Imeds.pl

Hidrasec 10 Mg 10 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Hidrasec 10 mg, 10 mg, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej

(Racecadotrilum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Hidrasec 10 mg i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Hidrasec 10 mg

3.    Jak stosować lek Hidrasec 10 mg

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Hidrasec 10 mg

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Hidrasec 10 mg i w jakim celu się go stosuje

Hidrasec 10 mg jest lekiem stosowanym w leczeniu biegunki.

Hidrasec 10 mg jest lekiem stosowanym w leczeniu objawów ostrej biegunki u dzieci powyżej 3. miesiąca życia. Lek powinien być przyjmowany równocześnie z dużą ilością płynów i dietą wspomagającą, gdy nie są one same wystarczające do kontroli biegunek i gdy biegunka nie może być leczona przyczynowo.

Racekadotryl może być stosowany, jako leczenie wspomagające, gdy możliwe jest stosowanie leczenia przyczynowego.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Hidrasec 10 mg

Kiedy nie stosować leku Hidrasec 10 mg

-    jeśli dziecko ma uczulenie (nadwrażliwość) na racekadotryl lub którykolwiek z pozostałych składników leku Hidrasec 10 mg

-    jeśli u dziecka występuje nietolerancja niektórych cukrów należy skonsultować się z lekarzem przed podaniem dziecku leku Hidrasec 10 mg.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Hidrasec 10 mg należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Należy poinformować lekarza, jeśli:

-    dziecko ma mniej niż 3 miesiące

-    występuje krew lub ropa w stolcu i dziecko ma gorączkę. Przyczyną może być infekcja bakteryjna, która powinna być leczona przez lekarza

-    u dziecka występuje biegunka przewlekła lub biegunka spowodowana przyjmowaniem antybiotyków

-    u dziecka występują zaburzenia czynności nerek lub wątroby

-    u dziecka występują przedłużające się lub niekontrolowane wymioty

- dziecko ma cukrzycę (patrz „Ważne informacje o niektórych składnikach leku Hidrasec 10 mg”).

Inne leki i Hidrasec 10 mg

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez dziecko obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Nie zaleca się stosowania leku Hidrasec 10 mg w czasie ciąży oraz w czasie karmienia piersią.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Hidrasec 10 mg ma mały wpływ lub nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Hidrasec 10 mg

Hidrasec 10 mg zawiera około 1 g sacharozy w jednej saszetce.

Jeśli lekarz poinformował o występującej u dziecka nietolerancji niektórych cukrów należy skonsultować się z lekarzem przed podaniem dziecku leku Hidrasec 10 mg.

Jeśli u niemowląt chorych na cukrzycę lekarz przepisał więcej niż 5 saszetek leku Hidrasec 10 mg na dobę (co odpowiada więcej niż 5 g sacharozy) należy uwzględnić to w dobowej ilości cukru przyjętego przez dziecko.

3. Jak stosować lek Hidrasec 10 mg

Hidrasec 10 mg występuje w postaci granulatu przeznaczonego do połykania.

Granulat należy dodać do jedzenia lub zmieszać z wodą w szklance lub butelce do karmienia, dobrze wymieszać i natychmiast podać dziecku.

Dawka zalecana uzależniona jest od masy ciała dziecka: 1,5 mg/kg na dawkę (co odpowiada 1-2 saszetkom), 3 razy dziennie w regularnych odstępach czasu.

U dzieci o masie ciała do 9 kg: jedna saszetka na dawkę.

U dzieci o masie ciała 9-13 kg: dwie saszetki na dawkę.

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lekarz zadecyduje o długości leczenia lekiem Hidrasec 10 mg. Leczenie powinno być kontynuowane do czasu osiągnięcia dwóch normalnych stolców i nie powinno trwać dłużej niż 7 dni.

W celu uzupełnienia utraconych płynów z powodu biegunki lek ten powinien być stosowany równocześnie z odpowiednią ilością płynów i soli (elektrolitów). Najlepszym sposobem uzupełnienia płynów i elektrolitów jest picie tzw. doustnych płynów nawadniających (w przypadku wątpliwości zwrócić się do lekarza lub farmaceuty).

