+ iMeds.pl

Gyno pevaryl 50 10 mg/gUlotka Gyno pevaryl 50

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Gyno Pevaryl 50, 10 mg/g, krem dopochwowy

Econazoli nitras

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest krem dopochwowy Gyno Pevaryl 50 i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem kremu dopochwowego Gyno Pevaryl 50

3.    Jak stosować krem dopochwowy Gyno Pevaryl 50

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać krem dopochwowy Gyno Pevaryl 50

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest krem dopochwowy Gyno Pevaryl 50 i w jakim celu się go stosuje

Krem dopochwowy Gyno Pevaryl 50 zawiera substancję czynną - azotan ekonazolu. Ekonazol należy do grupy leków przeciwgrzybiczych i wykazuje działanie na: dermatofity, drożdżaki i grzyby pleśniowe. Działa także na bakterie Gram-dodatnie.

Krem dopochwowy Gyno Pevaryl 50 stosuje się u kobiet w zakażeniach grzybiczych sromu i pochwy, oraz u mężczyzn w grzybiczym zapaleniu żołędzi prącia.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem kremu dopochwowego Gyno Pevaryl 50 Kiedy nie stosować kremu dopochwowego Gyno Pevaryl 50

- Jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Gyno Pevaryl 50 należy omówić to z lekarzem.

Kremu dopochwowego Gyno Pevaryl 50 nie stosować do oczu ani doustnie.

Podczas jednoczesnego stosowania kremu dopochwowego Gyno Pevaryl 50 i środków antykoncepcyjnych wykonanych z gumy (prezerwatywy lateksowe lub krążki dopochwowe), może zmniejszyć się skuteczność tych środków. Dlatego nie zaleca się stosowania kremu dopochwowego Gyno Pevaryl 50 jednocześnie z krążkiem dopochwowym ani z prezerwatywą lateksową. Należy omówić z lekarzem zastosowanie innych metod antykoncepcji podczas stosowania leku.

Jeśli wystąpią nasilone objawy podrażnienia lub uczulenia, leczenie należy przerwać i ponownie zgłosić się do lekarza.

Jeśli pacjent jest uczulony na pochodne imidazolowe, może być także uczulony na azotan ekonazolu -substancję czynną leku.

Krem dopochwowy Gyno Pevaryl 50 a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Skuteczność plemnikobójczych środków antykoncepcyjnych może ulegać znacznemu osłabieniu pod wpływem stosowanych miejscowo leków dopochwowych, w tym kremu dopochwowego Gyno Pevaryl 50.

Należy unikać kontaktu leku Gyno Pevaryl 50 z produktami lateksowymi, takimi jak krążki lateksowe lub prezerwatywy, gdyż składniki kremu mogą uszkadzać lateks.

Ze względu na niewielkie wchłanianie substancji czynnej do organizmu po podaniu dopochwowym jest mało prawdopodobne, aby oddziaływała ona w sposób istotny z innymi lekami. Stwierdzano jednak oddziaływanie azotanu ekonazolu z doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi (zmniejszającymi krzepliwość krwi). Jeśli pacjentka przyjmuje doustne leki przeciwzakrzepowe, takie jak warfaryna lub acenokumarol, powinna powiedzieć o tym lekarzowi, który będzie kontrolował ich działanie przeciwzakrzepowe.

Stosowanie kremu dopochwowego Gyno Pevaryl 50 u pacjentów w podeszłym wieku

Dane dotyczące stosowania leku u osób w wieku powyżej 65 lat są niewystarczające.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Substancja czynna kremu dopochwowego Gyno Pevaryl 50 wchłania się z pochwy, dlatego też leku nie należy stosować w pierwszym trymestrze ciąży, chyba że lekarz uzna, iż ma to istotne znaczenie dla zdrowia pacjentki. Gyno Pevaryl 50, krem dopochwowy może być stosowany w drugim lub trzecim trymestrze ciąży, jeśli spodziewane korzyści dla matki przeważają nad możliwym ryzykiem dla płodu.

Stosując krem dopochwowy Gyno Pevaryl 50 w okresie karmienia piersią należy zachować ostrożność.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie jest znany wpływ leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować krem dopochwowy Gyno Pevaryl 50

Krem dopochwowy Gyno Pevaryl 50 należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Kobiety

Jedną, pełną (5 ml) zawartość aplikatora, wprowadzać dopochwowo, raz w ciągu doby, przed spoczynkiem nocnym, przez co najmniej 14 kolejnych dni. Leczenie należy kontynuować także wówczas, gdy dolegliwości (świąd, upławy) ustąpią przed upływem 14 dni.

Jeśli pacjentka jest w ciąży, zaleca się, aby stosowała krem bez użycia aplikatora lub by podawał go lekarz.

