+ iMeds.pl

Hiberix 10 mcg oczyszczonego polisacharydu otoczkowego Hib kowalencyjnie związanego z ok. 25 mcg toksoidu tężcowego (PRP-T)/0,5 ml; 1 dawka (0,5 ml)Ulotka Hiberix

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Hiberix, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań Szczepionka przeciwko zakażeniom haemophilus typ b, skoniugowana

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem szczepionki, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Szczepionkę tę przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy jej przekazywać innym.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest szczepionka Hiberix i w j akim celu się j ą stosuj e

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem szczepionki Hiberix

3.    Jak stosować szczepionkę Hiberix

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać szczepionkę Hiberix

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST SZCZEPIONKA HIBERIX I W JAKIM CELU SIĘ JĄ STOSUJE

Hiberix jest szczepionką stosowaną w celu zapobiegania zakażeniom wywołanym przez Haemophilus influenzae typ b u niemowląt i dzieci.

Haemophilus influenzae typ b (Hib): Zakażenie Hib najczęściej prowadzi do zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych mózgu oraz obrzęku mózgu. Konsekwencją przebytej infekcji Hib może być opóźnienie rozwoju umysłowego, porażenie mózgowe, głuchota, padaczka lub częściowa ślepota. Zakażenie Hib może także prowadzić do stanu zapalnego i obrzęku gardła i krtani. Sporadycznie może nawet spowodować zgon przez uduszenie się. Rzadziej dochodzi do zakażenia krwi, serca, płuc, kości, stawów i tkanek w okolicy oczu oraz ust.

Szczepionka powoduje powstawanie w organizmie własnej odporności (przeciwciał) przeciwko drobnoustrojowi wywołującemu wyżej wymienione choroby.

Hiberix nie zabezpiecza przed infekcją wywoływaną przez inne typy Haemophilus influenzae ani przed zapaleniem opon mózgowych-rdzeniowych wywołanym przez inne drobnoustroje.

Szczepienie jest najlepszym sposobem zapobiegania chorobie. Żaden ze składników szczepionki nie jest zakaźny.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM SZCZEPIONKI HIBERIX

Kiedy nie stosować szczepionki Hiberix

•    jeśli u dziecka kiedykolwiek wystąpiła reakcja alergiczna (uczuleniowa) na Hiberix lub którykolwiek ze składników wchodzących w skład tej szczepionki. Substancje czynne i inne składniki są wymienione na końcu tej ulotki w punkcie 6. Zawartość opakowania i inne informacje. Wśród objawów alergicznych należy wymienić: swędzącą wysypkę skórną, trudności w oddychaniu, obrzęk twarzy lub języka.

•    jeśli u dziecka kiedykolwiek wcześniej wystąpiła reakcja alergiczna na którąkolwiek szczepionkę przeciwko zakażeniom Haemophilus influenzae typ b.

•    jeśli dziecko ma wysoką gorączkę (powyżej 38,0°C). Łagodna infekcja, taka jak np. przeziębienie, nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia, ale należy o niej poinformować lekarza.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność jeśli:

• dziecko miewa krwawienia lub łatwo dochodzi u niego do powstawania siniaków.

W takich przypadkach lekarz zdecyduje o właściwym sposobie przeprowadzenia szczepienia u dziecka.

Po lub nawet przed podaniem każdej szczepionki w postaci zastrzyku może dojść do omdlenia. W związku z tym należy poinformować lekarza lub pielęgniarkę, jeżeli u dziecka wystąpiło omdlenie podczas podawania zastrzyku.

Szczepionka Hiberix i inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które są wydawane bez recepty oraz o otrzymanych szczepieniach. Hiberix może być podawany jednocześnie lub w dowolnym czasie przed i po podaniu innych inaktywowanych lub żywych szczepionek. Różne szczepionki powinny być wstrzykiwane w różne miejsca ciała.

Hiberix może być mieszany w tej samej strzykawce z takimi szczepionkami jak - INFANRIX-DTPa (szczepionka DTPa), TRITANRIX HepB (szczepionka DTPw-HB).

U dzieci, u których stosowane są leki obniżające odporność, należy liczyć się z możliwością uzyskania niewystarczającej odpowiedzi na szczepienie.

