+ iMeds.pl

Haemoctin 250 250 j.m.Ulotka Haemoctin 250

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Haemoctin 250

Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań Ludzki VIII czynnik krzepnięcia krwi

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Haemoctin 250 i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Haemoctin 250

3.    Jak stosować lek Haemoctin 250

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Haemoctin 250

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Haemoctin 250 i w jakim celu się go stosuje

Haemoctin 250 jest lekiem wytwarzanym z osocza ludzkiego. Zawiera VIII czynnik krzepnięcia konieczny do prawidłowego procesu krzepnięcia krwi. Po rozpuszczeniu proszku w 5 ml wody do wstrzykiwań roztwór jest gotowy do wstrzyknięcia dożylnego.

Lek Haemoctin 250 jest stosowany w leczeniu i profilaktyce krwawień u pacjentów z hemofilią A (wrodzonym niedoborem czynnika VIII).

Lek Haemoctin 250 nie zawiera czynnika von Willebranda w ilościach skutecznych farmakologicznie, w związku z tym nie jest przeznaczony do leczenia choroby von Willebranda.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Haemoctin 250 Kiedy nie stosować leku Haemoctin 250

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6). Reakcja alergiczna może obejmować wysypkę, świąd, trudności z oddychaniem lub obrzęk twarzy, warg, gardła lub języka.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Haemoctin 250 należy omówić to z lekarzem.

Po rozpoczęciu leczenia lekiem Haemoctin 250 możliwe jest, że układ odpornościowy pacjenta wytwarza przeciwciała (inhibitory) przeciwko czynnikowi VIII. Takie inhibitory mogą mieć wpływ na skuteczność leku Haemoctin 250. Lekarz prowadzący powinien regularnie kontrolować pacjenta przy użyciu testu biologicznego (testu Bethesda) pod kątem wytwarzania inhibitorów. Obecność takich inhibitorów czynnika VIII oznacza brak sukcesu leczenia. Liczba inhibitorów w organizmie jest wyrażana w jednostkach Bethesda (j .B.) na ml osocza krwi. Ryzyko wytworzenia inhibitorów jest zależne od podawania czynnika VIII i jest najwyższe w czasie pierwszych 20 dni podawania. Inhibitory są rzadko wytwarzane po okresie 100 dni podawania. Zaobserwowano przypadki ponownego pojawienia się inhibitorów po zmianie jednego produktu czynnika VIII na inny produkt u pacjentów wcześniej leczonych, poddawanych ekspozycji przez więcej niż 100 dni, a u których w przeszłości dochodziło do rozwoju inhibitora.

Należy używać wyłącznie dostarczonego zestawu do infuzji, ponieważ adsorpcja czynnika VIII na wewnętrznych powierzchniach niektórych zestawów infuzyjnych może prowadzić do niepowodzenia terapii.

Nie wolno mieszać leku Haemoctin 250 z innymi produktami leczniczymi.

Powikłania wynikające z wprowadzenia cewnika naczyniowego: Jeśli wymagane jest urządzenie do centralnego dostępu dożylnego (ang. central venous access device, CVAD), należy uwzględnić ryzyko wystąpienia powikłań związanych z CVAD, w tym zakażeń miejscowych, bakteriemii i zakrzepicy w miej scu wprowadzenia cewnika.

Bezpieczeństwo wirusologiczne

Gdy produkty lecznicze wytwarzane są z ludzkiej krwi lub osocza, podejmowane są określone działania, aby zapobiec przenoszeniu zakażeń na pacjentów. Obejmują one:

-    staranny dobór dawców krwi i osocza, aby zapewnić wykluczenie dawców, którzy mogą być nosicielami zakażeń,

-    badania wszystkich pobranych próbek i puli osocza w celu wykrycia obecności wirusów/zakażeń,

-    wdrożenie do procesu przetwarzania krwi lub osocza etapów mających na celu inaktywację lub usunięcie wirusów.

Mimo tych działań, w przypadku podawania leków przygotowanych z ludzkiej krwi lub osocza, nie można całkowicie wykluczyć możliwości przeniesienia zakażenia. Dotyczy to również nieznanych lub nowo odkrytych wirusów lub innych rodzajów infekcji.

Podejmowane działania są uważane za skuteczne wobec wirusów otoczkowych, takich jak wirus ludzkiego niedoboru odporności (HIV), wirus zapalenia wątroby typu B i wirus zapalenia wątroby typu C, jak i bezotoczkowego wirusa zapalenia wątroby typu A. Podjęte działania mogą mieć ograniczoną skuteczność wobec wirusów bezotoczkowych, takich jak parwowirus B19. Zakażenie parwowirusem B19 może być groźne dla kobiet w ciąży (zakażenie płodu) i dla osób, których układ odpornościowy jest osłabiony lub z niektórymi typami niedokrwistości (np. sierpowatą lub hemolityczną).

Lekarz prowadzący może zalecić rozważenie przez pacjenta szczepienia przeciw wirusowi zapalenia wątroby typu A i B, jeśli pacjent regularnie/wielokrotnie przyjmuje produkty zawierające czynnik VIII wytwarzany z osocza ludzkiego.

Zdecydowanie zaleca się, aby w każdym przypadku otrzymywania dawki leku Haemoctin 250 odnotować nazwę i numer serii leku, aby ustalić w przyszłości stosowane serie leku.

