+ iMeds.pl

Haloperidol wzf 5 mg/mlUlotka Haloperidol wzf

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

HALOPERIDOL WZF 5 mg/ml roztwór do wstrzykiwań Haloperidolum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek HALOPERIDOL WZF i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku HALOPERIDOL WZF

3.    Jak stosować lek HALOPERIDOL WZF

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek HALOPERIDOL WZF

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    CO TO JEST LEK HALOPERIDOL WZF I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

HALOPERIDOL WZF w postaci roztworu do wstrzykiwań zawiera haloperydol jako substancję czynną, jest zaliczany do grupy leków zwanej neuroleptykami i zalecany do stosowania wyłącznie u dorosłych.

Lek jest przeznaczony do leczenia chorób, które wpływają na sposób myślenia, odczuwania i zachowania. Choroby te mogą powodować:

-    stany dezorientacji, zmieszania, splątania;

-    widzenie, słyszenie lub odczuwanie rzeczy, które nie istnieją (omamy);

-    błędne osądy, niezgodne z rzeczywistością, uważane przez chorego za prawdziwe (urojenia);

-    nietypową podej rzliwość (paranoj a);

-    nadmierne podniecenie, pobudzenie, entuzjazm (mania);

-    niepohamowaną agresję i inne impulsywne zachowania.

HALOPERIDOL WZF jest również stosowany w leczeniu nudności i wymiotów.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU HALOPERIDOL WZF Kiedy nie stosować leku HALOPERIDOL WZF:

-    jeśli pacjent jest uczulony (nadwrażliwy) na haloperydol lub którykolwiek ze składników leku;

-    jeśli pacjent jest w stanie śpiączki;

-    jeśli pacjent choruje lub chorował na niektóre choroby serca, powodujące spowolnione albo bardzo szybkie bicie serca z zaburzeniami rytmu serca (tzw. arytmią);

-    jeśli pacjent przyjmuje leki, które wpływają na szybkość bicia serca;

-    jeśli wyniki badań laboratoryjnych wykazały zbyt niski poziom potasu we krwi;

-    jeśli pacjent choruje na chorobę Parkinsona;

-    jeśli lekarz stwierdził uszkodzenie części mózgu zwanej zwojami podstawy mózgu;

-    jeśli pacjent jest nieświadomy spraw, które się wokół niego dzieją lub jego reakcje są spowolnione.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek HALOPERIDOL WZF

Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli:

-    pacjent ma problemy z sercem (inne niż wymienione powyżej w punkcie 2. ulotki) lub ktoś z bliskiej rodziny nagle zmarł na serce;

-    pacjent miał wylew krwi do mózgu lub lekarz powiedział, że zalicza się do grupy ryzyka, tj. może u niego wystąpić udar mózgu;

-    badania laboratoryjne wykazały niski poziom składników mineralnych krwi (elektrolitów, jonów, np. wapnia, potasu, sodu);

-    pacjent odżywiał się niewłaściwie przez dłuższy czas lub jest niedożywiony;

-    pacjent ma problemy zdrowotne z nerkami lub wątrobą;

-    pacjent choruje na padaczkę lub w przeszłości wystąpiły u niego drgawki - w takim przypadku lekarz może zalecić przyjmowanie większej dawki leku przeciwpadaczkowego;

-    pacj ent ma depresj ę;

-    pacjent ma problemy z tarczycą (nadczynność tarczycy);

-    u pacjenta stwierdzono guz chromochłonny nadnerczy (guz znajdujący się w gruczołach położonych na nerkach).

W niektórych przypadkach pacjent może wymagać częstszej kontroli lekarskiej, dotyczy to szczególnie:

-    pacjentów w podeszłym wieku;

-    osób, u których ktoś z bliskiej rodziny miał w przeszłości problemy związane z tworzeniem się zakrzepów we krwi.

Przed rozpoczęciem leczenia, lekarz może zalecić wykonanie elektrokardiogramu (EKG) lub badanie ilości składników mineralnych krwi.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Należy zachować szczególną ostrożność, jeśli pacjent stosuje jednocześnie lit i lek HALOPERIDOL WZF. Jeśli wystąpią takie objawy jak: gorączka, niekontrolowane ruchy ciała, dezorientacja, ból głowy, problemy z zachowaniem równowagi, senność należy natychmiast odstawić oba leki i skonsultować się z lekarzem, ponieważ mogą to być objawy poważnej choroby.

Należy koniecznie powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniżej podanych leków.

•    Lek HALOPERIDOL WZF może wpływać na działanie innych leków, takich jak:

-    uspokajające i nasenne;

-    stosowane w chorobach, które zmieniają sposób myślenia, odczuwania lub zachowania (leki przeciwpsychotyczne i neuroleptyczne);

-    przeciwbólowe (silnie działające);

-    zmieniające częstość bicia serca i wpływające na pracę serca;

-    przeciwkaszlowe i stosowane w przeziębieniach;

-    przeciwpadaczkowe;

-    przeciwdepresyjne (z grupy trójpierścieniowych i czteropierścieniowych leków przeciwdepresyj nych);

-    obniżające ciśnienie krwi (guanetydyna i metyldopa);

-    stosowane w ciężkich reakcjach alergicznych (adrenalina);

-    stosowane w chorobie Parkinsona (lewodopa);

-    powodujące „rozrzedzenie” krwi (fenindion).

• Niektóre leki mogą wpływać na działanie leku HALOPERIDOL WZF - są to leki:

-    stosowane w leczeniu depresji (fluoksetyna i paroksetyna);

-    stosowane na malarię (chinina i meflokina);

-    przeciwlękowe (buspiron);

-    stosowane w zaburzeniach rytmu serca (chinidyna, dizopyramid, prokainamid, amiodaron, sotalol, dofetylid);

-    przeciwpadaczkowe (fenobarbital, karbamazepina);

-    przeciwalergiczne (terfenadyna);

-    obniżające ciśnienie krwi (leki moczopędne);

-    stosowane w zakażeniach wywołanych przez bakterie (ryfampicyna, sparfloksacyna, moksyfloksacyna, erytromycyna podawana dożylnie);

-    stosowane w zakażeniach grzybiczych (ketokonazol).

Stosowanie leku HALOPERIDOL WZF z jedzeniem i piciem

Należy unikać picia alkoholu podczas stosowania leku, ponieważ może to spowodować senność i obniżenie sprawności psychofizycznej.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka jest w ciąży lub planuje ciążę. O stosowaniu leku HALOPERIDOL WZF w czasie ciąży zdecyduje lekarz.

