+ iMeds.pl

Hascosept 1,5 mg/gUlotka Hascosept

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

HASCOSEPT

{Benzydamini hydrochloridum)

1,5 mg/g, roztwór do stosowania w jamie ustnej

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Hascosept ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę._


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Hascosept i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Hascosept

3.    Jak stosować lek Hascosept

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Hascosept

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK HASCOSEPT IW JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Hascosept zawiera substancję czynną chlorowodorek benzydaminy. Jest to substancja o działaniu przeciwzapalnym i przeciwbólowym. Stosowana miejscowo działa znieczulająco i odkażająco.

Lek Hascosept stosuje się w leczeniu objawów (ból, zaczerwienienie, obrzęk, afty) związanych ze stanem zapalnym jamy ustnej i gardła w zakażeniach bakteryjnych i wirusowych, w stanach po zabiegach operacyjnych w laryngologii i stomatologii.

2,    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU HASCOSEPT Kiedy nie stosować leku Hascosept

- jeżeli występuje nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Hascosept

Stosowanie, zwłaszcza długotrwałe, leków o działaniu miejscowym, może spowodować reakcję alergiczną. W takim przypadku lek Hascosept należy odstawić i zasięgnąć porady lekarza.

Stosowanie leku Hascosept z innymi lekami

Nie są znane oddziaływania leku Hascosept z innymi lekami.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Lek należy stosować ostrożnie w czasie ciąży i karmienia piersią

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Brak badań dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Hascosept

Lek zawiera małe ilości etanolu (alkoholu) - mniej niż 100 mg na dawkę.

Ze względu na zawartość parahydroksybenzoesanu metylu lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

3.    JAK STOSOWAĆ LEK HASCOSEPT

W razie wątpliwości związanych za stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Do stosowania w jamie ustnej.

Należy nałożyć aplikator, skierować jego wylot w stronę ogniska zapalnego w jamie ustnej i mocno nacisnąć przycisk.

Dzieci poniżej 6 lat: 1 dawka leku na 4 kg masy ciała (każda dawka zawiera 0,14 ml roztworu), od 2 do 6 razy na dobę.

Bez względu na masę ciała, jednorazowo nie należy przekraczać 4 dawek.

Dzieci od 6 do 12 lat: 4 dawki leku, od 2 do 6 razy na dobę.

Dzieci powyżej ¡2 lat i dorośli: od 4 do 8 dawek leku od 2 do 6 razy na dobę.

Nie stosować dawki większej niż zalecana.

Przed pierwszym użyciem należy kilkakrotnie nacisnąć przycisk pompki w celu uzyskania prawidłowego rozpylania.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Hascosept

Lek po zastosowaniu miejscowym praktycznie nie działa ogólnie, tak więc ryzyko przedawkowania jest minimalne.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Hascosept może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Miejscowe działania niepożądane są zazwyczaj przemijające, ustępują samoistnie i rzadko wymagają dodatkowego leczenia.

Benzydamina stosowana miejscowo wchłania się w niewielkiej ilości do krążenia, w związku z tym ogólne działania niepożądane występują bardzo rzadko.

Rozcieńczenie leku zwykle usuwa te objawy.

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów stosujących lek; częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

-    zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: uczucie pieczenia błony śluzowej jamy ustnej

-    zaburzenia żołądka i jelit: suchość w jamie ustnej, nudności oraz wymioty

-    zaburzenia układu immunologicznego: reakcje nadwrażliwości

-    zaburzenia układu nerwowego: zaburzenia czucia, drętwienie, zawroty głowy, bóle głowy

-    zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: wysypka.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wy stąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK HASCOSEPT

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Hascosept po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku. Przechowywać w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Hascosept

100 g roztworu zawiera:

substancję czynną

Benzydaminy chlorowodorek 0,15 g

substancje pomocnicze

Błękit patentowy E 131, żółcień chinolinowa E 104, aromat miętowy, glicerol, etanol 96%, sacharyna, sodu wodorowęglan, metylu parahydroksybenzoesan, polisorbat 20, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Hascosept i co zawiera opakowanie

Jedno opakowanie leku (butelka z polietylenu z atomizerem i aplikatorem doustnym) zawiera 30 g roztworu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E tel. (071)352 95 22 fax. (071) 352 76 36

Dział Informacji o Leku tel. (022) 742 00 22

Data zatwierdzenia ulotki:

3/3

Hascosept

Charakterystyka Hascosept

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

HASCOSEPT 1,5 mg/g roztwór do stosowania w jamie ustnej

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

100 g roztworu zawiera:

Benzydaminy chlorowodorek {Benzydamini hydrochloridum)    0,15 g

Substancja pomocnicza biologicznie czynna: metylu parahydroksybenzoesan Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do stosowania w jamie ustnej.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Leczenie objawów (ból, zaczerwienienie, obrzęk, afty) związanych za stanem zapalnym jamy ustnej i gardła w zakażeniach bakteryjnych i wirusowych, w stanach po zabiegach operacyjnych w laryngologii i stomatologii.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Do stosowania w jamie ustnej.

Opakowanie bez atomizera

Płukać 2 do 3 razy na dobę jamę ustnąi gardło stosując 15 ml (1 łyżka) nierozcieńczonego roztworu lub rozcieńczonego niewielką ilością wody.

Opakowanie z atomizerem i aolikatorem doustnym

Należy nałożyć aplikator, skierować jego wylot w stronę ogniska zapalnego w jamie ustnej i mocno nacisnąć przycisk.

Dzieci poniżej 6 lat: 1 dawka produktu leczniczego (każda dawka zawiera 0,14 ml roztworu) na 4 kg masy ciała, od 2 do 6 razy na dobę.

