+ iMeds.pl

Human albumin 50 g/l baxter 50 g/lUlotka Human albumin 50 g/l baxter

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

HUMAN ALBUMIN 50 g/l BAXTER Roztwór do infuzji

Albumina ludzka

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest HUMAN ALBUMIN 50 g/l BAXTER i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem HUMAN ALBUMIN 50 g/l BAXTER

3.    Jak stosować HUMAN ALBUMIN 50 g/l BAXTER

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać HUMAN ALBUMIN 50 g/l BAXTER

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest HUMAN ALBUMIN 50 g/l BAXTER i w jakim celu się go stosuje

Produkt ten zawiera białko zwane albuminą, znajdujące się w płynnej części krwi (osocze) i należy do grupy produktów leczniczych zwanych „substytuty osocza i frakcje białek osocza”. Jest on wytwarzany z ludzkiej krwi zebranej od dawców krwi.

Fiolka po 250 ml zawiera 12,5 g albuminy ludzkiej Fiolka po 500 ml zawiera 25 g albuminy ludzkiej

Albumina ludzka jest stosowana w celu uzupełnienia i utrzymywania objętości krwi krążącej u pacjentów, u których doszło do ubytku krwi lub płynu w szczególnych przypadkach medycznych. Wybór albuminy zamiast sztucznego płynu koloidowego i potrzebna dawka będą zależeć od sytuacji klinicznej danego pacjenta.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem HUMAN ALBUMIN 50 g/l BAXTER

Kiedy nie stosować HUMAN ALBUMIN 50 g/l BAXTER

• jeśli u pacjenta występuje alergia (nadwrażliwość) na albuminę ludzką lub którykolwiek z pozostałych składników leku Human Albumin 50 g/l Baxter (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność stosując HUMAN ALBUMIN 50 g/l BAXTER:

•    jeśli podejrzewa się, że w trakcie leczenia wystąpiła reakcja alergiczna, z trudnościami oddychania, uczuciem omdlenia lub innymi objawami. W takm przypadku należy niezwłocznie powiadomić lekarza lub pielęgniarkę, ponieważ konieczne będzie przerwanie wlewu i być może zastosowanie standardowych zasad leczenia wstrząsu.

•    jeśli u pacjenta występuje któraś z niżej wymienionych chorób:

-    niewyrównana niewydolność serca;

-    nadciśnienie;

-    żylaki przełyku (poszerzenie żył przełyku);

-    obrzęk płuc (płyn w płucach);

-    skłonność do samoistnych krwawień;

-    ciężka niedokrwistość (niedobór czerwonych krwinek);

-    brak wytwarzania moczu.

Jeżeli któryś z przypadków dotyczy danego pacjenta należy poinformować lekarza, aby mógł zastosować odpowiednie środki ostrożności.

W przypadku otrzymywania produktów leczniczych z ludzkiej krwi lub osocza stosuje się określone środki zapobiegania przenoszeniu zakażeń. Obejmują one uważną selekcję dawców krwi i osocza, aby wykluczyć osoby, które mogą przenosić zakażenie, oraz badania poszczególnych donacji i całych pul osocza w celu wykrycia wirusa (zakażenia). Wytwórcy tego typu produktów włączają ponadto do procesu obróbki krwi i osocza etapy unieczynniania lub usuwania wirusów. Pomimo tego, nie można całkowicie wykluczyć możliwości przeniesienia czynników zakaźnych. Dotyczy to także wirusów nieznanych i nowo odkrytych oraz innych rodzajów zakażeń.

Nie ma żadnych doniesień na temat przeniesienia zakażeń wirusowych przez albuminy wyprodukowane w procesach wytwarzania zgodnych ze specyfikacjami podanymi w Farmakopei Europejskiej.

Zdecydowanie zaleca się, aby przy każdorazowym podaniu pacjentowi HUMAN ALBUMIN 50 G/L BAXTER odnotowywać nazwę i numer serii preparatu w celu zachowania informacji o stosowanych seriach produktu.

Inne leki i HUMAN ALBUMIN 50 g/l BAXTER.

•    Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, nawet tych dostępnych bez recepty.

• Obecnie nie są znane żadne powikłania związane z przyjmowaniem albuminy ludzkiej z innymi produktami leczniczymi.