U noworodków, których matki stosowały HALOPERIDOL WZF w ostatnim trymestrze ciąży (ostatnie trzy miesiące ciąży), mogą wystąpić następujące objawy: drżenia, sztywność i (lub) osłabienie mięśni, senność, pobudzenie, problemy z oddychaniem i trudności ze ssaniem. Jeśli u dziecka pacjentki wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy skontaktować się z lekarzem.

Nie należy stosować leku w czasie karmienia piersią, ponieważ lek w małych ilościach przenika do mleka kobiecego.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek HALOPERIDOL WZF może utrudniać prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn (może wystąpić nadmierne uspokojenie oraz zaburzenia koncentracji), szczególnie w początkowym okresie stosowania i po dużych dawkach leku. Nie należy wykonywać tych czynności do czasu ustąpienia zaburzeń.

3. JAK STOSOWAĆ LEK HALOPERIDOL WZF

HALOPERIDOL WZF należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.

HALOPERIDOL WZF roztwór do wstrzykiwań jest zazwyczaj podawany przez personel medyczny. Lekarz określi dawki leku HALOPERIDOL WZF oraz czas jego stosowania, w zależności od stanu pacjenta.

Dawka leku HALOPERIDOL WZF zależy od:

-    wieku pacjenta;

-    nasilenia objawów choroby;

-    innych chorób pacjenta;

-    reakcji pacjenta na podobne leki stosowane w przeszłości.

Sposób podawania

HALOPERIDOL WZF należy wstrzykiwać domięśniowo.

Dorośli

W ostrych stanach pobudzenia dawka leku wynosi od 2 mg do 10 mg (0,4 ml do 2 ml).

W zależności od reakcji pacjenta kolejne dawki można podać co 4-8 godzin, jednak nie należy przekraczać dawki 18 mg na dobę.

W przypadku szczególnie nasilonych objawów pobudzenia dawka początkowa wynosi 18 mg (3,6 ml). Po opanowaniu objawów ostrego pobudzenia, lekarz może zalecić stosowanie haloperydolu w tabletkach.

W przypadku nudności i wymiotów dawka wynosi od 1 mg do 2 mg (0,2 ml do 0,4 ml).

Pacjenci w podeszłym wieku

Lekarz dostosuje dawkę leku do stanu pacjenta.

Zwykle należy rozpoczynać stosowanie od niższej dawki przewidzianej dla osób dorosłych.

Dzieci

Nie zaleca się podawania haloperydolu w postaci roztworu do wstrzykiwań.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku HALOPERIDOL WZF

Lek podaje personel medyczny, dlatego zastosowanie większej dawki niż właściwa jest mało prawdopodobne. Należy powiedzieć lekarzowi, jeżeli wystąpi którykolwiek z objawów takich jak:

-    ciężkie objawy pozapiramidowe (drżenie, sztywność, spowolnienie ruchowe);

-    stan zobojętnienia psychicznego przechodzący w sen;

-    zaburzenia rytmu serca;

-    śpiączka z nasilonymi trudnościami z oddychaniem oraz bardzo niskie ciśnienie krwi, które mogą przekształcić się w stan przypominający wstrząs.

-    znaczne podwyższenie ciśnienia krwi częściej niż bardzo niskie ciśnienie krwi;

-    drgawki.

Pominięcie zastosowania leku HALOPERIDOL WZF

Lek podaje zazwyczaj personel medyczny, dlatego pominięcie dawki jest mało prawdopodobne.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku HALOPERIDOL WZF

Lek należy stosować tak długo, jak zalecił to lekarz. Pełny efekt działania leku jest odczuwalny po upływie pewnego czasu.

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, przerwanie stosowania leku powinno odbywać się stopniowo. Nagłe odstawienie leku może spowodować wystąpienie nudności, wymiotów, trudności ze snem. Należy przestrzegać zaleceń lekarza dotyczących odstawiania leku.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, HALOPERIDOL WZF może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast wezwać lekarza lub przewieźć pacjenta do szpitala, jeżeli wystąpią którekolwiek z poniżej wymienionych objawów, ponieważ mogą one wymagać natychmiastowego leczenia:

- obrzęk, ból i zaczerwienienie nóg, ból w klatce piersiowej i trudności z oddychaniem (zakrzepy w naczyniach krwionośnych, szczególnie w nogach, które to zakrzepy mogą przemieszczać się w naczyniach krwionośnych w kierunku płuc).

-    nagły obrzęk twarzy i gardła, wysypka (nazywana pokrzywką lub wypryskiem), ciężkie podrażnienie lub zaczerwienienie, lub pojawienie się pęcherzy na skórze (silna reakcja uczuleniowa, występuje u niewielkiej liczby pacjentów).

-    szybkie bicie serca, zmiany ciśnienia krwi, gorączka i wystąpienie potu, szybki oddech, sztywność mięśni, zmniejszona świadomość i śpiączka (poważne działanie niepożądane określane jako złośliwy zespół neuroleptyczny, występuje rzadziej niż u 1 na 1 000 osób).

-    zaburzenia bicia serca (arytmia). Arytmia może spowodować zatrzymanie pracy serca. U osób w podeszłym wieku z demencją, którzy stosowali leki neuroleptyczne, odnotowano niewielkie zwiększenie liczby zgonów w porównaniu do osób, które tych leków nie przyjmowały. Nie wiadomo dokładnie, jak często takie przypadki występują.

-    nagłe ruchy ciała, spowolnienie, sztywność mięśni, drżenia i uczucie niepokoju, nadmierne wydzielanie śliny, drżenia i mimowolne ruchy języka, twarzy, ust, szczęki, gardła lub oczu. Jeżeli wystąpi którykolwiek z tych objawów, lekarz zdecyduje o zastosowaniu dodatkowego leku.

Należy skonsultować się z lekarzem w razie wystąpienia innych, poniżej podanych działań niepożądanych, które odnotowano po stosowaniu haloperydolu:

Bardzo często występujące działania niepożądane (częściej niż u 1 na 10 osób):

-    pobudzenie,

-    bezsenność;

-    drżenie, sztywność postawy, maskowatość twarzy, powolne ruchy, chwiejny chód z

pociąganiem nogami (zaburzenia pozapiramidowe);

-    wzmożona pobudliwość ruchowa, ruchy mimowolne (hiperkineza);

-    ból głowy.

