Imeds.pl

Heminevrin 300 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Heminewin® 300 mg

Clomethiazoli edisylas 300 mg, kapsułki

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im

zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Heminevrin i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zażyciem leku Heminevrin

3.    Jak zażywać lek Heminevrin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Heminevrin

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK HEMINEVRIN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Klometiazol, substancja czynna leku Heminevrin, jest krótko działającym lekiem nasennym i uspokajającym, wykazującym również działanie spazmolityczne (rozkurczające mięśnie gładkie).

Stosowany jest w leczeniu:

•    delirium tremens (majaczenia alkoholowego),

•    ostrych stanów abstynencji poalkoholowej,

•    stanów niepokoju, pobudzenia i stanów splątania u pacjentów w podeszłym wieku,

•    zaburzeń snu u pacjentów w podeszłym wieku.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZAŻYCIEM LEKU HEMINEVRIN Kiedy nie stosować leku Heminevrin

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na klometiazol lub którykolwiek z pozostałych składników leku Heminevrin.

-    jeśli u pacjenta występują ostre zaburzenia oddychania (ostra niewydolność oddechowa).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Heminevrin

-    u pacjentów z przewlekłą niewydolnością oddechową,

-    u pacjentów z zespołem bezdechu sennego,

-    jednocześnie z lekami działającymi hamująco na ośrodkowy układ nerwowy, w tym benzodiazepinami,

-    u pacjentów ze znacznym uszkodzeniem wątroby i zmniejszeniem czynności wątroby, ponieważ działanie

uspokajające może maskować początek śpiączki wątrobowej,

-    u pacjentów w podeszłym wieku,

-    u pacjentów z przewlekłymi zaburzeniami czynności nerek,

-    u pacjentów z tendencją do uzależnień, gdyż klometiazol może powodować uzależnienie (dlatego należy go stosować krótkotrwale).

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeżeli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Stosowanie leku Heminevrin u dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Heminevrin u dzieci.

Stosowanie leku Heminevrin u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby

Należy zachować ostrożność, stosując lek Heminevrin u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby.

Stosowanie leku Heminevrin u pacjentów w podeszłym wieku

Należy zachować ostrożność, stosując lek Heminevrin u pacjentów w podeszłym wieku.

Stosowanie leku Heminevrin z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Cymetydyna (lek stosowany w chorobie wrzodowej żołądka) może hamować metabolizm klometiazolu. Jednoczesne stosowanie tych leków może nasilać działanie leku Heminevrin.

Jednoczesne stosowanie klometiazolu i chlorzoksazonu (leku zwiotczającego mięśnie) powoduje wolniejsze wydalanie chlorzoksazonu.

Jednoczesne stosowanie klometiazolu i karbamazepiny (stosowanych np. w leczeniu padaczki) powoduje szybsze wydalanie klometiazolu, dlatego podczas jednoczesnego stosowania tych leków może być konieczne zwiększenie dawki klometiazolu.

Należy unikać jednoczesnego stosowania klometiazolu i propranololu (stosowanego w leczeniu nadciśnienia tętniczego i dławicy piersiowej), ponieważ może wystąpić znaczne zwolnienie czynności serca.

Stosowanie leku Heminevrin z jedzeniem i piciem

Podczas zażywania leku Heminevrin nie wolno pić alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią

Klometiazol można stosować w ciąży tylko wtedy, gdy spodziewane korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu.

Przed zastosowaniem leku Heminevrin należy poradzić się lekarza.

Klometiazol przenika do mleka kobiet karmiących piersią, Nie ustalono wpływu leków uspokajających/ nasennych, leków przeciwdrgawkowych podawanych nawet w małych dawkach na mózg karmionego piersią dziecka. Klometiazol można stosować u kobiet karmiących piersią tylko wtedy, gdy spodziewane korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla dziecka.

Przed zastosowaniem leku Heminevrin należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Klometiazol, tak jak wszystkie leki działające hamująco na ośrodkowy układ nerwowy, zaburza sprawność psychoruchową. Należy unikać prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu podczas stosowania leku Heminevrin.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Heminevrin

Lek zawiera cukier - sorbitol. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK ZAZYWAC LEK HEMINEVRIN

Lek Heminevrin należy zawsze zażywać zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Kapsułki należy połykać w całości.

Leczenie stanów niepokoju, pobudzenia i stanów splątania u pacjentów w podeszłym wieku

1 kapsułka trzy razy na dobę.

Leczenie zaburzeń snu u pacjentów w podeszłym wieku

Początkowa dawka wynosi 2 kapsułki przed snem. Dawka powinna być zmniejszona, jeśli wystąpi wczesnoporanna senność.

Dorośli

Ostre stany abstynencji poalkoholowej.

Klometiazol nie leczy alkoholizmu. Pacjenci z objawami abstynencji poalkoholowej powinni być leczeni w szpitalu lub wyjątkowo, ambulatoryjnie w specjalnym oddziale, gdzie personel medyczny będzie kontrolował dobową dawkę klometiazolu. Dawkowanie powinno być ustalone indywidualnie, zależnie od stopnia nasilenia objawów i stanu pacjenta. Podczas leczenia pacjent powinien być uspokojony, ale przytomny. Należy szczególnie uważnie obserwować pacjentów, którzy wymagali głębokiego uspokojenia. Ze względu na ryzyko zwiększonego wydzielania śluzu w jamie nosowo-gardłowej i oskrzelach nie należy układać pacjenta w pozycji leżącej na plecach.

Zaleca się następujący schemat dawkowania: Dawka początkowa wynosi od 2 do 4 kapsułek, jeśli jest to konieczne dawkę można powtórzyć po kilku godzinach.

