+ iMeds.pl

Hexvix 8 mmol/lUlotka Hexvix

Ulotka dla pacjenta: Informacja dla użytkownika

Hexvix 85 mg proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do podawania do pęcherza

moczowego

(Hexylis aminolevulinatis hydrochloridum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest produkt Hexvix i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem produktu Hexvix

3.    Jak stosować produkt Hexvix

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać produkt Hexvix

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest produkt Hexvix i w jakim celu się go stosuje

Lek przeznaczony wyłącznie do diagnostyki.

Lek ten stosowany jest do wykrywania nowotworów pęcherza moczowego. Lek jest podawany przed badaniem z użyciem urządzenia zwanego cystoskopem do oglądania wnętrza pęcherza. Cystoskop umożliwia zobaczenie możliwych guzów, dzięki czemu można usunąć nieprawidłowe komórki, które świecą w niebieskim oświetleniu po podaniu leku Hexvix.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem produktu Hexvix

Kiedy nie stosować produktu Hexvix

-    Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników preparatu, łącznie ze składnikami zawartymi w płynie stosowanym do rozpuszczenia proszku Hexvix (patrz punkt 6 ulotki: Inne informacje).

-    Jeśli u pacjenta rozpoznano porfirię (rzadką, dziedziczną chorobę krwi).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy poinformować lekarza przed zastosowaniem produktu Hexvix:

-    Jeśli u pacjenta występuje zakażenie dróg moczowych lub uczucie pieczenia podczas oddawania moczu.

-    Jeśli pacjent w ostatnim czasie był poddawany leczeniu BCG (immunoterapii szczepionką BCG w leczeniu nowotworów powierzchownych pęcherza).

-    Jeśli pacjent w ostatnim czasie przeszedł operację pęcherza.

Powyższe stany mogą powodować miejscowe reakcje w pęcherzu moczowym, co może utrudniać

interpretację wyników podczas badania.

Stosowanie produktu Hexvix z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które

wydawane są bez recepty.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Należy zapytać lekarza o możliwość prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych po badaniu z użyciem produktu Hexvix.

3. Jak stosować produkt Hexvix

Produkt Hexvix zostanie przygotowany i podany przez wykwalifikowany personel medyczny.

• Produkt Hexvix jest zwykle podawany w szpitalu.

Lekarz poda produkt w sposób opisany poniżej:

1.    Cewnik (cienka rurka) zostanie umieszczony w pęcherzu.

2.    Pęcherz zostanie opróżniony przez cewnik.

3.    Hexvix za pomocą cewnika zostanie podany do pęcherza.

4.    Hexvix pozostanie w pęcherzu przez około 60 minut.

5.    Następnie pęcherz zostanie opróżniony za pomocą cewnika.

6.    Lekarz użyje przyrządu zwanego cystoskopem w celu obejrzenia wnętrza pęcherza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki produktu Hexvix

W przypadku wydłużenia czasu pozostawania produktu w pęcherzu ponad 60 minut lub zwiększenia ilości produktu Hexvix, nie oczekuje się wystąpienia żadnych działań niepożądanych. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do lekarza prowadzącego.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, produkt Hexvix może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Istnieje ryzyko wystąpienia działań niepożądanych w związku ze stosowaną techniką badania wnętrza pęcherza (cystoskopia). Stosowanie produktu Hexvix, jako badania wspomagającego w standardowej cystoskopii w celu uzyskania dokładniejszych wyników diagnostycznych, jest z reguły dobrze tolerowane. Jeśli działania niepożądane występują, z reguły są związane ze standardowymi technikami badań i mają charakter łagodny i przejściowy. Następujące działania niepożądane mogą wystąpić po wykonaniu badania z użyciem produktu Hexvix:

Często (obserwowane u 1 do 10 na 100 pacjentów):

