+ iMeds.pl

Human albumin grifols 20% 200 mg/mlUlotka Human albumin grifols 20%

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Humań Albumin Grifols 20%, 200 g/1, roztwór do infuzji

Albumina ludzka

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeżeli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wustapiąjakiekolwiek

objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę._


Spis treści ulotki:

L Co to jest Human Albumin Grifols 20% i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Human Albumin Grifols 20%

3.    Jak stosować Human Albumin Grifols 20%

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Human Albumin Grifols 20%

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 20% IW JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Human Albumin Grifols 20% jest roztworem do infuzji. Zawiera białka uzyskane z ludzkiego osocza, które stanowi część płynną krwi. Ponad 95% białka osoczowego zawartego w tym produkcie stanowi albumina ludzka w stężeniu 20% masy w stosunku do objętości.

Human Albumin Grifols 20% należy do grupy leków zwanych substytutami osocza.

Human Albumin Grifols 20% jest stosowany w celu:

uzupełnienia i utrzymania objętości krwi krążącej w stanach gdy objętość krwi jest zbyt mała i gdy wskazane jest zastosowanie płynu koloidowego.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM HUMAŃ ALBUMIN GRIFOLS 20%

Kiedy nie stosować leku Humań Albumin Grifols 20%:

Jeśli u pacjenta występuje uczulenie (nadwrażliwość) na albuminy ludzkie lub którykolwiek z pozostałych składników leku Humań Albumin Grifols 20%

Kiedy zachować szczególną ostrożność, stosując Humań Albumin Grifols 20% :

Jeśli jest to wiadome pacjentowi, powinien on poinformować lekarza o następujących dolegliwościach i chorobach:

-    Dolegliwości ze strony serca

-    Nadciśnienie

-    Trudności w oddychaniu

Stanach zakrzepowych lub krwawieniach Chorobach nerek

-    Ciężkiej niedokrwistości

Występowanie powyższych dolegliwości i chorób może wyeliminować z leczenia Humań Albumin Grifols 20% lub w celu uniknięcia komplikacji skłonić lekarza do zmiany dawki/szybkości infuzji

Ostrzeżenia specjalne

W celu uniknięcia potencjalnych zakażeń wynikających z podawania produktów otrzymanych z ludzkiej krwi lub osocza stosowane środki ostrożności obejmują selekcję dawców, badania przesiewowe indywidualnych donacji krwi i całych pul osocza w kierunku specyficznych markerów chorób zakaźnych oraz stosowanie skutecznych procedur inaktywacji/usuwania wirusów w procesie produkcji.

Pomimo zastosowania powyższych środków ostrożności, kiedy podawane są produkty krwiopochodne nie można całkowicie wykluczyć ryzyka przeniesienia czynników zakaźnych, w tym nieznanych dotychczas wirusów lub innych patogenów.

Nie istnieją potwierdzone doniesienia na temat przeniesienia wirusów z preparatem albumin wyprodukowanym przy użyciu zatwierdzonego procesu, zgodnie ze specyfikacjami podanymi w Farmakopei Europejskiej.

Stanowczo zaleca się każdorazowe odnotowywanie nazwy i numeru serii produktu przy każdorazowym podaniu pacjentowi Humań Albumin 20% Grifols, w celu zapewnienia możliwości przypisania preparatu o danej nazwie i serii do leczonego nim pacjenta.

Stosowanie innych leków

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Nie są znane specyficzne interakcje tego produktu z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, zanim zacznie się stosować jakikolwiek lek.

Pacjentka powinna poinformować lekarza, jeżeli jest w ciąży lub karmi piersią.

Decyzję o tym, czy lek Humań Albumin Grifols 20% można stosować w czasie ciąży lub karmienia piersią, podejmuje lekarz.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie obserwowano wpływu na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ważne informacje dotyczące składników Humań Albumin Grifols 20%

Należy poinformować lekarza o prowadzonej diecie z ograniczeniem sodu lub potasu. Ten lek zawiera sód i potas i z tego powodu należy brać pod uwagę, że;

-    sód może szkodzić pacjentom na diecie z ograniczeniem sodu.

-    potas może szkodzić pacjentom na diecie z ograniczeniem potasu i powodować ból lub zapalenie naczyń w miejscu po wstrzyknięciu.

