+ iMeds.pl

Haloperidol wzf 1 mgUlotka Haloperidol wzf

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

HALOPERIDOL WZF 1 mg tabletki HALOPERIDOL WZF 5 mg tabletki

Haloperidolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Haloperidol WZF i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Haloperidol WZF

3.    Jak stosować lek Haloperidol WZF

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Haloperidol WZF

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Haloperidol WZF i w jakim celu się go stosuje

Haloperidol WZF zawiera haloperydol, jako substancję czynną, i jest zaliczany do grupy leków zwanej neuroleptykami.

Lekjest przeznaczony do leczenia chorób, które wpływają na sposób myślenia, odczuwania i zachowania. Choroby te mogą powodować:

-    stany dezorientacji, zmieszania, splątania;

-    widzenie, słyszenie lub odczuwanie rzeczy, które nie istnieją (omamy);

-    błędne osądy, niezgodne z rzeczywistością, uważane przez chorego za prawdziwe (urojenia);

-    nietypową podejrzliwość (paranoja);

-    nadmierne podniecenie, pobudzenie, entuzjazm (mania);

-    niepohamowaną agresję i inne impulsywne    zachowania.

Haloperidol WZF jest również stosowany do opanowania:

-    tików (zespól Gillesa de la Tourette’a) i innych nasilonych, niekontrolowanych ruchów ciała;

-    nieustępującej czkawki.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Haloperidol WZF Kiedy nie stosować leku Haloperidol WZF:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na haloperydol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6.);

-    jeśli pacjent jest w stanie śpiączki;

-    jeśli pacjent choruje lub chorował na niektóre choroby serca, powodujące spowolnione albo bardzo szybkie bicie serca z zaburzeniami rytmu serca (tzw. arytmią);

-    jeśli pacjent przyjmuje leki, które wpływają na szybkość bicia serca;

-    jeśli wyniki badań laboratoryjnych wykazały zbyt niski poziom potasu we krwi;

-    jeśli pacjent choruje na chorobę Parkinsona;

-    jeśli lekarz stwierdził uszkodzenie części mózgu zwanej zwojami podstawy mózgu;

-    jeśli pacjent jest nieświadomy spraw, które się wokół niego dzieją lub jego reakcje są spowolnione.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Haloperidol WZF należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą. Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli:

-    pacjent ma problemy z sercem (inne niż wymienione powyżej w punkcie 2. ulotki) lub ktoś z bliskiej rodziny nagle zmarł na serce;

-    pacjent miał wylew krwi do mózgu lub lekarz powiedział, że zalicza się do grupy ryzyka, tj. może u niego wystąpić udar mózgu;

-    badania laboratoryjne wykazały niski poziom składników mineralnych krwi (elektrolitów, jonów, np. wapnia, potasu, sodu);

-    pacjent odżywiał się niewłaściwie przez dłuższy czas lub jest niedożywiony;

-    pacjent ma problemy zdrowotne    z    nerkami lub    wątrobą;

-    pacjent choruje na padaczkę lub    w    przeszłości    wystąpiły u niego drgawki — w takim przypadku

lekarz może zalecić przyjmowanie większej dawki leku przeciwpadaczkowego;

-    pacjent ma depresję;

-    pacjent ma problemy z tarczycą (nadczynność tarczycy);

-    u pacjenta stwierdzono guz chromochłonny nadnerczy (guz znajdujący się w gruczołach położonych na nerkach).

W niektórych przypadkach pacjent może wymagać częstszej kontroli lekarskiej, dotyczy to szczególnie:

-    pacjentów w podeszłym wieku;

-    osób, u których ktoś z bliskiej rodziny miał w przeszłości problemy związane z tworzeniem się zakrzepów we krwi.

Przed rozpoczęciem leczenia, lekarz może zalecić wykonanie elektrokardiogramu (EKG) lub badanie ilości składników mineralnych krwi.

Dzieci i młodzież

Dostępne dane dotyczące bezpieczeństwa u dzieci i młodzieży wskazują na ryzyko wystąpienia objawów pozapiramidowych, w tym późnych dyskinez (mimowolne, powtarzające się ruchy ciała) i nadmiernego uspokojenia (sedacji). Brak długoterminowych danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania.

Lek Haloperidol WZF a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Należy zachować szczególną ostrożność, jeśli pacjent stosuje jednocześnie lit i lek Haloperidol WZF. Jeśli wystąpią takie objawy jak: gorączka, niekontrolowane ruchy ciała, dezorientacja, ból głowy, problemy z zachowaniem równowagi, senność należy natychmiast odstawić oba leki i skonsultować się z lekarzem, ponieważ mogą to być objawy poważnej choroby.

Należy koniecznie powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniżej podanych leków.

* Lek Haloperidol WZF może wpływać na działanie innych leków, takich jak: - uspokajające i nasenne;

-    stosowane w chorobach, które zmieniają sposób myślenia, odczuwania lub zachowania (leki przeciwpsychotyczne i neuroleptyczne);

-    przeciwbólowe (silnie działającej;

-    zmieniające częstość bicia serca i wpływające na pracę serca;

-    przećiwkaszlowe i stosowane w przeziębieniach;

-    przeciwpadaczkowe;

-    przeciwdepresyjne (z grupy trój pierścieniowych i czteropierścieniowych leków przeci wdepresyj nych);

-    obniżające ciśnienie krwi (guanetydyna i metyldopa);

-    stosowane w ciężkich reakcjach alergicznych (adrenalina);

-    stosowane w chorobie Parkinsona (lewodopa);

-    powodujące „rozrzedzenie” krwi (fenindion).

*    Niektóre leki mogą wpływać na działanie leku Haloperidol WZF - są to leki:

-    stosowane w leczeniu depresji (fluoksetyna i paroksetyna);

-    stosowane na malarię (chinina i meflokina);

-    przeciwlękowe (buspiron);

-    stosowane w zaburzeniach rytmu serca (chinidyna, dizopyramid, prokainarnid, amiodaron, sotalol, dofetylid);

-    przeciwpadaczkowe (fenobarbital, karbamazepina);

-    przeci wal ergiczne (terfenadyna);

-    obniżające ciśnienie krwi (leki moczopędne);

-    stosowane w zakażeniach wywolanycii przez bakterie (ryfampicyna, sparfloksacyna, moksyfloksacyna, erytromycyna podawana dożylnie);

-    stosowane w zakażeniach grzybiczych (ketokonazol).

Haloperidol WZF zjedzeniem, piciem i alkoholem

Lek Haloperidol WZF można przyjmować przed, w trakcie lub po posiłku. Tabletki należy popijać wodą.

Należy unikać picia alkoholu podczas stosowania leku, ponieważ może to spowodować senność i obniżenie sprawności psychofizycznej.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

0    stosowaniu leku Haloperidol WZF w czasie ciąży zdecyduje lekarz.

