+ iMeds.pl

Gynoxin 20 mg/g (2%)Ulotka Gynoxin

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Gynoxin, 20 mg/g (2%), krem dopochwowy

Fenticonazoli nitras

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Gynoxin i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Gynoxin

3.    Jak stosować lek Gynoxin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Gynoxin

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Gynoxin i w jakim celu się go stosuje

Gynoxin zawiera substancję czynną fentikonazol, który jest pochodną imidazolu o szerokim zakresie działania przeciwgrzybiczego. Ponadto działa przeciwbakteryjnie na bakterie Gram-dodatnie. Wykazano również działanie na pierwotniaki. Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego.

Wskazania do stosowania

Drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych (zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Gynoxin Kiedy nie stosować leku Gynoxin:

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Gynoxin należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Podczas wprowadzania kremu do pochwy, może wystąpić łagodne, przemijające uczucie pieczenia. W przypadku wystąpienia objawów nadwrażliwości lub oporności mikroorganizmów na leczenie należy lek odstawić i skontaktować się z lekarzem w celu ustalenia dalszego leczenia.

Leku Gynoxin nie należy stosować jednocześnie z mechanicznymi środkami antykoncepcyjnymi, gdyz zawiera tłuszcze i oleje, które mogą powodować uszkodzenie środków antykoncepcyjnych wykonanych z lateksu (prezerwatywy, krążki dopochwowe).

Lek Gynoxin a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjentkę obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjentka planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku Gynoxin w czasie ciąży i karmienia piersią, chyba że lekarz zdecyduje inaczej.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Gynoxin nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Lek Gynoxin zawiera glikol propylenowy, lanolinę uwodornioną i alkohol cetylowy

Glikol propylenowy może powodować podrażnienie skóry. Lanolina uwodorniona i alkohol cetylowy mogą powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry).

3. Jak stosować lek Gynoxin

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Wprowadzić zawartość dozownika (około 5 g) głęboko do pochwy. Krem należy stosować za pomocą dozownika (po umyciu nadaje się do wielokrotnego użycia). Stosować jednorazowo przed udaniem się na spoczynek, a jeśli objawy utrzymują się - dawkę powtórzyć rano.

W celu uniknięcia ponownego zakażenia, zaleca się równoczesne leczenie partnera. Stosować lek Gynoxin na żołądź i napletek.

Instrukcja dotycząca podawania kremu

Używać tylko czystego dozownika. Po każdorazowym użyciu umyć dozownik ciepłą wodą z mydłem. Lekarz może zalecić w wyjątkowych przypadkach sterylizację dozownika.

Nie stosować wody o temperaturze wyższej niż 50°C ani rozpuszczalników organicznych.

Po umyciu dozownik wysuszyć i przechowywać w dołączonym pojemniku.

Postępować według instrukcji poniżej (patrz też rysunek poniżej).

1.    Po odkręceniu zakrętki nakręcić dozownik na tubę kremu.

2.    Tubę lekko ścisnąć na dole tak, aby napełnić dozownik. Jeśli występuje opór w tłoku dozownika, należy go lekko pociągnąć. Jeżeli nie ma innych zaleceń dotyczących dawkowania, dozownik napełnić całkowicie.

3.    Zdjąć dozownik z tuby, którą należy następnie szczelnie zamknąć.

4.    Pacjentka powinna leżeć ze zgiętymi i rozstawionymi kolanami; wtedy należy umieścić dozownik głęboko w pochwie. Opróżnić dozownik całkowicie poprzez wciśnięcie tłoka. Wyjąć dozownik z pochwy bez przesuwania tłoka.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Gynoxin

Nie odnotowano przypadków przedawkowania.

Pominięcie zastosowania leku Gynoxin

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli lek Gynoxin jest stosowany zgodnie z zaleceniami, substancja czynna słabo się wchłania przy stosowaniu na zdrową skórę/błonę śluzową i występowanie ogólnoustrojowych działań niepożądanych jest mało prawdopodobne.

Po zażyciu tego leku mogą wystąpić następujące objawy niepożądane:

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób (<0,01%)):

•    uczucie pieczenia sromu i pochwy,

•    wysypka rumieniowa.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Gynoxin

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym po: „Termin ważności (EXP)” i tubie po: „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Gynoxin

-    Substancją czynną leku jest fentikonazol. 100 g kremu dopochwowego zawiera 2 g azotanu fentikonazolu.

-    Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: estry makrogolu z kwasami tłuszczowymi (C12-C18), olej migdałowy pierwszego tłoczenia, glikol propylenowy, alkohol cetylowy, glicerolu monostearynian, lanolina uwodorniona, sodu edetynian, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Gynoxin i co zawiera opakowanie

Tuba aluminiowa powlekana wewnątrz żywicą epoksyfenolową, zamknięta plastikową zakrętką, w tekturowym pudełku. Opakowanie zawiera 30 g kremu w tubie oraz aplikator (dozownik) umieszczony w plastikowym, przezroczystym pojemniku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.