3. JAK STOSOWAĆ HUMAŃ ALBUMIN GRIFOLS 20%

Humań Albumin Grifols 20% jest lekiem przeznaczonym do podawania dożylnego (we wlewie dożylnym). Preparat podaje lekarz lub pielęgniarka. Lekarz określi dawkę Jaka zostanie podana, częstość stosowania i czas trwania leczenia, zależnie od indywidualnego stanu pacjenta

Roztwór powinien być przezroczysty do lekko opalizującego. Nie wolno używać Humań Albumin Grifols 20% jeśli roztwór jest mętny lub z osadem na dnie!

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Humań Albumin Grifols 20%:

Podanie za dużej dawki lub zbyt szybkiej infuzji może prowadzić do nadmiernego wzrostu objętości krwi (hiperwolemia).

W chwili pojawienia się pierwszych objawów przedawkowania, infuzja będzie natychmiast zatrzymana przez personel medyczny.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Humań Albumin Grifols 20% może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Wystąpienie objawów niepożądanych po podaniu Humań Albumin Grifols 20% jest mało prawdopodobne. Jednakże mogą wystąpić poniższe objawy:

- zaczerwienienie skóry / uczucie gorąca wysypka skórna gorączka

nudności

Te o niewielkim nasileniu objawy występują rzadko i zwykle ustępują szybko po zwolnieniu lub zatrzymaniu infuzji.

- Ciężkie reakcje alergiczne (wstrząs anafilaktyczny) występują bardzo rzadko. W takich przypadkach należy infuzję zatrzymać i wdrożyć odpowiednie leczenie.

Jeżeli nasili się jeden z powyższych objawów lub wystąpi inny nie uwzględniony w tej ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK HUMAŃ ALBUMIN GRIFOLS 20%

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności, zamieszczonego na etykiecie i pudełku. Termin ważności upływa pod koniec podanego miesiąca.

Humań Albumin Grifols 20%, 10 ml:

Przechowywać w lodówce (2°C -8°C) .Nie zamrażać.

Humań Albumin Grifols 20%, 50 ml i 100 ml:

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać.

W celu ochrony przed światłem przechowywać w oryginalnym opakowaniu Po otwarciu zużyć natychmiast.

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. Nie należy wyrzucać do zlewu lub pojemnika na śmieci. Informacji, jak usunąć niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady udzieli farmaceuta. W ten sposób chroni się środowisko.

6.    INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Humań Albumin Grifols 20%

Substancja czynna: Albumina ludzka. 1 litr Humań Albumin Grifols 20% zawiera 200 g białka, w tym co najmniej 95% albuminy ludzkiej.

Inne składniki to: sodu kaprylan, sodu N-acetylotryptofan, woda do wstrzykiwań.

Roztwór zawiera od 130 do 160 mmol/1 sodu i nie więcej niż 2 mmol/1 potasu.

Jak wygląda lek Humań Albumin Grifols 20% i co zawiera opakowanie

Humań Albumin Grifols 20% to roztwór do infuzji. Przejrzysta, lekko lepka ciecz: jest prawie bezbarwna, żółta, bursztynowa lub zielona.

Dostępne opakowania:

Human Albumin Grifols 20%, 1 fiolka po lOml, 1 butelka po 50 ml i 1 butelka polOO ml.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

INSTITUTO GRIFOLS S.A.

Polígono Levante, c/Can Guasch, 2

08150 Parets del Valles, Barcelona, Hiszpania.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Data opracowania ulotki:

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Grifols Polska Sp. z o. o.

UL. Nowogrodzka 68 PL-02-014 Warsaw Tel: +48 22 504 06 40

5

Human Albumin Grifols 20%

Charakterystyka Human albumin grifols 20%

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Humań Albumin Grifols 20%, 200g/l, roztwór do infuzji.

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH Albumina ludzka

Humań Albumin 20% Grifols jest roztworem zawierającym 200 g/1 białka całkowitego, którego co najmniej 95% stanowi albumina ludzka.

Fiolka 10 ml zawiera co najmniej 1,9 g albuminy ludzkiej.

Butelka 50 ml zawiera co najmniej 9,5 g albuminy ludzkiej.