Lek Haemoctin 250 a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Interakcje między lekiem Haemoctin 250 i innymi produktami leczniczymi nie są znane.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Z powodu rzadkiego występowania hemofilii A u kobiet brak jest dostępnych doświadczeń dotyczących stosowania leku Haemoctin 250 w czasie ciąży lub karmienia piersią. Nie przeprowadzono doświadczeń na zwierzętach w czasie ciąży i karmienia.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Stosowanie leku Haemoctin 250 nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Haemoctin 250 zawiera sód

Jedna fiolka zawiera maksymalnie 16,1 mg (0,70 mmol) sodu, co należy wziąć pod uwagę u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

3. Jak stosować lek Haemoctin 250

Lek Haemoctin 250 jest przeznaczony do podania dożylnego (infuzja do żyły). Leczenie powinno być rozpoczęte pod nadzorem lekarza mającego doświadczenie w leczeniu hemofilii A. Lek Haemoctin 250 należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Dawkowanie oraz czas leczenia zależą od stopnia niedoboru czynnika VIII, od umiej scowienia i rozległości krwawienia oraz stanu klinicznego pacjenta. Lekarz ustali dawkę odpowiednią dla pacjenta.

Należy zapewnić sterylne warunki pracy podczas wszystkich etapów procedury.

1


2


3


4


5


6


Rozpuszczenie proszku:

-    Doprowadzić rozpuszczalnik (wodę do wstrzykiwań) i produkt do temperatury pokojowej w nieotwartych fiolkach. W przypadku stosowania łaźni wodnej do ogrzewania należy bardzo uważać, aby nie doszło do kontaktu wody z wieczkami lub korkami fiolek. W przeciwnym razie może doj ść do skażenia leku.

-    Zdjąć wieczka z obydwu fiolek, tak aby odsłonić środkowe części gumowych korków (1). Oczyścić gumowe korki fiolek produktu i rozpuszczalnika środkiem dezynfekującym.

-    Ściągnąć górę opakowania systemu transferowego (2). Umieścić niebieską część systemu transferowego na pionowo stojącej fiolce zawierającej rozpuszczalnik (3).

-    Ściągnąć pozostałą część opakowania systemu transferowego. Następuje odsłonięcie przezroczystej części systemu transferowego.

-    Fiolkę z produktem umieścić na równej powierzchni. Obrócić połączony system transferowy i fiolkę z rozpuszczalnikiem do góry dnem. Wcisnąć kolec przezroczystej części adaptera pionowo w dół przez korek fiolki z produktem (4). Próżnia w fiolce z produktem powoduje przedostanie się rozpuszczalnika do fiolki z produktem (5). Niezwłocznie odkręcić niebieską część systemu transferowego razem z fiolką z rozpuszczalnikiem. Wyrzucić fiolkę z rozpuszczalnikiem z podłączoną niebieską częścią systemu transferowego (6). Delikatne kołysanie fiolki z produktem pomaga w rozpuszczeniu proszku. Nie wstrząsać energicznie, należy unikać powstania piany! Roztwór jest przejrzysty lub lekko opalizujący.

-    Gotowy do użycia roztwór należy zużyć niezwłocznie po rozpuszczeniu. Nie używać roztworów, które są mętne lub zawierają widoczne cząstki stałe.


Wstrzyknięcie:


-    Po rozpuszczeniu proszku w sposób opisany powyżej należy przykręcić załączoną strzykawkę ze złączem luer-lock do fiolki z produktem z przezroczystą częścią systemu transferowego (7). Umożliwi to łatwe pobranie rozpuszczonego leku do strzykawki. Oddzielny filtr nie jest konieczny, ponieważ system transferowy jest wyposażony w zintegrowany filtr.

-    Ostrożnie odłączyć fiolkę z przezroczystą częścią systemu transferowego od strzykawki. Powoli wstrzyknąć dożylnie produkt przy użyciu załączonej igły motylkowej. Zalecane jest, aby nie podawać więcej niż 2-3 ml/minutę.

-    Po użyciu igły motylkowej można ją zabezpieczyć wieczkiem ochronnym.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Haemoctin 250

Jeśli pacjent uważa, że otrzymał zbyt dużą dawkę leku Haemoctin 250, powinien zwrócić się do lekarza, który podejmie decyzję o dalszym leczeniu.

Pominięcie zastosowania leku Haemoctin 250

W takim przypadku lekarz prowadzący podejmie decyzję, czy konieczne jest dalsze leczenie. Przerwanie stosowania leku Haemoctin 250

Nie należy przerywać stosowania leku Haemoctin 250 bez konsultacji z lekarzem.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku zaobserwowania któregokolwiek z poniższych objawów należy niezwłocznie powiadomić lekarza:

-    zaczerwienienie skóry,

-    uczucie pieczenia i kłucia w miejscu wstrzyknięcia,

-    dreszcze,

-    nagłe zaczerwienienie twarzy,

-    ból głowy,

-    pokrzywka,

-    niedociśnienie,

-    ospałość,

-    nudności,

-    niepokój ruchowy,

-    częstoskurcz,

-    ucisk w klatce piersiowej,

-    mrowienie,

-    wymioty,

-    świszczący oddech.

Może to być reakcja alergiczna lub ciężka reakcja alergiczna (wstrząs anafilaktyczny) lub reakcja nadwrażliwości.

Nastepujące działania niepożadane obserwowano bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów)

-    dodatni wynik badania na obecność przeciwciał przeciwko czynnikowi VIII: U pacjentów z hemofilią A mogą wytworzyć się przeciwciała zobojętniające (inhibitory) przeciwko czynnikowi VIII. W przypadku wytworzenia takich inhibitorów stan będzie objawiał się jako niewystarczająca odpowiedź kliniczna (np. krwawienie). W takim przypadku zaleca się skontaktowanie z wyspecjalizowanym ośrodkiem leczenia hemofilii.