U noworodków, których matki stosowały Haloperidol WZF w ostatnim trymestrze ciąży (ostatnie trzy miesiące ciąży), mogą wystąpić następujące objawy: drżenia, sztywność i (lub) osłabienie mięśni, senność, pobudzenie, problemy z oddychaniem i trudności ze ssaniem. Jeśli u dziecka pacjentki wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy skontaktować się z lekarzem.

Nie należy stosować leku w czasie karmienia piersią, ponieważ lek w małych ilościach przenika do mleka kobiecego.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek Haloperidol WZF może utrudniać prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn (może wystąpić nadmierne uspokojenie oraz zaburzenia koncentracji), szczególnie w początkowym okresie stosowania

1    po dużych dawkach leku. Nie należy wykonywać tych czynności do czasu ustąpienia zaburzeń.

Lek Haloperidol WZF zawiera laktozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów (np. laktozy), pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.

Lekarz określi dawki leku Haloperidol WZF oraz czas jego stosowania, w zależności od stanu pacjenta. Ważne, aby stosować lek zgodnie z zaleceniami lekarza.

Dawka leku Haloperidol WZF zależy od:

-    wieku pacjenta,

-    nasilenia objawów choroby,

-    innych chorób pacjenta,

-    reakcji pacjenta na podobne ieki stosowane w przeszłości.

Sposób podaw ania

Lek Haloperidol WZF można przyjmować przed, w trakcie lub po posiłku. Tabletki należy przyjmować doustnie, popijając wodą.

Dorośli

Zwykle dawka początkowa leku wynosi od 1,5 mg do 3 mg dwa lub trzy razy na dobę. W razie nasilonych objawów lub u pacjentów, którzy nie zareagują, dawka wynosi od 3 mg do 5 mg dwa lub trzy razy na dobę. Lekarz może zmniejszyć dawkę, jeśli stan pacjenta się poprawi.

Dzieci w wieku powyżej 3 lat

U dzieci zaleca się stosowanie haloperydolu w postaci kropli doustnych.

Dawka przeznaczona dla dzieci zależy od masy ciała. Szczegółowe dawkowanie określa lekarz. Zwykle stosowana dawka u dzieci wynosi od 0,025 do 0,05 mg na kilogram masy ciała na dobę. Połowę dawki należy podać rano, a drugą połowę wieczorem.

Dzieciom nic należy podawać więcej niż 10 mg leku na dobę, w dwóch dawkach.

Pacjenci w podeszłym wieku

Lekarz dostosuje dawkę leku do stanu pacjenta.

Zwykle należy rozpoczynać stosowanie od niższej dawki przewidzianej dla osób dorosłych.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Haloperidol WZF

Objawy po zastosowaniu dużych dawek leku:

-    ciężkie objawy pozapiramidowe (drżenie, sztywność, spowolnienie ruchowe);

-    stan zobojętnienia psychicznego przechodzący w sen;

-    zaburzenia rytmu serca;

-    śpiączka z nasilonymi trudnościami z oddychaniem oraz bardzo niskie ciśnienie krwi, które mogą przekształcić się w stan przypominający wstrząs.

-    znaczne podwyższenie ciśnienia krwi częściej niż bardzo niskie ciśnienie krwi;

-    drgawki.

W przypadku zastosowania większej dawki leku niż zalecona przez lekarza należy' natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitala.

Pominięcie zastosowania leku Haloperidol WZF

Ważne, aby stosować lek Haloperidol WZF zgodnie z zaleceniami lekarza.

W razie pominięcia dawki leku, należy przyjąć lek możliwie jak najszybciej.

Jeżeli jednak zbliża się pora zastosowania kolejnej dawki leku, należy pominąć zapomnianą dawkę i przyjąć następną według schematu zaleconego przez lekarza.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania teku Haloperidol WZF

Lek należy stosować tak długo, jak zalecił to lekarz. Pełny efekt działania leku jest odczuwalny po upływie pewnego czasu.

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, przerwanie stosowania leku powinno odbywać się stopniowo. Nagłe odstawienie leku może spowodować wystąpienie nudności, wymiotów, trudności ze snem. Należy przestrzegać zaleceń lekarza dotyczących odstawiania leku.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza.

4, Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast wezwać lekarza lub przewieźć pacjenta do szpitala, jeżeli wystąpią

którekolwiek z poniżej wymienionych objawów, ponieważ mogą one wymagać

natychmiastowego leczenia:

-    obrzęk, ból i zaczerwienienie nóg, ból w klatce piersiowej i trudności z oddychaniem (zakrzepy w naczyniach krwionośnych, szczególnie w nogach, które to zakrzepy mogą przemieszczać się w naczyniach krwionośnych w kierunku pluć).

-    nagły obrzęk twarzy i gardła, wysypka (nazywana pokrzywką lub wypryskiem), ciężkie podrażnienie lub zaczerwienienie, lub pojawienie się pęcherzy na skórze (silna reakcja uczuleniowa, występuje u niewielkiej liczby pacjentów).

-    szybkie bicie serca, zmiany ciśnienia krwi, gorączka i wystąpienie potu, szybki oddech, sztywność mięśni, zmniejszona świadomość i śpiączka (poważne działanie niepożądane określane jako złośliwy zespól neuroleptyczny, występuje rzadziej niż u 1 na 1 000 osób).

-    zaburzenia bicia serca (arytmia). Arytmia może spowodować zatrzymanie pracy serca. U osób w podeszłym wieku z demencją, którzy stosowali leki neuroleptyezne, odnotowano niewielkie zwiększenie liczby zgonów w porównaniu do osób, które tych leków nie przyjmowały. Nie wiadomo dokładnie, jak często takie przypadki występują.

-    nagłe ruchy ciała, spowolnienie, sztywność mięśni, drżenia i uczucie niepokoju, nadmierne wydzielanie śliny, drżenia i mimowolne ruchy języka, twarzy, ust, szczęki, gardła lub oczu. Jeżeli wystąpi którykolwiek z tych objawów, lekarz zdecyduje o zastosowaniu dodatkowego leku.

Należy skonsultować się z lekarzem w razie wystąpienia innych, poniżej podanych działań

niepożądanych, które odnotowano po stosowaniu haloperydoiu:

Bardzo często występujące działania niepożądane (częściej niż u 1 na 10 osób):

-    pobudzenie,

-    bezsenność;

-    drżenie, sztywność postawy, maskowatość twarzy, powolne ruchy, chwiejny chód z pociąganiem nogami (zaburzenia pozapiramidowe);

-    wzmożona pobudliwość ruchowa, ruchy mimowolne (hiperkineza);

-    ból głowy.

