+ iMeds.pl

Gynaika 1 mg + 0,5 mgUlotka Gynaika

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Estradiol+Norethisterone acetate Sandoz, 1 mg + 0,5 mg, tabletki powlekane

Estradiolum + Norethisteroni acetas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Estradiol+Norethisterone acetate Sandozi w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Estradiol+Norethisterone acetate Sandoz

3.    Jak stosować lek Estradiol+Norethisterone acetate Sandoz

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Estradiol+Norethisterone acetate Sandoz

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Estradiol+Norethisterone acetate Sandozi w jakim celu się go stosuje

Estradiol+Norethisterone acetate Sandozjest lekiem hormonalnej terapii zastępczej (HTZ). Zawiera dwa typy żeńskich hormonów, estrogen i progestagen. Estradiol+Norethisterone acetate Sandozstosowana jest u kobiet po menopauzie po upływie przynajmniej 1 roku od ostatniego naturalnego krwawienia miesięcznego.

Estradiol+Norethisterone acetate Sandozjest stosowana w:

   Łagodzeniu objawów występujących po menopauzie

W czasie menopauzy, ilość estrogenów produkowanych przez organizm kobiety zmniejsza się. Może to powodować objawy, takie jak: zaczerwienienie twarzy, karku i klatki piersiowej („uderzenia gorąca”). Estradiol+Norethisterone acetate Sandozłagodzi te objawy po menopauzie. Lekarz zaordynuje lek Estradiol+Norethisterone acetate Sandoztylko jeśli objawy pacjentki utrudniają życie codzienne.

   Zapobieganiu osteoporozie

Po menopauzie u niektórych kobiet może wystąpić kruchość kości (osteoporoza). Dostępne opcje leczenia powinny być omówione z lekarzem.

Jeśli u pacjentki stwierdza się wysokie ryzyko złamań w związku z osteoporoza i inne leki są nieodpowiednie, Estradiol+Norethisterone acetate Sandozmoże zostać zastosowana w celu zapobiegania osteoporozie po menopauzie.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Estradiol+Norethisterone acetate Sandoz Historia choroby i regularne badania kontrolne

Stosowanie HTZ niesie ze sobą ryzyko, które musi być brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu przyjmowania leku, czy też kontynuacji jego przyjmowania.

Doświadczenie w leczeniu kobiet z przedwczesną menopauzą (ze względu na niewydolność jajników lub zabieg) jest ograniczone. Jeśli pacjentka ma przedwczesną menopauzę, ryzyko stosowania HTZ może być inne. Należy skonsultować się z lekarzem.

Przed rozpoczęciem (lub ponownym rozpoczęciem) przyjmowania Estradiol+Norethisterone acetate Sandoz, lekarz zapyta o występujące w przeszłości problemy zdrowotne pacjentki oraz jej rodziny. Lekarz może podjąć decyzję o przeprowadzeniu badania fizykalnego. Jeśli to konieczne, może ono obejmować badanie piersi i (lub) ogólne badanie lekarskie.

Po rozpoczęciu przyjmowania Estradiol+Norethisterone acetate Sandoznależy zgłaszać się do lekarza na regularne badania kontrolne (co najmniej raz w roku). Podczas tych przeglądów, zostaną omówione z lekarzem korzyści i ryzyko związane z kontynuacją przyjmowania Estradiol+Norethisterone acetate Sandoz.

Zgodnie z zaleceniami lekarza, należy poddawać się regularnym badaniom przesiewowym piersi. Kiedy nie stosować leku Estradiol+Norethisterone acetate Sandoz:

jeśli którykolwiek z punktów odnosi się do pacjentki. W przypadku wątpliwości do któregokolwiek z punktów poniżej, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem Estradiol+Norethisterone acetate Sandoz.

Kiedy nie stosować Estradiol+Norethisterone acetate Sandoz:

-    jeśli pacjentka ma lub kiedykolwiek miała raka piersi, lub jeśli go podejrzewa

-    jeśli pacjentka ma lub podejrzewa się u niej raka, który jest wrażliwy na estrogeny, np. rak błony śluzowej macicy (endometrium)

-    jeśli pacjentka ma jakiekolwiek niezdiagnozowane krwawienia z pochwy

-    jeśli pacjentka ma lub kiedykolwiek miała nadmierne pogrubienie błony śluzowej macicy

(rozrost endometrium), które nie jest leczone

-    jeśli pacjentka ma lub kiedykolwiek miała zakrzep krwi w żyle (zakrzepica), na przykład w kończynach dolnych (zakrzepica żył głębokich) lub płucach (zatorowość płucna)

-    jeśli pacjentka ma lub kiedykolwiek miała zaburzenia krzepnięcia krwi (np. niedobór białka C, białka S lub antytrombiny)

-    jeśli pacjentka ma lub niedawno przeszła choroby wywołane przez zakrzepy krwi w tętnicach, takie jak zawał serca, udar mózgu lub dławica

-    jeśli pacjentka ma lub kiedykolwiek występowały u niej choroby wątroby i jej wyniki badań czynnościowych wątroby nie powróciły do normy

-    jeśli pacjentka ma rzadką chorobę krwi o nazwie „porfiria”, która jest przekazywana (dziedziczona) w rodzinie

-    jeśli pacjentka ma uczulenie na estradiol, noretysteronu octan lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Jeśli którykolwiek z powyższych warunków pojawia się po raz pierwszy podczas przyjmowania Estradiol+Norethisterone acetate Sandoz, należy natychmiast przerwać leczenie i skonsultować się z lekarzem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli przed rozpoczęciem leczenia występowały u pacjentki którekolwiek z poniższych problemów, ponieważ mogą one powrócić lub nasilić się podczas stosowania leku Estradiol+Norethisterone acetate Sandoz. Jeśli tak, to należy kontaktować się z lekarzem częściej w celu przeprowadzenia kontrolnych badań lekarskich:

-    włókniaki wewnątrz macicy

-    wzrost błony śluzowej macicy poza macicą (endometrioza) lub nadmierny rozrost błony śluzowej macicy w wywiadzie (rozrost endometrium)

-    zwiększone ryzyko rozwoju zakrzepów krwi (patrz „Zakrzepy krwi w żyłach (zakrzepica)”)

-    zwiększone ryzyko wystąpienia raka wrażliwego na estrogeny (np. takiego, jak u matki, siostry lub babki, które miały raka piersi)

-    wysokie ciśnienie krwi

-    choroba wątroby, taka j ak łagodny nowotwór wątroby

-    cukrzyca

-    kamica żółciowa

-    migrena lub silne bóle głowy

-    choroby układu odpornościowego, które mają wpływ na wiele narządów (toczeń rumieniowaty układowy, SLE)

-    padaczka

-    astma

-    choroba wpływająca na błonę bębenkową ucha i słuch (otoskleroza)

-    bardzo duże stężenie tłuszczów we krwi (triglicerydów)

-    zatrzymanie płynów z powodu problemów z sercem lub z nerkami

Należy przerwać stosowanie leku Estradiol+Norethisterone acetate Sandozi niezwłocznie skonsultować się z lekarzem

Jeśli podczas przyjmowania HTZ wystąpi którykolwiek z następujących stanów:

-    którykolwiek z warunków wymienionych w punkcie „Kiedy nie stosować leku Estradiol+Norethisterone acetate Sandoz”

-    zażółcenie skóry lub gałek ocznych (żółtaczka). Mogą to być objawy choroby wątroby

-    duży wzrost ciśnienia krwi (objawami mogą być: ból głowy, zmęczenie, zawroty głowy)

-    bóle głowy typu migrenowego, pojawiające się po raz pierwszy

-    w przypadku zajścia w ciążę

-    w przypadku zauważenia obj awów zakrzepu krwi, takich jak:

•    bolesny obrzęk i zaczerwienienie nóg

•    nagły ból w klatce piersiowej

•    trudności w oddychaniu

Aby uzyskać więcej informacji, patrz „Zakrzepy krwi w żyłach (zakrzepica)”

Uwaga: Estradiol+Norethisterone acetate Sandoznie jest środkiem antykoncepcyjnym. Jeśli upłynęło mniej niż 12 miesięcy od ostatniej miesiączki lub pacjentka jest poniżej 50 roku życia, należy nadal stosować dodatkowe środki antykoncepcyjne w celu zapobiegania ciąży. Należy to skonsultować ze swoim lekarzem prowadzącym.