-    gorączka

-    niedokrwistość

-    krwotok mózgowy

Działania niepożądane u dzieci i młodzieży

Przewiduje się, że działania niepożądane u dzieci są takie same jak u dorosłych.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02 - 222 Warszawa

Tel.: +48 22 49 21 301

Faks: +48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Haemoctin 250

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać fiolki w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Nie zamrażać.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie fiolki i opakowaniu zewnętrznym po: Termin ważności.

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Haemoctin 250

-    Substancją czynną leku jest: ludzki VIII czynnik krzepnięcia.

-    Pozostałe składniki to: glicyna, sodu chlorek, sodu cytrynian i wapnia chlorek.

-    Fiolka z rozpuszczalnikiem zawiera wodę do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Haemoctin 250 i co zawiera opakowanie

Lek Haemoctin 250 jest dostarczany w postaci liofilizowanego proszku (liofilizat). Woda do wstrzykiwań służy jako rozpuszczalnik. Rozpuszczony produkt jest przejrzysty lub lekko opalizujący.

Inne rodzaje opakowań:

Haemoctin 500: zawiera 1 fiolkę z 500 j.m. i 1 fiolkę z 10 ml wody do wstrzykiwań (50 j.m./ml) Haemoctin 1000: zawiera 1 fiolkę z 1000 j.m. i 1 fiolkę z 10 ml wody do wstrzykiwań (100 j.m./ml)

Każde opakowanie zawiera

-    j edną strzykawkę j ednorazowego użytku

-    jeden system transferowy z zintegrowanym filtrem

-    jedną igłę motylkową

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Biotest Pharma GmbH Landsteinerstrasse 5 63303 Dreieich Niemcy

Tel.: +49 6103 801-0 Faks: +49 6103 801-150 mail@biotest.de

W celu uzyskania informacji na temat tego leku, należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Nobipharm Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8 01-793 Warszawa Tel.: +48 22 663 43 98 Faks: +48 22 633 98 02 info@nobipharm.pol.pl

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Litwa, Malta, Niemcy, Republika Czeska, Rumunia: Haemoctin® SDH 250

Belgia, Grecja, Hiszpania, Holandia, Polska, Portugalia, Wielka Brytania, Włochy: Haemoctin® 250 Austria:    Haemoctin® SDH 50 I.E./ml

Bułgaria:    Haemoctin® 250 IU

W ęgry:    Haemoctin® 250 NE

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 11/2014

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Sposób podawania:

Lek Haemoctin 250 jest przeznaczony do wstrzyknięcia dożylnego. Zalecane jest, aby nie podawać więcej niż 2-3 ml na minutę.

Dawkowanie

Dawkowanie oraz czas leczenia substytucyjnego zależą od stopnia niedoboru czynnika VIII, od umiejscowienia i rozległości krwawienia oraz stanu klinicznego pacjenta.

Ilość podawanych jednostek czynnika VIII wyraża się w jednostkach międzynarodowych (j.m.), odnoszących się do aktualnego standardu WHO dla produktów zawierających czynnik VIII. Aktywność czynnika VIII w osoczu wyraża się albo w postaci procentowej (w odniesieniu do normalnego osocza ludzkiego) lub w jednostkach międzynarodowych (w odniesieniu do standardu międzynarodowego czynnika VIII w osoczu).

Jedna jednostka międzynarodowa (j.m.) aktywności czynnika VIII odpowiada ilości czynnika VIII w jednym mililitrze normalnego osocza ludzkiego. Obliczenie wymaganej dawki czynnika VIII oparto na obserwacji empirycznej, że 1 jednostka międzynarodowa (j.m.) czynnika VIII na 1 kg masy ciała powoduje wzrost aktywności czynnika VIII w osoczu od 1 do 2% prawidłowej aktywności.

Wymaganą dawkę ustala się w oparciu o następujący wzór:

Wymagana liczba jednostek = masa ciała (kg) x żądany wzrost czynnika VIII (%) x 0,5

Wymaganą ilość do podania oraz częstotliwość podawania należy zawsze dostosowywać do skuteczności klinicznej w poszczególnych przypadkach.

W przypadku następujących rodzajów krwawienia aktywność czynnika VIII w odpowiednim okresie nie powinna obniżyć się poniżej podanego poziomu aktywności w osoczu (w % normy). W celu ustalenia dawki w zależności od rodzaju krwawienia i zabiegu chirurgicznego można posłużyć się następującą tabelą:

Stopień krwawienia /

Rodzaj zabiegu chirurgicznego

Wymagany poziom VIII czynnika krzepnięcia (%)

Częstotliwość dawek (godziny) / Czas trwania terapii (dni)

Krwawienie

Wczesne krwawienie do stawów, mięśni lub krwawienie z jamy ustnej

20 - 40

Powtarzać co 12-24 godzin. Co najmniej 1 dzień, aż do ustąpienia bólu spowodowanego przez krwawienie bądź do zagojenia rany.

Bardziej nasilone krwawienie do stawów, mięśni lub krwiak

30 - 60

Powtarzać infuzje co 12-24 godziny przez 3-4 dni lub dłużej do czasu ustąpienia bólu i ostrej niesprawności ruchowej.

Krwawienia zagrażające życiu

60 - 100

Powtarzać infuzje co 8-24 godzin do ustąpienia zagrożenia.

Zabiegi chirurgiczne

Drobne

w tym ekstrakcja zębów

30 - 60

Co 24 godziny, co najmniej 1 dzień, do czasu wygojenia.

