+ iMeds.pl

Hiconcil 500 mgUlotka Hiconcil

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Hiconcil, 250 mg kapsułki twarde Hiconcil, 500 mg kapsułki twarde

Amoxicillinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Hiconcil i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Hiconcil

3.    Jak stosować Hiconcil

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Hiconcil

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest Hiconcil i w jakim celu się go stosuje

Hiconcil zawiera substancję czynną, amoksycylinę - antybiotyk z grupy aminopenicylin, działający bakteriobójczo poprzez hamowanie syntezy ściany komórkowej bakterii.

Hiconcil stosuje się w leczeniu zakażeń bakteryjnych, wywołanych przez bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne wrażliwe na amoksycylinę, takich jak:

-    zakażenia górnych dróg oddechowych, w tym ostre zapalenie zatok przynosowych i bakteryjne zapalenie gardła;

-    ostre zapalenie ucha środkowego;

-    zakażenia dolnych dróg oddechowych: zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, zapalenie płuc;

-    zakażenia układu moczowo-płciowego (zapalenie cewki moczowej).

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Hiconcil Kiedy nie stosować leku Hiconcil:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na amoskycylinę, azorubinę lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-    jeśli pacjent ma uczulenie na penicylinę lub inne antybiotyki beta-laktamowe, np. cefalosporyny.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę jeśli:

-    u pacjenta wystąpiła kiedykolwiek w przeszłości reakcja alergiczna na penicyliny lub inne antybiotyki (zwłaszcza antybiotyki beta-laktamowe, np. cefalosporyny);

-    pacjent ma astmę i skłonność do uczuleń;

-    u pacjenta wystąpią dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego (takie jak wymioty lub biegunka), gdyż mogą one spowodować niedostateczne wchłanianie leku;

-    u pacj enta występuj ą zaburzenia czynności nerek;

1

-    u pacjenta występuje ciężkie zakażenia wirusowe, ostra białaczka limfatyczna lub mononukleoza zakaźna, ze względu na zwiększone ryzyko rumieniowatej wysypki skórnej.

Jeżeli w trakcie leczenia lekiem Hiconcil wystąpi reakcja alergiczna (uczuleniowa), należy przerwać stosowanie tego leku i zgłosić się do lekarza.

Szczególną ostrożność należy zachować u dzieci: lekarz zaleci kontrolę czynności nerek, wątroby oraz parametrów krwi.

Podczas długotrwałego stosowania leku, tak jak w przypadku innych antybiotyków o szerokim zakresie działania, mogą wystąpić dodatkowe zakażenia wywołane przez bakterie lub drożdżaki niewrażliwe na antybiotyk.

W razie wystąpienia biegunki należy zwrócić się do lekarza, gdyż może ona być objawem rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego (powikłania występującego niekiedy podczas leczenia antybiotykami). W takim przypadku konieczne może być przerwanie stosowania leku i zastosowanie odpowiedniego leczenia. Stosowanie leków hamujących perystaltykę jelit jest przeciwwskazane.

Podczas leczenia należy pić dużą ilość płynów, aby zapobiec wytrącaniu się kryształów amoksycyliny w moczu.

W temperaturze pokojowej, jeżeli stężenie amoksycyliny w moczu jest wysokie, może wytrącać się ona w cewnikach założonych do pęcherza moczowego. Z tego powodu u pacjentów leczonych amoksycyliną należy regularnie sprawdzać drożność cewnika.

Podobnie jak w przypadku innych antybiotyków beta-laktamowych, rzadko obserwowano ciężkie skórne reakcje, jak rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, złuszczające zapalenie skóry i ostrą osutkę krostkową. W przypadku wystąpienia zmian na skórze należy przerwać przyjmowanie leku Hiconcil i poinformować o tym lekarza.

W czasie długotrwałego leczenia lekiem Hiconcil lekarz zaleci okresowe badanie czynności narządów wewnętrznych, w tym nerek, wątroby i układu krwiotwórczego, a w przypadku jednoczesnego stosowania leków przeciwzakrzepowych - kontrolowanie parametrów krzepliwości krwi.

Wpływ na badania laboratoryjne

Przed wykonaniem badań laboratoryjnych należy poinformować o przyjmowaniu leku Hiconcil, gdyż może on wpływać na wyniki niektórych badań krwi i moczu.

Należy porozmawiać z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Hiconcil a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Należy poinformować lekarza w szczególności o przyjmowaniu następujących leków:

-    allopurynolu (lek stosowany w leczeniu dny moczanowej), w związku z większym prawdopodobieństwem wystąpienia skórnych reakcji alergicznych w przypadku jednoczesnego stosowania z lekiem Hiconcil;

-    digoksyny (lek stosowany w niewydolności krążenia), w związku z możliwym zwiększonym wchłanianiem digoksyny i koniecznością dostosowania dawki tego leku w przypadku jednoczesnego stosowania z lekiem Hiconcil;

-    disulfiramu (lek stosowany w leczeniu choroby alkoholowej),

-    doustnych leków przeciwzakrzepowych, w związku ze zwiększoną skłonnością do krwawień na skutek wydłużenia czasu krwawienia i czasu protrombinowego podczas jednoczesnego stosowania z lekiem Hiconcil;