HTZ i rak

Nadmierne zgrubienie błony śluzowej macicy (rozrost błony śluzowej macicy) i rak błony śluzowej macicy (rak endometrium)

Przyjmując w HTZ wyłącznie estrogeny zwiększa się ryzyko nadmiernego pogrubienia błony śluzowej macicy (rozrost błony śluzowej macicy) oraz raka błony śluzowej macicy (raka endometrium).

Progestagen w leku Estradiol+Norethisterone acetate Sandozchroni przed tym dodatkowym ryzykiem. Nieregularne krwawienia

Pacjentka może mieć nieregularne krwawienia lub mogą występować krople krwi (plamienie) w ciągu pierwszych 3-6 miesięcy od rozpoczęcia przyjmowania leku Estradiol+Norethisterone acetate Sandoz.

Jeśli jednak nieregularne krwawienia:

-    trwają dłużej niż przez pierwszych 6 miesięcy

-    rozpoczęły się po więcej niż 6 miesiącach stosowania leku Estradiol+Norethisterone acetate Sandoz

-    pojawiły się po odstawieniu leku Estradiol+Norethisterone acetate Sandoz należy skontaktować się z lekarzem tak szybko, jak to możliwe.

Rak piersi

Dowody wskazują, że przyjmowanie skojarzonej estrogenowo-progestagenowej i możliwe, że również wyłącznie estrogenowej HTZ zwiększa ryzyko raka piersi. Dodatkowe ryzyko zależy od długości stosowania HTZ. Dodatkowe ryzyko staje się oczywiste w ciągu kilku lat. Jednakże wraca ono do normy w ciągu kilku lat (maksymalnie 5) po zakończeniu leczenia.

Porównanie

U kobiet, niestosujących HTZ, w wieku od 50 do 79 lat, rak piersi będzie zdiagnozowany średnio u 9 do 17 na 1000 pacjentek w 5-letnim okresie. W przypadku kobiet w wieku od 50 do 79 lat, które przyjmują estrogen-progestagen w HTZ w ciągu 5 lat, wystąpi 13 do 23 przypadków na

1000 stosujących (czyli dodatkowe 4 do 6 przypadków).

Należy regularnie badać piersi. Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli pacjentka zauważy jakiekolwiek zmiany, takie jak:

-    wgłębienia skóry

-    zmiany w sutku

-    wszelkie grudki, które można zobaczyć lub wyczuć Rak jajnika

Rak jajnika występuje rzadko. Nieznacznie zwiększone ryzyko raka jajnika odnotowano u kobiet stosujących HTZ przez co najmniej 5 do 10 lat.

U kobiet w wieku od 50 do 69 lat, niestosujących HTZ, rak jajnika w okresie 5-letnim będzie rozpoznany średnio u około 2 kobiet na 1000. Dla kobiet, przyjmujących HTZ przez 5 lat, będzie między 2 a 3 przypadkami na 1000 stosujących (tj. maksymalnie 1 dodatkowy przypadek).

Wpływ HTZ na serce i krążenie

Zakrzepy krwi w żyłach (zakrzepica)

Ryzyko zakrzepów krwi w żyłach jest około 1,3 do 3 - krotnie większe u pacjentek stosujących HTZ niż u niestosujących, zwłaszcza w pierwszym roku leczenia.

Zakrzepy krwi mogą być poważnym problemem, a jeśli przemieszczą się do płuc, mogą spowodować ból w klatce piersiowej, duszności, omdlenia, a nawet śmierć.

Wystąpienie zakrzepu krwi w żyłach jest bardziej prawdopodobne u osób starszych oraz jeśli którakolwiek z poniższych informacji dotyczy pacjentki. Należy poinformować lekarza, jeśli którakolwiek z tych sytuacji dotyczy pacjentki:

-    jeśli pacjentka nie jest w stanie chodzić przez dłuższy czas z powodu poważnej operacji, urazu lub choroby (patrz także punkt 3, Jeśli pacjentka musi mieć operację)

-    jeśli pacjentka ma poważną nadwagę (BMI >30 kg/m2)

-    jeśli pacjentka ma zaburzenia krzepnięcia krwi wymagające długotrwałego przyjmowania leków zapobiegających tworzeniu się zakrzepów

-    jeśli ktoś z bliskich pacjentki kiedykolwiek miał zakrzep krwi w nodze, płucu lub innym narządzie

-    jeśli pacjentka ma toczeń rumieniowaty układowy (SLE ang. systemie lupus erythematosus)

-    jeśli pacj entka ma raka.

W przypadku objawów zakrzepu krwi, patrz "Należy przerwać stosowanie leku Estradiol+Norethisterone acetate Sandozi niezwłocznie skonsultować się z lekarzem"

Porównanie

Przyglądając się kobietom w wieku 50 lat, które nie stosują HTZ, średnio w okresie 5-letnim, należy spodziewać się wystąpienia zakrzepu krwi w żyłach u od 4 do 7 na 1000.

Wśród kobiet w wieku 50 lat, przyjmujących estrogen-progestagen w HTZ przez ponad 5 lat, wystąpi od 9 do 12 przypadków na 1000 stosujących (5 dodatkowych przypadków).

Choroby serca (zawał serca)

Nie ma dowodów, że HTZ zapobiega zawałowi serca.

Kobiety w wieku powyżej 60 lat, które stosują estrogen-progestagen w HTZ są nieco bardziej narażone na choroby serca niż te nieprzyjmujące żadnej HTZ.

Udar

Ryzyko zachorowania na udar mózgu jest około 1,5 razy wyższe u stosujących HTZ niż u niestosujących. Liczba dodatkowych przypadków udaru mózgu w związku ze stosowaniem HTZ wzrasta z wiekiem.

Porównanie

Przyglądając się kobietom w wieku 50 lat, które nie stosują HTZ, w okresie 5-letnim, średnio u 8 na 1000 należy spodziewać się udaru. Wśród kobiet w wieku 50 lat, które przyjmują HTZ ponad 5 lat, wystąpi 11 przypadków na 1000 stosujących (czyli 3 dodatkowe przypadki).

Inne stany

HTZ nie zapobiega utracie pamięci. Istnieją pewne dowody zwiększonego ryzyka utraty pamięci u kobiet rozpoczynających leczenie HTZ po 65 roku życia. Należy omówić to ze swoim lekarzem prowadzącym.

Estradiol+Norethisterone acetate Sandoz a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjentkę obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjentka planuje stosować.

Niektóre leki mogą wpływać na działanie leku Estradiol+Norethisterone acetate Sandoz. Może to prowadzić do nieregularnych krwawień. Dotyczy to następujących leków:

-    stosowanych w leczeniu padaczki (np. fenobarbital, fenytoina i karbamazepina)

-    stosowanych w gruźlicy (takie jak ryfampicyna, ryfabutyna)

-    stosowanych w zakażeniach HIV (takie jak newirapina, efawirenz, rytonawir, telaprewir i nelfinawir)

-    leków ziołowych zawierających dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum).

Inne leki mogą nasilać działanie leku Estradiol+Norethisterone acetate Sandoz:

-    Leki zawierające ketokonazol (lek grzybobójczy).

Badania laboratoryjne

Jeśli konieczne jest badanie krwi, należy powiedzieć lekarzowi lub personelowi laboratorium o przyjmowaniu leku Estradiol+Norethisterone acetate Sandoz, ponieważ lek ten może wpływać na wyniki niektórych badań.

