+ iMeds.pl

Guajazyl 125 mg/5 mlUlotka Guajazyl

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Guajazyl, 125 mg/5 ml, syrop

Guaifenesinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Guajazyl i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Guajazyl

3.    Jak stosować Guajazyl

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Guaj azyl

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Guajazyl i w jakim celu się go stosuje

Guajazyl jest lekiem wykrztuśnym. Po podaniu doustnym zwiększa objętość wydzieliny śluzowej w oskrzelach i tchawicy, a także zmniejsza jej lepkość. Łagodzi kaszel i ułatwia odkrztuszanie.

Wskazania do stosowania leku Guajazyl

Lek wykrztuśny stosowany w leczeniu kaszlu.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Guajazyl Kiedy nie stosować leku Guajazyl:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-    u dzieci w wieku poniżej 6 lat;

-    u pacjentów z niewydolnością wątroby, chorobą alkoholową, padaczką, uszkodzeniami mózgu, chorobami psychicznymi - ze względu na zawartość etanolu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Guajazyl należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Jeśli kaszel jest uporczywy, utrzymuje się ponad tydzień, powraca, towarzyszy mu gorączka, wysypka lub uporczywe bóle głowy należy porozumieć się z lekarzem, gdyż kaszel może być objawem ciężkiej choroby.

Nie należy stosować leku bez zalecenia lekarza u osób palących tytoń, pacjentów z astmą oskrzelową, przewlekłym zapaleniem oskrzeli lub rozedmą płuc.

Produkty metabolizmu gwajafenezyny mogą wpływać na wyniki oznaczeń laboratoryjnych kwasu 5-hydroksyindolooctowego (5-HIAA) oraz kwasu wanilinomigdałowego (VMA); nie powodują jednak fałszywych, pozytywnych wyników u osób zdrowych.

Guajazyl a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

U osób z nadciśnieniem, chorobami serca, cukrzycą, chorobami naczyń obwodowych, przerostem gruczołu krokowego i jaskrą, przyjmujących fenylopropanoloaminę, Guajazyl należy stosować ostrożnie.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Guajazyl nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią, ze względu na zawartość etanolu.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

15 ml syropu (1 łyżka stołowa), pojedyncza dawka dla dorosłych, zawiera 562 mg etanolu (alkoholu). Etanol wywiera wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, a także zmniejsza sprawność psychoruchową (np. pływanie, praca na wysokości).

Guajazyl zawiera sacharozę

Lek zawiera 9,86 g sacharozy (cukru) w 15 ml syropu (1 łyżka stołowa). Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Guajazyl zawiera barwnik azowy czerwień koszenilową (E 124)

Lek może powodować reakcje alergiczne.

Guajazyl zawiera etylu parahydroksybenzoesan

Lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Guajazyl zawiera etanol

15 ml syropu (1 łyżka stołowa), pojedyncza dawka dla dorosłych, zawiera 562 mg etanolu.

Należy wziąć to pod uwagę podczas stosowania u kobiet ciężarnych lub karmiących piersią, dzieci i u osób z grup wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobą wątroby lub z padaczką. Szkodliwe dla osób z chorobą alkoholową.

3. Jak stosować Guajazyl

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek stosuje się doustnie.

1 łyżeczka do herbaty zawiera 5 ml, to jest 6,2 g syropu.

1 łyżka stołowa zawiera 15 ml, to jest 18,7 g syropu.

Zalecana dawka

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, zazwyczaj stosowana dawka leku Guajazyl to:

-    u dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 5 ml syropu (1 łyżeczka do herbaty) 3 lub 4 razy na dobę.

-    u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 15 ml syropu (1 łyżka stołowa) 3 lub 4 razy na dobę.

Syrop zażywać po posiłku, popijając małą ilością płynu.

Nie zażywać dwóch dawek równocześnie.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Guajazyl

Nie spotykano ciężkich zaburzeń po zażyciu nawet znacznych dawek gwajafenezyny. Objawami w takich wypadkach są nudności i wymioty, mogą wystąpić bóle żołądka, biegunka lub senność.

W przypadku przedawkowania lekarz zastosuje leczenie objawowe.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Guajazyl

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Guajazyl

Odstawienie leku nie powoduje wystąpienia objawów niepożądanych.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Zaburzenia żołądka i jelit: uczucie dyskomfortu w żołądku, nudności, wymioty, biegunka.

Zaburzenia układu nerwowego: zawroty głowy, bóle głowy.

Zaburzenia układu immunologicznego: wysypka skórna, pokrzywka.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: +48 22 49 21 301, Faks: +48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Guajazyl

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Okres ważności po otwarciu opakowania: 28 dni.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Zawartość opakowania i inne informacje

6.


Co zawiera Guajazyl

-    Substancj ą czynną leku jest gwaj afenezyna.

5 ml syropu zawiera 125 mg gwajafenezyny.

-    Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: sacharoza, czerwień koszenilowa (E 124), etylu parahydroksybenzoesan, etanol, esencja rumowa spożywcza, powidon, woda oczyszczona.