Ciąża, karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Lekarz zdecyduje, czy można zastosować HUMAN ALBUMIN 50 g/l BAXTER w czasie ciąży lub karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak jest jakichkoliek przesłanek, aby przypuszczać, że lek ten będzie wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

HUMAN ALBUMIN 50 g/l BAXTER zawiera sód

HUMAN ALBUMIN 50 G/L BAXTER zawiera 130 - 160 mmol/l sodu. Należy wziąć to pod uwagę w przypadku pacjentów na diecie kontrolującej ilość przyjmowanego sodu.

3. Jak stosować HUMAN ALBUMIN 50 g/l BAXTER

HUMAN ALBUMIN 50 g/l BAXTER jest lekiem przeznaczonym do stosowania w lecznictwie zamkniętym. Dlatego będzie podawana w szpitalu przez właściwy personel medyczny. Lekarz prowadzący określi dawkę, jaka zostanie podana, częstość stosowania i czas trwania leczenia, zależnie od indywidualnego stanu pacjenta. W trakcie podawania HUMAN ALBUMIN 50 g/l BAXTER lekarz będzie na bieżąco kontrolował stan pacjenta, mierząc ciśnienie krwi i tętno oraz wykonując badania krwi, aby mieć pewność, że pacjent nie otrzymuje za dużej dawki. Jeśli wystąpi ból głowy, trudności w oddychaniu lub wzrost ciśnienia krwi, należy powiadomić o tym lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki HUMAN ALBUMIN 50 g/l BAXTER

W przypadku podejrzenia otrzymania zbyt dużej dawki Human Albumin 50 g/l Baxter należy natychmiast poinformować o tym lekarza lub farmaceutę.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek HUMAN ALBUMIN 50 g/l BAXTER może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

poniżej, należy natychniast

10 000 pacjentów) danych nie można oszacować


Jeśli wystąpi którekolwiek z działań niepożądancyh wymienionych przerwać infuzję i zastosować odpowiednie leczenie:

• wstrząs anafilaktyczny (bardzo rzadko: może dotyczyć mniej niż 1 na

•    nadwrażliwość/reakcje alergiczne (nieznana: na podstwie dostępnych częstości)

Również były raportowane następuj ące działania niepożądane:

Rzadko: mogą dotyczyć mniej niż 1 na 1000 pacjentów

•    nudności (uczucie mdłości)

•    nagłe zaczerwienienie

•    wysypka skórna

•    gorączka

Nieznana: na podstwie dostępnych danych nie można oszacować częstości

•    ból głowy

•    zmienione odczuwanie smaków

• zawał serca

•    nieregularne bicie serca

•    przyspieszone bicie serca

•    nieprawidłowe niskie ciśnienie tętnicze krwi

• zatrzymanie płynu w płucach

•    bezdech lub dyskomfort podczas oddychania

•    wymioty

•    pokrzywka

•    świąd

•    dreszcze

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać HUMAN ALBUMIN 50 g/l BAXTER

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować HUMAN ALBUMIN 50 g/l BAXTER, po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Nie zamrażać.

Szklane fiolki przechowywać w tekturowym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Zawartość musi być zużyta niezwłocznie po otwarciu opakowania.

Nie stosować HUMAN ALBUMIN 50 g/l BAXTER, jeżeli roztwór jest mętny lub zawiera nierozpuszczalne cząstki.

6. Zawartość opakownaia i inne informacje

Co zawiera HUMAN ALBUMIN 50 g/l BAXTER

-    Substancją czynną jest: albumina ludzka

Każde 100 ml zawiera 5 g białka całkowitego, w tym co najmniej 95% stanowi albumina ludzka.

-    Pozostałe składniki to: sodu chlorek, sodu kaprylan, sodu N-acetylotryptofanian, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda HUMAN ALBUMIN 50 g/l BAXTER i co zawiera opakowanie

HUMAN ALBUMIN 50 g/l BAXTER jest przezroczystym, lekko lepkim płynem; jest prawie bezbarwna, żółta, bursztynowa lub zielona. Jest jałowym roztworem do infuzji dożylnej w fiolkach ze szkła po 250 ml lub 500 ml.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa

Wytwórca:

Baxter AG Industriestraße 67 A-1221 Wiedeń, Austria

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa tel.: 022 48 83 777

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria: Human Albumin Baxter 50 g/l - Infusionslösung

Belgia, Bułgaria, Cypr, Republika Czeska, Niemcy, Grecja, Irlandia, Luksemburg, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia, Wielka Brytania:

