+ iMeds.pl

Hydrocort chema 5 mg/gUlotka Hydrocort chema

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta HYDROCORT , 5 mg/g, maść (Hydrocortisoni acetas)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1. Co to jest Hydrocort    i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Hydrocort

3.    Jak stosować Hydrocort

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Hydrocort

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Hydrocort i w jakim celu się go stosuje

Hydrocort    ma postać maści, zawiera substancję czynną octan hydrokortyzonu, który jest

hormonem kory nadnerczy o słabym działaniu. Lek wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwświądowe i obkurczaj ące naczynia krwionośne.

Wskazania

Hydrocort    stosuje się miejscowo na skórę w objawowym leczeniu następujących niezakażonych

zmian skórnych powstałych w przebiegu takich chorób skóry jak:

-    ostre stany zapalne pochodzenia uczuleniowego (atopowe zapalenie skóry);

-    łuszczyca skóry owłosionej;

-    łuszczyca zadawniona;

-    liszaj rumieniowaty;

-    rumień wielopostaciowy;

-    liszaj płaski o nasilonym świądzie;

-    łojotokowe zapalenie skóry;

-    wyprysk zliszajowaciały;

-    ostre uczuleniowe lub zapalne choroby skóry;

-    reakcje po ukąszeniach owadów;

-    skórne odczyny polekowe;

-    oparzenia I i II°;

-    neurodermatitis.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Hydrocort Kiedy nie stosować leku Hydrocort

-    jeśli pacjent ma uczulenie na hydrokortyzonu octan lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-    w bakteryjnych, wirusowych i grzybiczych zakażeniach skóry;

-    w stanach przedrakowych i nowotworach skóry;

-    w trądziku pospolitym;

-    w trądziku różowatym;

-    w zapaleniu skóry wokół ust (dermatitis perioralis);

-    po szczepieniach ochronnych;

-    na zarostowe zapalenie naczyń;

-    u pacjentów z chorobą Buergera, z powodu pogłębiania zaburzeń troficznych (zanikowych) i opóźnienia gojenia ran;

-    na owrzodzenia, rany;

-    u dzieci w wieku do 12 lat bez porozumienia z lekarzem.

Nie należy stosować leku na powieki lub na skórę w okolicy powiek, ze względu na ryzyko jaskry lub zaćmy, ani u osób z jaskrą lub zaćmą, gdyż może wystąpić nasilenie objawów choroby.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeśli wystąpią objawy podrażnienia skóry, uczulenia, należy zaprzestać stosowania leku.

Jeśli po kilku dniach stosowania leku objawy choroby nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem. Lekarz zaleci inne leczenie.

Należy unikać stosowania leku na dużą powierzchnię skóry, rany, uszkodzoną skórę, stosowania w dużych dawkach, długotrwałego leczenia lekiem, stosowania w przypadku chorób skóry przebiegających z nadmierną suchością skóry i (lub) jej ścieńczeniem lub podwyższoną temperaturą ciała oraz w ostrych stanach zapalnych skóry. W takich przypadkach wchłanianie octanu hydrokortyzonu może być znacznie większe, co prowadzi do zahamowania czynności kory nadnerczy.

W przypadku objawów zakażenia skóry w leczonym miejscu należy skontaktować się z lekarzem. Lekarz zastosuje leczenie przeciwbakteryjne lub przeciwgrzybicze.

Chronić oczy i błony śluzowe przed kontaktem z lekiem.

Na skórę twarzy oraz na skórę pach i pachwin lek można stosować tylko w przypadkach bezwzględnie koniecznych, ze względu na zwiększone wchłanianie octanu hydrokortyzonu przez delikatną skórę i związane z tym zwiększone ryzyko rozszerzenia naczyń krwionośnych, zapalenia skóry wokół ust i zaników skóry, nawet po krótkim stosowaniu.

Unikać stosowania leku pod opatrunkiem okluzyjnym (ceratką, pieluchą), ponieważ opatrunek zamknięty nasila wchłanianie octanu hydrokortyzonu do organizmu.

