+ iMeds.pl

Hemosol bo -Ulotka Hemosol bo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFROMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

HEMOSOL BO

Roztwór do hemofiltracji i hemodializy

Sodu chlorek/ wapnia chlorek dwuwodny/ magnezu chlorek sześciowodny/ kwas mlekowy/

sodu wodorowęglan.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Hemosol BO i w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się Hemosolu BO

3.    Jak stosować Hemosol BO

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Hemosol BO

6.    Inne informacje

1.    Co to jest Hemosol BO i w jakim celu się go stosuje

Hemosol BO stosowany jest w szpitalach na oddziałach intensywnej terapii, aby poprawić nierównowagę chemiczną krwi, powstałą na skutek niewydolności nerek. Leczenie ma na celu, usunięcie z krwi nagromadzonych produktów odpadowych, u osób których nerki nie działają prawidłowo.

Roztwór Hemosol BO stosowany jest w następujących rodzajach leczenia:

-    hemofiltracja,

-    hemodiafiltracja oraz

-    hemodializa.

2.    Zanim zastosuje się Hemosol BO Kiedy nie stosować roztworu Hemosol BO

Brak objawów klinicznych lub stanów, w których nie można stosować roztworu Hemosol BO.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Hemosol BO

Ponieważ Hemosol BO nie zawiera potasu, należy zwrócić szczególna uwagę na stężenie potasu we krwi pacjenta. Jeśli u pacjenta stwierdzono niskie stężenie potasu, może być konieczne jego uzupełnienie.

Przed leczeniem oraz w trakcie leczenia badana będzie krew, tj .kontrolowana będzie równowaga kwasowo-zasadowa i stężenia soli (elektrolitów).

Stosowanie Heomosolu BO z innymi lekami

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych obecnie lub ostatnio lekach, także o tych sprzedawanych bez recepty. Należy to zrobić, ponieważ stężenie innych przyjmowanych leków może zostać obniżone podczas leczenia roztworem Hemosol BO. Lekarz zdecyduje, czy należy wprowadzić jakiekolwiek zmiany w stosowaniu innych zażywanych leków.

W szczególności należy poinformować o przyjmowaniu:

-    glikozydów nasercowych (stosowane w leczenia chorób serca), gdyż zwiększają ryzyko nieregularnego lub szybkiego rytmu serca, jeśli stężenie potasu we krwi jest niskie (hipokaliemia)

-    witaminy D i leków zawierających wapń, ze względu na możliwość wzrostu ryzyka wystąpienia wysokiego stężenia wapnia we krwi (hiperkalcemia).

-    wodorowęglanu sodu, ponieważ może to podwyższyć ryzyko zwiększenia ilości wodorowęglanu we krwi (zasadowica metaboliczna).

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy zawsze poinformować lekarza o ciąży lub planowaniu ciąży. Brak danych na temat bezpieczeństwa stosowania leku w ciąży oraz u kobiet karmiących piersią. Lekarz prowadzący podejmie decyzję, czy pacjentka może otrzymać Hemosol BO w czasie ciąży lub karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Hemosol BO nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługę maszyn.

3.    Jak stosować Hemosol BO

Hemosol BO jest produktem do stosowania w szpitalach i podawania jedynie przez personel medyczny. Objętość roztworu Phoxilium i tym samym dawka zależy od stanu pacjenta. Objętość dawki określi lekarz odpowiedzialny za leczenie.

Lek Hemosol BO może być podawany bezpośrednio do krwioobiegu (dożylnie) lub za pośrednictwem hemodializy, kiedy roztwór przepływa po jednej stronie błony do dializy, natomiast krew po drugiej stronie.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki Hemosolu BO

Lek Hemosol BO jest przeznaczony do użycia szpitalnego i podawania wyłącznie przez lekarzy w sytuacji starannego monitorowania bilansu płynów i biochemii krwi.

Dlatego jest mało prawdopodobne przyjęcie większej niż zalecana dawki Hemosolu BO.

W przypadku wystąpienia (mało prawdopodobnego) przedawkowania lekarz prowadzący podejmie wszelkie niezbędne działania korekcyjne i dostosuje dawkę.

