+ iMeds.pl

Hascofungin 10 mg/mlUlotka Hascofungin

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta HASCOFUNGIN

10 mg/ml, płyn do stosowania na skórę

Ciclopirox olaminum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak Jak opisanow ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Hascofiingin, płyn do stosowania na skórę i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Hascofungin, płyn do stosowania na skórę

3.    Jak stosować lek Hascofungin, płyn do stosowania na skórę

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Hascofungin, płyn do stosowania na skórę

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Hascofungin, płyn do stosowania na skórę i w jakim celu się go stosuje

Substancja czynna leku Hascofungin w postaci płynu do stosowania na skórę (cyklopiroks z olaminą), działa przeciwgrzybiczo niszcząc komórki grzybów chorobotwórczych i drożdżaków wywołujących choroby skóry gładkiej i owłosionej, a także działa przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie.

Wrażkiwe na działnie cyklopiroksu z olaminą są grzyby chorobotwórcze i drożdżaki oraz niektóre bakterie (Gram-dodatnie i Gram-ujemne).

Wskazania do stosowania

Leczenie miejscowe wszystkich postaci grzybicy skóry:

-    kandydozy skóry (zakażenie drożdżakami występujące zwykle między palcami stóp, pod piersiami i między fałdami skóry);

-    grzybicy ciała, podudzi, pachwin, stóp (pomiędzy palcami jednej lub obu stóp, czasem na podeszwie lub bocznych stronach stóp);

-    łupieżu pstrego (żółtobrunatne plamy występujące zwykle na skórze klatki piersiowej).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Hascofungin, płyn do stosowania na skórę

Kiedy nie stosować leku Hascofungin, płyn do stosowania na skórę:

jeśli pacjent ma uczulenie na cyklopiroks z olaminą lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W przypadku wystąpienia objawów nadwrażliwości należy przerwać leczenie.

Unikać kontaktu z oczami i błonami śluzowymi.

Nie stosować w okolicy oczu.

Dzieci i młodzież

Nie ma danych dotyczących stosowania leku u dzieci.

Lek Hascofungin, płyn do stosowania na skórę a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Dotychczas nie stwierdzono interakcji z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży łub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Hascofungin, płyn do stosowania na skórę

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceńlekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek jest przeznaczony wyłącznie do stosowania na skórę.

Zwykle lek nanosi się na zmienione chorobowo miejsca na skórze i wokół nich 2 razy na dobę (rano i wieczorem).

Leczenie należy prowadzić do ustąpienia zmian chorobowych, zwykle od 2 do 4 tygodni, a w przypadku grzybicy stóp przez miesiąc lub dłużej. Jeśli zmiany nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.

Z opakowania należy zdjąć kapturek. Następnie mocno nacisnąć przycisk i kierując strumień w stronę zmienionego chorobowo miejsca na skórze, równomiernie rozprowadzić lek. W czasie pierwszego użycia należy, w celu odpowietrzenia i uzyskania prawidłowego rozpylania, kilkakrotnie nacisnąć przycisk pompki.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Hascofungin, płyn do stosowania na skórę

Brak danych dotyczących przedawkowania.

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Hascofungin, płyn do stosowania na skórę

Należy zastosować lek tak szybko jak to możliwe.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Rzadko mogą wystąpić: podrażnienie, pieczenie, zaczerwienienie łub świąd.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@.urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Hascofungin, płyn do stosowania na skórę

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 C. Przechowywać w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Hascofungin, płyn do stosowania na skórę

-    Substancją czynną leku jest cyklopiroks z olaminą. 1 ml płynu zawiera 10 mg cyklopiroksu z olaminą.

-    Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: alkohol izopropylowy, makrogol 400, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Hascofungin, płyn do stosowania na skórę i co zawiera opakowanie

Lek Hascofungin, płyn do stosowania na skórę, ma postać przezroczystego płynu o swoistym zapachu. Jedno opakowanie leku zawiera 30 ml.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

Informacja o leku

tel. + 48 22 742 00 22

e-mail: informacjaoleku@hasco-lek.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

HASCO-LEK S.A. Bhsro w Warsasawte


3/3

Hascofungin

Charakterystyka Hascofungin

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

HASCOFUNGIN, 10 mg/ml, płyn do stosowania na skórę

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml płynu do stosowania na skórę zawiera 10 mg cyklopiroksu z olaminą (Ciclopirox olaminum). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Płyn do stosowania na skórę

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie miejscowe wszystkich postaci grzybicy skóry:

-    kandydozy skórnej wywołanej przez Candida albicans,

-    grzybicy ciała, podudzi, pachwin i stóp wywołanej przez dermatofity Trichophyton rubrum,

T. mentagrophytes, Epidermophyton floccosum (Acrothecium floccosum) i Microsporum canis,

-    łupieżu pstrego {Pityriasis versicolor), wywołanego przez Pityrosporum orbiculare {Malassezia furfur).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Produkt nanosić na zmienione chorobowo miejsca na skórze i wokół nich 2 razy na dobę (rano i wieczorem).