Podczas stosowania leku Hydrocort    należy zachować ostrożność:

-    jeśli    stosuje się    lek u    osób z gruźlicą;

-    jeśli    stosuje się    lek u    osób z cukrzycą;

-    jeśli    stosuje się    lek u    osób z łuszczycą, gdyż    miejscowe stosowanie kortykosteroidów w łuszczycy

może spowodować rozwój tolerancji (utratę działania), ryzyko wystąpienia uogólnionej łuszczycy krostkowej i ogólne działania toksyczne spowodowane zaburzeniem ciągłości skóry.

Dzieci

Szczególnie ostrożnie stosować u dzieci, gdyż łatwiej niż u dorosłych może doj ść u nich do zahamowania czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza (układ reguluj ący działanie niektórych hormonów) i wystąpienia objawów niepożądanych charakterystycznych dla kortykosteroidów, w tym zaburzeń wzrostu i rozwoju.

Hydrocort a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Hydrocort    można stosować w okresie ciąży tylko wtedy, gdy w opinii lekarza korzyści wynikające

ze stosowania leku są większe niż możliwe ryzyko dla płodu.

Nie należy stosować leku w okresie karmienia piersią, gdyż nie określono bezpieczeństwa stosowania.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Hydrocort nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Hydrocort zawiera parahydroksybenzoesan propylu (E 216) i parahydroksybenzoesan metylu (E 218), które mogą powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

3. Jak stosować Hydrocort

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przed rozpoczęciem stosowania leku należy przekłuć membranę tuby odwrotną stroną nakrętki. W przypadku saszetki rozerwać opakowanie; maść zastosować bezpośrednio po otwarciu saszetki.

Oczyszczoną, zmienioną chorobowo powierzchnię skóry pokrywać cienką warstwą maści 2 lub 3 razy na dobę. Jeśli nastąpi poprawa, lek stosuje się jeszcze 2 - 3 razy w tygodniu, nie dłużej niż przez 10 do 14 dni.

Po użyciu leku należy umyć ręce.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie stosować u dzieci w wieku do 12 lat bez porozumienia z lekarzem i bez nadzoru lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Hydrocort

Podczas stosowania leku na duże powierzchnie skóry, długotrwale, pod opatrunkami okluzyjnymi lub na uszkodzoną skórę, z powodu wchłaniania hydrokortyzonu do krwi mogą wystąpić ogólnoustrojowe działania niepożądane kortykosteroidów, jak zahamowanie czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza i zespół Cushinga.

W razie użycia większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Hydrocort

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przerwanie stosowania leku Hydrocort

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Stosowanie leku przez okres dłuższy niż 14 dni może powodować wystąpienie zanikowego zapalenia skóry, rozstępów skórnych oraz opóźniać tworzenie się blizny.

Lek stosowany na skórę twarzy dość szybko może wywołać zapalenie skóry wokół ust, zanikowe zapalenie skóry i utrwalone rozszerzenie naczyń.

Mogą wystąpić plamice, objawy podrażnienia skóry (pieczenie, zaczerwienienie, nadmierna suchość), zanik skóry, rozszerzenie naczyń krwionośnych, odbarwienie skóry, nadkażenia bakteryjne, wirusowe i grzybicze - głównie po stosowaniu opatrunków zamkniętych, a także opóźnione gojenie się ran i owrzodzeń.

W przypadku stosowania leku na skórę powiek, niekiedy może wystąpić jaskra lub zaćma.

W wyniku wchłaniania się octanu hydrokortyzonu do krwi, mogą również wystąpić ogólnoustrojowe działania niepożądane charakterystyczne dla kortykosteroidów, m.in. zahamowanie czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza i zespół Cushinga.

Występuj ą one przede wszystkim w przypadku długotrwałego stosowania leku, stosowania go na dużą powierzchnię skóry, pod opatrunkiem zamkniętym lub w przypadku stosowania u dzieci.