Human Albumin 50 g/l Baxter

Dania, Estonia, Finlandia, Islandia, Norwegia, Szwecja:

Albumin Baxter 50 g/l

Włochy: Albumina Baxter 50 g/l

Łotwa: Albumin Baxter 50 g/l skidums infuzijäm

Litwa: Albumin Baxter 50 g/l infuzinis tirpalas

Portugalia: Albumina Humana Baxter

Rumunia: Albumina Umanä Baxter 50 g/l solutie perfuzabilä

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 28.01.2013

Informacje przeznaczone wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego:

•    Roztwór HUMAN ALBUMIN 50 g/l BAXTER należy stosować dożylnie, bezpośrednio podając zawartość opakowania w postaci infuzji.

• Nie wolno rozcieńczać roztworów albumin wodą do wstrzykiwań, ponieważ może to spowodować wystąpienie hemolizy u pacjentów otrzymujących lek.

•    Nie używać jeśli zamknięcie jest naruszone. Jeśli znaleziono wyciek, preparat należy wyrzucić.

•    Roztwór powinien być klarowny, lekko lepki, prawie bezbarwny, żółty, bursztynowy lub zielony. Nie używać roztworów mętnych lub zawierających osad. Może to wskazywać, że białko jest niestabilne lub, że doszło do zanieczyszczenia roztworu. Zawartość należy użyć niezwłocznie po otwarciu opakowania.

• Infuzję przeprowadza się drogą dożylną stosując jednorazowy, jałowy i apirogenny zestaw do infuzji. Przed podłączeniem zestawu do infuzji do korka fiolki, należy zdezynfekować korek stosując odpowiedni środek antyseptyczny. Po podłączeniu zestawu do fiolki należy niezwłocznie rozpocząć wlew. Wszelkie pozostałości niewykorzystanego produktu należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

• Szybkość podawania należy dostosować do indywidualnej sytuacji i wskazań.

• Podczas wymiany osocza szybkość infuzji należy dostosować do szybkości usuwania.

• W przypadku podawania dużych objętości należy przed użyciem ogrzać produkt do temperatury pokojowej lub temperatury ciała.

• W przypadku podawania koncentratów albumin, należy zapewnić właściwe nawodnienie pacjenta. Należy odpowiednio monitorować stan pacjenta, aby zapobiec przeciążeniu układu krążenia i przewodnieniu.

• Podczas podawania albuminy należy monitorować stężenie elektrolitów pacjenta i podjąć odpowiednie działania w celu przywrócenia lub utrzymania równowagi elektrolitowej.

• Należy zadbać o zapewnienie właściwej substytucji innych składników krwi (czynniki krzepnięcia, elektrolity, płytki krwi oraz erytrocyty).

• Ze względów bezpieczeństwa należy odnotować numer serii podawanej HUMAN ALBUMIN 50 g/l BAXTER.

• Albuminy ludzkiej nie wolno mieszać z innymi lekami, pełną krwią i koncentratem krwinek czerwonych. Albuminy ludzkiej nie należy również mieszać z hydrolizatami białkowymi (np. żywienie pozajelitowe) lub roztworami zawierającymi alkohol ponieważ takie połączenia mogą powodować wytrącanie się białek.

• Jeśli dawka i szybkość infuzji są zbyt duże, może wystąpić przewodnienie. W przypadku wystąpienia pierwszych objawów klinicznych przeciążenia układu krążenia (ból głowy, duszność, przepełnienie żył szyjnych) lub wzrostu ciśnienia krwi, zwiększenia ośrodkowego ciśnienia żylnego lub obrzęku płuc, należy natychmiast przerwać wlew i ściśle monitorować parametry hemodynamiczne pacjenta.

6

Human Albumin 50 g/l Baxter

Charakterystyka Human albumin 50 g/l baxter

Human Albumin 50 g/l Baxter Roztwór do infuzji SPC

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

HUMAN ALBUMIN 50 g/l BAXTER , roztwór do infuzji

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

HUMAN ALBUMIN 50 g/l BAXTER jest roztworem zawierającym 50 g/l białka całkowitego, w tym co najmniej 95% stanowi albumina ludzka.

Fiolka po 250 ml zawiera 12,5 g albuminy ludzkiej.

Fiolka po 500 ml zawiera 25 g albuminy ludzkiej.

