+ iMeds.pl

Gynoflor 50 mg + 0,03 mgUlotka Gynoflor

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Gynoflor

50 mg + 0,03 mg, tabletki dopochwowe (Lactobacillus acidophilus + Estriolum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Gynoflor i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Gynoflor

3.    Jak stosować lek Gynoflor

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Gynoflor

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Gynoflor i w jakim celu się go stosuje

Lek Gynoflor zawiera substancje czynne identyczne z substancjami stwierdzanymi prawidłowo w pochwie kobiet. Zdrowa pochwa pozostaje w stanie równowagi biologicznej i posiada naturalne mechanizmy obronne chroniące ją przed zakażeniami. Główny element tych mechanizmów obronnych stanowią pałeczki kwasu mlekowego (Lactobacillus acidophilus) wytwarzające kwas mlekowy i inne substancje o działaniu przeciwinfekcyjnym. Wytwarzanie kwasu mlekowego prowadzi do powstania kwaśnego środowiska sprzyjającego wzrostowi pałeczek mlekowych i hamującego wzrost mikroorganizmów chorobotwórczych.

Do zaburzeń lub zniszczenia flory pochwowej zawierającej pałeczki mlekowe może dojść w wyniku leczenia niektórymi lekami (np. antybiotyki), miejscowych infekcji, ciężkiej choroby uogólnionej lub niewłaściwej higieny (irygacje pochwy i prysznic). Gynoflor zawiera żywe pałeczki kwasu mlekowego w dużej dawce, co pomaga przywrócić naturalną florę w pochwie.

Oprócz naturalnej flory pochwowej, również prawidłowy nabłonek pochwy ma ważne znaczenie dla naturalnych mechanizmów ochronnych pochwy. Nabłonek pochwowy może zostać uszkodzony na skutek wahań stężeń hormonów lub niedoboru hormonów (w szczególności w okresie okołomenopauzalnym i po menopauzie) i infekcji pochwy.

Jako drugą substancję czynną Gynoflor zawiera estriol, który jest naturalnym żeńskim hormonem płciowym. Estriol, nawet w bardzo małej dawce, jaka jest zawarta w leku Gynoflor, powoduje regenerację nabłonka pochwy, zapewnia dobre ukrwienie nabłonka, jego odpowiednią grubość, elastyczność i wilgotność. Ma to znaczenie również dla wzrostu pałeczek kwasu mlekowego w pochwie.

Pałeczki kwasu mlekowego i estriol wywierają swoje działanie miejscowo, w pochwie.

Laktoza, wykorzystana przy produkcji tabletek dopochwowych, również może ulegać szybkiej fermentacji do kwasu mlekowego pod wpływem pałeczek mlekowych. Namnożenie pałeczek mlekowych i ponowna kolonizacja pochwy tymi bakteriami rozpoczyna się już po pierwszej aplikacji leku.

Gynoflor jest stosowany

•    w celu przywrócenia flory Lactobacillus po leczeniu miej scowym lub układowym środkami przeciwinfekcyjnymi lub chemioterapeutykami

•    w leczeniu zanikowego zapalenia pochwy z powodu niedoboru estrogenów w okresie okołomenopauzalnym i po menopauzie lub w leczeniu wspomagającym w hormonalnej terapii zastępczej

•    w leczeniu wydzieliny z pochwy nieznanego pochodzenia (upławy) oraz w leczeniu łagodnych i umiarkowanych przypadków infekcji pochwy, kiedy nie ma bezwzględnej konieczności stosowania chemioterapii przeciwinfekcyjnej.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Gynoflor

Nie należy stosować leku Gynoflor jeśli:

•    występuje alergia (nadwrażliwość) na estriol lub pałeczki kwasu mlekowego, lub jakikolwiek inny składnik leku Gynoflor

•    występują nowotwory złośliwe (nowotwory estrogenozależne) np. piersi, macicy lub pochwy

