+ iMeds.pl

Haloperidol unia 2 mg/mlUlotka Haloperidol unia

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Haloperidol UNIA 2 mg/ml, krople doustne, roztwór

(Haloperidolum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Haloperidol UNIA i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Haloperidol UNIA

3.    Jak przyjmować Haloperidol UNIA

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Haloperidol UNIA

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest Haloperidol UNIA i w jakim celu się go stosuje

Haloperidol UNIA jest lekiem neuroleptycznym.

Zawiera substancję czynną haloperydol, która należy do grupy pochodnych butyrofenonu.

Lek ma silne działanie przeciwpsychotyczne oraz uspokajające. Zmniejsza niepokój, agresję, pobudzenie psychoruchowe oraz skłonność do omamów i urojeń.

Lek dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego. Maksymalne stężenie we krwi występuje po 3 do 6 godzinach po podaniu doustnym.

Wskazania do stosowania leku Haloperidol UNIA:

Dorośli:

•    schizofrenia - leczenie objawów i zapobieganie ich nawrotowi;

•    inne psychozy (szczególnie paranoidalne);

•    mania i hipomania;

•    zaburzenia zachowania - agresja, nadmierna ruchliwość i samouszkodzenie u osób upośledzonych umysłowo oraz pacjentów z organicznym uszkodzeniem mózgu;

•    zespół Gillesa de la Tourette’a oraz tiki istotnie zaburzające funkcjonowanie.

Dzieci:

•    zaburzenia zachowania - zwłaszcza zachowania agresywne i nadmierna ruchliwość;

•    zespół Gillesa de la T ourette ’ a;

•    schizofrenia dziecięca.

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Haloperidol UNIA Kiedy nie przyjmować leku Haloperidol UNIA

•    jeśli pacjent ma uczulenie na haloperydol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

•    jeśli pacjent jest w śpiączce;

•    jeśli pacjent ma zahamowanie czynności ośrodkowego układu nerwowego;

•    jeśli pacjent ma uszkodzenie zwojów podstawy mózgu;

•    jeśli pacjent ma chorobę Parkinsona;

•    jeśli u pacjenta stwierdzono zaburzenia czynności serca (wydłużenie odstępu QTc, komorowe zaburzenia rytmu, torsade de pointes, blok serca II lub III stopnia lub spowolnienie bicia serca -bradykardię);

•    jeśli pacjent ma zmniejszone stężenie potasu we krwi (hipokaliemia);

•    jeśli pacjent przyjmuje inne leki wydłużające odstęp QT (zmiana w zapisie w EKG) między innymi: amiodaron, chloropromazyna, cisapryd, klarytromycyna, erytromycyna, metadon, chinidyna, sotalol, tiorydazyna. Jeśli pacjent nie jest pewien czy zażywa lek wydłużający odstęp QT, powinien skontaktować się z lekarzem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

•    Przed rozpoczęciem leczenia haloperydolem zaleca się wykonanie badania EKG, w szczególności

u pacjentów w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) z zaburzeniami czynności serca lub stwierdzonymi tego typu chorobami w ich rodzinach. Konieczność wykonywania badań EKG w trakcie dalszego leczenia haloperydolem lekarz rozważy indywidualnie dla każdego pacjenta.

•    Przed rozpoczęciem leczenia haloperydolem lekarz powinien rozważyć stosunek ryzyka do korzyści u pacjentów z możliwością wystąpienia komorowych zaburzeń rytmu serca. W szczególności jeśli:

-    pacjent choruje na serce;

- w rodzinie pacjenta występowały nagłe zgony;

- u pacjenta stwierdzono wydłużenie odstępu QT (zmiana w zapisie EKG);

- pacjent ma hipokaliemię (zmniejszenie stężenia potasu we krwi);

-    pacjent ma hipokalcemię (zmniejszenie stężenia wapnia we krwi);

-    pacjent miał krwotok podpajęczynówkowy;

- pacjent jest uzależniony od alkoholu;

-    pacjent jest niedożywiony;

-    metabolizm z udziałem enzymu CYP2D6 przebiega u pacjenta wolniej (patrz w punkcie: Haloperidol UNIA a inne leki);

-    pacjent przyjmuje inne leki hamujące cytochrom P450 (patrz w punkcie: Haloperidol UNIA a inne leki).

•    Podczas leczenia haloperydolem lekarz powinien zlecać regularne badania, jeśli:

-    pacjent ma zaburzenia czynności tarczycy;

-    pacjent ma guz chromochłonny nadnerczy;

-    pacjent ma uszkodzenie mózgu;

-    pacjent ma padaczkę;

-    pacjent jest w trakcie odstawiania alkoholu (w chorobie alkoholowej).

•    Haloperidol UNIA należy stosować ostrożnie, jeśli:

-    pacjent jest w podeszłym wieku i ma organiczne uszkodzenie mózgu - lekarz powinien zmniejszyć dawkę leku;

- pacjent ma zaburzenia czynności wątroby lub nerek - lekarz powinien zmniejszyć dawki leku lub zwiększyć odstęp między przyjmowanymi dawkami. Lek ten należy stosować ostrożnie u tych chorych również ze względu na zawartość alkoholu (etanolu).

U niektórych pacjentów stosujących duże dawki leku Haloperidol UNIA nagłe odstawienie może spowodować ostre objawy odstawienne (patrz w punkcie: Przerwanie przyjmowania leku Haloperidol UNIA).

Podczas przyjmowania tego leku zaleca się okresową kontrolę stężenia elektrolitów (potasu i wapnia) we krwi, szczególnie u pacjentów stosujących leki moczopędne. Jeśli pacjent przyjmuje inne leki lub cierpi na współistniejącą chorobę, powinien poinformować o tym lekarza.

U pacjentów chorych na schizofrenię reakcja na leczenie lekami przeciwpsychotycznymi może być opóźniona. W przypadku odstawienia leków objawy choroby mogą pojawić się po kilku tygodniach lub miesiącach.

