+ iMeds.pl

Guttae stomachicae -Ulotka Guttae stomachicae

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

GUTTAE STOMACHICAE

Krople doustne

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek Guttae Stomachicae ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Guttae Stomachicae i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Guttae Stomachicae

3.    Jak stosować lek Guttae Stomachicae

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Guttae Stomachicae

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK GUTTAE STOMACHICAE I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny do stosowania w określonych wskazaniach, wynikających z jego długotrwałego stosowania.

Wskazania

Tradycyjnie stosowany jako środek pobudzający wydzielanie soków trawiennych w zaburzeniach trawienia (niestrawność, wzdęcia, brak łaknienia).

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU GUTTAE STOMACHICAE

Kiedy nie stosować leku Guttae Stomachicae

- w nadwrażliwość na składniki produktu

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Guttae Stomachicae 15 kropli leku zawiera około 0,25 g alkoholu etylowego, z tego względu nie zaleca się stosowania u pacjentów z chorobami wątroby, padaczką, uszkodzeniem mózgu lub chorobą umysłową oraz u osób z chorobą alkoholową.

Ciąża i karmienie piersią

Ze względu na brak danych nie zaleca się stosowania u kobiet w ciąży i karmienia piersią; przed użyciem należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Zawartość etanolu w preparacie wynosi około 65,0% ^ 75,0% etanolu. Dawka jednorazowa 15 kropli zawiera około 0,25 g alkoholu, co jest równoważne 6,3 ml piwa lub 2,6 ml wina. Dawka jednorazowa 40 kropli zawiera około 0,8 g etanolu, co jest równoważne 20 ml piwa lub 8 ml wina.

Ze względu na zawartość etanolu lek może wpływać na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn.

Stosowanie innych leków

Obecny w Guttae Stomachicae Intrakt z dziurawca może osłabiać działanie cyklosporyn, digoksyny, doustnych środków antykoncepcyjnych, indynawiru, teofiliny, warfaryny.

3. JAK STOSOWAĆ LEK GUTTAE STOMACHICAE

Stosować doustnie.

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 15-40 kropli (co odpowiada 0,6-2 ml) - na pół szklanki wody, 3-4 razy dziennie 30 minut przed jedzeniem lub doraźnie w zaburzeniach trawienia.

Stosowanie u dzieci

Ze względu na brak danych i zawartość alkoholu nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 12 roku życia.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Guttae Stomachicae jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Pominięcia zastosowania leku Guttae Stomachicae

W przypadku pominięcia zastosowania leku Guttae Stomachicae należy kontynuować leczenie stosując lek Guttae Stomachicae jak zwykle, zgodnie z zaleceniami.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Guttae Stomachicae

Nie są dostępne dane dotyczące przedawkowania leku, jednakże w przypadku przedawkowania leku przez osoby kierujące pojazdami istnieje możliwość osłabienia zdolności psychofizycznych i wykrycia alkoholu w powietrzu wydychanym.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Guttae Stomachicae może powodować działanie niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ze względu na obecność w kroplach intraktu z dziurawca może wystąpić uwrażliwienie skóry na promieniowanie nadfioletowe, zwłaszcza u osób z jasną karnacją.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK GUTTAE STOMACHICAE

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Lek przechowywać w temperaturze nie przekraczającej 25oC, chronić od światła.

Dopuszcza się lekkie zmętnienie powstałe podczas przechowywania.

Nie stosować leku Guttae Stromachicae po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INORMACJE Co zawiera lek Guttae Stomachicae

Substancjami czynnymi leku są: nalewka kozłkowa, nalewka miętowa, intrakt z dziurawca i i nalewka gorzka.

100 g kropli zawiera:

Valerianae tinctura (1:4-5)

25,0 g

Ekstrahent - etanol 70o

Menthae piperitae tinctura (1:19-21)

25,0 g

Ekstrahent - etanol 90o

Hyperici intractum (1:1)

25,0 g

Ekstrahent - etanol 70o

Amara tinctura (1:4-5) ex:

25,0 g

Gentianae radice

60 cz.

Menyanthidis folio

60 cz.

Aurantii amari pericarpio

50 cz.

Ekstrahent - etanol 70o

Lek zawiera około 65,0% ^ 75,0% (v/v) etanolu

Jak wygląda lek Guttae Stomachicae i co zawiera opakowanie

Lek ma postać płynu doustnego barwy zielonawo-brunatnej.

Dostępne opakowania

Butelka ze szkła brunatnego z zakrętką z PE z pierścieniem gwarancyjnym i kroplomierzem PE po 25g, 35g i 50g preparatu.