•    występują krwawienia z pochwy o nieznanym pochodzeniu

•    występuje lub występowało w przeszłości zapalenie żył

•    występują ostre lub przewlekłe choroby wątroby

•    występuje żółtaczka lub żółtaczka występowała w okresie ciąży

•    występuje porfiria, zespół Rotora, zespół Dubina-Johnsona

•    występują choroby naczyń mózgowych lub naczyń wieńcowych

•    występuje otoskleroza

•    występuje lub lekarz podejrzewa endometriozę

•    pacjentka nie osiągnęła dojrzałości płciowej

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Bolesność piersi lub zwiększenie ilości wydzieliny pochwowej mogą wskazywać na to, że dawka estrogenu jest zbyt duża.

U pacjentek w podeszłym wieku lek należy stosować pod kontrolą zwłaszcza, jeżeli współistnieją: niewydolność serca, zaburzenia czynności nerek lub wątroby, nadciśnienie, padaczka, migrena, zaburzenia zakrzepowo-zatorowe w przeszłości, endometrioza, dysplazja włóknisto-torbielowata piersi, cukrzyca.

Lek Gynoflor a inne leki

Jednoczesne stosowanie leków przeciwinfekcyjnych (np. miejscowo lub ogólnie antybiotyków) może osłabić działanie leku Gynoflor.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Na podstawie doświadczenia ze stosowaniem leku Gynoflor w czasie ciąży można stwierdzić, że nie ma dowodów na niepożądane działanie leku na ciążę lub stan płodu/noworodka. Obie substancje czynne, Lactobacillus acidophilus i estriol występują naturalnie w organizmie człowieka, a po zastosowaniu leku Gynoflor stężenia obu tych substancji nie są większe niż stężenia stwierdzane u zdrowych kobiet po menopauzie.

W związku z powyższym Gynoflor można stosować w czasie ciąży, ale tylko po konsultacji z lekarzem.

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Karmienie piersią

Gynoflor można stosować w czasie karmienia piersią, ale tylko po konsultacji z lekarzem. Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

3. Jak stosować lek Gynoflor

Gynoflor należy stosować zgodnie z zaleceniem lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

W celu przywrócenia prawidłowego środowiska pochwy i w wydzielinie (upławach) z pochwy:

1-2 tabletki dopochwowe na dobę przez 6-12 dni.

W zanikowym zapaleniu pochwy:

1 tabletka dopochwowa na dobę przez 6-12 dni, a następnie 1 tabletka 1-2 razy w tygodniu jako dawka podtrzymująca.

Tabletki dopochwowe należy wprowadzać głęboko do pochwy wieczorem, przed udaniem się na spoczynek. Najlepiej zrobić to w pozycji leżącej z lekko ugiętymi nogami.

W czasie menstruacji leczenie należy przerwać i włączyć je ponownie po zakończeniu krwawienia menstruacyj nego.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Gynoflor jest zbyt silne lub zbyt słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Gynoflor zawiera składniki, które nie ulegają całkowitemu rozpuszczeniu. W związku z tym resztki tabletki można czasami zauważyć na bieliźnie. Nie ma to znaczenia dla skuteczności leku Gynoflor.

W rzadkich przypadkach bardzo nasilonej suchości pochwy może się zdarzyć, że tabletka dopochwowa w ogóle się nie rozpuści i zostanie wydalona z pochwy w postaci nienaruszonej. Wówczas leczenie nie jest optymalne. Nie jest to jednak szkodliwe dla pochwy. Aby uniknąć takiej sytuacji, przed wprowadzeniem tabletki do bardzo suchej pochwy można ją zwilżyć niewielką ilością wody.

W czasie leczenia lekiem Gynoflor należy używać podpasek.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Gynoflor

W przypadku przyjęcia zbyt dużej liczby tabletek dopochwowych nie powinny wystąpić żadne działania niepożądane, jednak należy o tym powiedzieć lekarzowi.