Haloperidol UNIA nie powinien być stosowany jako jedyny lek, jeśli objawem dominującym jest depresja. Lek ten może być stosowany z lekami przeciwdepresyjnymi w stanach, gdy współistnieją depresja i psychozy.

Lek zawiera alkohol (etanol) i może być szkodliwy dla niektórych pacjentów (patrz w punkcie: Haloperidol UNIA zawiera etanol (alkohol)).

Odnotowano przypadki nagłych, niewyjaśnionych zgonów u pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, którzy stosowali leki przeciwpsychotyczne, w tym leki zawierające haloperydol.

Dostępne dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania haloperydolu u dzieci wskazują na ryzyko wystąpienia objawów pozapiramidowych (między innymi: sztywności mięśni, zubożenia mimiki, spowolnienia ruchowego, niepokoju ruchowego), dyskinez późnych (niekontrolowanych, powtarzających się ruchów ciała) oraz sedacji (nadmiernego uspokojenia).

Długoterminowe dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania haloperydolu u dzieci nie są dostępne. Haloperidol UNIA a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Haloperidol UNIA, jeśli jednocześnie stosowany jest któryś z poniższych leków:

•    leki nasenne i uspokajające - Haloperidol UNIA nasila ich działanie;

•    barbiturany (leki stosowane w leczeniu bezsenności i padaczki) - Haloperidol UNIA nasila ich działanie;

•    opioidowe (silne) leki przeciwbólowe (np. morfina) - Haloperidol UNIA nasila ich działanie;

•    leki zawierające lit (leki stosowane w leczeniu depresji), ponieważ stosowane jednocześnie z lekiem Haloperidol UNIA mogą wywołać zespół objawów przypominających encefalopatię (uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego objawiające się zaburzeniami świadomości, dezorientacją, bólem głowy, zaburzeniami równowagi i sennością). Jeżeli zachodzi konieczność jednoczesnego stosowania leku Haloperidol UNIA i leków zawierających lit, lekarz powinien zastosować najmniejszą skuteczną dawkę leku Haloperidol UNIA oraz powinien kontrolować stężenie litu we krwi. W przypadku wystąpienia objawów zespołu przypominającego encefalopatię należy natychmiast odstawić leki;

•    leki stosowane w leczeniu choroby Parkinsona (np. lewodopa) - Haloperidol UNIA może osłabiać ich działanie. Jeśli zachodzi konieczność leczenia choroby Parkinsona należy odstawić Haloperidol UNIA;

•    trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne oraz fluoksetyna (leki stosowane w leczeniu depresji) -zwiększają one stężenie haloperydolu we krwi przez co nasilają jego działanie uspokajające i antycholinergiczne (objawiające się np. suchością w jamie ustnej, zaparciami, zaburzeniami widzenia i zatrzymaniem moczu);

•    buspiron (lek stosowany w leczeniu zaburzeń lękowych) - zwiększa stężenie haloperydolu we krwi;

•    chinidyna (lek stosowany w leczeniu zaburzeń pracy serca) - wchodzi w interakcje z haloperydolem zwiększając jego stężenie we krwi;

•    leki powodujące wydłużenie odstępu QT (patrz w punkcie: Kiedy nie przyjmować leku Haloperidol UNIA);

•    leki, które mogą wywołać zaburzenia elektrolitowe, ponieważ istnieje ryzyko zaburzeń pracy serca;

•    karbamazepina (lek stosowany w leczeniu schizofrenii i padaczki), ponieważ Haloperidol UNIA osłabia jej działanie;

•    inne leki stosowane w leczeniu padaczki, ponieważ Haloperidol UNIA osłabia ich działanie;

   ryfampicyna (antybiotyk stosowany w leczeniu gruźlicy lub niektórych innych zakażeń bakteryjnych), ponieważ zmniejsza stężenie haloperydolu we krwi;

•    fenindion (lek przeciwzakrzepowy stosowany w celu hamowania procesu krzepnięcia krwi), ponieważ haloperydol osłabia jego działanie;

•    leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego (np. guanetydyna, metyldopa), gdyż leki przeciwpsychotyczne mogą osłabiać działanie guanetydyny, a w przypadku metyldopy mogą nawzajem zmieniać swoje działanie lecznicze i nasilać działania niepożądane;

•    inhibitory cytochromu P450 (grupa enzymów biorących m.in. udział w metabolizmie leków

w wątrobie), zwłaszcza CYP2D6 - mogą zwiększać stężenie haloperydolu we krwi. Jeśli pacjent nie jest pewien czy przyjmuje taki lek, powinien zapytać o to lekarza;

•    adrenalina (lek stosowany m.in. w reanimacji i leczeniu wstrząsu anafilaktycznego) - ze względu na możliwe niekorzystne wzajemne oddziaływanie;

•    leki sympatykomimetyczne (leki pobudzające układ nerwowy) - ze względu na możliwe niekorzystne wzajemne oddziaływanie.

Haloperidol UNIA z jedzeniem, piciem i alkoholem

Lek należy przyjmować podczas posiłku, aby zapobiec podrażnieniu błony śluzowej przewodu pokarmowego.

Lek można popijać mlekiem, wodą lub sokami (np. sokiem pomarańczowym, jabłkowym lub pomidorowym).

Leku nie należy popijać kawą ani herbatą.

Leku nie należy stosować łącznie z syropem, który zawiera cytrynian litu.

Nie należy pić alkoholu podczas przyjmowania tego leku, ponieważ Haloperidol UNIA nasila działanie alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Haloperidol UNIA może być stosowany u kobiet w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Jeśli lekarz zdecyduje o zastosowaniu tego leku, dawki leku powinny być możliwie najmniejsze, a czas trwania leczenia możliwie najkrótszy.

Haloperydol przenika do mleka kobiecego.

Lekarz powinien rozważyć zastosowanie leku u kobiety karmiącej piersią, biorąc pod uwagę potencjalne ryzyko działań niepożądanych u dziecka.