U dzieci ponadto może wystąpić zahamowanie wzrostu i rozwoju.

Mogą wystąpić reakcje alergiczne, wynikające z uczulenia na substancje pomocnicze.

Rzadko występuje zaostrzenie istniejących zmian chorobowych.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać Hydrocort

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Nie przechowywać maści w otwartej saszetce, maść zastosować bezpośrednio po otwarciu saszetki. Przechowywać tubę szczelnie zamkniętą.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Należy zwracać uwagę na datę ważności leku.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku i opakowaniu bezpośrednim (tubie lub saszetce). Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Hydrocort

- Substancją czynną leku jest hydrokortyzonu octan.

1 g maści zawiera 5 mg hydrokortyzonu octanu.

-    Pozostałe składniki to: wazelina biała, glicerolu monostearynian, propylu parahydroksybenzoesan (E 216), metylu parahydroksybenzoesan (E 218), woda oczyszczona.

Jak wygląda Hydrocort    i co zawiera opakowanie

Hydrocort    jest j ednorodną, białą maścią.

Dostępne opakowanie leku to:

-    tuba aluminiowa zawierająca 20 g maści, umieszczona wraz z ulotką w tekturowym pudełku;

-    10 saszetek z laminatu Papier/Polietylen/Aluminium/Surlyn, zawierających po 1 g maści, umieszczonych w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

CHEMA-ELEKTROMET

Spółdzielnia Pracy

ul. Przemysłowa 9

35-105 Rzeszów

tel. 17 862 05 90

e-mail: chema@chema. rze szow .pl Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Strona 5 z 5

Hydrocort CHEMA

Charakterystyka Hydrocort chema

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO HYDROCORT , 5 mg/g, maść

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 g maści zawiera 5 mg hydrokortyzonu octanu (Hydrocortisoni acetas).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: propylu parahydroksybenzoesan (E 216), metylu parahydroksybenzoesan (E 218).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Maść

Jednorodna, biała maść

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy stosuje się miejscowo na skórę w objawowym leczeniu następujących niezakażonych zmian skórnych powstałych w przebiegu takich chorób skóry jak:

-    ostre stany zapalne pochodzenia uczuleniowego (atopowe zapalenie skóry);

-    łuszczyca skóry owłosionej;

-    łuszczyca zadawniona;

-    liszaj rumieniowaty;

-    rumień wielopostaciowy;

-    liszaj płaski o nasilonym świądzie;

-    łojotokowe zapalenie skóry;

-    wyprysk zliszajowaciały;

-    ostre uczuleniowe lub zapalne choroby skóry;

-    reakcje po ukąszeniach owadów;

-    skórne odczyny polekowe;

-    oparzenia I i II°;

-    neurodermatitis.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Podanie na skórę.

Oczyszczoną, zmienioną chorobowo powierzchnię skóry pokrywać cienką warstwą maści 2 lub 3 razy na dobę. Jeśli nastąpi poprawa, produkt leczniczy stosuje się jeszcze 2 - 3 razy w tygodniu, nie dłużej niż przez 10 do 14 dni.

Dzieci

Nie stosować u dzieci w wieku do 12 lat bez porozumienia z lekarzem i bez nadzoru lekarza.

4.3    Przeciwwskazania

Nie należy stosować produktu leczniczego:

-    w nadwrażliwości na hydrokortyzonu octan lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1;

-    w bakteryjnych, wirusowych i grzybiczych zakażeniach skóry;

-    w stanach przedrakowych i nowotworach skóry;

-    w trądziku pospolitym;

-    w trądziku różowatym;

-    w dermatitis perioralis;

-    po szczepieniach ochronnych;

-    przy zarostowym zapaleniu naczyń;

-    u pacjentów z chorobą Buergera, z powodu pogłębiania zaburzeń troficznych i opóźnienia gojenia ran;

-    na owrzodzenia, rany;

-    u dzieci w wieku do 12 lat bez porozumienia z lekarzem.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Kortykosteroidy wchłaniają się przez skórę, dlatego podczas stosowania produktu leczniczego mogą wystąpić ogólnoustrojowe objawy niepożądane charakterystyczne dla kortykosteroidów, w tym zahamowanie czynności kory nadnerczy, zespół Cushinga.

