Imeds.pl

Human Albumin 50 G/L Baxter 50 G/L

Document: dokument 0 change

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

HUMAN ALBUMIN 50 g/l BAXTER Roztwór do infuzji

Albumina ludzka

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest HUMAN ALBUMIN 50 g/l BAXTER i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem HUMAN ALBUMIN 50 g/l BAXTER

3.    Jak stosować HUMAN ALBUMIN 50 g/l BAXTER

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać HUMAN ALBUMIN 50 g/l BAXTER

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest HUMAN ALBUMIN 50 g/l BAXTER i w jakim celu się go stosuje

Produkt ten zawiera białko zwane albuminą, znajdujące się w płynnej części krwi (osocze) i należy do grupy produktów leczniczych zwanych „substytuty osocza i frakcje białek osocza”. Jest on wytwarzany z ludzkiej krwi zebranej od dawców krwi.

Fiolka po 250 ml zawiera 12,5 g albuminy ludzkiej Fiolka po 500 ml zawiera 25 g albuminy ludzkiej

Albumina ludzka jest stosowana w celu uzupełnienia i utrzymywania objętości krwi krążącej u pacjentów, u których doszło do ubytku krwi lub płynu w szczególnych przypadkach medycznych. Wybór albuminy zamiast sztucznego płynu koloidowego i potrzebna dawka będą zależeć od sytuacji klinicznej danego pacjenta.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem HUMAN ALBUMIN 50 g/l BAXTER

Kiedy nie stosować HUMAN ALBUMIN 50 g/l BAXTER

• jeśli u pacjenta występuje alergia (nadwrażliwość) na albuminę ludzką lub którykolwiek z pozostałych składników leku Human Albumin 50 g/l Baxter (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność stosując HUMAN ALBUMIN 50 g/l BAXTER:

•    jeśli podejrzewa się, że w trakcie leczenia wystąpiła reakcja alergiczna, z trudnościami oddychania, uczuciem omdlenia lub innymi objawami. W takm przypadku należy niezwłocznie powiadomić lekarza lub pielęgniarkę, ponieważ konieczne będzie przerwanie wlewu i być może zastosowanie standardowych zasad leczenia wstrząsu.

•    jeśli u pacjenta występuje któraś z niżej wymienionych chorób:

-    niewyrównana niewydolność serca;

-    nadciśnienie;

-    żylaki przełyku (poszerzenie żył przełyku);

-    obrzęk płuc (płyn w płucach);

-    skłonność do samoistnych krwawień;

-    ciężka niedokrwistość (niedobór czerwonych krwinek);

-    brak wytwarzania moczu.

Jeżeli któryś z przypadków dotyczy danego pacjenta należy poinformować lekarza, aby mógł zastosować odpowiednie środki ostrożności.

W przypadku otrzymywania produktów leczniczych z ludzkiej krwi lub osocza stosuje się określone środki zapobiegania przenoszeniu zakażeń. Obejmują one uważną selekcję dawców krwi i osocza, aby wykluczyć osoby, które mogą przenosić zakażenie, oraz badania poszczególnych donacji i całych pul osocza w celu wykrycia wirusa (zakażenia). Wytwórcy tego typu produktów włączają ponadto do procesu obróbki krwi i osocza etapy unieczynniania lub usuwania wirusów. Pomimo tego, nie można całkowicie wykluczyć możliwości przeniesienia czynników zakaźnych. Dotyczy to także wirusów nieznanych i nowo odkrytych oraz innych rodzajów zakażeń.

Nie ma żadnych doniesień na temat przeniesienia zakażeń wirusowych przez albuminy wyprodukowane w procesach wytwarzania zgodnych ze specyfikacjami podanymi w Farmakopei Europejskiej.

Zdecydowanie zaleca się, aby przy każdorazowym podaniu pacjentowi HUMAN ALBUMIN 50 G/L BAXTER odnotowywać nazwę i numer serii preparatu w celu zachowania informacji o stosowanych seriach produktu.

Inne leki i HUMAN ALBUMIN 50 g/l BAXTER.

•    Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, nawet tych dostępnych bez recepty.