Bez względu na masę ciała, jednorazowo nie należy przekraczać 4 dawek.

Dzieci od 6 do 12 lat: 4 dawki produktu leczniczego, od 2 do 6 razy na dobę.

Dzieci powyżej 12 lat i dorośli: od 4 do 8 dawek produktu leczniczego od 2 do 6 razy na dobę.

Nie stosować dawki większej niż zalecana.

Produkt zawiera małe ilości etanolu (alkoholu) - mniej niż 100 mg na dawkę.

Przed pierwszym użyciem należy kilkakrotnie nacisnąć przycisk pompki w celu uzyskania prawidłowego rozpylania.

4.3.    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Stosowanie, zwłaszcza długotrwałe, produktów leczniczych o działaniu miejscowym, może spowodować reakcję alergiczną. W takim przypadku produkt leczniczy Hascosept należy odstawić i w razie konieczności wdrożyć odpowiednie postępowanie.

Ze względu na zawartość parahydroksybenzoesanu metylu produkt może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

4.5.    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Nie stwierdzono.

4.6.    Ciąża i laktacja

Brak jest wystarczających danych klinicznych dotyczących stosowania benzydaminy u kobiet w ciąży i karmiących piersią. Nie jest znany stopień przenikania benzydaminy do mleka kobiecego. Badania na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka i (lub) płodu, przebieg porodu lub rozwój pourodzeniowy. Należy ostrożnie stosować w okresie ciąży oraz karmienia piersią.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Brak badań dotyczących wpływu produktu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8.    Działania niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych: Bardzo często (>1/10); Często (>1/100 do <1/10); Niezbyt często (>1/1000 do <1/100); Rzadko (>1/10 000 do <1/1000); Bardzo rzadko (<1/10000), nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Układ narządów

Bardzo rzadko (<1/10000), nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Uczucie pieczenia błony śluzowej jamy ustnej

Zaburzenia żołądka i jelit

Suchość w jamie ustnej, nudności oraz wymioty

Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcje nadwrażliwości

Zaburzenia układu nerwowego

Zaburzenia czucia, drętwienie, zawroty głowy, bóle głowy

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka

Miejscowe działania niepożądane są zazwyczaj przemijające, ustępują samoistnie i rzadko wymagają dodatkowego leczenia.

Benzydamina stosowana miejscowo wchłania się w niewielkiej ilości do krążenia, w związku z tym ogólne działania niepożądane występują bardzo rzadko.

Rozcieńczenie produktu zwykle usuwa te objawy.

4.9. Przedawkowanie

Benzydamina po zastosowaniu miejscowym praktycznie nie działa ogólnie, tak więc ryzyko przedawkowania jest minimalne. Przypadkowe połknięcie małej objętości roztworu do płukania jamy ustnej Hascosept nie stanowi zagrożenia dla zdrowia. Niemniej, w razie połknięcia (np. przez dzieci) bardzo dużej ilości produktu leczniczego Hascosept mogą wystąpić: wymioty, bóle brzucha, niepokój, lęk, drgawki, ataksja, gorączka, tachykardia i ewentualne zahamowanie czynności ośrodka oddechowego.

W razie wystąpienia objawów przedawkowania zaleca się leczenie objawowe (np. wspomaganie oddychania, detoksykacja przez płukanie żołądka itp.)

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inne leki do stosowania miejscowego w jamie ustnej. KodATC: A01AD02

Chlorowodorek benzydaminy jest substancją o działaniu przeciwzapalnym i przeciwbólowym. Stosowany miejscowo działa znieczulająco i odkażająco.

Benzydamina (1-benzyl-3-(3-dimetyloamino) - propoksy-lH-indazol), należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Zastosowana na skórę i błony śluzowe wchłania się bardzo dobrze i osiąga w zmienionych chorobowo tkankach wysokie stężenie, dając pożądany efekt terapeutyczny.

Hamuje syntezę prostaglandyn i stabilizuje błony komórkowe i lizosomalne, dzięki czemu wywiera działanie przeciwzapalne, zmniejsza obrzęk i przepuszczalność naczyń, znosi ból towarzyszący reakcji zapalnej. Wykazuje ponadto działanie antyagregacyjne poprawiając warunki hemodynamiczne w obrębie zmiany zapalnej.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Dzięki wysokiej lipofilności, benzydamina wykazuje bardzo dobrą penetrację do tkanek Jednak do krążenia systemowego wchłania się w znikomym stopniu. Benzydamina jest metabolizowana głównie przez utlenienie, dealkilację i sprzęganie.

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak nieklinicznych danych istotnych dla lekarza, które nie byłyby wymienione w innych punktach Charakterystyki Produktu Leczniczego.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Błękit patentowy E 131, żółcień chinolinowa E 104, aromat miętowy, glicerol, etanol 96% (10%), sacharyna, sodu wodorowęglan, metylu parahydroksybenzoesan, polisorbat 20, woda oczyszczona.

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3.    Okres ważności

4 lata

6.4.    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

1.    Butelka ze szkła bezbarwnego zawierająca 100 g ± 2 % preparatu z korkiem uszczelniającym i zakrętką aluminiową z pierścieniem gwarancyjnym, umieszczona wraz z ulotką dla pacjenta w pudełku tekturowym.

2.    Butelka z polietylenu zawierająca 30 g ± 2 % preparatu, z atomizerem i aplikatorem doustnym, umieszczona wraz z ulotką dla pacjenta w pudełku tekturowym.

6.6.    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A. 51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

4323

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

22.07.2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

4/4

Hascosept