Roztwór albuminy ludzkiej o stężeniu 50 g/l jest nieznacznie hipoonkotyczny i zawiera łącznie 130 - 160 mmol/l sodu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do infuzji.

Przezroczysty, lekko lepki płyn; jest prawie bezbarwny, żółty, bursztynowy lub zielony.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Uzupełnienie i utrzymanie objętości krwi krążącej w stanach ubytku objętości i gdy wskazane jest zastosowanie płynu koloidowego.

Wybór albuminy zamiast sztucznego płynu koloidowego zostanie dokonany w oparciu o obowiązujące zalecenia i będzie zależny od sytuacji klinicznej danego pacjenta.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Stężenie preparatu albumin, dawkowanie i szybkość wlewu należy dostosować do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Dawkowanie

Wymagana dawka zależy od masy ciała pacjenta, ciężkości urazu lub choroby oraz od utrzymywania się utraty płynu i białka. Wymaganą dawkę należy określić w oparciu o ocenę niedoboru objętości krwi krążącej, a nie na podstawie stężenia albumin w osoczu.

W przypadku konieczności podania albuminy ludzkiej należy regularnie monitorować stan hemodynamiczny, w tym:

-    ciśnienie tętnicze krwi i częstość tętna

-    ośrodkowe ciśnienie żylne

-    ciśnienie zaklinowania w tętnicy płucnej

-    wydalanie moczu

-    stężenie elektrolitów

-    hematokryt/hemoglobina

-    objawy kliniczne niewydolności serca/niewydolności oddechowej (np. duszność)

-    objawy kliniczne wzrostu ciśnienia śródczaszkowego (np. ból głowy)

Sposób podawania

HUMAN ALBUMIN 50 g/l BAXTER może być podawana bezpośrednio dożylnie.

Szybkość infuzji należy dostosować do indywidualnej sytuacji i wskazań.

Podczas wymiany osocza szybkość infuzji należy dostosować do szybkości usuwania.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na preparaty albumin lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W przypadku podejrzenia reakcji alergicznej lub typu anafilaktycznego należy natychmiast przerwać infuzję. W przypadku wstrząsu należy zastosować standardowe zasady leczenia wstrząsu.

Należy zachować ostrożność podczas podawania albumin, jeśli wystąpienie hiperwolemii i jej następstw lub hemodylucji mogłoby stwarzać szczególne ryzyko dla pacjenta. Przykładowo są to takie stany jak:

-    Niewyrównana niewydolność serca

-    Nadciśnienie

-    Żylaki przełyku

-    Obrzęk płuc

-    Skaza krwotoczna

-    Ciężka niedokrwistość

-    Bezmocz o etiologii nerkowej i pozanerkowej

Podczas podawania albuminy należy monitorować stężenie elektrolitów pacjenta (patrz punkt 4.2) i podjąć odpowiednie działania w celu przywrócenia lub utrzymania równowagi elektrolitowej. HUMAN ALBUMIN 50 g/l BAXTER zawiera 130 - 160 mmol/l sodu. Należy wziąć to pod uwagę w przypadku pacjentów na diecie kontrolującej ilość przyjmowanego sodu.

W przypadku uzupełniania dużych niedoborów objętości należy koniecznie skontrolować parametry krzepnięcia i hematokryt. Należy zadbać o zapewnienie właściwej substytucji innych składników krwi (czynniki krzepnięcia, elektrolity, płytki krwi oraz erytrocyty).

Jeśli dawka i szybkość infuzji nie zostały dostosowane do stanu układu krążenia pacjenta może wystąpić przewodnienie. W przypadku wystąpienia pierwszych oznak klinicznych przeciążenia układu krążenia (ból głowy, duszność, przepełnienie żył szyjnych) lub wzrostu ciśnienia krwi, zwiększenia ośrodkowego ciśnienia żylnego lub obrzęku płuc, należy natychmiast przerwać wlew.

Standardowe środki zapobiegania zakażeniom związanym z zastosowaniem produktów leczniczych otrzymywanych z ludzkiej krwi lub osocza obejmują selekcję dawców, badania przesiewowe poszczególnych donacji i całych pul osocza w kierunku swoistych markerów zakażenia i włączenie do procesu produkcji etapów skutecznej inaktywacji/usuwania wirusów. Pomimo tego, nie można całkowicie wykluczyć możliwości przeniesienia czynników zakaźnych podczas podawania produktów leczniczych otrzymanych z ludzkiej krwi lub osocza. Dotyczy to także wirusów nieznanych i nowo odkrytych oraz innych patogenów.