•    ból głowy,

•    nudności, wymioty,

•    biegunka,

•    zaparcie,

•    skurcz lub ból brzucha,

•    bolesne i utrudnione oddawanie moczu,

•    zatrzymanie moczu (brak możliwości opróżnienia pęcherza),

•    krew w moczu,

•    ból po wykonanym badaniu,

•    gorączka (wysoka temperatura),

Niezbyt często (obserwowane u 1 do 10 na 1000 pacjentów):

•    uczucie pieczenia podczas oddawania moczu (w wyniku zapalenia lub zakażenia pęcherza moczowego),

•    częste oddawanie moczu (częstomocz),

•    posocznica (zakażenie krwi),

•    bezsenność (brak snu lub trudności w zasypianiu),

•    ból cewki moczowej (część dróg moczowych wyprowadzająca mocz na zewnątrz),

•    uczucie nagłej potrzeby oddania moczu,

•    podwyższona liczba białych krwinek, podwyższone stężenia bilirubiny (żółty barwnik w żółci) lub aktywność enzymów wątrobowych - potwierdzane wynikami badań krwi,

•    niedokrwistość (zmniejszona liczba czerwonych krwinek we krwi),

•    zapalenie żołędzi prącia,

•    ból pleców,

•    dna moczanowa,

•    wysypka.

Częstość nieznana

•    wstrząs anafilaktoidalny (spadek ciśnienia krwi, przyspieszenie czynności serca, wysypka skórna).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy skontaktować się z lekarzem.

5. Jak przechowywać produkt Hexvix

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku zewnętrznym. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Proszek i rozpuszczalnik: Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Roztwór (po wymieszaniu): Przechowywać w lodówce (2-8°C) nie dłużej niż 2 godziny.

Personel medyczny powinien zapewnić, że produkt jest odpowiednio przechowywany i nie używany po terminie ważności zamieszczonym na kartoniku zewnętrznym.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera produkt Hexvix

•    Substancj ą czynną produktu jest aminolewulinian heksylu

•    Płyn stosowany do rozpuszczenia proszku Hexvix zawiera disodu fosforan dwuwodny, potasu diwodorofosforan, sodu chlorek, kwas solny 1N, sodu wodorotlenek 1N, wodę do wstrzykiwań

Jak wygląda produkt Hexvix i co zawiera opakowanie

•    Każde opakowanie składa się z jednej fiolki z proszkiem o barwie białej do białawej lub jasno żółtej, zawierającej 85 mg substancji czynnej, aminolewulinianu heksylu, oraz polipropylenowej fiolki zawierającej 50 ml przeźroczystego, bezbarwnego roztworu do rozpuszczania proszku.

•    Proszek Hexvix rozpuszcza się w 50 ml roztworu, który znajduje się w opakowaniu. Po wymieszaniu otrzymuje się roztwór zawierający 1,7 mg/ml aminolewulinianu heksylu, co odpowiada 8 mmol/l roztworu aminolewulinianu heksylu.

Podmiot odpowiedzialny

Ipsen Pharma, 65 Quai Georges Gorse, 92100 Boulogne Billancourt, Francja

Wytwórca

PhotoCure ASA, Hoffsveien 4, N-0275 Oslo, Norwegia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Ipsen Poland Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 29 00-867 Warszawa Tel.: +48 22 653 68 00 Faks: +48 22 653 68 22

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu pod nazwą Hexvix w następujących krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Austria, Belgia, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 14.02.2013 r.

Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia:

Instrukcja dotycząca przygotowania produktu do stosowania

W przypadku kontaktu ze skórą aminolewulinian heksylu może powodować uczulenie.

Wszystkie czynności należy wykonać przy użyciu sterylnego wyposażenia oraz w warunkach aseptycznych.

1.    Pobrać 50 ml rozpuszczalnika preparatu Hexvix do sterylnej strzykawki o pojemności 50 ml.

2.    Wstrzyknąć około 10 ml rozpuszczalnika do fiolki zawierającej proszek Hexvix.

3.    Nie wyciągając igły z fiolki, trzymając pewnie fiolkę z proszkiem i strzykawkę wstrząsać delikatnie do całkowitego rozpuszczenia proszku.

