+ iMeds.pl

Hydrex s 4%Ulotka Hydrex s

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

HYDREX S, 4%, płyn na skórę

Chlorheksydyny diglukonian

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek HYDREX S ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Hydrex S i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Hydrex S

3.    Jak stosować lek Hydrex S

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Hydrex S

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK HYDREX S I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Hydrex S jest przeznaczony wyłącznie do stosowania na skórę.

Lek zawiera substancję czynną chlorheksydyny diglukonian, która działa na wiele bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych oraz na niektóre wirusy i grzyby.

Wskazania

Do stosowania jako antyseptyczny środek do mycia rąk, do dezynfekcji skóry rąk przed operacją oraz do dezynfekcji skóry przed operacją.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU HYDREX S Kiedy nie stosować leku Hydrex S

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na chlorheksydynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku

-    do odkażania jam ciała.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Hydrex S

Lek jest przeznaczony wyłącznie do stosowania na skórę.

Nie może dojść do kontaktu leku Hydrex S z tkanką mózgu i opon mózgowych.

Chronić oczy i uszy przed lekiem. Kontakt leku z uchem środkowym może spowodować utratę słuchu. Zachować ostrożność przy przemywaniu lekiem głowy.

W razie kontaktu leku z oczami lub błonami śluzowymi, należy natychmiast przepłukać je dużą ilością wody.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich stosowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Brak danych dotyczących interakcji z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie jest znany wpływ leku Hydrex S na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn. Ważne informacje o niektórych składnikach leku Hydrex S

Lek może wywoływać reakcje alergiczne wynikające z nadwrażliwości na chlorheksydyny diglukonian, tlenek dialkiloaminy lub czerwień koszenilową.

Lek zawiera alkohol etylowy skażony alkoholem metylowym

3. JAK STOSOWAĆ LEK HYDREX S

Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.

Sposób użycia

Wyłącznie do użytku zewnętrznego - stosowania miejscowego na skórę.

Jako środek antyseptyczny do mycia rąk:

Zmoczyć wodą ręce i przedramiona, następnie nanieść na nie 5 ml leku i wcierać w skórę przez 1 minutę. Dokładnie spłukać ręce i przedramiona wodą, a następnie osuszyć.

Do dezynfekcji skóry rąk przed operacją:

Zmoczyć wodą ręce i przedramiona, następnie nanieść na nie 5 ml leku i wcierać w skórę przez 1 minutę, a paznokcie czyścić szczoteczką do rąk. Następnie spłukać wodą ręce oraz przedramiona, ponownie nanieść na nie 5 ml leku i wcierać w skórę przez 2 minuty. Dokładnie spłukać ręce oraz przedramiona wodą i osuszyć.

Do dezynfekcji skóry przed operacją:

Po kąpieli w dniu poprzedzającym zabieg, lekko zwilżoną skórę całego ciała przemyć 25 ml leku. Należy zwrócić szczególną uwagę na okolice pępka, pach, pachwin i krocza. Następnie spłukać dokładnie całe ciało wodą i wysuszyć czystym ręcznikiem.

Opisaną procedurę powtórzyć w dniu operacji.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Hydrex S

Chlorheksydyna słabo przenika z powierzchni skóry do organizmu.

W razie połknięcia leku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Lekarz zastosuje płukanie żołądka oraz leczenie objawowe, stosowne do stanu klinicznego pacjenta.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Hydrex S może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Lek może wywoływać reakcje alergiczne wynikające z nadwrażliwości na chlorheksydyny diglukonian, czerwień koszenilową lub tlenki alkiloaminy, szczególnie po wielokrotnym użyciu.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK HYDREX S

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Termin ważności: 3 lata.

Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Hydrex S

Substancja czynna:

100 g płynu na skórę zawiera 3,876 g chlorheksydyny diglukonianu,

Substancje pomocnicze:

glicerol, tlenek dialkiloaminowy, alkohol etylowy skażony alkoholem metylowym, hydroksyetyloceluloza, substancja zapachowa, czerwień koszenilowa (E 124), woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Hydrex S i co zawiera opakowanie

Hydrex S to płyn na skórę.

Opakowanie;

Butelki zawierające 250 ml lub 500 ml płynu na skórę, lub kanister zawierający 5000 ml płynu na skórę.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Adams Healthcare Ltd.