Duże

80 - 100 (przed- i pooperacyjny)

Powtarzać infuzje co 8-24 godziny do czasu uzyskania odpowiedniego wygojenia rany, a następnie kontynuować przez co najmniej

7 dni, aby utrzymać aktywność czynnika VIII na poziomie 30-60%.

Podczas leczenia, aby ustalić dawkę, jaka ma być podana i częstotliwość powtarzanych infuzji, zaleca się odpowiednie oznaczanie poziomów czynnika VIII. Zwłaszcza w przypadku dużych zabiegów chirurgicznych niezbędne jest precyzyjne kontrolowanie leczenia substytucyjnego poprzez analizę profilu krzepnięcia (aktywność czynnika VIII w osoczu). Poszczególni pacjenci mogą różnić się pod względem odpowiedzi na czynnik VIII, osiągając różne poziomy odzysku w warunkach in vivo oraz wykazując zróżnicowane wartości czasu półtrwania.

W długookresowej profilaktyce krwawień u pacjentów z ciężką postacią hemofilii A zazwyczaj stosowane dawki czynnika VIII wynoszą 20-40 j .m. na kg masy ciała w odstępach co 2-3 dni. W niektórych przypadkach, zwłaszcza u młodszych pacjentów, mogą być konieczne krótsze odstępy między kolejnymi dawkami lub wyższe dawki.

Pacjentów należy kontrolować pod względem wytwarzania inhibitorów czynnika VIII. Jeśli nie udaje się osiągnąć spodziewanych poziomów aktywności czynnika VIII w osoczu lub jeśli przy właściwej dawce nie udaje się opanować krwawienia, należy przeprowadzić badanie oceniające obecność inhibitora czynnika VIII. U pacjentów z wysokimi poziomami inhibitora leczenie z użyciem czynnika VIII może być nieskuteczne i należy rozważyć inne możliwości terapii. Leczenie takich pacjentów powinno być prowadzone pod kierunkiem lekarzy doświadczonych w opiece nad pacjentami z hemofilią.

8 / 8

Haemoctin 250

Charakterystyka Haemoctin 250

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Haemoctin 250 Haemoctin 500 Haemoctin 1000

Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań Ludzki VIII czynnik krzepnięcia krwi

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna fiolka zawiera 250, 500 lub 1000 j .m. VIII czynnika krzepnięcia wytwarzanego z osocza ludzkiego.

Haemoctin 250 lub Haemoctin 500 zawiera około 50 j.m./ml ludzkiego VIII czynnika krzepnięcia po rekonstytucji w 5 lub 10 ml wody do wstrzykiwań. Haemoctin 1000 zawiera około 100 j.m./ml ludzkiego VIII czynnika krzepnięcia po rekonstytucji w 10 ml wody do wstrzykiwań.

Aktywność (j .m.) jest oznaczana metodą koagulacyjną, wykorzystującą chromogenny czynnik VIII zgodnie z Farmakopeą Europejską. Aktywność swoista Haemoctin 250, 500 lub 1000 wynosi około 100 j.m./mg białka.

Produkt otrzymywany z osocza dawców krwi.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań.

Biały proszek i przezroczysty, bezbarwny rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie i profilaktyka krwawień u pacjentów z hemofilią A (wrodzonym niedoborem czynnika. VIII).

Produkt ten nie zawiera czynnika von Willebranda w ilościach skutecznych farmakologicznie i w związku z tym nie jest wskazany w chorobie von Willebranda.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Leczenie powinno być rozpoczęte pod nadzorem lekarza mającego doświadczenie w leczeniu hemofilii.

Dawkowanie

Dawkowanie oraz czas leczenia substytucyjnego zależą od stopnia niedoboru czynnika VIII, od umiejscowienia i rozległości krwawienia oraz stanu klinicznego pacjenta.

Ilość podawanych jednostek czynnika VIII wyraża się w jednostkach międzynarodowych (j.m.), odnoszących się do aktualnego standardu WHO dla produktów zawierających czynnik VIII. Aktywność czynnika VIII w osoczu wyraża się albo w postaci procentowej (w odniesieniu do normalnego osocza ludzkiego) lub w jednostkach międzynarodowych (w odniesieniu do standardu międzynarodowego czynnika VIII w osoczu).

Jedna jednostka międzynarodowa (j.m.) aktywności czynnika VIII odpowiada ilości czynnika VIII w jednym mililitrze normalnego osocza ludzkiego. Obliczenie wymaganej dawki czynnika VIII oparto na obserwacji empirycznej, że 1 jednostka międzynarodowa (j .m.) czynnika VIII na 1 kg masy ciała powoduje wzrost aktywności czynnika VIII w osoczu od 1% do 2% prawidłowej aktywności.

Wymaganą dawkę ustala się w oparciu o następujący wzór:

Wymagana liczba jednostek = masa ciała (kg) x żądany wzrost czynnika VHI (%)x 0,5

Wymaganą ilość do podania oraz częstotliwość podawania należy zawsze dostosowywać do skuteczności klinicznej w poszczególnych przypadkach.

W przypadku następujących rodzajów krwawienia aktywność czynnika VIII w odpowiednim okresie nie powinna obniżyć się poniżej podanego poziomu aktywności w osoczu (w % normy). W celu ustalenia dawki w zależności od rodzaju krwawienia i zabiegu chirurgicznego można posłużyć się następującą tabelą:

Stopień krwawienia / Rodzaj zabiegu chirurgicznego

Wymagany poziom VIII czynnika krzepnięcia (%)

Częstotliwość dawek (godziny) / Czas trwania terapii (dni)

Krwawienie

Wczesne krwawienie do stawów, mięśni lub krwawienie z jamy ustnej

20 - 40

Powtarzać co 12-24 godzin. Co najmniej 1 dzień, aż do ustąpienia bólu spowodowanego przez krwawienie bądź do zagojenia rany.