Przedawkowanie może prowadzić do przeładowania płynami u pacjentów z niewydolnością nerek i może prowadzić do poważnych skutków, takich jak zastoinowa niewydolność serca i zaburzenia biochemii krwi.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Hemosol BO może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Istnieją także pewne działania niepożądane, które mogą być powodowane przez procesy hemodiafiltracji i hemodializy, takie jak:

-    nudności, wymioty, kurcze mięśni i niskie ciśnienie krwi (hipotensja)

-    zmiany zawartości soli mineralnych we krwi (zaburzenia elektrolitowe)

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5.    Jak przechowywać Hemosol BO

Nie należy przechowywać w temperaturze poniżej 4°C.

Nie stosować Hemosolu BO po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i opakowani u. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

6. Inne informacje Skład

Substancje czynne:

Przed zmieszaniem:

1000 ml roztworu znajdującego się w małej komorze (A) zawiera:

Wapnia chlorek dwuwodny    5,145 g

Magnezu chlorek sześciowodny    2,033 g

Kwas mlekowy    5,4 g

1000 ml roztworu znajdującego się w dużej komorze (B) zawiera:

Sodu wodorowęglan    3,09 g

Sodu chlorek    6,45 g

Po zmieszaniu:

Skład roztworu (5000 ml) otrzymanego po zmieszaniu zawartości komory A (250 ml) oraz komory B (4750ml) jest następujący:

mmol/1


Osmolamość teoretyczna: 287 mOsm/1

Inne składniki leku to dwutlenek węgla oraz woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda Hemosol BO i co zawiera opakowanie

Hemosol BO jest roztworem do hemodializy i hemodiafiltracji pakowany w dwukomorowe worki.. Końcowy, odtworzony roztwór otrzymuje się po rozerwaniu spawu i zmieszaniu obydwu roztworów. Odtworzony roztwór jest przezroczysty i bezbarwny. Każdy worek (A+B) zawiera 5000 ml roztworu do hemofiltracji i hemodializy. Każdy worek jest umieszczony w przezroczystym opakowaniu zewnętrznym.

W każdym opakowaniu znajdują się dwa worki i ulotka informacyjna.

Podmiot odpowiedzialny

Gambro Lundia AB,

Box 10101,

SE-220 10 Lund, Szwecja Wytwórca

Gambro Dasco S.p.A. Sondalo Plant, Via Stel vio 94, IT-23035 SONDALO (SO), Wiochy Data zatwierdzenia ulotki:

......................................................................................................o u"

Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla personelu medyczp^gg^hf^rącowników służby zdrowia:

Hemosol BO roztwór do hemofiltracji i hemodializy

Wykazano chemiczną i fizyczną stabilność odtworzonego roztworu w ciągu 24 godzin, w temperaturze 22°C. Jeśli roztwór nie zostanie zużyty od razu, za czas i warunki przechowywania przed użyciem odpowiada użytkownik i normalnie czas ten nie powinien przekraczać 24 godzin, łącznie z czasem zabiegu.

Należy postępować zgodnie z instrukcją użycia/obsługi.

Roztwór A musi zostać wymieszany z roztworem B przed użyciem w celu otrzymania roztworu końcowego nadającego się do hemodiafiltracji lub ciągłej hemodializy.

Jeżeli konieczne jest ogrzewanie roztworu do temperatury ciała (37°C), proces należy starannie nadzorować i sprawdzać, czy roztwór jest przezroczysty i czy nie zawiera cząstek.

Dodatkowa substytucja węglanu sodu może zwiększyć ryzyko wystąpienia zasadowicy metabolicznej.

Przed rozpoczęciem terapii oraz w trakcie jej trwania należy ściśle kontrolować stan hemodynamiczny, równowagę płynów, elektrolitów oraz równowagę kwasowo-zasadową. Ponieważ Hemosol BO nie zawiera potasu, należy zwrócić szczególną uwagę na stężenie potasu. Uzupełnienie fosforanów i potasu może być konieczne.

