+ iMeds.pl

Hydroctin 100 mgUlotka Hydroctin

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Hydroctin

100 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub do infuzji

Hydrocortisonum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby mocją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja. Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Hydroctin i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Hydroctin

3.    Jak stosować lek Hydroctin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Hydroctin

6.    Inne informacje

I. CO TO JEST LEK HYDROCTIN IW JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Hydroctin to proszek służący do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub do infuzji (wlewów) zawierający jako substancję czynną hydrokortyzon w postaci syntetycznej pochodnej -hydrokortyzonu sodu bursztynianu.

Hydrokortyzon, hormon występujący w organizmie ludzkim, działa przeciwzapalnie, przeciwreumatycznie, przeciwalergicznie, przeciwwstrząsowo i immunosupresyjnie (osłabia mechanizmy odpornościowe).

Wskazania do stosowania

Lek Hydroctin stosuje się:

•    w ciężkich stanach, w których konieczne jest szybkie podanie glikokortykosteroidu, takich jak:

stany wstrząsowe (wstrząs pourazowy, pooperacyjny, pochodzenia sercowego,

anafilaktyczny, po przetoczeniach, po oparzeniach),

ciężkie stany skurczowe oskrzeli (stan astmatyczny),

ostre stany alergiczne (obrzęk naczynioruchowy Quinckego),

ciężka postać rumienia wielopostaciowego (zespół Stevensa-Johnsona),

ostre postacie schorzeń z autoagresji,

ostra reakcja nadwrażliwości na leki;

•    w pierwotnej lub wtórnej niewydolności kory nadnerczy.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU HYDROCTIN

Kiedy nie stosować leku Hydroctin

•    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na hydrokortyzon lub którykolwiek z pozostałych składników leku Hydroctin,

•    jeśli u pacjenta występuje grzybica układowa, która nie jest właściwie leczona.

U osób przyjmujących Hydroctin przeciwwskazane jest stosowanie szczepionek zawierających żywe, w tym również atenuowane (osłabione), drobnoustroje.

Kiedy zachować szczególna ostrożność stosując lek Hydroctin:

Należy poinformować lekarza jeśli:

•    u pacjenta występuje nadwrażliwość na leki:

•    pacjent stosuje leki na serce lub ma nadciśnienie tętnicze, zastoinowa niewydolność krążenia albo skłonności do zakrzepowego zapalenia żył:

•    pacjent przebył niedawno zawał mięśnia sercowego;

•    u pacjenta występuje wrzód trawienny, choroby jelit choroby wątroby, niewydolność nerek, cukrzyca (również u członków rodziny), niedoczynność tarczycy, miastenia (nużliwość mięśni), padaczka, zakażenia ropne, zakażenie oka, miesak Kaposiego (rodzaj nowotworu);

•    u pacjenta niedawno wytworzono zespolenie jelitowe (anastomozę);

•    u pacjentki występuje osteoporoza:

•    u pacjenta występowała w przeszłości miopatia (uszkodzenie mięśni) wywołana przez kortykosteroidy;

•    u pacjenta, lub jego krewnego pierwszego stopnia, występują lub występowały w przeszłości ciężkie zaburzenia afektywne (np. depresja), a zwłaszcza psychoza związana ze stosowaniem leków steroidowych:

•    u pacjenta wystąpią jakiekolwiek niepokojące zmiany psychiczne (myśli samobójcze lub obniżony nastrój);

•    pacjent choruje na jaskrę (lub jeśli występuje ona u członków rodziny);

•    pacjent chorował na gruźlicę albo występuje u niego nadwrażliwość na tuberkuline:

•    w trakcie leczenia lub w okresie krótszym niż 3 miesiące po jego zakończeniu dojdzie do zakażenia ospą wietrzną lub do kontaktu z osoba chora na ospę wietrzna, półpasiec lub odrę:

•    w trakcie leczenia wystąpią objawy zakażenia.