Bardziej nasilone krwawienie do stawów, mięśni lub krwiak

30 - 60

Powtarzać infuzje co 12-24 godziny przez 3-4 dni lub dłużej do czasu ustąpienia bólu i ostrej niesprawności ruchowej.

Krwawienia zagrażające życiu

60 - 100

Powtarzać infuzje co 8-24 godzin do ustąpienia zagrożenia.

Zabiegi chirurgiczne

Drobne

w tym ekstrakcja zębów

30 - 60

Co 24 godziny, co najmniej 1 dzień, do czasu wygojenia.

Duże

80 - 100 (przed- i pooperacyjny)

Powtarzać infuzje co 8-24 godziny do czasu uzyskania odpowiedniego wygojenia rany, a następnie kontynuować przez co najmniej 7 dni, aby utrzymać aktywność czynnika VIII na poziomie 30-60%.

Profilaktyka

W długookresowej profilaktyce krwawień u pacjentów z ciężką postacią hemofilii A zazwyczaj stosowane dawki czynnika VIII wynoszą 20-40 j .m. na kg masy ciała w odstępach co 2-3 dni. W niektórych przypadkach, zwłaszcza u młodszych pacjentów, mogą być konieczne krótsze odstępy między kolejnymi dawkami lub wyższe dawki.

Podczas leczenia, aby ustalić dawkę, jaka ma być podana i częstotliwość powtarzanych infuzji, zaleca się odpowiednie oznaczanie poziomów czynnika VIII. Zwłaszcza w przypadku dużych zabiegów chirurgicznych niezbędne jest precyzyjne kontrolowanie leczenia substytucyjnego poprzez analizę profilu krzepnięcia (aktywność czynnika VIII w osoczu). Poszczególni pacjenci mogą różnić się pod względem odpowiedzi na czynnik VIII, osiągając różne poziomy odzysku w warunkach in vivo oraz wykazując zróżnicowane wartości czasu półtrwania.

Pacjentów należy kontrolować pod względem wytwarzania inhibitorów czynnika VIII. Jeśli nie udaje się osiągnąć spodziewanych poziomów aktywności czynnika VIII w osoczu lub jeśli przy właściwej dawce nie udaje się opanować krwawienia, należy przeprowadzić badanie oceniające obecność inhibitora czynnika VIII. U pacjentów z wysokimi poziomami inhibitora leczenie z użyciem czynnika VIII może być nieskuteczne i należy rozważyć inne możliwości terapii. Leczenie takich pacjentów powinno być prowadzone pod kierunkiem lekarzy doświadczonych w opiece nad pacjentami z hemofilią i inhibitorami czynnika VIII. Patrz również punkt 4.4.

Wcześniej nieleczeni pacjenci Brak dostępnych danych.

Sposób podawania

Produkt należy podawać dożylnie. Zalecane jest, aby nie podawać więcej niż 2-3 ml produktu Haemoctin 250, 500 lub 1000 na minutę. Instrukcja dotycząca rekonstytucji produktu leczniczego przed podaniem, patrz punkt 6.6.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nadwrażliwość

Jak w przypadku innych podawanych dożylnie produktów zawierających białko, możliwe jest wystąpienie reakcji nadwrażliwości typu alergicznego. Produkt zawiera śladowe ilości białek ludzkich innych niż czynnik VIII. Należy poinformować pacjentów, aby w razie wystąpienia objawów nadwrażliwości, natychmiast przerwać stosowanie produktu i skontaktować się z lekarzem. Należy poinformować pacjentów o wczesnych oznakach reakcji nadwrażliwości, obejmujących wysypkę, uogólnioną pokrzywkę, uczucie ucisku w klatce piersiowej, świszczący oddech, niedociśnienie i anafilaksję.

W przypadku wstrząsu należy postępować zgodnie z aktualnymi standardami medycznymi dotyczącymi leczenia wstrząsu.

Inhibitory

Wytwarzanie neutralizujących przeciwciał (inhibitorów) przeciwko czynnikowi VIII jest znanym powikłaniem w leczeniu osób z hemofilią A. Inhibitory te są zazwyczaj immunoglobulinami IgG skierowanymi przeciwko aktywności prokoagulacyjnej czynnika VIII, którą oznacza się ilościowo w jednostkach Bethesda (j.B.) na mililitr osocza, stosując test zmodyfikowany. Ryzyko wytworzenia inhibitorów jest zależne od ekspozycji na czynnik VIII, przy czym ryzyko takie jest najwyższe w ciągu pierwszych 20 dni ekspozycji. W rzadkich przypadkach inhibitory mogą wytworzyć się po pierwszych 100 dniach ekspozycji.

Zaobserwowano przypadki ponownego pojawienia się inhibitora (niskie miano) po zmianie jednego produktu czynnika VIII na inny produkt u pacjentów wcześniej leczonych, poddawanych ekspozycji przez więcej niż 100 dni, a u których w przeszłości dochodziło do rozwoju inhibitora. W związku z tym zaleca się dokładne monitorowanie wszystkich pacjentów na obecność inhibitora po zmianie jednego produktu na inny.

