Imeds.pl

Hascofungin 1 G/100 G

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

IIASCOFUNGIN 1 g/100 g, krem

Ciclopirox olaminum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Hascofungin, krem i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Hascofungin, krem

3.    Jak stosować lek Hascofungin, krem

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Hascofungin, krem

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Hascofungin, krem i w jakim celu się go stosuje

Substancja czynna leku Hascofungin w postaci kremu (cyklopiroks z olaminą), działa

przeciwgrzybiczo niszcząc komórki grzybów chorobotwórczych i drożdżaków wywołujących choroby

skóry gładkiej i owłosionej, a także działa przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie.

Wrażliwe na działanie cyklopiroksu z olaminą są grzyby chorobotwórcze i drożdżaki oraz niektóre

bakterie (Gram-dodatnie i Gram-ujemne).

Wskazania do stosowania

Leczenie miejscowe wszystkich postaci grzybicy skóry:

-    kandydozy skóry (zakażenie drożdżakami występujące zwykle między palcami stóp, pod piersiami i między fałdami skóry);

-    grzybicy ciała, podudzi, pachwin, stóp (pomiędzy palcami jednej lub obu stóp, czasem na podeszwie lub bocznych stronach stóp);

-    łupieżu pstrego (żółtobrunatne plamy występujące zwykle na skórze klatki piersiowej).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Hascofungin, krem Kiedy nie stosować leku Hascofungin, krem:

-jeśli pacjent ma uczulenie na cyklopiroks z olaminą lub którykolwiek z pozostałych składników leku (wymienione w punkcie 6),

- na rany.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W przypadku wystąpienia objawów nadwrażliwości należy przerwać leczenie.

Unikać kontaktu z oczami i błonami śluzowymi.

Nie stosować w okolicy oczu.

Dzieci i młodzież

Nie ma danych dotyczących stosowania leku u dzieci.

Lek Hascofungin, krem a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Dotychczas nie stwierdzono interakcji z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Hascofungin, krem zawiera alkohol cetostearylowy

Lek może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry).

Lek Hascofungin, krem zawiera kwas benzoesowy

Powoduje niewielkiego stopnia podrażnienie skóry, oczu i błon śluzowych.

3. Jak stosować lek Hascofungin, krem

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek jest przeznaczony do stosowania na skórę.

Zwykle lek nanosi się na zmienione chorobowo miejsca na skórze i wokół nich 2 razy na dobę (rano i wieczorem).

Leczenie należy prowadzić do ustąpienia zmian chorobowych, zwykle od 2 do 4 tygodni, a w przypadku grzybicy stóp przez miesiąc lub dłużej. Jeśli zmiany nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Hascofungin, krem

Brak danych dotyczących przedawkowania.

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcia zastosowania leku Hascofungin, krem

Należy zastosować lek tak szybko jak to możliwe.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko mogą wystąpić: miejscowe reakcje nadwrażliwości, podrażnienie, pieczenie, zaczerwienienie, obrzęk lub świąd.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@,urpl.gov.nl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Ilascofungin, krem

Przechowywać w zamkniętym oryginalnym opakowaniu, w temperaturze nie wyższej niż 25C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Hascofungin, krem

-    Substancją czynną leku jest cyklopiroks z olaminą. 100 g kremu zawiera 1 g cyklopiroksu z olaminą.

-    Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: alkohol cetostearyłowy, izopropylu myrystynian, glicerolu monostearynian samoemułgujący, parafina ciekła lekka, oktylododekanol, polisorbat 60, glicerol, kwas benzoesowy, kwas mlekowy, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Hascofungin, krem i co zawiera opakowanie

Lek Hascofungin, krem ma postać kremu barwy białej o swoistym zapachu.

Jedno opakowanie leku zawiera 30 g kremu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

Informacja o leku

tel. +48 (22) 742 00 22

e-mail: informacjaoleku@hasco-lek.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

jppF HASCO-LEK S.A. Staro \r Warszawie Dziaf Rejestracji i Badań Klinicznych Leków

KIER QW N f K

sn


3/3