W okresie stosowania leku nie należy przeprowadzać szczepień, gdyż wytwarzanie przeciwciał może być zaburzone.

Lek Hydroctin może powodować zaburzenia ciśnienia krwi oraz wydalania wody i elektrolitów -niekiedy konieczne może być ograniczenie ilości soli przyjmowanej z pokarmem oraz przyjmowanie leków zawierających potas.

W trakcie leczenia pacjenci powinni nosić przy sobie pisemną informację zawierającą wyraźne wskazówki co do środków ostrożności, które należy podjąć celem minimalizacji ryzyka, dane dotyczące lekarza prowadzącego, produktu, dawkowania i czasu trwania leczenia.

Stosowanie leku Hydroctin u dzieci

U dzieci lek Hydroctin można stosować tylko wtedy, gdy jest to niezbędne, w możliwie naimnieiszei dawce i iak najkrócej, ponieważ hydrokortyzon powoduje opóźnienie wzrostu.

W celu ograniczenia działań niepożądanych lekarz może zalecić podawanie leku co drugi dzień.

W trakcie leczenia należy ściśle kontrolować wzrost i rozwój dziecka.

Stosowanie leku Hydroctin u osób w podeszłym wieku

Jeśli stosuje się lek Hydroctin u osób w podeszłym wieku, działania niepożądane mogą być nasilone (z

powodu m.in. zwiększonej podatności na zakażenia oraz zmniejszonej grubości

skóry).

Jeśli stosuje się lek Hydroctin u osoby w podeszłym wieku, u której występuje osteoporoza, nadciśnienie tętnicze, hipokaliemia (małe stężenie potasu we krwi) lub cukrzyca, konieczny jest ścisły nadzór lekarza, aby uniknąć reakcji zagrażających życiu.

Stosowanie leku Hydroctin z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Leki moczopędne. Hydrokortyzon zatrzymuje sód i wodę, co może prowadzić do obrzęków, oraz powoduje utratę potasu, więc podczas stosowania go jednocześnie z lekami moczopędnymi, należy kontrolować stężenia potasu we krwi, a w razie konieczności uzupełniać ten pierwiastek.

Leki nasercowe. Zmniejszenie stężenia potasu we krwi może zwiększyć toksyczność równocześnie stosowanych glikozydów nasercowych (np. digoksyny).

Insulina i doustne leki przeciwcukrzycowe. Hydrokortyzon zwiększa stężenie glukozy we krwi, dlatego podczas stosowania leku Hydroctin u pacjentów z cukrzycą może być konieczne korygowanie dawki hydrokortyzonu, insuliny lub doustnych leków przeciwcukrzycowych.

Leki przeciwnadciśnieniowe. Lecznicze działanie środków przeciwnadciśnieniowych jest osłabione podczas równoczesnego stosowania hydrokortyzonu.

Leki stosowane w leczeniu miastenii. Hydrokortyzon osłabia również działanie leków hamujących aktywność esterazy cholinowej, stosowanych w leczeniu miastenii. Osłabienie działania i przyspieszenie metabolizmu hydrokortyzonu może wystąpić podczas równoczesnego stosowania: fenvtoinv. fenobarbitalu. rvfampicvnv. prymidonu. karbamazepiny.

Pankuronium. Hydrokortyzon może osłabiać działanie pankuronium, dlatego w trakcie jednoczesnego stosowania lekarz powinien monitorować działanie pankuronium (dotyczy to również innych leków o podobnym działaniu).

Erytromycyna i ketokonazol. Mogą hamować metabolizm hydrokortyzonu i podczas równoczesnego stosowania tych leków może być konieczne zmniejszenie dawki hydrokortyzonu.

Leki przeciwzapalne. Wydalanie z organizmu salicylanów i innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych przyspiesza się pod wpływem hydrokortyzonu.

Doustne leki przeciwzakrzepowe. Hydrokortyzon może zmniejszyć lub zwiększyć działanie doustnych leków przeciwzakrzepowych i podczas równoczesnego stosowania tych leków należy kontrolować proces krzepnięcia krwi.