Estradiol+Norethisterone acetate Sandozz jedzeniem i piciem

Tabletki można przyjmować niezależnie od posiłków i picia.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Lek Estradiol+Norethisterone acetate Sandozjest przeznaczony do stosowania wyłącznie u kobiet po menopauzie. Jeśli kobieta zajdzie w ciążę, należy zaprzestać przyjmowania leku i skontaktować się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Estradiol+Norethisterone acetate Sandoznie wpływa na użytkowanie wszelkich maszyn lub zdolność bezpiecznego prowadzenia pojazdu.

Lek Estradiol+Norethisterone acetate Sandozzawiera laktozę jednowodną

Jeśli pacjent został poinformowany przez lekarza, że ma nietolerancję pewnych cukrów, powinien skontaktować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania leku Estradiol+Norethisterone acetate Sandoz.

3. Jak stosować lek Estradiol+Norethisterone acetate Sandoz

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Należy przyjmować jedną tabletkę raz na dobę, zawsze o tej samej porze każdego dnia

Przyjmować tabletkę, popijając szklanką wody.

Należy przyjmować tabletki każdego dnia bez przerwy. Po wykorzystaniu wszystkich 28 tabletek w opakowaniu kalendarzowym należy bezpośrednio rozpocząć korzystanie z następnego opakowania.

Leczenie Estradiol+Norethisterone acetate Sandozmożna rozpocząć w dowolnym dniu.

Jeśli jednak pacjentka zmienia produkt HTZ z innego, w którym ma krwawienie miesięczne, należy rozpocząć leczenie zaraz po zakończeniu krwawienia.

Lekarz przepisze pacjentce najniższą dawkę do leczenia objawów w jak najkrótszym koniecznym czasie. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka uważa, że ta dawka jest zbyt silna lub niewystarczająco silna.

Jeśli pacjentka musi mieć operację

Jeśli pacjentka będzie poddana operacji, należy poinformować chirurga o przyjmowaniu leku Estradiol+Norethisterone acetate Sandoz. Być może trzeba będzie przerwać stosowanie leku Estradiol+Norethisterone acetate Sandozna około 4 do 6 tygodni przed operacją, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia zakrzepów krwi (patrz punkt 2, Zakrzepy krwi w żyłach). Należy zapytać lekarza, kiedy można rozpocząć ponowne przyjmowanie leku Estradiol+Norethisterone acetate Sandoz.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Estradiol+Norethisterone acetate Sandoz

Jeśli pacjentka przyjęła większą ilość leku Estradiol+Norethisterone acetate Sandozniż powinna, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Przedawkowanie leku Estradiol+Norethisterone acetate Sandoz może powodować nudności lub wymioty.

Pominięcie zastosowania leku Estradiol+Norethisterone acetate Sandoz

W przypadku pominięcia zastosowania tabletki o zwykłej porze, należy przyjąć ją w ciągu najbliższych 12 godzin. Jeśli minęło więcej niż 12 godzin, tabletkę należy przyjąć następnego dnia. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Pominięcie dawki może zwiększać prawdopodobieństwo wystąpienia krwawienia międzymiesiączkowego i plamienia chyba, że pacjentka miała usuniętą macicę.

Przerwanie stosowania leku Estradiol+Norethisterone acetate Sandoz

Jeśli pacjentka chce przerwać przyjmowanie leku Estradiol+Norethisterone acetate Sandoz, należy skonsultować się z lekarzem. Lekarz wyjaśni konsekwencje zaprzestania leczenia i omówi inne możliwości.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Nadwrażliwość/alergia (niezbyt częste działanie niepożądane: może występować rzadziej niż u 1 na 100 osób)

Chociaż nie są to częste przypadki, nadwrażliwość/alergia może wystąpić. Oznaki nadwrażliwości/alergii mogą obejmować jeden lub więcej z następujących objawów: pokrzywka, świąd, obrzęk, trudności w oddychaniu, niskie ciśnienie krwi (bladość i oziębienie skóry, szybkie bicie serca), zawroty głowy, pocenie się, co może być objawem reakcji anafilaktycznej/wstrząsu. Jeśli pojawi się jeden z wymienionych objawów, należy przerwać przyjmowanie leku Estradiol+Norethisterone acetate Sandozi szukać natychmiastowej pomocy medycznej.

Krwawienie z lekiem Estradiol+Norethisterone acetate Sandoz

Estradiol+Norethisterone acetate Sandoznie powoduje występowania regularnych krwawień miesięcznych, ale po pierwszym zażyciu tabletek niektóre kobiety doświadczają niewielkiego krwawienia z pochwy lub plamienia.

Jeśli u pacjentki występują krwawienia międzymiesiączkowe lub plamienia, zazwyczaj nie jest to powodem do zmartwienia, zwłaszcza w pierwszych miesiącach stosowania HTZ.

Ale należy skontaktować się z lekarzem tak szybko, jak to możliwe:

-    jeżeli krwawienie utrzymuje się dłużej niż przez pierwsze trzy miesiące;

-    jeżeli krwawienie rozpoczyna się pewien czas po rozpoczęciu przyjmowania HTZ;

-    jeżeli krwawienie utrzymuje się po odstawieniu HTZ.

Lekarz może zapytać o wszelkie krwawienia z pochwy po leku Estradiol+Norethisterone acetate Sandozw czasie regularnych kontrolnych badań lekarskich. Pomocne jest zanotowanie jakichkolwiek krwawień w dzienniku.

Następujące choroby są zgłaszane częściej u kobiet stosujących HTZ w porównaniu do kobiet niestosujących HTZ:

-    rak piersi

-    nieprawidłowy rozrost lub rak błony śluzowej macicy (rozrost lub rak endometrium)

-    rak jajnika

-    zakrzepy krwi w żyłach kończyn dolnych lub płucnych (żylna choroba zakrzepowo-zatorowa) -choroby serca

-    udar mózgu

-    prawdopodobna utrata pamięci, jeśli leczenie HTZ rozpoczęte jest po 65. roku życia.

Więcej informacji na temat tych działań niepożądanych, patrz punkt 2.

W trakcie leczenia substancją czynną leku Estradiol+Norethisterone acetate Sandozzaobserwowano następujące działania niepożądane:

Bardzo często: mogą występować częściej niż u 1 na 10 osób_

Ból piersi lub tkliwość piersi

Krwawienie z pochwy_

Często: mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób_

Zakażenie grzybicze narządów płciowych lub zapalenie pochwy (pleśniawka)

Zatrzymanie płynów i zwiększenie masy ciała Depresja lub nasilenie istniejącej depresji Ból głowy

Migrena lub nasilenie istniejącej migreny

Nudności

Ból pleców

Powiększanie lub opuchnięcie piersi (obrzęk piersi)

Włókniaki macicy (łagodny guz macicy), ich nasilenie lub nawroty

Obrzęk kończyn (obrzęk obwodowy)_

Niezbyt często: mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób_

Reakcja alergiczna (nadwrażliwość)

Nerwowość

Zapalenie żył powierzchownych (zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych)

Ból, obrzęk lub uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej (żołądku), wzdęcia (wiatry) lub uczucie pełności

Wypadanie włosów lub zwiększenie owłosienia twarzy lub ciała, lub trądzik

Swędzenie

Pokrzywka

Brak ustępowania objawów (nieskuteczność leku)

Kurcze nóg_

Rzadko: mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 00 osób_

Zakrzepy w naczyniach krwionośnych kończyn dolnych lub płuc (zakrzepica żył głębokich,

zatorowość płucna). Patrz także punkt „Inne działania niepożądane HTZ”_

Bardzo rzadko: mogą występować rzadziej niż u 1 pacjenta na 10 000 osób_

Rak błony śluzowej macicy (rak endometrium). Patrz także punkt „Inne działania niepożądane HTZ” Nadmierne pogrubienie błony śluzowej macicy (rozrost endometrium)

Bezsenność

Lęk

Zmiany popędu płciowego_

Zawroty głowy Zaburzenia widzenia

Zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi lub nasilenie nadciśnienia tętniczego

Zawał serca lub udar mózgu (patrz także punkt "Inne działania niepożądane HTZ")

Zgaga lub wymioty

Choroby pęcherzyka żółciowego

Kamienie żółciowe, nasilenie, wystąpienie lub nawrót

Przetłuszczenie skóry

Wysypka

Obrzęk skóry i innych tkanek z nagłym początkiem Swędzenie pochwy i narządów płciowych

Zmniejszenie masy ciała_


Następujące działania niepożądane były zgłaszane podczas stosowania innych leków do HTZ:

•    choroba pęcherzyka żółciowego

•    różne schorzenia skórne:

-    przebarwienie skóry, zwłaszcza na twarzy lub szyi znane jako „plamy ciążowe” (ostuda)

-    bolesne czerwonawe guzki skóry (rumień guzowaty)

-    wysypka o kształcie tarczowatym z zaczerwienieniem lub nadżerki (rumień wielopostaciowy). Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa tel.: + 48 22 49 21 301 faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Estradiol+Norethisterone acetate Sandoz

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 °C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Estradiol+Norethisterone acetate Sandoz

-    Substancjami czynnymi leku są: 1 mg estradiolu (jako estradiol półwodny) oraz 0,5 mg noretysteronu octanu.

