u mężczyzn (p = 0,037), jednak potencjalnie wyższe ryzyko wystąpienia głównego punktu końcowego u kobiet otrzymujących łączone leczenie, w porównaniu do monoterapii symwastatyną (p = 0,069). Nie obserwowano tego efektu w opisywanej wcześniej grupie pacjentów z dyslipidemią, jednakże nie wykazano również w sposób bezpośredni korzyści ze stosowania fenofibratu z symwastatyną u kobiet z dyslipidemią. Dodatkowo, w tej podgrupie pacjentów nie można wykluczyć działania szkodliwego.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie fenofibratu w przewodzie pokarmowym wzrasta podczas przyjmowania leku z pokarmem. Średnie stężenie w osoczu wynosi około 10 - 15 pg/ml po zastosowaniu całkowitej dobowej dawki 200 mg fenofibratu mikronizowanego.

Po podaniu doustnym fenofibrat ulega szybkiej hydrolizie z udziałem esterazy do aktywnego metabolitu -kwasu fenofibrynowego.

Niezmieniony produkt nie znajduje się w osoczu.

Kwas fenofibrynowy, główny metabolit znajdujący się we krwi wykazuje wysoki stopień wiązania z białkami osocza (więcej niż 99%) i może wypierać antagonistów witaminy K z wiązań z białkami i potencjalnie powodować nasilenie ich działania przeciwzakrzepowego.

Maksymalne stężenie w osoczu zostaje osiągnięte po upływie średnio 5 godzin od zastosowania leku.

Okres półtrwania kwasu fenofibrynowego w osoczu krwi wynosi około 20 godzin.

Lek wydalany jest głównie z moczem: 70% w ciągu 24 godzin i 88% w ciągu 6 dni. Podczas tego czasu całkowite wydalanie z moczem i kałem sięga 93%. Praktycznie cały lek wydalany jest w postaci kwasu fenofibrynowego (9-11%) i jego glukuronowych pochodnych.

Badania kinetyczne wykazały brak kumulacji po podaniu wielokrotnym.

Hemodializa nie powoduje usunięcia fenofibratu z organizmu.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach toksyczności przewlekłej nie wykazano toksyczności specyficznej związanej z fenofibratem. Wyniki badania mutagenności fenofibratu są negatywne.

U myszy i szczurów nowotwór wątroby wystąpił po dużej dawce i był on spowodowany proliferacją peroksysomów. Ta zmiana występowała u małych gryzoni i nie była obserwowana u innych gatunków zwierząt. Nie ma to wpływu na stosowanie fenofibratu w dawkach terapeutycznych u ludzi.

Badania na myszach, szczurach i królikach nie wykazały żadnego działania teratogennego. Działanie embriotoksyczne wystąpiło po dawce równoważnej z toksyczną dla matki. Przedłużenie okresu ciąży, jak również trudności podczas porodu były obserwowane po podaniu dużych dawek. Nie obserwowano wpływu na płodność.

6    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza jednowodna Skrobia kukurydziana żelowana Krospowidon mikronizowany Magnezu stearynian Sodu laurylosiarczan Żelaza tlenek czerwony Żelaza tlenek żółty Tytanu dwutlenek Żelatyna

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3    Okres ważności 4 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii oranż Al / PVC w tekturowym pudełku 30 kapsułek

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Bez specjalnych wymagań

7    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o. o.

05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. ks. J. Poniatowskiego 5 Polska

tel.: (22) 755 50 81

8    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 4921

9 DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 28.04.2000 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 26.02.2013 r.

10 DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

9

Grofibrat 200