Imeds.pl

Humulin M3 Kwikpen 100 J.M./Ml

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Humulin M3 KwikPen, 100    zawiesina do wstrzykiwań

(Insulinum humanum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do pielęgniarki z poradnii cukrzycowej, lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić pielęgniarkę z poradni cukrzycowej, lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Humulin M3 KwikPen i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Humulin M3 KwikPen

3.    Jak stosować Humulin M3 KwikPen

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Humulin M3 KwikPen

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST HUMULIN M3 KWIKPEN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Humulin M3 KwikPen jest wstrzykiwaczem z wbudowanym wkładem i zawiera jako substancję czynną insulinę ludzką, która jest stosowana w leczeniu cukrzycy. Przyczyną cukrzycy jest niezdolność trzustki do wytwarzania insuliny w ilościach umożliwiających kontrolę poziomu glukozy we krwi (cukru we krwi). Humulin M3KwikPen stosuje się w celu długotrwałego kontrolowania poziomu glukozy. Jest to mieszanka szybkodziałającej i długodziałającej insuliny. Czas działania tej insuliny został wydłużony poprzez zastosowanie w zawiesinie siarczanu protaminy.

Lekarz może zalecić stosowanie Humulin M3 KwikPen oraz insuliny o dłuższym czasie działania. Do każdego rodzaju insuliny dołączona jest inna ulotka dla pacjenta. Nie należy zmieniać insuliny, o ile tak nie zaleci lekarz. Zmieniając insulinę, należy zachować dużą ostrożność. Każdy rodzaj insuliny ma inny symbol i kolor na opakowaniu oraz na wstrzykiwaczu, w celu łatwiejszego odróżnienia.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM HUMULIN M3 KWIKPEN

Kiedy nie stosować Humulin M3 KwikPen:

•    jeżeli odczuwalne są objawy wskazujące na hipoglikemię (niski poziom glukozy we krwi).

Informacje o postępowaniu w przypadku łagodnej hipoglikemii zostaną podane w dalszej części ulotki (patrz podpunkt A w punkcie 4).

   jeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość (uczulenie) na insulinę ludzką lub którykolwiek z pozostałych składników leku Humulin M3 KwikPen (patrz punkt 6).

Kiedy zachować szczególną ostrożności stosując Humulin M3 KwikPen

•    Jeżeli obecne leczenie zapewnia dobrą kontrolę glikemii, ostrzegawcze objawy nadmiernego zmniejszenie stężenia glukozy we krwi mogą nie być odczuwalne. Ostrzegawcze objawy są wymienione w dalszej części ulotki. Należy zaplanować dokładnie pory posiłków, częstość podejmowania aktywności fizycznej i ogólny poziom aktywności. Należy także kontrolować poziom cukru we krwi wykonując często badanie stężenia glukozy we krwi.

•    Niektóre osoby, u których po zmianie rodzaju insuliny ze zwierzęcej na ludzką występowała hipoglikemia (małe stężenie glukozy we krwi) zgłaszały, że objawy zapowiadające hipoglikemię były słabiej zaznaczone lub zupełnie inne niż wcześniej. Jeżeli hipoglikemia pojawia się często lub występują trudności z rozpoznaniem objawów zapowiadających hipoglikemię, należy skonsultować się z lekarzem.

•    Należy poinformować pielęgniarkę z poradni cukrzycowej, lekarza lub farmaceutę w przypadku:

-    ostatnio przebytej choroby;

-    choroby nerek lub wątroby;

-    zwiększonego wysiłku fizycznego.

•    Zapotrzebowanie na insulinę może także zmieniać się po spożyciu alkoholu.

•    Należy powiedzieć pielęgniarce z poradni cukrzycowej, lekarzowi lub farmaceucie o planowanym wyjeździe za granicę. Różnica stref czasowych może wiązać się z koniecznością wykonywania wstrzykiwań i spożywania posiłków o innej porze.

•    U części pacjentów długotrwale leczonych z powodu cukrzycy typu 2., u których występuje choroba serca lub w przeszłości wystąpił udar, zgłaszano przypadki niewydolności serca po jednoczesnym stosowaniu pioglitazonu i insuliny. Należy jak najszybciej poinformować lekarza, jeżeli wystąpią objawy niewydolności serca, takie jak zadyszka, nagłe zwiększenie masy ciała lub miejscowy obrzęk.