Z tego powodu należy unikać stosowania produktu leczniczego na dużą powierzchnię skóry, rany, uszkodzoną skórę, stosowania w dużych dawkach, a także długotrwałego leczenia produktem.

Ryzyko zwiększonego wchłaniania hydrokortyzonu do organizmu istnieje także w przypadku chorób skóry przebiegaj ących z nadmierną suchością skóry i (lub) jej ścieńczeniem i podwyższoną temperaturą ciała, w ostrych stanach zapalnych skóry.

W przypadku zakażenia skóry w leczonym miej scu, należy zastosować dodatkowe leczenie przeciwbakteryjne lub przeciwgrzybicze. Jeżeli objawy zakażenia nie ustąpią, należy przerwać stosowanie produktu leczniczego do czasu wyleczenia zakażenia.

Nie należy stosować produktu leczniczego na powieki lub na skórę w okolicy powiek ze względu na ryzyko jaskry lub zaćmy, ani u osób z jaskrą lub zaćmą, gdyż może wystąpić nasilenie objawów choroby.

Unikać kontaktu produktu leczniczego z oczami i błonami śluzowymi.

Na skórę twarzy oraz na skórę pach i pachwin stosować tylko w przypadkach bezwzględnie koniecznych, ze względu na zwiększone wchłanianie kortykosteroidu przez delikatną skórę i związane z tym zwiększone ryzyko teleangiektazji, dermatitis perioralis, zaników skóry, nawet po krótkim stosowaniu.

Unikać stosowania produktu leczniczego pod opatrunkiem okluzyjnym (ceratką, pieluchą), ponieważ opatrunek zamknięty nasila wchłanianie kortykosteroidu do organizmu.

Szczególnie ostrożnie stosować u pacjentów z łuszczycą, gdyż miejscowe stosowanie kortykosteroidów w łuszczycy może być niebezpieczne z wielu powodów, w tym ze względu na nawrót choroby spowodowany rozwojem tolerancji, ryzyko wystąpienia uogólnionej łuszczycy krostkowej i ogólne działania toksyczne spowodowane zaburzeniem ciągłości skóry.

U dzieci, ze względu na większy niż u dorosłych stosunek powierzchni ciała do masy ciała, łatwiej niż u dorosłych może dojść do zahamowania czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza i wystąpienia objawów niepożądanych charakterystycznych dla kortykosteroidów, w tym zaburzeń wzrostu i rozwoju.

Nie stosować długotrwale u pacjentów z cukrzycą.

Ostrożnie stosować u osób z gruźlicą w wywiadzie.

Z powodu zawartości parahydroksybenzoesanu propylu i parahydroksybenzoesanu metylu, produkt leczniczy może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Można rozważyć stosowanie produktu Hydrocort    maść w okresie ciąży jeśli to konieczne.

Jednakże ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu Hydrocort maść u kobiet w ciąży, w każdym przypadku stosowania produktu u kobiet w ciąży należy rozważyć, czy korzyści wynikające z podania produktu są większe niż możliwe ryzyko dla płodu.

Należy podjąć decyzję czy przerwać karmienie piersią czy przerwać podawanie produktu leczniczego Hydrocort    maść, biorąc pod uwagę korzyści z karmienia piersią dla dziecka i korzyści z leczenia

dla matki.

U kobiet w ciąży i w okresie karmienia dopuszcza się krótkotrwałą kurację.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Hydrocort    maść nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Bardzo często > 1/10 Często    >1/100 do <1/10

Niezbyt często >1/1 000 do <1/100 Rzadko    >1/10 000 do <1/1 000

Bardzo rzadko <1/10 000

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Nadkażenia bakteryjne, wirusowe i grzybicze - głównie po stosowaniu opatrunków zamkniętych, a także opóźnione gojenie się ran i owrzodzeń.