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Hidrasec 10 mg

W przypadku zażycia przez dziecko większej niż zalecana dawki leku Hidrasec 10 mg należy natychmiast zgłosić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Hidrasec 10 mg

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Przyjąć kolejną dawkę o zwykłej porze.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niezbyt często zgłaszano następujące działania niepożądane (występujące u 1 do 10 pacjentów na 1000): zapalenie migdałków, wysypka i rumień.

Inne działania niepożądane (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): rumień wielopostaciowy (różowe zmiany na skórze kończyn i wewnątrz jamy ustnej), obrzęk języka, obrzęk twarzy, obrzęk ust, obrzęk powiek, obrzęk naczynioruchowy (obrzęk pod skórą, występujący w różnych częściach ciała), pokrzywka, rumień guzowaty (podskórne stany zapalne w postaci guzków), wysypka grudkowa (wykwity na skórze z małymi, twardymi i guzkowatymi zmianami), świerzbiączka (swędzące zmiany skórne), świąd (uogólnione swędzenie).

Należy przerwać podawanie dziecku leku Hidrasec 10 mg i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią objawy obrzęku naczynioruchowego, takie jak:

-    obrzęk twarzy, języka lub gardła

-    trudności w przełykaniu

-    pokrzywka i trudności w oddychaniu.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. Jak przechowywać lek Hidrasec 10 mg

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na saszetce i pudełku tekturowym po: Termin ważności (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Hidrasec 10 mg

-    Substancją czynną leku jest racekadotryl. Każda saszetka zawiera 10 mg racekadotrylu.

-    Pozostałe składniki to: sacharoza, krzemionka koloidalna bezwodna, poliakrylanu dyspersja 30%, aromat morelowy.

Jak wygląda lek Hidrasec 10 mg i co zawiera opakowanie

Hidrasec 10 mg występuje w postaci granulatu do sporządzania zawiesiny doustnej pakowanego w saszetki.

Każde opakowanie zawiera: 10, 16, 20, 30, 50 lub 100 saszetek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:

Bioprojet Europe Ltd.

29, Earlsfort Terrace

Dublin-2

Irlandia

Wytwórca:

Ferrer International, S.A.

Joan Buscalla 1-9

08171 Sant Cugat del Valles

Barcelona

Hiszpania

lub

Sophartex 21 rue de Pressoir 28500 Vernouillet Francja

lub

DELPHARM Reims

10 rue du Colonel Charbonneaux

51100 Reims

Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowej informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o. ul. Postępu 21B 02 - 676 Warszawa Tel. 22 319 12 00

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Hiszpania: Tiorfan

Niemcy: Tiorfan

Portugalia: Tiorfan

Grecja: Hidrasec

Włochy: Tiorfix

Austria: HIDRASEC

Belgia: TIORFIX

Czechy: HIDRASEC pro kojence

Dania: HIDRASEC

Estonia: HIDRASEC

Finlandia: HIDRASEC

Węgry: HIDRASEC baby

Irlandia: HIDRASEC infants

Łotwa: HIDRASEC

Litwa: HIDRASEC

Luksemburg: TIORFIX

Holandia: HIDRASEC Baby

Norwegia: HIDRASEC

Polska: Hidrasec 10 mg

Słowacja: HIDRASEC pre dojcata

Słowenia: HIDRASEC za dojencke

Szwecja: HIDRASEC

Wielka Brytania: HIDRASEC infants

Data ostatniej aktualizacji ulotki: Sierpień 2012 r.

Data ostatniej aktualizacji ulotki: Sierpień 2012 r.

Data ostatniej aktualizacji ulotki: Czerwiec 2013 r.

SE/H/1342/001-002/IA/033 (implementation date 01.04.2013) & SE/H/1342/001-002/IB/035G (implementation date 01.06.2013)

5