4.    Pobrać cały roztwór zawierający rozpuszczony proszek do strzykawki. Delikatnie wymieszać zawartość strzykawki.

5.    Produkt Hexvix jest rozpuszczony i gotowy do użycia. Otrzymany roztwór jest przezroczysty do lekko opalizującego, bezbarwny lub jasnożółty.

Produkt przeznaczony do jednorazowego podania. Niewykorzystane resztki należy usuwać. Brak szczególnych wymagań dotyczących usuwania.

Wykazano, że produkt zachowuje stabilność chemiczną i fizyczną przez okres 2 godzin w temperaturze 2-8°C. Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy zużyć natychmiast. Jeśli produkt nie jest zużyty natychmiast, użytkownik ponosi odpowiedzialność za dalszy okres oraz warunki przechowywania produktu przed zastosowaniem. Preparat powinien być przechowywany w temperaturze 2-8°C, nie dłużej niż dwie godziny.

4

Hexvix

Charakterystyka Hexvix

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Hexvix, 85 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do podawania do pęcherza moczowego

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna fiolka zawiera 85 mg heksylu aminolewulinianu (w formie heksylu aminolewulinianu chlorowodorku).

Po rozpuszczeniu proszku w 50 ml rozpuszczalnika, 1 ml roztworu zawiera 1,7 mg aminolewulinianu heksylu, co odpowiada 8 mmol/l roztworu aminolewulinianu heksylu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do podawania do pęcherza moczowego.

Proszek:    biały do białawego lub jasno żółty

Rozpuszczalnik:    przezroczysty, bezbarwny roztwór

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy przeznaczony wyłącznie do diagnostyki.

Cystoskopia fluorescencyjna w świetle niebieskim z użyciem produktu Hexvix wskazana jest jako metoda wspomagająca standardową cystoskopię w świetle białym, przyczyniając się do lepszej diagnozy i leczenia raka pęcherza u pacjentów z rozpoznaniem lub wysokim prawdopodobieństwem jego obecności. Patrz punkt 5.1.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Cystoskopię z użyciem preparatu Hexvix powinni wykonywać wyłącznie lekarze przeszkoleni w wykonywaniu cystoskopii z użyciem preparatu Hexvix. Przed podaniem preparatu pęcherz powinien być opróżniony.

Dorośli (w tym chorzy w podeszłym wieku):

50 ml roztworu preparatu Hexvix o stężeniu 8 mmol/l (patrz punkt 6.6) należy podawać dopęcherzowo przez cewnik. Badany powinien zatrzymać płyn w pęcherzu przez około 60 minut.

Po opróżnieniu pęcherza, w ciągu około 60 minut należy rozpocząć badanie cystoskopowe w świetle niebieskim. Badania cystoskopowego nie należy wykonywać po upływie ponad 3 godzin od instylacji produktu Hexvix do pęcherza.

Jeśli czas retencji w pęcherzu jest znacząco krótszy niż jedna godzina, badanie należy rozpocząć nie wcześniej niż po 60 minutach. Nie ustalono minimalnego czasu retencji, dla którego wynik badania nie dostarczałby właściwej informacji.

W celu uzyskania optymalnego obrazu zaleca się zbadanie i mapowanie całego pęcherza zarówno w świetle białym jak i niebieskim przed rozpoczęciem każdego zabiegu chirurgicznego. Biopsje z wszystkich uwidocznionych zmian chorobowych wykonuje się w świetle białym, natomiast całkowitą resekcję należy zweryfikować po zmianie na światło niebieskie.

Do cystoskopii należy stosować wyłącznie sprzęt oznaczony znakiem „CE”, wyposażony w niezbędne filtry umożliwiające wykonanie zarówno cystoskopii w świetle białym, jak i cystoskopii fluorescencyjnej w świetle niebieskim (długość fali 380-450 nm).

Dawka światła zastosowana podczas cystoskopii może być różna. Typowy zakres dawek światła (niebieskiego i białego) wynosi od 180 do 360 J przy natężeniu 0,25 mW/cm2.