Zaburzenia układu immunologicznego

Mogą wystąpić reakcje alergiczne, wynikające z uczulenia na substancje pomocnicze.

Zaburzenia endokrynologiczne

W wyniku wchłaniania się octanu hydrokortyzonu do krwi, mogą również wystąpić ogólnoustrojowe działania niepożądane charakterystyczne dla kortykosteroidów, m.in. zahamowanie czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza, zespół Cushinga, hamowanie wzrostu i rozwoju u dzieci. Występuj ą one przede wszystkim w przypadku długotrwałego stosowania produktu leczniczego, stosowania go na dużą powierzchnię skóry, pod opatrunkiem zamkniętym lub w przypadku stosowania u dzieci.

Zaburzenia oka

W przypadku stosowania produktu leczniczego na skórę powiek, niekiedy może wystąpić jaskra lub zaćma.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Stosowanie produktu leczniczego przez okres dłuższy niż 14 dni, może powodować wystąpienie zanikowego zapalenia skóry, rozstępów skórnych oraz opóźniać tworzenie się blizny.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Mogą wystąpić plamice, objawy podrażnienia skóry (pieczenie, zaczerwienienie, nadmierna suchość), zanik skóry, teleangiektazje, odbarwienie skóry.

Produkt leczniczy stosowany na skórę twarzy dość szybko może wywołać dermatitis perioralis, zanikowe zapalenie skóry i utrwalone rozszerzenie naczyń.

Rzadko występuje zaostrzenie istniejących zmian chorobowych.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Nie zgłoszono przypadku przedawkowania podczas stosowania produktu leczniczego zgodnie ze wskazaniami i sposobem stosowania.

Podczas stosowania produktu leczniczego na duże powierzchnie skóry, długotrwale, pod opatrunkami okluzyjnymi lub na uszkodzoną skórę, z powodu wchłaniania hydrokortyzonu do krwi mogą wystąpić ogólnoustrojowe działania niepożądane kortykosteroidów, jak zahamowanie czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza i zespół Cushinga.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: kortykosteroidy do stosowania miejscowego, o słabym działaniu, kod ATC: D 07 AA 02

Octan hydrokortyzonu jest glikokortykosteroidem o słabym działaniu, który może być stosowany miejscowo na skórę. Wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwświądowe i obkurczające naczynia krwionośne.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po zastosowaniu miejscowym na skórę, octan hydrokortyzonu przenika do kolejnych warstw skóry, a następnie do krwiobiegu.

Hydrokortyzon w około 90% wiąże się z białkami krwi. Okres półtrwania hydrokortyzonu i innych kortykosteroidów o podobnej budowie w osoczu wynosi ok. 1,5 h.

Unieczynnienie glikokortykosteroidów następuje głównie w wątrobie. Zastosowanie opatrunku okluzyjnego zwiększa wchłanianie octanu hydrokortyzonu do krwi.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego oraz toksycznego wpływu na rozród i rozwój potomstwa nie ujawniaj ą żadnego szczególnego zagrożenia dla człowieka.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Wazelina biała

Glicerolu monostearynian

Propylu parahydroksybenzoesan (E 216)

Metylu parahydroksybenzoesan (E 218)

Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Nie przechowywać w otwartej saszetce, lek zastosować bezpośrednio po otwarciu saszetki. Przechowywać tubę szczelnie zamkniętą.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tuba aluminiowa z zakrętką z polietylenu lub polipropylenu, zawierająca 20 g maści, umieszczona w tekturowym pudełku.

10 saszetek z laminatu Papier/Polietylen/Aluminium/Surlyn, zawierających po 1 g maści, umieszczonych w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Bez specjalnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

CHEMA-ELEKTROMET Spółdzielnia Pracy ul. Przemysłowa 9 35-105 Rzeszów

e-mail: chema@chema. rze szow .pl

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 9853

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 11 kwietnia 2003 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 3 sierpnia 2012 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Strona 5 z 5

Hydrocort CHEMA