Często występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 osób):

-    depresja;

-    zaburzenia psychiczne;

-    mimowolne ruchy języka, zaciskanie warg ze ssaniem, wydymaniem policzków (dyskinezy późne);

-    napad przymusowego patrzenia z rotacją gałek ocznych;

-    zaburzenie napięcia mięśni (dystonia);

-    upośledzenie precyzyjnych ruchów, zwłaszcza rąk i palców (dyskineza);

-    niepokój ruchowy wymuszający częste zmiany pozycji kończyn lub całego ciała (akatyzja);

-    spowolnienie ruchowe;

-    obniżenie sprawności ruchowej polegające na spowolnieniu i zubożeniu ruchów (hipokinezja);

-    zwiększenie napięcia mięśniowego (hipertonia);

-    senność;

-    maskowatość twarzy;

-    drżenie;

-    zawroty głowy;

-    zaburzenia widzenia;

-    spadki ciśnienia krwi, zwłaszcza podczas wstawania, objawiające się zawrotami głowy;

-    niskie ciśnienie krwi;

-    zaparcia;

-    suchość w ustach;

-    nadmierne wydzielanie śliny;

-    nudności, wymioty;

-    nieprawidłowe wyniki testów czynnościowych wątroby;

-    wysypka;

-    zatrzymanie moczu;

-    zaburzenia erekcji;

-    zwiększenie masy ciała;

-    zmniej szenie masy ciała.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 100 osób):

-    zmniejszenie liczby krwinek białych we krwi (leukopenia);

-    nadwrażliwość;

-    stan splątania;

-    zmniejszenie libido (popędu płciowego);

-    utrata libido;

-    niepokój;

-    drgawki;

-    spowolnienie ruchowe, wzmożenie napięcia ruchowego, zubożenie mimiki, ślinotok, zaburzenia mowy (parkinsonizm);

-    zahamowanie ruchowe (akineza);

-    trudności z rozciąganiem mięśni odczuwane jako następujące po sobie opory (określane jako objaw koła zębatego);

-    uspokojenie;

-    mimowolne skurcze mięśni;

-    zamazane widzenie;

-    przyspieszony rytm serca;

-    bezdech;

-    zapalenie wątroby;

-    żółtaczka;

-    reakcje nadwrażliwości na światło;

-    pokrzywka;

-    świąd;

-    nadmierne pocenie się;

-    skurcz szyi, skręcający szyję w jedną stronę (kręcz szyi);

-    drżenie mięśniowe;

-    skurcze mięśni;

-    sztywność mięśniowo-szkieletowa;

-    brak miesiączki;

-    bolesne miesiączkowanie;

-    niespodziewane wydzielanie mleka (mlekotok);

-    dyskomfort w obrębie piersi;

-    ból piersi;

-    zaburzenia chodu;

-    przegrzanie (hipertermia);

-    obrzęk.

Rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 1 000 osób):

-    zwiększone stężenie prolaktyny (hormonu) we krwi (hiperprolaktynemia);

-    zaburzenia ruchowe;

-    złośliwy zespół neuroleptyczny - patrz informacje zamieszczone na początku punktu 4. ulotki;

-    oczopląs;

-    trudności z oddychaniem, świszczący oddech (skurcz oskrzeli);

-    niemożność otwarcia ust (szczękościsk);

-    powolne, faliste skurcze mięśni (fascykulacje);

-    krwotok miesiączkowy;

-    zaburzenia menstruacji;

-    zaburzenia seksualne;

-    wydłużenie odstępu QT w zapisie elektrokardiogramu (EKG).

Częstość występowania nieznana (nie została określona):

-    znaczne zmniejszenie liczby granulocytów (agranulocytoza);

-    zmniejszenie liczby granulocytów (neutropenia);

-    niedobór wszystkich prawidłowych elementów morfotycznych krwi - erytrocytów, leukocytów, trombocytów (pancytopenia);

-    zmniejszenie liczby płytek krwi (trombocytopenia);

-    reakcje anafilaktyczne - patrz informacje zamieszczone na początku punktu 4. ulotki;

-    zatrzymanie płynów w organizmie, wpływające na czynność mózgu i objawiające się osłabieniem, zmęczeniem lub splątaniem (zespół nieprawidłowego wydzielania hormonu antydiuretycznego);

-    niskie stężenie glukozy we krwi (hipoglikemia);

-    zaburzenia rytmu serca (migotanie komór serca, częstoskurcz komorowy, torsade do pointes, skurcze dodatkowe);

-    obrzęk krtani, skurcz krtani;

-    ciężka niewydolność wątroby;

-    zastój żółci;

-    stan zapalny naczyń krwionośnych związany z naciekaniem ścian naczyń neutrofilami (leukoklastyczne zapalenie naczyń krwionośnych);

-    złuszczające się zapalenie skóry;

-    zespół odstawienia leku u noworodka - patrz informacje zamieszczone w punkcie Ciąża i karmienie piersią;

-    nadmierny rozrost sutków u mężczyzn (ginekomastia);

-    bolesny i długotrwały wzwód (priapizm);

-    nagły zgon - patrz informacje zamieszczone na początku punktu 4. ulotki;

-    obrzęk twarzy;

-    obniżona temperatura ciała (hipotermia);

-    przypadki żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej - patrz informacje zamieszczone na początku punktu 4. ulotki;

-    silne reakcje uczuleniowe (martwica toksyczno-rozpływna, zespół Stevensa-Johnsona) - patrz informacje zamieszczone na początku punktu 4. ulotki.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK HALOPERIDOL WZF

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła. Nie zamrażać.

Nie stosować leku HALOPERIDOL WZF po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera HALOPERIDOL WZF

-    Substancją czynną leku jest haloperydol. 1 ml roztworu zawiera 5 mg haloperydolu.

-    Ponadto lek zawiera: kwas mlekowy, wodę do wstrzykiwań.

