+ iMeds.pl

Human albumin 20% biotest 200 g/l; 10 g/50 mlUlotka Human albumin 20% biotest

/

Ulotka dla pacjenta

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie ^ przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

Human Albumin 20% Biotest

(Albumini humani solutio)

Roztwór do infuzji 200g/l; 10g/50ml

Sklad leku:

1 litr roztworu zawiera:

Białko osocza ludzkiego    200g

w tym albuminy ludzkiej co najmniej    96%

Substancje pomocnicze:

Sodu kaprylan (16 mmol/1), sodu acetylotryptofan (16 mmol/1), jony sodu (122 mmol/1), woda do wstrzykiwań do 1 1.

Opakowania:

1 butelka po 50 ml

Podmiot odpowiedzialny:

Biotest Pharma GmbH Landsteinerstrasse 5,

D-63303 Dreieich, Niemcy

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Human Albumin 20% Biotest i w jakim celu się go stosuje.

2.    Zanim zastosuje się lek Human Albumin 20% Biotest.

3.    Jak stosować lek Human Albumin 20% Biotest.

4.    Możliwe działania niepożądane.

5.    Przechowywanie leku Humań Albumin 20% Biotest.

6.    Inne informacje.

1.    Co to jest lek Humań Albumin 20% Biotest i w jakim celu się go stosuje

Humań Albumin 20% Biotest należy do grupy farmakoterapeutycznej: „Substytuty krwi i frakcje białek osocza”. Jest to 20% albumina ludzka do podawania dożylnego, kod ATC: B05AA01.

Humań Albumin 20% Biotest jest roztworem zawierającym 200g/l całkowitego białka osocza ludzkiego, gdzie co najmniej 96% stanowi ludzka albumina. Ilość ludzkiej albuminy stanowi więcej niż połowę całkowitego białka w surowicy i odpowiada około 10% aktywności wątroby w procesie syntetyzowania białek. Albuminy stabilizują objętość krwi krążącej i są nośnikiem hormonów, enzymów, leków i toksyn.

Humań Albumin 20% Biotest jest używana do uzupełnienia i utrzymania objętości krwi krążącej, kiedy stwierdzono zmniejszenie jej objętości i użycie koloidów jest właściwe. Wybór roztworu albumin, a nie sztucznych koloidów zależy od prowadzącego lekarza oraz indywidualnej sytuacji klinicznej, w oparciu o oficjalne zalecenia.

2.    Zanim zastosuje się lek Humań Albumin 20% Biotest

Nie należy stosować Humań Albumin 20% Biotest - występuje nadwrażliwość na preparaty albumin lub na którykolwiek ze składników leku

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Humań Albumin 20% Biotest gdyż:

Mogą wystąpić działania niepożądane związane ze stosowaniem leku.

Jeżeli wystąpi reakcja alergiczna lub anafilaktyczna, należy natychmiast przerwać infuzję i zastosować odpowiednie leczenie. W przypadku wstrząsu, należy postępować zgodnie z aktualnymi zasadami postępowania w terapii wstrząsu.

Albuminę należy ostrożnie stosować w sytuacji, gdy szczególne zagrożenie dla pacjenta stanowią hiperwolemia z jej konsekwencjami lub hemodylucja. Przykładami takiego stanu są:

-    niewyrównana niewydolność serca,

-    nadciśnienie,

-    żylaki przełyku,

-    obrzęk płuc

-    skaza krwotoczna,

-    głęboka niedokrwistość,

-    bezmocz nerkowy lub pozanerkowy.

Działanie koloido-osmotyczne 20% albuminy ludzkiej jest około cztery razy wyższe niż ludzkiego osocza. Dlatego gdy podawana jest stężona albumina należy postępować ostrożnie, aby zapewnić odpowiednie nawodnienie pacjenta. Pacjent musi być dokładnie monitorowany w celu ochrony przed przeciążeniem układu krążenia i przewodnieniem.

Roztwory 20-25% albuminy ludzkiej zawierają stosunkowo mało elektrolitów w porównaniu z 4-5% roztworami albuminy ludzkiej. Gdy podawana jest albumina, należy monitorować poziom elektrolitów pacjenta (patrz punkt 4.2) i podjąć odpowiednie działania w celu przywrócenia i utrzymania równowagi elektrolitowej.

Roztwory albumin nie mogą być rozcieńczane wodą do wstrzykiwań, ponieważ może to spowodować hemolizę wewnątrznaczyniową.

