+ iMeds.pl

Hydrocortisonum afp 10 mg/gUlotka Hydrocortisonum afp

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Hydrocortisonum AFP

10 mg/g, krem Hydrocortisoni acetas

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki;

1.    Co to jest lek Hydrocortisonum AFP i w jakim celu się go stosuje

2.    informacje ważne przed zastosowaniem leku Hydrocortisonum AFP

3.    Jak stosować lek Hydrocortisonum AFP

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Hydrocortisonum AFP

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST LEK HYDROCORTISONUM AFP IW JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Hydrocortisonum AFP w postaci kremu jest przeznaczony do stosowania miejscowego.

Zawiera substancję czynną octan hydrokortyzonu, która działa przeciwzapalnie, przećiwświądowo i obkurczająco na naczynia krwionośne. Lek ten należy do grupy leków zwanych kortykosteroidami.

Wskazania do stosowania

Miejscowe leczenie:

atopowego zapalenia skóry; liszaja rumieniowatego; rumienia wielopostaciowego; liszaja płaskiego o nasilonym świądzie;

-    łojotokowatego zapalenia skóry;

różnych postaci wyprysku, zwłaszcza wyprysku ziisząjowaciałego; łuszczycy owłosionej skóry głowy, łuszczycy zadawnionej; świerzbiączki.

Lek Hydrocortisonum AFP jest zalecany do miejscowego stosowania po zakończeniu leczenia silnie działającymi głikokortykosteroidami (jako kontynuacja tego leczenia).

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU HYDROCORTISONUM AFP

Kiedy nie stosować leku Hydrocortisonum AFP

Nie należy stosować leku:

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na hydrokortyzonu octan lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-    jeśli u pacjenta występuje zakażenie bakteryjne, wirusowe, grzybicze, lub grzybica układowa;

-    jeśli pacjent ma trądzik zwykły lub trądzik różowaty;

-    jeśli u pacjenta występuje atrofia (zanik) skóry;

-    jeśli pacjent ma nowotwór skóry lub stan przednowotworowy skóry;

-    jeśli u pacjenta występuje zapalenie skóry okolicy ust;

-    jeśli u pacjenta występują zmiany gruźlicze skóry;

-    jeśli pacjent ma otwarte rany i uszkodzoną skórę.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Hydrocortisonum AFP pacjent powinien powiedzieć lekarzowi:

-    jeśli ma cukrzycą - leku nie należy stosować przez długi okres;

-    jeśli pacjent ma jaskrę lub zaćmę, gdyż lek stosowany na powieki lub na skórę w okolicy powiek może spowodować nasilenie objawów choroby;

-    jeśli pacjent ma łuszczycę, gdyż miejscowe stosowanie kortykosteroidów może spowodować nawrót choroby.

Podczas stosowania leku Hydrocortisonum AFP należy przestrzegać poniższych ostrzeżeń.

-    Nie należy stosować dużych dawek leku, na dużą powierzchnię skóry oraz przez długi czas, ponieważ kortykosteroidy wchłaniają się do krwi i mogą spowodować wystąpienie objawów niepożądanych (wymienione w punkcie 4: Możliwe działania niepożądane).

-    Jeśli w miejscu stosowania leku Hydrocortisonum AFP wystąpi zakażenie skóry, należy skontaktować się z lekarzem.

Unikać kontaktu leku z oczami oraz błonami śluzowymi.

-    Lek może być stosowany na skórę twarzy oraz na skórę pach i pachwin tylko w przypadkach bezwzględnie koniecznych,. Ponieważ lek szybciej się wchłania w tych miejscach i istnieje ryzyko nasilenia działań niepożądanych. W takich przypadkach należy porozumieć się z lekarzem

-    Po nałożeniu leku Hydrocortisonum AFP na skórę nie należy przykrywać tego miejsca żadnym opatrunkiem (zwłaszcza folią czy ceratką), ponieważ nasila to wchłanianie leku.