• Obecnie nie są znane żadne powikłania związane z przyjmowaniem albuminy ludzkiej z innymi produktami leczniczymi.

Ciąża, karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Lekarz zdecyduje, czy można zastosować HUMAN ALBUMIN 50 g/l BAXTER w czasie ciąży lub karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak jest jakichkoliek przesłanek, aby przypuszczać, że lek ten będzie wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

HUMAN ALBUMIN 50 g/l BAXTER zawiera sód

HUMAN ALBUMIN 50 G/L BAXTER zawiera 130 - 160 mmol/l sodu. Należy wziąć to pod uwagę w przypadku pacjentów na diecie kontrolującej ilość przyjmowanego sodu.

3. Jak stosować HUMAN ALBUMIN 50 g/l BAXTER

HUMAN ALBUMIN 50 g/l BAXTER jest lekiem przeznaczonym do stosowania w lecznictwie zamkniętym. Dlatego będzie podawana w szpitalu przez właściwy personel medyczny. Lekarz prowadzący określi dawkę, jaka zostanie podana, częstość stosowania i czas trwania leczenia, zależnie od indywidualnego stanu pacjenta. W trakcie podawania HUMAN ALBUMIN 50 g/l BAXTER lekarz będzie na bieżąco kontrolował stan pacjenta, mierząc ciśnienie krwi i tętno oraz wykonując badania krwi, aby mieć pewność, że pacjent nie otrzymuje za dużej dawki. Jeśli wystąpi ból głowy, trudności w oddychaniu lub wzrost ciśnienia krwi, należy powiadomić o tym lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki HUMAN ALBUMIN 50 g/l BAXTER

W przypadku podejrzenia otrzymania zbyt dużej dawki Human Albumin 50 g/l Baxter należy natychmiast poinformować o tym lekarza lub farmaceutę.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek HUMAN ALBUMIN 50 g/l BAXTER może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

poniżej, należy natychniast

10 000 pacjentów) danych nie można oszacować


Jeśli wystąpi którekolwiek z działań niepożądancyh wymienionych przerwać infuzję i zastosować odpowiednie leczenie:

• wstrząs anafilaktyczny (bardzo rzadko: może dotyczyć mniej niż 1 na

•    nadwrażliwość/reakcje alergiczne (nieznana: na podstwie dostępnych częstości)

Również były raportowane następuj ące działania niepożądane:

Rzadko: mogą dotyczyć mniej niż 1 na 1000 pacjentów

•    nudności (uczucie mdłości)

•    nagłe zaczerwienienie

•    wysypka skórna

•    gorączka

Nieznana: na podstwie dostępnych danych nie można oszacować częstości

•    ból głowy

•    zmienione odczuwanie smaków

•    zawał serca

•    nieregularne bicie serca

•    przyspieszone bicie serca

•    nieprawidłowe niskie ciśnienie tętnicze krwi

•    zatrzymanie płynu w płucach

•    bezdech lub dyskomfort podczas oddychania

•    wymioty

•    pokrzywka

• świąd

•    dreszcze

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać HUMAN ALBUMIN 50 g/l BAXTER

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować HUMAN ALBUMIN 50 g/l BAXTER, po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Nie zamrażać.

Szklane fiolki przechowywać w tekturowym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Zawartość musi być zużyta niezwłocznie po otwarciu opakowania.

Nie stosować HUMAN ALBUMIN 50 g/l BAXTER, jeżeli roztwór jest mętny lub zawiera nierozpuszczalne cząstki.

6. Zawartość opakownaia i inne informacje

Co zawiera HUMAN ALBUMIN 50 g/l BAXTER

-    Substancją czynną jest: albumina ludzka

Każde 100 ml zawiera 5 g białka całkowitego, w tym co najmniej 95% stanowi albumina ludzka.