-    probenecydu (lek stosowany w leczeniu dny moczanowej), w związku z dłuższym utrzymywaniem się zwiększonych stężeń amoksycyliny w surowicy i żółci. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania tych leków;

-    innych leków przeciwbakteryjnych (antybiotyków i sulfonamidów), takich jak np. tetracykliny, antybiotyki makrolidowe czy chloramfenikol, ponieważ podczas stosowania z lekiem Hiconcil następuje wzajemne osłabienie działania (działanie antagonistyczne);

-    metotreksatu (lek przede wszystkim stosowany w leczeniu chorób nowotworowych), w związku ze zwiększeniem jego toksyczności przy jednoczesnym przyjmowaniu z lekiem Hiconcil;

-    doustnych hormonalnych środków antykoncepcyjnych, w związku z możliwością osłabienia skuteczności ich działania i koniecznością zastosowania dodatkowych, niehormonalnych metod zapobiegania ciąży podczas stosowania z lekiem Hiconcil.

Hiconcil z jedzeniem i piciem

Lek można przyjmować niezależnie od posiłków. Kapsułkę należy połknąć, popijając szklanką wody. Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Kobiety w ciąży mogą stosować Hiconcil tylko wówczas, gdy lekarz uzna to za wskazane.

U niemowlęcia karmionego piersią istnieje niebezpieczeństwo biegunki i nadkażenia drożdżakami błon śluzowych, co może spowodować konieczność odstawienia dziecka od piersi. Należy wziąć pod uwagę możliwość uczulenia dziecka na antybiotyki beta-laktamowe.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Hiconcil nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Hiconcil zawiera barwnik azowy - azorubinę (E 122), który może wywoływać reakcje alergiczne (uczuleniowe).

3. Jak stosować Hiconcil

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawka zalecona przez lekarza zależy od rodzaju i ciężkości zakażenia.

Dawkowanie u dorosłych, u pacjentów w podeszłym wieku i dzieci w wieku powyżej 12 lat lub

0    masie ciała większej niż 40 kg

Dawkowanie amoksycyliny zależy od wieku, masy ciała i czynności nerek pacjenta, od ciężkości

1    lokalizacji zakażenia oraz od przypuszczalnego lub dowiedzionego patogenu.

Zwykle stosuje się 250 mg lub 500 mg amoksycyliny 3 razy na dobę (co 8 godzin), w zależności od stopnia zakażenia.

W razie konieczności podania mniejszej dawki amoksycyliny, której nie można uzyskać stosując lek Hiconcil w postaci kapsułek twardych, na rynku dostępny jest również proszek do sporządzania zawiesiny doustnej o mocy 125 mg/5 ml i 250 mg/5 ml.

Dawkowanie u dzieci w wieku poniżej 12 lat

Hiconcil w postaci kapsułek twardych nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Dawkowanie w zaburzeniach czynności nerek

U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek dawkę leku należy zmniejszyć. Jeżeli klirens kreatyniny jest mniejszy niż 30 ml/min, zaleca się zmniejszenie dawek leku lub wydłużenie przerw między kolejnymi dawkami.

Dorośli (w tym pacjenci w podeszłym wieku) i dzieci o masie ciała powyżej 40 kg:

Klirens kreatyniny [ml/min]

Dawka

Przerwa między dawkami

>30

Nie jest konieczna modyfikacja dawki

bez zmiany

10 - 30

500 mg

12 godzin

<10

500 mg

24 godziny

Dawkowanie w zaburzeniach czynności wątroby

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i prawidłową czynnością nerek zmiana dawki nie jest konieczna.

Czas trwania leczenia

Zwykle zaleca się kontynuowanie leczenia przez 2 lub 3 dni po ustąpieniu objawów zakażenia.

W zakażeniach wywołanych przez paciorkowce beta-hemolizujące lek należy stosować co najmniej 10 dni.

Sposób podawania

Hiconcil podaje się doustnie. Kapsułkę należy połknąć, popijając szklanką wody.

Jeżeli podanie doustne leku jest niewłaściwe, szczególnie w przypadku konieczności natychmiastowego wdrożenia leczenia lub w przypadku ciężkich zakażeń, lekarz rozważy pozajelitowe podanie leku.

Hiconcil można stosować niezależnie od posiłków.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Hiconcil

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Amoksycylina nie wywołuje zwykle ostrych objawów zatrucia. Przedawkowanie może spowodować zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego oraz zaburzenia równowagi płynów i elektrolitów.

U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek przedawkowanie może wywołać objawy toksycznego działania leku na nerki. W przypadku utworzenia się kryształków amoksycyliny w moczu (krystaluria) może rozwinąć się niewydolność nerek.

Nie ma specyficznego antidotum w przypadku przedawkowania.

Stosuje się leczenie objawowe ze zwróceniem szczególnej uwagi na podawanie odpowiedniej ilości płynów i elektrolitów. Amoksycylinę można usunąć z krążenia za pomocą hemodializy.