-    Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, kopowidon, talk, magnezu stearynian.

Otoczka: hydroksypropyloceluloza, hypromeloza, talk, olej bawełniany uwodorniony, tytanu dwutlenek (E 171).

Jak wygląda lek Estradiol+Norethisterone acetate Sandozi co zawiera opakowanie

Opis: białe, okrągłe tabletki powlekane o średnicy 6 mm.

Wielkości opakowań:

28 tabletek powlekanych 3 x 28 tabletek powlekanych

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl, Austria

Wytwórca

Haupt Pharma Münster GmbH Schleebrüggenkamp 15 48159 Münster, Niemcy

Zentiva k.s.

U kabelovny 130, Dolní Měcholupy 102 37 Praha 10, Republika Czeska

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Republika Czeska

NORESMEA 1 mg/0,5 mg

Polska

Estradiol+Norethisterone acetate Sandoz

Portugalia

Estradiol + Noretisterona Zentiva

Rumunia

Gynaika 1 mg/0,5 mg comprimate filmate

Republika Słowacji

SENESTRELLE

Data ostatniej aktualizacji ulotki: marzec 2015 Logo Sandoz

9 CZ/H/0283/001/IB/004+ IB/003/G

Gynaika

Charakterystyka Gynaika

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Estradiol+Norethisterone acetate Sandoz, 1 mg + 0,5 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera:

1 mg estradiolu (jako estradiol półwodny) oraz 0,5 mg noretysteronu octanu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: każda tabletka powlekana zawiera 59,640 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Białe, okrągłe tabletki powlekane o średnicy 6 mm.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

•    Hormonalna Terapia Zastępcza (HTZ) w objawach niedoboru estrogenów u kobiet po menopauzie co najmniej rok po ostatniej miesiączce.

•    Zapobieganie osteoporozie u kobiet po menopauzie, u których stwierdza się wysokie ryzyko złamań w przyszłości oraz nietolerancję lub przeciwwskazania do stosowania innych produktów leczniczych wskazanych w zapobieganiu osteoporozie (patrz również punkt 4.4).

Doświadczenie w leczeniu kobiet powyżej 65 roku życia jest ograniczone.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Estradiol+Norethisterone acetate Sandoz jest produktem przeznaczonym do ciągłej, złożonej terapii hormonozastępczej u kobiet z zachowaną macicą. Jedną tabletkę przyjmuje się doustnie raz na dobę bez przerwy, najlepiej o tej samej porze każdego dnia.

W celu rozpoczęcia i kontynuacji leczenia objawów pomenopauzalnych należy stosować najniższą skuteczną dawkę przez najkrótszy okres czasu (patrz także punkt 4.4).

Jeśli po 3 miesiącach leczenia nie stwierdza się ustąpienia objawów w stopniu zadowalającym, należy rozważyć zmianę na produkt złożony w wyższej dawce.

U kobiet, które nie miesiączkują i nie stosują HTZ lub u kobiet, które zmieniają dotychczasowy produkt stosowany w ciągłej złożonej HTZ, leczenie produktem Estradiol+Norethisterone acetate Sandoz można rozpocząć w dowolnym dniu. U kobiet przechodzących z sekwencyjnego schematu HTZ, leczenie należy rozpocząć natychmiast po zakończeniu krwawienia z odstawienia.

Jeśli pacjentka zapomni przyjąć tabletkę, należy ją przyjąć tak szybko, jak to możliwe w ciągu najbliższych dwunastu godzin. Jeśli minęło więcej niż 12 godzin, tabletka powinna być pominięta.

Pominięcie dawki może zwiększać prawdopodobieństwo wystąpienia krwawienia międzymiesiączkowego i plamienia.

4.3    Przeciwwskazania

•    Rak piersi - rozpoznany, w wywiadzie lub podejrzewany

•    Rozpoznane lub podejrzewane złośliwe nowotwory estrogeno-zależne (np. rak endometrium)

•    Niezdiagnozowane krwawienia z dróg rodnych

•    Nieleczona hiperplazja endometrium

•    Przebyta lub istniejąca żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (np. zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna)

•    Rozpoznane zaburzenia o typie nadkrzepliwości (np. niedobory białka C, białka S i antytrombiny, patrz punkt 4.4)

•    Czynna lub ostatnio przebyta choroba zakrzepowo-zatorowa tętnic (np. dławica piersiowa, zawał mięśnia sercowego)

•    Ostra choroba wątroby lub choroba wątroby w wywiadzie, dopóki próby wątrobowe nie powrócą do normy

•    Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1

•    Porfiria

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Do leczenia objawów postmenopauzalnych, HTZ powinno się stosować jedynie wtedy, gdy objawy te wpływają niekorzystnie na jakość życia. We wszystkich przypadkach, ostrożna ocena ryzyka i korzyści powinna być przeprowadzona co najmniej raz w roku, a HTZ powinna być kontynuowana tylko wtedy, gdy spodziewane korzyści przewyższają ryzyko.

Dowody potwierdzające ryzyko związane ze stosowaniem HTZ w leczeniu przedwczesnej menopauzy są ograniczone. Jednakże, ze względu na niski poziom całkowitego ryzyka u młodszych kobiet, stosunek korzyści i ryzyka dla tych kobiet może być korzystniejszy niż u starszych kobiet.

Wstępne/kontrolne badania lekarskie

Przed rozpoczęciem lub ponownym włączeniem HTZ powinien być przeprowadzony pełny osobisty oraz rodzinny wywiad lekarski. Powinno zostać przeprowadzone badanie fizykalne (w tym badanie miednicy i piersi), powinno się także uwzględnić obecność przeciwwskazań i ostrzeżeń dotyczących stosowania. Podczas leczenia, zalecane są okresowe badania kontrolne o częstotliwości i charakterze dostosowanym do każdej kobiety. Pacjentki należy poinformować, jakie zmiany w piersiach należy zgłaszać lekarzowi lub pielęgniarce (patrz "Rak piersi" poniżej). Badania, łącznie z odpowiednimi metodami obrazowania, np. mammografią, powinny być przeprowadzone zgodnie z obecnie przyjętymi zasadami prowadzenia badań przesiewowych, zmodyfikowanymi do potrzeb klinicznych jednostki.