Via Civitali 1 20148 Mediolan Włochy

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Szczegółowa informacja o tym leku jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych http://urpl.gov.pl/

4

Gynoxin

Charakterystyka Gynoxin

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Gynoxin, 20 mg/g (2%), krem dopochwowy

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

100 g kremu dopochwowego zawiera 2 g azotanu fentikonazolu (Fenticonazoli nitras). Substancje pomocnicze o znanym działaniu: glikol propylenowy, lanolina uwodorniona, alkohol cetylowy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krem dopochwowy.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych (zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Wprowadzić zawartość dozownika (ok. 5 g) głęboko do pochwy. Krem należy stosować za pomocą dozownika (po umyciu nadaje się do wielokrotnego użycia). Stosować jednorazowo przed udaniem się na spoczynek, a jeśli objawy utrzymują się - dawkę powtórzyć rano.

W celu uniknięcia ponownego zakażenia zaleca się równoczesne leczenie partnera. Stosować produkt leczniczy Gynoxin na żołądź i napletek.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Podczas aplikacji fentikonazolu na zmiany chorobowe lub podczas wprowadzania do pochwy, może wystąpić łagodne, przemijające uczucie pieczenia. Produkt leczniczy należy odstawić i ustalić dalsze leczenie w przypadku wystąpienia objawów nadwrażliwości lub oporności mikroorganizmów na leczenie.

Produkt leczniczy Gynoxin zawiera glikol propylenowy, który może powodować podrażnienie skóry oraz lanolinę uwodornioną i alkohol cetylowy, które mogą powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry).

Kremu dopochwowego nie należy stosować jednocześnie z mechanicznymi środkami antykoncepcyjnymi (patrz punkt 4.5).

Gynoxin nie jest zalecany do stosowania w czasie ciąży i laktacji (patrz punkt 4.6).

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Gynoxin zawiera tłuszcze oraz oleje, które mogą powodować uszkodzenie mechanicznych środków antykoncepcyjnych wykonanych z lateksu (patrz punkt 4.4).

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Płodność

Brak jest danych dotyczących wpływu na płodność u mężczyzn i kobiet lub dane te są niewystarczaj ące.

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Gynoxin u kobiet w wieku rozrodczym, które nie stosują środków antykoncepcyjnych.

Ciąża

Brak jest danych dotyczących stosowania fentikonazolu u kobiet w ciąży lub dane te są niewystarczaj ące.

Badania na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3).

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Gynoxin u kobiet w ciąży, chyba że lekarz zdecyduje inaczej.

Karmienie piersią

Dostępne dane farmakodynamiczne/toksykologiczne z badań na zwierzętach wskazują na przenikanie fentikonazolu i jego metabolitów do mleka (patrz punkt 5.3.).

Po podaniu dopochwowym fentikonazol lub jego metabolity przenikają przez barierę łożyskową u ciężarnych samic szczurów i królików, a następnie są wydzielane z mlekiem karmiących szczurów. Nie można wykluczyć ryzyka dla noworodka/niemowlęcia.

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Gynoxin u kobiet karmiących piersią, chyba że lekarz zdecyduje inaczej.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Gynoxin nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Fentikonazol słabo się wchłania przy stosowaniu na zdrową skórę/błonę śluzową i występowanie ogólnoustrojowych działań niepożądanych jest mało prawdopodobne, jeśli Gynoxin jest stosowany zgodnie z zaleceniami.

Długotrwałe stosowanie miejscowe stosowanie produktu leczniczego może spowodować nadwrażliwość.

Działania niepożądane zestawiono w poniższej tabeli według układów i narządów zgodnie z terminologią MedDRA, i według częstości: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1 000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 i <1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość

Działanie niepożądane

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Bardzo rzadko

Uczucie pieczenia sromu i pochwy

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo rzadko

Wysypka rumieniowa

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa,

Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Nie odnotowano przypadków przedawkowania.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwzakaźne i antyseptyczne do stosowania w ginekologii, pochodne imidazolu, kod ATC: G01AF12.

Fentikonazol ma szerokie działanie przeciwgrzybicze.

-    In vitro wykazuje szerokie spektrum działania grzybostatycznego i grzybobójczego na dermatofity (wszystkie z rodzaju Trichophyton, Microsporum) i drożdżaki (Candida albicans). Hamowanie wytwarzania kwaśnej proteinazy przez Candida albicans zaobserwowano również w badaniach in vitro.

-    In vivo powoduje wyleczenie grzybicy skóry wywołanej przez dermatofity i Candida u świnek morskich w ciągu 7 dni.

Fentikonazol działa przeciwbakteryjnie na bakterie Gram-dodatnie.