Jak wygląda Guajazyl i co zawiera opakowanie

Butelka ze szkła brunatnego z aluminiową zakrętką zawiera 150 g lub 200 g syropu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Chemiczno-Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy ESPEFA ul J. Lea 208, 30-133 Kraków, Polska, tel. 12 639 27 27

Informacja dla osób niewidomych i słabowidzących: 800-007-777

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Guajazyl

Charakterystyka Guajazyl

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Guajazyl, 125 mg/5 ml, syrop

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY i ILOŚCIOWY

5 ml syropu zawiera 125 mg gwajafenezyny (Guaifenesinum).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: sacharoza, czerwień koszenilowa (E 124), etylu parahydroksybenzoesan, etanol.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Syrop

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Lek wykrztuśny stosowany w leczeniu kaszlu.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

1 łyżeczka do herbaty zawiera 5 ml, to jest 6,2 g syropu.

1 łyżka stołowa zawiera 15 ml, to jest 18,7 g syropu.

Dzieci i młodzież

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 5 ml syropu (1 łyżeczka do herbaty) 3 lub 4 razy na dobę.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 15 ml syropu (1 łyżka stołowa) 3 lub 4 razy na dobę.

Nie zażywać dwóch dawek produktu leczniczego równocześnie. Odstawienie syropu Guajzyl nie powoduje wystąpienia objawów niepożądanych. Syrop zażywać po posiłku, popijając małą ilością płynu.

Sposób podawania: podanie doustne.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Jeśli kaszel jest uporczywy, utrzymuje się dłużej niż tydzień, powraca lub towarzyszy mu gorączka, wysypka lub uporczywe bóle głowy, należy ustalić przyczynę kaszlu i podjąć właściwe leczenie, gdyż kaszel może być objawem poważnych schorzeń.

U osób palących tytoń, pacjentów z astmą oskrzelową, przewlekłym zapaleniem oskrzeli lub rozedmą płuc, gwajafenezynę należy stosować ostrożnie i po rozważeniu przez lekarza stosunku korzyści do ryzyka.

Produkt leczniczy zawiera sacharozę.

Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować produktu leczniczego.

Produkt leczniczy zawiera barwnik azowy czerwień koszenilową (E 124).

Produkt może powodować reakcje alergiczne.

Produkt leczniczy zawiera etylu parahydroksybenzoesan.

Produkt może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Produkt leczniczy zawiera etanol.

15 ml syropu (1 łyżka stołowa), pojedyncza dawka dla dorosłych, zawiera 562 mg etanolu.

Ze względu na zawartość etanolu produktu nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat, a także u pacjentów z niewydolnością wątroby, chorobą alkoholową, padaczką, przy uszkodzeniach mózgu i chorobach psychicznych.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

U osób z nadciśnieniem, chorobami serca, cukrzycą, chorobami naczyń obwodowych, przerostem gruczołu krokowego i jaskrą, przyjmujących fenylopropanoloaminę, gwajafenezynę należy stosować ostrożnie.

Produkty metabolizmu gwajafenezyny mogą wpływać na wyniki oznaczeń laboratoryjnych kwasu 5-hydroksyindolooctowego (5-HIAA) oraz kwasu wanilinomigdałowego (VMA); nie powodują jednak fałszywych, pozytywnych wyników u osób zdrowych.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Produktu leczniczego Guajazyl nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią ze względu na zawartość etanolu.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

15 ml syropu (1 łyżka stołowa), pojedyncza dawka dla dorosłych, zawiera 562 mg etanolu.

Etanol wywiera wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, a także zmniejsza sprawność psychoruchową (np. pływanie, praca na wysokości).

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane wymienione poniżej zostały pogrupowane według układów i narządów, których dotyczyły.

Zaburzenia żołądka i jelit

Uczucie dyskomfortu w żołądku, nudności, wymioty, biegunki.

Zaburzenia układu nerwowego

Zawroty głowy, bóle głowy.

Zaburzenia układu immunologicznego Wysypka skórna, pokrzywka.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Brak danych o ciężkich zaburzeniach po zażyciu nawet znacznych dawek gwajafenezyny. Objawami są nudności i wymioty, mogą wystąpić bóle żoładka, biegunka lub senność.

W przypadku przedawkowania zaleca się leczenie objawowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki wykrztuśne, gwajafenezyna Kod ATC: R05CA03

Gwajafenezyna wykazuje działanie wykrztuśne. Po podaniu doustnym zwiększa objętość wydzieliny śluzowej w oskrzelach i tchawicy, a także zmniejsza jej lepkość. Dzięki temu łagodzi kaszel i ułatwia odkrztuszenie wydzieliny. Mechanizm działania nie jest ostatecznie poznany; wiąże się go albo z bezpośrednim działaniem na gruczoły wydzielnicze albo z podrażnianiem błony śluzowej żołądka i zwiększaniem wydzielania śluzu w oskrzelach na drodze odruchowej.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Gwajafenezyna bardzo szybko wchłania się z przewodu pokarmowego, a jej okres półtrwania wynosi około 1 godziny. Metabolizowana jest w wątrobie i wydalana z moczem w postaci związków nieaktywnych biologicznie.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych nieklinicznych o znaczeniu klinicznym.

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Sacharoza

Czerwień koszenilowa (E 124)

Etylu parahydroksybenzoesan Etanol

Esencja rumowa spożywcza Powidon

Woda oczyszczona 6.2 Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

Okres ważności po otwarciu opakowania: 28 dni

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka ze szkła brunatnego z aluminiową zakrętką.

1 butelka 150 g 1 butelka 200 g

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Bez specjalnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Chemiczno-Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy ESPEFA

ul. J. Lea 208

30-133 Kraków, Polska

tel. 12 639 27 27

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/1291

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA.

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 12.11.1957 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Guajazyl