Często występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 osób):

-    depresja;

-    zaburzenia psychiczne;

-    mimowolne ruchy języka, zaciskanie warg ze ssaniem, wydymaniem policzków (dyskinezy późne);

-    napad przymusowego patrzenia    z    rotacją gałek ocznych;

-    zaburzenie napięcia mięśni    (dystonia);

-    upośledzenie precyzyjnych ruchów, zwłaszcza rąk i palców (dyskineza);

-    niepokój ruchowy wymuszający częste zmiany pozycji kończyn lub całego ciała (akatyzja);

-    spowolnienie ruchowe;

-    obniżenie sprawności ruchowej polegające na spowolnieniu i zubożeniu ruchów (hipokinezja);

-    zwiększenie napięcia mięśniowego (hipertonia);

-    senność;

-    maskowatość twarzy;

-    drżenie;

-    zawroty głowy;

-    zaburzenia widzenia;

-    spadki ciśnienia krwi, zwłaszcza podczas wstawania, objawiające się zawrotami głowy;

-    niskie ciśnienie krwi;

-    zaparcia;

-    suchość w ustach;

-    nadmierne wydzielanie    śliny;

-    nudności, wymioty;

-    nieprawidłowe wyniki testów czynnościowych wątroby;

-    wysypka;

-    zatrzymanie moczu;

-    zaburzenia erekcji;

-    zwiększenie masy ciała;

-    zmniejszenie masy ciała.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 100 osób):

-    zmniejszenie liczby krwinek białych we krwi (leukopenia);

-    nadwrażliwość:

-    stan splątania;

-    zmniejszenie libido (popędu płciowego);

-    utrata libido;

-    niepokój;

-    drgawki;

-    spowolnienie ruchowe, wzmożenie napięcia ruchowego, zubożenie mimiki, ślinotok, zaburzenia mowy (parkinsonizm);

-    zahamowanie mchowe (akineza);

-    trudności z rozciąganiem mięśni odczuwane jako następujące po sobie opory (określane jako objaw koła zębatego);

-    uspokojenie;

-    mimowolne skurcze mięśni;

-    zamazane widzenie;

-    przyspieszony rytm serca;

-    bezdech;

-    zapalenie wątroby;

-    żółtaczka;

-    reakcje nadwrażliwości na światło;

-    pokrzywka;

-    świąd;

-    nadmierne pocenie się;

-    skurcz szyi, skręcający    szyję w jedną stronę (kręcz szyi);

-    drżenie mięśniowe;

-    skurcze mięśni;

-    sztywność mięśniowo-szkieletowa;

-    brak miesiączki;

-    bolesne miesiączkowanie;

-    niespodziewane wydzielanie mleka (mlekotok);

-    dyskomfort w obrębie piersi;

-    ból piersi;

-    zaburzenia chodu;

-    przegrzanie (hipertermia);

-    obrzęk.

Rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 1 000 osób):

-    zwiększone stężenie prolaktyny (hormonu) we krwi (hiperprolaktynemia);

-    zaburzenia ruchowe;

-    złośliwy zespól neuroleptyczny - patrz informacje zamieszczone na początku punktu 4. ulotki;

-    oczopląs;

-    trudności z oddychaniem, świszczący oddech (skurcz oskrzeli);

-    niemożność otwarcia ust (szczękościsk);

-    powolne, faliste skurcze mięśni (fascykulacje);

-    krwotok miesiączkowy;

-    zaburzenia menstruacji;

-    zaburzenia seksualne;

-    wydłużenie odstępu QT w zapisie elektrokardiogramu (EKG).

Częstość występowania nieznana (nie została określona):

-    znaczne zmniejszenie liczby granulocytów (agranulocytoza);

-    zmniejszenie liczby granulocytów (neutropenia);

-    niedobór wszystkich prawidłowych elementów morfotycznych krwi — erytrocytów, leukocytów, trombocytów (pancytopenia);

-    zmniejszenie liczby płytek krwi (trombocytopenia);

-    reakcje anafilaktyczne - patrz informacje zamieszczone na początku punktu 4. ulotki;

-    zatrzymanie płynów w organizmie, wpływające na czynność mózgu i objawiające się osłabieniem, zmęczeniem lub splątaniem (zespól nieprawidłowego wydzielania hormonu antydiuretycznego);

-    niskie stężenie glukozy we krwi (hipoglikemia);

-    zaburzenia rytmu serca (migotanie komór serca, częstoskurcz komarowy, torsade de pointes, skurcze dodatkowe);

-    obrzęk krtani, skurcz krtani;

-    ciężka niewydolność wątroby;

-    zastój żółci;

-    stan zapalny naczyń krwionośnych związany z naciekaniem ścian naczyń neutrofilami (ieukoklastyczne zapalenie naczyń krwionośnych);

-    złuszczające się zapalenie skóry;

-    zespól odstawienia leku u noworodka - patrz informacje zamieszczone w punkcie Ciąża i karmienie piersią;

-    nadmierny rozrost sutków u mężczyzn (ginekomastia);

-    bolesny i długotrwały wzwód (priapizm);

-    nagły zgon - patrz informacje zamieszczone na początku punktu 4. ulotki;

-    obrzęk twarzy;

-    obniżona temperatura ciała (hipotermia);

-    przypadki żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej - patrz informacje zamieszczone na początku punktu 4. ulotki;

-    silne reakcje uczuleniowe (martwica toksyczno-rozply wtia, zespół Stevensa-Johnsona) - patrz informacje zamieszczone na początku punktu 4. ulotki.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

ul. Ząbkowska 41 PL-03 736 Warszawa Tek:+ 48 22 49 2! 301 Faks:+ 48 22 49 21 309 e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Haloperidol WZF

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Lek przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C, Chronić od światła.

Nie stosować leku Haloperidol WZF po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pozwoli chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Haloperidol WZF

s Substancją czynną leku jest haloperydol. Jedna tabletka zawiera odpowiednio 1 mg lub 5 mg haloperydolu.

- Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna uwodniona, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Haloperidol WZF i co zawiera opakowanie

Haloperidol WZF jest w postaci tabletek barwy białej do kremowej, obustronnie płaskich.

Tabletki 1 mg:

Opakowanie leku zawiera 40 tabletek w 2 blistrach Aluminium/PVC po 20 tabletek, w tekturowym pudelku.

Tabletki 5 mg:

Opakowanie leku zawiera 30 tabletek w 2 blistrach Aluminium/PVC po 15 tabletek, w tekturowym pudelku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

(logopodmiotu odpowiedzialnego) Polfa Warszawa S.A.

Wytwórca

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Harolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA Oddział Produkcyjny w Nowej Dębie ul. Szypowskiego 1 39-460 Nowa Dęba

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24; 01 -207 Warszawa tel. (22) 691 39 00

Data ostatniej aktualizac ji ulotki: styczeń 2014 r.

i02.0/1.

