+ iMeds.pl

Hascovir pro 50 mg/gUlotka Hascovir pro

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

HASCOVIR pro 50 mg/g, krem

Aciclovirum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Jeśli po upływie 10 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.    Co to j est lek Hascovir pro i w j akim celu się go stosuj e

2.    Informacj e ważne przed zastosowaniem leku Hascovir pro

3.    Jak stosować lek Hascovir pro

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Hascovir pro

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Hascovir pro i w jakim celu się go stosuje

Hascovir pro, krem zawiera substancję czynną acyldowir. Po zastosowaniu na skórę acyklowir wykazuje silne działanie przeciw wirusowi opryszczki pospolitej (Herpes simplex).

Wskazania

Lek Hascovir pro stosowany jest w miejscowym leczeniu objawów opryszczki wargowej (tzw. zimna) oraz zmian opryszczkowych na twarzy, wywołanych przez wirusa opryszczki pospolitej {Herpes simplex).

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Hascovir pro

Kiedy nie stosować leku Hascovir pro

jeśli pacjent ma uczulenie na acyklowir, walacyklowir, glikol propylenowy, alkohol cetostearylowy lub któiykoiwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Hascovir pro należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Leku nie należy stosować na błonę śluzową jamy ustnej ani do oczu, gdyż może powodować podrażnienia.

Lek powinien być stosowany wyłącznie na opryszczkę umiejscowioną na wargach i twarzy.

Nie należy go stosować na błony śluzowe oraz w leczeniu opryszczki narządów płciowych. Należy zachować ostrożność, by nie dopuścić do kontaktu leku z oczami.

Jeśli wystąpiła szczególnie ciężka nawrotowa opryszczka wargowa, należy zwrócić się do lekarza.

Osoby z obniżoną odpornością nie powinny stosować leku bez porozumienia z lekarzem.

Podczas leczenia nie należy zdrapywać pęcherzyków i strupów, ani dopuszczać do ich uszkodzenia, szczególnie podczas mycia i osuszania skóry.

W celu ograniczenia niebezpieczeństwa przeniesienia zakażenia, nie należy dopuszczać do dotykania opryszczkowych zmian skórnych przez inne osoby, używać wspólnych ręczników itp.

Ha$covir pro a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie są znane interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek może być stosowany u kobiet w ciąży jedynie w przypadku, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Hascovir pro zawiera glikol propylenowy

Lek może powodować podrażnienie skóry.

Hascovir pro zawiera alkohol cetostearylowy

Lek może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry).

3. Jak stosować lek Hascovir pro

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza czy też farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek przeznaczony jest do stosowania miejscowego na skórę.

Zmiany opryszczkowe i bezpośrednie ich okolice należy smarować niewielką ilością leku 5 razy na dobę (co 4 godziny). Najlepiej rozpocząć leczenie w momencie wystąpienia pierwszych objawów zakażenia (uczucie swędzenia, pieczenia lub kłucia). Natychmiastowe zastosowanie leku w okresie nawrotu choroby może całkowicie zapobiec jej rozwojowi.

Aby zapobiec przenoszeniu zakażenia na inne miejsca na skórze, należy umyć ręce przed i po zastosowaniu leku.

Leczenie powinno trwać 5 dni. Jeżeli po tym czasie objawy nie ustąpią, leczenie można przedłużyć o kolejne 5 dni. Gdy po 10 dniach objawy chorobowe nie ustąpią, należy zgłosić się do lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często (występują u 1 do 10 osób na 100):

- łagodne wysuszenie lub złuszczenie skóry.

Niezbyt często (występują u 1 do 10 osób na 1 000):

-    przemijające uczucie pieczenia lub mrowienia;

-    swędzenie.

Rzadko (występują u 1 do 10 osób na 10 000):

-    rumień;

-    kontaktowe zapalenie skóry po zastosowaniu leku.

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 osoby na 10 000):

-    nagłe reakcje nadwrażliwości, w tym ciężkie Jak obrzęk naczynioruchowy.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi łub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać łek Hascovir pro

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać tubę szczelnie zamkniętą.

Nie przechowywać w temperaturze poniżej 15°C. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa.Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Hascovir pro

Substancją czynną leku jest acyklowir. 1 g kremu zawiera 50 mg acyklowiru.

Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: glikol propylenowy, poloksamer 407, alkohol cetostearylowy, sodu laurylosiarczan, parafina ciekła lekka, wazelina biała, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Hascovir pro i co zawiera opakowanie

Hascovir pro ma postać kremu.

Jedno opakowanie zawiera 5 g kremu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

Informacja o leku

tel. + 48 (22) 742 00 22

e-mail: informaciaoleku@hasco-lek.nl

Data ostaniej aktualizacji ulotki:

3/3

Hascovir pro

Charakterystyka Hascovir pro

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

HASCOVIR pro, 50 mg/g, krem

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 g kremu zawiera 50 mg acyklowiru (Aciclovirum).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: glikol propylenowy, alkohol cetostearylowy. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krem

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Miejscowe leczenie opryszczki wargowej (tzw. zimno) oraz zmian opryszczkowych na twarzy, wywołanych przez wirusa opryszczki pospolitej {Herpes simplex).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Zmiany opryszczkowe i bezpośrednie ich okolice smarować niewielką ilością kremu 5 razy na dobę (co 4 godziny). Leczenie najlepiej rozpocząć w momencie wystąpienia pierwszych objawów zakażenia (uczucie swędzenia, pieczenia, zaczerwienienia lub kłucia). Natychmiastowe zastosowanie produktu leczniczego w okresie nawrotu choroby może całkowicie zapobiec jej rozwojowi.