Stany wymagające nadzoru

Jeżeli którykolwiek z następujących stanów występuje, występował wcześniej i (lub) został spotęgowany w czasie ciąży lub wcześniejszego leczenia hormonalnego, pacjentka powinna być ściśle nadzorowana. Należy wziąć pod uwagę, że stany te mogą nawrócić lub ulec zaostrzeniu w czasie leczenia Estradiol+Norethisterone acetate Sandoz, w szczególności:

•    Mięśniaki (włókniaki macicy) lub endometrioza

•    Czynniki ryzyka zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (patrz poniżej)

•    Czynniki ryzyka nowotworów estrogenozależnych, np. 1 stopień dziedziczności na raka piersi

•    Nadciśnienie tętnicze

•    Choroby wątroby (np. gruczolak wątroby)

•    Cukrzyca z lub bez powikłań naczyniowych

•    Kamica żółciowa

•    Migrena lub (ciężkie) bóle głowy

•    Toczeń rumieniowaty układowy

•    Hiperplazja endometrium w wywiadzie (patrz niżej)

•    Padaczka

•    Astma

•    Otoskleroza

Wskazania do natychmiastowego przerwania leczenia

Leczenie należy przerwać w przypadku wystąpienia przeciwwskazania i w następujących sytuacjach:

•    Żółtaczka lub pogorszenie czynności wątroby

•    Znaczny wzrost ciśnienia tętniczego krwi

•    Nowo rozpoznany ból głowy typu migrenowego

•    Ciąża

Rozrost błony śluzowej macicy i rak

U kobiet z zachowaną macicą ryzyko rozrostu i raka endometrium wzrasta podczas przyjmowania estrogenów w monoterapii przez dłuższy czas. Odnotowany wzrost ryzyka raka endometrium u kobiet przyjmujących tylko estrogeny może być od 2 do 12 razy większy w porównaniu z pacjentkami nieprzyjmującymi estrogenów, w zależności od czasu trwania leczenia i dawki estrogenu (patrz punkt 4.8). Po zaprzestaniu leczenia ryzyko może pozostać podwyższone przez co najmniej 10 lat.

Dodanie progestagenu stosowanego cyklicznie przez co najmniej 12 dni w miesiącu/w 28 dniowym cyklu lub w formie ciągłej skojarzonej terapii estrogenowo-progestagenowej u kobiet z zachowaną macicą zapobiega nadmiernemu ryzyku związanemu z wyłącznie estrogenową HTZ.

Krwawienia przełomowe i plamienia mogą pojawić się w ciągu pierwszych miesięcy leczenia. Jeśli międzymiesiączkowe krwawienia lub plamienia pojawią się po jakimś czasie leczenia lub utrzymują się po przerwaniu leczenia, należy poszukiwać ich przyczyny, co może obejmować biopsję endometrium, aby wykluczyć nowotwór endometrium.

Rak piersi

Ogólne dane sugerują zwiększone ryzyko zachorowania na raka sutka u kobiet stosujących złożoną estrogenowo-progestagenową oraz prawdopodobnie także wyłącznie estrogenową HTZ, zależnie od czasu przyjmowania HTZ.

Złożona terapia estrogen-progestagen

Randomizowane badanie WHI kontrolowane placebo (ang. Women's Health Initiative) oraz badania epidemiologiczne są zgodne odnośnie zwiększonego ryzyka zachorowania na raka piersi u kobiet przyjmujących złożoną estrogenowo-progestagenową HTZ, które staje się oczywiste po około 3 latach (patrz punkt 4.8).

Terapia wyłącznie estrogenową

W badaniu WHI nie stwierdzono wzrostu ryzyka wystąpienia raka piersi u kobiet po usunięciu macicy stosujących wyłącznie estrogenową HTZ. Badania obserwacyjne w większości odnotowały niewielki wzrost ryzyka raka piersi ocenionego jako znacznie niższe niż to dotyczące osób stosujących połączenie estrogenowo-progestagenowe (patrz punkt 4.8).

Zwiększone ryzyko staje się widoczne w ciągu kilku lat stosowania, lecz wraca do wartości wyj ściowych w ciągu kilku lat (maksymalnie pięciu) po zakończeniu leczenia. HTZ, zwłaszcza skojarzone leczenie estrogenowo-progestagenowe zwiększa gęstość obrazów mammograficznych, co może negatywnie wpłynąć na wykrycie radiologiczne raka piersi.

Rak jajnika

Rak jajnika występuje znacznie rzadziej niż rak piersi. Długotrwałe stosowanie wyłącznie estrogenowych produktów HTZ (co najmniej 5-10 lat) wiąże się z nieznacznie zwiększonym ryzykiem raka jajnika (patrz punkt 4.8).

Niektóre badania, w tym badanie WHI, sugerują, że długotrwałe stosowanie skojarzonego leczenia HTZ może powodować podobne lub nieco mniejsze ryzyko (patrz punkt 4.8).

Zakrzepica żylna

HTZ jest związana z 1,3-3-krotnym ryzykiem wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ), tj. zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej. Wystąpienie takiego zdarzenia jest bardziej prawdopodobne w pierwszym roku stosowania HTZ niż w później szym czasie (patrz punkt 4.8).

U pacjentek z rozpoznanymi stanami zwiększającymi krzepliwość krwi występuje podwyższone ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ) i HTZ może to ryzyko zwiększać. Dlatego HTZ jest przeciwwskazane u tych pacjentek (patrz punkt 4.3).

Ogólnie uznane czynniki ryzyka ŻChZZ (żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej) obejmują stosowanie estrogenów, starszy wiek, poważne zabiegi chirurgiczne, długotrwałe unieruchomienie, otyłość (BMI >30 kg/m2), ciążę/połóg, toczeń rumieniowaty układowy (SLE -systemie lupus erythematosus) i raka. Nie ma zgodności co do możliwej roli żylaków w ŻChZZ.

Jak u wszystkich pacjentów w okresie pooperacyjnym, należy rozważyć zastosowanie środków profilaktycznych, aby zapobiec ŻChZZ po zabiegu chirurgicznym. Jeżeli po planowej operacji następuje długotrwałe unieruchomienie, na 4 do 6 tygodni wcześniej zalecane jest tymczasowe odstawienie HTZ. Leczenia nie należy ponownie rozpoczynać dopóki pacjentka nie będzie całkowicie uruchomiona.

U kobiet bez ŻChZZ w indywidualnym wywiadzie lekarskim, ale ze stwierdzoną zakrzepicą u krewnych pierwszego stopnia w młodym wieku, badania przesiewowe mogą być zalecone po uwzględnieniu ich ograniczeń (tylko część stanów nadkrzepliwości można zidentyfikować przy pomocy badań przesiewowych).

HTZ jest przeciwwskazane, jeśli zidentyfikowany został defekt układu krzepnięcia powodujący występowanie zakrzepicy u członków rodziny lub jeśli wada jest "ciężka" (np. niedobory antytrombiny, białka S, białka C lub kombinacja wad).

Kobiety w czasie przewlekłego leczenia przeciwzakrzepowego wymagają starannego rozważenia stosunku korzyści do ryzyka stosowania HTZ.

Lek należy odstawić, jeżeli ŻChZZ rozwija się po rozpoczęciu leczenia. Pacjentki powinny być poinformowane, aby skontaktować się z lekarzem natychmiast, gdy mają świadomość wystąpienia możliwych objawów zakrzepowo-zatorowych (np. bolesny obrzęk kończyny dolnej, nagły ból w klatce piersiowej , duszność).

Choroba wieńcowa (CAP ang. Coronary artery disease)

Brak jest dowodów z randomizowanych, kontrolowanych badań dokumentujących działanie ochronne przed zawałem serca u kobiet z lub bez choroby wieńcowej, które otrzymywały HTZ skojarzoną (estrogen-progestagen) lub opartą wyłącznie na estrogenach.

Skojarzona terapia estrogen-progestagen

Względne ryzyko choroby wieńcowej (CAD), podczas stosowania skojarzonej HTZ estrogen + progestagen jest nieznacznie podwyższone. Jako że wyjściowe bezwzględne ryzyko choroby wieńcowej (CAD) jest silnie uzależnione od wieku, liczba dodatkowych przypadków CAD w związku ze stosowaniem połączenia estrogen + progestagen, jest bardzo niska u zdrowych kobiet zbliżających się do okresu menopauzy, ale wzrasta wraz z wiekiem.

Terapia tylko estrogenowa

Dane z randomizowanych kontrolowanych badań nie potwierdziły zwiększonego ryzyka CAD u kobiet po histerektomii stosujących terapię wyłącznie estrogenowa.