9/9

Initial Application 1.3.1.PL-PL-CC.1 Pg. 9

Haloperidol WZF

Charakterystyka Haloperidol wzf

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

HALOPERIDOL WZF 1 mg tabletki HALOPERIDOL WZF 5 mg tabletki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka zawiera odpowiednio 1 mg lub 5 mg haloperydolu (Haloperidolum).

Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka

Tabletki barwy białej do kremowej, okrągłe, obustronnie płaskie.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania Dorośli:

•    schizofrenia - leczenie objawów i zapobieganie ich nawrotowi;

•    inne psychozy, zwłaszcza paranoidalne;

•    mania i hipomania;

•    zaburzenia zachowania - agresja, nadmierna ruchliwość i skłonność do samouszkodzeń u osób upośledzonych umysłowo oraz u pacjentów z organicznym uszkodzeniem mózgu;

•    wspomagająco w krótkotrwałym leczeniu umiarkowanego do ciężkiego pobudzenia psychoruchowego, zachowania gwałtownego i impulsywnego;

•    oporna na leczenie czkawka;

•    niepokój i pobudzenie u osób w podeszłym wieku;

•    zespół Gillesa de la Tourette’a i tiki istotnie zaburzające funkcjonowanie.

Dzieci:

•    zaburzenia zachowania - zwłaszcza zachowania agresywne i nadmierna ruchliwość;

•    zespół Gillesa de la Tourette’a;

•    schizofrenia dziecięca.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Podanie doustne.

Dawkowanie powinno być zindywidualizowane, dostosowane do wieku pacjenta i stopnia zaawansowania choroby. Należy wziąć pod uwagę reakcję pacjenta na uprzednio stosowane leki neuroleptyczne.

Pacjenci w podeszłym wieku, osłabieni lub osoby, u których wystąpiły działania niepożądane po zastosowaniu leków neuroleptycznych, wymagają mniejszych dawek haloperydolu. Dawka początkowa powinna stanowić połowę dawki standardowej. Następnie dawkę należy stopniowo zwiększać do osiągnięcia optymalnej odpowiedzi.

Należy stosować najmniejsze skuteczne dawki haloperydolu.

Dorośli

Schizofrenia - leczenie objawów i zapobieganie ich nawrotowi, inne psychozy, zwłaszcza paranoidalne, mania i hipomania, zaburzenia zachowania - agresja, nadmierna ruchliwość i samouszkodzenie u osób upośledzonych umysłowo oraz u pacjentów z organicznym uszkodzeniem mózgu, wspomagająco w krótkotrwałym leczeniu umiarkowanego do ciężkiego pobudzenia psychoruchowego, zachowania gwałtownego i impulsywnego

   Dawka początkowa:

-    w przypadku umiarkowanych objawów wynosi od 1,5 mg do 3 mg dwa lub trzy razy na dobę.

-    w przypadku nasilonych objawów lub u pacjentów słabo reagujących na leczenie wynosi od 3 mg do 5 mg dwa lub trzy razy na dobę.

Takie same dawki początkowe można stosować u młodzieży oraz pacjentów ze schizofrenią słabo reagujących na leczenie, którzy mogą wymagać dawki do 30 mg na dobę.

•    Leczenie podtrzymujące

Po opanowaniu objawów, zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki do najmniejszej skutecznej dawki podtrzymującej. Zwykle dawka podtrzymująca wynosi od 5 mg do 10 mg na dobę. Należy unikać zbyt szybkiego zmniejszania dawki.

Niepokój i pobudzenie u osób w podeszłym wieku

Dawka początkowa wynosi od 1,5 mg do 3 mg dwa lub trzy razy na dobę. Jeśli zachodzi konieczność dawkę można zwiększać do osiągnięcia skutecznej dawki podtrzymującej, która wynosi od 1,5 mg do 30 mg na dobę.

Zespół Gillesa de la Tourette’a, tiki, oporna na leczenie czkawka

   Dawka początkowa wynosi od 1,5 mg trzy razy na dobę. Dawkę należy dostosować w zależności od odpowiedzi pacjenta.

•    Dawka podtrzymująca w zespole Gillesa de la Tourette’a wynosi 10 mg na dobę.

Dzieci

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 3 lat.

Zaburzenia zachowania - zwłaszcza zachowania agresywne i nadmierna ruchliwość, schizofrenia dziecięca

Całkowita dawka dobowa wynosi od 0,025 do 0,05 mg/kg mc. na dobę. Połowę całkowitej dawki należy podać rano, a drugą połowę wieczorem. Nie należy przekraczać dawki 10 mg na dobę.

Zespół Gillesa de la Tourette’a

U większości pacjentów dawka podtrzymująca wynosi do 10 mg na dobę.

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Stany śpiączkowe.

Zahamowanie czynności ośrodkowego układu nerwowego.

Uszkodzenie zwojów podstawy mózgu.

Choroba Parkinsona.

Podobnie jak inne leki neuroleptyczne, haloperydol może w rzadkich przypadkach wydłużać odstęp QT. Stosowanie haloperydolu jest przeciwwskazane u pacjentów z zaburzeniami serca o znaczeniu klinicznym, np. niedawno przebyty ostry zawał serca, niewyrównana niewydolność serca, arytmie leczone lekami przeciwarytmicznymi klasy IA i III, wydłużenie odstępu QTc, arytmia komorowa lub torsade de pointes w wywiadzie, bradykardia, blok serca drugiego i trzeciego stopnia i niewyrównana hipokaliemia. Haloperydolu nie należy stosować jednocześnie z lekami wydłużającymi odstęp QT (patrz punkt 4.5).

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Dostępne dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania u dzieci i młodzieży wskazują na ryzyko wystąpienia objawów pozapiramidowych, w tym dyskinez późnych i sedacji. Brak długoterminowych danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania.

Odnotowano przypadki nagłych zgonów u pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, którzy stosowali leki przeciwpsychotyczne, w tym haloperydol.

Dane uzyskane z dwóch dużych obserwacyjnych badań wykazały, że u pacjentów w podeszłym wieku z demencją, którzy byli leczeniu lekami przeciwpsychotycznymi istnieje nieznacznie zwiększone ryzyko zgonu w porównaniu z tymi pacjentami, którzy nie byli leczeni. Nie ma wystarczających danych, aby określić precyzyjnie stopień ryzyka, a przyczyna jego zwiększenia nie jest znana.

