+ iMeds.pl

Herbion na kaszel mokry 7 mg/mlUlotka Herbion na kaszel mokry

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Herbion Ivy, syrop

Hederae helicis folii extractum siccum

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek Herbion Ivy ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Herbion Ivy i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Herbion Ivy

3.    Jak stosować lek Herbion Ivy

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Herbion Ivy

6.    Inne informacje

1.    CO JEST LEK HERBION IVY I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Herbion Ivy zawiera suchy wyciąg z liści bluszczu.

Herbion Ivy jest produktem leczniczym roślinnym stosowanym jako środek wykrztuśny w przypadku kaszlu produktywnego (mokrego)

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU HERBION IVY Kiedy nie stosować leku Herbion Ivy

-    w przypadku uczulenia (nadwrażliwości) na wyciąg z liści bluszczu, na inne rośliny z rodziny Araliaceae (bluszcz) lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych leku Herbion Ivy.

Nie stosować u dzieci poniżej 2 roku życia ze względu na ryzyko pogorszenia się objawów ze strony układu oddechowego.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Herbion Ivy

-    u dzieci w wieku 2-4 lat z długotrwałym lub nawracającym kaszlem należy skontaktować się z lekarzem przed rozpoczęciem leczenia

-    w przypadku wystąpienia trudności z oddychaniem, gorączki, pojawienia się ropnej plwociny (zawierającej ropę) należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

-    jeżeli objawy nie ustępują po 7 dniach stosowania leku, należy skonsultować się z lekarzem.

-    nie należy przyjmować Herbion Ivy z innymi lekami hamującymi kaszel (leki przeciwkaszlowe, takie jak kodeina czy dekstrometorfan) bez konsultacji lekarskiej

-    zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności u pacjentów z problemami żołądkowymi (zapalenie błony śluzowej żołądka, wrzody żołądka).

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Nie stwierdzono wpływu leku Herbion Ivy na działanie innych leków.

Stosowanie leku Herbion Ivy z jedzeniem i piciem

Lek Herbion Ivy można przyjmować niezależnie od posiłków.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Ze względu na niewystarczające dane dotyczące stosowania suchego ekstraktu z liści bluszczu u kobiet w ciąży i karmiących piersią lek Herbion Ivy nie jest zalecany podczas ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Nie zgłoszono wpływu leku Herbion Ivy na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Ważne informacje o niektórych składnikach leku Herbion Ivy

Lek Herbion Ivy zawiera sorbitol (E420). W przypadku nietolerancji niektórych cukrów, przed zastosowaniem tego leku należy skonsultować się z lekarzem.

Lek zawiera małe ilości etanolu (alkohol), mniej niż 100 mg na dawkę.

3. JAK STOSOWAĆ LEK HERBION IVY

Lek Herbion Ivy należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zazwyczaj stosowana dawka leku dla dorosłych i młodzieży powyżej 12 roku życia wynosi od 5 do 7,5 ml syropu dwa razy dziennie.

Zazwyczaj stosowana dawka leku dla dzieci od 6 do 12 lat wynosi 5 ml syropu dwa razy dziennie. Zazwyczaj stosowana dawka leku dla dzieci od 2 do 5 lat wynosi 2,5 ml syropu dwa razy dziennie. Stosowanie u dzieci poniżej 2 roku życia jest przeciwwskazane.

Syrop należy przyjmować rano i wczesnym popołudniem. Lek można przyjmować niezależnie od posiłków.

Stosując lek Herbion Ivy zalecane jest picie dużych ilości wody lub innych ciepłych napojów bezkofeinowych.

Jeśli objawy podczas stosowania leku, utrzymują się dłużej niż 7 dni należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Herbion Ivy

Nie przyjmować dawek większych niż zalecane. Spożycie dawki większej niż zalecana (więcej niż podwójna dawka dobowa) może wywołać nudności, wymioty, biegunkę i stany pobudzenia. Leczenie jest objawowe.

Pominięcie przyjęcia leku Herbion Ivy

Nie stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia dawki pominiętej

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Herbion Ivy może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane podzielono na następujące grupy w zależności od częstości ich występowania:

Bardzo często

u więcej niż 1 na 10 pacjentów

Często

u 1 do 10 na 100 pacjentów

Niezbyt często

u 1 do 10 na 1 000 pacjentów

Rzadko

u 1 do 10 na 10 000 pacjentów

Bardzo rzadko

u mniej niż 1 na 100 pacjentów

Częstość nieznana

nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Często:

-    Nudności, wymioty, biegunka.