-    Pozostałe składniki to: sodu chlorek, sodu kaprylan, sodu N-acetylotryptofanian, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda HUMAN ALBUMIN 50 g/l BAXTER i co zawiera opakowanie

HUMAN ALBUMIN 50 g/l BAXTER jest przezroczystym, lekko lepkim płynem; jest prawie bezbarwna, żółta, bursztynowa lub zielona. Jest jałowym roztworem do infuzji dożylnej w fiolkach ze szkła po 250 ml lub 500 ml.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa

Wytwórca:

Baxter AG IndustriestraBe 67 A-1221 Wiedeń, Austria

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa tel.: 022 48 83 777

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria: Human Albumin Baxter 50 g/l - Infusionslosung

Belgia, Bułgaria, Cypr, Republika Czeska, Niemcy, Grecja, Irlandia, Luksemburg, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia, Wielka Brytania:

Human Albumin 50 g/l Baxter

Dania, Estonia, Finlandia, Islandia, Norwegia, Szwecja:

Albumin Baxter 50 g/l

Włochy: Albumina Baxter 50 g/l

Łotwa: Albumin Baxter 50 g/l skidums infuzijam

Litwa: Albumin Baxter 50 g/l infuzinis tirpalas

Portugalia: Albumina Humana Baxter

Rumunia: Albumina Umana Baxter 50 g/l solutie perfuzabila

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 28.01.2013

Informacje przeznaczone wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego:

•    Roztwór HUMAN ALBUMIN 50 g/l BAXTER należy stosować dożylnie, bezpośrednio podając zawartość opakowania w postaci infuzji.

• Nie wolno rozcieńczać roztworów albumin wodą do wstrzykiwań, ponieważ może to spowodować wystąpienie hemolizy u pacjentów otrzymujących lek.

•    Nie używać jeśli zamknięcie jest naruszone. Jeśli znaleziono wyciek, preparat należy wyrzucić.

•    Roztwór powinien być klarowny, lekko lepki, prawie bezbarwny, żółty, bursztynowy lub zielony. Nie używać roztworów mętnych lub zawierających osad. Może to wskazywać, że białko jest niestabilne lub, że doszło do zanieczyszczenia roztworu. Zawartość należy użyć niezwłocznie po otwarciu opakowania.

• Infuzję przeprowadza się drogą dożylną stosując jednorazowy, jałowy i apirogenny zestaw do infuzji. Przed podłączeniem zestawu do infuzji do korka fiolki, należy zdezynfekować korek stosując odpowiedni środek antyseptyczny. Po podłączeniu zestawu do fiolki należy niezwłocznie rozpocząć wlew. Wszelkie pozostałości niewykorzystanego produktu należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

• Szybkość podawania należy dostosować do indywidualnej sytuacji i wskazań.

• Podczas wymiany osocza szybkość infuzji należy dostosować do szybkości usuwania.

• W przypadku podawania dużych objętości należy przed użyciem ogrzać produkt do temperatury pokojowej lub temperatury ciała.

• W przypadku podawania koncentratów albumin, należy zapewnić właściwe nawodnienie pacjenta. Należy odpowiednio monitorować stan pacjenta, aby zapobiec przeciążeniu układu krążenia i przewodnieniu.

• Podczas podawania albuminy należy monitorować stężenie elektrolitów pacjenta i podjąć odpowiednie działania w celu przywrócenia lub utrzymania równowagi elektrolitowej.

• Należy zadbać o zapewnienie właściwej substytucji innych składników krwi (czynniki krzepnięcia, elektrolity, płytki krwi oraz erytrocyty).

•    Ze względów bezpieczeństwa należy odnotować numer serii podawanej HUMAN ALBUMIN 50 g/l BAXTER.

• Albuminy ludzkiej nie wolno mieszać z innymi lekami, pełną krwią i koncentratem krwinek czerwonych. Albuminy ludzkiej nie należy również mieszać z hydrolizatami białkowymi (np. żywienie pozajelitowe) lub roztworami zawierającymi alkohol ponieważ takie połączenia mogą powodować wytrącanie się białek.

• Jeśli dawka i szybkość infuzji są zbyt duże, może wystąpić przewodnienie. W przypadku wystąpienia pierwszych objawów klinicznych przeciążenia układu krążenia (ból głowy, duszność, przepełnienie żył szyjnych) lub wzrostu ciśnienia krwi, zwiększenia ośrodkowego ciśnienia żylnego lub obrzęku płuc, należy natychmiast przerwać wlew i ściśle monitorować parametry hemodynamiczne pacjenta.

6