Imeds.pl

Heparin-Hasco 250 J.M./G

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

HEPARIN-HASCO

250 j.m./g, żel

(Heparinum natricum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Jeśli po upływie kilku dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Heparin-Hasco, i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Heparin-Hasco

3.    Jak stosować lek Heparin-Hasco

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Heparin-Hasco

6.    Zawartość opakowania i inne informacje .

1. Co to jest lek Heparin-Hasco, i w jakim celu się go stosuje

Lek Heparin-Hasco przeznaczony jest do stosowania miejscowego na skórę. Heparyna stosowana miejscowo działa przeciwzakrzepowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo.

Lek Heparin-Hasco wskazany jest w leczeniu wspomagającym:

-    chorób żył powierzchniowych:

zapalenie żył, zakrzepowe zapalenie żył, żylaki kończyn dolnych,

-    obrzękach, stłuczeniach, krwiakach podskórnych.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Heparin-Hasco Kiedy nie stosować leku Heparin-Hasco

- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku Heparin-Hasco,

na otwarte, krwawiące i sączące się rany, błony śluzowe i okolice oczu, zmiany skórne niewiadomego pochodzenia, zakażoną skórę,

ze względu na obecność parahydroksybenzoesanu metylu i propylu nie należy stosować leku u osób z alergią na parabeny.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek, Heparin-Hasco u pacjentów ze stwierdzoną skazą krwotoczną.

Długotrwałe stosowanie leku może wywoływać u niektórych chorych skórne reakcje nadwrażliwości.

Jeśli wystąpią zmiany skórne (zaczerwienienie, wysypka, świąd, pieczenie, rumień), lek należy odstawić.

Podczas stosowania leku należy kontrolować wygląd skóry.

Leku nie należy stosować u dzieci ze względu na brak badań klinicznych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania w tej grupie pacjentów.

Inne leld i Heparin-Hasco

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Heparyna stosowana miejscowo w postaci żelu tylko nieznacznie wchłania się do krwiobiegu. Ze względu na niskie stężenie heparyny w osoczu interakcje z innymi lekami są nieznaczne. Jedynie u pacjentów ze skazą krwotoczną, długotrwałe stosowanie leku na dużych powierzchniach skóry jednocześnie z lekami przeciwzakrzepowymi może nasilić działanie przeciwzakrzepowe. Wskazane jest kontrolowanie wskaźników krzepnięcia krwi.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążą, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ciąża

Heparyna nie przenika przez łożysko, jednak w okresie ciąży lek należy stosować ostrożnie i w przypadkach zdecydowanej konieczności.

Karmienie piersią

Heparyna nie przenika do mleka matki, j ednak podczas karmienia piersią lek należy stosować ostrożnie i w przypadkach zdecydowanej konieczności.

Płodność Brak danych.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak jest danych dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Lek Heparin-Hasco zawiera glikol propylenowy.

Ze względu na zawartość glikolu propylenowego, lek może powodować podrażnienie skóry.

Lek Heparin-Hasco zawiera metylu parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan.

Ze względu na zawartość metylu parahydroksybenzoesanu i propylu parahydroksybenzoesanu, lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

3.    Jak stosować lek Heparin-Hasco

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek przeznaczony jest do stosowania miejscowego na skórę.

Zaleca się równomierne rozprowadzenie cienkiej warstwy żelu (pasek długości 3 cm do 10 cm) na zmienionym chorobowo miejscu, 2 do 3 razy na dobę.

Po zastosowaniu leku należy dokładnie umyć ręce.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas długotrwałego stosowania leku mogą wystąpić skórne reakcje alergiczne: zaczerwienienie, świąd, wysypka, pieczenie, rumień, stany zapalne skóry.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Heparin-Hasco mogą wystąpić inne działania niepożądane.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Heparin-Hasco

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Heparin-Hasco

Substancją czynną leku jest heparyna sodowa. 1 g żelu zawiera 250 j.m. heparyny sodowej.

Pozostałe składniki to: karbomer 5984, sodu wodorotlenek 30%, glikol propylenowy, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, disodu edetynian, aromat różany AR0287, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Heparin-Hasco i co zawiera opakowanie

Lek Heparin-Hasco to żel bezbarwny o różanym zapachh.

Dostępne opakowanie leku zawiera 35 g żelu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A. 51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E Tel. +48(71)352 95 22 Faks +48(71)352 76 36

Informacja o Leku

tel. + 48 (22) 742 00 22

e-mail: informaci aoleku@hasco-lek.pl

Data ostaniej aktualizacji ulotki:


P,P.S?. HASCUEAK J.A.O/vVA£S£AV?A DZIAŁ REJSS171ACA I BADAMI KUN tCZ N Y/fcH LEKóW

Mit lii. i'


cagrpj,rnn.

3/3