Pominięcie zastosowania leku Hiconcil

Jeśli pacjent zapomni zażyć dawkę leku o właściwej porze, powinien zrobić to niezwłocznie po przypomnieniu sobie. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Hiconcil

Lek należy zażywać tak długo, jak zalecił to lekarz. Nawet w przypadku poprawy samopoczucia nie należy przerywać leczenia. Zbyt wczesne odstawienie leku może spowodować nawrót zakażenia, a w przypadku zakażeń wywołanych przez paciorkowce beta-hemolizujące (szczepy bakterii często wywołujące zakażenia leczone lekiem Hiconcil) pojawienie się powikłań takich, jak kłębuszkowe zapalenie nerek lub gorączka reumatyczna. W przypadku braku poprawy stanu zdrowia po 14 dniach stosowania leku, pacjent powinien ponownie zgłosić się do lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Możliwe działania niepożądane

4.


Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane są na ogół lekkie i przemijające, ale możliwe są również ciężkie działania niepożądane, takie jak:

-    ciężka lub uporczywa biegunka, czasami z domieszką krwi. Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, gdyż może to być objaw rzekomobłoniastego zapalenia jelit wymagającego natychmiastowej pomocy medycznej. Nie wolno samemu stosować leków przeciwbiegunkowych;

-    reakcje alergiczne (nadwrażliwości), takie jak pokrzywka, wysypka, świąd, rumień. W rzadkich przypadkach mogą wystąpić ciężkie reakcje nadwrażliwości z utrudnionym oddychaniem

i przełykaniem, obrzękiem twarzy, języka i warg. W razie wystąpienia takich objawów należy natychmiast odstawić lek, powiadomić lekarza lub zgłosić się do najbliższego szpitala;

-    zapalenie nerek.

W przypadku pojawienia się wyżej wymienionych objawów należy natychmiast powiadomić lekarza.

Działania niepożądane związane ze stosowaniem amoksycyliny mogą występować z następującą częstością:

często (rzadziej niż u 1 na 10 osób, ale częściej niż u 1 na 100), niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 osób, ale częściej niż u 1 na 1000 osób), rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 osób, ale częściej niż u 1 na10 000 osób), bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób).

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Niezbyt często: zwłaszcza podczas długo trwającego leczenia, może rozwinąć się oporność na Hiconcil oraz nadkażenie drobnoustrojami opornymi na leki. Obserwowano drożdżycę jamy ustnej i pochwy.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Rzadko: przemijająca eozynofilia (zwiększenie liczby granulocytów kwasochłonnych) i niedokrwistość hemolityczna (niedokrwistość spowodowana rozpadem krwinek czerwonych).

Wpojedynczych przypadkach: leukopenia (zmniejszenie liczby białych krwinek), granulocytopenia (zmniejszenie liczby granulocytów), małopłytkowość, pancytopenia (zmniejszenie liczby wszystkich krwinek), niedokrwistość, zahamowanie czynności szpiku kostnego, agranulocytoza (całkowity lub prawie całkowity brak granulocytów), wydłużenie czasu protrombinowego (jeden ze wskaźników prawidłowej krzepliwości krwi). Zmiany te ustępowały po przerwaniu leczenia.

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko: obrzęk krtani, choroba posurowicza (odczyn alergiczny z pokrzywką, uczuciem pieczenia i świądu, czasami z gorączką), alergiczne zapalenie naczyń, anafilaksja (nagła, potencjalnie groźna reakcja alergiczna).

Zaburzenia układu nerwowego

Rzadko: objawy ze strony układu nerwowego: nadmierna ruchliwość, zawroty głowy i drgawki. Drgawki mogą wystąpić u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek lub u pacjentów, u których zastosowano duże dawki leku.

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: dolegliwości ze strony żołądka, nudności, utrata apetytu, wymioty, wzdęcia, luźne stolce, biegunka, wysypka na błonach śluzowych (zwłaszcza w obrębie jamy ustnej), suchość błony śluzowej jamy ustnej, zaburzenia smaku. Działania niepożądane w obrębie przewodu pokarmowego są w większości przypadków lekkie i często przemijają albo w trakcie leczenia, albo w bardzo krótkim czasie po jego zakończeniu.

Występowanie działań niepożądanych można na ogół zmniejszyć poprzez przyjmowanie amoksycyliny podczas posiłków.

Rzadko: powierzchowne przebarwienie zębów (zwłaszcza w przypadku stosowania zawiesiny). Zazwyczaj można je usunąć poprzez szczotkowanie zębów.

Bardzo rzadko: język czarny, rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często: u pacjentów leczonych antybiotykami beta-laktamowymi odnotowano przypadki umiarkowanego i przemijającego zwiększenia aktywności enzymów wątrobowych, ale znaczenie tego faktu nie jest znane.

Rzadko: zapalenie wątroby i żółtaczka cholestatyczna (zastoinowa).

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często: reakcje skórne takie jak osutka, świąd, pokrzywka. Typowa osutka odropodobna występuje w ciągu 5 do 11 dni po rozpoczęciu leczenia. Natychmiastowe wystąpienie pokrzywki wskazuje na reakcję alergiczną na amoksycylinę i konieczne jest wówczas odstawienie leku.