Objętość zastosowanego Hemosolu BO zależy od stanu klinicznego pacjenta oraz docelowej równowagi płynów. Ciągła hemofiltracja usuwa nadmiar płynów i elektrolitów.

W przypadku zaburzenia równowagi płynowej należy starannie kontrolować stan kliniczny, a równowagę płynową należy przywrócić:

W przypadku hiperwolemii należy zwiększyć ultrafiltrację i zmniejszyć wielkość przepływu roztworu do hemofiltracji.

W przypadkach ciężkiego odwodnienia zachodzi konieczność zaprzestania ultrafiltracji i odpowiedniego przyspieszenia dopływu roztworu do hemofiltracji.

Jeśli pacjent cierpi na niewydolność nerek, w wyniku przedawkowania mogą wystąpić poważne następstwa, takie jak zastoinowa niewydolność krążenia, zaburzenia gospodarki elektrolitowej łub kwasowo-zasadowej.

Użycie zanieczyszczonych roztworów do hemofiltracji i hemodializy może spowodować posocznicę i wstrząs.

Sposób podawania:

Nie należy stosować aparatu do hemodializy. Należy używać wyłącznie aparatów do ciągłego leczenia nerkozastępczego.

Roztwór pakowany jest w dwukomorowe worki.

Podczas podawania leku pacjentowi należy stosować technikę aseptyczną.

Używać wyłącznie wtedy, gdy roztwór jest przezroczysty, a zewnętrzne opakowanie nieuszkodzone. Wszystkie spawy muszą być nienaruszone. W przypadku zauważenia przecieku roztwór należy niezwłocznie wyrzucić, ponieważ nie można zagwarantować jałowości.

Duża komora B wyposażona jest w port do wstrzyknięć, umożliwiający po odtworzeniu dodanie do roztworu innych koniecznych leków.

O.O'


p°Y>^V3p5    ,

Przed dodaniem leku, należy ocenić czy jest rozpuszczalny i Hemosolu BO (pH gotowego do użycia roztworu wynosi 7,0 do 8,5).


Lekarz odpowiada za ocenę zgodności dodatkowego leku z Hemosolem BO, sprawdzając czy kolor roztworu, uległ zmianie i/lub czy wystąpiło wytrącenie się cząstek, nierozpuszczalnych kompleksów lub kryształów, po dodaniu leku. Należy zapoznać się z Instrukcją Użycia leku, który ma zostać dodany.

z pH

Lek może zostać dodany do roztworu jedynie na odpowiedzialność lekarza, który powinien postępować zgodnie z poniższymi zaleceniami:

Należy usunąć płyn z portu do podawania leków, przytrzymać worek “do góry nogami”, podać lek do portu i całkowicie wymieszać. Należy natychmiast rozpocząć podawanie roztworu.

I    Bezpośrednio przed użyciem należy zdjąć z worka opakowanie zewnętrzne.. Uchwycić małą komorę dłońmi i ścisnąć do momentu powstania w otworu w rozrywalnym zgi'zewie.oddzielającym obydwie komory.

II    Obydwiema dłońmi nacisnąć dużą komorę do momentu całkowitego otwarcia rozrywalnego zgrzewu między obydwoma komorami.

III    Całkowicie wymieszać roztwór, wstrząsając delikatnie workiem. Roztwór jest gotowy do użycia i worek można zawiesić na stojaku

IV    Linie dializatu lub substytutu mogą być podłączone zarówno do jednego jak i drugiego z dwóch portów dostępu.

IVa Jeśli używane jest przyłącze typu luer należy w aseptycznych warunkach zdjąć zatyczkę i połączyć końcówkę wylotową (obejmowaną) typu męski luer lock, znajdującą się na linii dializatu lub substytutu, z końcówką wlotową (obejmującą) typu żeński luer na worku; zacisnąć. Chwytrając kciukiem i palcami, przełamać kolorową przełamywalną zatyczkę u jego podstawy, i poruszać nią do tyłu i przodu. Nie używać narzędzi. Sprawdzić, czy zatyczka jest całkowicie rozdzielona i czy płyn przepływa swobodnie. W czasie leczenia łamliwa zatyczka pozostanie w porcie typu typu luer.