Dzieci

Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Istnieje ryzyko zaburzenia wzrostu i rozwoju dzieci.

Inne leki i lek Hydrocortisonum AFP

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie są znane interakcje kremu Hydrocortisonum AFP z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią, gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Lek może być stosowany w ciąży krótkotrwale i na małe powierzchnie jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności, gdy korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Szczególnie ostrożnie zaleca się stosowanie w pierwszych 3 miesiącach ciąży.

W okresie karmienia piersią lek powinien być stosowany ostrożnie, krótkotrwale i na małą powierzchnię skóry. Nie wiadomo, czy stosowane miejscowo kortykosteroidy przenikają do mleka kobiecego.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie jest znany wpływ leku Hydrocortisonum AFP na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Lek zawiera alkohol cetylowy, alkohol stearylowy, glikol propylenowy, parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu

Alkohol cetylowy i alkohol stearylowy mogą powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry).

Glikol propylenowy może powodować podrażnienie skóry.

Parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu mogą powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

3. JAK STOSOWAĆ LEK HYDROCORTISONUM AFP

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Snosób podawania:

Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego.

Cienką warstwę kremu nakładać na zmienioną chorobowo skórę 2 lub 3 razy na dobę.

Na skórę twarzy nie stosować dłużej niż przez 3 dni.

Nie stosować na zdrową skórę.

Nie stosować na duże powierzchnie skóry bez uprzedniego porozumienia z lekarzem.

Czas trwania leczenia:

Jeśli objawy nasilą się lub nie ma poprawy po 7 dniach stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem.

Dzieci

Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Hydrocortisonum AFP

W razie zastosowania większej niż zalecana ilości leku Hydrocortisonum AFP, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Lek Hydrocortisonum AFP stosowany w dużych dawkach i na duże powierzchnie skóry, może spowodować zaburzenia wzrostu i rozwoju dzieci oraz zahamowanie czynności osi podwzgórze -przysadka - nadnercza (jest to nazwa układu współzależnych gruczołów wydzielania wewnętrznego, wytwarzających hormony).

Mogą wystąpić objawy przedawkowania takie jak:

zwiększone stężenie cukru we krwi (hiperglikemia); występowanie cukru w moczu (cukromocz);

zespół Cushinga (charakterystyczna sylwetka: księżycowata twarz, zaokrąglony tułów i chude kończyny).

Pominięcie zastosowania dawki leku Hydrocortisonum AFP

Należy kontynuować stosowanie leku, nie zwiększając następnej dawki.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Długotrwałe stosowanie leku (przez okres dłuższy niż 14 dni), stosowanie na duże powierzchnie skóry lub pod opatrunkiem oraz u dzieci może spowodować wystąpienie następujących objawów niepożądanych:

-    zanikowe zapalenie skóry, rozstępy na skórze;

-    nawrót zakażenia;

-    plamica posteroidowa (przebarwienia i odbarwienia skóry); powierzchowne rozszerzenie naczyń krwionośnych;

-    trądzik;

-    zapalenie skóry w okolicy ust;

-    zapalenie skóry w okolicy oczu;

-    zapalenie mieszków włosowych» nadmierne owłosienie;

-    opóźnienie gojenia ran i owrzodzeń;

-    nadkażenia bakteryjne, grzybicze i wirusowe;

-    wybroczyny (małe czerwone lub fioletowe plamki na skórze);

-    podrażnienie skóry, takie jak pieczenie, zaczerwienienie, nadmierna suchość, alergia kontaktowa;

-    jaskra lub zaćma - w przypadku stosowania leku na skórę powiek;

-    zahamowanie czynności osi podwzgórze - przysadka - nadnercza;

-    zespół Cushinga;

-    zahamowanie wzrostu i rozwoju dzieci;

-    hiperglikemia;

<• - cukromocz.

W przypadku wystąpienia wyżej wymienionych objawów, należy odstawić lek i skontaktować się z lekarzem.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK IIYDROC ORT! SON UM AFP

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na tubie i na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Hydrocortisonum AFP

Substancj ą czynną leku jest hydrokortyzonu octan.

1 g kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu octanu.

Pozostałe składniki to; alkohol cetylowy, alkohol stearylowy, glikolol propylenowy, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, makrogolu eter cetostearylowy, parafina ciekła, sorbitanu stearynian, wazelina biała, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Hydrocortisomim AFP i co zawiera opakowanie

Lek Hydrocortisonum AFP ma postać białego kremu.

Opakowanie: tuba aluminiowa zawierająca 15 g kremu, umieszczona w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Ailofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. ul Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice tel.: (42) 22 53 100

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4

Hydrocortisonum AFP

Charakterystyka Hydrocortisonum afp

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Hydrocortisonum AFP, 10 mg /g, krem

2. SKLAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 g kremu zawiera 10 mg łiydrokortyzonu octanu (Hydrocortisoni acetas).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: alkohol cetylowy, alkohol stearylowy, glikol propylenowy, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krem Biały krem

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Hydrocortisonum AFP stosuje się miejscowo w następujących wskazaniach:

-    atopowe zapalenie skóry;

-    liszaj rumieniowaty;

-    rumień wielopostaciowy;

-    liszaj płaski o nasilonym świądzie;

-    łojotokowe zapalenie skóry;

-    różne postacie wyprysku, zwłaszcza wyprysk zliszajowaciały;

-    łuszczyca owłosionej skóry głowy, łuszczyca zadawniona;

-    świerzbiączka;

-    kontynuacja leczenia silnie działającymi glikokortykosteroidami.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Podanie miejscowe na skórę.

Nakładać niewielką ilość kremu na miejsce zmienione chorobowo 2 lub 3 razy na dobę.

Na skórę twarzy nie stosować dłużej niż przez 3 dni.

4.3    Przeciwwskazania

Nie należy stosować produktu:

-    w nadwrażliwości na łiydrokortyzonu octan lub na którykolwiek ze składników produktu leczniczego;

-    w zakażeniach bakteryjnych, wirusowych lub grzybiczych;

-    w trądziku zwykłym;

-    w trądziku różowatym;

-    w atrofii (zaniku) skóry;

-    w nowotworach i stanach przednowotworowych skóry;

-    w dermatitis perioralis;

-    na zmiany gruźlicze skóry;

-    na otwarte rany i uszkodzoną skórę;

-    we współistniejącej grzybicy układowej.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Jeśli nie ma poprawy po 7 dniach stosowania produktu, pacjent powinien skontaktować się

z lekarzem.

Nie stosować na zdrową skórę.

Stosowanie na skórę twarzy dopuszczalne jest tylko przez krótki okres (do 3 dni).

Nie stosować na rozległą powierzchnię skóry bez uprzedniego porozumienia z lekarzem.

Kobiety ciężarne, planujące zajście w ciąże lub karmiące piersią nie powinny stosować produktu bez porozumienia z lekarzem.

Kortykosteroidy wchłaniają się przez skórę, dlatego podczas stosowania produktu leczniczego istnieje ryzyko wystąpienia ogólnoustrojowych objawów niepożądanych octanu hydrokortyzonu, charakterystycznych dla kortykosteroidów, w tym zahamowanie czynności kory nadnerczy.

Z tego względu należy unikać stosowania produktu leczniczego na dużą powierzchnię skóry, stosowania w dużych dawkach, a także długotrwałego leczenia.

Nie stosować długotrwale u chorych z cukrzycą.

W przypadku zakażenia skóry w leczonym miejscu, należy zastosować dodatkowe leczenie przeciwbakteryjne lub przeciwgrzybicze. Jeżeli objawy zakażenia nie ustąpią, należy przerwać stosowanie produktu leczniczego do czasu wyleczenia zakażenia.

Unikać stosowania produktu leczniczego na powieki lub na skórę w okolicy powiek, ze względu na ryzyko jaskry lub zaćmy. U osób z jaskrą lub zaćmą może wystąpić nasilenie objawów choroby. Unikać kontaktu produktu z oczami i błonami śluzowymi.

Na skórę twarzy oraz na skórę pach i pachwin stosować tylko w przypadkach bezwzględnie koniecznych, ze względu na zwiększone wchłanianie kortykosteroidu przez delikatną skórę i związane z tym zwiększone ryzyko teieangiektazji, dermatitis perioralis, zaników skóry nawet po krótkim stosowaniu.

Unikać stosowania produktu leczniczego pod opatrunkiem okluzyjnym (ceratką, pieluchą), ponieważ opatrunek nasila wchłanianie kortykosteroidu do organizmu.

Szczególnie ostrożnie stosować u pacjentów z łuszczycą, gdyż miejscowe stosowanie kortykosteroidów w łuszczycy może być niebezpieczne z wielu powodów, w tym ze względu na nawrót choroby spowodowany rozwojem tolerancji, ryzyko wystąpienia uogólnionej łuszczycy krostkowej i ogólne działania toksyczne spowodowane zaburzeniem ciągłości skóry.

Ostrożnie stosować i unikać długotrwałego stosowania u dzieci,

U dzieci, ze względu na większy niż u dorosłych stosunek powierzchni ciała do masy ciała, łatwiej niż u dorosłych może dojść do zahamowania czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza i wystąpienia objawów niepożądanych charakterystycznych dla kortykosteroidów, w tym zaburzeń wzrostu i rozwoju.

Specjalne ostrzeżenia dotyczące substancji pomocniczych

Ze względu na zawartość alkoholu cetylowego i alkoholu stearylowego, produkt leczniczy może powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

Ze względu na zawartość glikolu propylenowego, produkt leczniczy może powodować podrażnienie skóry.

Ze względu na zawartość parahydroksybenzoesanu metylu i parahydroksybenzoesanu propylu, produkt leczniczy może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie opisywano dotychczas interakcji z zewnętrznie podawanym octanem hydrokortyzonu.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Produkt leczniczy może być stosowany w ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności, gdy korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Zaleca się stosowanie hydrokortyzonu krótkotrwale i na małe powierzchnie oraz szczególnie ostrożnie w pierwszych 3 miesiącach ciąży.

Nie wiadomo, czy stosowane miejscowo kortykosteroidy przenikają do mleka kobiecego. W okresie karmienia piersią produkt należy stosować ostrożnie, krótkotrwale i na małą powierzchnię skóry.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt leczniczy nie powoduje upośledzenia sprawności psychofizycznej, zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn,

4.8    Działania niepożądane

W razie długotrwałego stosowania produktu (przez okres dłuższy niż 14 dni), mogą wystąpić działania niepożądane.

Poniżej wymieniono możliwe działania niepożądane zgodnie z klasyfikacją układów i narządów. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

zanikowe zapalenie skóry, zapalenie mieszków włosowych, alergia kontaktowa, zapalenie okołooczne (.dermatitisperiorbicularis), nadmierne owłosienie, opóźnienie gojenia ran i owrzodzeń, wybroczyny, rozstępy, plamica posteroidowa (przebarwienia i odbarwienia skóry), trądzik posteroidowy, dermatitis perioralis, pieczenie, zaczerwienienie, nadmierna suchość;

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze:

nadkażenia bakteryjne, grzybicze i wirusowe, wtórne zakażenia;

Zaburzenia naczyniowe:

powierzchowne rozszerzenie naczyń krwionośnych, wybroczyny;

Zaburzenia oka: jaskra lub zaćma.

Możliwe jest wystąpienie ogólnoustrojowych działań niepożądanych octanu hydrokortyzonu charakterystycznych dla glikokortykosteroidów.