Niezbyt często:

-    reakcje alergiczne objawiające się pokrzywką, wysypką, rumieniem oraz trudnością w oddychaniu.

W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej należy przerwać przyjmowanie leku i skonsultować się z lekarzem.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z objawów niepożądanych lub jeżeli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić o tym lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK HERBION IVY

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Herbion Ivy po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu, po skrócie EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania leku

Syrop należy zużyć w ciągu 3 miesięcy od otwarcia butelki.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Herbion Ivy

- substancją czynną leku jest suchy wyciąg z liści bluszczu.1 ml syropu zawiera 7 mg suchego wyciągu z liści bluszczu (Ivy L., folium) (5—7,5:1).

Ekstrahent: etanol 30% (m/m).

Sorbitol ciekły (niekrystalizujący) (E420), glicerol (E422), benzoesan sodu (E211), kwas cytrynowy (E330), substancja smakowo-zapachowa Lemon balm Flavour: glikol propylenowy (E1520), etanol, olejek eteryczny cytronelowy, olejek eteryczny cytrynowy, cytral, olejek eteryczny kolendrowy, woda oczyszczona

Jak wygląda lek Herbion Ivy i co zawiera opakowanie

Żółto-brązowy syrop o specyficznym zapachu i smaku z możliwym niewielkim osadem Syrop dostępny jest w opakowaniu zawierającym 150 ml syropu w butelce wraz z łyżką miarową.

Podmiot odpowiedzialny:

KRKA, d.d., Novo mesto, Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia Data zatwierdzenia ulotki:

23.05.2012 r.

4

Herbion na kaszel mokry

Charakterystyka Herbion na kaszel mokry

CHARAKETRYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Herbion Ivy, syrop

Hederae helicis folii extractum siccum

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml syropu zawiera 7 mg suchego wyciągu z liści bluszczu (Hedera helix L., folium) (5—7,5:1) Ekstrahent: etanol 30% (m/m).

Substancje pomocnicze:

5 ml syropu (lłyżka miarowa) zawiera 1750 mg sorbitolu (E420) i 0,5 mg etanolu (składnik substancji smakowo -zapachowej).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Syrop.

Żółto-brązowy syrop o specyficznym zapachu i smaku z możliwym niewielkim osadem.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Herbion Ivy jest produktem leczniczym roślinnym stosowanym jako środek wykrztuśny w przypadku kaszlu produktywnego (mokrego).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli i młodzież powyżej 12 roku życia: 5 do 7,5 ml syropu dwa razy na dobę (co odpowiada 70 do 105 mg suchego ekstraktu z liści bluszczu na dobę).

Dzieci od 6 do 12 lat: 5 ml syropu dwa razy na dobę (co odpowiada 70 mg suchego ekstraktu z liści bluszczu na dobę).

Dzieci od 2 do 5 lat: 2,5 ml syropu dwa razy na dobę (co odpowiada 35 mg suchego ekstraktu z liści bluszczu na dobę).

Stosowanie u dzieci poniżej 2 lat jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3 "Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania").

Syrop należy przyjmować rano i wczesnym popołudniem.

W trakcie terapii zaleca się picie zwiększonej ilości wody lub innych ciepłych napojów bezkofeinowych. Lek można przyjmować niezależnie od posiłków.

Jeśli objawy utrzymują się dłużej niż jeden tydzień podczas stosowania produktu leczniczego należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, na inne rośliny z rodziny Araliaceae (bluszcz) lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych.

Nie stosować u dzieci poniżej 2 roku życia z powodu ryzyka pogorszenia się objawów ze strony układu oddechowego.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Długotrwały lub nawracający kaszel u dzieci w wieku 2-4 roku życia wymaga diagnostyki lekarskiej przed rozpoczęciem terapii,

Jeśli wystąpią duszności, gorączka lub ropna plwocina należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą

Równoczesne stosowanie z lekami przeciwkaszlowymi takimi jak kodeina lub dekstrometorfan nie jest zalecane bez konsultacji lekarskiej.

Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności u pacjentów z nieżytem lub wrzodami żołądka.

Herbion Ivy zawiera sorbitol (E420). Pacjenci z rzadką dziedziczną nietolerancją fruktozy nie powinni przyjmować tego leku.