IVb Jeśli używany jest port do wstrzykiwań, należy najpierw usunąć zatyczkę poprzez jej odłamanie. Następnie przebić ostrą końcówką gumową przegrodę. Sprawdzić, czy płyn przepływa swobodnie.

Gotowy do użycia roztwór należy zastosować natychmiast po usunięciu opakowania zewnętrznego i po połączeniu roztworu A z roztworem B. Jeśli gotowy do użycia roztwór nie zostanie natychmiast zastosowany, powinien zostać zużyty w ciągu 24 godzin, włączając czas leczenia.

Gotowy do użycia roztwór przeznaczony jest do jednorazowego użytku. Należy wyrzucić niewykorzystany roztwór natychmiast po zastosowaniu.

Hemosol BO -PIL Polyolefin- PL- 2009.11 5

Hemosol BO

Charakterystyka Hemosol bo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Hemosol BO, roztwór do hemofiltracji i hemodializy.

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Produkt Hemosol BO składa się z dwukomorowego worka z polichlorku winylu lub poliolefin, zawierającego roztwór elektrolitów w malej komorze (A) oraz roztwór buforujący w dużej komorze (B).

PRZED ZMIESZANIEM

1 000 ml roztworu elektrolitów (mała komora A) zawiera:

substancje czynne:

Wapnia chlorek dwuwodny

5,145 g

Magnezu chlorek sześciowodny

2,033 g

Kwas mlekowy

5,4 g

1 000 ml roztworu buforującego (duża komora B) zawiera:

substancje czynne:

Sodu wodorowęglan

3,09 g

Sodu chlorek

6,45 g

Pełen wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

PO ZMIESZANIU

W wyniku zmieszania zawartości małej i dużej komory uzyskuje się jeden gotowy do użycia roztwór o następującym składzie jonowym:

w mmol/1

w mEq/l

Wapń

Ca55

1,75

3,50

Magnez

Mg2+

0,5

1,0

Sód

Na+

140

140

Chlorki

cr

109,5

109,5

Mleczany

3

3

Wodorowęglany

HC03

32

32

Osmolamość teoretyczna:    287 mOsm/I

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do hemofiltracji i hemodializy. Odtworzony roztwór przezroczysty i bezbarwny.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Jako płyn substytucyjny w ciągłej hemofiltracji i hemodiafiltracji oraz jako roztwór dializacyjny w ciągłej hemodializie w leczeniu ostrej niewydolności nerek.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie:

Objętość płynu substytucyjnego stosowanego u pacjentów będzie zależała od intensywności prowadzonego leczenia oraz od ilości roztworu, która musi zostać podana w celu uzyskania zrównoważonego bilansu płynów. Wybór odpowiedniej objętości płynu substytucyjnego należy zatem do lekarza odpowiedzialnego za leczenie.

Powszechnie stosowana prędkość wlewu płynu substytucyjnego w hemofiltracji i hemodiafiltracji wynosi:

Dorośli:    500 -1500 ml/godzinę

Dzieci:    15 - 20 ml/kg mc./godzinę

Powszechnie stosowana prędkość wlewu roztworu dializacyjnego (dializatu) w hemodializie ciągłej wynosi:

Dorośli:    500 - 2000 ml/godzinę

Dzieci:    15 - 20 ml/kg mc./godzinę

Sposób podawania:

W przypadku, gdy Hemosol BO stosowany jest jako płyn substytucyjny, może być podawany do krążenia pózaustrojowego przed (predylucja) lub za hemofiltrem (postdylucja).

4.3    Przeciwwskazania

Brak bezwzględnych przeciwwskazań dotyczących stosowania produktu Hemosol BO.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Specjalne ostrzeżenia:

Płyn substytucyjny Hemosol BO nie zawiera składzie potasu.

Przed zmieszaniem należy sprawdzić, czy roztwory w obu komorach są przezroczyste, a opakowanie jest nienaruszone. Należy dokładnie przestrzegać instrukcji dotyczących stosowania.

