Imeds.pl

Heviran 400 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Heviran, 200 mg, tabletki powlekane Heviran, 400 mg, tabletki powlekane Heviran, 800 mg, tabletki powlekane

Aciclovirum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Heviran i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Heviran

3.    Jak stosować lek Heviran

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Heviran

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Heviran i w jakim celu się go stosuje

Heviran jest lekiem przeciwwirusowym.

Stosuje się go w:

•    leczeniu zakażeń skóry i błon śluzowych wywołanych przez wirus opryszczki pospolitej, w tym pierwotnego i nawracającego opryszczkowego zakażenia narządów płciowych (z wyjątkiem zakażeń wirusem opryszczki pospolitej u noworodków i niemowląt do 3. miesiąca życia oraz ciężkich zakażeń wirusem opryszczki pospolitej u dzieci ze znacznie zmniejszoną odpornością);

•    zapobieganiu nawrotom opryszczki pospolitej u pacjentów z prawidłową odpornością;

•    leczeniu zakażeń wywołanych przez wirus ospy wietrznej i półpaśca.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Heviran Kiedy nie stosować leku Heviran

•    jeśli pacjent ma uczulenie na acyklowir, walacyklowir lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Heviran należy omówić to z lekarzem.

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Heviran:

•    jeśli u pacjenta stwierdzono niewydolność nerek;

•    jeśli pacjent stosuje inne leki mogące uszkadzać nerki;

•    jeśli pacjent jest odwodniony;

•    jeśli pacjent ma znacznie zmniejszoną odporność;

•    u pacjentów w podeszłym wieku.

Podczas leczenia pacjent powinien spożywać dużo płynów, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia nerek oraz zmniejszyć ryzyko działań niepożądanych.

Lek Heviran a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio przez pacjenta, a także o lekach, które pacjent planuje stosować, a w szczególności o stosowaniu:

•    probenecydu - leku stosowanego w dnie moczanowej

•    cymetydyny - leku stosowanego głównie w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy

•    mykofenolanu mofetylu - leku stosowanego po przeszczepach

•    teofiliny - leku stosowanego w leczeniu astmy i innych schorzeń układu oddechowego.

Heviran z jedzeniem i piciem

Lek można stosować niezależnie od posiłków.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek może być stosowany w ciąży jedynie wtedy, gdy w opinii lekarza oczekiwana korzyść dla matki przewyższa zagrożenie dla płodu.

Acyklowir przenika do mleka kobiecego. Z uwagi na ryzyko działań niepożądanych u karmionego dziecka, w porozumieniu z lekarzem należy podjąć decyzję czy nie przyjmować leku, czy zaprzestać karmienia piersią w czasie przyjmowania leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek może powodować działania niepożądane, które zaburzają zdolność prowadzenia pojazdów. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, chyba że pacjent jest pewien, że czuje się dobrze.

3. Jak stosować lek Heviran

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawki leku mogą być różne dla różnych pacjentów.

Leczenie należy rozpoczynać bezzwłocznie po rozpoznaniu zakażenia.

Podczas leczenia zaleca się pić dużo płynów, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia nerek oraz zmniejszyć prawdopodobieństwo pojawienia się działań niepożądanych.

Tabletki należy połykać popijając wodą.

Dawkowanie u dorosłych

Leczenie zakażeń wywołanych przez wirus opryszczki pospolitej

Lek należy przyjmować w dawce 200 mg pięć razy na dobę (mniej więcej co 4 godziny) z przerwą nocną. Lek stosuje się zwykle przez 5 dni, ale w przypadku ciężkich zakażeń pierwotnych lekarz może przedłużyć kurację.

Pacjentom ze znacznie zmniejszoną odpornością (np. po przeszczepieniu szpiku) lub z zaburzeniami wchłaniania z przewodu pokarmowego, lekarz może podwoić dawkę do 400 mg lub rozważyć dożylne podawanie leku.

Zapobieganie nawrotom opryszczki pospolitej

Lek należy przyjmować w dawce 200 mg trzy - cztery razy na dobę (mniej więcej co 6 - 8 godzin). Jednak u niektórych pacjentów lekarz może zastosować inny sposób dawkowania leku: 400 mg dwa razy na dobę (mniej więcej co 12 godzin) lub nawet 800 mg raz na dobę.

Dawka stopniowo zmniejszana przez lekarza do 200 mg trzy razy na dobę (co około 8 godzin) lub nawet dwa razy na dobę (mniej więcej co 12 godzin) również może wykazywać działanie lecznicze.

Lekarz prowadzący zleci przerwanie leczenia co 6 do 12 miesięcy w celu obserwacji ewentualnych zmian w przebiegu choroby.

Leczenie zakażeń wywołanych przez wirus ospy wietrznej i półpaśca

Lek należy przyjmować w dawce 800 mg cztery - pięć razy na dobę (mniej więcej co 4 godziny), z przerwą nocną. Lek stosuje się zwykle przez 5 do 7 dni. U pacjentów ze znacznie zmniejszoną odpornością (np. po przeszczepieniu szpiku) lub z zaburzeniami wchłaniania z przewodu pokarmowego, lekarz może rozważyć dożylne podawanie leku.

Dawkowanie w zaburzeniach czynności nerek

Należy zachować ostrożność stosując lek Heviran u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

W czasie leczenia należy pić dużo płynów.

Podczas leczenia zakażeń wirusem opryszczki pospolitej lub zapobiegania im u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 10 ml/min) lekarz może zalecić zmniejszenie dawki do 200 mg podawanej dwa razy na dobę, mniej więcej co 12 godzin.