Stosowanie Humulin M3 KwikPen z innymi lekami

Należy poinformować lekarza lub pielęgniarkę z poradni cukrzycowej o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Zapotrzebowanie organizmu na insulinę może zmienić się w przypadku jednoczesnego stosowania:

•    steroidów,

•    terapii zastępczej hormonami tarczycy,

•    doustnych leków obniżających stężenie glukozy we krwi (leków przeciwcukrzycowych),

•    kwasu acetylosalicylowego (aspiryny),

•    hormonu wzrostu,

•    oktreotydu, lanreotydu,

•    selektywnych agonistów receptorów p2-adrenergicznych (np. ritodryny, salbutamolu, terbutaliny),

•    leków P-adrenolitycznych,

•    tiazydów lub niektórych    leków przeciwdepresyjnych (inhibitorów monoaminooksydazy),

•    danazolu,

•    niektórych inhibitorów konwertazy angiotensyny (np. kaptopryl, enalapryl) lub antagonistów receptora angiotensyny II.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku, należy poradzić się lekarza lub pielęgniarki z poradni cukrzycowej. Zapotrzebowanie organizmu na insulinę zwykle zmniejsza się w pierwszych trzech miesiącach ciąży i wzrasta przez następne 6 miesięcy. U kobiet karmiących piersią może być konieczna zmiana dawki insuliny lub sposobu odżywiania się.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

W przypadku hipoglikemii (małe stężenie glukozy we krwi) zdolność koncentracji i szybkość reakcji pacjenta może być zmniejszona. Należy o tym pamiętać we wszystkich sytuacjach, w których

mogłoby to być przyczyną zagrożenia dla pacjenta lub innych osób (np. podczas prowadzenia pojazdu lub obsługiwania urządzeń mechanicznych).

Należy zasięgnąć opinii pielęgniarki z poradni cukrzycowej lub lekarza na temat prowadzenia samochodu, jeśli:

•    często występuje hipoglikemia

•    oznaki hipoglikemii są słabe lub ich nie ma.

3. JAK STOSOWAĆ HUMULIN M3 KWIKPEN

Należy zawsze sprawdzić nazwę i rodzaj insuliny na etykiecie i opakowaniu wstrzykiwacza podczas zakupu leku w aptece. Należy upewnić się, że jest to lek Humulin M3 KwikPen przepisany przez lekarza.

Zawsze należy stosować Humulin M3 KwikPen zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Dawkowanie

•    Lekarz prowadzący zaleci odpowiedni rodzaj insuliny, ilość leku oraz czas i częstotliwość jego wstrzykiwania. Instrukcje te przeznaczone są tylko dla określonego pacjenta. Zaleceń lekarza należy ściśle przestrzegać i regularnie odwiedzać poradnię cukrzycową.

•    Zmiana rodzaju stosowanej insuliny (na przykład z insuliny zwierzęcej na ludzką), może spowodować konieczność zmniejszenia lub zwiększenia dawki. Ta zmiana może dotyczyć tylko pierwszego wstrzyknięcia lub może być wprowadzana stopniowo przez kilka tygodni lub miesięcy.

•    Humulin M3 KwikPen należy wstrzykiwać pod skórę. Nie należy stosować innej drogi podania. Pod żadnym pozorem nie należy wstrzykiwać Humulin M3 KwikPen dożylnie.

Przygotowanie leku Humulin M3 KwikPen

•    Przed każdym wstrzyknięciem wstrzykiwacz należy obrócić między dłońmi 10 razy, a następnie 10 razy odwrócić w celu uzyskania jednorodnie mętnego lub mlecznego wyglądu zawiesiny. Jeżeli tak się nie stanie, należy powtarzać opisane czynności aż do wymieszania się składników. Wkłady zawierają mały szklany koralik, który pomaga wymieszać składniki. Nie potrząsać, ponieważ może to spowodować powstanie piany utrudniającej poprawne odmierzenie dawki. Należy często kontrolować wygląd insuliny we wkładzie. Nie stosować, jeżeli wewnątrz są widoczne grudki lub białe cząsteczki przylegające do dna lub ścianek, a szkło ma matowy wygląd. Należy sprawdzić to przed każdym wstrzyknięciem.

Przygotowanie wstrzykiwacza do użycia (Należy zapoznać się z instrukcją użytkowania)

•    Najpierw należy umyć ręce.