Szczepionki i anatoksvnv. Hydrokortyzon hamuje czynność układu immunologicznego i zmniejsza reakcje organizmu na szczepionki i anatoksyny oraz zwiększa ich toksyczność.

Izoniazyd. Hydrokortyzon może przyspieszać metabolizm izoniazydu.

Cvklosporvna. Podczas równoczesnego stosowania cyklosporyny i hydrokortyzonu metabolizm obu leków ulega zwolnieniu i następuje nasilenie działania obu leków; może dojść do wystąpienia napadów drgawek.

Estrogeny. Mogą spowalniać usuwanie hydrokortyzonu z organizmu, dlatego w trakcie jednoczesnego stosowania konieczne może być zmniejszenie dawki leku Hydroctin.

Stosowanie łęku Hydroctin z jedzeniem i piciem

Lek Hydroctin można stosować niezależnie od posiłków.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty Hydrokortyzon przenika przez łożysko. Leku nie należy stosować w ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne. Noworodki urodzone przez matki, które podczas ciąży otrzymywały znaczne dawki hydrokortyzonu, powinny być obserwowane ze względu na ryzyko niedoczynności kory nadnerczy.

Hydrokortyzon przenika do mleka u kobiet i może u dziecka karmionego piersią hamować wytwarzanie endogennych (własnych) glikokortykosteroidów, hamować wzrost dziecka i powodować inne działania niepożądane. U matek karmiących piersią podczas stosowania dużych dawek hydrokortyzonu zaleca się zaprzestanie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek Hydroctin nie wpływa na sprawność psychofizyczną, zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

3. JAK STOSOWAĆ LEK HYDROCTIN

Lek Hydroctin należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Sposób podawania i przygotowania roztworu

Lek powinien być podawany przez personel medyczny.

Może być podany we wstrzyknięciu albo wlewie dożylnym lub domięśniowo.

Jeśli konieczne jest powtórne podanie domięśniowe, wskazana jest zmiana miejsca podania.

W stanach ciężkich z wyboru stosuje się powolne podanie leku we wstrzyknięciu dożylnym.

Sposób przygotowania roztworu do podania domięśniowego lub dożylnego podano na końcu ulotki, w części przeznaczonej dla personelu medycznego.

Dawkowanie leku

Dawkę leku ustala lekarz, indywidualnie dla każdego pacjenta, w zależności od wskazania, stanu pacjenta i jego reakcji na lek. Na początku leczenia zwykle stosuje się dawki większe, a po uzyskaniu pożądanego działania leczniczego ustala się najmniejsze dawki umożliwiające podtrzymanie tego działania.

Dawkowanie leku Hydroctin u dorosłych

Dawka jednorazowa wynosi zwykle od 100 do 250 mg; w ciągu doby podaje się do 1,5 g hydrokortyzonu,

W ciężkich stanach podaje się powoli (w ciągu 1 do 10 min), dożylnie, w jednorazowej dawce 100 do 500 mg hydrokortyzonu. Jeżeli jest to wskazane, dawkę można powtarzać w odstępach dwóch, czterech lub sześciu godzin.

Leczenie dużymi dawkami glikokortykosteroidów trwa zwykle nie dłużej niż 48 do 72 godzin.

Jeżeli konieczne jest kontynuowanie takiego leczenia, zaleca się (ze względu na możliwość zatrzymania sodu w organizmie) zastąpienie soli sodowej bursztynianu hydrokortyzonu solą sodową bursztynianu metyloprednizolonu, która w małym stopniu powoduje zatrzymywanie sodu w organizmie lub w ogóle nie ma tego działania.

Jeśli to tylko możliwe, zaleca się zmniejszenie dawki i ograniczenie czasu stosowania glikokortykosteroidów, w celu zmniejszenia ryzyka powikłań.

Dawkowanie leku Hydroctin u dzieci U dzieci powyżej 14 lat lek stosuje się jak u osób dorosłych.

Natomiast u dzieci w wieku do 14 lat dawkę dobiera lekarz w zależności od stanu klinicznego, wieku i masy ciała dziecka. Zwykle stosuje się jednorazowo: u dzieci do 12. miesiąca życia dawki 8 do 10 mg/kg mc., a u dzieci od 2 do 14 lat: 4 do 8 mg/kg mc. na dobę.

W uzasadnionych przypadkach dawki mogą być większe. U dzieci nie stosuje się dawek mniejszych niż 25 mg na dobę.

U noworodków i dzieci nie należy stosować hydrokortyzonu ani innych glikokortykosteroidów dłużej niż jest to niezbędne, ponieważ leki te mogą opóźniać wzrost. Jeżeli kontynuowanie leczenia glikokortykosteroidami jest niezbędne, należy rozważyć podawanie leku co drugi dzień, w celu zmniejszenia działań niepożądanych.

Podczas leczenia glikokortykosteroidami należy kontrolować wzrost i rozwój dziecka.

Stosowanie hydrokortyzonu przez ponad 72 godziny może spowodować zwiększenie stężenia sodu we krwi, dlatego również u dzieci lekarz może rozważyć zastąpienie soli sodowej bursztynianu hydrokortyzonu solą sodową bursztynianu metyloprednizolonu, nie powodującą zatrzymania sodu w organizmie.

Uwaga! Zaleca się, by podział dawki dobowej uwzględniał biologiczny rytm wydzielania hormonu. Dawka poranna, podawana między godziną 6. a 8., powinna stanowić 50%; południowa 20%, a wieczorna 30% dawki dobowej.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Hydroctin

Ryzyko ostrego przedawkowania, stwarzającego niebezpieczeństwo dla zdrowia lub wywołującego objawy kliniczne, jest niewielkie. W przypadku długotrwałego przyjmowania dużych dawek leku może wystąpić m. in. otyłość (nagromadzenie tkanki tłuszczowej głównie w obrębie tułowia, karku i twarzy), nasilenie owłosienia (zwłaszcza skóry twarzy), trądzik, nadciśnienie tętnicze, osteoporoza, zaburzenia tolerancji glukozy (z cukrzycą włącznie) oraz osłabienie siły mięśniowej.

Hydrokortyzon można usunąć z organizmu metodą dializy.

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Hydroctin

W przypadku niezastosowania kolejnej dawki leku w wyznaczonym czasie należy zastosować ją jak najszybciej. Jednakże, jeśli czas zastosowania następnej dawki jest niedaleki, należy pominąć opuszczoną dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Hydroctin

Jeśli po długotrwałym stosowaniu leku zostanie on zbyt szybko odstawiony, może wystąpić tak zwany zespół z odstawienia, który spowodowany jest ostrą niewydolnością nadnerczy i może powodować zagrożenie życia. W zespole z odstawienia może również wystąpić: gorączka, bóle mięśniowe, bóle stawów, zapalenie błony śluzowej nosa, zapalenie spojówek, bolesne guzki na skórze i zmniejszenie masy ciała.

W przypadku wystąpienia objawów zespołu z odstawienia należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Hydroctin może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane, które obserwowano po podaniu kortykosteroidów we wstrzyknięciu obejmują: reakcje anafilaktoidalne (rodzaj reakcji przypominających reakcje alergiczne) - np. skurcz oskrzeli, nadmierna lub zbyt mała pigmentacja skóry, zanik skóry i tkanki podskórnej, ropień jałowy, obrzęk krtani i pokrzywka.

Lek Hydroctin stosowany jest zwykle krótkotrwale, wystąpienie działań niepożądanych jest mało prawdopodobne. Podobnie jak podczas stosowania innych glikokortykosteroidów należy jednak zawsze brać pod uwagę możliwość wystąpienia działań niepożądanych.

Zaburzenia układu immunologicznego:

Reakcja anafilaktoidalna (rodzaj reakcji przypominającej reakcję alergiczną) po podaniu we wstrzyknięciu, np. skurcz oskrzeli, reakcja nadwrażliwości.

Zaburzenia żołądka i jelit:

Niestrawność, wrzód trawienny z perforacją (przedziurawieniem ściany przewodu pokarmowego) i krwawieniem, wzdęcie brzucha, owrzodzenie przełyku, ostre zapalenie trzustki, perforacja jelita, krwotok żołądkowy, nudności.

Badania diagnostyczne:

Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych we krwi, zmniejszenie reaktywności w testach skórnych, zasadowica hipokaliemiczna (zwiększenie pH krwi i zmniejszenie stężenia potasu), zwiększenie masy ciała, leukocytoza (zwiększenie ilości krwinek białych), upośledzenie tolerancji węglowodanów ze zwiększonym zapotrzebowaniem na leczenie przeciwcukrzycowe, zwiększone ciśnienie wewnątrzgałkowe

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze:

Jałowy ropień, drożdżyca przełyku, zaostrzenie zakażenia wirusowego lub grzybiczego oka, zwiększenie podatności na zakażenia, zwiększenie ciężkości zakażeń i osłabienie objawów klinicznych, zakażenia oportunistyczne (tj. wywołane przez drobnoustroje, które w normalnych warunkach nie powodują u człowieka chorób), uaktywnienie nieczynnej gruźlicy.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:

Miopatia proksymalna (polekowe uszkodzenie mięśni), osteoporoza, złamania kości długich i kręgów, jałowa martwica kości, zerwanie ścięgna, osłabienie mięśni, zahamowanie wzrostu w okresie niemowlęcym, dziecięcym i młodzieńczym.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Złe samopoczucie, upośledzenie gojenia.

Zaburzenia naczyniowe:

Nadciśnienie, zakrzepy z zatorami.

Zaburzenia serca:

Zastoinowa niewydolność serca (u podatnych pacjentów), pęknięcie mięśnia sercowego po zawale mięśnia sercowego.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Wybroczyny i wylewy krwawe, zanik skóry, siniaki, rozstępy, zwiększone pocenie, teleangiektazje (poszerzenie drobnych naczyń krwionośnych), trądzik, nadmierna lub zbyt mała pigmentacja skóry, atrofia (zanik) skóry i tkanki podskórnej, pokrzywka.

Zaburzenia endokrynologiczne:

Zahamowanie osi regulującej czynność nadnerczy, nieregularne miesiączki i brak miesiączki, twarz cushingoidalna (tzw. twarz „księżyca w pełni”), hirsutyzm (nadmierne owłosienie).

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

Utrata azotu i wapnia z organizmu, zatrzymanie wody i sodu, utrata potasu, zwiększenie apetytu. Zaburzenia psychiczne:

Zaburzenia snu, zaburzenia psychiczne, w tym zaburzenia afektywne (takie jak nastrój drażliwy, euforyczny, depresyjny i labilny, zależność psychologiczna i myśli samobójcze), reakcje psychotyczne (w tym stan pobudzenia maniakalnego, urojenia, omamy, zaostrzenie schizofrenii), zaburzenia zachowania, pobudliwość, niepokój, zaburzenie czynności poznawczych, w tym splątanie i niepamięć (u dzieci i dorosłych). Zaburzenia psychiczne obserwuje się również w trakcie odstawiania korty kosteroidó w.

Zaburzenia układu nerwowego:

Napad padaczki, u dzieci - zwiększone ciśnienie wewnątrzczaszkowe z obecnością tarczy zastoinowej (guz rzekomy mózgu), zwykle po odstawieniu hydrokortyzonu.

Zaburzenia oka:

Jaskra, obrzęk tarczy nerwu wzrokowego z możliwym uszkodzeniem nerwu wzrokowego, zaćma, ścienienie rogówki lub twardówki, wytrzeszcz.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Obrzęk krtani, uporczywa czkawka po zastosowaniu dużej dawki kortykosteroidów.

Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach:

Siniaki.

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tvm torbiele i polipy);

Mięsak Kaposiego

Działania niepożądane związane ze stosowaniem hydrokortyzonu można ograniczyć stosując możliwie najmniejszą dawką przez jak najkrótszy czas.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK HYDROCTIN

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Hydroctin po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie.

6.    INNE INFORMACJE Co zawiera lék Hydroctin

Substancją czynną leku jest hydrokortyzon - 1 fiolka zawiera 100 mg hydrokortyzonu (w postaci hydrokortyzonu sodu bursztynianu - 133,7 mg).

Inne składniki leku to: sodu diwodorofosforan dwuwodny, disodu wodorofosforan dwunastowodny.

Jak wygląda lek Hydroctin i co zawiera opakowanie

Lek Hydroctin produkowany jest w postaci proszku do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub do infuzji (wlewów). Pakowany jest w szklane fiolki z gumowym korkiem i aluminiowym kapslem, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny:

ICN Polfa Rzeszów S.A. ul. Przemysłowa 2 35-959 Rzeszów Tel. (48 17) 865 51 00

Wytwórca:

VUAB Pharma a s.

Vltavská 53,252 63 Roztoky, Republika Czeska

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego.

Data zatwierdzenia ulotki:

Poniższe informacje są przeznaczone dla personelu medycznego lub pracowników służby

zdrowia

Przygotowanie roztworu do podania domięśniowego lub dożylnego

Zawartość fiolki rozpuścić w rozpuszczalniku (ampułka z wodą do wstrzykiwań lub jałowy roztwór soli fizjologicznej nie zawierający pirogenÓw) w sposób uniemożliwiający przedostanie się do sporządzanego roztworu drobnoustrojów. W tym celu należy pobrać z ampułki za pomocą strzykawki 2 ml rozpuszczalnika i wprowadzić go, używając igły o średnicy 0,8 mm, do fiolki z proszkiem (substancja liofilizowana). Następnie zawartość fiolki należy wymieszać dó otrzymania jednorodnego roztworu.

Tak przygotowany roztwór gotowy jest do wstrzyknięcia dożylnego lub domięśniowego. Przygotowanie roztworu do infuzji

Najpierw należy sporządzić roztwór w sposób opisany powyżej, przez dodanie do fiolki rozpuszczalnika zawartego w ampułce, a następnie tak, by nie dopuścić do zanieczyszczenia drobnoustrojami, należy go pobrać z fiolki za pomocą strzykawki oraz igły o średnicy 0,8 mm i dodać do 100-1000 ml roztworu 5% glukozy do wstrzykiwań. Jeżeli u pacjenta nie należy ograniczać podaży sodu, lek można rozcieńczyć w roztworze 0,9% chlorku sodu dó wstrzykiwań lub w mieszaninie roztworów 5% glukozy do wstrzykiwań i 0,9% chlorku sodu do wstrzykiwań. Tak sporządzonyToztwór do infuzji należy natychmiast zużyć, a roztwór niezużyty wyrzucić.

8

Hydroctin

Charakterystyka Hydroctin

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZE

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Hydroctin, 100 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub do infużji7

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1    fiolka zawiera 100 mg hydrokortyzonu (w postaci hydrokortyzonu sodu bursztynianu -133,7 mg). Pefny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań Tub do infuzji.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie pacjentów w ciężkich stanach, wymagających szybkiego podania glikokortykosteroidu, takich jak:

-    stany wstrząsowe (wstrząs pourazowy, pooperacyjny, kardiogenny, anafilaktyczny, poprzetoczeniowy, pooparzeniowy);

-    ciężkie stany spastyczne oskrzeli (stan astmatyczny);

-    ostre stany alergiczne (obrzęk naczynioruchowy Qumckego);

-    ciężka postać rumienia wielopostaciówego (zespóf Stevensa-Johnsona);

-    ostre postacie schorzeń z autoagresji;

-    ostra reakcja nadwrażliwości na leki;

oraz w pierwotnej lub wtórnej niewydolności kory nadnerczy.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Produkt może być podany we wstrzyknięciu albo wlewie dożylnym lub domięśniowo.

Jeśli konieczne jest powtórne podanie domięśniowe, wskazana jest zmiana miejsca podania.

W stanach ciężkich z wyboru stosuje się powolne podanie produktu w iniekcji dożylnej.

Przygotowanie roztworu do podania domięśniowego lub dożylnego

Zachowując zasady postępowania aseptycznego, należy rozpuścić zawartość fiolki używając rozpuszczalnika (woda do wstrzykiwań w ampułkach lub jałowy, apirogenny roztwór fizjologiczny soli). W tym celu, używając igły o średnicy 0,8 mm należy pobrać z ampułki za pomocą strzykawki

2    ml rozpuszczalnika i wprowadzić do fiolki z proszkiem (substancja liofilizowana). Następnie zawartość fiolki należy wymieszać do otrzymania jednorodnego roztworu.

Tak przygotowany roztwór gotowy jest do iniekcji dożylnej i domięśniowej.

Przygotowanie roztworu do infuzii

Najpierw należy sporządzić roztwór jak wyżej opisano, przez dodanie do fiolki rozpuszczalnika zawartego w ampułce, a następnie, zachowując warunki aseptyczne, należy go pobrać z fiolki za pomocą strzykawki oraz igły o średnicy 0,8 mm i dodać do 100-1000 ml roztworu 5% glukozy do wstrzykiwań. Jeżeli u pacjenta nie należy ograniczać podaży sodu, produkt można rozcieńczyć w roztworze 0,9% chlorku sodu do wstrzykiwań lub w mieszaninie roztworów 5% glukozy do wstrzykiwań i 0,9% chlorku sodu do wstrzykiwań.

Tak sporządzony roztwór do infuzji należy natychmiast zużyć, a roztwór niezużyty wyrzucić.

Dawkę ustala się indywidualnie w zależności od wskazania, stanu pacjenta i jego reakcji na lek. Na początku leczenia zwykle stosuje się dawki większe, a po uzyskaniu pożądanego działania leczniczego ustala się najmniejsze dawki umożliwiające podtrzymanie działania terapeutycznego.

Dorośli i dzieci powyżej 14 lat

Dawka jednorazowa wynosi zwykle od 100 do 250 mg; w ciągu doby podaje się do 1,5 g hydrokortyzonu.

W ciężkich stanach podaje się powoli (w ciągu 1 do 10 min.), dożylnie, w jednofazowej dawce 100 do 500 mg hydrokortyzonu. Jeżeli jest to wskazane, dawkę można powtarzać w odstępach dwóch, czterech lub sześciu godzin.

Leczenie dużymi dawkami glikokortykosteroidów prowadzi się zwykle nie dłużej niż 48 do 72 godzin. Jeżeli takie leczenie musi być kontynuowane, to ze względu na możliwość retencji sodu zaleca się zastąpienie soli sodowej bursztynianu hydrokortyzonu solą sodową bursztynianu metyloprednizolonu, która w małym stopniu lub w ogóle nie powoduje zatrzymywania sodu w organizmie.

Ze względu na ryzyko wystąpienia powikłań, zawsze, gdy jest to możliwe zaleca się zmniejszenie dawki i ograniczenie czasu stosowania glikokortykosteroidów.

Dzieci do 14 lat

U dzieci dawkę dobiera się indywidualnie w zależności od stanu klinicznego, wieku i masy ciała dziecka.

Produkt zwykle stosuje się jednorazowo w dawce:

-    u dzieci do 12. miesiąca życia: 8 do 10 mg/kg mc.;

-    u dzieci w wieku od ukończenia 2. roku życia do 14. lat: 4 do 8 mg/kg mc. na dobę.

W uzasadnionych przypadkach dawki mogą być większe. U dzieci nie stosuje się dawek mniejszych niż 25 mg na dobę.