Pacjenci w podeszłym wieku z psychozą związaną z demencją leczeni lekami przeciwpsychotycznymi są narażeni na zwiększone ryzyko zgonu. Analizy siedemnastu badań kontrolowanych placebo (średni czas trwania 10 tygodni), głównie obejmujących pacjentów przyjmujących nietypowe leki przeciwpsychotyczne, wykazały, że ryzyko zgonu u chorych otrzymujących lek było 1,6 do 1,7 razy większe niż ryzyko zgonu u chorych otrzymujących placebo. Podczas typowego 10-tygodniowego badania z grupą kontrolną, stwierdzono zgony u około 4,5% chorych otrzymujących lek, w porównaniu do około 2,6% w grupie placebo. Chociaż przyczyny zgonu były różne, większość wynikła z zaburzeń sercowo-naczyniowych (np. niewydolność serca, nagły zgon) lub infekcji (np. zapalenie płuc). Badania obserwacyjne sugerują, że podobnie jak w przypadku nietypowych leków przeciwpsychotycznych, leczenie konwencjonalnymi lekami przeciwpsychotycznymi również może zwiększać umieralność. Nie ustalono jednoznacznie, w jakim zakresie zwiększenie umieralności w badaniach obserwacyjnych można przypisać lekowi przeciwpsychotycznemu, a w jakim niektórym indywidualnym cechom pacjenta.

Haloperidol WZF nie jest zarejestrowany do leczenia demencji związanej z zaburzeniami zachowania.

Działanie na układ sercowo-naczyniowy

Bardzo rzadko donoszono o wydłużeniu odstępu QT i (lub) komorowych zaburzeniach rytmu towarzyszących rzadkim przypadkom nagłych zgonów po haloperydolu. Mogą one wystąpić częściej po zastosowaniu dużych dawek i u predysponowanych pacjentów.

Przed rozpoczęciem stosowania haloperydolu u osób z ryzykiem wystąpienia komorowych zaburzeń rytmu serca należy rozważyć stosunek ryzyka do korzyści, zwłaszcza u pacjentów z chorobą serca, z nagłymi zgonami w rodzinie i (lub) wydłużeniem odstępu QT; niewyrównanymi zaburzeniami elektrolitowymi, takimi jak hipokaliemia, hipokalcemia, po krwotoku podpajęczynówkowym, z uzależnieniem od alkoholu, niedożywionych, zwłaszcza na początku leczenia do czasu osiągnięcia stężenia stacjonarnego haloperydolu w osoczu. Ryzyko wydłużenia odstępu QT i (lub) komorowych zaburzeń rytmu może być zwiększone po zastosowaniu dużych dawek (patrz punkt 4.8 i 4.9) lub po podaniu parenteralnym haloperydolu, szczególnie dożylnym. Należy wykonywać badania EKG pod kątem wydłużenia odstępu QT oraz ciężkich zaburzeń rytmu serca, jeżeli haloperydol jest podawany dożylnie.

Haloperydol należy stosować ostrożnie z osób, u których metabolizm z udziałem CYP2D6 przebiega wolniej oraz podczas stosowania inhibitorów cytochromu P450. Należy unikać jednoczesnego stosowania innych leków przeciwpsychotycznych (patrz punkt 4.5).

Przed rozpoczęciem leczenia haloperydolem u wszystkich pacjentów zaleca się przeprowadzenie badania EKG, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku z zaburzeniami czynności serca w wywiadzie lub stwierdzonymi tego typu zmianami chorobowymi w rodzinie. Podczas leczenia haloperydolem należy rozważać indywidualnie dla każdego pacjenta potrzebę wykonywania badań EKG (np. podczas zwiększania dawki). Jeżeli odstęp QT się wydłuży, dawkę leku należy zmniejszyć, jeśli odstęp QT przekracza 500 ms., haloperydol należy odstawić.

Zaleca się okresowe monitorowanie stężenia elektrolitów, szczególnie u pacjentów stosujących leki moczopędne lub ze współistniejącymi chorobami.

W randomizowanych, kontrolowanych placebo badaniach klinicznych odnotowano około 3-krotne zwiększenie ryzyka naczyniowo-mózgowych zdarzeń niepożądanych u pacjentów z demencją leczonych nietypowymi lekami przeciwpsychotycznymi. Mechanizm zwiększenia ryzyka jest nieznany. Zwiększenia ryzyka nie można wykluczyć w odniesieniu do innych leków przeciwpsychotycznych lub innych populacji pacjentów. Haloperydol należy stosować ostrożnie u pacjentów z ryzykiem wystąpienia udaru.

Złośliwy zespół neuroleptyczny

Podobnie jak w przypadku innych leków przeciwpsychotycznych, stosowanie haloperydolu było związane ze złośliwym zespołem neuroleptycznym - rzadko występującą osobniczą reakcją, charakteryzującą się wysoką temperaturą ciała pochodzenia ośrodkowego, zwiększeniem napięcia mięśni szkieletowych, dysfunkcją układu autonomicznego, zaburzeniami świadomości. Hipertermia jest często wczesnym objawem tego zespołu. Jeśli wystąpi opisywany zespół, należy przerwać podawanie leku i wdrożyć leczenie objawowe oraz uważnie obserwować pacjenta.

Dyskinezy późne

Podobnie jak w przypadku innych leków przeciwpsychotycznych, dyskinezy późne mogą wystąpić u niektórych pacjentów po długotrwałym leczeniu lub po zaprzestaniu stosowania leku. Zespół charakteryzuje się przede wszystkim szybkimi, mimowolnymi ruchami języka, twarzy, ust lub szczęki. U niektórych pacjentów mogą one występować ciągle. Objawy te mogą nie ujawniać się podczas zwiększania dawkowania lub zamiany na inny lek przeciwpsychotyczny. Jeśli wystąpią objawy, leczenie należy natychmiast przerwać.

Objawy zespołu pozapiramidowego

Podobnie jak w przypadku innych leków neuroleptycznych, mogą wystąpić objawy zespołu pozapiramidowego, np. drżenie, wzmożone napięcie mięśni, nadmierne wydzielanie śliny, spowolnienie ruchów, akatyzja, ostra dystonia.

Leki stosowane w parkinsonizmie o działaniu cholinolitycznym mogą być stosowane, ale nie zaleca się rutynowego ich przepisywania. Jeśli zachodzi konieczność jednoczesnego stosowania leków stosowanych w parkinsonizmie, przyjmowanie ich może być kontynuowane po odstawieniu haloperydolu, jeżeli ich wydalanie przebiega szybciej niż haloperydolu, aby uniknąć wystąpienia lub nasilenia objawów zespołu pozapiramidowego. Należy pamiętać o możliwości zwiększenia ciśnienia wewnątrzgałkowego w razie jednoczesnego stosowania haloperydolu z lekami cholinolitycznymi, w tym z lekami stosowanymi w parkinsonizmie.

Napady drgawkowe/Drgawki

Odnotowano, że haloperydol może wywołać napady drgawkowe. Należy zachować ostrożność u pacjentów z padaczką oraz u osób predysponowanych do drgawek (np. pacjenci odstawiający alkohol i z uszkodzeniem mózgu).