Nie wszystkie opakowania dostepne są w sprzedaży.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Farmaceutyczne Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Analityczno-Handlowe „PROLAB” Halkiewicz i Ratajczyk spj.,

Paterek, ul. Przemysłowa 3, 89-100 Nakło n/Notecią

Telefon: 52 386 73 10    Telefax: 52 386 73 23

Data zatwierdzenia ulotki:

3

Guttae stomachicae

Charakterystyka Guttae stomachicae

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO

GUTTAE STOMACHICAE

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

100 g kropli zawiera:

Valerianae tinctura (1:4-5)

25,0 g

Ekstrahent - etanol 70o

Menthae piperitae tinctura (1:19-21)

25,0 g

Ekstrahent - etanol 90o

Hyperici intractum (1:1)

25,0 g

Ekstrahent - etanol 70o

Amara tinctura (1:4-5) ex:

25,0 g

Gentianae radice

60 cz.

Menyanthidis folio

60 cz.

Aurantii amari pericarpio

50 cz.

Ekstrahent - etanol 70o

Produkt leczniczy zawiera około 65,0% ^ 75,0% (v/v) etanolu

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krople doustne

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny, którego wskazania opierają się wyłącznie na długim okresie stosowania.

4.1. Wskazania do stosowania

Zaburzenia trawienia (niestrawność, wzdęcia), brak łaknienia

4.2.    Dawkowanie i sposób podania

Stosować doustnie.

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 15-40 kropli (co odpowiada 0,6 - 2 ml) - na pół szklanki wody, 3-4 razy dziennie 30 minut przed jedzeniem lub doraźnie w zaburzeniach trawienia.

4.3. Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Dawka jednorazowa 15 kropli zawiera około 0,25 g alkoholu, co jest równoważne 6,3 ml piwa lub 2,6 ml wina. Dawka jednorazowa 40 kropli zawiera około 0,8 g etanolu, co jest równoważne 20 ml piwa lub 8 ml wina. Z tego względu nie zaleca się stosowania u pacjentów z chorobami wątroby, padaczką, uszkodzeniem mózgu lub chorobą umysłową oraz u osób z chorobą alkoholową.

Ze względu na brak danych nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 12 roku życia.

4.5.    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

W wyniku indukcji izoenzymów cytochromu P-450 przez substancje zawarte w wyciągu z dziurawca następuje szybsze obniżanie poziomu we krwi niektórych leków, co w konsekwencji może osłabiać ich działanie. Dotyczy to cyklosporyn, digoksyny, doustnych środków antykoncepcyjnych, indynawiru, teofiliny, warfaryny. Nie należy stosować wyciągu z dziurawca łącznie z inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny.

4.6.    Ciąża i laktacja

Nie zaleca się stosowania preparatu w okresie ciąży i karmienia piersią, ponieważ nie wykonano dotychczas badań klinicznych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń

Zawartość etanolu w preparacie wynosi około 65,0% ^ 75,0% (v/v). W 15 kroplach preparatu znajduje się około 0,25 g etanolu, w 40 kroplach - około 0,8 g etanolu. Ze względu na zawartość etanolu lek może wpływać na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn.

4.8.    Działanie niepożądane:

Hyperycyna zawarta w intrakcie z dziurawca podczas długotrwałego przyjmowania, zwłaszcza u osób o jasnej karnacji może powodować reakcje fototoksyczne (wysypka, zaczerwienie skóry wystawianej na słońce)

4.9.    Przedawkowanie

Nie są znane przypadki przedawkowania

5.0.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Guttae Stomachicae jest tradycyjnie stosowany jako środek pobudzający wydzielanie soków trawiennych w zaburzeniach trawienia.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Brak danych.

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Guttae Stomachicae jest stosowany od wielu lat u ludzi i jest uważany za bezpieczny. Badań toksyczności nie przeprowadzono.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1. Wykaz substancji pomocniczych

Nie dotyczy

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie stwierdzono

6.3.    Okres ważności

2 lata

6.4.    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Produkt leczniczy należy przechowywać w temperaturze nie przekraczającej 25oC, chronić od światła. Dopuszcza się lekkie zmętnienie powstałe podczas przechowywania.

6.5.    Rodzaj i zawartość pojemnika

Butelka ze szkła brunatnego z zakrętką z PE z pierścieniem gwarancyjnym i kroplomierzem PE po 25g, 35g i 50g preparatu.

Nie wszystkie opakowania dostępne są w sprzedaży.

6.6.    Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostałości

Lek nie wymaga specjalnej instrukcji

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Farmaceutyczne Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Analityczno - Handlowe „PROLAB” Halkiewicz i Ratajczyk sp.j. Paterek, ul. Przemysłowa 3, 89-100 Nakło n/Notecią, tel. 52 386 73 10, fax 52 386 73 23

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

7958

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data pierwszego wpisu    21 października 1998

Data pierwszego przedłużenia    19 stycznia 2005

Data drugiego przedłużenia    05 listopada 2008

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

3

Guttae stomachicae