Jeżeli istnieje potrzeba wymiany względnie dużych objętości płynów ustrojowych, należy kontrolować wskaźniki krzepnięcia i hematokryt. Należy zwrócić uwagę na właściwe uzupełnienie innych składników krwi (czynniki krzepnięcia, elektrolity, płytki krwi i erytrocyty).

Standardowe środki zapobiegania zakażeniom związanym z zastosowaniem produktów leczniczych otrzymywanych z ludzkiej krwi lub osocza obejmują selekcję dawców, badania przesiewowe poszczególnych donacji i całych pul osocza w kierunku swoistych markerów zakażenia i włączenie do procesu produkcji etapów skutecznej inaktywacji/usuwania wirusów. Pomimo tego, nie można całkowicie wykluczyć możliwości przeniesienia czynników zakaźnych podczas podawania produktów leczniczych otrzymanych z ludzkiej krwi lub osocza. Dotyczy to także wirusów nieznanych i nowo odkrytych oraz innych patogenów.

Brak doniesień o przeniesieniu wirusów z preparatem albumin wyprodukowanym przy użyciu procesu zatwierdzonego, zgodnie ze specyfikacjami podanymi w Farmakopei Europejskiej.

Zaleca się odnotowanie nazwy i numeru serii przy nazwisku pacjenta przy każdym podaniu preparatu Humań Albumin 20% Biotest.

Ciąża

Bezpieczeństwo stosowania produktu Humań Albumin 20% Biotest u kobiet w ciąży nie było oceniane w kontrolowanych badaniach klinicznych. Jednakże doświadczenie kliniczne w stosowaniu ludzkiej albuminy sugeruje, że nie należy spodziewać się szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, płód czy noworodka.

Badania eksperymentalne prowadzone na zwierzętach są niewystarczające do oceny wpływu na reprodukcję, rozwój płodu, na przebieg ciąży i rozwój około- i pourodzeniowy.

Albumina ludzka jest naturalnym składnikiem ludzkiego osocza.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie stwierdzono wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.

3. Jak stosować lek Humań Albumin 20% Biotest.

Humań Albumin 20% Biotest należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Stężenie roztworu albuminy, dawkowanie i szybkość infuzji powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Dawkowanie:

Zalecana dawka zależy od masy ciała pacjenta, ciężkości urazu lub choroby i od intensywności utraty płynów lub białek. Do określenia odpowiedniej dawki należy uwzględnić wymaganą objętość krążących płynów, a nie poziom albumin osocza.

W przypadku podawania albuminy ludzkiej należy regularnie monitorować wskaźniki hemodynamiczne, a w tym:

-    ciśnienie tętnicze krwi i częstość tętna,

-    ośrodkowe ciśnienie żylne,

-    ciśnienie zaklinowania w tętnicy płucnej,

-    objętość wydalanego moczu,

-    poziom elektrolitów,

-    hematokryt/hemoglobinę.

Sposób podawania:

Ludzka albumina może być podawana bezpośrednio drogą dożylną, lub może być rozcieńczona w roztworze izotonicznym (np. w 0,9% chlorku sodu lub 5% glukozy).

Szybkość infuzji powinna być dostosowana do indywidualnych przypadków i wskazań.

W przypadku przyjęcia większej dawki leku niż zalecana:

Przy zbyt szybkiej infuzji, u pacjenta może wystąpić przewodnienie. Po wystąpieniu pierwszych klinicznych objawów przeciążenia układu krążenia (ból głowy, duszność, przepełnienie żył szyjnych), przy podwyższeniu ciśnienia krwi, podwyższeniu ośrodkowego ciśnienia żylnego i obrzęku płuc infuzję trzeba natychmiast przerwać i dokładnie monitorować parametry hemodynamiczne u pacjenta.

4. Możliwe działania niepożądane

Rzadko obserwowano łagodne działania niepożądane takie jak zaczerwienienie twarzy, uderzenie gorąca, pokrzywkę, gorączkę i nudności. W pojedynczych przypadkach obserwowano dreszcze, wymioty, rumień, spadek ciśnienia krwi z tachykardią i dusznością. Tego typu reakcje szybko ustępują po zmniejszeniu szybkości infuzji lub po przerwaniu podawania leku. W bardzo rzadkich przypadkach mogą wystąpić ostre

reakcje takie jak wstrząs. W takiej sytuacji, należy przerwać infuzję i podjąć odpowiednie leczenie.

Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa podano w punkcie 2. Zaleca się odnotowanie przy nazwisku pacjenta nazwy i numeru serii przy każdym podaniu.

Pacjent powinien informować lekarza lub farmaceutę o wszelkich działaniach niepożądanych nie wymienionych w ulotce.

4. Przechowywanie leku Human Albumin 20% Biotest.

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać. Przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem. Nie używać roztworów mętnych lub z osadem na dnie! Słaba opalizacja jest cechą prawidłową produktu.

Podać natychmiast po otwarciu pojemnika. Nie zużyty preparat powinien być usuwany we właściwy sposób.

Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do

przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego w Polsce:    —    _

Nobipharm Sp z o.o. ul. Rydygiera 8 01-793 Warszawa

tel. / fax (0-22) 633 98 02, tel. 663 43 98 Data opracowania ulotki

6

Human Albumin 20% Biotest

Charakterystyka Human albumin 20% biotest

Charakterystyka Produktu Leczniczego

1.    NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO Humań Albumin 20% Biotest

200 g/1, roztwór do infuzji

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

Albumina ludzka. Albumini humani solutio.

1 litr roztworu zawiera 200 g białek ludzkiego osocza, w tym co najmniej 96% albuminy ludzkiej.

Butelka po 50 ml zawiera 10 g albuminy ludzkiej:

Produkt ma działanie hiperonkotyczne.

Substancje pomocnicze, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do infuzji.

Przejrzysta, lekko lepka ciecz; jest prawie bezbarwna, żółta, bursztynowa lub zielona.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Uzupełnienie i utrzymanie odpowiedniej objętości krwi krążącej w przypadkach zmniejszenia objętości krwi i wskazaniu do zastosowania koloidu.

Wybór albuminy zamiast sztucznego roztworu koloidalnego zależy od stanu klinicznego pacjenta i uwzględnia oficjalne zalecenia.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Stężenie roztworu albuminy, dawkowanie i szybkość infuzji powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Dawkowanie:

Zalecana dawka zależy od masy ciała pacjenta, ciężkości urazu lub choroby i od intensywności utraty płynów lub białek. Do określenia odpowiedniej dawki należy uwzględnić wymaganą objętość krążących płynów, a nie poziom albumin w osoczu.

W przypadku podawania albuminy ludzkiej należy regularnie monitorować wskaźniki hemodynamiczne, a w tym:

-    ciśnienie tętnicze i częstość tętna,

-    ośrodkowe ciśnienie żylne,

-    ciśnienie zaklinowania w tętnicy płucnej,

-    objętość wydalanego moczu,

-    poziom elektrolitów,

-    wartość hematokrytu/poziom hemoglobiny.

Sposób podawania:

Albumina ludzka może być podawana bezpośrednio drogą dożylną lub może być rozcieńczona w roztworze izotonicznym (np. w 0,9% chlorku sodu lub 5% glukozie).

Szybkość infuzji powinna być dostosowana do indywidualnych przypadków i wskazań.

Podczas wymiany osocza szybkość infuzji należy dostosować do szybkości usuwania.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na preparaty albumin lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Jeżeli wystąpi reakcja alergiczna lub anafilaktyczna, należy natychmiast przerwać infuzję i zastosować odpowiednie leczenie. W przypadku wstrząsu, należy postępować zgodnie z aktualnymi zasadami postępowania w terapii wstrząsu.

Albuminę należy stosować ostrożnie w sytuacji, gdy szczególne zagrożenie dla pacjenta stanowią hiperwolemia z jej konsekwencjami lub hemodylucja. Przykładami takiego stanu są:

-    niewyrównana niewydolność serca,

-    nadciśnienie tętnicze,

-    żylaki przełyku,

-    obrzęk płuc

-    skaza krwotoczna,

-    ciężkiego stopnia niedokrwistość,

-    bezmocz nerkowy lub pozanerkowy.

Efekt koloidoosmotyczny albuminy ludzkiej o stężeniu 200 g/1 lub 250 g/1 jest około cztery razy wyższe niż ludzkiego osocza. Dlatego gdy podawana jest stężona albumina należy postępować ostrożnie, aby zapewnić odpowiednie nawodnienie pacjenta. Pacjent musi być dokładnie monitorowany w celu ochrony przed przeciążeniem układu krążenia i przewodnieniem.

