Imeds.pl

Hiprasuis-Glasser Zawiesina Do Wstrzykiwań Dla Świń 0,001-0,6 Mg + 0,6-6 Mg/Ml

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

wstrzykiwali dla świń


IIIPRASUIS-GLASSER zawiesina do

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY PRODUKTU LECZNICZEGO

Jedna dawka szczepionki (2 ml) zawiera:

Substancja czynna:

Inaktywowanc komórki Haemophihts parasuis SV-1    nie mniej niż 2 x I09

Inaktywowane komórki Haemophihts parasuis SV-6    nie mniej niż 2 x 109

Adiuwant:

Zel wodorotlenku glinu    do 2 ml

Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Zawiesina do wstrzykiwali.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Docelowe gatunki zwierząt

r

Świnia.

4.2    Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Czynne uodparnianie świń przeciw chorobie Glassera wywoływanej przez Haemophihts parasuis

4.3    P rzec iwws kaza nia Brak.

4.4 Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u każdego z docelowych gatunków zwierząt

Brak.

4.5    Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania n zwierząt

Szczepić wyłącznie zwierzęta zdrowe oraz nie narażone na działanie stresu. Przed podaniem zaleca się ogrzanie szczepionki do temperatury od +15 do + 25°C. Wstrząsnąć przed użyciem.

W przypadku wystąpienia reakcji nadwrażliwości podać preparaty przeciwhistaminowc.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkty lecznicze weterynaryjne zwierzętom

Po przypadkowej samoiniekcji należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

4.6    Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

Nie obserwowano.

4.7. Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności

Może być stosowany w okresie ciąży i laktacji.

4.8    Interakcje z innymi produktami leczniczymi lub inne rodzaje interakcji

Brak dostępnych informacji dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności tej szczepionki stosowanej jednocześnie z innym produktem leczniczym weterynaryjnym. Dlatego decyzja o zastosowaniu tej szczepionki przed lub po podaniu innego produktu leczniczego weterynaryjnego powinna być podejmowana indywidualnie.

4.9    Dawkowanie i droga(i) podawania

Szczepionkę należy podawać domięśniowo w mięśnie szyi.

Jedną dawkę szczepionki (2 ml) podajemy zwierzętom bez względu na wiek, masę ciała i płeć.

Zalecany program szczepienia:

Lochy

-

Szczepieniu podać całą grupę loch. Szczepienie podstawowe obejmuje dwie iniekcje wykonane w odstępie 3 tygodni. Szczepienia przypominające wykonywać co 6 miesięcy

Prosięta i warchlaki

Zwierzęta należy zaszczepić w 3-4 tyg. życia. Powtórnie immunizować po upływie 3 tygodni.

4.10    Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki), jeżeli niezbędne

Nie obserwowano.

4.11 Okres (-y) karencji

Zero dni.

Cirupa tarmakoterapcutyczna: Preparaty immunologiczne dla świniowatych. kod ATCvet: 0109AB07

••

IIIPRASUIS-GLASSER jest inaktywowaną szczepionką do wstrzykiwali domięśniowych. Szczepionka zawiera inaktywowane bakterie Haemophilus parasuis SV-I oraz Haemophilus parasuis SV-ó z dodatkiem wodorotlenku glinu jako adiuwantu wzmagającego i przedłużającego stymulację układu immunologicznego. W następstwie szczepień ogranicza się szerzenie się w stadzie zakażeń Heamophilus parasuis. Potomstwo uzyskuje odporność bierną poprzez siarę.

6. SZCZEGÓŁOWE DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Skład jakościowy substancji pomocniczych

Tiomersal

Metabisulfit sodowy PBS

6.2    Główne niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

6.3    Okres ważności

Okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 2 lata Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: Zużyć natychmiast.

6.4 Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w lodówce (+2 do +8°C). Chronić przed światłem. Nie zamrażać

6.5 Rodzaj opakowania bezpośredniego i skład materiałów z których je wykonano

Butelki szklane zawierające 20 ml ( 10 dawek) I kasa hydrol ityczna, lub 100 ml (50 dawek) II klasa hydrol ityczna, zamykane korkami gumowymi klasa I i zabezpieczone kapslami aluminiowymi, pakowane pojedynczo w pudelka tekturowe.

Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące unieszkodliwiania nie zużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub odpadów pochodzących z tego produktu, jeśli ma to zastosowanie

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

LAB0RAT0R10S HIPRA, S.A.

Avda. la Sclva, 135.17-170- Amcr (Girona),

Hiszpania

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

1711/06

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA TERMINU WAŻNOŚCI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

24.10.2006

10. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

ZAKAZ SPRZEDAŻY, DOSTAWY I/LUB STOSOWANIA, JEŻELI DOTYCZY

Nie dotyczy.