Stosowanie szczepionki u pacjentów z zaburzeniami odporności

U dzieci, u których występują problemy zdrowotne wynikające z zaburzeń odporności, należy liczyć się z możliwością uzyskania niewystarczającej odpowiedzi na szczepienie. Zakażenie ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV) nie jest uważane za przeciwwskazanie do podania szczepionki Hiberix.

Ciąża i karmienie piersią

Ze względu na fakt, iż szczepionka przeznaczona jest dla dzieci, nie ma odpowiednich danych odnośnie stosowania jej w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie ma informacji na temat wpływu szczepionki na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn, ponieważ Hiberix nie jest przeznaczony do stosowania u osób dorosłych.

3. JAK STOSOWAĆ SZCZEPIONKĘ HIBERIX

Dzieci w wieku od 6. tygodnia do 6. miesiąca życia włącznie otrzymują trzy dawki szczepionki, natomiast dzieci powyżej 6. miesiąca do 12. miesiąca życia dwie dawki szczepionki. Odstęp pomiędzy kolejnymi szczepieniami powinien wynosić co najmniej miesiąc.

W celu zapewnienia długotrwałej ochrony, w drugim roku życia podaje się dawkę uzupełniającą.

Dzieci w wieku 1 - 5 lat, uprzednio niezaszczepione, powinny otrzymać jedną dawkę szczepionki.

Każda dawka podawana jest w czasie oddzielnej wizyty. Lekarz albo pielęgniarka poinformuje, kiedy należy zgłosić się z dzieckiem na podanie kolejnej dawki szczepionki.

Jeżeli dziecko nie otrzyma kolejnej dawki szczepionki w wyznaczonym terminie, to należy koniecznie skontaktować się z lekarzem i ustalić termin podania następnej dawki.

Należy upewnić się, że dziecko otrzymało pełne szczepienie, ponieważ w innym przypadku może nie być w pełni chronione przed infekcją wywołaną przez Haemophilus influenzae typ b.

Szczepionka Hiberix podawana jest domięśniowo. U dzieci z zaburzeniami krzepnięcia krwi, Hiberix podaje się podskórnie.

Szczepionka nigdy nie może być podawana dożylnie.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każda szczepionka, Hiberix może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W badaniach klinicznych przeprowadzonych z użyciem szczepionki Hiberix obserwowano następujące działania niepożądane:

•    Zaczerwienienie, ból, obrzęk w miejscu wstrzyknięcia

•    Gorączka, utrata apetytu, niepokój ruchowy, wymioty, biegunka, nietypowy płacz.

Działania niepożądane zgłoszone po wprowadzeniu szczepionki do obrotu:

•    bardzo rzadko zgłaszano występowanie reakcji uczuleniowych (alergicznych). Wśród najczęstszych objawów alergicznych należy wymienić: swędzącą wysypkę skórną, trudności w oddychaniu, obrzęk twarzy lub języka, utratę przytomności. Jeśli u dziecka po szczepieniu wystąpi chociaż jeden z powyższych objawów, należy natychmiast zgłosić się do lekarza.

•    zapaść, utrata przytomności lub świadomości

•    drgawki (z gorączką lub bez gorączki)

•    omdlenia

•    obrzęk twarzy, warg, języka, lub gardła mogący spowodować trudności w przełykaniu lub oddychaniu (obrzęk naczynioruchowy)

•    senność

•    u bardzo niedojrzałych wcześniaków (urodzonych przed lub w 28. tygodniu ciąży) w ciągu 2-3 dni po szczepieniu mogą wystąpić dłuższe niż normalnie odstępy pomiędzy oddechami

•    pokrzywka, wysypka

•    rozległy obrzęk kończyny, w którą podano szczepionkę

•    stwardnienie w miejscu podania.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Nie należy niepokoić się możliwością wystąpienia wyżej wymienionych działań niepożądanych. Możliwe, że po szczepieniu nie wystąpią żadne działania niepożądane.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ SZCZEPIONKĘ HIBERIX

Proszek: przechowywać w lodówce (2°C - 8°C) i chronić od światła. Zamrożenie nie wpływa na jakość szczepionki w tej postaci.

Rozpuszczalnik przeznaczony do przygotowania zawiesiny: przechowywać w lodówce lub w temperaturze pokojowej, nie zamrażać.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować szczepionki po terminie ważności podanym na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

1 dawka szczepionki zawiera:

Oczyszczony polisacharyd otoczkowy Hib    10 mikrogramów

kowalencyjnie związany z ok. 25 mikrogramami toksoidu tężcowego

Ponadto szczepionka zawiera:

Proszek Hib: laktoza

Rozpuszczalnik: sodu chlorek, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda szczepionka Hiberix i co zawiera opakowanie

Hiberix jest białym proszkiem umieszczonym w szklanej fiolce. Bezbarwny, przezroczysty rozpuszczalnik (0,9% roztwór chlorku sodu) znajduje się w szklanej fiolce lub ampułko-strzykawce.