Roztwory albuminy ludzkiej o stężeniu 200-250 g/1 zawierają stosunkowo mało elektrolitów w porównaniu z roztworami albuminy ludzkiej o stężeniu 40-50 g/1. Podczas podawania albuminy, należy monitorować poziom elektrolitów pacjenta (patrz punkt 4.2) i podjąć odpowiednie działania w celu przywrócenia i utrzymania równowagi elektrolitowej.

Roztwory albumin nie mogą być rozcieńczane wodą do wstrzykiwań, ponieważ może to spowodować hemolizę wewnątrznaczyniową.

W przypadku uzupełniania dużych niedoborów objętości, należy kontrolować parametry układu krzepnięcia i hematokryt. Należy zwrócić uwagę na właściwe uzupełnienie innych składników krwi (czynniki krzepnięcia, elektrolity, płytki krwi i erytrocyty).

W przypadku, gdy dawka oraz szybkość infuzji nie są dostosowane do stanu wydolności krążenia pacjenta może wystąpić hiperwolemia. Jeżeli wystąpią kliniczne objawy przeciążenia układu sercowo-naczyniowego (ból głowy, duszność, przepełnienie żył szyjnych) lub podwyższone ciśnienie krwi, podwyższone ośrodkowe ciśnienie żylne i obrzęk płuc należy natychmiast przerwać infuzję.

Standardowe środki zapobiegania zakażeniom związanym z zastosowaniem produktów leczniczych otrzymywanych z ludzkiej krwi lub osocza obejmują selekcję dawców, badania przesiewowe poszczególnych donacji i całych pul osocza w kierunku swoistych markerów zakażenia i włączenie do procesu produkcji etapów skutecznej inaktywacji/usuwania wirusów. Pomimo tego, nie można całkowicie wykluczyć możliwości przeniesienia czynników zakaźnych podczas podawania produktów leczniczych otrzymanych z ludzkiej krwi lub osocza. Dotyczy to także wirusów nieznanych i nowo odkrytych oraz innych patogenów.

Brak doniesień o przeniesieniu wirusów z preparatem albumin wyprodukowanym przy użyciu procesu zatwierdzonego, zgodnie ze specyfikacjami podanymi w Farmakopei Europejskiej.

Zaleca się odnotowanie nazwy i numeru serii przy nazwisku pacjenta przy każdym podaniu preparatu Humań Albumin 20% Biotest.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Nie stwierdzono specyficznych interakcji ludzkiej albuminy z innymi produktami leczniczymi.

4.6    Ciąża lub laktacja

Bezpieczeństwo stosowania produktu Humań Albumin 20% Biotest u kobiet w ciąży nie było oceniane w kontrolowanych badaniach klinicznych. Jednakże doświadczenie kliniczne w stosowaniu ludzkiej albuminy sugeruje, że nie wywiera ona szkodliwego działania na przebieg ciąży, płód czy noworodka.

Nie przeprowadzono badań na zwierzętach dotyczących wpływu Humań Albumin 20% Biotest na reprodukcję. Badania eksperymentalne prowadzone na zwierzętach są niewystarczające do oceny wpływu na reprodukcję, rozwój zarodka i płodu, na przebieg ciąży oraz rozwój około- i pourodzeniowy

Albumina ludzka jest naturalnym składnikiem ludzkiego osocza.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Nie stwierdzono wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

Rzadko obserwowano łagodne działania niepożądane takie jak zaczerwienienie twarzy, pokrzywkę, gorączkę i nudności. W pojedynczych przypadkach obserwowano dreszcze, wymioty, rumień, spadek ciśnienia krwi z tachykardią i dusznością. Tego typu reakcje szybko ustępują po zmniejszeniu szybkości infuzji lub po przerwaniu podawania leku. W bardzo rzadkich przypadkach mogą wystąpić ostre reakcje takie jak wstrząs. W takiej sytuacji, należy przerwać infuzję i podjąć odpowiednie leczenie.

Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa podano w punkcie 4.4.

4.9 Przedawkowanie

Przy zbyt szybkiej infuzji, u pacjenta może wystąpić hiperwolemia. Po wystąpieniu pierwszych klinicznych objawów przeciążenia układu krążenia (ból głowy, duszność, przepełnienie żył szyjnych), przy podwyższeniu ciśnienia krwi, podwyższeniu ośrodkowego ciśnienia żylnego i obrzęku płuc infuzję trzeba natychmiast przerwać i dokładnie monitorować parametry hemodynamiczne u pacjenta.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: substytuty krwi i frakcje białek osocza, kod: ATC: B05AA01.

Albuminy ludzkie ilościowo stanowią więcej niż połowę wszystkich białek osocza i obejmują około 10% aktywności syntezy białek w wątrobie.