Haloperidol UNIA należy stosować ostrożnie u kobiet w ciąży i karmiących piersią również ze względu na zawartość alkoholu.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek może powodować zaburzenia sprawności psychofizycznej. Nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn w trakcie jego przyjmowania.

Haloperidol UNIA zawiera etanol (alkohol)

Haloperidol UNIA zawiera 18% v/v etanolu (150 mg etanolu w 1 ml leku), tzn. do 2 g na maksymalną dawkę dla dorosłych - 30 mg haloperydolu (15 ml leku) i do 0,7 g etanolu na maksymalną dawkę dla dzieci - 10 mg haloperydolu (5 ml leku).

Ilość etanolu zawarta w 15 ml leku odpowiada 55 ml piwa (5% v/v) lub 23 ml wina (12% v/v).

Ilość etanolu zawarta w 5 ml leku odpowiada 18 ml piwa (5% v/v) lub 8 ml wina (12% v/v).

Lek ten może być szkodliwy dla osób z chorobą alkoholową.

Należy wziąć pod uwagę zawartość alkoholu podczas stosowania u kobiet ciężarnych lub karmiących piersią, u dzieci i u osób z grup wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobą wątroby lub padaczką.

3. Jak przyjmować Haloperidol UNIA

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

1 ml roztworu (20 kropli) zawiera 2 mg haloperydolu.

1 kropla roztworu zawiera 0,1 mg haloperydolu.

Lek należy przyjmować doustnie podczas jedzenia (patrz w punkcie: Haloperidol UNIA z jedzeniem, piciem i alkoholem).

Zalecane dawkowanie

Dorośli

•    Schizofrenia, inne psychozy, mania i hipomania, zaburzenia zachowania

Dawka początkowa w przypadku umiarkowanych objawów:

0,75 ml (15 kropli) do 1,5 ml (30 kropli) 2 lub 3 razy na dobę.

W przypadku nasilonych objawów lub u pacjentów niereaguj ących na lek dawka początkowa:

1,5 ml (30 kropli) do 2,5 ml (50 kropli) 2 lub 3 razy na dobę.

W razie potrzeby lekarz może stopniowo zwiększać dawkę do 15 ml (300 kropli) na dobę.

Leczenie podtrzymujące: po opanowaniu objawów lekarz może stopniowo zmniejszać dawkę leku. Zwykle dawka podtrzymująca wynosi 2,5 ml (50 kropli) do 5 ml (100 kropli) na dobę.

•    Zespół Gillesa de la Tourette’a, tiki

Dawka początkowa: 0,75 ml (15 kropli) 3 razy na dobę.

Leczenie podtrzymujące: 5 ml (100 kropli) na dobę.

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat), osłabieni oraz osoby, u których po lekach neuroleptycznych występowały objawy niepożądane, mogą wymagać mniejszych dawek haloperydolu.

Dzieci w wieku powyżej 3 lat i młodzież

•    Zaburzenia zachowania, schizofrenia dziecięca

Całkowita dawka dobowa haloperydolu wynosi 0,025 mg do 0,050 mg/kg masy ciała.

Połowę całkowitej dawki dobowej należy zastosować rano, a drugą połowę wieczorem.

Nie należy przekraczać dawki 10 mg (5 ml czyli 100 kropli) haloperydolu na dobę.

•    Zespół Gillesa de la Tourette’a

U większości pacjentów dawka podtrzymująca wynosi do 5 ml (100 kropli) haloperydolu na dobę. Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Haloperidol UNIA

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Po znacznym przedawkowaniu leku pacjent wymaga leczenia szpitalnego.

Mogą wystąpić następujące objawy przedawkowania:

-    drżenie, sztywność mięśni;

-    niedociśnienie tętnicze, nadciśnienie tętnicze;

-    stan zobojętnienia psychicznego przechodzący w sen;

-    zaburzenia rytmu serca;

-    drgawki;

-    śpiączka, depresja oddechowa oraz niedociśnienie o ciężkim przebiegu, które mogą przekształcić się w stan przypominający wstrząs (stan kliniczny spowodowany niedotlenieniem ważnych dla życia narządów).

Pominięcie przyjęcia leku Haloperidol UNIA

W przypadku pominięcia dawki leku należy przyjąć lek tak szybko, jak to jest możliwe. Jeśli zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki leku, należy opuścić pominiętą dawkę. Następną dawkę przyjąć w zwykłym czasie. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Haloperidol UNIA

Lek należy odstawiać stopniowo. Nagłe odstawienie leku, szczególnie u pacjentów przyjmujących duże dawki leku Haloperidol UNIA, może spowodować ostre objawy odstawienne, jak: nudności, wymioty, bezsenność, a nawet nawrót choroby.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którekolwiek z poniższych działań niepożądanych:

-    Reakcja uczuleniowa (bardzo rzadko) np.: silne puchnięcie twarzy, ust lub gardła utrudniające oddychanie, mówienie lub przełykanie, znaczne zmniejszenie ciśnienia krwi, bardzo wolne lub szybkie tętno, zawroty głowy, utrata przytomności, zatrzymanie oddechu i pracy serca.

-    Szybkie, mimowolne skurcze różnych grup mięśniowych, zaciskanie oczu, napady przymusowego patrzenia, mimowolne ruchy żuchwy, wysuwanie j ęzyka, zaburzenia mowy i połykania, a nawet trudności w oddychaniu (są to objawy ostrego zespołu dyskinetycznego).

-    Jednoczesne występowanie objawów neurologicznych (jak: zahamowanie ruchowe, zwiększenie napięcia mięśni szkieletowych wraz z drżeniami i ruchami mimowolnymi, akatyzje) z gorączką, bladością, wzmożonym poceniem się, ślinotokiem, przyspieszonym biciem serca, przyspieszonym oddechem, zmniejszeniem lub zwiększeniem ciśnienia tętniczego krwi, zaburzeniami świadomości, śpiączką oraz zwiększeniem aktywności fosfokinazy kreatynowej we krwi (są to objawy złośliwego zespołu neuroleptycznego).

