+ iMeds.pl

Hascoderm 200 mg/gUlotka Hascoderm

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Hascoderm 200 mg/g, krem

Acidum azelaicum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Hascoderm i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Hascoderm

3.    Jak stosować lek Hascoderm

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Hascoderm

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Hascoderm i w jakim celu się go stosuje

Hascoderm jest lekiem przeciwtrądzikowym w postaci kremu do stosowania na skórę, zawierający substancję czynną kwas azelainowy. Hamuje rozwój bakterii Propionibacterium acnes przyczyniających się do powstawania trądziku pospolitego, wpływa na proces rogowacenia naskórka, hamuje powstawanie zaskórników oraz powoduje zmniejszenie ilości kwasów tłuszczowych na skórze.

Ponadto Hascoderm w postaci kremu hamuje wzrost i nadmierną aktywność nieprawidłowych komórek barwnikowych (melanocytów).

Wskazania do stosowania

-    trądzik pospolity,

-    przebarwienia skóry.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Hascoderm Kiedy nie stosować leku Hascoderm:

- jeśli pacjent ma uczulenie na kwas azelainowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Hascoderm należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą. Należy unikać kontaktu leku z oczami, ustami i błonami śluzowymi.

W przypadku dostania się leku do oka, należy je natychmiast przepłukać dużą ilością wody.

W przypadku utrzymującego się podrażnienia oczu, należy skontaktować się z lekarzem.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeżeli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występuj ących w przeszłości.

Hascoderm a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie są znane interakcje z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie ogranicza sprawności psychofizycznej oraz nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Hascoderm zawiera kwas benzoesowy, glikol propylenowy

Lek może powodować podrażnienie skóry, oczu i błon śluzowych.

Hascoderm zawiera alkohol cetostearylowy

Lek może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry).

3. Jak stosować lek Hascoderm

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek należy stosować wyłącznie na skórę.

Hascoderm w postaci kremu stosuje się najczęściej 2 razy na dobę - rano i wieczorem. Cienką warstwę leku należy wklepać w zmienioną chorobowo powierzchnię skóry, uprzednio dokładnie umytą i osuszoną. Pasek o długości około 2,5 cm całkowicie wystarcza na pokrycie skóry twarzy.

Po nałożeniu leku należy umyć ręce.

W przypadku wystąpienia podrażnień skóry, należy zmniejszyć ilość nakładanego leku lub stosować go raz na dobę, do czasu ustąpienia objawów podrażnienia. Jeżeli nadal utrzymują się objawy podrażnienia skóry, należy czasowo przerwać leczenie.

Okres leczenia zależy od nasilenia zmian chorobowych.

W leczeniu trądziku pospolitego znaczącą poprawę uzyskuje się po 4 tygodniach systematycznego stosowania leku. Aby uzyskać optymalny wynik leczenia należy stosować lek nieprzerwanie przez kilka miesięcy, lecz nie dłużej niż przez 6 miesięcy.

W leczeniu przebarwień skóry zaleca się stosowanie co najmniej przez 3 miesiące. Najlepszy rezultat osiąga się stosując lek systematycznie. Ponieważ promieniowanie słoneczne może nasilać przebarwienia skóry, podczas całego okresu leczenia należy jednocześnie stosować kremy z filtrem UV B i UV A.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Hascoderm jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Objawy te są przemijające, ustępują zwykle w trakcie leczenia.

Rzadko (u 1 do 10 pacjentów na 10 000):

•    zapalenie skóry;

•    zapalenie mieszków włosowych.

Bardzo rzadko (występuj ą u mniej niż 1 pacjenta na 10 000 ):

•    reakcje nadwrażliwości na światło;

•    alergiczne reakcje skórne.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

•    zaczerwienienie;

•    świąd;

•    pieczenie;

•    suchość skóry i złuszczanie naskórka.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02 - 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Hascoderm

Przechowywać w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Hascoderm

-    Substancją czynną leku jest kwas azelainowy. 1 g kremu zawiera 200 mg kwasu azelainowego.

-    Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: alkohol cetostearylowy, simulsol 165, simulsol M49, glicerolu monostearynian SE, izopropylu mirystynian, lanol 1688, triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, glicerol, sorbitol ciekły niekrystalizujący, polisorbat 20, kwas benzoesowy, glikol propylenowy, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Hascoderm i co zawiera opakowanie

Jedno opakowanie zawiera 30 g kremu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

Informacja o leku

tel. + 48 (22) 742 00 22

e-mail: informacj aoleku@hasco-lek.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4/4

Hascoderm

Charakterystyka Hascoderm

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Hascoderm, 200 mg/g, krem

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 g kremu zawiera 200 mg kwasu azelainowego (Acidum azelaicum).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: alkohol cetostearylowy, glikol propylenowy, kwas benzoesowy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krem

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy stosuje się w leczeniu:

-    trądziku pospolitego,

-    hiperpigmentacji skóry.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Produkt leczniczy jest przeznaczony do stosowania na skórę.

Dawkowanie

Hascoderm stosuje się najczęściej 2 razy na dobę - rano i wieczorem. Cienką warstwę kremu należy wklepać w zmienioną chorobowo powierzchnię skóry, uprzednio dokładnie umytą i osuszoną. Pasek produktu leczniczego o długości około 2,5 cm wystarcza na pokrycie skóry twarzy.