•    Należy zapoznać się i postępować zgodnie z instrukcją użytkowania wstrzykiwacza.

Poniżej znajdują się niektóre wskazówki.

-    Należy używać czystej igły (Igły nie są dołączone do opakowania).

-    Przed każdym użyciem, należy sprawdzić wstrzykiwacz, aby upewnić się, że insulina wypływa z igły i usunąć pęcherzyki powietrza ze wstrzykiwacza. Wewnątrz wstrzykiwacza może wciąż znajdować się kilka małych pęcherzyków powietrza. Są one nieszkodliwe, lecz zbyt duży pęcherzyk powietrza może spowodować podanie niedokładnej dawki.

Wstrzykiwanie leku Humulin M3

•    Przed wstrzyknięciem należy zdezynfekować skórę zgodnie z otrzymanymi instrukcjami.

Należy wstrzyknąć lek pod skórę zgodnie z otrzymanymi wskazówkami. Nie wstrzykiwać leku bezpośrednio do żyły. Po wstrzyknięciu pozostawić igłę w skórze przez pięć sekund, aby upewnić się, że cała dawka została wstrzyknięta. Nie pocierać miejsca wstrzyknięcia. Upewnić się, że odległość od ostatniego wstrzyknięcia wynosi co najmniej 1 cm. Miejsca iniekcji zmieniać zgodnie z otrzymanymi instrukcjami.

Po wstrzyknięciu

•    Po wstrzyknięciu leku, należy zdjąć igłę ze wstrzykiwacza posługując się zewnętrzną nasadką igły. Umożliwi to zachowanie sterylności leku i zapobiegnie wyciekaniu insuliny. Uniemożliwi to przenikanie powietrza z powrotem do wstrzykiwacza i zatykanie się igły. Nie należy użyczać nikomu swoich igieł lub wstrzykiwacza. Założyć nasadkę z powrotem na wstrzykiwacz.

Kolejne wstrzyknięcia

•    Do każdego wstrzyknięcia należy stosować nową igłę. Przed każdym wstrzyknięciem należy usunąć pęcherzyki powietrza. Można sprawdzić ile zostało insuliny, kierując wstrzykiwacz do dołu i patrząc na wskaźnik znajdujący się z boku wkładu.

•    Nie należy mieszać żadnej innej insuliny we wstrzykiwaczu. Po opróżnieniu wstrzykiwacza nie używać go ponownie. Należy wyrzucić wstrzykiwacz zgodnie z zaleceniami pielęgniarki z poradni cukrzycowej lub farmaceuty.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki Humulin M3 KwikPen

W przypadku podania większej dawki Humulin M3 KwikPen niż zalecana, może wystąpić małe stężenie glukozy we krwi. Należy sprawdzić poziom glukozy we krwi (patrzpodpunkt A w punkcie 4).

Pominięcie zastosowania Humulin M3 KwikPen

W przypadku podania mniejszej dawki Humulin M3 KwikPen niż zalecana, może wystąpić duże stężenie glukozy we krwi. Należy sprawdzić poziom glukozy we krwi.

Przerwanie stosowania leku Humulin M3 KwikPen

W przypadku zastosowania mniejszej niż zalecana dawki leku Humulin M3 KwikPen, może wystąpić zwiększenie stężenia glukozy we krwi. Nie należy zmieniać stosowanej insuliny, chyba że tak zaleci lekarz.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do pielęgniarki z poradni cukrzycowej, lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Humulin M3 KwikPen może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Insulina ludzka może powodować hipoglikemię (małe stężenie glukozy we krwi). Patrz dalsze informacje dotyczące hipoglikemii poniżej w podpunkcie „Problemy powszechnie występujące w cukrzycy”.

Możliwe działania niepożądane

Uczulenie uogólnione występuje bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów). Objawy są

następujące:

•    spadek ciśnienia tętniczego krwi

•    trudności z oddychaniem

•    przyspieszone bicie serca


•    wysypka na całym ciele

•    świszczący oddech

•    poty

Jeśli podczas stosowania leku Humulin M3 KwikPen wystąpiły takie objawy, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Uczulenie miejscowe występuje często (u mniej niż 1 na 10 pacjentów). Objawem może być zaczerwienienie, obrzęk lub swędzenie skóry wokół miejsca wstrzyknięcia insuliny. Objawy te zwykle przemijają po kilku dniach lub tygodniach. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wyżej wymienionych objawów należy poinformować o tym lekarza.