Dane dotyczące wątroby i dróg żółciowych

Należy zachować ostrożność u pacjentów z chorobą wątroby, ponieważ haloperydol jest metabolizowany w wątrobie. Odnotowano pojedyncze przypadki zaburzenia czynności wątroby lub zapalenia wątroby, najczęściej z zastojem żółci.

Dane dotyczące układu endokrynologicznego

Tyroksyna może nasilać działanie toksyczne haloperydolu. U osób z nadczynnością tarczycy można prowadzić leczenie przeciwpsychotyczne tylko z zachowaniem szczególnej ostrożności i zawsze z utrzymaniem prawidłowej czynności tarczycy.

Działanie leków neuroleptycznych na wydzielanie hormonów obejmuje hiperprolaktynemię, która może wywołać mlekotok, ginekomastię, zaburzenia cyklu miesiączkowego (skąpe miesiączkowanie, brak miesiączki). Bardzo rzadko odnotowywano przypadki hipoglikemii i zespół nieprawidłowego wydzielania hormonu antydiuretycznego.

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa

Odnotowano przypadki wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ang. VTE) związane z lekami przeciwpsychotycznymi. Z uwagi na to, że u pacjentów leczonych lekami przeciwpsychotycznymi często istnieją nabyte czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, przed rozpoczęciem oraz podczas leczenia lekiem Haloperidol WZF należy rozpoznać wszystkie możliwe czynniki ryzyka VTE oraz podjąć odpowiednie działania prewencyjne.

Dodatkowe informacje

W schizofrenii reakcja na leki przeciwpsychotyczne może być opóźniona. Również w przypadku odstawienia leków, nawrót objawów może być widoczny po kilku tygodniach lub miesiącach.

W bardzo rzadkich przypadkach po nagłym odstawieniu leków przeciwpsychotycznych, zwłaszcza stosowanych w dużych dawkach, opisywano ostre objawy zespołu odstawiennego, w tym nudności, wymioty i bezsenność. Może wystąpić nawrót choroby - dlatego zaleca się stopniowe odstawianie leku.

Podobnie jak w przypadku innych leków przeciwpsychotycznych, haloperydol, w przypadkach gdy depresja jest objawem dominującym nie powinien być stosowany w monoterapii. Haloperydol może być stosowany z lekami przeciwdepresyjnymi w stanach, gdy współistnieją depresja i psychozy.

Zaleca się zachowanie ostrożności u pacjentów z niewydolnością nerek i guzem chromochłonnym nadnerczy.

Ze względu na zawartość laktozy, produkt nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Jednoczesne stosowanie haloperydolu z lekami, które powodują wydłużenie odstępu QT może zwiększać ryzyko wystąpienia zaburzeń komorowych, w tym torsade de pointes. Dlatego nie zaleca się jednoczesnego stosowania tych leków (patrz punkt 4.3).

Przykłady takich leków przeciwarytmicznych: klasy 1A (chinidyna, dizopyramid, prokainamid), klasy III (amiodaron, sotalol, dofetylid), niektóre leki przeciwbakteryjne (sparfloksacyna, moksyfloksacyna, erytromycyna podawana dożylnie), trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (takie jak amitryptylina), niektóre leki przeciwdepresyjne czteropierścieniowe (takie jak maprotylina), inne leki neuroleptyczne (np. fenotiazyny, pimozyd, sertyndol), niektóre leki przeciwhistaminowe (takie jak terfenadyna), cyzapryd, bretylium i niektóre przeciwmalaryczne takie jak chinina i meflochina. Lista tych leków nie jest pełna.

Stosowanie haloperydolu i leków, które mogą wywołać zaburzenia elektrolitowe może powodować zwiększenie ryzyka zaburzeń komorowych serca (patrz punkt 4.4). Należy unikać stosowania leków moczopędnych, szczególnie powodujących hipokaliemię, a jeżeli to konieczne, należy zastosować leki moczopędne oszczędzające potas.

Metabolizm haloperydolu przebiega kilkoma szlakami, w tym glukoronizacji oraz przez system enzymów cytochromu P450 (szczególnie CYP 3A4 lub CYP 2D6). Hamowanie tych szlaków metabolizmu przez inne leki lub poprzez zmniejszenie aktywności enzymów CYP 2D6 może spowodować zwiększenie stężenia haloperydolu i zwiększenie ryzyka wystąpienia działań niepożądanych, włącznie z wydłużeniem QT.

Badania farmakokinetyczne wykazały niewielkie do średniego zwiększenie stężenia haloperydolu, gdy był on stosowany z lekami będącymi substratami lub inhibitorami izoenzymów CYP 3A4 lub CYP 2D6, takimi jak itrakonazol, buspiron, wenlafaksyna, alprazolam, fluwoksamina, chinidyna, fluoksetyna, sertralina, chloropromazyna i prometazyna. Zmniejszenie aktywności enzymów w CYP 2D6 może powodować zwiększenie stężenia haloperydolu. Obserwowano zwiększenie odstępu QToraz objawy zespołu pozapiramidowego podczas jednoczesnego podawania inhibitorów metabolicznych - ketokonazolu (400 mg/dobę) i paroksetyny (20 mg/dobę). Może być konieczne zmniejszenie dawkowania haloperydolu.

Wpływ innych leków na haloperydol

Karbamazepina, fenobarbital i ryfampicyna zmniejszają stężenie haloperydolu w osoczu.

W takim przypadku dawka haloperydolu powinna być zwiększona, biorąc pod uwagę stan pacjenta.

Po zaprzestaniu leczenia skojarzonego z użyciem tych leków, może być konieczne ponowne dostosowanie dawek haloperydolu do stanu pacjenta.

Walproinian sodowy, lek który hamuje proces glukuronizacji, nie wpływa na stężenie haloperydolu w osoczu.

Wpływ haloperydolu na inne leki

Podobnie jak wszystkie leki neuroleptyczne, haloperydol nasila działanie leków hamujących ośrodkowy układ nerwowy (leki nasenne, uspokajające, opioidowe leki przeciwbólowe) oraz alkoholu. Nasila działanie na ośrodkowy układ nerwowy w przypadku jednoczesnego stosowania metyldopy.

Haloperydol może działać przeciwstawnie do adrenaliny i innych produktów sympatykomimetycznych oraz odwracać działanie środków obniżających ciśnienie tętnicze krwi -leków blokujących receptory adrenergiczne, takich jak guanetydyna.

Haloperydol może zmniejszać działanie lewodopy.

Hamuje eliminację trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, zwiększając ich stężenie w osoczu.

Haloperydol jest inhibitorem CYP 2D6.