Dzieci i młodzież:

Brak doświadczeń u chorych w wieku poniżej 18 lat.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Porfiria.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy zawsze uwzględniać możliwość wystąpienia reakcji nadwrażliwości, w tym ciężkich reakcji anafilaktycznych/anafilaktoidalnych (patrz punkt 4.8). W związku z tym należy zawsze mieć przygotowany sprzęt do ratowania życia pacjenta.

Doświadczenie dotyczące ponownego podawania produktu Hexvix uzyskane po wprowadzeniu do obrotu nie wskazuje, aby produkt stanowił zagrożenie w przypadku jego ponownego zastosowania u pacjentów z rakiem pęcherza, jednak nie przeprowadzono badań w tym kierunku.

Aminolewulinian heksylu nie powinien być stosowany u chorych na zapalenie pęcherza moczowego, np. po BCG-terapii lub z umiarkowaną lub ciężką leukocyturią. Przed podaniem preparatu należy wykluczyć rozległe zapalenie pęcherza za pomocą badania cystoskopowego. Zapalenie pęcherza może prowadzić do nadmiernego gromadzenia się porfiryn i zwiększonego ryzyka miejscowego działania toksycznego po naświetleniu oraz może być przyczyną uzyskania wyniku fałszywie dodatniego.

Jeśli podczas badania z użyciem światła białego stwierdza się rozległe zapalenie pęcherza, nie należy wykonywać badania z użyciem światła niebieskiego.

U chorych, u których niedawno przeprowadzono zabiegi chirurgiczne na pęcherzu istnieje większe ryzyko otrzymania wyniku fałszywie dodatniego w badaniu fluorescencyjnym w okolicy operowanej.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono szczegółowych badań dotyczących interakcji aminolewulinianu heksylu z innymi lekami.

4.6    Wpływ na płodność ciążę i laktację

Ciąża

Brak danych lub istnieją tylko ograniczone dane dotyczące stosowania aminolewulinianu heksylu u kobiet w okresie ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego ani pośredniego szkodliwego wpływu na reprodukcję (patrz punkt 5.3). W celu zachowania ostrożności zaleca się unikanie stosowania produktu Hexvix w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy aminolewulinian heksylu lub jego metabolity przenikają do mleka kobiecego. Nie można wykluczyć zagrożenia dla noworodków/dzieci. Podczas stosowania produktu Hexvix należy przerwać karmienie piersią.

Płodność

Badania na zwierzętach nie wykazały wpływu na płodność u samic (patrz punkt 5.3). Nie badano na zwierzętach wpływu na płodność u samców.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

Większość obserwowanych działań niepożądanych była przejściowa i miała charakter łagodny lub umiarkowany. Do najczęściej obserwowanych działań niepożądanych w trakcie badań klinicznych należy skurcz pęcherza obserwowany u 2,4% badanych, bolesne lub utrudnione oddawanie moczu u 1,8% badanych, ból pęcherza u 1,7% badanych oraz krwiomocz u 1,7% badanych pacjentów. Wymienione działania niepożądane były spodziewane, na podstawie wcześniejszych doświadczeń podczas stosowania standardowej cystoskopii i procedur przezcewkowej resekcji pęcherza (TURB).

Poniższa tabela zawiera działania niepożądane zgłaszane w trakcie badań klinicznych oraz zgłaszane spontanicznie. Działania te pogrupowano zgodnie z klasyfikacją układów i narządów oraz częstością występowania w następujący sposób: bardzo często (> 1/10), często (>1/100 do < 1/10), niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100), rzadko (> 1/10 000 do < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów (MedDRA)