Udar niedokrwienny

Leczenie skojarzone estrogen-progestagen i terapia wyłącznie estrogenowa są związane z nie większym niż 1,5-krotnym wzrostem ryzyka udaru niedokrwiennego mózgu. Ryzyko względne nie zmienia się z wiekiem lub czasem, który upłynął od menopauzy. Jednakże, jako że główne ryzyko udaru jest silnie zależne od wieku, całkowite ryzyko udaru u kobiet stosujących HTZ wzrasta wraz z wiekiem (patrz punkt 4.8).

Inne uwarunkowania

Estrogeny mogą powodować zatrzymanie płynów w organizmie, dlatego pacjentki z zaburzeniami czynności serca lub nerek powinny znajdować się pod ścisłą obserwacją.

Kobiety z wcześniejszą hipertriglicerydemią powinny być ściśle monitorowane podczas substytucji estrogenowej lub hormonalnej terapii zastępczej, ponieważ w czasie terapii estrogenowej odnotowano rzadkie przypadki znacznego zwiększenia stężenia triglicerydów w osoczu prowadzące do zapalenia trzustki.

Estrogeny zwiększają stężenie globuliny wiążącej tyroksynę (TBG), co prowadzi do zwiększenia całkowitego stężenia krążących hormonów tarczycy, mierzonych za pomocą jodu związanego z białkiem (PBI), stężenia T4 (metoda kolumnowa lub radioimmunologiczna) lub stężenia T3 (metoda radioimmunologiczna). Zmniejsza się wychwyt T3 na żywicy, co odzwierciedla zwiększone stężenie TBG. Stężenia wolnych T4 i T3 są niezmienione. Poziomy innych białek wiążących mogą być podwyższone w surowicy, np. globuliny wiążącej glikokortykosteroidy (CBG) czy globuliny wiążącej hormony płciowe (SHBG), co prowadzi odpowiednio do zwiększenia krążących glikokortykosteroidów i steroidów płciowych we krwi. Stężenia wolnych lub biologicznie aktywnych hormonów pozostają niezmienione. Stężenia innych białek osocza mogą być zwiększone (substrat angiotensynogenu/reniny, alfa-lantytrypsyna, ceruloplazmina).

Stosowanie HTZ nie poprawia funkcji poznawczych. Istnieją pewne dowody zwiększonego ryzyka prawdopodobnego otępienia u kobiet rozpoczynających terapię HTZ ciągłą złożoną lub wyłącznie estrogenową po 65 roku życia.

Tabletki Estradiol+Norethisterone acetate Sandoz zawierają laktozę. Pacjenci z rzadkimi problemami dziedzicznymi z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego produktu.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Metabolizm estrogenów i progestagenów może być zwiększony w przypadku jednoczesnego stosowania substancji indukujących enzymy metabolizujące leki, szczególnie enzymy cytochromu P450, takich jak leki przeciwdrgawkowe (np. fenobarbital, fenytoina, karbamazepina) i przeciwinfekcyjne (np. ryfampicyna, ryfabutyna, newirapina, efawirenz).

Rytonawir, telaprewir i nelfinawir, choć uważane za silne inhibitory, stosowane równocześnie z hormonami steroidowymi wykazują właściwości indukujące. Produkty ziołowe zawierające dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum) mogą indukować metabolizm estrogenów i progestagenów.

Klinicznie zwiększony metabolizm estrogenów i progestagenów może prowadzić do pogorszenia ich działania i zmian w profilu krwawień z macicy.

Leki hamujące działanie enzymów mikrosomalnych wątroby metabolizujących leki, np. ketokonazol, mogą zwiększać stężenia substancji czynnych produktu Estradiol+Norethisterone acetate Sandoz w osoczu.

Jednoczesne zastosowanie cyklosporyny i produktu Estradiol+Norethisterone acetate Sandoz może zwiększyć poziom cyklosporyny, kreatyniny i aminotransferaz w osoczu, z powodu zmniejszonego metabolizmu cyklosporyny w wątrobie.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Estradiol+Norethisterone acetate Sandoz nie jest wskazana w czasie ciąży.

W przypadku zajścia w ciążę w trakcie leczenia produktem Estradiol+Norethisterone acetate Sandoz leczenie należy natychmiast przerwać.

Dane dotyczące ograniczonej liczby eksponowanych kobiet w ciąży wskazują na niekorzystny wpływ noretysteronu na płód. W dawkach większych niż zwykle stosowane w antykoncepcji i produktach HTZ, obserwowano maskulinizację płodów żeńskich. Wyniki większości dotychczasowych badań epidemiologicznych dotyczących istotnego i niezamierzonego narażenia płodu na działanie połączenia estrogenów i progestagenów nie wskazują na ich działanie teratogenne lub fetotoksyczne.

Karmienie piersią

Estradiol+Norethisterone acetate Sandoz nie jest wskazana w czasie karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Estradiol+Norethisterone acetate Sandoz nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Doświadczenie kliniczne

Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi w badaniach klinicznych produktu Estradiol+Norethisterone acetate Sandoz były, u około 10% do 20% pacjentek, krwawienie z pochwy i ból/tkliwość piersi. Krwawienie z pochwy zwykle występowało w ciągu pierwszych miesięcy leczenia. Ból piersi zwykle zniknął po kilku miesiącach leczenia. W poniższej tabeli są przedstawione wszystkie zdarzenia niepożądane obserwowane w randomizowanych badaniach klinicznych, które z większą częstością występowały u pacjentów leczonych Estradiol+Norethisterone acetate Sandoz w porównaniu do placebo i które w całościowej ocenie są prawdopodobnie związane z leczeniem.

Klasyfikacja układów i narządów

Bardzo często >1/10

Często >1/100 do <1/10

Niezbyt często >1/1000 do <1/100

Rzadko >1/10 000 do <1/1000

Zakażenia i

zarażenia

pasożytnicze

Kandydoza narządów płciowych lub zapalenie pochwy, patrz także

"Zaburzenia układu rozrodczego i piersi"

Zaburzenia

układu

immunologicznego

Nadwrażliwość, patrz także "Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej"

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Zatrzymanie płynów, patrz także

"Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania"

Zaburzenia

psychiczne

Depresja lub

nasilenie

depresji

Nerwowość

Zaburzenia układu nerwowego

Ból głowy, migrena lub nasilenie migreny

Zaburzenia

naczyniowe

Zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych

Zakrzepica zatorowa żył głębokich, zatorowość płucna

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności

Ból brzucha, wzdęcia brzucha lub dyskomfort w jamie brzusznej Wzdęcia lub uczucie pełności

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Łysienie, hirsutyzm lub trądzik Świąd lub pokrzywka

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Ból pleców

Kurcze nóg

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Ból piersi lub tkliwość piersi Krwawienie z pochwy

Obrzęk lub

powiększenie

piersi;

Powiększenie

lub nawrót

włókniaków

macicy,

włókniaki

macicy

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Obrzęki

obwodowe

Nieskuteczność

leku

Badania

diagnostyczne

Zwiększenie masy ciała

Ryzyko raka piersi

•    nie więcej niż 2-krotnie większe ryzyko wystąpienia raka piersi jest zgłaszane u kobiet stosujących terapię skojarzoną estrogen-progestagen przez ponad 5 lat.

•    każdy wzrost ryzyka u kobiet stosujących terapię wyłącznie estrogenową jest znacznie niższy niż u stosujących skojarzenie estrogen-progestagen.

•    poziom ryzyka zależy od czasu leczenia (patrz punkt 4.4).

•    poniżej przedstawiono wyniki największego randomizowanym badania klinicznego kontrolowanego placebo (badanie WEH) i największych badań epidemiologicznych (MWS).

Badanie „Milion Kobiet” - Szacowane dodatkowe ryzyko raka piersi po 5 latach stosowania

Zakres wieku (lata)

Dodatkowe przypadki w przeliczeniu na 1000 kobiet nigdy niestosujących HTZ w okresie 5 lat*

Współczynnik ryzyka & 95% CI#

Dodatkowe przypadki w przeliczeniu na 1000 kobiet stosujących HTZ przez 5 lat (95% CI)

Wyłącznie estrogenowa HTZ

50-65

9-12

1,2

1-2 (0-3)

Połączenie estrogen-progestagen

50-65

9-12

1,7

6 (5-7)

#    Wskaźnik całościowego ryzyka. Współczynnik ryzyka nie jest stały, ale będzie wzrastać wraz z wydłużeniem czasu stosowania.