W celu uzyskania gotowego do użycia roztworu do hemofiltracji / hemodiafiltracji/ hemodializy ciągłej przed zastosowaniem należy zmieszać roztwór elektrolitów z roztworem buforującym.

Nie należy podawać roztworu, jeśli nie jest przezroczysty. Podłączenie i odłączenie linii musi odbywać się w warunkach jałowych.

W przypadku stosowania aparatów, należy używać wyłącznie aparatów do ciągłego leczenia nerkozastępczego. Nie należy stosować aparatów do hemodializy.

Środki ostrożności dotyczące stosowania:

Ogrzewanie płynu substytucyjnego do temperatury ciała (37°C) musi być starannig^oft^bfiiwane.

Przed rozpoczęciem oraz w trakcie leczenia, podczas trwania, procedury należy dokładnie monitorować stan hemodynamiczny, bilans płynów, parametry równowagi elektrolitowej i kwasowo-zasadowej. Należy zwrócić szczególną uwagę na stężenie potasu w surowicy krwi. Konieczne może być leczenie substytucyjne fosforanami oraz suplementacja potasu .

Zastosowanie zanieczyszczonego roztworu do hemofiltracji może spowodować posocznicę, wstrząs oraz zgon pacjenta.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

W czasie leczenia może zmniejszyć się stężenie we krwi tych produktów leczniczych, które ulegają filtracji lub dializie. Jeśli to konieczne, należy podjąć odpowiednie leczenie korygujące.

Interakcji z innymi produktami leczniczymi, spowodowanych zaburzeniami równowagi elektrolitowej i kwasowo-zasadowej można uniknąć poprzez poprawne dawkowanie roztworu do hemofiltracji lub hemodializy i staranne monitorowanie.

Jednakże, prawdopodobne są następujące interakcje:

•    ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca jest zwiększone w przypadku hipokaliemii u pacjentów przyjmujących glikozydy nasercowe;

•    stosowanie witaminy D oraz leków zawierających wapń, np, węglanu wapnia jako substancji wiążącej fosforany, może zwiększyć ryzyko wystąpienia hiperkalcemii;

•    dodatkowa substytucja wodorowęglanu sodu może zwiększyć ryzyko wystąpienia zasadowicy metabolicznej.

4.6    Ciąża i laktacja

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania produktu Hemosol BO w czasie ciąży lub laktacji. Przed zastosowaniem produktu Hemosol BO u kobiet w ciąży lub karmiących piersią lekarz powinien ocenić korzyści i ryzyko związane z jego stosowaniem.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Hemosol BO nie wpływa na sprawność psychofizyczną oraz nie upośledza zdolności prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi maszyn będących w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

Możliwe działania niepożądane związane z dializoterapią to nudności, wymioty, kurcze mięśni, niedoci śnienie.

Mogą wystąpić zaburzenia gospodarki elektrolitowej. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku pacjentów z hipokaliemią, ponieważ roztwór nie zawiera potasu (patrz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania).

4.9    Przedawkowanie

Nie powinno dojść do przedawkowania płynu substytucyjnego Hemosol BO, jeśli procedura jest przeprowadzona prawidłowo, a bilans płynów oraz parametry równowagi elektrolitowej i kwasowo-zasadowej są starannie monitorowane.

Jednakże, w przypadku pacjentów z niewydolnością nerek przedawkowanie może prowadzić do hiperwolemii.

Ciągle stosowanie hemofiltracji usuwa nadmiar płynu i elektrolitów. W przypadku hiperwolemii, należy zwiększyć ul trafi ltrację i zmniejszyć szybkość podawania roztworu do hemofiltracji.

W przypadku ciężkiego odwodnienia konieczne jest przerwanie ultrafiltracji i odpowiednie zwiększenie wlewu roztworu do hemofiltracji.

Przedawkowanie może prowadzić do poważnych następstw, takich jak zastoinowa niewydolność krążenia, zaburzenia gospodarki elektrolitowej lub kwasowo-zasadowej.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: roztwory do hemofiltracji:

Kod ATC: B05ZB.