Haloperydol może nasilać działanie neurotoksyczne węglanu litu. W rzadkich przypadkach po zastosowaniu produktów zawierających lit i haloperydolu odnotowano zespół objawów przypominających encefalopatię. Nie ustalono, czy były to przypadki złośliwego zespołu neuroleptycznego, czy skutek toksycznego działania litu. Objawy zespołu przypominającego encefalopatię to: stan splątania, dezorientacja, ból głowy, zaburzenia równowagi i senność. Jedno doniesienie wskazywało na pojawienie się zmian w EEG bez wystąpienia objawów zespołu, dlatego zaleca się wykonywanie EEG. Jeżeli zachodzi konieczność jednoczesnego zastosowania haloperydolu i litu, należy podawać najmniejszą skuteczną dawkę haloperydolu, natomiast stężenie litu monitorować i utrzymywać poniżej 1 mmol/l. Jeżeli wystąpią objawy zespołu przypominającego encefalopatię, należy natychmiast zaprzestać stosowania tych leków.

Odnotowano działanie antagonistyczne haloperydolu wobec fenindionu (syntetyczna pochodna indandionu działająca przeciwzakrzepowo).

Należy zwiększyć dawkowanie leków przeciwdrgawkowych, biorąc pod uwagę obniżony próg drgawkowy.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Bezpieczeństwo stosowania haloperydolu w okresie ciąży nie zostało określone. Odnotowano przypadki uszkodzenia płodów u niektórych, ale nie u wszystkich, gatunków zwierząt poddanych badaniom. Przypadki te wiązano ze stosowaniem haloperydolu, aczkolwiek nie zostało to dokładnie wyjaśnione. U noworodków, narażonych na haloperydol in utero w ostatnim trymestrze ciąży, obserwowano przemijające objawy pozapiramidowe.

Noworodki narażone na leki przeciwpsychotyczne (w tym Haloperidol WZF) w trzecim trymestrze ciąży są zagrożone wystąpieniem działań niepożądanych, w tym objawów pozapiramidowych i (lub) objawów odstawiennych, których ciężkość i czas trwania po urodzeniu może być różna. Istnieją doniesienia o pobudzeniu, wzmożonym lub obniżonym napięciu mięśniowym, drżeniach, senności, niewydolności oddechowej, a także o zaburzeniach ssania. Z tego względu należy uważnie monitorować noworodki.

Lek może być stosowany w okresie ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad zagrożeniem dla płodu. Jeśli lekarz zdecyduje o zastosowaniu haloperydolu, dawki leku powinny być możliwie najmniejsze, a czas trwania leczenia możliwie najkrótszy.

Karmienie piersią

Haloperydol przenika do mleka kobiecego. Odnotowywano pojedyncze przypadki objawów pozapiramidowych u dzieci karmionych piersią, których matki przyjmowały haloperydol. Lekarz powinien rozważyć zastosowanie leku u kobiety karmiącej piersią, biorąc pod uwagę ryzyko wystąpienia działań niepożądanych u dziecka.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Po zastosowaniu haloperydolu może wystąpić nadmierne uspokojenie oraz zaburzenia czujności, szczególnie w początkowym okresie stosowania leku w dużych dawkach, co może nasilać alkohol i inne leki działające hamująco na ośrodkowy układ nerwowy. Pacjenta należy poinformować, aby powstrzymał się od prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych podczas stosowania haloperydolu, aż do czasu ustalenia wrażliwości na haloperydol.

4.8 Działania niepożądane

Dane zamieszczone poniżej obejmują wszystkie postaci haloperydolu, w tym dekanonian haloperydolu.

Bezpieczeństwo haloperydolu oceniano u 284 pacjentach biorących udział w 3 badaniach kontrolowanych placebo oraz u 1295 pacjentów stosujących haloperydol, którzy brali udział w 16 badaniach klinicznych, podwójnie zaślepionych, z lekiem porównawczym w grupie kontrolnej. Bezpieczeństwo haloperydolu dekanonianu oceniano u 410 pacjentów, którzy brali udział w 3 badaniach porównawczych (jedno porównujące haloperydol z flufenazyną i dwa porównujące dekanonian haloperydolu z postacią doustną), w 9 badaniach otwartych i 1 badaniu analizującym reakcję na dawkę.

W oparciu o zsumowane dane dotyczące bezpieczeństwa, uzyskane z powyższych badań, najczęstszymi działaniami niepożądanymi były (w procentach): zaburzenia pozapiramidowe (34%), bezsenność (19%), pobudzenie (15%), hiperkineza (13%), ból głowy (12%), zaburzenia psychotyczne (9%), depresja (8%), zwiększenie masy ciała (8%), niedociśnienie ortostatyczne (7%), senność (5%).

Włączając wyżej wymienione, następujące działania niepożądane odnotowano w badaniach klinicznych oraz przeprowadzonych po wprowadzeniu haloperydolu i dekanonianu haloperydolu do sprzedaży.

Częstość zdefiniowano w następujący sposób:

[bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do <1/1000); bardzo rzadko (<1/10 000); nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)].

Klasyfikacja układów i narządów

Działania niepożądane

Częstość występowania

bardzo

często

(>1/10)

często (>1/100 do <1/10)

niezbyt często (>1/1000 do <1/100)

rzadko (>1/10 000 do <1/1000)

nieznana

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Leukopenia

Agranulocytoza Neutropenia Pancytopenia T rombocytopenia

Zaburzenia

układu

immunologi

cznego

Nadwrażli

wość

Reakcje

anafilaktyczne

Zaburzenia

endokrynologi

czne

Hiperprolakty-

nemia

Zespół

nieprawidłowego

wydzielania

hormonu

antydiuretycznego

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Hipoglikemia

Zaburzenia

psychiczne

Pobudzenie

Bezsenność

Depresja

Zaburzenia

psychiczne

Stan splątania Zmniejszenie libido

Utrata libido Niepokój

Zaburzenia

układu

nerwowego

Zaburzenia

pozapirami-

dowe

Hiperkineza Ból głowy

Dyskinezy

późne

Napad

przymusowego patrzenia z rotacją gałek ocznych Dystonia Dyskineza Akatyzja Spowolnienie ruchowe Hipokineza Hipertonia Senność Maskowatość twarzy Drżenie Zawroty głowy

Drgawki Parkinsonizm Akineza Objaw koła zębatego Sedacja Mimowolne skurcze mięśni