Butelka 100 ml zawiera co najmniej 19 g albuminy ludzkiej.

Humań Albumin Grifols 20% jest roztworem hiperonkotycznym

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Roztwór do infuzji.

Przejrzysta, lekko lepka ciecz; jest prawie bezbarwna, żółta, bursztynowa lub zielona,

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Uzupełnienie i utrzymanie objętości krwi krążącej w stanach ubytku objętości i gdy wskazane jest zastosowanie płynu koloidowego.

Wybór albuminy zamiast sztucznego płynu koloidowego zostanie dokonany w oparciu o obowiązujące zalecenia i będzie zależny od sytuacji klinicznej danego pacjenta.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Stężenie preparatu albumin, dawkowanie i szybkość wlewu należy dostosować do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Dawkowanie

Wymagana dawka zależy od masy ciała pacjenta, ciężkości urazu lub choroby oraz utrzymywania się strat płynu i białka. Wymaganą dawkę należy określić w oparciu o ocenę niedoboru objętości krwi krążącej, a nie na podstawie stężenia albumin w osoczu.

W przypadku konieczności podania albuminy ludzkiej należy regularnie monitorować stan hemodynamiczny, a w tym:

-    ciśnienie tętnicze krwi i częstość tętna

-    ośrodkowe ciśnienie żylne

-    ciśnienie zaklinowania w tętnicy płucnej

-    objętość wydalanego moczu

-    stężenie elektrolitów

-    hematokryt/hemoglobina

Sposób podawania

Humań Albumin Grifols 20% może być podawana bezpośrednio dożylnie, lub po rozcieńczeniu w izotonicznym roztworze (tzn. 5% roztwór glukozy lub 0,9% roztwór chlorku sodu).

Szybkość infuzji należy dostosować do indywidualnej sytuacji i wskazań.

Podczas wymiany osocza szybkość infuzji należy dostosować do szybkości jego usuwania.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na preparaty albumin lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania

W przypadku podejrzenia reakcji alergicznej lub typu anafilaktycznego należy natychmiast przerwać infuzję. W przypadku wstrząsu należy zastosować standardowe zasady leczenia wstrząsu.

Należy zachować ostrożność podczas podawania albumin jeśli wystąpienie hiperwolemii i jej następstw lub hemodylucji mogłoby stwarzać szczególne ryzyko dla pacjenta. Przykładowo są to takie stany jak:

-    Nie wyrównana niewydolność serca

-    Nadciśnienie tętnicze

-    Żylaki przełyku

-    Obrzęk płuc

-    Skaza krwotoczna

-    Ciężka niedokrwistość

-    Bezmocz o etiologii nerkowej i pozanerkowej

Działanie koloidalno-osmotyczne 20% albuminy ludzkiej jest około 4-krotnie większy niż osocza krwi. Dlatego w czasie podawania stężonych roztworów albuminy, należy zapewnić choremu odpowiednie nawodnienie. Pacjent powinien być uważnie obserwowany, aby nie dopuścić do przeciążenia układu krążenia i przewodnienia.

Roztwory albuminy ludzkiej o stężeniu 200 g/1 zawierają mniej elektrolitów w porównaniu do roztworów albuminy ludzkiej o stężeniu 40 — 50 g/1.

Podczas podawania albuminy należy monitorować stężenie elektrolitów pacjenta (patrz punkt 4.2) i podjąć odpowiednie działania w celu przywrócenia lub utrzymania równowagi elektrolitowej. Roztworów albuminy nie wolno rozcieńczać wodą do wstrzykiwań, gdyż podanie takiego roztworu może spowodować hemolizę u pacjenta.

W przypadku uzupełniania dużych niedoborów objętości należy koniecznie skontrolować parametry krzepnięcia i hematokryt. Należy zadbać o zapewnienie właściwej substytucji innych składników krwi (czynniki krzepnięcia, elektrolity, płytki krwi oraz erytrocyty).