Zakładany mechanizm działania polega na hamowaniu działania enzymów utleniających prowadzącym do kumulacji nadtlenków i obumarcia komórki grzyba. Jest to bezpośrednie działanie na błonę komórkową grzyba.

Wykazano działanie fentikonazolu in vitro i in vivo na Trichomonas vaginalis.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Dane z badań farmakokinetycznych przeprowadzonych u ludzi i zwierząt potwierdzają, że wchłanianie substancji czynnej przez skórę jest pomijalne.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dawka DL50 u myszy wynosi 3000 mg/kg mc. po podaniu doustnym, 1276 mg/kg mc. po podaniu dootrzewnowym u samców i 1265 mg/kg mc. po padaniu dootrzewnowym u samic.

Dawka DL50 u szczurów wynosi 3000 mg/kg mc. po podaniu doustnym, 750 mg/kg mc. po podaniu przezskórnym, 440 mg/kg mc. po podaniu dootrzewnowym u samców i 309 mg/kg mc. po podaniu dootrzewnowym u samic.

Toksyczność po podaniu wielokrotnym. Dawka 40-80-160 mg/kg mc. na dobę podczas podawania doustnego przez 6 miesięcy u szczurów i psów była dobrze tolerowana, z niewielkimi lub umiarkowanymi objawami toksyczności (u szczurów: zwiększenie masy wątroby po dawce 160 mg/kg mc., bez innych zmian histopatologicznych; u psów: przemijające zwiększenie AlAT po dawkach 80 i 160 mg/kg mc. ze zwiększeniem masy wątroby).

Gynoxin wykazuje zadowalającą tolerancję w badaniach na świnkach morskich i królikach.

Tolerancja leku badana na świniach karłowatych (dwarf pigs), których skóra jest morfologicznie i czynnościowo podobna do skóry ludzi oraz charakteryzuje się silną wrażliwością na czynniki podrażniające różnego pochodzenia, była bardzo dobra.

Fentikonazol nie wykazuje objawów uczulenia, fototoksyczności ani fotoalergii.

Badania na zwierzętach (na szczurach) wykazały, że fentikonazol nie wpływa na czynność narządów płciowych samców i samic ani nie zaburza pierwszego etapu reprodukcji. Doustne podawanie szczurom wysokich dawek fentikonazolu (> 20 mg/kg mc.) powodowało wydłużoną ciążę oraz dystocję. Ponadto przy podawaniu szczurom i królikom bardzo dużych dawek fentikonazolu (80 mg/kg mc.) wykazano działania fetotoksyczne i embriotoksyczne. Nie wykazano działania teratogennego u szczurów i królików. U karmiących szczurów fentikonazol i/lub jego metabolity były wykrywane w mleku.

U ludzi, tylko niewielkie ilości azotanu fentikonazolu są absorbowane przez błonę śluzową pochwy. W badaniach dotyczących toksycznego wpływu na reprodukcję u zwierząt margines bezpieczeństwa dla kapsułek dopochwowych, miękkich o mocy 1000 mg, względem nieskutecznej klinicznie dawki 20 mg/kg mc. wynosił 18.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Estry makrogolu z kwasami tłuszczowymi (C12-C18)

Olej migdałowy pierwszego tłoczenia

Glikol propylenowy

Alkohol cetylowy

Glicerolu monostearynian

Lanolina uwodorniona

Sodu edetynian

Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tuba aluminiowa powlekana wewnątrz żywicą epoksyfenolową, zamknięta plastikową zakrętką, w tekturowym pudełku. Opakowanie zawiera 30 g kremu w tubie oraz aplikator (dozownik) umieszczony w plastikowym, przezroczystym pojemniku.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Używać tylko czystego dozownika. Po każdorazowym użyciu umyć dozownik ciepłą wodą z mydłem.

Lekarz może zalecić w wyjątkowych wypadkach sterylizację dozownika.

Nie stosować wody o temperaturze wyższej niż 50°C ani rozpuszczalników organicznych.

Po umyciu dozownik wysuszyć i przechowywać w dołączonym pojemniku.

Postępować według instrukcji poniżej.

1.    Po odkręceniu zakrętki nakręcić dozownik na tubę kremu.

2.    Tubę lekko ścisnąć na dole tak, aby napełnić dozownik. Jeśli występuje opór w tłoku dozownika, należy go lekko pociągnąć. Jeżeli nie ma innych zaleceń dotyczących dawkowania, dozownik napełnić całkowicie.

3.    Zdjąć dozownik z tuby, którą należy następnie szczelnie zamknąć.

4.    Pacjentka powinna leżeć ze zgiętymi i rozstawionymi kolanami; wtedy należy umieścić dozownik głęboko w pochwie. Opróżnić dozownik całkowicie poprzez wciśnięcie tłoka. Wyjąć dozownik z pochwy bez przesuwania tłoka.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.

Via Civitali 1 20148 Mediolan Włochy

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 8434

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 24.11.2000 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 05.09.2013 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

6

Gynoxin