Z opakowania należy zdjąć kapturek. Następnie mocno nacisnąć przycisk i kierując strumień w stronę zmienionego chorobowo miejsca na skórze równomiernie rozprowadzić produkt. W czasie pierwszego użycia, w celu odpowietrzenia i uzyskania prawidłowego rozpylania, należy kilkakrotnie nacisnąć przycisk pompki.

Leczenie należy prowadzić do ustąpienia zmian chorobowych, zwykle od 2 do 4 tygodni. Jeśli zmiany nie ustąpią, po 4 tygodniach leczenia należy zweryfikować diagnozę.

Dzieci

Brak danych dotyczących stosowania produktu u dzieci.

Sposób podawania

Produkt leczniczy przeznaczony do stosowania na skórę.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na cyklopiroks z olaminą lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W przypadku wystąpienia objawów nadwrażliwości należy przerwać leczenie.

Unikać kontaktu z oczami i błonami śluzowymi.

Nie stosować w okolicy oczu.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie są znane.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak danych dotyczących stosowania produktu leczniczego w okresie ciąży.

Produkt może być stosowany w okresie ciąży jedynie w razie zdecydowanej konieczności.

Karmienie piersią

Brak danych dotyczących stosowania produktu leczniczego w okresie karmienia piersią.

Nie wiadomo, czy cyklopiroks z olaminą przenika do mleka. Należy zachować ostrożność podczas stosowania u kobiet karmiących piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt leczniczy nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Rzadko mogą wystąpić: podrażnienie, pieczenie, zaczerwienienie lub świąd.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

4.9    Przedawkowanie

Brak danych.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwgrzybicze do stosowania miejscowego.

Kod ATC: D 01 AE 14

Substancją czynną produktu leczniczego Hascofungin, płyn do stosowania na skórę, jest cyklopiroks z olaminą. Cyklopiroks z olaminą jest lekiem przeciwgrzybiczym, który w warunkach in vitro działa na: Trichophyton rubrum, T. mentagrophytes, Epidermophyton floccosum, Microsporum canis, Candida albicans i drożdżaki, m.in. Pityrosporum ovale.

Dotychczas nie poznano dokładnie mechanizmu działania cyklopiroksu z olaminą. Możliwe mechanizmy działania leku to:

-    zahamowanie transportu niezbędnych substancji do komórek grzyba,

-    zaburzenia syntezy białka, RNA i DNA w fazie wzrostu komórek grzyba,

-    w dużych stężeniach zaburzenia przepuszczalności błon komórkowych, równowagi osmotycznej i procesu oddychania wewnątrzkomórkowego.

Cyklopiroks z olaminą działa również przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie na niektóre bakterie Gram-dodatnie.i Gram-ujemne.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Wchłanianie 1% płynu przez skórę jest równoważne wchłanianiu 1% kremu.

Dystrybucja

Badania przenikania wykazały, że 0,8% -1,6% dawki znajduje się w stratum corneum po 1,5-6 godzin po podaniu na skórę. Lek w 94 - 97% wiąże się z białkami osocza.

Eliminacja

Wchłonięta dawka jest prawie w całości wydalana z moczem; tylko 0,01% dawki pozostaje w moczu po 2 dniach stosowania leku na skórę.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Rakotwórczość

Badanie na myszach, którym podawano na skórę cyklopiroks 2 razy w tygodniu przez 50 tygodni, nie wykazało działania rakotwórczego cyklopiroksu w miejscu podania.

Mutagenność

Cyklopiroks nie działa mutagennie.

Wpływ na płodność i przebieg ciąży

Badania na myszach, szczurach, królikach i małpach, którym podawano cyklopiroks różnymi drogami w dawkach dziesięciokrotnie większych od dawki podawanej miejscowo ludziom, nie wykazały wpływu cyklopiroksu na rozrodczość.

Nie przeprowadzono odpowiednich badań dotyczących wpływu cyklopiroksu na przebieg ciąży u ludzi.

Badania na szczurach wykazały, że cyklopiroks przechodzi przez łożysko w niewielkich ilościach. Badanie na ciężarnych myszach, szczurach, królikach i małpach, którym podawano cyklopiroks różnymi drogami w dawkach co najmniej 10 razy większych niż dawka podawana ludziom miejscowo, nie wykazało wpływu leku na płód.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Alkohol izopropylowy Makrogol 400 Woda oczyszczona.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka z polietylenu z pompką z atomizerem w tekturowym pudełku.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań poza umieszczonymi w punkcie 4.4.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A. 51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242E Tel. +48 (71)352 95 22 Faks +48 (71) 352 76 36

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 10277

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 23.03.2004 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 30.10.2012 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

w^$0WNp

4/4

Hascofungin