Rzadko: obrzęk naczynioruchowy (obrzęk umiejscowiony najczęściej w okolicy twarzy lub gardła, mogący być groźny dla życia), rumień wielopostaciowy wysiękowy (zespół nadwrażliwości na różnorodne czynniki z wielopostaciowymi zmianami skórnymi), ostra uogólniona osutka krostkowa, ciężkie złuszczające reakcje skórne (zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, pęcherzowe i złuszczające zapalenie skóry).

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Rzadko: ostre śródmiąższowe zapalenie nerek, krystaluria (tworzenie się kryształków amoksycyliny w moczu). Krystaluria może wystąpić zwłaszcza w przypadku, gdy zastosowano duże dawki.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Rzadko: gorączka polekowa.

Należy odstawić Hiconcil w razie zaobserwowania następujących objawów:

-    obrzęku skóry twarzy lub kończyn, obrzęku warg lub języka, obrzęku błon śluzowych w jamie ustnej i gardle, powodującego spłycenie oddechu i trudności w oddychaniu (objawy obrzęku naczynioruchowego) ;

-    reakcji skórnych, takich jak pokrzywka, świąd, uczucie pieczenia, wysypki, złuszczanie się skóry, pęcherze, czasami przebiegających z gorączką (objawy ciężkich reakcji alergicznych, w tym również choroby posurowiczej).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Hiconcil

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Hiconcil

-    Substancją czynną leku jest amoksycylina.

Hiconcil, 250 mg: każda kapsułka twarda zawiera 250 mg amoksycyliny w postaci 290,7 mg amoksycyliny trójwodnej.

Hiconcil, 500 mg: każda kapsułka twarda zawiera 500 mg amoksycyliny w postaci 581,4 mg amoksycyliny trójwodnej.

-    Pozostałe składniki to: magnezu stearynian, krzemionka koloidalna.

Skład osłonki kapsułki:

tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek czerwony (E 172), żelaza tlenek żółty (E 172), indygotyna (E 132), azorubina (E 122), żelatyna.

Jak wygląda lek Hiconcil i co zawiera opakowanie

250 mg: kasztanowo-różowa, nieprzezroczysta kapsułka twarda, zawierająca biały lub prawie biały proszek

500 mg: kasztanowo-różowa, nieprzezroczysta kapsułka twarda, zawierająca biały lub prawie biały proszek

Opakowania: 16 kapsułek twardych w blistrach, w tekturowym pudełku Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

KRKA, d. d., Novo mesto, Smaijeska cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

7

Hiconcil

Charakterystyka Hiconcil

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Hiconcil, 250 mg, kapsułki twarde Hiconcil, 500 mg, kapsułki twarde

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Hiconcil, 250 mg, kapsułki twarde

Każda kapsułka twarda zawiera 250 mg amoksycyliny (Amoxicillinum) w postaci 290,7 mg amoksycyliny trójwodnej.

Hiconcil, 500 mg, kapsułki twarde

Każda kapsułka twarda zawiera 500 mg amoksycyliny (Amoxicillinum) w postaci 581,4 mg amoksycyliny trójwodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Kapsułka twarda

Hiconcil, 250 mg: kasztanowo-różowa, nieprzezroczysta kapsułka twarda, zawierająca biały lub prawie biały proszek

Hiconcil, 500 mg: kasztanowo-różowa, nieprzezroczysta kapsułka twarda, zawierająca biały lub prawie biały proszek

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie następujących zakażeń, wywołanych przez wrażliwe na amoksycylinę bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne (patrz punkt 5.1):

-    zakażenia górnych dróg oddechowych, w tym ostre zapalenie zatok przynosowych i bakteryjne zapalenie gardła;

-    ostre zapalenie ucha środkowego;

-    zakażenia dolnych dróg oddechowych: zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, zapalenie płuc;

-    zakażenia układu moczowo-płciowego    (zapalenie cewki moczowej).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie u dorosłych, u pacjentów w podeszłym wieku i dzieci w wieku powyżej 12 lat lub

0    masie ciała większej niż 40 kg

Dawkowanie amoksycyliny zależy od wieku, masy ciała i czynności nerek pacjenta, od ciężkości

1    lokalizacji zakażenia oraz od przypuszczalnego lub dowiedzionego patogenu.

Zwykle stosuje się 250 mg lub 500 mg amoksycyliny 3 razy na dobę (co 8 godzin), w zależności od stopnia zakażenia.

W razie konieczności podania mniejszej dawki amoksycyliny, której nie można uzyskać stosując produkt leczniczy Hiconcil w postaci kapsułek twardych, w obrocie dostępny jest również proszek do sporządzania zawiesiny doustnej o mocy 125 mg/5 ml i 250 mg/5 ml.

Dawkowanie u dzieci w wieku poniżej 12 lat

Hiconcil w postaci kapsułek twardych nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Dawkowanie w zaburzeniach czynności nerek

U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek dawkę amoksycyliny należy zmniejszyć. Jeżeli klirens kreatyniny jest mniejszy niż 30 ml/min, zaleca się zmniejszenie dawek lub wydłużenie przerw między kolejnymi dawkami (patrz punkt 4.4).