Pominięcie zastosowania leku Gynoflor

Nie należy przyjmować podwójnej dawki dla uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie dodatkowych pytań dotyczących stosowania leku należy zwrócić się do lekarza.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Gynoflor może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bezpośrednio po zaaplikowaniu leku Gynoflor może być odczuwalne niewielkie pieczenie lub palenie (1% pacjentek). Nie ma konieczności przerywania leczenia w takich przypadkach. Jeśli jednak dolegliwości będą się utrzymywać, należy jak najszybciej poradzić się lekarza.

W rzadkich przypadkach opisywano reakcje nietolerancji, takie jak zaczerwienienie i swędzenie.

W jednym przypadku stwierdzono alergię na liofilizat Lactobacillus zawarty w leku Gynoflor. W takich przypadkach należy jak najszybciej poradzić się lekarza.

W razie przypadkowego przyjęcia leku Gynoflor doustnie nie powinny wystąpić żadne działania niepożądane.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Gynoflor

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze od 2° C do 8° C.

Tabletki dopochwowe mogą być przechowywane w temperaturze pokojowej podczas zaleconego leczenia, przez okres od 6 do 12 dni.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrach i pudełku. Termin ważności odnosi się do ostatniego dnia danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Gynoflor

Substancjami czynnymi są: 50 miligramów liofilizatu bakterii kwasu mlekowego (Lactobacillus acidophilus) i 30 mikrogramów estriolu (Estriolum).

Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, disodu fosforan bezwodny magnezu stearynian (E470b), karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)

Jak wygląda lek Gynoflor i co zawiera opakowanie

Tabletki dopochwowe są lekko beżowe, kropkowane o owalnym, dwuwypukłym kształcie.

6 tabletek w blistrze.

1 lub 2 blistry w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Merck Sp. z o.o. ul. Jutrzenki 137 02-231 Warszawa

Wytwórca

Haupt Pharma Amareg GmbH, Donaustaufer Str. 378, 93-055 Regensburg, Niemcy

Importer

Phoenix Pharma Polska Sp. z o.o. ul. Opłotek 26 01-940 Warszawa

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5/5

Gynoflor

Charakterystyka Gynoflor

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Gynoflor

50 mg + 0,03 mg, tabletki dopochwowe,

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka dopochwowa 50 miligramów liofilizatu bakterii kwasu mlekowego (Lactobacillus acidophilus) i 30 mikrogramów estriolu (Estriolum).

Wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki dopochwowe

Tabletki dopochwowe są lekko beżowe, kropkowane, o owalnym, dwuwypukłym kształcie.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

•    Przywrócenie flory Lactobacillus acidophilus po miejscowym lub układowym leczeniu środkami przeciwinfekcyjnymi lub chemioterapeutykami;

•    Zanikowe zapalenie pochwy z powodu niedoboru estrogenów w okresie okołomenopauzalnym i po menopauzie lub leczenie wspomagające w hormonalnej terapii zastępczej;

•    Wydzielina z pochwy nieznanego pochodzenia (upławy) lub łagodne i umiarkowane przypadki bakteryjnego zapalenia i kandydozy pochwy, kiedy nie ma bezwzględnej konieczności stosowania chemioterapii przeciwinfekcyjnej.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Przywracanie flory pochwy, wydzielina z pochwy:

1-2 tabletki dopochwowe na dobę przez 6-12 dni Zanikowe zapalenie pochwy:

W przypadku zanikowego zapalenia pochwy zalecana dawka to 1 tabletka dopochwowa na dobę przez 6-12 dni a następnie 1 tabletka dopochwowa 1-2 razy w tygodniu jako dawka podtrzymująca.

Tabletki dopochwowe należy wprowadzać głęboko do pochwy wieczorem, przed udaniem się na spoczynek. Najlepiej zrobić to w pozycji leżącej z lekko ugiętymi nogami.

W czasie menstruacji leczenie należy przerwać i włączyć je ponownie po zakończeniu krwawienia menstruacyj nego.