Podczas leczenia zakażeń wirusem ospy wietrznej i półpaśca u pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek (klirens kreatyniny 10-25 ml/min) lekarz może zalecić zmniejszenie dawki do 800 mg podawanych trzy razy na dobę, mniej więcej co 8 godzin, a u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 10 ml/min) - zmniejszenie dawki do 800 mg dwa razy na dobę, mniej więcej co 12 godzin.

Dawkowanie u pacjentów w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku lekarz weźmie pod uwagę możliwość zaburzenia czynności nerek i odpowiednio dostosuje dawkę leku (patrz: Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek). W czasie leczenia należy pić dużo płynów.

Dawkowanie u dzieci

Leczenie zakażeń wywołanych przez wirus opryszczki

•    Dzieci w wieku 2 lat i powyżej - dawka jak dla dorosłych, czyli 200 mg cztery razy na dobę (mniej więcej co 6 godzin).

Leczenie zakażeń wirusem ospy wietrznej

•    Dzieci w wieku od 6 lat    - 800 mg cztery razy na dobę.

•    Dzieci w wieku 2 do 5 lat    - 400 mg cztery razy na dobę.

Lekarz może też określić dawkę dokładniej, obliczając 20 mg/kg masy ciała (do maksymalnej dawki 800 mg) cztery razy na dobę. Leczenie należy kontynuować przez 5 dni.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Heviran

W razie przedawkowania należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza, który podejmie odpowiednie leczenie.

Pominięcie zastosowania leku Heviran

W przypadku pominięcia dawki leku należy ją przyjąć tak szybko jak jest to możliwe. Jeżeli jest już pora na przyjęcie kolejnej dawki leku, nie należy przyjmować dawki nie przyjętej w stosownym czasie. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Heviran

Nie należy przerywać przyjmowania leku nawet jeśli pacjent czuje się zdrowy, chyba że zostanie to zalecone przez lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku pojawienia się poniższych rzadkich (występujących u 1 do 10 na 1000 leczonych pacjentów) objawów należy natychmiast skontaktować się z lekarzem:

•    duszność, obrzęk naczynioruchowy (np. opuchnięcie twarzy, języka i tchawicy, powodującego zaburzenia oddychania)

•    reakcja alergiczna (objawiająca się często wysypkami skórnymi, pęcherzami na skórze i owrzodzeniami ust i (lub) oczu, niekiedy z wysoką temperaturą).

Podczas leczenia mogą także wystąpić następujące objawy niepożądane.

Często (występujące u 1 do 10 na 100 leczonych pacjentów):

•    bóle głowy, zawroty głowy

•    nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha

•    świąd, wysypka (w tym z nadwrażliwości na światło)

•    zmęczenie, gorączka.

Niezbyt często (występujące u 1 do 10 na 1000 leczonych pacjentów):

•    pokrzywka

•    nasilone wypadanie włosów.

Bardzo rzadko (występujące rzadziej niż u 1 na 10 000 leczonych pacjentów):

•    pobudzenie, drżenie

•    zaburzenia koordynacji ruchów (ataksja)

•    zaburzenia mowy

•    dezorientacja, omamy

•    objawy psychotyczne

•    uszkodzenie mózgu (encefalopatia)

•    drgawki, senność, śpiączka

•    zapalenie wątroby i żółtaczka

•    ostra niewydolność nerek, ból nerek.

Ból nerkowy może być związany z niewydolnością nerki (nerek).

Należy podawać pacjentowi odpowiednie ilości płynów. Zaburzenie czynności nerek zwykle szybko ustępuje po uzupełnieniu płynów u pacjenta i (lub) po zmniejszeniu dawki lub odstawieniu leku. Odnotowano przypadki ostrej niewydolności nerek.

Heviran może spowodować zmiany w obrazie krwi i dlatego lekarz może zalecić przeprowadzenie badań kontrolnych krwi. W czasie leczenia mogą wystąpić:

Rzadko

•    zwiększenie stężenia kreatyniny i mocznika we krwi (substancje, które wskazują jaka jest czynność nerek).

•    zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych i bilirubiny w surowicy (substancje, które wskazują jaka jest czynność wątroby).

Bardzo rzadko

•    zmniejszenie liczby płytek krwi, które może wpływać na krzepnięcie. Jeśli wystąpią siniaki,

czerwone lub purpurowe plamy na skórze z niewyjaśnionej przyczyny, należy poinformować lekarza.

• zmniejszenie liczby krwinek białych lub niedokrwistość (anemia).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Heviran

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Heviran

-    Substancją czynną leku jest acyklowir. Każda tabletka zawiera odpowiednio 200 mg, 400 mg lub 800 mg acyklowiru.

-    Pozostałe składniki to:

rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, powidon, karboksymetyloskrobia sodowa, magnezu stearynian;

otoczka tabletki: hypromeloza, makrogol 6000, tytanu dwutlenek, trietylu cytrynian, talk.

Jak wygląda lek Heviran i co zawiera opakowanie

Tabletki powlekane 200 mg i 400 mg są barwy białej, okrągłe, obustronnie wypukłe.

Tabletki powlekane 800 mg są barwy białej, podłużne, obustronnie wypukłe, z linią podziału.

Opakowanie zawiera 30 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

POLPHARMA Biuro Handlowe Sp. z o.o. ul. Bobrowiecka 6 00-728 Warszawa tel. 22 364 61 01

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

6