Jak wygląda HALOPERIDOL WZF i co zawiera opakowanie

HALOPERIDOL WZF roztwór do wstrzykiwań jest przezroczystym, bezbarwnym płynem. Opakowanie zawiera 10 ampułek o pojemności 1 ml ze szkła bezbarwnego, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

(logopodmiotu odpowiedzialnego) Polfa Warszawa S.A.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa tel. (22) 691 39 00

Data zatwierdzenia ulotki:

8/8

Haloperidol WZF

Charakterystyka Haloperidol wzf

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

HALOPERIDOL WZF 5 mg/ml roztwór do wstrzykiwań

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 5 mg haloperydolu (Haloperidolum). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do wstrzykiwań Przezroczysty i bezbarwny płyn.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

HALOPERIDOL WZF jest wskazany do stosowania u dorosłych:

•    w schizofrenii - w leczeniu objawów i zapobieganiu ich nawrotowi;

•    w innych psychozach, zwłaszcza paranoidalnych;

•    w manii i hipomanii;

•    w zaburzeniach zachowania - agresji, nadmiernej ruchliwość i skłonności do samouszkodzeń u osób upośledzonych umysłowo oraz u pacjentów z organicznym uszkodzeniem mózgu;

•    wspomagająco w krótkotrwałym leczeniu umiarkowanego do ciężkiego pobudzenia psychoruchowego, zachowania gwałtownego i impulsywnego;

•    w nudnościach i wymiotach.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Podanie domięśniowe.

Dawkowanie dla wszystkich wskazań powinno być zindywidualizowane, rozpoczęte i prowadzone pod ścisłym nadzorem lekarza. W celu określenia dawki początkowej należy wziąć pod uwagę wiek pacjenta, stopień nasilenia objawów oraz reakcję pacjenta na wcześniej zastosowane leki neuroleptyczne.

Pacjenci w podeszłym wieku, osłabieni lub osoby, u których wystąpiły działania niepożądane po zastosowaniu leków neuroleptycznych, mogą wymagać mniejszych dawek haloperydolu.

Dawka początkowa powinna stanowić połowę dawki standardowej. Następnie dawkę należy stopniowo zwiększać do osiągnięcia optymalnej odpowiedzi.

Zaleca się stosowanie haloperydolu w postaci roztworu do wstrzykiwań w możliwie najmniejszych skutecznych dawkach.

DOROŚLI

Schizofrenia, psychozy, mania i hipomania, zaburzenia zachowania, pobudzenie psychoruchowe, zachowania gwałtowne i impulsywne, organiczne uszkodzenie mózgu

W celu kontroli ostrego stanu pobudzenia - domięśniowo, jednorazowo należy podawać od 2 mg do 10 mg. W zależności od reakcji pacjenta na lek, kolejne dawki można podać co 4-8 godzin, jednak nie należy przekraczać dawki maksymalnej 18 mg/dobę.

Szczególnie ciężkie przypadki mogą wymagać podania dawki początkowej wynoszącej do 18 mg.

Po opanowaniu ostrego stanu pobudzenia za pomocą haloperydolu w postaci roztworu do wstrzykiwań, jeśli stan pacjenta tego wymaga, można stosować tabletki. Biodostępność po podaniu doustnym stanowi 60% biodostępności stwierdzanej po podaniu domięśniowym - dlatego zaleca się modyfikację dawki.

Nudności i wymioty

Domięśniowo: od 1 mg do 2 mg.

DZIECI

Nie zaleca się podawania haloperydolu w postaci roztworu do wstrzykiwań.

4.3    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu.

•    Stany śpiączkowe.

•    Zahamowanie czynności ośrodkowego układu nerwowego.

•    Uszkodzenie zwojów podstawy mózgu.

•    Choroba Parkinsona.

•    Podobnie jak inne leki neuroleptyczne, haloperydol może w rzadkich przypadkach wydłużać odstęp QT. Stosowanie haloperydolu jest przeciwwskazane u pacjentów z zaburzeniami serca o znaczeniu klinicznym, np. niedawno przebyty ostry zawał serca, niewyrównana niewydolność serca, arytmie leczone lekami przeciwarytmicznymi klasy IA i III, wydłużenie odstępu QTc, arytmia komorowa lub torsade de pointes w wywiadzie, bradykardia, blok serca drugiego i trzeciego stopnia i niewyrównana hipokaliemia. Haloperydolu nie należy stosować jednocześnie z lekami wydłużającymi odstęp QT (patrz punkt 4.5).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Odnotowano przypadki nagłych zgonów u pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, którzy stosowali leki przeciwpsychotyczne, w tym haloperydol.

Dane uzyskane z dwóch dużych obserwacyjnych badań wykazały, że u pacjentów w podeszłym wieku z demencją, którzy byli leczeniu lekami przeciwpsychotycznymi istnieje nieznacznie zwiększone ryzyko zgonu w porównaniu z tymi pacjentami, którzy nie byli leczeni. Nie ma wystarczających danych, aby określić precyzyjnie stopień ryzyka, a przyczyna jego zwiększenia nie jest znana.

Pacjenci w podeszłym wieku z psychozą związaną z demencją leczeni lekami przeciwpsychotycznymi są narażeni na zwiększone ryzyko zgonu. Analizy siedemnastu badań kontrolowanych placebo (średni czas trwania 10 tygodni), głównie obejmujących pacjentów przyjmujących nietypowe leki przeciwpsychotyczne, wykazały, że ryzyko zgonu u chorych otrzymujących lek było 1,6 do 1,7 razy większe niż ryzyko zgonu u chorych otrzymujących placebo. Podczas typowego 10-tygodniowego badania z grupą kontrolną, stwierdzono zgon u około 4,5% chorych otrzymujących lek, w porównaniu do około 2,6% w grupie placebo. Chociaż przyczyny zgonu były różne, większość wynikła z zaburzeń sercowo-naczyniowych (np. niewydolność serca, nagły zgon) lub infekcji (np. zapalenie płuc).

Badania obserwacyjne sugerują, że podobnie jak w przypadku nietypowych leków przeciwpsychotycznych, leczenie konwencjonalnymi lekami przeciwpsychotycznymi również może zwiększać umieralność. Nie ustalono jednoznacznie, w jakim zakresie zwiększenie umieralności w badaniach obserwacyjnych można przypisać lekowi przeciwpsychotycznemu, a w jakim niektórym indywidualnym cechom pacjenta.

HALOPERIDOL WZF nie jest zarejestrowany do leczenia demencji związanej z zaburzeniami zachowania.

Działanie na układ sercowo-naczyniowy

Bardzo rzadko donoszono o wydłużeniu odstępu QT i (lub) komorowych zaburzeniach rytmu, towarzyszących rzadkim przypadkom nagłych zgonów po haloperydolu. Mogą one wystąpić częściej po zastosowaniu dużych dawek i u predysponowanych pacjentów.

