Imeds.pl

Heparinum Hasco 1000 J.M./G

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Heparinum Hasco

1000 j.m./g, żel {Heparinum natricum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby mocją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

-    Jeśli po upływie kilku dni nie nastąpi poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Heparinum Hasco i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Heparinum Hasco

3.    Jak stosować lek Heparinum Hasco

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Heparinum Hasco

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Heparinum Hasco i w jakim celu się go stosuje

Lek Heparinum Hasco zawiera heparynę, która działa przeciwzakrzepowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo.

Lek przeznaczony jest do stosowania miejscowego na skórę.

Lek Heparinum Hasco wskazany jest w:

-    leczeniu wspomagającym chorób żył powierzchniowych:

•zapalenie żył,

■zakrzepowe zapalenie żył,

■żylaki kończyn dolnych,

-    obrzękach, stłuczeniach, krwiakach podskórnych.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Heparinum Hasco Kiedy nie stosować leku Heparinum Hasco

-jeśli pacjent ma uczulenie na heparynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6),

-    na otwarte, krwawiące i sączące się rany, błony śluzowe i okolice oczu, zmiany skórne niewiadomego pochodzenia, zakażoną skórę,

-    ze względu na obecność parahydroksybenzoesanu metylu i propylu nie należy stosować leku u osób z alergią na parabeny,

-    u pacjentów ze stwierdzoną skazą krwotoczną.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Długotrwałe stosowanie leku może wywoływać u niektórych chorych skórne reakcje nadwrażliwości.

Jeśli wystąpią zmiany skórne (zaczerwienienie, wysypka, świąd, pieczenie, rumień), lek należy odstawić.

Podczas stosowania leku należy kontrolować wygląd skóry.

Inne leki i Heparinum Hasco

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Heparyna stosowana miejscowo w postaci żelu tylko nieznacznie wchłania się do krwiobiegu. Ze względu na niskie stężenie heparyny w osoczu interakcje z innymi lekami są nieznaczne.

Jedynie u pacjentów ze skazą krwotoczną oraz u pacjentów przyjmujących leki przeciwzakrzepowe, długotrwałe stosowanie leku na dużych powierzchniach może nasilać działanie przeciwzakrzepowe, zwiększając ryzyko wystąpienia krwotoku. W takim przypadku wskazane jest kontrolowanie wskaźników krzepnięcia krwi.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Heparyna nie przenika przez łożysko, jednak w okresie ciąży lek należy stosować ostrożnie i w przypadkach zdecydowanej konieczności.

Heparyna nie przenika do mleka kobiet karmiących piersią, jednak w okresie karmienia piersią lek należy stosować ostrożnie i w przypadkach zdecydowanej konieczności.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Heparinum Hasco zawiera glikol propylenowy, może powodować podrażnienie skóry.

Lek Heparinum Hasco zawiera metylu parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan, może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

3. Jak stosować lek Heparinum Hasco

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek przeznaczony jest do stosowania miejscowego na skórę.

Zaleca się równomierne rozprowadzenie cienkiej warstwy żelu (pasek długości 3 cm do 10 cm) na zmienionym chorobowo miejscu, 2 do 3 razy na dobę.

Po zastosowaniu leku należy dokładnie umyć ręce.

Stosowanie u dzieci

Leku nie należy stosować u dzieci ze względu na brak badan klinicznych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania w tej grupie pacjentów,

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas długotrwałego stosowania leku mogą wystąpić skórne reakcje alergiczne: zaczerwienienie, świąd, wysypka, pieczenie, rumień, stany zapalne skóry.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Heparinum Hasco

Przechowywać w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25 °C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Heparinum Hasco

Substancją czynną leku jest heparyna sodowa. Jeden gram żelu zawiera 1000 j.m. heparyny sodowej. Pozostałe składniki to: karbomer 5984, sodu wodorotlenek 30%, glikol propylenowy, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, disodu edetynian, polisorbat 20, aromat różany AR0281, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Heparinum Hasco i co zawiera opakowanie

Opakowanie leku stanowi tuba aluminiowa z zakrętką polietylenową, zawierająca 35,0 g produktu, w pudełku tekturowym.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A. 51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E Tel. (71) 352 95 22

Informacja o Leku tel. (22) 742 00 22

email: informaciaoleku@hasco-lek.pl Data ostatniej aktualizacji ulotki:

PPF HASCO-LEK S.A. Biuro w Warszawie Dział Rejestracji i Badań Klinicznych Leków K I E RÓWN I K

mgr farm. MflMorzata Han-fmrek

3/3