Jeśli dawka i szybkość infuzji nie zostały dostosowane do stanu układu krążenia pacjenta może wystąpić przewodnienie. W przypadku wystąpienia pierwszych oznak klinicznych przeciążenia układu krążenia (ból głowy, duszność, przepełnienie żył szyjnych) lub wzrostu ciśnienia krwi, zwiększenia ośrodkowego ciśnienia żylnego lub obrzęku płuc należy natychmiast przerwać wlew. Standardowe środki zapobiegania zakażeniom związanym z zastosowaniem produktów leczniczych otrzymywanych z ludzkiej krwi lub osocza obejmują selekcję dawców, badania przesiewowe poszczególnych donacji i całych pul osocza w kierunku swoistych markerów zakażenia i włączenie do procesu produkcji etapów skutecznej inaktywacji/usuwania wirusów. Pomimo tego, nie można całkowicie wykluczyć możliwości przeniesienia czynników zakaźnych podczas podawania produktów leczniczych otrzymanych z ludzkiej krwi lub osocza. Dotyczy to także wirusów nieznanych i nowo odkiytych oraz innych patogenów.

Brak jest potwierdzonych doniesień na temat przeniesienia wirusów z preparatem albumin wyprodukowanym przy użyciu zatwierdzonego procesu, zgodnie ze specyfikacjami podanymi w Farmakopei Europejskiej.

Stanowczo zaleca się każdorazowe odnotowywanie nazwy i numeru serii produktu przy każdorazowym podaniu pacjentowi Humań Albumin 20% Grifols, w celu zapewnienia możliwości przypisania preparatu o danej nazwie i serii do leczonego nim pacjenta.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Nie są znane żadne specyficzne interakcje albuminy ludzkiej z innymi produktami leczniczymi.

4.6    Ciąża laktacja

Bezpieczeństwo stosowania Humań Albumin 20% Grifols u kobiet w ciąży nie zostało ustalone w kontrolowanych badaniach klinicznych. Doświadczenie kliniczne z albuminą sugeruje jednak, że nie wywiera ona szkodliwego działania na przebieg ciąży lub na płód i noworodka.

Nie przeprowadzono badań na zwierzętach dotyczących wpływu Humań Albumin 20% Grifols na rozrodczość.

Badania eksperymentalne przeprowadzone na zwierzętach są niewystarczające, aby ocenić bezpieczeństwo w zakresie wpływu na rozrodczość, rozwój zarodka lub płodu, przebieg ciąży oraz rozwój około- i pourodzeniowy

Albumina ludzka stanowi naturalny składnik krwi człowieka.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Nie zanotowano wpływu produktu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

Lekkie objawy, takie jak zaczerwienienie twarzy, pokrzywka, podwyższenie temperatury ciała, nudności - szybko zazwyczaj ustępują po zwolnieniu szybkości wlewu lub jego przerwaniu.

W bardzo rzadkich przypadkach mogą wystąpić silne reakcje, w tym wstrząs. W tych przypadkach wlew powinien zostać natychmiast przerwany i podjęte odpowiednie leczenie.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa w zakresie przenoszenia czynników zakaźnych, patrz punkt 4.4.

4.9 Przedawkowanie

Jeśli dawka i szybkość infuzji są zbyt duże może wystąpić przewodnienie.

W przypadku wystąpienia pierwszych objawów klinicznych przeciążenia układu krążenia (ból głowy, duszność, przepełnienie żył szyjnych) lub zwiększonego ciśnienia krwi, zwiększonego ośrodkowego ciśnienia żylnego lub obrzęku płuc, należy natychmiast przerwać wlew i ściśle monitorować parametry hemodynamiczne pacjenta.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: substytuty osocza i frakcje białek osocza, kod ATC: B05AA01. Albumina ludzka stanowi ilościowo ponad połowę całkowitego białka osocza oraz wyraża około 10% aktywności wątroby w zakresie syntezy białek.

Dane fizykochemiczne: Humań Albumin 20% Grifols wywiera odpowiedni efekt hiperonkotyczny. Najważniejsze działania fizjologiczne albuminy wynikają z jej udziału w tworzeniu ciśnienia onkotycznego krwi i jej funkcji transportowych. Albumina stabilizuje objętość krwi krążącej i jest nośnikiem hormonów, enzymów, leków i toksyn.