Aby zapobiec przenoszeniu zakażenia na inne miejsca na skórze, należy umyć ręce przed i po zastosowaniu produktu.

Leczenie powinno trwać 5 dni. Jeżeli po tym czasie objawy nie ustąpią, leczenie można przedłużyć o kolejne 5 dni. Jeśli po 10 dniach leczenia objawy chorobowe nie ustąpią, pacjent powinien zgłosić się do lekarza.

Sposób podawania Podanie na skórę.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną - acyklowir, walacyklowir oraz na glikol propylenowy, alkohol cetostearylowy lub na którąkolwiek inną substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nie stosować do oczu.

Nie stosować w jamie ustnej, gdyż może powodować podrażnienia.

Produkt należy stosować wyłącznie na opryszczkę umiejscowioną na wargach i twarzy. Nie stosować na błony śluzowe oraz w leczeniu opryszczki narządów płciowych. Należy zachować ostrożność, by nie dopuścić do kontaktu produktu z oczami.

Pacjenci, u których wystąpiła szczególnie ciężka nawrotowa opryszczka wargowa, powinni zwrócić się do lekarza.

Osoby zakażone opryszczką należy przestrzec przed rozprzestrzenianiem wirusa, zwłaszcza w trakcie występowania czynnych zmian skórnych.

Osoby z obniżoną odpornością nie powinny stosować leku bez porozumienia z lekarzem.

Ze względu na zawartość glikolu propylenowego, produkt może powodować podrażnienie skóry.

Ze względu na zawartość alkoholu cetostearylowego, produkt może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry).

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie są znane.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Ze względu na brak odpowiednich badań na ludziach, lek może być stosowany u kobiet w ciąży jedynie w przypadku, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Karmienie piersią

Acyklowir przenika do mleka po podaniu w postaci o działaniu ogólnoustrojowym.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn Hascovir pro nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych określono zgodnie z konwencją MedDRA: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1000) i bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Często: łagodne wysuszenie lub złuszczenie skóry

Niezbyt często: przemijające uczucie pieczenia lub mrowienia, swędzenie

Rzadko: rumień, kontaktowe zapalenie skóry

Zaburzenia układu immunologicznego:

Bardzo rzadko: nagłe reakcje nadwrażliwości, w tym obrzęk naczynioruchowy Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl. gov.pl

Nie są znane objawy przedawkowania podczas stosowania tej postaci leku.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa terapeutyczna: leki przeciwwirusowe do stosowania miejscowego.

Kod ATC: D06BB03

Acyklowir jest lekiem przeciwwirusowym, analogiem nukleozydu guanozyny o silnym działaniu na wirusa Herpes simplex (HSV) typu 1 i 2 in vitro oraz wirusa półpaśca. Toksyczność acyklowiru wobec komórek ssaków jest mała.

Po wniknięciu do komórek zakażonych wirusem opryszczki, acyklowir ulega fosforylacji do postaci czynnej - trifosforanu acyklowiru. Pierwszy etap tego procesu jest zależny od obecności kinazy tymidyny indukowanej przez HSV.

Powinowactwo acyklowiru do kinazy tymidyny wytwarzanej przez prawidłowe komórki jest około 200 razy mniejsze niż do kinazy tymidyny indukowanej przez wirusa opryszczki pospolitej {Herpes simplex - HSV). To selektywne powinowactwo skutkuje aktywacją i gromadzeniem acyklowiru w komórkach zakażonych wirusem. Trifosforan acyklowiru działa jako substrat i selektywny inhibitor wirusowej polimerazy DNA, nie działając na polimerazę komórek prawidłowych. Przyłączając się do polimerazy DNA wirusa HSV konkurencyjnie z guanozyną, wbudowuje się do wirusowego DNA, zapobiegając tym samym dalszemu wydłużaniu łańcucha.

5.2    Właściwości farmako kinetyczne

Po zastosowaniu miejscowo na skórę, w warstwie podstawowej naskórka (będącej miejscem infekcji wirusa Herpes) stwierdza się obecność acyklowiru w stężeniu odpowiadającym 30-50% stężenia obserwowanego po podaniu doustnym (dla orientacji: po podaniu doustnym w dawce 200 mg co 4 godziny, acyklowir osiąga w fazie stacjonarnej średnie stężenie maksymalne 0,4-0,7 pg/ml).

5.3    Przed kliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie przeprowadzono nieklinicznych badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu Hascovir pro, krem.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Glikol propylenowy Poloksamer 407 Alkohol cetostearylowy Sodu laurylosiarczan Parafina ciekła lekka Wazelina biała Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać tubę szczelnie zamkniętą.

Nie przechowywać w temperaturze poniżej 15°C. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tuba aluminiowa z kaniulą PE i zakrętką PE w tekturowym pudełku.

1 tuba po 5 g.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK ”S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E Teł. +48 (71)352 95 22 Faks +48 (71)352 76 36

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 8692

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 27 marca 2001 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

4/4

Hascovir pro