Przed rozpoczęciem stosowania haloperydolu u osób z ryzykiem wystąpienia komorowych zaburzeń rytmu serca należy rozważyć stosunek ryzyka do korzyści, zwłaszcza u pacjentów z chorobą serca z nagłymi zgonami w rodzinie i (lub) wydłużeniem odstępu QT; niewyrównanymi zaburzeniami elektrolitowymi, takimi jak hipokaliemia, hipokalcemia, po krwotoku podpajęczynówkowym, z uzależnieniem od alkoholu, niedożywionych, zwłaszcza na początku leczenia do czasu osiągnięcia stężenia stacjonarnego haloperydolu w osoczu. Ryzyko wydłużenia odstępu QT i (lub) komorowych zaburzeń rytmu może być zwiększone po zastosowaniu dużych dawek (patrz punkt 4.8 i 4.9) lub po podaniu parenteralnym haloperydolu, szczególnie dożylnym. Należy wykonywać badania EKG pod kątem wydłużenia odstępu QT oraz ciężkich zaburzeń rytmu serca, jeżeli haloperydol jest podawany dożylnie.

Produkt HALOPERIDOL WZF, roztwór do wstrzykiwań, należy podawać wyłącznie domięśniowo.

Haloperydol należy stosować ostrożnie z osób, u których metabolizm z udziałem CYP 2D6 przebiega wolniej oraz podczas stosowania inhibitorów cytochromu P450. Należy unikać jednoczesnego stosowania innych leków przeciwpsychotycznych (patrz punkt 4.5).

Przed rozpoczęciem leczenia haloperydolem u wszystkich pacjentów zaleca się przeprowadzenie badania EKG, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku z zaburzeniami czynności serca w wywiadzie lub stwierdzonymi tego typu zmianami chorobowymi w rodzinie. Podczas leczenia haloperydolem należy rozważać indywidualnie dla każdego pacjenta potrzebę wykonywania badań EKG (np. podczas zwiększania dawki). Jeżeli odstęp QT się wydłuży, dawkę leku należy zmniejszyć, jeśli odstęp QT przekracza 500 ms., haloperydol należy odstawić.

Zaleca się okresowe monitorowanie stężenia elektrolitów, szczególnie u pacjentów stosujących leki moczopędne lub ze współistniejącymi chorobami.

W randomizowanych, kontrolowanych placebo badaniach klinicznych odnotowano około 3-krotne zwiększenie ryzyka naczyniowo-mózgowych zdarzeń niepożądanych u pacjentów z demencją leczonych nietypowymi lekami przeciwpsychotycznymi. Mechanizm zwiększenia ryzyka jest nieznany. Zwiększenia ryzyka nie można wykluczyć w odniesieniu do innych leków przeciwpsychotycznych lub innych populacji pacjentów. Haloperydol należy stosować ostrożnie u pacjentów z ryzykiem wystąpienia udaru.

Złośliwy zespół neuroleptyczny

Podobnie jak w przypadku innych leków przeciwpsychotycznych, stosowanie haloperydolu było związane ze złośliwym zespołem neuroleptycznym - rzadko występującą osobniczą reakcją, charakteryzującą się wysoką temperaturą ciała pochodzenia ośrodkowego, zwiększeniem napięcia mięśni szkieletowych, dysfunkcją układu autonomicznego, zaburzeniami świadomości. Hipertermia jest często wczesnym objawem tego zespołu. Jeśli wystąpi opisywany zespół, należy przerwać podawanie leku i wdrożyć leczenie objawowe oraz uważnie obserwować pacjenta.

Dyskinezy późne

Podobnie jak w przypadku innych leków przeciwpsychotycznych, dyskinezy późne mogą wystąpić u niektórych pacjentów po długotrwałym leczeniu lub po zaprzestaniu stosowania leku. Zespół charakteryzuje się przede wszystkim szybkimi, mimowolnymi ruchami języka, twarzy, ust lub szczęki. U niektórych pacjentów mogą one występować ciągle. Objawy te mogą nie ujawniać się podczas zwiększania dawkowania lub zamiany na inny lek przeciwpsychotyczny. Jeśli wystąpią objawy, leczenie należy natychmiast przerwać.

Objawy zespołu pozapiramidowego

Podobnie jak w przypadku innych leków neuroleptycznych, mogą wystąpić objawy zespołu pozapiramidowego, np. drżenie, wzmożone napięcie mięśni, nadmierne wydzielanie śliny, spowolnienie ruchów, akatyzja, ostra dystonia.

Leki stosowane w parkinsonizmie o działaniu cholinolitycznym mogą być stosowane, ale nie zaleca się rutynowego ich przepisywania. Jeśli zachodzi konieczność jednoczesnego stosowania leków stosowanych w parkinsonizmie, przyjmowanie ich może być kontynuowane po odstawieniu haloperydolu, jeżeli ich wydalanie przebiega szybciej niż haloperydolu, aby uniknąć wystąpienia lub nasilenia objawów zespołu pozapiramidowego. Należy pamiętać o możliwości zwiększenia ciśnienia wewnątrzgałkowego w razie jednoczesnego stosowania haloperydolu z lekami cholinolitycznymi, w tym z lekami stosowanymi w parkinsonizmie.

Napady drgawkowe/Drgawki

Odnotowano, że haloperydol może wywołać napady drgawkowe. Należy zachować ostrożność u pacjentów z padaczką oraz u osób predysponowanych do drgawek (np. pacjenci odstawiający alkohol i z uszkodzeniem mózgu).

Dane dotyczące wątroby i dróg żółciowych

Należy zachować ostrożność u pacjentów z chorobą wątroby, ponieważ haloperydol jest metabolizowany w wątrobie. Odnotowano pojedyncze przypadki zaburzenia czynności wątroby lub zapalenia wątroby, najczęściej z zastojem żółci.

Dane dotyczące układu endokrynologicznego

Tyroksyna może nasilać działanie toksyczne haloperydolu. U osób z nadczynnością tarczycy można prowadzić leczenie przeciwpsychotyczne tylko z zachowaniem szczególnej ostrożności i zawsze z utrzymaniem prawidłowej czynności tarczycy.