Dorośli (w tym pacjenci w podeszłym wieku) i dzieci o masie ciała powyżej 40 kg:

Klirens kreatyniny [ml/min]

Dawka

Przerwa między dawkami

>30

Nie jest konieczna modyfikacja dawki

bez zmiany

10 - 30

500 mg

12 godzin

<10

500 mg

24 godziny

Dawkowanie w zaburzeniach czynności wątroby

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i prawidłową czynnością nerek zmiana dawki nie jest konieczna.

Czas trwania leczenia

Zwykle zaleca się kontynuowanie leczenia przez 2 lub 3 dni po ustąpieniu objawów zakażenia.

W zakażeniach wywołanych przez paciorkowce beta-hemolizujące amoksycylinę należy stosować co najmniej 10 dni.

Sposób podawania Podanie doustne

Kapsułkę należy połknąć, popijając dużą ilością płynu.

Jeżeli podanie doustne jest niewłaściwe, szczególnie w razie konieczności natychmiastowego wdrożenia leczenia lub w przypadku ciężkich zakażeń, należy rozważyć pozajelitowe podanie amoksycyliny.

Hiconcil można przyjmować niezależnie od posiłków.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na penicylinę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1. Należy uwzględnić, że pacjent nadwrażliwy na którykolwiek antybiotyk beta-laktamowy może mieć alergię również na amoksycylinę.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Przed rozpoczęciem leczenia amoksycyliną należy przeprowadzić dokładny wywiad dotyczący występowania w przeszłości reakcji nadwrażliwości na penicyliny i cefalosporyny. Należy wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia u 10% do 15% pacjentów krzyżowej nadwrażliwości na cefalosporyny.

U pacjentów leczonych penicyliną występowały ciężkie, sporadycznie zakończone zgonem, reakcje nadwrażliwości (rzekomoanafilaktyczne). Ryzyko tych reakcji jest większe u pacjentów z nadwrażliwością na antybiotyki beta-laktamowe w wywiadzie.

Hiconcil należy stosować ostrożnie u pacjentów z astmą i ze skłonnością do uczuleń.

Po podaniu doustnym amoksycyliny rzadko występuje wstrząs anafilaktyczny i inne ciężkie reakcje nadwrażliwości. Jednak w razie wystąpienia takich reakcji należy natychmiast wdrożyć odpowiednie postępowanie lecznicze: dożylne podanie adrenaliny, a następnie środków przeciwhistaminowych, uzupełnienie płynów oraz podanie glikokortykosteroidów. Pacjenci powinni pozostawać pod ścisłą obserwacją, a w razie potrzeby należy zastosować dalsze postępowanie terapeutyczne (sztuczne oddychanie, podanie tlenu).

Amoksycylinę należy ostrożnie stosować u pacjentów z chorobami przewodu pokarmowego, zwłaszcza z zapaleniem okrężnicy w wywiadzie. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami ze strony przewodu pokarmowego, przebiegającymi z biegunką i wymiotami, nie należy stosować produktu leczniczego Hiconcil ze względu na ryzyko zmniejszonego wchłaniania leku. W takich przypadkach zaleca się podawanie amoksycyliny parenteralnie.

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek wydalanie amoksycyliny jest opóźnione. W zależności od stopnia zaburzeń czynności nerek może być konieczne zmniej szenie dawki dobowej (patrz punkt 4.2).

Szczególne środki ostrożności należy zachować u dzieci: należy kontrolować czynność nerek, wątroby oraz parametry hematologiczne.

Długotrwałe stosowanie amoksycyliny rzadko może powodować nadmierny wzrost opornych bakterii lub drożdżaków. Z tego względu należy uważnie obserwować czy u pacjentów nie występują objawy nadkażenia.

Duże stężenia amoksycyliny w moczu może powodować jej wytrącanie w cewnikach moczowych. Z tego względu co pewien czas należy obejrzeć cewniki i ocenić ich stan.

W przypadku stosowania dużych dawek amoksycyliny, pacjentowi należy podawać odpowiednią ilość płynów i utrzymywać właściwą diurezę w celu zminimalizowania możliwości wytrącania się kryształów amoksycyliny w moczu.

Amoksycylinę należy stosować ostrożnie u pacjentów z zakażeniami wirusowymi, ostrą białaczką limfatyczną lub mononukleozą zakaźną, ze względu na zwiększone ryzyko rumieniowej wysypki skórnej.

W razie wystąpienia ciężkiej i utrzymującej się biegunki należy wziąć pod uwagę możliwość rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy (w większości przypadków wywołanego przez Clostridium difficile). W takim przypadku należy przerwać stosowanie produktu leczniczego Hiconcil i wdrożyć odpowiednie leczenie (np. wankomycyną). Stosowanie leków hamujących perystaltykę jelit jest przeciwwskazane.