Szczepionka Hiberix dostępna jest w opakowaniach po 1 z igłami lub bez igieł.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca: GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

rue de l’Institut 89 1330 Rixensart, Belgia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

GSK Services Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 53 02-697 Warszawa Tel. +48 (22) 576 90 00

Data aktualizacji ulotki: grudzień 2013

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Szczepionkę należy poddać rekonstytucji dodając całą zawartość fiolki lub ampułko-strzykawki z rozpuszczalnikiem (0,9% roztwór chlorku sodu) do fiolki zawierającej proszek. Zawiesina powinna być dokładnie wymieszana w celu całkowitego rozpuszczenia proszku. Szczepionka po rekonstytucji jest przezroczystą, bezbarwną zawiesiną. Szczepionka powinna być zużyta bezpośrednio po przygotowaniu.

Przed podaniem rozpuszczalnik i zawiesinę otrzymaną po rekonstytucji należy obejrzeć pod kątem obecności jakichkolwiek zanieczyszczeń i (lub) nieprawidłowego wyglądu. W przypadku zaobserwowania powyższych nieprawidłowości, szczepionki nie należy stosować.

Do podania szczepionki należy użyć nowej igły.

Należy pobrać całą zawartość fiolki.

Instrukcja rekonstytucji szczepionki za pomocą rozpuszczalnika z ampułko-strzykawki z rozpuszczalnikiem.

Szczepionkę Hiberix należy przygotować poprzez dodanie całego rozpuszczalnika z ampułko-strzykawki do fiolki z proszkiem.

Aby dołączyć igłę do strzykawki, należy postępować jak na rysunku poniżej. Strzykawka dostarczana ze szczepionką może różnić się nieznacznie od przedstawionej na rysunku - może nie mieć żłobionej końcówki do przykręcania igły. W takim przypadku igła powinna być zamocowania bez przykręcania.

Igła


Nasadka ochronna na igłę


Strzykawka
1.    Trzymając korpus strzykawki w jednej ręce (należy unikać trzymania tłoka), należy odkręcić nasadkę kręcąc w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

2.    Aby dołączyć igłę do strzykawki, należy kręcić igłą w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara do momentu kiedy zostanie zamocowana (patrz rysunek).

3.    Następnie należy usunąć nasadkę ochronną igły, która może czasem stawiać opór.

Dodać rozpuszczalnik do proszku. Po dodaniu rozpuszczalnika do proszku, mieszaniną należy wstrząsać do momentu całkowitego rozpuszczenia się proszku.

Szczepionka po rekonstytucji ma postać przezroczystej i bezbarwnej zawiesiny.

Do podania szczepionki należy użyć nowej igły.

Należy pobrać całą zawartość fiolki.

Hiberix może być mieszany w tej samej strzykawce z takimi szczepionkami jak - INFANRIX_DTPa (szczepionka DTPa), TRITANRIX HepB (szczepionka DTPw-HB). W tych przypadkach nie należy dodawać do proszku rozpuszczalnika znajdującego się w opakowaniu szczepionki Hiberix, lecz użyć jednej z wymienionych szczepionek jako rozpuszczalnika, poprzez dodanie jej do fiolki zawierającej proszek Hib.

Należy upewnić się, że opakowanie bezpośrednie szczepionki, która zostanie użyta do rozpuszczenia proszku szczepionki Hiberix zawiera jedną dawkę. Przygotowane bezpośrednio przed podaniem, zmieszane szczepionki, należy stosować w taki sam sposób, jak samą szczepionkę Hiberix.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

5

Hiberix

Charakterystyka Hiberix

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Hiberix, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań.

Vaccinum haemophili stirpi b coniugatum

Szczepionka przeciwko zakażeniom haemophilus typ b, skoniugowana

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Po rekonstytucji jedna dawka szczepionki Hiberix zawiera:

Oczyszczony polisacharyd otoczkowy Hib    10 mikrogramów

kowalencyjnie związany z toksoidem tężcowym    ok. 25 mikrogramów

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań.