Zasadniczo, wszyscy pacjenci leczeni ludzkim VIII czynnikiem krzepnięcia muszą być dokładnie monitorowani pod względem wytwarzania inhibitorów, poprzez obserwacje stanu klinicznego i badanie laboratoryjne. Jeśli nie udaje się osiągnąć spodziewanych poziomów aktywności czynnika VIII w osoczu lub jeśli przy właściwej dawce nie udaje się opanować krwawienia, należy przeprowadzić badanie oceniające obecność inhibitora czynnika VIII. U pacjentów z wysokimi poziomami inhibitora leczenie z użyciem czynnika VIII może być nieskuteczne i należy rozważyć inne możliwości terapii. Leczenie takich pacjentów powinno być prowadzone pod kierunkiem lekarzy doświadczonych w opiece nad pacjentami z hemofilią i inhibitorami czynnika VIII.

Powikłania wynikające z wprowadzenia cewnika naczyniowego

Jeśli wymagane jest urządzenie do centralnego dostępu dożylnego (ang. central venous access device, CVAD), należy uwzględnić ryzyko wystąpienia powikłań związanych z CVAD, w tym zakażeń miejscowych, bakteriemii i zakrzepicy w miejscu wprowadzenia cewnika.

Czynniki zakaźne

Standardowe działania w celu zapobiegnięcia infekcjom wynikającym ze stosowania produktów leczniczych przygotowanych z ludzkiej krwi lub osocza obejmują selekcję dawców, badania przesiewowe poszczególnych pobranych próbek lub całych pul osocza w kierunku swoistych markerów zakażenia oraz wprowadzenie do procesu produkcji etapów skutecznej inaktywacji/usunięcia wirusów. Pomimo to w przypadku podawania produktów leczniczych przygotowanych z ludzkiej krwi lub osocza nie można całkowicie wykluczyć możliwości przeniesienia czynników zakaźnych. Dotyczy to również nieznanych lub nowo odkrytych wirusów i innych patogenów.

Podejmowane działania są uważane za skuteczne wobec wirusów otoczkowych, takich jak wirus ludzkiego niedoboru odporności (HIV), wirus zapalenia wątroby typu B (HBV) i wirus zapalenia wątroby typu C (HCV), jak również bezotoczkowego wirusa zapalenia wątroby typu A (HAV). Podejmowane działania mogą mieć ograniczoną skuteczność wobec wirusów bezotoczkowych, takich jak parwowirus B19.

Zakażenie parwowirusem B19 może być groźne dla kobiet w ciąży (zakażenie płodu) i dla osób z niedoborami odporności lub zwiększoną erytropoezą (np. niedokrwistością hemolityczną).

W przypadku pacjentów otrzymujących regularnie/wielokrotnie produkty zawierające VIII czynnik krzepnięcia wytwarzany z osocza ludzkiego należy rozważyć zastosowanie odpowiednich szczepień (przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B).

Zdecydowanie zaleca się, aby przy każdym podaniu produktu Haemoctin 250, 500 lub 1000 pacjentowi, odnotować nazwę i numer serii produktu, aby móc powiązać pacjenta z daną serią produktu leczniczego.

Zawartość sodu

Jedna fiolka zawiera do 32,2 mg sodu (1,4 mmol). Należy wziąć pod uwagę u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

Dzieci i młodzież

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania wymienione dla dorosłych należy uwzględnić również dla dzieci i młodzieży.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.

Nie są znane interakcje między produktami zawierającymi ludzki VIII czynnik krzepnięcia a innymi produktami leczniczymi.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Płodność

Brak danych dotyczących wpływu produktu na płodność.

Ciąża i karmienie piersią

Nie przeprowadzano badań wpływu produktu Haemoctin 250, 500 lub 1000 na reprodukcję zwierząt. W związku z rzadkim występowaniem hemofilii A u kobiet brak jest doświadczeń dotyczących stosowania produktu Haemoctin 250, 500 lub 1000 w czasie ciąży i karmienia piersią. Dlatego w czasie ciąży i karmienia piersią produkt Haemoctin 250, 500 lub 1000 należy stosować tylko w razie wyraźnej potrzeby.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt Haemoctin 250, 500 lub 1000 nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

Rzadko obserwowano reakcje nadwrażliwości lub reakcje alergiczne (obejmujące obrzęk naczynioruchowy, uczucie pieczenia i kłucia w miejscu wstrzyknięcia, dreszcze, nagłe zaczerwienienie twarzy, uogólnioną pokrzywkę, ból głowy, pokrzywkę, niedociśnienie, ospałość, nudności, niepokój ruchowy, częstoskurcz, ucisk w klatce piersiowej, mrowienie, wymioty, świszczący oddech), które w niektórych przypadkach mogą przekształcić się w ciężką anafilaksję (w tym wstrząs).

U pacjentów z hemofilią A mogą wytworzyć się przeciwciała neutralizujące (inhibitory) przeciwko czynnikowi VIII. W przypadku wytworzenia takich inhibitorów stan będzie objawiał się jako niewystarczająca odpowiedź kliniczna. W takim przypadku zaleca się skontaktowanie z wyspecjalizowanym ośrodkiem leczenia hemofilii.

W celu uzyskania informacji dotyczących bezpieczeństwa stosowania w odniesieniu do czynników zakaźnych, patrz punkt 4.4.

Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych

Dane w tabeli poniżej przedstawiono zgodnie z klasyfikacją według układów i narządów zgodnie z terminologią MedDRA ( klasyfikacja układów i narządów oraz zalecanej terminologii).