Hiconcil zawiera barwnik azowy - azorubinę (E 122), który może wywoływać reakcje alergiczne.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie zaleca się stosowania amoksycyliny w skojarzeniu z następującymi lekami:

Allopurynol

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania amoksycyliny z allopurynolem ze względu na możliwość wystąpienia skórnych reakcji alergicznych.

Digoksyna

W przypadku jednoczesnego stosowania z amoksycyliną możliwe jest zwiększenie wchłaniania digoksyny. Może być konieczne dostosowanie dawki digoksyny.

Disulfiram

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania amoksycyliny z disulfiramem.

Leki przeciwzakrzepowe

Jednoczesne stosowanie amoksycyliny i leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny może wydłużyć czas krwawienia. Może być konieczne dostosowanie dawki leku przeciwzakrzepowego.

Probenecyd

Probenecyd hamuje wydalanie amoksycyliny przez nerki, dlatego stosowany w skojarzeniu z amoksycyliną powoduje zwiększenie jej stężenia w surowicy i żółci.

Inne antybiotyki

Zasadniczo amoksycyliny nie należy stosować w skojarzeniu z lekami o działaniu bakteriostatycznym, chemioterapeutykami i antybiotykami (takimi jak tetracykliny, makrolidy, sulfonamidy lub chloramfenikol) ze względu na działanie antagonistyczne obserwowane in vitro. W przypadku jednoczesnego stosowania z aminoglikozydami może wystąpić działanie synergiczne.

Metotreksat

Opisywano interakcję pomiędzy amoksycyliną a metotreksatem, prowadzącą do zwiększenia jego toksyczności. U pacjentów otrzymujących obydwa leki zaleca się ścisłą kontrolę stężenia metotreksatu w surowicy. Amoksycylina zmniejsza klirens nerkowy metotreksatu, prawdopodobnie poprzez kompetencyjne hamowanie wydzielania kanalikowego metotreksatu.

Zaleca się ostrożność podczas stosowania amoksycyliny w skojarzeniu z następującymi lekami:

Hormonalne, doustne środki antykoncepcyjne

Stosowanie amoksycyliny może przemijająco zmniejszać stężenie estrogenów i progesteronu w osoczu, powodując osłabienie skuteczności doustnych środków antykoncepcyjnych. Dlatego zaleca się dodatkowo stosowanie innych niehormonalnych metod antykoncepcji.

Inne interakcje

-    wymuszona diureza prowadzi do zmniej szenia stężenia amoksycyliny we krwi poprzez zwiększenie jej wydalania;

-    wystąpienie biegunki może zaburzać wchłanianie innych leków, co w konsekwencji może niekorzystnie wpływać na ich skuteczność;

-    podczas leczenia amoksycyliną należy stosować enzymatyczne metody oznaczenia glukozy w moczu. Duże stężenie amoksycyliny w moczu może powodować fałszywie dodatnie wyniki testów wykonywanych metodami chemicznymi;

-    amoksycylina może zmniejszać stężenie estriolu w moczu kobiet w ciąży;

-    w dużych stężeniach amoksycylina może zaniżać wartości stężenia glukozy w surowicy.

-    amoksycylina może zaburzać oznaczanie białka metodą kolorymetryczną.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

U kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią można stosować amoksycylinę, gdy jest to zdecydowanie konieczne.

Amoksycylina przenika przez łożysko, a stężenie w osoczu u płodu stanowi około 25% do 30% stężenia w osoczu matki.

Dane uzyskane u ograniczonej liczby kobiet, które przyjmowały amoksycylinę w okresie ciąży wskazują, że amoksycylina nie ma niepożądanego wpływu na przebieg ciąży ani stan zdrowia płodu lub noworodka. Dotychczas brak innych, istotnych danych epidemiologicznych. Badania na zwierzętach nie wskazują ani na bezpośredni, ani na pośredni szkodliwy wpływ na ciążę, rozwój zarodka lub płodu, przebieg porodu lub rozwój pourodzeniowy. Amoksycylina przenika do mleka kobiecego (około 10% odpowiadającego stężenia w surowicy), co może w rzadkich przypadkach prowadzić do wystąpienia biegunki i (lub) kolonizacji grzybów na błonach śluzowych u dziecka. Należy rozważyć również możliwość uczulenia dziecka na antybiotyki beta-laktamowe.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie stwierdzono wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8 Działania niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych, wymienionych w tym punkcie, została określona następująco:

Bardzo często: (>1/10)

Często: (>1/100 do <1/10)

Niezbyt często: (>1/1000 do <1/100)

Rzadko: (>1/10 000 do <1/1000)

Bardzo rzadko: (<1/10 000)

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Niezbyt często: przedłużone i wielokrotne stosowanie amoksycyliny może powodować nadkażenia i kolonizację opornymi drobnoustrojami lub drożdżakami wywołującymi kandydozę błony śluzowej jamy ustnej i pochwy.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Rzadko: eozynofilia i niedokrwistość hemolityczna.

Bardzo rzadko: pojedyncze przypadki leukopenii, granulocytopenii, małopłytkowości, pancytopenii, niedokrwistości, zahamowania czynności szpiku kostnego, agranulocytozy, wydłużenia czasu krwawienia i czasu protrombinowego. Zmiany te ustępowały po przerwaniu leczenia.