Częstość*

Działania niepożądane

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Niezbyt często

Zapalenie pęcherza, posocznica, zakażenie dróg moczowych

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niezbyt często

Zwiększona liczba białych krwinek, niedokrwistość

Zaburzenia układu immunologicznego

Nieznana

Wstrząs anaflaktoidalny

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Niezbyt często

Dna moczanowa

Zaburzenia psychiczne

Niezbyt często

Bezsenność

Zaburzenia układu nerwowego

Często

Ból głowy

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

Nudności, wymioty, zaparcie, biegunka

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często

Zwiększone stężenie bilirubiny, zwiększona aktywność enzymów wątrobowych

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często

Wysypka

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Niezbyt często

Ból pleców

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Często

Skurcz pęcherza, ból pęcherza, bolesne lub utrudnione oddawanie moczu, zatrzymanie moczu, krwiomocz

Niezbyt często

Ból w cewce moczowej , częstomocz, nagłe parcie na mocz, zaburzenia dróg moczowych

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Niezbyt często

Zapalenie żołędzi prącia

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często

Gorączka

Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach

Często

Ból po wykonaniu zabiegu

Niezbyt często

Gorączka po zabiegu chirurgicznym

4.9 Przedawkowanie

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania.

Nie obserwowano żadnych działań niepożądanych związanych z wydłużonym czasem instylacji przekraczającym 180 minut (3-krotny zalecany czas instylacji); w jednym przypadku wynosił on 343 minuty. Nie obserwowano żadnych działań niepożądanych w badaniach prowadzonych dla ustalenia dawki z zastosowaniem dwukrotnie większego niż zalecane stężenia aminolewulinianu heksylu.

Brak doświadczeń z zastosowaniem większego niż zalecane natężenia światła lub wydłużonej ekspozycji na światło.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inne preparaty diagnostyczne, kod ATC: V04CX

Badania in vitro wykazały znacznie zwiększoną fluorescencję porfiryn w nowotworach złośliwych nabłonka dróg moczowych po ekspozycji na aminolewulinian heksylu.

Stosując Hexvix u ludzi wykazano wyższy stopień gromadzenia się porfiryn w zmianach chorobowych w porównaniu do prawidłowego nabłonka pęcherza moczowego. Po podaniu preparatu Hexvix przez 1 godzinę i naświetleniu światłem niebieskim guzy są łatwo rozpoznawalne za pomocą metody fluorescencyjnej.

Badania kliniczne z zastosowaniem produktu Hexvix objęły 1072 chorych na raka pęcherza lub z podejrzeniem rakiem pęcherza, u których przeprowadzono badanie cystoskopowe w świetle białym a następnie w niebieskim oraz wykonano biopsje.

Badania kliniczne obejmowały chorych z rakiem pęcherza rozpoznanym lub podejrzewanym na podstawie badania cystoskopowego lub dodatniego wyniku cytologii moczu.

W badaniach u pacjentów, u których stwierdzono zwiększone ryzyko raka in situ (carcinoma in situ, CIS), stosując cystoskopię w świetle niebieskim wykryto znacząco więcej przypadków CIS i zmian brodawkowatych w porównaniu do standardowej cystoskopii w świetle białym. Odsetek wykrycia przypadków CIS w standardowej cystoskopii w świetle białym wynosił 49,5%, a w cystoskopii w świetle niebieskim 95,0%, natomiast odsetek wykrycia zmian brodawkowych w cystoskopii w świetle białym wynosił od 85,4% do 94,3%, a w cystoskopii w świetle niebieskim od 90,6% do 100%.

Jedno z wyżej wymienionych badań zostało zaprojektowane w celu ustalenia wpływu leczenia chorych z powierzchownym rakiem pęcherza zgodnie z zaleceniami Europejskiego Towarzystwa Urologicznego, dotyczącymi leczenia tego schorzenia. U 17% chorych wyniki cystoskopii w świetle niebieskim były podstawą do zastosowania bardziej radykalnego leczenia, a u 5,5% chorych w oparciu tylko o wynik badania w świetle niebieskim zastosowano leczenie oszczędzające. Powodem zastosowania bardziej radykalnego leczenia był większy odsetek wykrycia guzów w porównaniu do standardowej cystoskopii; tylko przy użyciu produktu Hexvix wykryto więcej zmian w stadium pTa (20% pacjentów), więcej zmian CIS (14%) i więcej zmian w stadium pT1 (11%).