5.2    Właściwości farmakokinetvczne

W normalnych warunkach całkowita wymienialna pula albumin wynosi 4,5 g/kg masy ciała, z czego 40% do 45% znajduje się wewnątrz naczyń i 55% do 60% w przestrzeni zewnątrznaczyniowej. W stanach takich jak ciężkie oparzenia lub wstrząs septyczny zwiększona przepuszczalność naczyń włosowatych prowadzi do zmiany kinetyki albumin i może spowodować jej nieprawidłową dystrybucję.

W normalnych warunkach średni okres półtrwania albuminy wynosi około 19 dni. Równowaga pomiędzy syntezą i rozkładem jest prawidłowo osiągana dzięki regulacji w mechanizmie sprzężenia zwrotnego. Eliminacja odbywa się głównie wewnątrzkomórkowo dzięki działaniu proteaz lizosomalnych.

U osób zdrowych mniej niż 10% albuminy podanej we wlewie opuszcza przedział wewnątrznaczyniowy w ciągu pierwszych dwóch godzin od infuzji. Istnieje znaczna zmienność osobnicza w zakresie wpływu na objętość osocza. U niektórych pacjentów objętość osocza może pozostać zwiększona przez kilka godzin. Jednakże u pacjentów w stanie krytycznym albumina może wyciekać z przestrzeni naczyniowej w znacznych ilościach i z szybkością trudną do przewidzenia.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Albumina ludzka stanowi normalny składnik osocza ludzkiego i działa jak albumina fizjologiczna.

Badania toksyczności po podaniu jednokrotnym przeprowadzone na

zwierzętach mają małe znaczenie i nie pozwalają na oszacowane dawek toksycznych lub

śmiertelnych ani zależności działania od dawki. Badanie toksyczności po podaniu wielokrotnym na

modelach zwierzęcych jest niewykonalne z uwagi na powstawanie przeciwciał przeciwko białku

heterologicznemu.

Jak dotąd nie ma doniesień dotyczących związku albuminy ludzkiej z toksycznym działaniem na zarodek i płód oraz działaniem onkogennym i mutagennym.

Nie opisano objawów ostrej toksyczności w modelach zwierzęcych.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

-    Sodu kaprylan    16 mmol/1

-    Sodu N-acetylotryptofan 16 mmol/1

-    Woda do wstrzykiwań do 1 1

Roztwór zawiera od 130 do 160 mmol/1 sodu i nie więcej niż 2 mmol/1 potasu.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Albuminy ludzkiej nie wolno mieszać z innymi lekami (z wyjątkiem tych, które wymieniono w punkcie 6.6), pełną krwią i koncentratem krwinek czerwonych.

6.3    Okres ważności

3 lata.

Po otwarciu zużyć natychmiast

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Fiolki po lOml:

Przechowywać w lodówce (2°C -8 °C)

Butelki po 50ml i lOOml:

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C

Nie zamrażać. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Fiolka (szkło typu II) z korkiem z gumy chlorobutylowej, opakowanie po 10 ml,

Butelka (szkło typu II) z korkiem z gumy chlorobutylowej, opakowanie po 50 ml i 100 ml.

6.6    Instrukcja dotycząca przygotowania leku do stosowania i usuwania jego pozostałości

Humań Albumin Grifols 20% może być podawana bezpośrednio dożylnie, lub po rozcieńczeniu w izotonicznym roztworze (tzn. 5% roztwór glukozy lub 0,9% roztwór chlorku sodu).

Roztworów albuminy nie wolno rozcieńczać wodą do wstrzykiwań, gdyż podanie takiego roztworu może spowodować wystąpienie hemolizy u pacjenta.

W przypadku podawania dużych objętości należy przed użyciem ogrzać produkt do temperatury pokojowej lub temperatury ciała.

Roztwór powinien być przejrzysty lub lekko opalizujący. Nie używać roztworów mętnych lub zawierających osad. Może to wskazywać, że białko jest niestabilne lub, że doszło do zanieczyszczenia roztworu.

Zawartość należy użyć niezwłocznie po otwarciu opakowania.

Wszelkie pozostałości niewykorzystanego produktu należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

INSTITUTO GRIFOLS, S.A.

Polígono Levante c/Can Guasch, 2

08150 Parets del Valles - Barcelona, HISZPANIA

8.    NUMER (NUMERY) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

4689

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

20.12.1999 r./10.02.2006 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

i

6

Human Albumin Grifols 20%