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko: obrzęk krtani, choroba posurowicza, alergiczne zapalenie naczyń, anafilaksja i wstrząs anafilaktyczny.

Zaburzenia układu nerwowego

Rzadko: działania niepożądane ze strony układu nerwowego, które obejmują hiperkinezę, zawroty głowy i drgawki. Drgawki mogą występować u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek lub u pacjentów otrzymujących amoksycylinę w dużych dawkach.

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: dolegliwości ze strony żołądka, nudności, utrata apetytu, wymioty, wzdęcie, luźne stolce, biegunka, wysypka na błonach śluzowych (zwłaszcza w obrębie jamy ustnej), suchość błony śluzowej jamy ustnej, zaburzenia smaku. Działania niepożądane w obrębie przewodu pokarmowego są w większości przypadków lekkie i często przemijają albo w trakcie leczenia, albo w bardzo krótkim czasie po jego zakończeniu. Występowanie działań niepożądanych można na ogół zmniejszyć poprzez przyjmowanie amoksycyliny podczas posiłków.

Rzadko: powierzchowne przebarwienie zębów (zwłaszcza w przypadku stosowania leku w postaci zawiesiny doustnej). Zazwyczaj można je usunąć poprzez szczotkowanie zębów.

Bardzo rzadko: język czarny, rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy.

W przypadku wystąpienia ciężkiej i uporczywej biegunki, jako przyczynę należy rozważyć rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy. Przeciwwskazane jest podawanie leków hamujących perystaltykę jelit.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często: umiarkowane i przemijające zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

Rzadko: zapalenie wątroby i żółtaczka cholestatyczna (zastoinowa).

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często: reakcje skórne, takie jak osutka, świąd, pokrzywka. Typowa osutka odropodobna występuje w ciągu 5 do 11 dni po rozpoczęciu leczenia. Natychmiastowe wystąpienie pokrzywki wskazuje na reakcję alergiczną na amoksycylinę i wymaga wówczas odstawienia leku.

Rzadko (patrz również punkt 4.4): obrzęk naczynioruchowy (obrzęk Quinckego), rumień wielopostaciowy wysiękowy, ostra uogólniona osutka krostkowa, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, pęcherzowe i złuszczające zapalenie skóry.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Rzadko: ostre śródmiąższowe zapalenie nerek, krystaluria.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Rzadko: gorączka polekowa.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Objawy przedawkowania

Amoksycylina nie wywołuje zwykle ostrych objawów toksycznych, nawet w przypadku omyłkowego zażycia dużej dawki. Przedawkowanie może powodować zaburzenia żołądka i jelit oraz równowagi wodno-elektrolitowej. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek duże przedawkowanie może wywołać objawy nefrotoksyczności: możliwe jest wytrącanie się kryształów amoksycyliny.

Leczenie przedawkowania

Brak specyficznej odtrutki w przypadku przedawkowania amoksycyliny.

Leczenie polega przede wszystkim na podaniu węgla aktywnego (płukanie żołądka nie jest zwykle konieczne) i leczeniu objawowym. Szczególną uwagę należy zwrócić na równowagę wodno-elektrolitową.

Amoksycylinę można usunąć z organizmu metodą hemodializy.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: antybiotyki beta-laktamowe, penicyliny; kod ATC: J01CA04. Mechanizm działania

Amoksycylina jest penicyliną aminobenzylową, która wykazuje działanie bakteriobójcze w wyniku hamowania syntezy ściany komórki bakteryjnej.

Mechanizm oporności

Bakterie mogą wykazywać oporność na amoksycylinę (i ampicylinę) na skutek:

-    wytwarzania beta-laktamaz, które hydrolizują aminopenicyliny (proces hydrolizy może być zahamowany przez kwas klawulanowy);

-    zmian w białkach wiążących penicyliny;

-    nieprzepuszczalności komórki bakteryjnej dla leku;

-    pomp usuwających amoksycylinę z komórki.

U jednego organizmu może występować jeden lub więcej z powyższych mechanizmów, powodując szereg różnych i trudnych do przewidzenia oporności krzyżowych na inne antybiotyki beta-laktamowe oraz leki przeciwbakteryjne innych grup.

Stężenia graniczne

Stężenia graniczne MIC dla wrażliwych drobnoustrojów różnią się w zależności od gatunku.

Enterobakterie uznano za wrażliwe, jeśli amoksycylina hamowała ich wzrost w stężeniu <8 ^g/ml, a za oporne przy stężeniu >32 ^g/ml.

Zgodnie z zaleceniami NCCLS oraz z użyciem metod określonych przez NCCLS, M. catarrhalis (beta-laktamazo-ujemny) i H. influenzae (beta-laktamazo-ujemny) uznano za wrażliwe przy stężeniu <1^g/ml, natomiast za oporne przy stężeniu >4 ^g/ml.

Streptococcus pneumoniae uznano za wrażliwe przy wartości MIC <2 ^g/ml, za oporne przy wartości MIC >8 |ag/ml.