UWAGA: Ponieważ częstość występowania raka piersi różni się w krajach UE, liczba dodatkowych przypadków raka piersi również zmienia się proporcjonalnie.

*    Zaczerpnięto z podstawowych wskaźników częstości występowania w krajach rozwiniętych_

Amerykańskie badania WHI - dodatkowe ryzyko raka piersi po 5 latach stosowania

Zakres wieku (lata)

Występowanie w przeliczeniu na 1000 kobiet w grupie placebo w ciągu 5 lat

Współczynnik ryzyka & 95% CI

Dodatkowe przypadki w przeliczeniu na 1000 stosujących HTZ przez 5 lat (95% CI)

CEE tylko estrogen

50-79

21

0,8 (0,7 - 1,0)

-4 (-6 - 0)*

CEE+MPA estrogen & progestagenj

50-79

17

1,2 (1,0 - 1,5)

+4 0 - 9)

} gdy analizę ograniczono do kobiet, które nie stosowały HTZ przed badaniem, nie obserwowano wzrostu ryzyka w ciągu pierwszych 5 lat leczenia: po 5 latach ryzyko było większe niż u niestosujących HTZ.

* Badanie WHI u kobiet z usuniętą macicą, które nie wskazują na wzrost ryzyka raka piersi

Ryzyko raka endometrium

Kobiety po menopauzie z macicą

Ryzyko raka endometrium wynosi około 5 na 1000 kobiet z zachowaną macicą niestosujących HTZ. U kobiet z zachowaną macicą stosowanie wyłącznie estrogenowej HTZ nie jest zalecane, ponieważ zwiększa ryzyko raka trzonu macicy (patrz punkt 4.4).

W zależności od czasu stosowania estrogenów i ich dawki, wzrost ryzyka raka endometrium w badaniach epidemiologicznych wahał się od 5 do 55 dodatkowych rozpoznanych przypadków na 1000 kobiet w wieku od 50 do 65 lat.

Dodanie progestagenu do terapii wyłącznie estrogenowej na co najmniej 12 dni w cyklu może zapobiec temu podwyższonemu ryzyku. W badaniu „Million Women" stosowanie przez pięć lat skojarzonej (sekwencyjnej lub ciągłej) HTZ nie zwiększyło ryzyka raka endometrium (RR 1,0 (0,8-1,2)).

Rak jajnika

Długotrwałe stosowanie wyłącznie estrogenów i skojarzonej estrogen-progestagen HTZ wiąże się z nieco zwiększonym ryzykiem raka jajnika. W badaniu „Million Women" w ciągu 5 lat stosowania HTZ wystąpił 1 dodatkowy przypadek na 2500 stosujących.

Ryzyko żylnei choroby zakrzepowo-zatorowej

Stosowanie HTZ wiąże się z 1,3-3-krotnym zwiększeniem ryzyka względnego wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ), tj. zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej. Wystąpienie takiego zdarzenia jest bardziej prawdopodobne w pierwszym roku stosowania HT (patrz punkt 4.4). Poniżej przedstawiono wyniki badań WHI:

Zakres wieku (lata)

Zapadalność w przeliczeniu na 1000 kobiet w grupie placebo w ciągu 5 lat

Współczynnik ryzyka i 95% CI

Dodatkowe przypadki na 1000 stosujących HTZ

Doustnie wyłącznie estrogen*

50-59

7

1,2 (0,6 - 2,4)

1 (-3 - 10)

Doustnie połączenie estrogen-progestagen

50-59

4

2,3 (1,2 - 4,3)

5 (1 - 13)

* Badanie u kobiet z usuniętą macicą.

Ryzyko choroby wieńcowej

Ryzyko choroby wieńcowej jest nieznacznie zwiększone u kobiet stosujących skojarzoną terapię estrogen-progestagen HTZ w wieku powyżej 60 lat (patrz punkt 4.4).

Ryzyko udaru niedokrwiennego

Stosowanie terapii wyłącznie estrogenowej oraz skojarzonej estrogen-progestagen wiąże się z podwyższeniem ryzyka względnego udaru niedokrwiennego do 1,5 raza. Ryzyko udaru krwotocznego nie jest podwyższone w czasie stosowania HTZ.

To ryzyko względne nie zależy od wieku ani od czasu trwania leczenia, ale ponieważ wyjściowe ryzyko jest silnie zależne od wieku, całkowite ryzyko udaru mózgu u kobiet stosujących HTZ zwiększa się z wiekiem, patrz punkt 4.4.

Złożone badanie WHI - dodatkowe ryzyko udaru niedokrwiennego* w czasie 5 lat stosowania

Zakres wieku (lata)

Zapadalność w przeliczeniu na 1000 kobiet w grupie placebo w ciągu 5 lat

Współczynnik ryzyka i 95% CI

Dodatkowe przypadki na 1000 stosujących HTZ ponad 5 lat

50-59

8

1,3 (1,1 - 1,6)

3 (1 - 5)

•    Nie rozróżniano udaru niedokrwiennego i krwotocznego.

Doświadczenia po wprowadzeniu do obrotu

Oprócz wyżej wymienionych działań niepożądanych produktu Estradiol+Norethisterone acetate Sandoz, poniżej przedstawiono te, które zostały spontanicznie zgłoszone i w ogólnym rozrachunku mogą być związane z leczeniem produktem Estradiol+Norethisterone acetate Sandoz.

Częstość występowania tych spontanicznych reakcji niepożądanych jest bardzo rzadka (<1/10 000 pacjento-lat). Doświadczenia po wprowadzeniu produktu do obrotu wykazują tendencję do zaniżenia zgłaszania działań niepożądanych, zwłaszcza w odniesieniu do zdarzeń błahych i znanych. Prezentowane częstości powinny być interpretowane w tym świetle:

•    Nowotwory łagodne i złośliwe (w tym torbiele i polipy): rak endometrium

•    Zaburzenia układu immunologicznego: Nadwrażliwość

•    Zaburzenia psychiczne: bezsenność, niepokój, zmniejszone libido, zwiększone libido

•    Zaburzenia układu nerwowego: zawroty głowy

•    Zaburzenia oka: zaburzenia widzenia

•    Zaburzenia naczyniowe: nasilone nadciśnienie

•    Zaburzenia żołądka i jelit: niestrawność, wymioty

•    Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: choroby pęcherzyka żółciowego, kamica żółciowa, pogorszenie kamicy, nawrót kamicy żółciowej

•    Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: łojotok, wysypka, obrzęk naczynioruchowy

•    Zaburzenia układu rozrodczego i piersi: hiperplazja endometrium, świąd sromu i pochwy

•    Badania: zmniej szenie masy ciała, zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi

Inne działania niepożądane zgłaszane w związku z leczeniem estrogenem/progestagenem:

•    Zaburzenia skóry i tkania podskórnej: ostuda, rumień wielopostaciowy, rumień guzowaty, plamica naczyniowa.

•    Prawdopodobne otępienie (patrz punkt 4.4)

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Przedawkowanie może objawiać się nudnościami i wymiotami. Leczenie powinno być objawowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Połączenia progestagenów z estrogenami, dawki stałe; kod ATC: G03FA01

Mechanizm działania

Estradiol: substancja czynna, syntetyczny 17-P estradiol, pod względem chemicznym i biologicznym jest identyczny z endogennym ludzkim estradiolem. Uzupełnia on niedobór produkcji estrogenów u kobiet po menopauzie i łagodzi objawy menopauzy.

Estrogeny zapobiegają utracie masy kostnej po menopauzie lub wycięciu jajników.