Działanie leków neuroleptycznych na wydzielanie hormonów obejmuje hiperprolaktynemię, która może wywołać mlekotok, ginekomastię, zaburzenia cyklu miesiączkowego (skąpe miesiączkowanie, brak miesiączki). Bardzo rzadko odnotowywano przypadki hipoglikemii i zespół nieprawidłowego wydzielania hormonu antydiuretycznego.

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa

Odnotowano przypadki wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ang. VTE) związane z lekami przeciwpsychotycznymi. Z uwagi na to, że u pacjentów leczonych lekami przeciwpsychotycznymi często istnieją nabyte czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, przed rozpoczęciem oraz podczas leczenia lekiem HALOPERIDOL WZF należy rozpoznać wszystkie możliwe czynniki ryzyka VTE oraz podjąć odpowiednie działania prewencyjne.

Dodatkowe informacje

W schizofrenii reakcja na leki przeciwpsychotyczne może być opóźniona. Również w przypadku odstawienia leków, nawrót objawów może być widoczny po kilku tygodniach lub miesiącach.

W bardzo rzadkich przypadkach po nagłym odstawieniu leków przeciwpsychotycznych, zwłaszcza stosowanych w dużych dawkach, opisywano ostre objawy zespołu odstawiennego, w tym nudności, wymioty i bezsenność. Może wystąpić nawrót choroby - dlatego zaleca się stopniowe odstawianie leku.

Podobnie jak inne leki przeciwpsychotyczne, haloperydol nie powinien być stosowany jako jedyny lek w przypadkach, gdy depresja jest objawem dominującym. Haloperydol może być stosowany z lekami przeciwdepresyjnymi w stanach, gdy współistnieją depresja i psychozy.

Zaleca się zachowanie ostrożności u pacjentów z niewydolnością nerek i guzem chromochłonnym nadnerczy.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Jednoczesne stosowanie haloperydolu z lekami, które powodują wydłużenie odstępu QT może zwiększać ryzyko wystąpienia zaburzeń komorowych, w tym torsade de pointes. Dlatego nie zaleca się jednoczesnego stosowania tych leków (patrz punkt 4.3).

Przykłady takich leków przeciwarytmicznych: klasy 1A (chinidyna, dizopyramid, prokainamid), klasy III (amiodaron, sotalol, dofetylid), niektóre leki przeciwbakteryjne (sparfloksacyna, moksyfloksacyna, erytromycyna podawana dożylnie), trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (takie jak amitryptylina), niektóre leki przeciwdepresyjne czteropierścieniowe (takie jak maprotylina), inne leki neuroleptyczne (np. fenotiazyny, pimozyd, sertyndol), niektóre leki przeciwhistaminowe (takie jak terfenadyna), cyzapryd, bretylium i niektóre przeciwmalaryczne takie jak chinina i meflochina. Lista tych leków nie jest pełna.

Stosowanie haloperydolu i leków, które mogą wywołać zaburzenia elektrolitowe może powodować zwiększenie ryzyka zaburzeń komorowych serca (patrz punkt 4.4). Należy unikać stosowania leków moczopędnych, szczególnie powodujących hipokaliemię, a jeżeli to konieczne, należy zastosować leki moczopędne oszczędzające potas.

Metabolizm haloperydolu przebiega kilkoma szlakami, w tym glukoronizacji oraz przez system enzymów cytochromu P450 (szczególnie CYP 3A4 lub CYP 2D6). Hamowanie tych szlaków metabolizmu przez inne leki lub poprzez zmniejszenie aktywności enzymów CYP 2D6 może spowodować zwiększenie stężenia haloperydolu i zwiększenie ryzyka wystąpienia działań niepożądanych, włącznie z wydłużeniem QT.

Badania farmakokinetyczne wykazały niewielkie do średniego zwiększenie stężenia haloperydolu, gdy był on stosowany z lekami będącymi substratami lub inhibitorami izoenzymów CYP 3A4 lub CYP 2D6, takimi jak itrakonazol, buspiron, wenlafaksyna, alprazolam, fluwoksamina, chinidyna, fluoksetyna, sertralina, chloropromazyna i prometazyna. Zmniejszenie aktywności enzymów w CYP 2D6 może powodować zwiększenie stężenia haloperydolu. Obserwowano zwiększenie odstępu QToraz objawy zespołu pozapiramidowego podczas jednoczesnego podawania inhibitorów metabolicznych - ketokonazolu (400 mg/dobę) i paroksetyny (20 mg/dobę). Może być konieczne zmniejszenie dawkowania haloperydolu.

Wpływ innych leków na haloperydol

Karbamazepina, fenobarbital i ryfampicyna zmniejszają stężenie haloperydolu w osoczu.

W takim przypadku dawka haloperydolu powinna być zwiększona, biorąc pod uwagę stan pacjenta.

Po zaprzestaniu leczenia skojarzonego z użyciem tych leków, może być konieczne ponowne dostosowanie dawek haloperydolu do stanu pacjenta.

Walproinian sodowy, lek który hamuje proces glukuronizacji, nie wpływa na stężenie haloperydolu w osoczu.

Podobnie jak wszystkie leki neuroleptyczne, haloperydol nasila działanie leków hamujących ośrodkowy układ nerwowy (leki nasenne, uspokajające, opioidowe leki przeciwbólowe) oraz alkoholu. Nasila działanie na ośrodkowy układ nerwowy w przypadku jednoczesnego stosowania metyldopy.

Haloperydol może działać przeciwstawnie do adrenaliny i innych produktów sympatykomimetycznych oraz odwracać działanie środków obniżających ciśnienie tętnicze krwi -leków blokujących receptory adrenergiczne, takich jak guanetydyna.

Haloperydol może zmniejszać działanie lewodopy.

Hamuje eliminację trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, zwiększając ich stężenie w osoczu.

Haloperydol jest inhibitorem CYP 2D6.

Inne rodzaje interakcji

Haloperydol może nasilać działanie neurotoksyczne węglanu litu. W rzadkich przypadkach po zastosowaniu produktów zawierających lit i haloperydolu odnotowano zespół objawów przypominających encefalopatię. Nie ustalono, czy były to przypadki złośliwego zespołu neuroleptycznego, czy skutek toksycznego działania litu. Objawy zespołu przypominającego encefalopatię to: stan splątania, dezorientacja, ból głowy, zaburzenia równowagi i senność. Jedno doniesienie wskazywało na pojawienie się zmian w EEG bez wystąpienia objawów zespołu, dlatego zaleca się wykonywanie EEG. Jeżeli zachodzi konieczność jednoczesnego zastosowania haloperydolu i litu, należy podawać najmniejszą skuteczną dawkę haloperydolu, natomiast stężenie litu monitorować i utrzymywać poniżej 1 mmol/l. Jeśli wystąpią objawy zespołu przypominającego encefalopatię, należy natychmiast zaprzestać stosowania tych leków.