Dane fizykochemiczne: albumina ludzka o stężeniu 200-250 g/1 ma działanie hiperonkotyczne. .

Najważniejsze funkcje fizjologiczne albumin wynikają z ich wpływu na ciśnienie onkotyczne krwi oraz funkcji transportowych. Albuminy stabilizują objętość krwi krążącej i są nośnikami hormonów, enzymów, produktów leczniczych i toksyn.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

W warunkach fizjologicznych całkowita wymienialna pula albumin wynosi 4 -5 g/kg masy ciała, z czego 40 - 45% znajduje się w przestrzeni wewnątrznaczyniowej, a 55 - 60% w przestrzeni zewnątrznaczyniowej. Zwiększona przepuszczalność naczyń włosowatych zmienia kinetykę albumin, a nieprawidłowy ich rozkład może występować w przypadku ciężkich oparzeń lub wstrząsu septycznego.

W prawidłowych warunkach okres półtrwania albumin wynosi średnio 19 dni. Równowaga pomiędzy syntezą i rozpadem zostaje zachowana w wyniku sprzężenia zwrotnego. Metabolizm odbywa się głównie wewnątrzkomórkowo dzięki proteazom lizosomalnym.

U zdrowych osób mniej niż 10% podanych dożylnie albumin opuszcza przedział wewnątrznaczyniowy podczas pierwszych 2 godzin po infuzji. Istnieją istotne różnice indywidualne dotyczące wpływu albumin na objętość osocza. U niektórych pacjentów objętość osocza może pozostawać zwiększona przez kilka godzin. Jednakże u pacjentów w stanie krytycznym albumina może wyciekać z przestrzeni wewnątrznaczyniowej w znacznych ilościach z nieprzewidywalną szybkością.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Albumina ludzka jest naturalnym składnikiem ludzkiego osocza i działa tak jak albumina fizjologiczna.

U zwierząt, test toksyczności pojedynczej dawki stanowi za małe odniesienie i nie pozwala na ocenę dawki toksycznej i letalnej lub na określenie związku z efektem dawki. Testowanie powtarzalnej dawki toksycznej na modelu zwierzęcym jest nieużyteczne ze względu na rozwój u zwierząt przeciwciał przeciwko heterologicznym białkom.

Dotychczas nie udowodniono związku między podawaniem ludzkiej albuminy a toksycznym działaniem na zarodek i płód oraz działaniem onkogennym i mutagennym.

Nie opisano objawów ostrej toksyczności na modelach zwierzęcych.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sodu kaprylan 16 mmol/1 Sodu acetylotryptofan 16 mmol/1 Zawartość jonów sodowych 122 mmol/1 Woda do wstrzykiwan do 1 1

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Albumina ludzka nie może być mieszana z innymi produktami leczniczymi (poza zalecanym rozcieńczalnikiem), pełną krwią i koncentratem krwinek czerwonych.

6.3    Okres ważności

3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać.

Przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Produkt należy zużyć natychmiast po otwarciu.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania 1 butelka po 50 ml.

Butelka ze szkła typu II z korkiem z gumy bromobutylowej w tekturowym pudełku

6.6    Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostałości

Roztwór może być podawany bezpośrednio drogą dożylną, lub może być rozcieńczony roztworem izotonicznym (np. 0,9% roztworem chlorku sodu lub 5% glukozy).

Roztwory albuminy nie mogą być rozcieńczane wodą do wstrzykiwań, gdyż może to powodować hemolizę wewnątrznaczyniową.

W przypadku podawania dużych objętości albumin, lek należy przed podaniem ogrzać do temperatury pokojowej lub do temperatury ciała.

Roztwór powinien być przezroczysty lub lekko opalizujący. Nie wolno stosować roztworów mętnych lub z osadem, ponieważ może to świadczyć o niestabilności białka lub o zanieczyszczeniu.

Po otwarciu pojemnika lek powinien być natychmiast zużyty. Pozostałości produktu powinny być usunięte zgodnie z obowiązującymi procedurami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Biotest Pharma GmbH Landsteinerstrasse 5 D-63303 Dreieich, Niemcy

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie Nr R/2135

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Pierwsze pozwolenie    15.    12. 1988

Przedłużenie pozwolenia    14.    06. 1999

Przedłużenie pozwolenia    17.    08.2004 i 27.05.2005

TEKSTU


10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

8

Human Albumin 20% Biotest