U pacjentów z nowotworami brodawkowatymi ze zwiększonym ryzykiem nawrotu przeprowadzono randomizowane badanie porównawcze z użyciem tylko światła białego. Porównanie wśród pacjentów wykazało, że u całkowitej liczby 16,4% (47/286) pacjentów ze zmianami chorobowymi w stadium pTa/pT1 wykryto dodatkowo takie zmiany przy użyciu jedynie produktu Hexvix z zastosowaniem cystoskopii w świetle niebieskim. Badanie pacjentów ze zmianami w stadium pTa/pT1 po 9 miesiącach od cystoskopii wykazało mniejszy odsetek pacjentów z nawrotem w grupie produktu Hexvix (47%, 128/271) w porównaniu do grupy jedynie z cystoskopią w świetle białym (56,1%, 157/280) w populacji ITT, w której wszystkich pacjentów z brakującymi danymi uznawano za mających nawrót choroby. Liczba pacjentów z brakującymi danymi w badaniu była zbyt duża (56/128 i 59/157, odpowiednio w grupie produktu Hexvix i w grupach kontrolnych), aby różnica mogła być uznana za statystycznie istotną (p=0,03-0,06 w zależności od sposobu obróbki brakujących danych). Następną kontrolę w celu pozyskania informacji przeprowadzono u 86% uczestników. Mediana kontroli dla cystoskopii jedynie w świetle białym oraz dla produktu Hexvix wyniosła odpowiednio 53 i 55 miesięcy. U pacjentów w grupie produktu Hexvix, mediana okresu do wystąpienia nawrotu i okresu przeżycia wolnego od nawrotu była o 7 miesięcy dłuższa (16 miesięcy w grupie Hexvix vs.

9 miesięcy w grupie cystoskopii w świetle białym, p=0.04-0.06, w zależności od sposobu obróbki brakujących danych).

Całkowity odsetek wyników fałszywie dodatnich zwiększył się po zastosowaniu cystoskopii w świetle niebieskim i wynosił 17,3% dla cystoskopii w świetle białym i 21,9% dla cystoskopii w świetle niebieskim.

Mechanizm działania:

Instylacja aminolewulinianu heksylu do pęcherza moczowego prowadzi do wewnątrzkomórkowego gromadzenia się porfiryn w zmianach chorobowych w ścianie pęcherza. Wewnątrzkomórkowe porfiryny (w tym PpIX) są fotoaktywnymi, fluoryzującymi związkami, które emitują światło czerwone po wzbudzeniu światłem niebieskim. W wyniku tego zjawiska przednowotworowe i nowotworowe zmiany o charakterze złośliwym emitują światło czerwone, natomiast prawidłowa tkanka - niebieskie. Wyniki fałszywie dodatnie mogą być związane z toczącym się stanem zapalnym.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Autoradiograficzne badania in vivo prowadzone u szczurów po podaniu do pęcherza moczowego aminolewulinianu heksylu wykazały wysokie stężenie preparatu w jego ścianie.

Po podaniu do pęcherza moczowego aminolewulinianu heksylu znakowanego radioizotopem u zdrowych ochotników, biodostępność układowa całej radioaktywności wynosiła około 5-10%.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania prowadzone na szczurach i psach nie wskazały na istnienie ryzyka toksyczności układowej.

Na szczurach i psach przeprowadzono trwające siedem dni badanie tolerancji po podaniu do pęcherza moczowego bez ekspozycji na światło. Badanie przeprowadzone na szczurach wykazało przypadki leukocytozy, sugerując pro-zapalne działanie aminolewulinianu heksylu. Ponadto obserwowano przypadki azotemii, moczu o czerwonym zabarwieniu i spadku masy ciała. U psów, którym podano aminolewulinian heksylu, obserwowano marginalnie zwiększoną częstość występowania i nasilenie przejściowej hiperplazji komórek i bazofilii w nabłonku dróg moczowych.