Doba 1.: (pierwsze 24 godziny): od 9 do 12 kapsułek w 3 lub 4 dawkach podzielonych.

Doba 2.: od 6 do 8 kapsułek w 3 lub 4 dawkach podzielonych.

Doba 3.: od 4 do 6 kapsułek w 3 lub 4 dawkach podzielonych.

Doby od 4. do 6.: stopniowe zmniejszanie dawkowania aż do dawki podtrzymującej.

Nie zaleca się stosowania leku dłużej niż 10 dni.

Leczenie delirium tremens.

W większości przypadków leczenie doustne umożliwia osiągnięcie oczekiwanego skutku klinicznego.

Dawka początkowa wynosi od 2 do 4 kapsułek. Jeśli uspokojenie nie zostanie osiągnięte w ciągu 1-2 godzin, można podać ponownie 1 lub 2 kapsułki. Następne dawki leku można podawać, aż do zaśnięcia pacjenta. W trakcie początkowego opanowywania objawów nie należy przyjmować więcej niż 8 kapsułek w ciągu pierwszych dwóch godzin. Należy szczególnie uważnie obserwować pacjentów, którzy wymagali głębokiego uspokojenia. Ze względu na ryzyko zwiększonego wydzielania śluzu w jamie nosowo-gardłowej i oskrzelach nie należy układać pacjenta w pozycji leżącej na plecach. Po opanowaniu objawów lek należy podawać zgodnie z dawkowaniem zalecanym w leczeniu stanów abstynencji poalkoholowej.

Dawkę należy zmniejszać stopniowo, a stosowanie leku zakończyć w ciągu 10 dni od rozpoczęcia leczenia.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Heminevrin

W razie zażycia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza. Charakterystyczne objawy przedawkowania klometiazolu to: wzmożone wydzielanie, szczególnie śliny, i zwężenie źrenic. Mogą wystąpić także inne objawy: pobudzenie ze splątaniem (dezorientacją), majaczeniem i omamami, utrata odruchów, utrata przytomności, do wystąpienia głębokiej śpiączki, niewydolność oddechowa, zatrzymanie oddechu, obrzęk płuc, rozszerzenie naczyń krwionośnych, hipowolemia (zmniejszenie objętości krwi krążącej) i zmniejszenie ciśnienia w wyniku niewydolności serca, możliwy wstrząs, skąpomocz, bezmocz, obniżenie temperatury ciała, wysypka pęcherzowa. Alkohol w znacznie zwiększa toksyczność klometiazolu.

Pominięcie zażycia leku Heminevrin

Jeżeli zostanie pominięta jedna dawka leku, należy zażyć następną dawkę zgodnie z wcześniej ustalonym dawkowaniem.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Heminevrin

Po długotrwałym stosowaniu dużych dawek leku Heminevrin opisywano objawy odstawienia, takie jak drgawki, drżenia i psychozy.

Nagłe przerwanie długotrwałego stosowania leków nasennych może niekiedy prowadzić do zaburzeń snu trwających kilka nocy.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Heminevrin może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane występujące często (u mniej niż u 1 na 10 leczonych pacjentów)

Zaburzenia ogólne: podrażnienie błony śluzowej nosa i spojówek.

W trakcie leczenia zmniejsza się nasilenie tych objawów lub ustępują one całkowicie.

Działania niepożądane występujące niezbyt często (u mniej niż u 1 na 100 leczonych pacjentów)

Zaburzenia ogólne: bóle głowy.

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe: niestrawność, nudności, biegunka.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: świąd, wysypka, pokrzywka.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: przemijające zwiększenie aktywności aminotransferaz (enzymów wątrobowych).

Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia: wzmożone wydzielanie śluzu w jamie nosowo-gardłowej i oskrzelach.

Działania niepożądane występujące rzadko (u mniej niż u 1 na 1000 leczonych pacjentów) Zaburzenia ogólne: wstrząs anafilaktyczny, reakcje nadwrażliwości.

Zaburzenia serca: niedociśnienie tętnicze.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: wysypka pęcherzowa.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: żółtaczka, zastoinowe zapalenie wątroby.

Zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku lub pacjentów stosujących duże dawki leku może wystąpić silniejsze działanie uspokajające niż zamierzone. U pacjentów w podeszłym wieku bardzo rzadko mogą wystąpić reakcje paradoksalne w postaci pobudzenia lub splątania.

W wielu przypadkach, szczególnie podczas leczenia pacjentów w podeszłym wieku z demencją lub pacjentów z objawami abstynencji poalkoholowej, różnicowanie działań niepożądanych i objawów choroby podstawowej może być trudne.

W razie wystąpienia wymienionych działań niepożądanych należy tak szybko, jak to możliwe, skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego szpitala.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK HEMINEVRIN

Przechowywać w temperaturze do 30°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Heminevrin po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po skrócie EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Heminevrin

-    Substancją czynną leku jest etanodisulfonian klometiazolu.

-    Inne składniki leku to Miglyol 812 (olej kokosowy frakcjonowany), żelatyna, glicerol 85 %, Karion 83 70 % (sorbitol), tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek brązowy (E 172).

Jak wygląda lek Heminevrin i co zawiera opakowanie

Lek Heminevrin ma postać szarobrązowych, elastycznych kapsułek żelatynowych.

Butelka z oranżowego szkła, zawierająca 20 lub 100 kapsułek, w tekturowym pudełku.

CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH BahnhofstraGe 1a D-17498 Mesekenhagen Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH Mesekenhagen, Niemcy www.cheplapharm.com

Data zatwierdzenia ulotki:

Strona 6 z 6