Nie istnieją doniesienia na temat przeniesienia wirusów z preparatem albumin wyprodukowanym przy użyciu zatwierdzonego procesu, zgodnie ze specyfikacjami podanymi w Farmakopei Europejskiej.

Zdecydowanie zaleca się zapisanie nazwy i numeru serii produktu przy każdorazowym podaniu pacjentowi HUMAN ALBUMIN 50 g/l BAXTER, aby zachować powiązanie pacjenta z daną serią produktu.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie są znane żadne specyficzne interakcje albuminy ludzkiej z innymi produktami leczniczymi.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Bezpieczeństwo stosowania HUMAN ALBUMIN 50 g/l BAXTER u kobiet w ciąży nie zostało ustalone w kontrolowanych badaniach klinicznych. Doświadczenie kliniczne z albuminą sugeruje jednak, że nie wywiera ona żadnego szkodliwego działania na przebieg ciąży lub na płód i noworodka.

Nie ustalono wpływu albuminy na płodność w kontrolowanych badaniach klinicznych.

Nie przeprowadzono badań na zwierzętach dotyczących wpływu HUMAN ALBUMIN 50 g/l BAXTER na rozrodczość.

Badania eksperymentalne przeprowadzone na zwierzętach są niewystarczające, aby ocenić bezpieczeństwo w zakresie wpływu na rozrodczość, rozwój zarodka lub płodu, przebieg ciąży oraz rozwój około- i pourodzeniowy.

Albumina ludzka stanowi jednak naturalny składnik krwi człowieka.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie zanotowano wpływu produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń.

4.8    Działania niepożądane

Częstość występowania oceniano stosując następujące kryteria: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1 000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1 000) i bardzo rzadko (<1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Bardzo

często

Często

Niezbyt

często

Rzadko

Bardzo rzadko

Zaburzenia układu immunologicznego

Wstrząs

anafilaktyczny

Zaburzenia

żołądkowo-jelitowe

Nudności

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Nagłe

zaczerwienienie, wysypka skórna

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Gorączka

W przypadkach wystąpienia ciężkich reakcji, infuzję należy przerwać i rozpocząć odpowiednie leczenie.

W badaniach po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu były zgłaszane następujące działania niepożądane. Działania te zostały wymienione zgodnie z klasyfikacja układów i narządów wg MedDRA, a następnie podane w kolejności zależnej od ciężkości, zgodnie z zalecaną terminologią.

Zaburzenia układu immunologicznego: reakcja anafilaktyczna reakcje nadwrażliwości/ reakcje alergiczne

Zaburzenia układu nerwowego: ból głowy, zaburzenia smaku

Zaburzenia serca:, zawał mięśnia sercowego, migotanie przedsionków, tachykardia

Zaburzenia naczyniowe: niedociśnienie

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: obrzęk płuc, duszność Zaburzenia żołądka i jelit: wymioty,

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: pokrzywka, świąd Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: dreszcze

Nie ma dostępnych danych dotyczących działań niepożądanych z kontrolowanych badań klinicznych sponsorowanych przez Baxter prowadzonych z zastosowaniem albuminy (ludzkiej).

Informacje na temat bezpieczeństwa w zakresie przenoszenia czynników zakaźnych, patrz punkt 4.4.

4.9 Przedawkowanie

Jeśli dawka i szybkość infuzji są zbyt duże może wystąpić przewodnienie. W przypadku wystąpienia pierwszych objawów klinicznych przeciążenia układu krążenia (ból głowy, duszność, przepełnienie żył szyjnych) lub zwiększonego ciśnienia krwi, zwiększonego ośrodkowego ciśnienia żylnego lub obrzęku płuc, należy natychmiast przerwać wlew i ściśle monitorować parametry hemodynamiczne pacjenta.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: substytuty osocza i frakcje białek osocza, kod ATC: B05AA01

Albumina ludzka stanowi ilościowo ponad połowę całkowitego białka osocza oraz wyraża około 10% aktywności wątroby w zakresie syntezy białek.

Dane fizykochemiczne: HUMAN ALBUMIN 50 g/l BAXTER jest nieznacznie hipoonkotyczna w stosunku do prawidłowego osocza.