Miejscowe badanie węzłów chłonnych u myszy wykazało, że aminolewulinian heksylu może działać uczulająco na skórę.

Potencjalną genotoksyczność badano in vitro na komórkach prokariotycznych i eukariotycznych w obecności fotoaktywującego oświetlenia lub przy jego braku oraz w badaniach in vivo.

Wszystkie badania możliwego działania genotoksycznego dały wynik negatywny (test Amesa, test TK (time-kill), test mikrojąderkowy in vivo, test aberracji chromosomowych w komórkach jajnika chomika chińskiego i test kometkowy na próbkach pęcherza z badania miejscowej tolerancji u psów z aktywacją światłem niebieskim).

Toksyczny wpływ na reprodukcję badano u szczurów i królików. Częstość występowania obumarcia zarodka/płodu, zaburzeń masy płodu oraz nieprawidłowości i zmian rozwojowych płodu w tym dotyczących parametrów kostnienia szkieletu, nie wskazywała na jakikolwiek oczywisty wpływ leczenia. W badaniach na szczurach nie obserwowano wpływu na płodność u samic oraz na rozwój wczesnozarodkowy.

Nie prowadzono badań nad działaniem rakotwórczym aminolewulinianu heksylu .

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Proszek:

Brak

Rozpuszczalnik:

Disodu fosforan dwuwodny Potasu diwodorofosforan Sodu chlorek Kwas solny 1N Sodu wodorotlenek 1N Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Produktu leczniczego nie wolno mieszać z innymi lekami.

6.3    Okres ważności 3 lata

Po rozcieńczeniu rozpuszczalnikiem: Wykazano, że roztwór jest stabilny chemicznie i fizycznie przez 2 godziny w temperaturze 2°C - 8°C. Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy zużyć natychmiast. Jeśli produkt nie jest zużyty natychmiast, użytkownik ponosi odpowiedzialność za dalszy okres oraz warunki przechowywania produktu przed zastosowaniem, które zwykle nie powinny przekraczać 2 godzin w temperaturze 2°C - 8°C.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

Roztwór (po rozcieńczeniu): patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Opakowanie zawiera: jedną fiolkę (szkło bezbarwne typu I) o objętości 10 ml, zawierającą proszek, zamkniętą korkiem z gumy butylowej i jedną fiolkę polipropylenową o objętości 50 ml zawierającą rozpuszczalnik, zamkniętą korkiem z gumy butylowej.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Brak szczególnych wymagań dotyczących usuwania.

W przypadku kontaktu ze skórą aminolewulinian heksylu może powodować uczulenie.

Instrukcja postępowania dla farmaceuty oraz innego personelu służby zdrowia:

Wszystkie czynności należy wykonać przy użyciu sterylnego sprzętu oraz w warunkach aseptycznych.

1.    Pobrać 50 ml rozpuszczalnika produktu Hexvix do sterylnej strzykawki o pojemności 50 ml.

2.    Wstrzyknąć około 10 ml rozpuszczalnika do fiolki zawierającej proszek Hexvix.

3.    Nie wyciągając igły z fiolki, trzymając pewnie fiolkę z proszkiem i strzykawkę wstrząsać delikatnie do całkowitego rozpuszczenia proszku.

4.    Pobrać cały roztwór zawierający rozpuszczony proszek do strzykawki. Delikatnie wymieszać zawartość strzykawki.

5.    Produkt Hexvix jest rozpuszczony i gotowy do użycia. Otrzymany roztwór jest przezroczysty do lekko opalizującego, bezbarwny lub jasno żółty.

Produkt przeznaczony do jednorazowego podania. Niewykorzystane resztki należy usunąć.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Ipsen Pharma, 65 Quai Georges Gorse, 92100 Boulogne Billancourt, Francja

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 11910

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

02.11.2005 r

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

14.02.2013 r.

Strona 8 z 7

Hexvix