Częstości występowania sklasyfikowano zgodnie z następującym schematem:

Bardzo często:

>1/10

Często:

>1/100 do <1/10

Niezbyt często:

>1/1 000 do <1/100

Rzadko:

>1/10 000 do <1/1 000

Bardzo rzadko:

<1/10 000, łącznie z pojedynczymi przypadkami

Z badań klinicznych, badań nieinterwencyjnych, spontanicznych doniesień i regularnego przeszukiwania literatury zgłaszano następujące działania niepożądane produktu Haemoctin 250, 500 i 1000:

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Działania niepożądane

Częstość

występowania

Zaburzenia układu nerwowego

Krwotok mózgowy

bardzo rzadko

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niedokrwistość

bardzo rzadko

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Osutka, pokrzywka, rumień

bardzo rzadko

Badania diagnostyczne

Dodatni wynik badania na obecność przeciwciał przeciwko czynnikowi VIII

bardzo rzadko

Opis wybranych działań niepożądanych Nadwrażliwość

U pacjentów leczonych produktami zawierającymi czynnik VIII obserwowano reakcje nadwrażliwości lub anafilaktyczne (mogące obejmować: obrzęk naczynioruchowy, dreszcze, nagłe zaczerwienienie twarzy, pokrzywkę, ból głowy, niedociśnienie, ból w miejscu infuzji, ospałość, nudności, świąd, wysypkę, niepokój ruchowy, częstoskurcz, dyskomfort w klatce piersiowej, mrowienie, gorączkę, wymioty, świszczący oddech). W niektórych przypadkach reakcje te rozwinęły się w ciężkie reakcje anafilaktyczne (w tym wstrząs anafilaktyczny).

Hamowanie czynnika VIII

U pacjentów z hemofilią A mogą wytworzyć się przeciwciała neutralizujące (inhibitory) przeciwko produktom zawierającym czynnik VIII. W przypadku wytworzenia takich inhibitorów stan będzie objawiał się jako niewystarczająca odpowiedź kliniczna (np. krwawienia). W takim przypadku zaleca się skontaktowanie z wyspecjalizowanym ośrodkiem leczenia hemofilii. Wytwarzanie przeciwciał hamujących jest znanym powikłaniem w leczeniu osób z hemofilią A.

Dzieci i młodzież

Przewiduje się, że częstość występowania, rodzaj i stopień nasilenia działań niepożądanych u dzieci i młodzieży będzie taki sam jak u dorosłych.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C 02 - 222 Warszawa Tel.: +48 22 49 21 301

Faks: +48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwkrwotoczne: czynnik krzepnięcia krwi VIII.

Kod ATC: B02BD02.

Kompleks czynnik VIII/czynnik von Willebranda składa się z dwóch cząsteczek (czynnika VIII i czynnika von Willebranda) o różnych funkcjach fizjologicznych.

Po infuzji pacjentowi choremu na hemofilię czynnik VIII wiąże się z czynnikiem von Willebranda w układzie krążenia pacjenta.

Aktywowany czynnik VIII działa jako kofaktor aktywowanego czynnika IX, przyśpieszając przemianę czynnika X w aktywowany czynnik X (czynnik Xa). Aktywowany czynnik X przekształca protrombinę w trombinę. Następnie trombina przekształca fibrynogen w fibrynę i wówczas może powstać skrzep. Hemofilia A jest sprzężonym z płcią, dziedzicznym zaburzeniem krzepnięcia krwi, w którym występuje obniżony poziom czynnika VIII:C i objawia się obfitym krwawieniem do wnętrza stawów, mięśni lub narządów wewnętrznych, występującym samoistnie lub w następstwie urazów powypadkowych lub po zabiegach chirurgicznych. Poprzez stosowanie leczenia substytucyjnego zwiększa się poziom czynnika VIII w osoczu, co umożliwia czasową poprawę niedoboru czynnika oraz wpływa na obniżenie skłonności do występowania krwawień.

Oprócz swojej roli białka ochronnego czynnika VIII, czynnik von Willebranda jest mediatorem adhezji płytek krwi w miejscu uszkodzenia naczyń krwionośnych i odgrywa rolę w agregacji płytek.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu dożylnym aktywność czynnika VIII w osoczu zmniejsza się zgodnie z dwufazowym rozkładem wykładniczym. W fazie początkowej dystrybucja między kompartmentem wewnątrznaczyniowym a innymi kompartmentami (płyny ustrojowe) odbywa się z okresem półtrwania eliminacji z osocza wynoszącym 1-8 godzin. W kolejnej fazie okres półtrwania waha się w zakresie 5-18 godzin, ze średnim czasem wynoszącym około 12 godzin. Odpowiada to prawdopodobnie rzeczywistemu biologicznemu okresowi półtrwania.

Odzysk przyrostowy produktu Haemoctin 250, 500 lub 1000 wynosi około 0,020 ± 0,003 j .m./ml/j .m./kg m.c. Poziom aktywności czynnika VIII po podaniu dożylnym 1 j .m. czynnika VIII na kg mc. wynosi około 2%.

Inne parametry farmakokinetyczne produktu Haemoctin 250, 500 lub 1000 to:

•    Pole pod krzywą (AUC): około 17 j.m. * h/ml

•    Średni czas obecności leku w organizmie (MRT): około 15 h

•    Klirens: około 155 ml/h.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Ludzki VIII czynnik krzepnięcia krwi (z koncentratu) jest normalnym składnikiem osocza ludzkiego i działa jak endogenny czynnik VIII. Badania toksyczności pojedynczej dawki nie są istotne, ponieważ wyższe dawki powodują przeładowanie. Badania toksyczności dawek powtarzanych na zwierzętach nie są możliwe do wykonania, ze względu na interferencje wytwarzanych przeciwciał z heterologicznym białkiem.