Najważniejsze działania fizjologiczne albuminy wynikają z jej udziału w tworzeniu ciśnienia onkotycznego krwi i jej funkcji transportowych. Albumina stabilizuje objętość krwi krążącej i jest nośnikiem hormonów, enzymów, leków i toksyn.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

W normalnych warunkach całkowita wymienialna pula albumin wynosi 4 - 5 g/kg masy ciała, z czego 40% do 45% znajduje się wewnątrz naczyń i 55% do 60% w przestrzeni zewnątrznaczyniowej. W stanach takich jak ciężkie oparzenia lub wstrząs septyczny, zwiększona przepuszczalność naczyń włosowatych prowadzi do zmiany kinetyki albumin i może spowodować nieprawidłową dystrybucję.

W normalnych warunkach średni okres półtrwania albuminy wynosi około 19 dni. Równowaga pomiędzy syntezą i rozkładem jest prawidłowo osiągana dzięki regulacji w mechanizmie sprzężenia zwrotnego. Eliminacja odbywa się głównie wewnątrzkomórkowo dzięki działaniu proteaz lizosomalnych.

U osób zdrowych mniej niż 10% albuminy podanej we wlewie opuszcza przedział wewnątrzkomórkowy w ciągu pierwszych dwóch godzin od infuzji. Istnieje znaczna zmienność osobnicza w zakresie wpływu na objętość osocza. U niektórych pacjentów objętość osocza może pozostać zwiększona przez kilka godzin. Jednakże u pacjentów w stanie krytycznym albumina może wyciekać z przestrzeni naczyniowej w znacznych ilościach i z szybkością trudną do przewidzenia.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Albumina ludzka stanowi normalny składnik osocza ludzkiego i działa jak albumina fizjologiczna.

Badania toksyczności po podaniu jednokrotnym przeprowadzone na zwierzętach mają małe znaczenie i nie pozwalają na oszacowanie dawek toksycznych lub śmiertelnych ani zależności działania od dawki. Badanie toksyczności po podaniu wielokrotnym na modelach zwierzęcych jest niewykonalne z uwagi na powstawanie przeciwciał przeciwko białku heterologicznemu.

Aktualnie nie ma doniesień dotyczących związku albuminy ludzkiej z toksycznym działaniem na zarodek i płód oraz działaniem onkogennym i mutagennym.

Nie opisano objawów ostrej toksyczności w modelach zwierzęcych.

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Sodu kaprylan

4 mmol/l (0,7 g/l)

Sodu

4 mmol/l (1,1 g/l)

N-acetyl otryptofanian

Sodu chlorek

7,5 g/l

Woda do wstrzykiwań

do 1 l

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Albuminy ludzkiej nie wolno mieszać z innymi lekami, pełną krwią i koncentratem krwinek czerwonych. Albuminy ludzkiej nie należy również mieszać z hydrolizatami białkowymi (np. żywienie pozajelitowe) lub roztworami zawierającymi alkohol, ponieważ takie połączenia mogą powodować wytrącanie się białek.

6.3    Okres ważności

36 miesięcy

Produkt należy zużyć niezwłocznie po otwarciu opakowania.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Nie zamrażać.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

250 ml roztworu w fiolce (szkło typu II) z korkiem z gumy bromobutylowej - opakowanie po 1 lub 24 fiolki

500 ml roztworu w fiolce (szkło typu II) z korkiem z gumy bromobutylowej - opakowanie po 1 lub 10 fiolek

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Roztwór można podawać bezpośrednio dożylnie.

Nie wolno rozcieńczać roztworów albumin wodą do wstrzykiwań, ponieważ może to spowodować wystąpienie hemolizy u biorców.

W przypadku podawania dużych objętości należy przed użyciem ogrzać produkt do temperatury pokojowej lub temperatury ciała.

Nie używać roztworów mętnych lub zawierających osad. Może to wskazywać, że białko jest niestabilne lub, że doszło do zanieczyszczenia roztworu.

Nie używać, jeśli zamknięcie jest naruszone. Jeśli znaleziono wyciek, preparat należy wyrzucić.

Zawartość należy zużyć niezwłocznie po otwarciu opakowania. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa

8. NUMER (-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

12595

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

12.01.2007/27.04.2011

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

28.01.2013

strona 7 z 7

Human Albumin 50 g/l Baxter