Inne działania niepożądane:

Rzadko występujące działania niepożądane (u więcej niż 1 na 10 000 osób i mniej niż 1 na 1 000 osób):

-    obrzęk skóry i tkanki podskórnej;

-    wysypki skórne (w tym pokrzywka, np.: jasnoróżowe, swędzące bąble na skórze);

-    rumień wielopostaciowy (czerwono-sine plamy na skórze i (lub) błonach śluzowych, niekiedy z pęcherzami, gorączką i bólem stawów);

-    złuszczające zapalenie skóry (objawiające się świądem, rumieniem rozprzestrzeniającym się na wszystkie części ciała oraz złuszczaniem się naskórka);

-    bezsenność, senność, sedacja (uspokojenie);

-    niepokój, pobudzenie;

-    depresja;

-    bóle głowy, zawroty głowy;

-    splątanie (zaburzenia świadomości, zaburzenia orientacji co do czasu, miejsca, sytuacji lub własnej osoby);

-    napady padaczkowe;

-    nasilenie objawów psychotycznych;

-    żółtaczka (objawiająca się żółtym zabarwieniem skóry i białkówki oka);

-    cholestatyczne zapalenie wątroby (żółtaczka, silny świąd skóry, ból pod prawym łukiem żebrowym, brak apetytu);

-    przemijaj ące zaburzenia czynności wątroby przebiegające bez żółtaczki;

-    długotrwały bolesny wzwód;

-    zwiększenie lub zmniejszenie masy ciała;

-    gorączka lub obniżenie temperatury ciała;

-    podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi;

-    zmiany w zapisie EKG (wydłużenie odstępu QT);

-    zwolnienie czynności serca, nieregularne bicie serca (typu torsade de pointes, arytmia komorowa, w tym migotanie komór i częstoskurcz komorowy).

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (u mniej niż 1 na 10 000 osób):

-    agranulocytoza (zmniejszenie liczby granulocytów - jednego z rodzaju białych krwinek, objawiające się bólem gardła, gorączką, owrzodzeniem błony śluzowej gardła i przełyku);

-    małopłytkowość (zmniejszenie liczby płytek krwi - większe ryzyko krwawienia i powstawania siniaków);

-    przemijająca leukopenia - zmniejszenie liczby białych krwinek (większa podatność na zakażenia);

-    nadwrażliwość skóry na światło.

Z nieznaną częstością mogą wystąpić inne objawy niepożądane, jak:

-    niewyraźne widzenie;

-    nadmierne wydzielanie śliny lub suchość w jamie ustnej;

-    wzmożone napięcie mięśni;

-    spowolnienie ruchów, drżenie;

-    maskowatość twarzy (utrata możliwości ruchów mięśni mimicznych twarzy);

-    sztywność mięśni z niepokojem ruchowym (akatyzja) - pacjent odczuwa przymus bycia w ciągłym ruchu;

-    zaburzenia napięcia mięśni (dystonia), w tym mięśni krtani (tzw. dystonia krtani);

-    napady przymusowego patrzenia z rotacją gałek ocznych;

-    mimowolne ruchy języka (mogą być wczesnym objawem dyskinez późnych);

-    otępienie i spowolnienie, ból i zawroty głowy lub reakcje paradoksalne (pobudzenie lub bezsenność) - objawy te mogą wystąpić u pacjentów wrażliwych na lek (szczególnie bez psychoz), nawet jeśli lek jest stosowany w małych dawkach;

-    nudności, niestrawność, brak apetytu, zaparcia;

-    zwiększenie stężenia prolaktyny we krwi (hormon przysadki mózgowej) - może utrudniać zajście w ciążę i powodować wyciek mleka z gruczołów piersiowych;

-    wydzielanie mleka (mlekotok);

-    zaburzenia cyklu miesiączkowego (skąpe miesiączkowanie, brak miesiączki);

-    ginekomastia (powiększenie gruczołów sutkowych u mężczyzn);

-    zaburzenia wzwodu i wytrysku;

-    hipoglikemia (zmniejszone stężenie glukozy we krwi);

-    zespół Schwartza-Barttera (nieprawidłowe wydzielanie hormonu antydiuretycznego przez przysadkę mózgową. Objawia się: bólem głowy, rozdrażnieniem, nudnościami, wymiotami, zmianami nastroju, nadmierną pobudliwością, zaburzeniami świadomości, zmniejszonym napięciem mięśni oraz osłabieniem odruchów ścięgnistych);

-    silne pocenie się;

-    zatrzymanie wydalania moczu;

-    obniżenie ciśnienia tętniczego (szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku);

-    przyspieszenie bicia serca;

-    otępienie i spowolnienie (obniżenie sprawności umysłowej).

Wystąpiły także przypadki nagłych, niewyjaśnionych zgonów (z nieustalonej przyczyny; mogące występować częściej po podaniu dużych dawek haloperydolu i u predysponowanych pacjentów).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Haloperidol UNIA

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Nie stosować tego leku po

upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Lek Haloperidol UNIA można stosować w ciągu 3 miesięcy od daty pierwszego użycia leku, nie przekraczając terminu ważności umieszczonego na opakowaniu.

W tym okienku należy wpisać datę pierwszego użycia leku:

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Haloperidol UNIA

-    Substancją czynną leku jest haloperydol.

1 ml roztworu (20 kropli) zawiera 2 mg haloperydolu.

-    Pozostałe składniki to: etanol 96% (v/v), kwas mlekowy, woda oczyszczona.

Jak wygląda Haloperidol UNIA i co zawiera opakowanie

Lek ma postać roztworu.