Lek zawiera małe ilości etanolu (alkohol), mniej niż 100 mg w dawce leku.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie stwierdzono wpływu leku Herbion Ivy na działanie innych leków. Nie przeprowadzono badań interakcji lekowych.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Brak danych dotyczących wpływu produktu leczniczego na płodność. Bezpieczeństwo podczas ciąży i laktacji nie zostało określone. W przypadku braku wystarczających danych stosowanie w czasie ciąży i laktacji nie jest zalecane.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

Nie zgłoszono wpływu leku Herbion Ivy na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane, które mogą wystąpić podczas leczenia lekiem Herbion Ivy pogrupowano, w

zależności od częstości ich występowania:

bardzo często (>1/10);

często (>1/100, <1/10);

niezbyt często (>1/1000, <1/100);

rzadko (>1/10 000, <1/1000);

bardzo rzadko (<1/10 000),

częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Częstotliwość występowania działań niepożądanych według poszczególnych narządów:

Często

Niezbyt często

Zaburzenia układu immunologicznego

reakcje alergiczne (pokrzywka, wysypka, rumień, duszność)

Zaburzenia żołądkowo-j elitowe

nudności,

wymioty,

biegunka

Jeśli wystąpią ciężkie działania niepożądane, należy przerwać leczenie.

4.9 Przedawkowanie

Nie należy przyjmować dawki większej niż zalecana. Przyjęcie dawki większej niż zalecana (dwukrotnie większej niż dawka dobowa) może wywołać nudności, wymioty, biegunkę i pobudzenie. Leczenie jest objawowe.

Przypadek przedawkowania leku został zaobserwowany u 4 letniego dziecka. Po przypadkowym spożyciu dużej ilości wyciągu z bluszczu (odpowiadającej 1,8 g liści bluszczu- 7 -8 łyżek miarowych syropu Herbion Ivy,) wystąpiła agresywność i biegunka.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki stosowane w kaszlu i przeziębieniu, Leki wykrztuśne (bez przeciwkaszlowych). kod ATC: R05C.

Mechanizm działania jest nieznany.

Głównymi składnikami suchego ekstraktu z liści bluszczu są saponiny triterpenowe, głównie hederakozyd C i alfa-hederyna.

Rozkurczowe działanie ekstraktu z liści bluszczu wykazano w badaniach na zwierzętach.

W badaniach na wyizolowanych komórkach nabłonka płuc (linia komórkowa A549), wykazano, że alfa-hederyna hamuje receptor beta2- adrenergiczny endocytozy, co zwiększa aktywność komórek beta2-adrenergicznych w mięśniach oskrzeli i nabłonku płuc. Prowadzi to do zmniejszenia stężenia wewnątrzkomórkowego wapnia w mięśniach oskrzeli, wywołując rozszerzenie oskrzeli. Wskutek stymulacji receptorów beta2 -adrenergicznych, komórki nabłonkowe typu II pęcherzyków wytwarzają więcej surfakatntu, co skutkuje zmniejszeniem lepkości śluzu.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Brak dostępnych danych dotyczących właściwości farmakokinetycznych ekstraktu z liści bluszczu.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W teście Amesa przy użyciu szczepu Salmonella typhimurium TA 98, bez i z zastosowaniem aktywacji S9, nie wykazano właściwości mutagennych a- hederyny, B- hederyny i S- hederyny wyizolowanej z liści bluszczu.

Suchy ekstrakt z liściu bluszczu nie wykazywał działania mutagennego w teście Amesa z udziałem szczepów S. typhimurium TA 97a, TA 98, TA 100, TA 1535 i TA102 z lub bez aktywacji metabolicznej.

Nie przeprowadzono innych badań dotyczących genotoksyczności, toksyczności reprodukcyjnej i działania rakotwórczego.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sorbitol ciekły (niekrystalizujący) (E420)

Glicerol (E422)

Benzoesan sodu (E211)

Kwas cytrynowy (E330)

Substancja smakowo-zapachowa Lemon balm Flavour: glikol propylenowy (E1520), etanol, olejek eteryczny cytronelowy, olejek eteryczny cytrynowy, cytral, olejek eteryczny kolendrowy.

Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

Syrop należy zużyć w ciągu 3 miesięcy od otwarcia butelki.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka ze szkła barwnego, klasa hydrolityczna III (Ph.Eur.), z polietylenową zakrętką i łyżką miarową: 150 ml butelka syropu w kartonowym pudełku.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

KRKA, d.d., Novo mesto, Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 19550

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

23.12.2011 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTKI PRODUKTU LECZNICZEGO

23.05.2012 r.

5

Herbion na kaszel mokry