Nawet dawki kilkakrotnie większe niż zalecane na kilogram masy ciała człowieka, nie wykazują działania toksycznego na zwierzęta laboratoryjne.

Ponieważ doświadczenie kliniczne dostarcza informacji o braku onkogennego i mutagennego działania ludzkiego VIII czynnika krzepnięcia, badania doświadczalne, zwłaszcza na gatunkach heterologicznych, nie są uważane za konieczne.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Proszek: glicyna, sodu chlorek, sodu cytrynian, wapnia chlorek Rozpuszczalnik: woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Produktu Haemoctin 250, 500 lub 1000 nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi, ponieważ nie wykonano badań dotyczących zgodności.

Należy używać wyłącznie dostarczonych zestawów do infuzji, ponieważ adsorpcja ludzkiego VIII czynnika krzepnięcia na wewnętrznych powierzchniach niektórych zestawów infuzyjnych może prowadzić do niepowodzenia terapii.

6.3    Okres ważności

2 lata

Po pierwszym otwarciu produkt należy zużyć natychmiast.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Nie zamrażać.

Przechowywać fiolki w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

1 opakowanie Haemoctin 250, 500 lub 1000 zawiera:

1 fiolkę z proszkiem (20 ml) ze szkła typu I zgodnie z Farmakopeą Europejską.

Korki z kauczuku halobutylowego typu I zgodnie z Farmakopeą Europejską.

1 fiolkę z rozpuszczalnikiem (5 ml lub 10 ml) ze szkła typu I zgodnie z Farmakopeą Europejską. Korki z kauczuku halobutylowego, typu I zgodnie z Farmakopeą Europejską.

Opakowanie zawiera również:

1 strzykawkę jednorazowego użytku (5 ml lub 10 ml), 1 system transferowy z zintegrowanym filtrem, 1 igłę motylkową.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania.

Rekonstytuowany produkt leczniczy należy przed podaniem skontrolować wizualnie na obecność cząstek stałych i odbarwienia. Roztwór powinien być przejrzysty lub lekko opalizujący. Nie używać roztworów, które są mętne lub zawierają cząstki stałe.

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

Instrukcje przygotowania produktu leczniczego do stosowania:

Na wszystkich etapach procedury musi być zapewniona całkowita sterylność!


Rozpuszczanie koncentratu:


&


2


1


3


4


5


6


Wstrzyknięcie:-    Doprowadzić rozpuszczalnik (wodę do wstrzykiwań) i

produkt do temperatury pokojowej w nieotwartych fiolkach. W przypadku stosowania łaźni wodnej do ogrzewania należy bardzo uważać, aby nie doszło do kontaktu wody z wieczkami lub korkami fiolek. W przeciwnym razie produkt leczniczy mógłby ulec skażeniu.

-    Zdjąć wieczka z obydwu fiolek, tak aby odsłonić

środkowe części gumowych korków (1). Oczyścić gumowe korki fiolek produktu i rozpuszczalnika środkiem dezynfekującym.

-    Ściągnąć górę opakowania systemu transferowego (2).

Umieścić niebieską część systemu transferowego na pionowo stojącej fiolce zawierającej rozpuszczalnik (3).

-    Ściągnąć pozostałą część opakowania systemu

transferowego. Następuje odsłonięcie przezroczystej części systemu transferowego.

-    Fiolkę z produktem umieścić na równej powierzchni.

-    Obrócić połączony system transferowy i fiolkę z

rozpuszczalnikiem do góry dnem. Wcisnąć kolec przezroczystej części adaptera pionowo w dół przez korek fiolki z produktem (4). Próżnia w fiolce z produktem powoduje przedostanie się rozpuszczalnika do fiolki z produktem (5). Niezwłocznie odkręcić niebieską część systemu transferowego razem z fiolką z rozpuszczalnikiem. Wyrzucić fiolkę z rozpuszczalnikiem z podłączoną niebieską częścią systemu transferowego (6). Delikatne kołysanie fiolki z produktem pomaga w rozpuszczeniu proszku. Nie wstrząsać energicznie, należy unikać powstania piany! Roztwór jest przejrzysty lub lekko opalizujący.

-    Gotowy do użycia roztwór należy zużyć niezwłocznie po

rozpuszczeniu. Nie używać roztworów, które są mętne lub zawierają widoczne cząstki stałe.

-    Po rozpuszczeniu proszku w sposób opisany powyżej

należy przykręcić załączoną strzykawkę ze złączem luer-lock do fiolki z produktem z przezroczystą częścią systemu transferowego (7). Umożliwi to łatwe pobranie rozpuszczonego leku do strzykawki. Oddzielny filtr nie jest konieczny, ponieważ system transferowy jest wyposażony w zintegrowany filtr.

-    Ostrożnie odłączyć fiolkę z przezroczystą częścią

systemu transferowego od strzykawki i powoli wstrzyknąć dożylnie produkt przy użyciu załączonej igły motylkowej. Zalecane jest, aby nie podawać więcej niż 2-3 ml/minutę.

-    Po użyciu igły motylkowej można ją zabezpieczyć

wieczkiem ochronnym.


7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Biotest Pharma GmbH Landsteinerstrasse 5 63303 Dreieich Niemcy

Tel.: +49 6103 801-0 Faks: +49 6103 801-150

Przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego:

Nobipharm Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8 01-793 Warszawa Tel.: +48 22 663 43 98 Faks: +48 22 633 98 02

8. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Haemoctin 250: 17878 Haemoctin 500: 17879 Haemoctin 1000: 17880

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 31.03.2011 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 19.12.2012

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

21.11.2014

12 / 12

Haemoctin 250