Lipodystrofia (pogrubienia lub zagłębienia w skórze) występuje niezbyt często (u mniej niż 1 na 100 pacjentów). Jeśli wystąpi pogrubienie skóry lub zagłębienia w miejscu wstrzyknięcia, należy zmienić miejsce wstrzyknięcia i poinformować o tym lekarza.

Zgłaszano obrzęki (np. obrzęki ramion, kostek; zatrzymanie płynów) szczególnie na początku stosowania insuliny lub podczas zmiany leczenia w celu poprawy kontroli stężenia glukozy we krwi.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Problemy powszechnie występujące w cukrzycy

A. Hipoglikemia

Hipoglikemia (małe stężenie glukozy we krwi) jest stanem, w którym we krwi znajduje się za mało cukru. Może do niej dojść, jeżeli pacjent:

•    przyjął zbyt dużą dawkę leku Humulin M3 KwikPen lub innej insuliny;

•    opuścił lub opóźnił porę posiłku, bądź zmienił dietę;

•    zbyt intensywnie ćwiczył lub pracował tuż przed lub po posiłku;

•    chorował (zwłaszcza na chorobę z biegunką lub wymiotami);

•    zmienił zapotrzebowanie na insulinę, lub

•    występują u niego zaburzenia czynności nerek lub wątroby, które się nasilają.

Na poziom glukozy we krwi wpływa alkohol i niektóre leki.

Pierwsze objawy małego stężenia glukozy we krwi zwykle ujawniają się szybko i należą do nich:

•    zmęczenie    •    przyspieszone bicie serca

•    nerwowość lub drżenie ciała    •    nudności

•    ból głowy    •    zimne poty

Jeśli nie ma pewności co do rozpoznawania objawów ostrzegawczych hipoglikemii, należy unikać sytuacji, w których można narazić siebie lub innych na niebezpieczeństwo (np. prowadząc samochód).

Nie należy stosować leku Humulin M3 KwikPen, jeżeli występują objawy ostrzegawcze hipoglikemii (małego stężenia glukozy we krwi).

Jeżeli stężenie glukozy we krwi jest małe, należy zjeść glukozę w tabletkach, cukier lub wypić słodki napój. Następnie należy zjeść owoc, ciastka lub kanapkę, jak zalecił lekarz i odpocząć. To zazwyczaj wystarcza w przypadku łagodnej hipoglikemii lub niewielkiego przedawkowania insuliny. Jeżeli stan się pogarsza, występuje płytki oddech, a skóra staje się blada, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Wstrzyknięcie glukagonu może pomóc w przypadku ciężkiej hipoglikemii. Po wstrzyknięciu glukagonu, należy zjeść glukozę w tabletkach lub cukier. Jeżeli po podaniu glukagonu nie nastąpi poprawa, należy udać się do szpitala. W celu uzyskania informacji o glukagonie, należy zapytać lekarza.

B.    Hiperglikemia i cukrzycowa kwasica ketonowa

Hiperglikemia (zbyt duże stężenie glukozy we krwi) oznacza, że organizm nie otrzymuje wystarczającej ilości insuliny. Hiperglikemia może być spowodowana przez:

•    nieprzyjmowanie leku Humulin lub innej insuliny;

•    wstrzyknięcie mniejszej ilości insuliny niż zalecona przez lekarza;

•    spożywanie bardzo obfitych posiłków w porównaniu z wymaganiami diety; lub

•    gorączkę, infekcję, stresujące przeżycia.

Hiperglikemia może prowadzić do cukrzycowej kwasicy ketonowej. Pierwsze objawy rozwijają się powoli w ciągu kilku godzin lub dni. Do objawów tych należą:

•    uczucie senności    •    brak apetytu

•    zaczerwienienie twarzy    •    owocowy zapach z ust

•    pragnienie    •    nudności lub wymioty.

Do ciężkich objawów należą utrudniony oddech oraz przyspieszony puls. Należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską.

Nieleczona hipoglikemia (małe stężenie glukozy we krwi) lub hiperglikemia (wysoki poziom glukozy we krwi) może doprowadzić do poważnego zaburzenia i powodować bóle głowy, nudności, wymioty, odwodnienie, utratę przytomności, śpiączkę lub nawet śmierć.