Wrażliwość

Częstość występowania oporności może różnić się w zależności od regionu geograficznego i od czasu selekcji szczepów opornych. Informacje lokalne dotyczące oporności są bardzo pożądane, zwłaszcza w leczeniu ciężkich zakażeń. W razie konieczności, należy uwzględnić opinię eksperta, jeśli występowanie oporności w danym regionie wskazuje na wątpliwą skuteczność antybiotyku w leczeniu niektórych rodzajów zakażeń.

Gatunki zwykle wrażliwe_

Tlenowe Gram-dodatnie:

Bacillus anthracis Listeria monocytogenes Streptococcus agalactiae Streptococcus bovis Streptococcus pyogenes Tlenowe Gram-ujemne:

Brucella spp.

Helicobacter pylori*

Neisseria meningitidis Vibrio cholerae Beztlenowe

Clostridium spp._

Gatunki, których oporność może stanowić problem

Tlenowe Gram-dodatnie:

Corynebacterium spp.

Enterococcus faecalis Streptococcus pneumoniae*+

Streptococcus viridans Tlenowe Gram-ujemne:

Brucella spp.

Escherichia coli*

Haemophilus influenzae*

Haemophilus parainfluenzae *

Neisseria gonorrhoeae Proteus mirabilis Salmonella spp.

Shigella spp.

Beztlenowe

Bacteroides melaninogenicus

Fusobacterium spp._

Gatunki o oporności wrodzonej

Tlenowe Gram-dodatnie:

Staphylococcus (szczepy wytwarzające beta-laktamazy) Tlenowe Gram-ujemne:

Acinetobacter spp.

Citrobacter spp.

Enterobacter spp.

Klebsiella spp.

Moraxella catarrhalis*


Proteus spp. (indolo-dodatnie)

Proteus vulgaris Providencia spp.

Pseudomonas spp.

Serratia spp._

Beztlenowe Bacteroides fragilis Inne

Chlamydia

Mycoplasma

Rickettsia_

* Skuteczność kliniczną w zaakceptowanych wskazaniach klinicznych wykazano dla wrażliwych szczepów.

+    Stopień oporności jest zmienny w obrębie Europy.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne Wchłanianie

Bezwzględna biodostępność amoksycyliny zależy od dawki i mieści się w granicach 75% do 90%.

W zakresie dawek od 250 mg do 750 mg biodostępność (parametry: AUC i (lub) odzysk w moczu) jest wprost proporcjonalna do dawki. Wchłanianie zwiększa się wraz ze zwiększeniem dawki. Jednoczesne spożycie pokarmu nie ma wpływu na wchłanianie amoksycyliny. Amoksycylina jest oporna na działanie kwasu. Podanie doustne amoksycyliny w pojedynczej dawce 500 mg powoduje jej stężenie w surowicy 6 mg/l do 11 mg/l. Po podaniu amoksycyliny w pojedynczej dawce 3 g, jej stężenie w osoczu osiąga 27 mg/l. Największe stężenia w surowicy występują po upływie około 1 do 2 godzin po podaniu leku.

Dystrybucja

Wiązanie amoksycyliny z białkami wynosi około 17%. Amoksycylina szybko osiąga stężenie lecznicze w surowicy, w tkance płucnej, w wydzielinie oskrzeli, w wydzielinie ucha środkowego, w żółci i w moczu. Amoksycylina może przenikać do zmienionych zapalnie opon mózgowych i przechodzi do płynu mózgowo-rdzeniowego. Amoksycylina przenika przez łożysko i w niewielkich ilościach jest wydzielana do mleka kobiecego.

Metabolizm i eliminacja

Amoksycylina jest wydalana z organizmu głównie przez nerki. Około 60% do 80% podanej doustnie dawki amoksycyliny jest wydzielana w postaci czynnej, niezmienionej z moczem w ciągu 6 godzin po podaniu leku, niewielka frakcja jest wydzielana z żółcią. Około 7% do 25% podanej dawki leku jest metabolizowana do nieaktywnego kwasu penicylowego. Okres półtrwania leku w surowicy u pacjentów z prawidłową czynnością nerek wynosi około 1 do 1,5 godziny. U pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek okres półtrwania wynosi od 5 do 20 godzin. Amoksycylina może być usuwana z organizmu metodą hemodializy.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne, uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego i toksycznego wpływu na reprodukcję, nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Magnezu stearynian Krzemionka koloidalna bezwodna

Skład osłonki kapsułki:

Tytanu dwutlenek (E 171)

Żelaza tlenek czerwony (E 172)

Żelaza tlenek żółty (E 172)

Indygotyna (E 132)

Azorubina (E 122)

Żelatyna

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii Aluminium/PVC w tekturowym pudełku 16 kapsułek twardych

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Bez specjalnych wymagań

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

KRKA, d. d., Novo mesto, Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia

8. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Hiconcil, 250 mg: pozwolenie nr R/0660 Hiconcil, 500 mg: pozwolenie nr R/0661

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 21.08.1978 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

9

Hiconcil