4.3. Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na substancje czynne lub jakąkolwiek substancję pomocniczą

•    Nowotwory złośliwe (nowotwory estrogenozależne) piersi, macicy lub pochwy

•    Krwawienia z pochwy o nieznanym pochodzeniu

•    Zapalenie żył lub zapalenie żył w wywiadzie

•    Ostre lub przewlekłe choroby wątroby

•    Żółtaczka lub żółtaczka w okresie ciąży w wywiadzie

•    Porfiria, zespół Rotora, zespół Dubin-Johnsona

•    Choroby naczyń mózgowych lub naczyń wieńcowych

•    Otoskleroza

•    Endometrioza (podejrzewana lub zdiagnozowana)

•    Stosowanie u młodych dziewcząt przed osiągnięciem dojrzałości płciowej.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Bolesność piersi lub zwiększenie ilości wydzieliny pochwowej mogą wskazywać na to, że dawka estrogenu jest zbyt duża.

U pacjentek w podeszłym wieku stosować pod kontrolą zwłaszcza, jeżeli współistnieją: niewydolność serca, zaburzenia czynności nerek lub wątroby, nadciśnienie, padaczka, migrena, zaburzenia zakrzepowo-zatorowe w wywiadzie, endometrioza, dysplazja włóknisto-torbielowata piersi, cukrzyca.

4.5.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Lactobacillus acidophilus jest wrażliwy na różne środki przeciwinfekcyjne (stosowane miejscowo lub układowo).

Jednoczesne leczenie takimi lekami może prowadzić do osłabienia skuteczności produktu Gynoflor.

4.6.    Wpływa na ciążę i laktację

Gynoflor można stosować w czasie ciąży i karmienia piersią.

Podobnie jednak jak w przypadku wszystkich produktów leczniczych, należy zachować ostrożność stosując Gynoflor u kobiet w pierwszym trymestrze ciąży.

Dane pochodzące z ograniczonej liczby ciąż, w których doszło do ekspozycji na estradiol i Lactobacillus acidophilus wskazują na brak niepożądanego działania tych substancji na ciążę lub stan płodu/noworodka. Poza tym Gynoflor był stosowany od ponad 15 lat i nie powodował działań niepożądanych.

Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ estriolu na płody męskie (patrz punkt 5.3). Estriol jest jednak hormonem płciowym specyficznym dla człowieka i nie występuje u innych gatunków ssaków. W związku z tym toksykologiczne wyniki badań na zwierzętach mają ograniczone zastosowanie i nie można ich ekstrapolować na człowieka.

Gynoflor zawiera estriol jedynie w niewielkiej dawce. U kobiet niebędących w ciąży wykazano, że po pierwszym zastosowaniu produktu Gynoflor stężenie estriolu w osoczu przemijająco zwiększa się, natomiast po dwunastej aplikacji produktu żadnego zwiększenia nie obserwowano. W czasie dłuższego stosowania produktu stężenia estriolu w osoczu mieszczą się w zakresie normy dla kobiet po menopauzie. Poza tym stężenie estriolu w osoczu u kobiet w ciąży jest około 1000 razy większe niż u kobiet niebędących w ciąży.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt Gynoflor nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8.    Działania niepożądane

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bezpośrednio po zaaplikowaniu produktu Gynoflor może być odczuwalne niewielkie pieczenie lub palenie (1%). W rzadkich przypadkach opisywano reakcje nietolerancji, takie jak zaczerwienienie i swędzenie. W jednym przypadku stwierdzono alergię na liofilizat Lactobacillus zawarty w preparacie Gynoflor.

W razie przypadkowego przyjęcia produktu Gynoflor doustnie nie powinny wystąpić żadne działania niepożądane.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu }, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9.    Przedawkowanie

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Hormony płciowe i modulatory układu płciowego, estrogeny w skojarzeniu z innymi lekami.