Opakowania leku to:

-    butelka z oranżowego szkła z polietylenowym kroplomierzem i zakrętką, umieszczona w tekturowym pudełku, wraz z ulotką, 1 butelka 10 ml;

-    butelka z oranżowego szkła z polietylenową zakrętką oraz strzykawka doustna, umieszczone w tekturowym pudełku, wraz z ulotką, 1 butelka 100 ml.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Zakłady Farmaceutyczne „UNIA” Spółdzielnia Pracy ul. Chłodna 56/60, 00-872 Warszawa tel.: 22 620 90 81 wew. 190, faks: 22 654 92 40 e-mail: unia@uniapharm.pl

Treść ulotki leku Haloperidol UNIA jest dostępna w systemie Ulotka Audio pod ogólnopolskim, bezpłatnym numerem telefonu: 800 706 848.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

9

Haloperidol UNIA

Charakterystyka Haloperidol unia

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Haloperidol UNIA, 2 mg/ml, krople doustne, roztwór

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml roztworu zawiera 2 mg haloperydolu (Haloperidolum). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krople doustne, roztwór

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Dorośli:

-    schizofrenia - leczenie objawów i zapobieganie ich nawrotowi;

-    inne psychozy (szczególnie paranoidalne);

-    mania i hipomania;

-    zaburzenia zachowania - agresja, nadmierna ruchliwość i samouszkadzanie się u osób upośledzonych umysłowo oraz u pacjentów z organicznym uszkodzeniem mózgu;

-    zespół Gillesa de la Tourette’a i tiki istotnie zaburzające funkcjonowanie.

Dzieci:

-    zaburzenia zachowania - zwłaszcza zachowania agresywne i nadmierna ruchliwość;

-    zespół Gillesa de la Tourette’a;

-    schizofrenia dziecięca.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Sposób dawkowania należy ustalać indywidualnie zależnie od stanu klinicznego.

1 ml produktu leczniczego zawiera 2 mg haloperydolu (20 kropli).

1 kropla produktu leczniczego zawiera 0,1 mg haloperydolu.

Produkt leczniczy należy podawać z jedzeniem i piciem, aby uniknąć podrażnienia śluzówki układu pokarmowego. Można podawać go z mlekiem, wodą lub sokami (np. sokiem pomarańczowym, jabłkowym lub pomidorowym).

Nie należy podawać kropli z haloperydolem z herbatą i kawą, które powoduj ą jego wytrącenie.

Nie należy podawać kropli z haloperydolem łącznie z syropem zawierającym cytrynian litu.

Dorośli

Schizofrenia, inne psychozy, mania i hipomania, zaburzenia zachowania Dawka początkowa: w przypadku umiarkowanych objawów dawka wynosi 0,75 ml czyli 15 kropli do 1,5 ml czyli 30 kropli roztworu, 2 lub 3 razy na dobę.

W przypadku nasilonych objawów lub u pacjentów niereagujących na produkt leczniczy Haloperidol UNIA dawka początkowa wynosi 1,5 ml czyli 30 kropli do 2,5 ml czyli 50 kropli roztworu, 2 lub 3

razy na dobę. W razie potrzeby dawkę można stopniowo zwiększać do 15 ml czyli 300 kropli roztworu na dobę.

Leczenie podtrzymujące: po opanowaniu objawów dawkę można stopniowo zmniejszać do najmniejszej skutecznej dawki podtrzymującej. Zwykle dawka podtrzymująca wynosi 2,5 ml czyli 50 kropli do 5 ml czyli 100 kropli roztworu na dobę. Należy unikać zbyt szybkiego zmniejszania dawki.

Zespół Gillesa de la Tourette’a, tiki

Dawka początkowa: 0,75 ml czyli 15 kropli roztworu trzy razy na dobę.

Leczenie podtrzymujące: w zespole Gillesa de la Tourette’a dawka podtrzymująca wynosi 5 ml czyli 100 kropli roztworu na dobę.

Pacjenci w podeszłym wieku, osłabieni albo osoby, u których po lekach neuroleptycznych wcześniej występowały objawy niepożądane, mogą wymagać zastosowania mniejszych dawek haloperydolu. Początkową dawkę haloperydolu należy zmniejszyć o połowę, następnie stopniowo zwiększać do osiągnięcia efektu terapeutycznego.

Dzieci w wieku powyżej 3 lat i młodzież

Zaburzenia zachowania, schizofrenia dziecięca

Całkowita dawka dobowa wynosi 0,025 mg do 0,050 mg/kg mc. haloperydolu. Połowę całkowitej dawki dobowej należy podać rano, a drugą połowę wieczorem.

Nie należy przekraczać dawki 10 mg haloperydolu na dobę (5 ml czyli 100 kropli roztworu na dobę). Zespół Gillesa de la Tourette’a

U większości pacjentów dawka podtrzymująca wynosi do 5 ml czyli 100 kropli roztworu na dobę.

4.3    Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na haloperydol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1

-    Stany śpiączkowe

-    Zahamowanie czynności ośrodkowego układu nerwowego

-    Uszkodzenie zwojów podstawy mózgu

-    Choroba Parkinsona (leki stosowane w parkinsonizmie powinny być wdrożone po odstawieniu haloperydolu)

-    Zaburzenia czynności serca o znaczeniu klinicznym, wydłużenie odstępu QTc, komorowe zaburzenia rytmu lub torsade de pointes w wywiadzie, bradykardia lub blok serca II/III stopnia, niewyrównana hipokaliemia, stosowanie innych leków wydłużających odstęp QT

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Pacjenci z zaburzeniami czynności tarczycy, guzem chromochłonnym nadnerczy, z uszkodzeniem mózgu, z padaczką oraz pacjenci odstawiający alkohol podczas leczenia haloperydolem powinni być poddawani regularnym kontrolom klinicznym.

U osób w podeszłym wieku z organicznym uszkodzeniem mózgu dawki haloperydolu należy zmniejszyć o połowę.

Odnotowano przypadki nagłych zgonów u pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, którzy stosowali leki przeciwpsychotyczne, w tym haloperydol.

Haloperydol należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub niewydolnością nerek. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub niewydolnością nerek dawki leku należy zmniejszyć lub zwiększyć odstęp między dawkami.