Mężczyźni

Umyć i osuszyć prącie, a następnie nałożyć krem na żołądź i napletek raz na dobę. Stosować przez 14 kolejnych dni.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Gyno Pevaryl 50, krem dopochwowy

Krem dopochwowy Gyno Pevaryl 50 stosuje się wyłącznie miejscowo. W razie przypadkowego, doustnego przyjęcia kremu dopochwowego Gyno Pevaryl 50, należy zastosować leczenie objawowe.

W razie przypadkowego dostania się leku do oczu, należy przepłukać je czystą wodą lub roztworem fizjologicznym soli, a jeśli objawy nie ustępują, poradzić się lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Najczęściej obserwowanymi w badaniach klinicznych działaniami niepożądanymi były reakcje w miejscu podania, takie jak uczucie pieczenia skóry, sromu i pochwy, świąd i wysypka.

Rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentek) występował rumień, a bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentek) reakcje nadwrażliwości, nagły obrzęk twarzy lub gardła (obrzęk naczynioruchowy), pokrzywka, kontaktowe zapalenie skóry, złuszczanie się skóry oraz ból, podrażnienie i obrzęk w miejscu podania.

Jeśli wystąpią takie objawy niepożądane, należy przerwać stosowanie leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać krem dopochwowy Gyno Pevaryl 50

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera krem dopochwowy Gyno Pevaryl 50

-    Substancją czynną leku jest: azotan ekonazolu.

1 g kremu zawiera 10 mg azotanu ekonazolu.

-    Pozostałe składniki to: butylohydroksyanizol (E320), kwas benzoesowy (E210), parafina ciekła, makrogologlicerydów oleiniany, makrogolo 6 i makrogolo 32 glikolustearynian, woda oczyszczona.

Jak wygląda krem dopochwowy Gyno Pevaryl 50 i co zawiera opakowanie

Tuba aluminiowa zawierająca 78 g kremu oraz papierowe aplikatory dozujące, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny

Janssen-Cilag International NV Tumhoutseweg 30 B-2340 Beerse Belgia

Wytwórca

Janssen Pharmaceutica NV Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse Belgia

W celu uzyskania szczegółowej informacji o leku należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24 02-135 Warszawa Polska

Tel. +48 222 37 60 00

Data zatwierdzenia ulotki:

4

Gyno Pevaryl 50

Charakterystyka Gyno pevaryl 50

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Gyno Pevaryl 50, 10 mg/g, krem dopochwowy

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

100 g kremu zawiera 1,0 g azotanu ekonazolu (Econazoli nitras). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krem dopochwowy.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Krem dopochwowy Gyno Pevaryl 50 stosuje się u kobiet w zakażeniach grzybiczych sromu i pochwy oraz u mężczyzn w grzybiczym zapaleniu żołędzi prącia.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Kobiety

Jedną, pełną (5 ml) zawartość aplikatora, wprowadzać dopochwowo, raz w ciągu doby, przed spoczynkiem nocnym, przez co najmniej 14 kolejnych dni. Leczenie należy kontynuować także wówczas, gdy dolegliwości (świąd, upławy) ustąpią przed upływem 14 dni.

Jeśli pacjentka jest w ciąży, zaleca się, aby stosowała krem bez użycia aplikatora lub by podawał go lekarz. Mężczyźni

Umyć i osuszyć prącie, a następnie nałożyć krem na żołądź i napletek raz na dobę. Stosować przez 14 kolejnych dni.

Dzieci i młodzież w wieku do 16 lat

Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności działania leku w tej grupie wiekowej.

Pacjenci w podeszłym wieku

Dane dotyczące stosowania produktu u osób w wieku powyżej 65 lat są niewystarczające.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Kremu dopochwowego Gyno Pevaryl 50 nie stosować do oczu ani doustnie.

Podczas równoczesnego stosowania dopochwowych produktów przeciwzakaźnych i środków antykoncepcyjnych wykonanych z gumy (prezerwatywy lateksowe lub krążki dopochwowe) może zmniejszyć się skuteczność tych środków antykoncepcyjnych. Z tego powodu nie zaleca się jednoczesnego stosowania kremu dopochwowego Gyno Pevaryl 50 z krążkiem dopochwowym ani z prezerwatywą lateksową.

Pacjentki stosujące plemnikobójcze środki antykoncepcyjne należy informować o możliwej inaktywacji plemnikobójczych środków antykoncepcyjnych przez leki dopochwowe stosowane miejscowo (patrz punkt

4.5) .

Kremu dopochwowego Gyno Pevaryl 50 nie należy kojarzyć z innym, stosowanym miejscowo (zewnętrznie lub dopochwowo) leczeniem narządów płciowych.