Liofilizowany składnik Haemophilus influenzae typ b (Hib) ma postać białego proszku. Rozpuszczalnik jest bezbarwny i przezroczysty.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Szczepionka Hiberix wskazana jest do czynnego uodporniania dzieci począwszy od 6. tygodnia życia przeciwko zakażeniom Haemophilus influenzae typ b.

Hiberix nie zabezpiecza przed infekcją innymi typami Haemophilus influenzae ani przed zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych wywołanym przez inne drobnoustroje.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie

Szczepienie podstawowe składa się ze szczepienia pierwotnego oraz dawki uzupełniającej.

Szczepienie pierwotne obejmuje trzy dawki szczepionki podane dzieciom w wieku od 6. tygodnia do 6. miesiąca życia włącznie w odstępach nie krótszych niż 4 tygodnie.

Dawkę uzupełniającą podawaną w 2. roku życia stosuje się w celu zapewnienia długotrwałej ochrony.

Niemowlęta pomiędzy ukończonym 6. a 12. miesiącem życia, niezaszczepione dotychczas, powinny otrzymać 2 iniekcje podane w odstępie jednego miesiąca, a następnie szczepienie uzupełniające w drugim roku życia.

Dzieci w wieku 1-5 lat, uprzednio niezaszczepione, powinny otrzymać jedną dawkę szczepionki.

Sposób podawania

Szczepionka powinna być podawana domięśniowo.

U pacjentów z trombocytopenią i zaburzeniami krzepnięcia krwi, Hiberix należy podawać podskórnie, zgodnie z przyjętą w takich przypadkach praktyką kliniczną.

4.3 Przeciwwskazania

Hiberix nie powinien być stosowany u osób ze stwierdzoną nadwrażliwością na którykolwiek ze składników produktu lub wykazujących objawy nadwrażliwości po wcześniejszych szczepieniach szczepionkami przeciwko Hib.

Tak jak w przypadku innych szczepionek, szczepionka Hiberix nie powinna być podawana osobom w okresie ostrych i ciężkich chorób gorączkowych. Łagodna infekcja nie jest przeciwwskazaniem do zastosowania szczepionki.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Podając produkt Hiberix, podobnie jak w przypadku innych szczepionek podawanych drogą pozajelitową, należy zawsze zapewnić możliwość udzielenia natychmiastowej pomocy lekarskiej w związku z ryzykiem wystąpienia rzadkich reakcji anafilaktycznych po iniekcji szczepionki. Z tego samego względu osoby szczepione powinny pozostawać pod nadzorem lekarskim przez 30 minut od szczepienia.

Hiberix powinien być podawany podskórnie pacjentom z trombocytopenią lub zaburzeniami krzepnięcia krwi, z uwagi na możliwość wystąpienia krwawień po podaniu szczepionki drogą domięśniową.

Omdlenie może wystąpić po lub nawet przed każdym szczepieniem, jako reakcja psychogenna na ukłucie igłą. W związku z tym należy podjąć działania zapobiegające ewentualnym urazom w następstwie upadku.

U osób otrzymujących szczepionki przeciwko Hib opisywano wydalanie otoczkowego antygenu polisacharydowego z moczem; z tego powodu wykrywanie antygenu u pacjentów podejrzanych o zakażenie Haemophilus influenzae typ b w ciągu 1-2 tygodni od przeprowadzenia szczepienia może nie mieć wartości diagnostycznej.

Zakażenie ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV) nie jest uważane za przeciwwskazanie do podania szczepionki Hiberix.

Szczepienie szczepionką Hiberix nie zastępuje właściwego szczepienia przeciw tężcowi, mimo że po jej podaniu może wystąpić ograniczona odpowiedź immunologiczna na toksoid tężcowy.

Hiberix nie może być w żadnym wypadku podawany dożylnie!

Należy wziąć pod uwagę ryzyko wystąpienia bezdechu oraz konieczność monitorowania czynności oddechowych przez 48 do 72 godzin w przypadku podawania dawek szczepienia pierwotnego bardzo niedojrzałym wcześniakom (urodzonym < 28. tygodnia ciąży), szczególnie dotyczy to dzieci, u których występowały objawy niedojrzałości układu oddechowego.

Z uwagi na znaczne korzyści wynikające ze szczepienia tej grupy niemowląt, nie należy rezygnować ze szczepienia ani go odraczać.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Hiberix może być podawany jednocześnie lub w dowolnym czasie przed i po podaniu innych inaktywowanych lub żywych szczepionek.

Zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych obowiązującym w Polsce szczepionka przeciwko Hib może być podana w oddzielnej iniekcji jednocześnie ze szczepionkami zawierającymi składniki DTP, polio i WZW typu B.

Dawka uzupełniająca szczepionki przeciwko Hib może być podana w oddzielnej iniekcji jednocześnie z dawką uzupełniającą szczepionek zawierających składniki DTP i polio w 16.-18. miesiącu życia.

Hiberix może być mieszany w tej samej strzykawce z takimi szczepionkami jak - INFANRIX-DTPa (szczepionka DTPa), TRITANRIX HepB (szczepionka DTPw-HB).

Różne szczepionki powinny być wstrzykiwane w różne miejsca ciała.

Po podaniu szczepionki Hiberix pacjentom poddawanym leczeniu immunosupresyjnemu lub mającym niedobory odporności, należy liczyć się, podobnie jak w przypadku innych szczepionek, z możliwością uzyskania niewystarczającej odpowiedzi immunologicznej na szczepienie.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę lub laktację

Nie ma odpowiednich danych na temat bezpieczeństwa stosowania szczepionki Hiberix w okresie ciąży i karmienia piersią, ponieważ nie jest ona przeznaczona do stosowania u dorosłych.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn Nie ma zastosowania.

4.8    Działania niepożądane

•    Badania kliniczne:

Przedstawione poniżej informacje pochodzą z badań klinicznych, w których monitorowano i zapisywano w kartach codziennej oceny objawy towarzyszące podaniu szczepionki Hiberix.

Najczęściej występującym objawem miejscowym w ciągu 48 godzin po szczepieniu było zaczerwienienie w miejscu wstrzyknięcia, które ustępowało samoistnie. Ponadto obserwowano niewielki obrzęk i ból w miejscu wstrzyknięcia.

Objawy ogólne obserwowane i opisywane, które wystąpiły w ciągu 48 godzin po szczepieniu miały niewielkie nasilenie i ustępowały samoistnie. Obejmowały one: gorączkę, utratę łaknienia, niepokój ruchowy, wymioty, biegunkę, nietypowy płacz.

•    Monitorowanie działań niepożądanych po wprowadzeniu do obrotu:

Zaburzenia układu immunologicznego:

Reakcje alergiczne w tym reakcje anafilaktyczne i anafilaktoidalne Zaburzenia układu nerwowego:

Epizod hipotensyjno - hiporeaktywny, drgawki (z gorączką lub bez gorączki), omdlenie lub reakcja wazowagalna na podanie szczepionki, senność

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Bezdech [informacje dotyczące bezdechu u bardzo niedojrzałych wcześniaków (urodzonych < 28. tygodnia ciąży) patrz punkt 4.4]

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Pokrzywka, wysypka, obrzęk naczynioruchowy

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Rozległy obrzęk kończyny, w którą podano szczepionkę, stwardnienie w miejscu podania Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Nie ma zastosowania.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: szczepionki bakteryjne, oczyszczony skoniugowany antygen Haemophilus influenzae typ b, kod ATC J07AG01.

Za ochronny uznaje się poziom przeciwciał w surowicy wynoszący > 0,15 ^g/ml.

Po upływie 1 miesiąca od zakończenia pierwotnego cyklu szczepień szczepionką Hiberix u 95-100% szczepionych dzieci poziom przeciwciał wynosił > 0,15 ^g/ml.

Po upływie 1 miesiąca od podania dawki uzupełniającej, poziom przeciwciał > 0,15 ^g/ml uzyskano u 100% zaszczepionych (u 94,7% wyniósł on > 1 ^g/ml).

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Ocena właściwości farmakokinetycznych nie jest wymagana dla szczepionek.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie ma zastosowania.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Proszek:

Laktoza

Rozpuszczalnik:

Sodu chlorek,

Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Hiberix może być mieszany w tej samej strzykawce z takimi szczepionkami jak - INFANRIX-DTPa (szczepionka DTPa), TRITANRIX HepB (szczepionka DTPw-HB).

6.3    Okres ważności

3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Proszek: przechowywać w lodówce (2°C - 8°C). Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Zamrożenie nie wpływa na jakość szczepionki w tej postaci.