Przed rozpoczęciem stosowania haloperydolu u osób z ryzykiem wystąpienia komorowych zaburzeń rytmu serca należy rozważyć stosunek ryzyka do korzyści, zwłaszcza u pacjentów:

-    z chorobą serca;

-    z nagłymi zgonami w rodzinie i (lub) wydłużeniem odstępu QT;

-    z niewyrównanymi zaburzeniami elektrolitowymi, takimi jak hipokaliemia, hipokalcemia;

-    po krwotoku podpajęczynówkowym;

-    z uzależnieniem od alkoholu;

-    niedożywionych, zwłaszcza na początku leczenia do czasu osiągnięcia stężenia stacjonarnego haloperydolu w osoczu.

Haloperydol należy stosować ostrożnie u osób, u których metabolizm z udziałem CYP2D6 przebiega wolniej oraz podczas stosowania inhibitorów cytochromu P450. Należy unikać jednoczesnego stosowania innych leków przeciwpsychotycznych.

Przed rozpoczęciem leczenia haloperydolem u wszystkich pacjentów zaleca się przeprowadzenie badania EKG, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku z zaburzeniami czynności serca w wywiadzie lub stwierdzonymi tego typu zmianami chorobowymi w rodzinie pacjenta. Konieczność wykonywania badań EKG w trakcie dalszego leczenia haloperydolem należy rozważać indywidualnie dla każdego pacjenta. Jeżeli odstęp QT ulegnie wydłużeniu, dawkę leku należy zmniejszać, nie stosować haloperydolu, jeśli odstęp QT przekracza 500 ms.

W bardzo rzadkich przypadkach u pacjentów stosujących duże dawki leków przeciwpsychotycznych, nagłe ich odstawienie wywoływało ostre objawy odstawienia - nudności, wymioty, bezsenność, a nawet nawrót choroby. Dlatego zaleca się stopniowe odstawianie leku.

Zaleca się okresowe monitorowanie stężenia elektrolitów, szczególnie u pacjentów stosujących leki moczopędne lub ze współistniejącymi chorobami.

U pacjentów chorych na schizofrenię, odpowiedź na leczenie lekami przeciwpsychotycznymi może być opóźniona. Po odstawieniu leków, objawy choroby mogą pojawić się po kilku tygodniach lub miesiącach. Podobnie jak inne leki przeciwpsychotyczne, haloperydol nie powinien być stosowany jako jedyny lek w przypadkach, gdy depresja jest objawem dominującym. Haloperydol może być stosowany z lekami przeciwdepresyjnymi w stanach, gdy współistnieją depresja i psychozy. Haloperydol zaburza metabolizm trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych - znaczenie kliniczne tej interakcji nie jest znane.

Produkt leczniczy zawiera 18% v/v etanolu (150 mg etanolu w 1 ml produktu leczniczego), tzn. do 2 g etanolu na maksymalną dawkę dla dorosłych - 30 mg haloperydolu (15 ml produktu leczniczego) i do 0,7 g etanolu na maksymalną dawkę dla dzieci - 10 mg haloperydolu (5 ml produktu leczniczego). Ilość etanolu zawarta w 15 ml produktu leczniczego odpowiada 55 ml piwa (5% v/v) lub 23 ml wina (12% v/v). Ilość etanolu zawarta w 5 ml produktu leczniczego odpowiada 18 ml piwa (5% v/v) lub 8 ml wina (12% v/v).

Ze względu na zawartość etanolu produkt leczniczy należy stosować ostrożnie w przypadku kobiet ciężarnych lub karmiących piersią, dzieci i u osób z grup wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobą wątroby lub z padaczką.

Produkt jest szkodliwy dla osób z chorobą alkoholową.

Dostępne dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania haloperydolu u dzieci wskazują na ryzyko wystąpienia objawów pozapiramidowych, dyskinez późnych oraz sedacji.

Długoterminowe dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania haloperydolu u dzieci nie są dostępne.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Haloperydol nasila działanie: etanolu i leków wpływających hamująco na ośrodkowy układ nerwowy (leków nasennych, uspokajających, opioidowych leków przeciwbólowych, barbituranów).

Nasila działanie na ośrodkowy układ nerwowy w przypadku jednoczesnego stosowania metyldopy.

Haloperydol może działać przeciwstawnie do adrenaliny i innych środków sympatykomimetycznych oraz odwracać działanie środków obniżających ciśnienie tętnicze krwi - leków blokujących receptory adrenergiczne, takich jak guanetydyna.

Haloperydol może nasilać działanie neurotoksyczne węglanu litu. W rzadkich przypadkach po zastosowaniu poduktów zawierających lit i haloperydolu odnotowano zespół objawów przypominających encefalopatię. Nie ustalono, czy były to przypadki złośliwego zespołu neuroleptycznego, czy skutek toksycznego działania litu. Objawy zespołu przypominającego encefalopatię to: splątanie, dezorientacja, ból głowy, zaburzenia równowagi i senność. Jeżeli zachodzi konieczność jednoczesnego zastosowania haloperydolu i litu, należy podawać najmniejszą skuteczną dawkę haloperydolu, natomiast stężenie litu monitorować i utrzymywać poniżej 1 mmol/l. Jeśli wystąpią objawy zespołu przypominaj ącego encefalopatię, należy natychmiast zaprzestać stosowania tych leków.

Haloperydol może zmniejszać działanie lewodopy lub innych leków stosowanych w chorobie Parkinsona. Z tego powodu leki stosowane w parkinsonizmie powinny być wdrożone po odstawieniu haloperydolu.

Haloperydol hamuje eliminację trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych.

Należy zwiększyć dawkowanie leków przeciwdrgawkowych, biorąc pod uwagę obniżony próg drgawkowy.

Fluoksetyna, buspiron i chinidyna zwiększają stężenie haloperydolu w osoczu. W przypadku stosowania tych leków z haloperydolem zaleca się monitorowanie jego stężenia w osoczu i ewentualne zmniejszenie dawki, jeżeli zachodzi taka konieczność. Inhibitory cytochromu P450, zwłaszcza CYP2D6, mogą zwiększać stężenie haloperydolu.