Hemosol BO jest farmakologicznie nieczynny. Jony sodu, wapnia, magnezu oraz chlorki mają stężenia podobne do wartości fizjologicznych w osoczu krwi.

Roztwór stosowany jest w celu uzupełnienia wody i elektrolitów usuniętych podczas hemofiltracji lub służy jako odpowiednie środowisko wymiany w czasie przeprowadzania hemodiafiłtracji lub ciągłej hemodializy.

Jako bufor alkalizujący użyty został wodorowęglan.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Nie dotyczy. Składniki czynne są farmakologicznie nieaktywne i mają stężenia podobne do wartości fizjologicznych w osoczu krwi.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie dotyczy. Składniki czynne są farmakologicznie nieaktywne i mają stężenia podobne do wartości fizjologicznych w osoczu krwi.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

W małej komorze A :    Woda do wstrzykiwań

W dużej komorze B :    Woda do wstrzykiwań, dwutlenek węgla

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, produktu nie wolno mieszać z innymi lekami.

Lekarz jest odpowiedzialny za ocenę niezgodności farmaceutycznych dodawanego leku z roztworem Hemosol BO poprzez sprawdzenie, czy nie występują zmiany barwy i (lub) osad, pojawienie się nierozpuszczalnych kompleksów lub kryształów. Należy zapoznać się z instrukcją stosowania leku, który ma zostać dodany.

Przed dodaniem leku należy sprawdzić, czy jest on rozpuszczalny i stabilny w wodzie o pH równym pH produktu Hemosol BO (pH odtworzonego roztworu wynosi 7,0 do 8,5).

Dodatkowy lek należy dodawać do odtworzonego roztworu, i roztwór zastosować natychmiast.

6.3    Okres ważności

1 rok w przypadku przechowywania produktu w oryginalnym opakowaniu.

Wykazano, że gotowy do użycia roztwór wykazuje trwałość chemiczną i fizyczną przez 24 godziny w temperaturze 22°C. Z mikrobiologicznego punktu widzenia, gotowy do użycia roztwór, otwarty (tj. podłączony do linii) i zawierający wodorowęglan, należy zastosować natychmiast,. Osoba stosująca roztwór ponosi odpowiedzialność za inne warunki i czas przechowywania gotowego do użycia roztworu, przed jego podaniem, a prawidłowo czas ten nie powinien być dłuższy niŻc24-zSOdzinv, włączając czas leczenia.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Nie przechowywać w temperaturze poniżej +4°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Opakowanie wykonane z polichlorku winylu (PCW) lub poliolefin (laminaty wielowarstwowe z polipropylenową warstwą wewnętrzną) jest dwukomorowym workiem (250 ml + 4750 ml). Komory oddzielone są zgrzewem lub kruchą zatyczką.

Duża komora B (4750 ml) jest zaopatrzona w port do wstrzykiwań umożliwiający dodanie leków po odtworzeniu roztworu, a także w przyłącze typu luer służące do połączenia worka z odpowiednią linią substytutu/ dializatu.

Worek jest opakowany w przezroczyste opakowanie zewnętrzne wykonane z wielowarstwowych kopolimerów.

Każde tekturowe pudełko zawiera 2 worki.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Przed zastosowaniem u pacjenta, roztwór elektrolitów należy dodać do roztworu buforującego po złamaniu kruchej zatyczki lub rozerwaniu spawu.

Ulotka informacyjna dla pacjenta zawierająca szczegółową instrukcję dotyczącą stosowania preparatu znajduje się w pudełku.

W czasie stosowania preparatu u pacjenta należy zachować warunki jałowe:

Jeżeli dwie komory worka oddzielone są kruchą zatyczką należy postępować zgodnie z następującymi instrukcjami dotyczącymi stosowania:

I    Bezpośrednio przed użyciem należy zdjąć zewnętrzne opakowanie z worka i wyrzucić wszystkie pozostałe opakowania. Otworzyć zabezpieczenie łamiąc kruchą zatyczkę znajdujący się pomiędzy dwiema komorami worka. Złamana zatyczka pozostanie w worku.

II    Należy upewnić się, że cały płyn z małej komory A został przelany do dużej komory B.