Rozpuszczalnik przeznaczony do przygotowania zawiesiny: przechowywać w lodówce lub w temperaturze pokojowej, nie zamrażać.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

1 fiolka z proszkiem + 1 fiolka z rozpuszczalnikiem po 0,5 ml Fiolki ze szkła typu I.

1 fiolka z proszkiem +1 ampułko-strzykawka z igłą z rozpuszczalnikiem po 0,5 ml Fiolka ze szkła typu I i ampułko-strzykawka z igłą ze szkła typu I (0,5 ml).

1 fiolka z proszkiem +1 ampułko-strzykawka bez igły z rozpuszczalnikiem po 0,5 ml Fiolka ze szkła typu I i ampułko-strzykawka bez igły ze szkła typu I (0,5 ml).

1 fiolka z proszkiem +1 ampułko-strzykawka z rozpuszczalnikiem po 0,5 ml + 2 igły dołączone do opakowania

Fiolka ze szkła typu I i ampułko-strzykawka ze szkła typu I (0,5 ml) oraz dwie igły dołączone do opakowania.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do

stosowania


Szczepionkę należy poddać rekonstytucji dodając całą zawartość fiolki lub ampułko-strzykawki z rozpuszczalnikiem (0,9% roztwór chlorku sodu) do fiolki zawierającej proszek. Zawiesina powinna być dokładnie wymieszana w celu całkowitego rozpuszczenia proszku. Szczepionka po rekonstytucji jest przezroczystą, bezbarwną zawiesiną. Szczepionka powinna być zużyta bezpośrednio po przygotowaniu.

Przed podaniem rozpuszczalnik i zawiesinę otrzymaną po rekonstytucji należy obejrzeć pod kątem obecności jakichkolwiek zanieczyszczeń i (lub) nieprawidłowego wyglądu. W przypadku zaobserwowania powyższych nieprawidłowości, szczepionki nie należy stosować.

Do podania szczepionki należy użyć nowej igły.

Należy pobrać całą zawartość fiolki.

Instrukcja rekonstytucji szczepionki za pomocą rozpuszczalnika z ampułko-strzykawki z rozpuszczalnikiem.

Szczepionkę Hiberix należy przygotować poprzez dodanie całego rozpuszczalnika z ampułko-strzykawki do fiolki z proszkiem.

Aby dołączyć igłę do strzykawki, należy postępować jak na rysunku poniżej. Strzykawka dostarczana ze szczepionką może różnić się nieznacznie od przedstawionej na rysunku - może nie mieć żłobionej końcówki do przykręcania igły. W takim przypadku igła powinna być zamocowania bez przykręcania.

Nasadka ochronna na igłę


Igła

Strzykawka

1.    Trzymając korpus strzykawki w jednej ręce (należy unikać trzymania tłoka), należy odkręcić nasadkę kręcąc w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

2.    Aby dołączyć igłę do strzykawki, należy kręcić igłą w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara do momentu kiedy zostanie zamocowana (patrz rysunek).

3.    Następnie należy usunąć nasadkę ochronną igły, która może czasem stawiać opór.

Dodać rozpuszczalnik do proszku. Po dodaniu rozpuszczalnika do proszku, mieszaniną należy wstrząsać do momentu całkowitego rozpuszczenia się proszku.

Szczepionka po rekonstytucji ma postać przezroczystej i bezbarwnej zawiesiny.

Do podania szczepionki należy użyć nowej igły.

Należy pobrać całą zawartość fiolki.

Hiberix może być mieszany w tej samej strzykawce z takimi szczepionkami jak - INFANRIX_DTPa (szczepionka DTPa), TRITANRIX HepB (szczepionka DTPw-HB). W tych przypadkach nie należy dodawać do proszku rozpuszczalnika znajdującego się w opakowaniu szczepionki Hiberix, lecz użyć jednej z wymienionych szczepionek jako rozpuszczalnika, poprzez dodanie jej do fiolki zawierającej proszek Hib.

Należy upewnić się, że opakowanie bezpośrednie szczepionki, która zostanie użyta do rozpuszczenia proszku szczepionki Hiberix zawiera jedną dawkę. Przygotowane bezpośrednio przed podaniem, zmieszane szczepionki, należy stosować w taki sam sposób, jak samą szczepionkę Hiberix.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

GlaxoSmithKline Biologicals S.A. rue de l'Institut 89 1330 Rixensart Belgia

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

R/7048

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

18.03.1997/ 15.03.2012.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

7

Hiberix