Leczenie należy przerwać, jeśli wystąpią nasilone objawy podrażnienia lub uczulenia.

U pacjentów z nadwrażliwością na pochodne imidazolowe obserwowano także uczulenie na azotan ekonazolu.

4.5.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Ekonazol hamuje aktywność cytochromu CYP3A4/2C9. Ze względu na ograniczoną dostępność ogólnoustrojową po podaniu dopochwowym (patrz punkt 5.2) jest mało prawdopodobne wystąpienie interakcji mających znaczenie kliniczne, lecz stwierdzano je podczas stosowania doustnych leków przeciwzakrzepowych. U pacjentek stosujących doustne leki przeciwzakrzepowe, takie jak warfaryna czy acenokumarol należy zachować ostrożność i kontrolować działanie przeciwzakrzepowe.

Należy unikać kontaktu kremu dopochwowego Gyno Pevaryl 50 z produktami lateksowymi, takimi jak krążki lateksowe lub prezerwatywy, gdyż składniki kremu mogą uszkadzać lateks.

Pacjentki stosujące plemnikobójcze środki antykoncepcyjne należy informować o możliwej inaktywacji plemnikobójczych środków antykoncepcyjnych przez leki dopochwowe stosowane miejscowo (patrz punkt

4.5) .

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

W badaniach na zwierzętach azotan ekonazolu nie wykazywał działania teratogennego, jednak w dużych dawkach działał toksycznie na płód (patrz punkt 5.3). Nie wiadomo czy u ludzi może wystąpić podobne działanie.

Z uwagi na wchłanianie substancji czynnej z pochwy, kremu dopochwowego Gyno Pevaryl 50 nie należy stosować w pierwszym trymestrze ciąży, chyba że ma to istotne znaczenie dla zdrowia pacjentki.

Krem dopochwowy Gyno Pevaryl 50 można stosować w drugim lub trzecim trymestrze ciąży, jeśli spodziewane korzyści dla matki przeważają nad możliwym ryzykiem dla płodu.

Karmienie piersią

Po podaniu doustnym azotanu ekonazolu samicom szczura w okresie laktacji, ekonazol i (lub) jego metabolity były wydzielane z mlekiem i wykrywano je u karmionych noworodków. Nie wiadomo, czy azotan ekonazolu przenika do mleka ludzkiego.

Stosując krem dopochwowy Gyno Pevaryl 50 u kobiet karmiących piersią, należy zachować ostrożność.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nieznany.

4.8.    Działania niepożądane

Dane z badań klinicznych

Bezpieczeństwo stosowania ekonazolu w postaci kremu dopochwowego i globulek dopochwowych oceniano

u 3630 pacjentek uczestniczących w 32 badaniach klinicznych. W Tabeli 1 przedstawiono działania niepożądane stwierdzone w tych badaniach u >1% pacjentek leczonych ekonazolem w postaci kremu dopochwowego lub globulek dopochwowych.

Tabela 1. Działania niepożądane stwierdzone w 32 badaniach klinicznych u >1% pacjentek leczonych

ekonazolem

Klasyfikacja układów i narządów

Odsetek pacjentek (N=3630)

r%i

Działanie niepożądane

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Uczucie pieczenia skóry

1,2

Świąd

1,2

W Tabeli 2 przedstawiono działania niepożądane stwierdzone w 32 badaniach klinicznych u <1% pacjentek leczonych ekonazolem w postaci kremu lub globulek.

Tabela 2. Działania niepożądane stwierdzone w 32 badaniach klinicznych u <1% pacjentek leczonych

ekonazolem

Klasyfikacja układów i narządów

Działanie niepożądane

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi_

Uczucie pieczenia sromu i pochwy

Doświadczenia po wprowadzeniu produktu do obrotu

W Tabeli 3 przedstawiono działania niepożądane stwierdzone po raz pierwszy po wprowadzeniu produktu Gyno Pevaryl 150 do obrotu. Częstości występowania oszacowano na podstawie raportów spontanicznych lub danych z badań klinicznych lub epidemiologicznych w zależności od dostępności danych.

Działania niepożądane uszeregowano wg częstości występowania zgodnie z następującym schematem:

bardzo często często

niezbyt często rzadko

bardzo rzadko


>1/10;

>1/100 i <1/10;

>1/1 000 i <1/100;

>1/10 000 i <1/1000;

<1/10 000, w tym pojedyncze doniesienia.