Lotherton Way, Garforth, Leeds LS25 2JY Wielka Brytania

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Ecolab Sp. z o.o., ul. Kalwaryjska 69

30-504 Kraków,

www.ecolab.pl

Data zatwierdzenia ulotki:

Hydrex S

Charakterystyka Hydrex s

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

HYDREX S, 4%, płyn na skórę

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

100 g płynu na skórę zawiera 3.876 g chlorheksydyny diglukonianu (Chlorhexidini digluconas)

Substancje pomocnicze:

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Płyn na skórę

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Do stosowania jako antyseptyczny środek do mycia rąk, do dezynfekcji skóry rąk przed operacją oraz do dezynfekcji skóry przed operacją

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Wyłącznie do stosowania miejscowego na skórę.

Jako antyseptyczny środek do mycia rąk:

Zmoczyć ręce i przedramiona, nanieść na nie 5 ml środka i wcierać w skórę przez 1 minutę. Dokładnie spłukać ręce i przedramiona wodą, a następnie osuszyć.

Do dezynfekcji skóry rąk przed operacją:

Zmoczyć ręce i przedramiona, nanieść na nie 5 ml produktu i wcierać w skórę przez 1 minutę, as paznokcie czyścić szczoteczką do rąk. Spłukać wodą i powtórzyć czynność stosując 5 ml produktu - myć przez 2 minuty. Dokładnie spłukać wodą i osuszyć.

Do dezynfekcji skóry przed operacją:

Pacjent powinien umyć całe ciało stosując 25 ml produktu przynajmniej dwa razy - dzień przed operacją i w dniu operacji.

4.3    Przeciwwskazania

Nie stosować:

-    w nadwrażliwości na substancję czynną lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych

-    do odkażania jam ciała.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produkt jest przeznaczony tylko do stosowania miejscowego na skórę.

Unikać kontaktu z oczami, uchem środkowym, mózgiem, oponami i błonami śluzowymi.

W razie kontaktu produktu z oczami lub błonami śluzowymi, należy je natychmiast przepłukać dużą ilością wody.

Lek może wywoływać reakcje alergiczne wynikające z nadwrażliwości na chlorheksydyny diglukonian, tlenek dialkiloaminy lub czerwień koszenilową.

Lek zawiera alkohol etylowy skażony alkoholem metylowym.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Brak danych.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Nie ma konieczności stosowania specjalnych środków ostrożności w okresie ciąży i karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Nieznany.

4.8    Działania niepożądane

Może wystąpić nadwrażliwość na chlorheksydyny diglukonian lub tlenki alkiloaminy, zwłaszcza podczas długotrwałego stosowania.

4.9    Przedawkowanie

Po zastosowaniu miejscowym na skórę chlorheksydyna słabo wchłania się do organizmu.

W przypadku połknięcia produktu, należy zastosować płukanie żołądka, a w razie konieczności zastosować leczenie podtrzymujące.

5    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: środki antyseptyczne i dezynfekujace Kod ATC: D 08 AC 02

Chlorheksydyna należy do leków z grupy biguanidów, działa na wiele bakteri Gram-dodatnich i Gram-ujemnych oraz na niektóre wirusy i grzyby. Najbardziej aktywna jest przy pH obojętnym lub lekko kwaśnym.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Chlorheksydyny diglukonianu słabo przenika przez skórę. Po zastosowaniu chlorheksydyny diglukonianu na skórę - z klinicznego punktu widzenia - jego stężenie w osoczu jest nieistotne.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane przedkliniczne uzyskane w standardowych badaniach dotyczących długotrwałego stosowania, karcynogenności i działania toksycznego na rozmnażanie nie wykazują szczególnego ryzyka dla człowieka.

6    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Glicerol

Tlenek dialkiloaminowy

Alkohol etylowy skażony alkoholem metylowym Hydroksyetyloceluloza Substancja zapachowa Czerwień koszenilowa (E 124)

Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

Butelki HDPE z zakrętką LDPE lub butelka HDPE z zakrętką PP/EPE/WAD lub kanister HDPE z zakrętką z PP/EPE/WAD.

Wielkości opakowań:

-    Butelki zawierające 250 ml lub 500 ml płynu na skórę.

-    Kanister zawierający 5000 ml płynu na skórę.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Adams Healthcare Ltd.

Lotherton Way Garforth Leeds LS25 2JY Wielka Brytania

8.    NUMER(Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie 12029/M/01

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

1 marca 2003/12 grudnia 2008

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

3

Hydrex S