Odnotowano działanie antagonistyczne haloperydolu wobec fenindionu (syntetyczna pochodna indandionu działająca przeciwzakrzepowo).

Należy zwiększyć dawkowanie leków przeciwdrgawkowych, biorąc pod uwagę obniżony próg drgawkowy.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Bezpieczeństwo stosowania haloperydolu w okresie ciąży nie zostało określone. Odnotowano przypadki uszkodzenia płodów u niektórych, ale nie u wszystkich gatunków zwierząt poddanych badaniom. Przypadki te wiązano ze stosowaniem haloperydolu, aczkolwiek nie zostało to dokładnie wyjaśnione. U noworodków, narażonych na haloperydol in utero w ostatnim trymestrze ciąży, obserwowano przemijające objawy pozapiramidowe.

Noworodki narażone na leki przeciwpsychotyczne (w tym HALOPERIDOL WZF) w trzecim trymestrze ciąży są zagrożone wystąpieniem działań niepożądanych, w tym objawów pozapiramidowych i (lub) objawów odstawiennych, których ciężkość i czas trwania po urodzeniu może być różna. Istnieją doniesienia o pobudzeniu, wzmożonym lub obniżonym napięciu mięśniowym, drżeniach, senności, niewydolności oddechowej, a także o zaburzeniach ssania. Z tego względu należy uważnie monitorować noworodki.

Lek może być stosowany w okresie ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad zagrożeniem dla płodu. Jeśli lekarz zdecyduje o zastosowaniu haloperydolu, dawki leku powinny być możliwie najmniejsze, a czas trwania leczenia możliwie najkrótszy.

Karmienie piersią

Haloperydol przenika do mleka kobiecego. Odnotowywano pojedyncze przypadki objawów pozapiramidowych u dzieci karmionych piersią, których matki przyjmowały haloperydol. Lekarz powinien rozważyć zastosowanie leku u kobiety karmiącej piersią, biorąc pod uwagę ryzyko wystąpienia działań niepożądanych u dziecka.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Po zastosowaniu haloperydolu może wystąpić nadmierne uspokojenie oraz zaburzenia czujności, szczególnie w początkowym okresie stosowania leku w dużych dawkach, co może nasilać alkohol i inne leki działające hamująco na ośrodkowy układ nerwowy. Pacjenta należy poinformować, aby powstrzymał się od prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych podczas stosowania haloperydolu, aż do czasu ustalenia wrażliwości na haloperydol.

4.8    Działania niepożądane

Dane zamieszczone poniżej obejmują wszystkie postaci haloperydolu, w tym dekanonian haloperydolu.

Bezpieczeństwo haloperydolu oceniano u 284 pacjentach biorących udział w 3 badaniach kontrolowanych placebo oraz u 1295 pacjentów stosujących haloperydol, którzy brali udział w 16 badaniach klinicznych, podwójnie zaślepionych, z lekiem porównawczym w grupie kontrolnej. Bezpieczeństwo haloperydolu dekanonianu oceniano u 410 pacjentów, którzy brali udział w 3 badaniach porównawczych (jedno porównujące haloperydol z flufenazyną i dwa porównujące dekanonian haloperydolu z postacią doustną), w 9 badaniach otwartych i 1 badaniu analizującym reakcję na dawkę.

W oparciu o zsumowane dane dotyczące bezpieczeństwa, uzyskane z powyższych badań, najczęstszymi działaniami niepożądanymi były (w procentach): zaburzenia pozapiramidowe (34%), bezsenność (19%), pobudzenie (15%), hiperkineza (13%), ból głowy (12%), zaburzenia psychotyczne (9%), depresja (8%), zwiększenie masy ciała (8%), niedociśnienie ortostatyczne (7%), senność (5%).

Włączając wyżej wymienione, następujące działania niepożądane odnotowano w badaniach klinicznych oraz przeprowadzonych po wprowadzeniu haloperydolu i dekanonianu haloperydolu do sprzedaży.

Częstość zdefiniowano w następujący sposób:

[bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do <1/1000); bardzo rzadko (<1/10 000); nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)].

Klasyfikacja układów i narządów

Działania niepożądane

Częstość występowania

bardzo

często

(>1/10)

często (>1/100 do <1/10)

niezbyt często (>1/1000 do <1/100)

rzadko (>1/10 000 do <1/1000)

nieznana

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Leukopenia

Agranulocytoza Neutropenia Pancytopenia T rombocytopenia

Zaburzenia

Nadwrażli-

Reakcje

układu

immunologi

cznego

wość

anafilaktyczne

Zaburzenia

endokrynologi-

giczne

Hiperprolakty-

nemia

Zespół

nieprawidłowego

wydzielania

hormonu

antydiuretycznego

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Hipoglikemia

Zaburzenia

psychiczne

Pobudzenie

Bezsenność

Depresja

Zaburzenia

psychiczne

Stan splątania Zmniejszenie libido

Utrata libido Niepokój

Zaburzenia

układu

nerwowego

Zaburzenia

pozapirami-

dowe

Hiperkineza Ból głowy

Dyskinezy

późne

Napad

przymusowego patrzenia z rotacją gałek ocznych Dystonia Dyskineza Akatyzja Spowolnienie ruchowe Hipokineza Hipertonia Senność Maskowatość twarzy Drżenie Zawroty Głowy

Drgawki Parkinsonizm Akineza Objaw koła zębatego Sedacja Mimowolne skurcze mięśni