Octan noretysteronu: Ponieważ estrogeny pobudzają wzrost endometrium, stosowanie samych estrogenów zwiększa ryzyko hiperplazji endometrium i raka. Dodanie progestagenu znacznie zmniejsza indukowane estrogenami ryzyko hiperplazji endometrium u kobiet z zachowaną macicą.

W badaniach klinicznych z produktem Estradiol+Norethisterone acetate Sandoz dodanie składnika octanu noretysteronu zwiększyło efekt łagodzenia objawów naczynioruchowych 17 p-estradiolu.

Złagodzenie objawów menopauzy jest osiągane w ciągu kilku pierwszych tygodni leczenia.

Działania farmakodynamiczne

Estradiol+Norethisterone acetate Sandoz jest złożoną HTZ do stosowania ciągłego, w celu uniknięcia regularnych krwawień z odstawienia związanych z HTZ stosowaną cyklicznie lub sekwencyjnie. Brak miesiączki (brak krwawienia lub plamienia) obserwowano u 90% kobiet w okresie 9-12 miesięcy leczenia. Krwawienie i (lub) plamienia pojawiły się u 27% kobiet w ciągu pierwszych trzech miesięcy leczenia oraz w 10% w ciągu 10-12 miesięcy leczenia.

Niedobór estrogenów w menopauzie wiąże się ze wzrostem obrotu metabolicznego kości i zmniej szeniem masy kostnej. Wpływ estrogenów na gęstość mineralną kości jest zależny od dawki. Wydaje się, że ochrona jest skuteczna tak długo, jak długo jest kontynuowane leczenie. Po odstawieniu HTZ utrata masy kostnej jest na poziomie podobnym do tego, jaki występuje u nieleczonych kobiet.

Dane z badania WHI oraz badania poddane meta-analizie pokazują że obecne wykorzystanie HTZ, w monoterapii lub w połączeniu z progestagenem - podawanej głównie zdrowym kobietom - obniża ryzyko złamań osteoporotycznych stawów biodrowych, kręgów i innych. HTZ może również zapobiegać złamaniom u kobiet o niskiej gęstości kości i(lub) zdiagnozowaną osteoporozą, lecz dowody na to są ograniczone.

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania

Wpływ Estradiol+Norethisterone acetate Sandoz na gęstość mineralną kości badano w dwóch 2-letnich, randomizowanych, podwójnie zaślepionych, kontrolowanych placebo badaniach z udziałem kobiet po menopauzie (n=327 w jednym badaniu, w tym 47 leczonych produktem Estradiol+Norethisterone acetate Sandoz i 48 produktem Kliogest (2 mg estradiolu i 1 mg octanu noretysteronu); i n=135 w innym badaniu, w tym 46 leczonych produktem Estradiol+Norethisterone acetate Sandoz). Wszystkie kobiety otrzymywały suplementację wapnia w zakresie od 500 do 1000 mg dziennie. Estradiol+Norethisterone acetate Sandoz znacząco zapobiegała utracie masy kostnej w kręgosłupie lędźwiowym, biodrze, dystalnym odcinku kości promieniowej i całym ciele w porównaniu z kobietami otrzymującymi suplementację wapnia leczonymi placebo.

U kobiet we wczesnym okresie po menopauzie (1 do 5 lat od ostatniej miesiączki), procentowa zmiana (w porównaniu do wartości początkowej) gęstości mineralnej kości w kręgosłupie lędźwiowym, szyjce kości udowej i krętarzu u pacjentek, które ukończyły 2-letnie leczenie Estradiol+Norethisterone acetate Sandoz, wynosiła 4,8+0,6%, 1,6 +0,7% oraz 4,3+0,7% (średnia + SEM), odpowiednio, podczas gdy w skojarzeniu wyższych dawek zawierających 2 mg E2 i 1 mg NETA (Kliogest) wyniosła odpowiednio 5,4+0,7%, 2,9+0,8% oraz 5,0+0,9%.

Procent kobiet, które utrzymały lub zwiększyły gęstość mineralną kości podczas leczenia produktami Estradiol+Norethisterone acetate Sandoz i i Kliogest wyniósł odpowiednio 87% i 97% po 2 latach leczenia. W badaniu przeprowadzonym u kobiet po menopauzie o średniej wieku 58 lat, leczenie produktem Estradiol+Norethisterone acetate Sandoz przez 2 łatą zwiększyło gęstość mineralną kości w kręgosłupie lędźwiowym o 5,9+0,9%, w biodrze o 4,2+1,0%, w dystalnym odcinku kości promieniowej o 2,1 ±0,6%, a w całym ciele o 3,7±0,6%.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu doustnym zmikronizowanej postaci 17-P estradiolu, następuje jego szybkie wchłanianie z przewodu pokarmowego. Ulega on intensywnemu efektowi pierwszego przejścia w wątrobie i innych narządach wewnętrznych związanych z przewodem pokarmowym i osiąga maksymalne stężenie w osoczu w przybliżeniu 35 pg/ml (zakres 21-52 pg/ml) w ciągu 5-8 godzin. Okres półtrwania 17-P estradiolu wynosi około 12-14 godzin. Jest obecny w krążeniu w postaci związanej z SHBG (37%) i z albuminami (61%), podczas gdy tylko w około 1-2% występuje w postaci niezwiązanej. Metabolizm 17-P estradiolu zachodzi głównie w wątrobie i jelicie, lecz również w narządach docelowych i obejmuje tworzenie metabolitów o mniejszej aktywności lub nieaktywnych, w tym estron, katecholestrogeny oraz kilka siarczanów i glukuronianów. Estrogeny są wydalane z żółcią gdzie są hydrolizowane i ponownie wchłaniane (krążenie wątrobowo -jelitowe) oraz głównie z moczem w postaci biologicznie nieaktywnej.

Po podaniu doustnym octan noretysteronu jest szybko wchłaniany i przekształcany do noretysteronu (NET). Ulega efektowi pierwszego przejścia w wątrobie i innych narządach wewnętrznych związanych z przewodem pokarmowym i osiąga maksymalne stężenie w osoczu w przybliżeniu

3,9 ng/ml (zakres 1,4-6,8 ng/ml) w czasie 0,5-1,5 godzin. Końcowy okres półtrwania NET wynosi około 8-11 godzin. NET wiąże się z SHBG (36 %) i z albuminami (61%). Najważniejszymi metabolitami są izomery 5a-dihydro-NET oraz tetrahydro-NET, które są głównie wydalane z moczem w postaci sprzężonej z siarczanami lub glukuronianami.

Farmakokinetyka u osób starszych nie została zbadana.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność ostra estrogenów jest niska. Z powodu wyraźnych różnic pomiędzy gatunkami zwierząt oraz pomiędzy zwierzętami i ludźmi, rezultaty przedkliniczne posiadają ograniczoną wartość prognostyczną w zakresie stosowania estrogenów u ludzi.

U zwierząt eksperymentalnych estradiol i walerianian estradiolu wykazały działanie embrioletalne już w relatywnie niskich dawkach; obserwowano zniekształcenia układu moczowo-płciowego oraz feminizację męskich płodów.

Noretysteron, jak inne progestageny, powodował wirylizację płodów męskich szczurów i małp. Po wysokich dawkach noretysteronu obserwowano działanie embrorioletalne.

Dane przedkliniczne wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności i potencjalnego działania rakotwórczego nie ujawniają szczególnego zagrożenia dla człowieka, poza tym omawianym w innych punktach Charakterystyki.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki Laktoza j ednowodna Skrobia kukurydziana Kopowidon Talk

Magnezu stearynian Otoczka

Hydroksypropyloceluloza

Hypromeloza

Talk

Olej bawełniany uwodorniony Tytanu dwutlenek (E 171)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2    lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tabletki powlekane są pakowane w transparentne blistry PVC/Aluminium.

Wielkości opakowań:

28 tabletek powlekanych

3    x 28 tabletek powlekanych

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl, Austria

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

20976

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 21.02.2013 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

25.03.2015

13 CZ/H/0283/001/IB/004+ IB/003/G

Gynaika