W przypadku wystąpienia podrażnień skóry należy zmniejszyć ilość nakładanego kremu lub stosować go raz na dobę, do czasu ustąpienia objawów podrażnienia. Jeżeli to konieczne, należy czasowo przerwać leczenie.

Okres leczenia zależy od nasilenia zmian chorobowych.

W leczeniu trądziku pospolitego znaczącą poprawę uzyskuje się po 4 tygodniach systematycznego stosowania produktu. W celu uzyskania trwałej poprawy produkt leczniczy należy stosować nieprzerwanie przez kilka miesięcy, lecz nie dłużej niż przez 6 miesięcy.

W leczeniu przebarwień zaleca się stosowanie co najmniej przez 3 miesiące. Najlepszą skuteczność osiąga się stosując produkt systematycznie. Ponieważ promieniowanie słoneczne zaostrza zmiany chorobowe i (lub) powoduje ponowną pigmentacj ę skóry, podczas całego okresu leczenia należy jednocześnie stosować produkty z filtrem UV B i UV A.

Sposób podawania Podanie na skórę.

4.3. Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na kwas azelainowy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy unikać kontaktu produktu leczniczego z oczami, ustami i błonami śluzowymi.

W przypadku dostania się produktu do oka, należy je natychmiast przepłukać dużą ilością wody. W przypadku utrzymuj ącego się podrażnienia oczu, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

Ze względu na zawartość kwasu benzoesowego oraz glikolu propylenowego, produkt leczniczy może być przyczyną wystąpienia podrażnień skóry, oczu i błon śluzowych.

Ze względu na zawartość alkoholu cetostearylowego, produkt leczniczy może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry).

4.5.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie są znane.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego w okresie ciąży i laktacji, ze względu na brak badań potwierdzających bezpieczeństwo stosowania produktu. Z danych literaturowych w badaniach na zwierzętach nie wykazano działania embriotoksycznego i teratogennego kwasu azelainowego.

Karmienie piersią

Badania in vitro potwierdziły, że kwas azelainowy może przenikać do mleka kobiet karmiących piersią w znikomych ilościach.

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego w okresie karmienia piersią.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt leczniczy nie ogranicza sprawności psychofizycznej oraz nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8.    Działania niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych określono zgodnie z konwencją MedDRA: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1000) i bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Objawy te są przemijające, ustępują zwykle w trakcie leczenia.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Rzadko: zapalenie skóry i zapalenie mieszków włosowych;

Częstość nieznana: zaczerwienienie, świąd, pieczenie, suchość skóry i złuszczanie naskórka. Zaburzenia układu immunologicznego:

Bardzo rzadko: reakcje nadwrażliwości na światło i alergiczne reakcje skórne.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02 - 222 Warszawa tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9. Przedawkowanie

Nie są znane kliniczne objawy przedawkowania.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwtrądzikowe do stosowania miejscowego.

Kod ATC: D10AX03

Kwas azelainowy jest stosowany miejscowo w leczeniu trądziku pospolitego. Działa na bakterie Propionibacterium acnes, wywiera korzystny wpływ na proces keratynizacji (hamuje nadmierne rogowacenie naskórka), hamuje tworzenie się zaskórników oraz wpływa na zmniejszenie ilości kwasów tłuszczowych na skórze.

Zastosowanie kwasu azelainowego w leczeniu hiperpigmentacji skóry wynika ze zdolności do hamowania wzrostu i nadmiernej aktywności nieprawidłowych melanocytów.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Kwas azelainowy w niewielkim stopniu wchłania się z powierzchni skóry. Po pojedynczej aplikacji (około 5 g produktu na skórę), stężenie kwasu azelainowego w osoczu wynosi mniej więcej 4%, z czego około 43% łączy się z białkami osocza.

W wyniku słabego wchłaniania kwasu azelainowego przez skórę, jego stężenie w mleku kobiet karmiących piersią, po dwukrotnym podaniu około 5 g produktu na skórę, jest znikome - stanowi nie więcej niż 0,01% dawki.

Metabolizm

Część kwasu azelainowego jest metabolizowana w wyniku ß-oksydacji do krótkołańcuchowych kwasów dikarboksylowych, które również są wydalane z moczem.

Eliminacja

Po wchłonięciu przez skórę kwasu azelainowy jest wydalany z moczem, głównie w postaci niezmienionej.

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie przeprowadzono przedklinicznych badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego Hascoderm.

Testy tolerancji miejscowej prowadzone na świnkach morskich nie wykazały drażniącego działania kwasu azelainowego.

Badania kwasu azelainowego in vitro i in vivo wykazały, że działa on genotoksycznie na komórki zarodkowe i somatyczne.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Alkohol cetostearylowy Glicerolu monosterynian SE Simulsol M49 Simulsol 165 Izopropylu mirystynian Lanol 1688

Triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha Glicerol

Sorbitol ciekły niekrystalizujący Polisorbat 20 Glikol propylenowy Kwas benzoesowy Woda oczyszczona

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie są znane.

6.3.    Okres ważności

4 lata

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25oC.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Tuba aluminiowa w tekturowym pudełku.

30 g (1 tuba po 30 g)

6.6.    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

„PPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” SA. 51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E Tel. +48 (71) 352 95 22 Faks +48 (71) 352 76

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 8234

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZNIE OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 27 lipca 2000 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

5/5

Hascoderm