Zaburzenia ruchowe Złośliwy zespół neuroleptyczny Oczopląs

Zaburzenia

oka

Zaburzenia

widzenia

Zamazane

widzenie

Zaburzenia

serca

Tachykardia

Migotanie komór Torsade de pointes Częstoskurcz komorowy Skurcze dodatkowe

Zaburzenia

naczyniowe

Niedociśnienie

ortostatyczne

Niedociśnienie

Zaburzenia

układu

oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Bezdech

Skurcz oskrzeli

Obrzęk krtani Skurcz krtani

Zaburzenia żołądka i jelit

Zaparcie

Suchość w

ustach

Nadmierne

wydzielanie

śliny

Nudności

Wymioty

Zaburzenia

wątroby

Nieprawidłowe wyniki testów czynnościowych wątroby

Zapalenie

wątroby

Żółtaczka

Ciężka niewydolność

wątroby

Zastój żółci

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka

Reakcje nadwrażliwości na światło Pokrzywka Świąd Nadmierne pocenie się

Leukocytoklasty-czne zapalenie naczyń

Złuszczające się zapalenie skóry

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Kręcz szyi

Drżenie

mięśniowe

Skurcze

mięśni

Sztywność

mięśniowo-

szkieletowa

Szczękościsk

Fascykulacje

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Zatrzymanie

moczu

Ciąża, połóg i okres

okołoporodo

wy

Zespół odstawienia leku u noworodka (patrz punkt 4.6)

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Zaburzenia

erekcji

Brak

miesiączki

Bolesne

miesiączkowa

nie

Krwotok

miesiączkowy

Zaburzenia

menstruacji

Zaburzenia

Ginekomastia

Priapizm

Mlekotok Dyskomfort w obrębie piersi Ból piersi

seksualne

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Zaburzenia

chodu

Hipertermia

Obrzęk

Nagły zgon Obrzęk twarzy Hipotermia

Badania

diagnostyczne

Zwiększenie masy ciała Zmniejszenie masy ciała

Wydłużenie odstępu QT w obrazie elektrokardio-gramu

Dodatkowe informacje

Odnotowano wpływ na serce, taki jak wydłużenie odstępu QT, torsade de pointes, zaburzenia komorowe, w tym migotanie komór i częstoskurcz komorowy oraz zatrzymanie serca. Mogą być częstsze po zastosowaniu dużych dawek i u pacjentów predysponowanych.

U pacjentów przyjmujących haloperydol odnotowywano martwicę toksyczno-rozpływną naskórka oraz zespół Stevensa-Johnsona. Częstość występowania tych działań niepożądanych jest nieznana.

Odnotowano przypadki żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, w tym przypadki zatoru tętnicy płucnej oraz przypadki zakrzepicy żył głębokich związanej ze stosowaniem leków przeciwpsychotycznych -częstość nieznana.

4.9 Przedawkowanie

Objawy przedawkowania

Przedawkowanie objawia się występowaniem nasilonych działań farmakologicznych leku, z których najbardziej wyróżniają się: ciężkie objawy pozapiramidowe, niedociśnienie tętnicze oraz stan zobojętnienia psychicznego przechodzący w sen. Należy wziąć pod uwagę ryzyko wystąpienia komorowych zaburzeń rytmu prawdopodobnie związanego z wydłużeniem odstępu QT. U pacjenta może wystąpić śpiączka z depresją oddechową oraz niedociśnieniem o ciężkim przebiegu, które mogą przekształcić się w stan przypominający wstrząs. Paradoksalnie nadciśnienie tętnicze może wystąpić częściej niż niedociśnienie tętnicze. Mogą wystąpić drgawki.

Leczenie przedawkowania

Swoista odtrutka na haloperydol nie istnieje. Należy zapewnić drożność dróg oddechowych i w razie konieczności zastosować mechaniczną wentylację. Z uwagi na pojedyncze doniesienia o wystąpieniu zaburzeń rytmu serca, zaleca się monitorowanie czynności serca za pomocą elektrokardiografu (EKG). Niedociśnienie tętnicze i zapaść krążeniową należy leczyć przede wszystkim podaniem płynów oraz zastosować inne właściwe środki zaradcze. Nie należy stosować epinefryny. Zaleca się obserwację pacjenta przez minimum 24 godziny, pomiary temperatury ciała oraz zapewnienie odpowiedniej ilości płynów.

Jeśli wystąpią objawy pozapiramidowych należy wdrożyć właściwe leczenie lekami stosowanymi w parkinsonizmie.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwpsychotyczne. Pochodne butyrofenonu.

Kod ATC: N 05 AD 01

Haloperydol jest silnym antagonistą ośrodkowych i obwodowych receptorów dopaminergicznych. Wykazuje właściwości antycholinergiczne, wiąże się również z receptorami opioidowymi.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu 2 mg haloperydolu domięśniowo, maksymalne stężenia w osoczu są podobne do wartości uzyskiwanych po podaniu doustnym, tj. wynoszą 10 ąg/ml i osiągane są w ciągu 20 minut.

Haloperydol ulega szybkiej dystrybucji w organizmie.

Przenika do mleka kobiecego - stężenie w mleku stanowi 59 do 69% stężenia haloperydolu stwierdzanego w osoczu krwi matki.

Haloperydol ulega intensywnemu metabolizmowi w procesie oksydatywnej dealkilacji. Metabolity są sprzęgane z glicyną.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dostępne (ograniczone) dane nie wskazują na szczególne niebezpieczeństwo, poza wpływem na gryzonie, polegającym na zmniejszeniu płodności, ograniczonym działaniu teratogennym i embriotoksycznym.

W licznych opublikowanych badaniach przeprowadzonych in vitro wykazano, że haloperydol blokuje kanały hERG w sercu. W kilku badaniach przeprowadzonych in vivo, haloperydol podawany dożylnie w dawkach około 0,3 mg/kg mc. u niektórych zwierząt znacząco wydłużał odstęp QTc, dając Cmax 3 do 7 razy większe niż skuteczne stężenie w osoczu stwierdzane u ludzi wynoszące 4 do 20 ng/ml. Wymienione dawki podawane dożylnie, które powodowały wydłużenie odstępu QTc, nie wywoływały niemiarowości.

W niektórych badaniach większe dawki (od 1 do 5 mg/kg mc. haloperydolu podawane dożylnie) wywoływały wydłużenie QTc i (lub) zaburzenia rytmu komór przy stwierdzanym stężeniu Cmax w osoczu 19 do 68 razy większym niż stężenia skuteczne stwierdzane w ludzkim osoczu.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Kwas mlekowy Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Obecnie nieznane.

6.3    Okres ważności

3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła. Nie zamrażać.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

10 ampułek o pojemności 1 ml ze szkła bezbarwnego w tekturowym pudełku.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Nie ma szczególnych wymagań, oprócz podanych w punkcie 4.2.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

R/3029

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

23.04.1976 r. 03.03.2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

12/12

Haloperidol WZF