Imeds.pl

Guajazyl 100 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Guajazyl, 100 mg, tabletki

Guaifenesinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Guajazyl i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Guajazyl

3.    Jak stosować Guajazyl

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Guaj azyl

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Guajazyl i w jakim celu się go stosuje

Guajazyl jest lekiem wykrztuśnym. Po podaniu doustnym zwiększa objętość wydzieliny śluzowej w oskrzelach i tchawicy, a także zmniejsza jej lepkość. Łagodzi kaszel i ułatwia odkrztuszanie.

Wskazania do stosowania leku Guajazyl

Lek wykrztuśny stosowany w leczeniu kaszlu.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Guajazyl Kiedy nie stosować leku Guajazyl:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-    u dzieci w wieku poniżej 3 lat, ze względu na brak danych o bezpieczeństwie stosowania. Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Guajazyl należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Jeśli kaszel jest uporczywy, utrzymuje się ponad tydzień, powraca, towarzyszy mu gorączka, wysypka lub uporczywe bóle głowy należy porozumieć się z lekarzem, gdyż kaszel może być objawem ciężkiej choroby.

Nie należy stosować leku bez zalecenia lekarza u osób palących tytoń, pacjentów z astmą oskrzelową, przewlekłym zapaleniem oskrzeli lub rozedmą płuc.

Produkty metabolizmu gwajafenezyny mogą wpływać na wyniki oznaczeń laboratoryjnych kwasu 5-hydroksyindolooctowego (5-HIAA) oraz kwasu wanilinomigdałowego (VMA); nie powodują jednak fałszywych, pozytywnych wyników u osób zdrowych.

Guajazyl a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

U osób z nadciśnieniem, chorobami serca, cukrzycą, chorobami naczyń obwodowych, przerostem gruczołu krokowego i jaskrą, przyjmujących fenylopropanoloaminę, Guajazyl należy stosować ostrożnie.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie przeprowadzono dostatecznie udokumentowanych badań dotyczących stosowania leku u kobiet w ciąży. Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Nie wiadomo, czy lek przenika do mleka kobiet karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Zaleca się zachowanie ostrożności podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, ponieważ lek u niektórych osób może powodować zawroty głowy.

3. Jak stosować Guajazyl

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza czy farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek stosuje się doustnie.

Zalecana dawka

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, zazwyczaj stosowana dawka leku Guajazyl to:

- u dzieci w wieku powyżej 3 lat: % do 1 tabletki 3 razy na dobę, co 6 godzin.

- u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 3 do 4 tabletek 3 lub 4 razy na dobę, co 6 godzin.

Dawkę leku należy popić wodą.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Guajazyl

Nie spotykano ciężkich zaburzeń po zażyciu nawet znacznych dawek gwajafenezyny. Objawami w takich wypadkach są nudności i wymioty, mogą wystąpić bóle żołądka, biegunka lub senność.

W przypadku przedawkowania lekarz zastosuje leczenie objawowe.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Guajazyl

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Guajazyl

Odstawienie leku nie powoduje wystąpienia objawów niepożądanych.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.


Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zaburzenia żołądka i jelit

Uczucie dyskomfortu w żołądku, nudności, wymioty, biegunka.

Zaburzenia układu nerwowego Zawroty głowy, bóle głowy.

Zaburzenia układu immunologicznego Wysypka skórna, pokrzywka.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do: Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: +48 22 49 21 301

Faks: +48 22 49 21 309,

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Guajazyl

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Guajazyl

-    Substancj ą czynną leku jest gwaj afenezyna.

1 tabletka zawiera 100 mg gwajafenezyny.

-    Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: skrobia kukurydziana, talk, magnezu stearynian, powidon, celuloza mikrokrystaliczna.

Jak wygląda Guajazyl i co zawiera opakowanie

Opakowanie zawiera: 20 tabletek (pojemnik z polietylenu) lub 50 tabletek (blistry w pudełku tekturowym).

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Chemiczno-Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy ESPEFA

ul J. Lea 208

30-133 Kraków, Polska

tel. 12 639 27 27

Informacja dla osób niewidomych i słabowidzących: 800-007-777 Data ostatniej aktualizacji ulotki: