Imeds.pl

Hitaxa Fast 2,5 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Hitaxa fast, 2,5 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej

Desloratadinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

-    Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Hitaxa fast i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Hitaxa fast

3.    Jak stosować lek Hitaxa fast

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Hitaxa fast

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Hitaxa fast i w jakim celu się go stosuje

Hitaxa fast jest lekiem przeciwalergicznym, niewywołującym senności. Ułatwia kontrolę reakcji alergicznej oraz jej objawów.

Hitaxa fast łagodzi objawy związane z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (zapalenie błony śluzowej nosa spowodowane uczuleniem, na przykład katarem siennym lub uczuleniem na roztocza). Do objawów tego stanu zalicza się: kichanie, swędzenie lub wydzielinę z nosa, swędzenie podniebienia oraz swędzenie, zaczerwienienie lub łzawienie oczu.

Hitaxa fast tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej jest stosowany również w celu łagodzenia objawów związanych z pokrzywką (stan skóry wywołany uczuleniem). Do objawów tego stanu zalicza się: świąd skóry i pokrzywkę.

Złagodzenie tych objawów utrzymuje się cały dzień, co ułatwia powrót do normalnych codziennych czynności oraz normalnego snu.

Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Hitaxa fast Kiedy nie stosować leku Hitaxa fast

- jeśli pacjent ma uczulenie na desloratadynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku (wymienione w punkcie 6), lub na loratadynę.

Lek Hitaxa fast w postaci tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej przeznaczony jest dla dorosłych i dzieci (w wieku 6 lat lub więcej).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Hitaxa fast należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty:

- jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek.

Dzieci

Nie należy stosować leku u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Inne leki i Hitaxa fast

Nie są znane interakcje leku Hitaxa fast z innymi lekami.

Hitaxa fast z jedzeniem i piciem

Stosowanie leku Hitaxa fast nie wymaga popijania wodą lub innym płynem. Ponadto, lek Hitaxa fast można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłku.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie zaleca się stosowania leku Hitaxa fast w ciąży lub w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przypuszcza się, by lek Hitaxa fast stosowany w zalecanej dawce powodował uczucie senności lub zmniejszenie zdolności koncentracji uwagi. Jednakże, bardzo rzadko, u niektórych osób występuje senność, która może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

W przypadku wystąpienia powyższych dolegliwości nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Hitaxa fast w postaci tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej zawiera aspartam.

Aspartam jest źródłem fenyloalaniny i może być szkodliwy dla osób z fenyloketonurią.

3. Jak stosować lek Hitaxa fast

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przed zastosowaniem, blister należy ostrożnie otworzyć i wyjąć tabletkę ulegającą rozpadowi w jamie ustnej bez kruszenia. Umieścić ją w jamie ustnej, gdzie natychmiast ulega rozpadowi. Woda lub inny płyn nie są potrzebne, aby połknąć dawkę.

Zalecana dawka, to:

•    Dzieci w wieku od 6 do 11 lat:

jedna tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej 2,5 mg leku Hitaxa fast raz na dobę. Dawkę zażyć natychmiast po otwarciu blistra.

• Dorośli i młodzież (w wieku 12 lat i więcej):

dwie tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej 2,5 mg leku Hitaxa fast raz na dobę. Dawkę zażyć natychmiast po otwarciu blistra.

Nie stosować leku Hitaxa fast dłużej niż 10 dni bez konsultacji z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Hitaxa fast

Lek Hitaxa fast należy przyjmować tylko tak, jak opisano w tej ulotce lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. Po przypadkowym przedawkowaniu leku nie powinny wystąpić ciężkie zaburzenia. Jednakże, w przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Hitaxa fast, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Hitaxa fast

W razie pominięcia zastosowania leku w odpowiednim czasie należy go przyjąć tak szybko, jak to możliwe, a następnie powrócić do regularnego schematu dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

U dorosłych działania niepożądane były prawie takie same, jak po zastosowaniu tabletki niezawierającej substancji czynnej. Jednakże uczucie zmęczenia, suchość w jamie ustnej i bóle głowy, odnotowywane były częściej niż po zastosowaniu tabletki niezawierającej substancji czynnej.

U młodzieży najczęściej zgłaszanym działaniem niepożądanym był ból głowy.

Po wprowadzeniu desloratadyny do obrotu bardzo rzadko informowano o występowaniu ciężkich reakcji alergicznych (trudności w oddychaniu, świszczący oddech, swędzenie, pokrzywka i obrzęk) oraz wysypki. Bardzo rzadko informowano również o występowaniu: kołatania serca, szybkiego bicia serca, bólów brzucha, nudności (mdłości), wymiotów, rozstroju żołądka, biegunki, zawrotów głowy, senności, bezsenności, bólów mięśni, omamów, drgawek, niepokoju z nadmierną aktywnością ruchową, zapalenia wątroby i nieprawidłowości w testach czynności wątroby.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Hitaxa fast

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Hitaxa fast

-    Substancją czynną leku jest desloratadyna w dawce 2,5 mg.

- Pozostałe składniki to: polakrylina potasowa, kwas cytrynowy jednowodny, żelaza tlenek czerwony (E 172), magnezu stearynian, kroskarmeloza sodowa, aromat Tutti Frutti, płynny (zawiera również glikol propylenowy), aspartam (E 951), celuloza mikrokrystaliczna, mannitol (suszony rozpyłowo), potasu wodorotlenek (do ustalenia pH).

Jak wygląda lek i co zawiera opakowanie

Hitaxa fast, 2,5 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej są ceglastoczerwonymi, okrągłymi, płaskimi tabletkami ze ściętymi brzegami, z wytłoczeniem „2,5”.

Lek Hitaxa fast pakowany jest w opakowania zawierające po 10 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej.

Podmiot odpowiedzialny:

Adamed Consumer Healthcare S. A.

Pieńków 149 05-152 Czosnów

Wytwórca:

Genepharm S.A.

18km Marathon Avenue 15351 Pallini, Grecja

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Portugalia    Desada 2,5 mg comprimidos orodispersiveis

Polska    Hitaxa fast

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Październik 2014

4