Występują one przede wszystkim w przypadku długotrwałego stosowania produktu leczniczego, stosowania go na dużą powierzchnię skóry, pod opatrunkiem okluzyjnym lub w przypadku stosowania u dzieci.

Ogólnoustroj owe objawy niepożądane octanu hydrokortyzonu charakterystyczne dla kortykosteroidów, to m.in. zahamowanie czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza, zespół Cushinga, hamowanie wzrostu i rozwoju u dzieci, hiperglikemia, cukromocz.

4.9    Przedawkowanie

Długotrwałe lub nieprawidłowe miejscowe stosowanie produktu leczniczego lub stosowanie go na duże powierzchnie skóry, może doprowadzić do zahamowania czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza, hamowanie wzrostu i rozwoju u dzieci. Mogą wystąpić objawy przedawkowania w postaci m.in. hiperglikemii, cukromoczu i zespołu Cushinga.

W przypadku wystąpienia objawów przedawkowania wynikającego z długotrwałego stosowania miejscowego, należy zastosować postępowanie objawowe i przerwać stosowanie produktu.

5, WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: kortykosteroidy, preparaty dermatologiczne, jednoskładnikowe, o słabym działaniu.

Kod ATC: D 07 AA 02

Octan hydrokortyzonu jest syntetycznym kortykosteroidem o słabym działaniu przeciwzapalnym. Stosowany miejscowo wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwświądowe i obkurczające naczynia krwionośne.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Octan hydrokortyzonu po podaniu na skórę łatwo przenika do warstwy rogowej skóry. W niewielkim stopniu może przenikać do układu krążenia i wykazuje wówczas działanie ogólne. Po wchłonięciu kortyzon jest metabolizowany głównie w wątrobie.

Wchłanianie

Glikokortykosteroidy przenikają przez skórę do krwi.

Zwiększone wchłanianie hydrokortyzonu octanu występuje:

-    w przypadku zastosowania opatrunku okluzyjnego;

-    po nałożeniu produktu na delikatną skórę, np. twarzy i miejsca chorobowo zmienione, np, odparzenia;

-    w stanach zapalnych;

-    podczas długotrwałego stosowania.

Octan hydrokortyzonu zastosowany na skórę w postaci kremu przenika do krążenia w minimalnym stopniu.

Dystrybucja

Po podaniu na skórę octan hydrokortyzonu rozmieszcza się w skórze w okolicy miejsca aplikacji. Większość wchłoniętego hydrokortyzonu wiąże się z białkami krwi.

Metabolizm

Po przeniknięciu do krwi hydrokortyzon jest metabolizowany w wątrobie.

Eliminacja

Metabolity i niezmieniony hydrokortyzon są wydalane z moczem (dotyczy to hydrokortyzonu znajdującego się w krążeniu ogólnym). Biologiczny okres półtrwania wynosi 8-12 godzin.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie wykazano mutagennego działania hydrokortyzonu.

Nie przeprowadzono odpowiednio liczebnych, dobrze kontrolowanych badań u ciężarnych kobiet, natomiast w badaniach na zwierzętach wykazano szkodliwe działanie glikokortykosteroidów na płód (deformacje) podczas stosowania w dużych ilościach przez długi okres czasu pod opatrunkami okłuzyjnymi. Dotyczyło to w szczególności związków z grupy o dużej aktywności.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Alkohol cetylowy

Alkohol stearylowy

Glikol propylenowy

Metylu parahydroksybenzoesan

Propylu parahydroksybenzoesan

Makrogolu eter cetostearylowy

Parafina ciekła

Sorbitanu stearynian

Wazelina biała

Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tuba aluminiowa z membraną zabezpieczającą i polietylenową zakrętką w tekturowym pudełku, ł tuba po 15 g

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowywania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIAŁY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Aflofami Farmacja Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 9503

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 14.08.2002.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 10,07.2008.

10. DATA ZATWIERDZENIA /DATA CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

5

Hydrocortisonum AFP