Trzy proste sposoby, aby uniknąć hipoglikemii lub hiperglikemii:

   Należy zawsze mieć przy    sobie    zapasowy wstrzykiwacz i wkład z insuliną Humulin M3 (30/70)

•    Należy zawsze mieć przy    sobie    coś, co informuje innych o tym, że jest się chorym na cukrzycę.

•    Należy zawsze mieć przy    sobie    kostki cukru.

C.    Choroba

Podczas choroby, zwłaszcza połączonej z nudnościami lub wymiotami, może się zmienić zapotrzebowanie organizmu na insulinę. Chorzy na cukrzycę potrzebują insuliny nawet wtedy, gdy nie spożywają normalnych posiłków. Należy wykonać badanie moczu lub krwi, stosować się do ogólnych zasad leczenia choroby i skontaktować się z pielęgniarką z poradni cukrzycowej lub lekarzem.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ HUMULIN M3 KWIKPEN

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przed pierwszym użyciem, należy przechowywać Humulin M3 KwikPen w lodówce (2°C - 8°C).

Nie zamrażać. Używany wstrzykiwacz Humulin M3 KwikPen należy przechowywać w temperaturze pokojowej (poniżej 30°C) i zużyć w ciągu 28 dni. Nie należy przechowywać używanego wstrzykiwacza w lodówce. Nie należy go kłaść w pobliżu źródeł ciepła lub na słońcu.

Nie stosować leku Humulin M3 KwikPen po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie stosować leku Humulin M3 KwikPen, jeśli wewnątrz są widoczne grudki lub białe cząsteczki przylegające do dna lub ścianek wkładu, a szkło ma matowy wygląd. Należy sprawdzić wygląd insuliny przed każdym wstrzyknięciem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera Humulin M3 KwikPen

Substancją czynną leku jest insulina ludzka, otrzymana metodą rekombinacji DNA. Posiada taką samą strukturę jak naturalny hormon wytwarzany przez trzustkę, dlatego różni się od insulin zwierzęcych. Humulin M3 KwikPen jest dwufazową mieszanką insuliny, która zawiera 30% insuliny rozpuszczalnej i 70% zawiesiny insuliny z siarczanem protaminy.

Inne składniki leku to: m-krezol, glicerol, fenol, protaminy siarczan, disodu fosforan siedmiowodny, cynku tlenek, woda do wstrzykiwań, 10 % roztwór kwasu solnego i 10 % roztwór wodorotlenku sodu (do ustalenia pH).

Jak wygląda Humulin M3 KwikPen i co zawiera opakowanie

Humulin M3 KwikPen to biała, jałowa zawiesina insuliny ludzkiej. Jeden mililitr zawiesiny zawiera 100 jednostek międzynarodowych insuliny (100 j.m./ml).

Każdy wstrzykiwacz Humulin M3 KwikPen zawiera 300 jednostek (3 ml zawiesiny).

Opakowanie Humulin M3 KwikPen zawiera 5 wstrzykiwaczy.

Insulina Humulin M3 we wstrzykiwaczu KwikPen jest taka sama jak insulina Humulin M3 (30/70) we wkładach. Wstrzykiwacz KwikPen zawiera wbudowany wkład z insuliną. Po opróżnieniu wstrzykiwacza nie można użyć ponownie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Eli Lilly Nederland B.V. Grootslag 1-5, NL-3991 RA, Houten, Holandia Wytwórca:

Lilly France S.A.S., Rue du Colonel Lilly, 67640 Fegersheim, Francja lub

Eli Lilly Italia S.p.A., Via A. Gramsci 731-733, 50019 Sesto Fiorentino, Florencja, Włochy oraz oddział: Via A. Einstein, 50013 Campi Bisenzio, Florencja, Włochy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego

Eli Lilly Polska Sp.z o.o.

Al. Armii Ludowej 14 00-638 Warszawa +48 22 440 33 00

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Huminsulin “Lilly” Profil III KwikPen (Austria)

Humuline 30/70 KwikPen (Belgia, Luksemburg)

Huminsulin Profil III KwikPen (Niemcy)

Humulina 30:70 KwikPen 100 UI/ml (Hiszpania)

Humulin M3 KwikPen (Estonia, Irlandia, Łotwa, Litwa, Polska, Rumunia, Wielka Brytania)

Umuline profil 30 KwikPen 100 UI/ml (Francja)

Humulin M3 (30/70) KwikPen (Grecja, Słowenia)

Data zatwierdzenia ulotki:

7