III    Przepłukać dwukrotnie małą komorę A, wyciskając zmieszany roztwór z powrotem do małej komory, a następnie ponownie do dużej komory B.

IV    Gdy mała komora A jest pusta: wstrząsać dużą komorą B w celu całkowitego wymieszania jej zawartości. Teraz roztwór jest gotowy do użycia i worek można zawiesić na stojaku.

V    Do każdego z dwóch portów dostępu można podłączyć linię dializy lub wymiany.

Va Jeśli używane jest przyłącze typu luer, należy w jałowych warunkach zdjąć kapsel i podłączyć męską końcówkę Luer Lock linii dializy lub wymiany do żeńskiej końcówki na worku; zacisnąć Chwytając kciukiem i palcami, przełamać niebieska łamliwą zatyczkę u podstawy, i poruszać nią do tyłu i przodu. Nie używać narzędzi. Sprawdzić, czy zatyczka całkowicie się podzieliła i czy płyn przepływa swobodnie. W czasie leczenia zatyczka pozostanie w porcie typu luer.

Vb W przypadku korzystania z portu do wstrzyknięć, najpierw należy zdjąć kapsel. Następnie wprowadzić grot przez gumową przegrodę. Sprawdzić, czy płyn przepływa swobodnie.

Gotowy do użycia roztwór należy zastosować natychmiast po usunięciu opakowania zewnętrznego i po zmieszaniu roztworu A z roztworem B. Jeśli odtworzony roztwór nie zostanie zastosowany natychmiast, powinien zostać zużyty w ciągu 24 godzin, włączając czas leczenia.

Gotowy do użycia roztwór przeznaczony jest do jednorazowego użytku. Należy wyrzucić niezużyty roztwór natychmiast po zastosowaniu.

Jeżeli dwie komory worka oddzielone są rozrywalnym spawem, należy postępować zgodnie z następującymi instrukcjami dotyczącymi stosowania:

I    Bezpośrednio przez użyciem zdjąć zewnętrzne opakowanie z worka i wymieszać roztwory z dwóch różnych komór. Uchwycić małą komorę dłońmi i ścisnąć do momentu powstania otworu w rozrywalnym spawie oddzielającym obydwie komory.

II    Obydwiema dłońmi nacisnąć dużą komorę B do momentu całkowitego otwarcia rozrywalnego spawu pomiędzy dwoma komorami.

III    Dokładne wymieszanie zapewnia się poprzez delikatne wstrząsanie workiem. Roztwór jest teraz gotowy do użycia, a worek można zawiesić na stojaku.

IV    Do każdego z dwóch portów dostępu można podłączyć linię dializacyjną.

IVa Jeśli korzysta się z dostępu typu Luer, usunąć zatyczkę i podłączyć męską końcówkę Luer lock linii dializatu do żeńskiej końcówki na worku; zacisnąć. Palcami złamać zabarwioną łamliwą zatyczkę przy podstawie i poruszać nią tam i z powrotem. Nie należy używać narzędzia. Należy upewnić się, że zatyczka oddzieliła się całkowicie i że płyn może przepływać swobodnie. Zatyczka podczas terapii pozostaje w porcie Luer.

IVb W przypadku korzystania z portu do wstrzyknięć najpierw należy zdjąć kapsel. Następnie wprowadzić grot przez gumową przegrodę. Sprawdzić, czy płyn przepływa swobodnie.

Gotowy do użycia roztwór należy zastosować natychmiast po usunięciu opakowania zewnętrznego i po zmieszniu roztworu A z roztworem B. Jeśli odtworzony roztwór nie zostanie zastosowany natychmiast, powinien zostać zużyty w ciągu 24 godzin, włączając czas leczenia.

Gotowy do użycia roztwór przeznaczony jest do jednorazowego użytku. Należy wyrżnąć niezużyty roztwór natychmiast po zastosowaniu.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Gambro Lundia AB Box 10101 SE-220 10 Lund SZWECJA

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTUDATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

9.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Hemosol BO -SPC - PL- 2009. i 0. ] 1 6

Hemosol BO