Zaburzenia ruchowe Złośliwy zespół neuroleptyczny Oczopląs

Zaburzenia

oka

Zaburzenia

widzenia

Zamazane

widzenie

Zaburzenia

serca

Tachykardia

Migotanie komór Torsade de pointes Częstoskurcz komorowy Skurcze dodatkowe

Zaburzenia

naczyniowe

Niedociś-

nienie

ortostatyczne

Niedociś-

nienie

Zaburzenia

układu

oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Bezdech

Skurcz oskrzeli

Obrzęk krtani Skurcz krtani

Zaburzenia żołądka i jelit

Zaparcie Suchość w ustach Nadmierne wydzielanie

śliny

Nudności

Wymioty

Zaburzenia

wątroby

Nieprawidłowe wyniki testów czynnościowych wątroby

Zapalenie

wątroby

Żółtaczka

Ciężka niewydolność

wątroby

Zastój żółci

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka

Reakcje nadwrażliwości na światło Pokrzywka Świąd Nadmierne pocenie się

Leukocytoklasty-czne zapalenie naczyń

Złuszczające się zapalenie skóry

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Kręcz szyi

Drżenie

mięśniowe

Skurcze

mięśni

Sztywność

mięśniowo-

szkieletowa

Szczękościsk

Fascykulacje

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Zatrzymanie

moczu

Ciąża, połóg i okres

okołoporodo

wy

Zespół odstawienia leku u noworodka (patrz punkt 4.6)

Zaburzenia

ukladu

rozrodczego i piersi

Zaburzenia

erekcji

Brak

miesiączki

Bolesne

miesiączkowa

nie

Mlekotok Dyskomfort w obrębie piersi Ból piersi

Krwotok

miesiączkowy

Zaburzenia

menstruacji

Zaburzenia

seksualne

Ginekomastia

Priapizm

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Zaburzenia

chodu

Hipertermia

Obrzęk

Nagły zgon Obrzęk twarzy Hipotermia

Badania

Zwiększenie

Wydłużenie

diagnostyczne

masy ciała

odstępu QT w

Zmniejszenie

obrazie

masy ciała

elektrokardio-

gramu

Dodatkowe informacje

Odnotowano wpływ na serce, taki jak wydłużenie odstępu QT, torsade de pointes, zaburzenia komorowe, w tym migotanie komór i częstoskurcz komorowy oraz zatrzymanie serca. Mogą być częstsze po zastosowaniu dużych dawek i u pacjentów predysponowanych.

U pacjentów przyjmujących haloperydol odnotowywano martwicę toksyczno-rozpływną naskórka oraz zespół Stevensa-Johnsona. Częstość występowania tych działań niepożądanych jest nieznana.

Odnotowano przypadki żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, w tym przypadki zatoru tętnicy płucnej oraz przypadki zakrzepicy żył głębokich związanej ze stosowaniem leków przeciwpsychotycznych -częstość nieznana.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Objawy przedawkowania

Przedawkowanie objawia się występowaniem nasilonych działań farmakologicznych leku, z których najbardziej wyróżniają się: ciężkie objawy pozapiramidowe, niedociśnienie tętnicze oraz stan zobojętnienia psychicznego przechodzący w sen. Należy wziąć pod uwagę ryzyko wystąpienia komorowych zaburzeń rytmu prawdopodobnie związanego z wydłużeniem odstępu QT. U pacjenta może wystąpić śpiączka z depresją oddechową oraz niedociśnieniem o ciężkim przebiegu, które mogą przekształcić się w stan przypominający wstrząs. Paradoksalnie nadciśnienie tętnicze może wystąpić częściej niż niedociśnienie tętnicze. Mogą wystąpić drgawki.

Leczenie przedawkowania

Swoista odtrutka na haloperydol nie istnieje. Należy zapewnić drożność dróg oddechowych i w razie konieczności zastosować mechaniczną wentylację. Z uwagi na pojedyncze doniesienia o wystąpieniu zaburzeń rytmu serca, zaleca się monitorowanie czynności serca za pomocą elektrokardiografu (EKG). Niedociśnienie tętnicze i zapaść krążeniową należy leczyć przede wszystkim podaniem płynów oraz zastosować inne właściwe środki zaradcze. Nie należy stosować epinefryny. Zaleca się obserwację pacjenta przez minimum 24 godziny, pomiary temperatury ciała oraz zapewnienie odpowiedniej ilości płynów.

Jeżeli wystąpią objawy zespołu pozapiramidowego, należy wdrożyć właściwe leczenie stosowane w parkinsonizmie.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki przeciwpsychotyczne. Pochodne butyrofenonu.

Kod ATC: N05AD01

Haloperydol jest silnym antagonistą ośrodkowych i obwodowych receptorów dopaminergicznych. Wykazuje właściwości antycholinergiczne, wiąże się również z receptorami opioidowymi.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Lek wchłania się dobrze z przewodu pokarmowego, przy czym występują duże różnice osobnicze. Jego biodostępność w postaci tabletek wynosi 44 -74%. Haloperydol wiąże się z białkami osocza w około 92%. Przenika przez barierę krew-mózg oraz do mleka kobiecego.

Haloperydol ulega oksydatywnej dealkilacji. Okres półtrwania wynosi około 20 godzin.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dostępne (ograniczone) dane nie wskazują na szczególne niebezpieczeństwo, poza wpływem na gryzonie, polegającym na zmniejszeniu płodności, ograniczonym działaniu teratogennym i embriotoksycznym.

W licznych opublikowanych badaniach przeprowadzonych in vitro wykazano, że haloperydol blokuje kanały hERG w sercu. W kilku badaniach przeprowadzonych in vivo, haloperydol podawany dożylnie w dawkach około 0,3 mg/kg mc. u niektórych zwierząt znacząco wydłużał odstępu QTc, dając Cmax 3 do 7 razy większe niż skuteczne stężenie w osoczu stwierdzane u ludzi, wynoszące 4 do 20 ng/ml. Wymienione dawki podawane dożylnie, które powodowały wydłużenie odstępu QTc, nie wywoływały niemiarowości.

W niektórych badaniach większe dawki (od 1 do 5 mg/kg mc. haloperydolu podawane dożylnie) wywoływały wydłużenie QTc i (lub) zaburzenia rytmu komór przy stwierdzanym stężeniu Cmax w osoczu 19 do 68 razy większym niż stężenia skuteczne stwierdzane w ludzkim osoczu.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza j ednowodna Celuloza mikrokrystaliczna Krzemionka koloidalna uwodniona Kroskarmeloza sodowa Magnezu stearynian

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C. Chronić od światła.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania Tabletki 1 mg:

40 tabletek w 2 blistrach po 20 szt.

Blister z folii Aluminium/PVC w tekturowym pudełku.

Tabletki 5 mg:

30 tabletek w 2 blistrach po 15 szt.

Blister z folii Aluminium/PVC w tekturowym pudełku.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24; 01 - 207 Warszawa

8. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Tabletki 1 mg:

R/1040

Tabletki 5 mg:

R/7226

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Tabletki 1 mg:

23.04.1976 r. 09.09.2013 r.

Tabletki 5 mg:

07.07.1997 r. 09.09.2013 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

13/13

Haloperidol WZF