Jednoczesne stosowanie haloperydolu i leków, które powodują wydłużenie odstępu QT może spowodować dalsze wydłużenie odstępu QT - nie zaleca się stosowania tego typu leczenia skojarzonego. Stosowanie haloperydolu i leków, które mogą wywołać zaburzenia elektrolitowe, może powodować zwiększenie ryzyka zaburzeń komorowych serca (patrz punkt 4.4).

Karbamazepina, fenobarbital i ryfampicyna zmniejszają stężenie haloperydolu w osoczu.

W takim przypadku dawka haloperydolu powinna być zwiększona, biorąc pod uwagę stan pacjenta. Po zaprzestaniu stosowania leczenia skojarzonego z użyciem tych leków, może być konieczne ponowne dostosowanie dawek haloperydolu do stanu pacjenta.

Odnotowano działanie antagonistyczne haloperydolu wobec fenindionu (syntetyczna pochodna indandionu działająca przeciwzakrzepowo).

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Bezpieczeństwo stosowania haloperydolu w okresie ciąży nie zostało określone. Odnotowano przypadki uszkodzenia płodów u niektórych, ale nie u wszystkich gatunków zwierząt poddanych badaniom. Przypadki te wiązano ze stosowaniem haloperydolu, aczkolwiek nie zostało to dokładnie wyjaśnione.

Haloperydol może być stosowany w okresie ciąży jedynie, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Jeśli lekarz zdecyduje o zastosowaniu haloperydolu, dawki leku powinny być możliwie najmniejsze, a czas trwania leczenia możliwie najkrótszy.

Haloperydol przenika do mleka kobiecego. Odnotowywano pojedyncze przypadki objawów pozapiramidowych u dzieci karmionych piersią, których matki przyjmowały haloperydol. Lekarz powinien rozważyć zastosowanie leku u kobiety karmiącej piersią, biorąc pod uwagę ryzyko wystąpienia działań niepożądanych u dziecka.

Produkt leczniczy Haloperidol UNIA zawiera etanol (patrz punkt 4.4).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt leczniczy Haloperidol UNIA może ograniczać sprawność psychofizyczną. W czasie jego stosowania pacjent powinien unikać prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn ze względu na możliwość wystąpienia nadmiernego uspokojenia i zaburzenia czujności, szczególnie w początkowym okresie stosowania leku w dużych dawkach. Działania te mogą być nasilone przez etanol i inne leki działające hamująco na ośrodkowy układ nerwowy.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane zestawione są według częstości ich występowania, zaczynając od najczęściej występujących, według następującej konwencji: często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1 000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do <1/1 000); bardzo rzadko (<1/10 000); nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

W trakcie stosowania haloperydolu mogą występować następujące działania niepożądane.

Częstość występowania

Klasyfikacja układów i narządów

Rzadko

(>1/10 000 do <1/1 000)

Bardzo rzadko

(<1/10 000)

Nieznana

(częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia

układu

nerwowego

-    bezsenność

-    niepokój

-    pobudzenie

-    senność

-    sedacja

-    depresja

-    bóle głowy

-    zawroty głowy

-    splątanie

-    napady padaczkowe

-    zaostrzenie objawów psychotycznych

- objawy pozapiramidowe (wzmożenie napięcia mięśni, nadmierne wydzielanie śliny, spowolnienie ruchów, drżenie, maskowatość twarzy, akatyzja, dystonia, napady przymusowego patrzenia z rotacją gałek ocznych, dystonia krtani)

-    otępienie i spowolnienie

-    ból i zawroty głowy

-    reakcje paradoksalne (pobudzenie lub bezsenność)

Zaburzenia żołądka i jelit

-    nudności

-    utrata apetytu

-    zaparcia

-    niestrawność

Zaburzenia

endokrynologicz

ne

-    hiperprolaktynemia

-    mlekotok

-    zaburzenia cyklu miesiączkowego (skąpe miesiączkowanie, brak miesiączki)

-    ginekomastia

-    zaburzenia erekcji i ejakulacji

-    hipoglikemia

-    zespół nieprawidłowego

wydzielania hormonu antydiuretycznego (zespół Schwartza-Barttera)

Zaburzenia układu krążenia

-    podwyższenie ciśnienia tętniczego

-    wydłużenie odstępu QT

-    zaburzenia rytmu typu torsade de pointes

-    arytmia komorowa (w tym migotanie komór i komorowa tachykardia)

-    obniżenie ciśnienia tętniczego (szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku)

-    tachykardia

Zaburzenia

autonomicznego

układu

nerwowego

-    suchość błony śluzowej jamy ustnej

-    nadmierne wydzielanie śliny

-    zamazane widzenie

-    zatrzymanie wydalania moczu

-    nadmierne wydzielanie potu

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

-    obrzęk

-    wysypki skórne (w tym pokrzywka)

-    rumień wielopostaciowy

-    złuszczające zapalenie skóry

- nadwrażliwość skóry na światło

Inne działania niepożądane

-    żółtaczka

-    cholestatyczne zapalenie wątroby

-    przemijaj ące zaburzenia czynności wątroby przebiegaj ące bez żółtaczki

-    priapizm

-    zmiany masy ciała

-    wysoka temperatura ciała (związana z rozwojem złośliwego zespołu

neuroleptycznego)

-    obniżenie temperatury ciała

-    agranulocytoza

-    małopłytkowość

-    przemijająca leukopenia

-    reakcje nadwrażliwości

-    anafilaksja

Nie zaleca się rutynowego przepisywania leków stosowanych w parkinsonizmie.

U pacjentów przyjmujących haloperydol długotrwale mogą wystąpić dyskinezy późne, zwłaszcza po zaprzestaniu stosowania leku neuroleptycznego. Może wystąpić ostry zespół dyskinetyczny. Polega on na szybkich, mimowolnych skurczach różnych grup mięśniowych. Obserwuje się:

-    zaciskanie oczu;

-    napady przymusowego patrzenia;

-    mimowolne ruchy żuchwy;

-    wysuwanie języka;

-    zaburzenia mowy;

-    zaburzenia połykania;

-    trudności w oddychaniu.