Kod ATC: G 03 CC 06

Lactobacillus acidophilus jest jednym z głównych mikroorganizmów tworzących florę pochwową u zdrowych kobiet. Pałeczki mlekowe (Lactobacilli) są to niepatogenne bakterie, które pełnią funkcje ochronne w pochwie. Powodują fermentację glikogenu znajdującego się w nabłonku pochwy do kwasu mlekowego. Powstałe w ten sposób kwaśne środowisko (pH 3,8-4,5) tworzy warunki niekorzystne dla kolonizacji i rozwoju mikroorganizmów chorobotwórczych, natomiast są to warunki optymalne dla proliferacji pałeczek mlekowych. Oprócz kwasu mlekowego pałeczki mlekowe produkują nadtlenek wodoru i bakteriocyny, które również hamują wzrost patogennych mikroorganizmów.

Estriol jest to endogenny estrogen oddziałujący w sposób specyficzny na pochwę i niedziałający na endometrium. Estriol zawarty w produkcie Gynoflor ma na celu zapewnienie proliferacji i dojrzewania nabłonka pochwowego, który pełni funkcję bariery fizycznej oraz magazynuje glikogen, substancję odżywczą dla pałeczek kwasu mlekowego. W przypadku zaburzeń hormonalnych obserwowanych częściej w starszym wieku nabłonek pochwowy jest nieprawidłowy, a ilość zawartego w nim glikogenu zmniejszona. Infekcje pochwy również mogą powodować uszkodzenie nabłonka pochwowego.

Egzogenny estriol, nawet w bardzo małych ilościach, jakie są obecne w preparacie Gynoflor, poprawia proliferację i dojrzewanie nabłonka, a tym samym stwarza optymalne warunki dla przywrócenia flory pochwowej zawierającej pałeczki kwasu mlekowego.

Do zaburzeń lub eliminacji fizjologicznej flory pochwowej może dojść w wyniku miejscowego lub układowego leczenia lekami przeciwinfekcyjnymi, ciężkiej choroby ogólnej, niewłaściwej higieny lub zakażeń pochwy. W niefizjologicznym środowisku pochwy pałeczki kwasu mlekowego są obecne w mniejszej ilości lub w ogóle nieobecne i nie są w stanie pełnić swojej funkcji ochronnej.

Terapeutyczne działanie produktu Gynoflor polega na przywracaniu flory pochwowej poprzez dostarczenie egzogennych pałeczek mlekowych i poprawie proliferacji i dojrzewania nabłonka pochwowego dzięki egzogennemu estriolowi, co prowadzi do przywrócenia fizjologicznej równowagi flory pochwowej i nabłonka pochwowego.

Lactobacillus acidophilus i estriol wywierają swoje działanie miejscowo, w pochwie.

Laktoza, wykorzystana przy produkcji tabletek dopochwowych, również może ulegać fermentacji do kwasu mlekowego pod wpływem pałeczek mlekowych. Reprodukcja pałeczek mlekowych i ponowna kolonizacja pochwy tymi bakteriami rozpoczyna się już po pierwszej aplikacji produktu.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Natychmiast po zetknięciu się tabletek dopochwowych z wydzieliną pochwy tabletki zaczynają się rozpadać i uwalniają się z nich pałeczki mlekowe i estriol. Doświadczenia in vitro wykazały, że pałeczki kwasu mlekowego wznawiają swój metabolizm i powodują obniżenie pH w ciągu kilku godzin.

Szybko rozpoczyna się również działanie estrogenne indukowane przez estriol, a proliferacja i dojrzewanie nabłonka pochwy poprawia się coraz wyraźniej w czasie leczenia (6-12 dni).

Wchłanianie estriolu z produktu Gynoflor badano u zdrowych kobiet po menopauzie z atrofią nabłonka. Po jednorazowym dopochwowym podaniu produktu Gynoflor stwierdzono zwiększenie stężenia nieskonjugowanego estriolu w osoczu (postać aktywna biologicznie) powyżej wartości podstawowych, a maksymalne stężenie estriolu uzyskiwano po 3 godzinach. Po 8 godzinach zwiększone stężenie nieskonjugowanego estriolu w osoczu nie było już stwierdzane.