Tabela 3. Działania niepożądane stwierdzone po wprowadzeniu produktu Gyno Pevaryl 150 do obrotu uszeregowane wg częstości występowania na podstawie raportów spontanicznych lub danych z badań

klinicznych lub epidemiologicznych

Klasyfikacja układów i narządów

Kategoria

częstości

Działanie niepożądane

Zaburzenia układu immunologicznego

bardzo rzadko

nadwrażliwość

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

rzadko

rumień

bardzo rzadko

obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, kontaktowe zapalenie skóry, złuszczanie skóry

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

bardzo rzadko

ból w miejscu podania, podrażnienie w miejscu podania, obrzęk w miejscu podania

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Przypuszcza się, że działania niepożądane, które mogą wystąpić po przedawkowaniu lub niewłaściwym zastosowaniu produktu leczniczego będą zbieżne z wymienionymi w punkcie 4.8.

Krem dopochwowy Gyno Pevaryl 50 stosuje się wyłącznie miejscowo. W razie przypadkowego, doustnego przyjęcia kremu należy zastosować leczenie objawowe. W razie przypadkowego dostania się produktu do oczu należy przepłukać je czystą wodą lub roztworem fizjologicznym soli, a jeśli objawy nie ustąpią, poradzić się lekarza.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwzakaźne i odkażające, bez kortykosteroidów, pochodne imidazolu. Kod ATC: G 01 AF 05

Azotan ekonazolu ma szerokie spektrum działania przeciwgrzybiczego. Działa na dermatofity, drożdżaki i grzyby pleśniowe. Wykazano również skuteczność kliniczną na bakterie Gram-dodatnie.

Azotan ekonazolu działa uszkadzając błony komórkowe. Dochodzi do zwiększenia przepuszczalności błon komórkowych grzybów oraz uszkodzenia wewnątrzkomórkowych błon cytoplazmatycznych. Prawdopodobnie miejscem działania ekonazolu są rodniki acylowe nienasyconych kwasów tłuszczowych fosfolipidów błony.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

U ludzi azotan ekonazolu słabo wchłania się po podaniu dopochwowym lub miejscowym.

Maksymalne stężenie ekonazolu i (lub) jego metabolitów, wynoszące 20-40 ng/ml w osoczu lub surowicy, obserwowano w ciągu 1-2 dni po podaniu kremu dopochwowego. Wchłonięciu ulegało 5-7% podanej dawki ekonazolu.

Ekonazol i (lub) jego metabolity w krążeniu ogólnym są silnie związane z białkami surowicy (>98%). Ekonazol podlega w dużym stopniu przemianom metabolicznym, obejmującym utlenianie, deaminację i (lub) O-dealkilację. Metabolity wydalane są zarówno z moczem, jak i z kałem.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Bezpieczeństwo stosowania ekonazolu określano za pomocą szerokiego zestawu badań nieklinicznych. Badania dotyczące toksyczności ostrej wskazują na szeroki margines bezpieczeństwa. W badaniach dotyczących podostrej lub przewlekłej toksyczności po zastosowaniu dużych dawek (50 mg/kg mc./dobę) wykazano, że docelowym narządem działania toksycznego jest wątroba, przy czym skutki działania toksycznego były niewielkie i w pełni ustępowały.

Badania wpływu ekonazolu na reprodukcję nie wykazały wpływu na płodność ani działania teratogennego. Mała przeżywalność noworodków i działanie toksyczne na płód były związane wyłącznie z toksycznym działaniem na matkę. Nie stwierdzono istotnej toksyczności miejscowej, fototoksyczności, miejscowego działania drażniącego skóry, podrażnienia pochwy ani działania uczulającego. Po podaniu kremu zawierającego ekonazol stwierdzono jedynie słabe podrażnienie oczu. W różnych układach eksperymentalnych nie występowały wcale lub występowały w niewielkim stopniu skutki genotoksyczności (zmiany strukturalne chromosomów). Biorąc pod uwagę ogólną ocenę tych wyników i zalecaną drogę podania, w tym minimalne narażenie ogólnoustrojowe, dane te mają niewielkie znaczenie kliniczne.

Ze względu na proponowany krótki czas stosowania i brak istotnego działania genotoksycznego ekonazolu, mogącego prowadzić do inicjacji lub promocji rozwoju guza, nie przeprowadzono badań dotyczących działania rakotwórczego.

Podsumowując, działania niepożądane w badaniach przedklinicznych występowały, gdy zwierzęta były narażone na dawki znacznie przewyższające te, na jakie człowiek może być maksymalnie narażony, co wskazuje na małe ich znaczenie dla klinicznego stosowania leku.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Butylohydroksyanizol (E320)

Kwas benzoesowy (E210)

Parafina ciekła

Makrogologlicerydów oleiniany Makrogolo 6 i makrogolo 32 glikolustearynian Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tuba aluminiowa zawierająca 78 g kremu oraz papierowe aplikatory dozujące, w tekturowym pudełku.

6.6. Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Janssen-Cilag International NV Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse Belgia

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

R/1282

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 27.06.2008 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 30.06.2009 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

6

Gyno Pevaryl 50