Jeśli wystąpią powyższe objawy, leczenie należy natychmiast przerwać. Wystąpienie tych działań niepożądanych jest ściśle związane z czasem trwania leczenia oraz zastosowaną dawką dobową -dlatego zaleca się stosowanie haloperydolu w minimalnej skutecznej dawce przez możliwie najkrótszy okres, chyba że zachodzi konieczność długotrwałego stosowania tego leku w leczeniu schizofrenii.

Stwierdzono, że mimowolne ruchy języka mogą być wczesnym objawem dyskinez późnych. Odstawienie produktu leczniczego w momencie zaobserwowania tego działania niepożądanego pozwala uniknąć rozwinięcia się pełnych objawów dyskinez późnych.

Może dojść do rozwoju złośliwego zespołu neuroleptycznego. Charakteryzuje się on jednoczesnym występowaniem objawów neurologicznych (zahamowanie ruchowe, zwiększenie napięcia mięśni szkieletowych wraz z drżeniami i ruchami mimowolnymi, akatyzje), wysokiej temperatury ciała pochodzenia ośrodkowego, dysfunkcji układu autonomicznego (bladość, wzmożone pocenie się, ślinotok, tachykardia, przyspieszenie oddechu, wahania ciśnienia tętniczego), zaburzeniami świadomości, śpiączką oraz zwiększeniem aktywności fosfokinazy kreatynowej w surowicy. Jeśli wystąpi opisywany zespół należy przerwać podawanie leku i wdrożyć leczenie objawowe (uzupełnianie płynów, elektrolitów, przeciwdziałanie wysokiej temperaturze ciała).

Haloperydol, stosowany nawet w małych dawkach u pacjentów wrażliwych na lek (szczególnie bez psychoz), może wywołać subiektywne odczucia - otępienie i spowolnienie, ból i zawroty głowy lub reakcje paradoksalne (pobudzenie lub bezsenność).

Wystąpiły także przypadki nagłych niewyjaśnionych zgonów. Działania te mogą być częstsze po zastosowaniu dużych dawek haloperydolu, po podaniu dożylnym i u predysponowanych pacjentów.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Objawy przedawkowania haloperydolu przypominają nasilone działania farmakologiczne. Wystąpić mogą ciężkie objawy pozapiramidowe, niedociśnienie tętnicze oraz stan zobojętnienia psychicznego przechodzący w sen. Należy wziąć pod uwagę ryzyko wystąpienia komorowych zaburzeń rytmu prawdopodobnie związanego z wydłużeniem odstępu QT. U pacjenta może wystąpić śpiączka z depresją oddechową oraz niedociśnieniem o ciężkim przebiegu, które mogą przekształcić się w stan przypominający wstrząs. Paradoksalnie nadciśnienie tętnicze może wystąpić częściej niż niedociśnienie tętnicze. Mogą wystąpić drgawki.

Leczenie

Specyficzna odtrutka na haloperydol nie istnieje. Należy zapewnić drożność dróg oddechowych i w razie konieczności zastosować mechaniczną wentylację. Ze względu na pojedyncze doniesienia dotyczące możliwości wystąpienia zaburzeń rytmu serca, zaleca się monitorowanie czynności serca za pomocą elektrokardiografu (EKG). Niedociśnienie tętnicze i zapaść krążeniową należy leczyć przede wszystkim podaniem płynów oraz zastosować inne właściwe środki zaradcze. Nie należy stosować epinefryny. Zaleca się obserwację pacjenta przez minimum 24 godziny, pomiary temperatury ciała oraz zapewnienie odpowiedniej ilości płynów.

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwpsychotyczne, pochodne butyrofenonu, kod ATC: N 05 AD 01

Haloperidol UNIA jest preparatem neuroleptycznym, zawiera substancję czynną należącą do grupy pochodnych butyrofenonu. Wykazuje silne działanie przeciwpsychotyczne oraz uspokajające. Zmniejsza niepokój, agresję, pobudzenie psychoruchowe, skłonność do omamów i urojeń.

Dokładny mechanizm działania haloperydolu nie jest znany. Haloperydol jest silnym antagonistą ośrodkowych i obwodowych receptorów dopaminergicznych.

Wykazuje właściwości antycholinergiczne, wiąże się również z receptorami opioidowymi.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Haloperydol dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego. Największe stężenie we krwi występuje po 3 do 6 godzinach od podania doustnego. W około 92% wiąże się z białkami osocza. Okres półtrwania wynosi od 12 do 37 godzin.

Haloperydol wydala się w około 40% z moczem i 15% z kałem, po wcześniejszym wydzieleniu z żółcią do przewodu pokarmowego.

Haloperydol przenika przez barierę krew-mózg. Wydzielany jest do mleka kobiet karmiących piersią. Najważniejszą przemianą w wątrobie jest oksydatywna dealkilacja. Powstały metabolit ulega sprzężeniu z glicyną.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie ma innych danych niż zamieszczone w poprzednich punktach Charakterystyki Produktu Leczniczego.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Etanol 96% (v/v)

Kwas mlekowy Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Substancja czynna wytrąca się po zmieszaniu z kawą, herbatą lub roztworami cytrynianu litu.

6.3    Okres ważności 2 lata

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania - 3 miesiące.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka z oranżowego szkła z polietylenowym kroplomierzem i polietylenową zakrętką, w tekturowym pudełku. 1 butelka 10 ml

Butelka z oranżowego szkła z polietylenową zakrętką oraz strzykawka doustna składająca się z polietylenowego cylindra i polistyrenowego tłoka, w tekturowym pudełku. 1 butelka 100 ml

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań dotyczących usuwania.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Zakłady Farmaceutyczne „UNIA” Spółdzielnia Pracy ul. Chłodna 56/60 00-872 Warszawa

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/2394

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 29.04.1987 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 21.05.2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTARYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

9

Haloperidol UNIA