Po podaniu produktu po raz dwunasty na koniec terapii produktem Gynoflor (raz na dobę) maksymalne stężenie nieskonjugowanego estriolu nie było zwiększone w porównaniu ze stężeniem podstawowym.

W czasie 12 dni leczenia nie obserwowano kumulacji estriolu. Stężenia w osoczu obserwowane po wielokrotnym podawaniu produktu Gynoflor mieściły się w zakresie wartości odpowiadających prawidłowym stężeniom endogennego, nieskonjugowanego estriolu w osoczu u kobiet po menopauzie.

Terapia estriolem nie ma wpływu na stężenia estronu i estradiolu w osoczu, gdyż estriol jest metabolitem tych hormonów. Estriol jest szybko wydalany z moczem, głównie w postaci nieaktywnej biologicznie (glukuronidy, siarczany).

Dzięki małej dawce estriolu (0,03 mg), miejscowemu podawaniu produktu i ograniczonej długości leczenia (6-12 dni) nie dochodzi do akumulacji estriolu, a układowe działanie estrogenne jest bardzo mało prawdopodobne.

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W przypadku leków podawanych dopochwowo należy uwzględniać dwa aspekty toksykologiczne: tolerancję miejscową i możliwość toksyczności układowej spowodowanej wchłanianiem się składników produktu.

Pałeczki kwasu mlekowego są głównymi mikroorganizmami w pochwie zdrowych kobiet i są uważane za niepatogenne. Z tego powodu wprowadzenie tych bakterii do pochwy nie powinno powodować żadnego miejscowego podrażnienia ani uszkodzenia nabłonka.

Wyniki doświadczeń na zwierzętach (szczury Wistar) wykazały, że tylko duże dawki estriolu mogą spowodować feminizację męskich płodów.

Należy zauważyć, że wyniki badań toksykologicznych u gryzoni mają ograniczoną wartość i nie można ich ekstrapolować na człowieka, gdyż estriol jest hormonem specyficznym dla ludzi i nie występuje u innych gatunków ssaków.

Zważywszy na małą dawkę estriolu w produkcie Gynoflor nie należy oczekiwać ostrej ani przewlekłej toksyczności.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza j ednowodna Celuloza mikrokrystaliczna Disodu fosforan bezwodny Magnezu stearynian (E470b)

Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3.    Okres ważności

3 lata

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze od 2° C do 8° C.

Tabletki dopochwowe mogą być przechowywane w temperaturze pokojowej podczas zaleconego leczenia, przez okres od 6 do 12 dni.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

6 szt. - 1 blister po 6 szt 12 szt. - 2 blistry po 6 szt.

Blister PVC/PE/PVDC/Al, w tekturowym pudełku.

6.6.    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Gynoflor zawiera substancje pomocnicze, które nie ulegają całkowitemu rozpuszczeniu. W związku z tym resztki tabletki można czasami zauważyć na bieliźnie. Nie ma to znaczenia dla skuteczności produktu Gynoflor.

W rzadkich przypadkach bardzo nasilonej suchości pochwy może się zdarzyć, że tabletka dopochwowa w ogóle się nie rozpuści i zostanie wydalona z pochwy w postaci nienaruszonej. Wówczas leczenie nie jest optymalne. Nie jest to jednak szkodliwe dla pochwy. Aby uniknąć takiej sytuacji, przed wprowadzeniem tabletki do bardzo suchej pochwy można ją zwilżyć niewielką ilością wody.

Pacjentki powinny używać podpasek.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Merck Sp. z o.o. ul. Jutrzenki 137 02-231 Warszawa

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

10688

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

30.04.2004 / 11.10.2013

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

6/6

Gynoflor