Imeds.pl

Hascofungin 10 Mg/Ml

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta HASCOFUNGIN

10 mg/ml, płyn do stosowania na skórę

Ciclopirox olaminum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak Jak opisanow ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Hascofiingin, płyn do stosowania na skórę i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Hascofungin, płyn do stosowania na skórę

3.    Jak stosować lek Hascofungin, płyn do stosowania na skórę

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Hascofungin, płyn do stosowania na skórę

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Hascofungin, płyn do stosowania na skórę i w jakim celu się go stosuje

Substancja czynna leku Hascofungin w postaci płynu do stosowania na skórę (cyklopiroks z olaminą), działa przeciwgrzybiczo niszcząc komórki grzybów chorobotwórczych i drożdżaków wywołujących choroby skóry gładkiej i owłosionej, a także działa przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie.

Wrażkiwe na działnie cyklopiroksu z olaminą są grzyby chorobotwórcze i drożdżaki oraz niektóre bakterie (Gram-dodatnie i Gram-ujemne).

Wskazania do stosowania

Leczenie miejscowe wszystkich postaci grzybicy skóry:

-    kandydozy skóry (zakażenie drożdżakami występujące zwykle między palcami stóp, pod piersiami i między fałdami skóry);

-    grzybicy ciała, podudzi, pachwin, stóp (pomiędzy palcami jednej lub obu stóp, czasem na podeszwie lub bocznych stronach stóp);

-    łupieżu pstrego (żółtobrunatne plamy występujące zwykle na skórze klatki piersiowej).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Hascofungin, płyn do stosowania na skórę

Kiedy nie stosować leku Hascofungin, płyn do stosowania na skórę:

jeśli pacjent ma uczulenie na cyklopiroks z olaminą lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W przypadku wystąpienia objawów nadwrażliwości należy przerwać leczenie.

Unikać kontaktu z oczami i błonami śluzowymi.

Nie stosować w okolicy oczu.

Dzieci i młodzież

Nie ma danych dotyczących stosowania leku u dzieci.

Lek Hascofungin, płyn do stosowania na skórę a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Dotychczas nie stwierdzono interakcji z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży łub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Hascofungin, płyn do stosowania na skórę

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceńlekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek jest przeznaczony wyłącznie do stosowania na skórę.

Zwykle lek nanosi się na zmienione chorobowo miejsca na skórze i wokół nich 2 razy na dobę (rano i wieczorem).

Leczenie należy prowadzić do ustąpienia zmian chorobowych, zwykle od 2 do 4 tygodni, a w przypadku grzybicy stóp przez miesiąc lub dłużej. Jeśli zmiany nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.

Z opakowania należy zdjąć kapturek. Następnie mocno nacisnąć przycisk i kierując strumień w stronę zmienionego chorobowo miejsca na skórze, równomiernie rozprowadzić lek. W czasie pierwszego użycia należy, w celu odpowietrzenia i uzyskania prawidłowego rozpylania, kilkakrotnie nacisnąć przycisk pompki.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Hascofungin, płyn do stosowania na skórę

Brak danych dotyczących przedawkowania.

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Hascofungin, płyn do stosowania na skórę

Należy zastosować lek tak szybko jak to możliwe.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Rzadko mogą wystąpić: podrażnienie, pieczenie, zaczerwienienie łub świąd.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@.urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Hascofungin, płyn do stosowania na skórę

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 C. Przechowywać w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Hascofungin, płyn do stosowania na skórę

-    Substancją czynną leku jest cyklopiroks z olaminą. 1 ml płynu zawiera 10 mg cyklopiroksu z olaminą.

-    Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: alkohol izopropylowy, makrogol 400, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Hascofungin, płyn do stosowania na skórę i co zawiera opakowanie

Lek Hascofungin, płyn do stosowania na skórę, ma postać przezroczystego płynu o swoistym zapachu. Jedno opakowanie leku zawiera 30 ml.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

Informacja o leku

tel. + 48 22 742 00 22

e-mail: informacjaoleku@hasco-lek.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

HASCO-LEK S.A. Biuro w Warsasawte


3/3