U noworodków i dzieci nie należy stosować hydrokortyzonu ani innych glikokortykosteroidów dłużej, niż jest to niezbędne, ponieważ leki te mogą opóźniać wzrost. Jeżeli kontynuowanie leczenia glikokortykosteroidami jest niezbędne, należy rozważyć podawanie produktu co drugi dzień w celu zmniejszenia działań niepożądanych.

Podczas leczenia glikokortykosteroidami należy monitorować wzrost i rozwój dziecka.

Stosowanie hydrokortyzonu przez ponad 72 godziny może spowodować zwiększenie stężenia sodu we krwi, dlatego również u dzieci należy rozważyć zastąpienie soli sodowej bursztynianu hydrokortyzonu solą sodową bursztynianu metyloprednizolonu, nie powodującą retencji sodu w organizmie.

Osoby w podeszłym wieku

Nie jest wymagane specjalne dawkowanie, jednak przy doborze dawki należy uwzględnić większą podatność osób w podeszłym wieku na wystąpienie działań niepożądanych.

Uwaga:

Zaleca się, by podział dawki dobowej uwzględniał biologiczny rytm wydzielania hormonu. Dawka poranna, podawana między godziną 6. a 8., powinna stanowić 50%, południowa 20%, a wieczorna 30% dawki dobowej.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną hib na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Grzybice układowe, do czasu zastosowania właściwego leczenia przeciwzakaźnego.

U pacjentów przyjmujących kortykosteroidy w dawkach działających immunosupresyjnie przeciwwskazane jest podawanie szczepionek zawierających żywe (w tym również atenuowane) drobnoustroje.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Długotrwałe stosowanie hydrokortyzonu prowadzi do zaniku kory nadnerczy, który może utrzymywać się przez kilka miesięcy po zaprzestaniu leczenia. U pacjentów, którzy przez ponad 3 tygodnie przyjmowali ogólnoustrojowo kortykosteroidy w dawkach przekraczających dawki fizjologiczne (ok. 30 mg hydrokortyzonu), nie należy nagle przerywać leczenia. Postępowanie przy zmniejszaniu dawki zależy głównie od ryzyka wywołania nawrotu choroby na skutek zmniejszania dawki. W trakcie przerywania terapii niezbędna może być ocena kliniczna rozwoju choroby. Jeśli ryzyko nawrotu choroby w trakcie zmniejszania dawek kortykosteroidow podawanych ogólnoustrojowo jest niewielkie, a stopień zahamowania osi podwzgórze-przysadka-nadnercza (HPA) jest nieznany, dawki mogą być szybko zmniejszone do fizjologicznych. Po osiągnięciu dawki dobowej 30 mg hydrokortyzonu, należy ograniczyć tempo zmniejszania dawki w celu przywrócenia prawidłowej funkcji osi HPA.

Nagłe przerwanie leczenia kortykosteroidami podawanymi ogólnoustrojowo przez 3 tygodnie lub krócej

jest postępowaniem właściwym, jeśli nie istnieje ryzyko nawrotu choroby. U większości pacjentów nagłe przerwanie leczenia dawkami do 160 mg hydrokortyzonu przez 3 tygodnie nie powinno prowadzić do klinicznie istotnego zahamowania osi podwzgórze-przysadka-nadnercza. W następujących grupach pacjentów należy rozważyć stopniowe przerywanie leczenia kortykosteroidami podawanymi Ogólnoustrojowo, nawet jeśli stosowane były krócej niż 3 tygodnie:

u pacjentów leczonych wielokrotnie kortykosteroidami podawanymi ogólnoustrojowo, szczególnie jeśli stosowane były ponad 3 tygodnie;

po krótkotrwałej kortykoterapii zastosowanej przed upły wem 1 roku od zakończenia długotrwałego (trwającego miesiące lub lata) leczenia kortykosteroidami;

u pacjentów, u których mogą występować inne, poza kortykoterapią, czynniki ryzyka niewydolności kory nadnerczy;

u pacjentów przyjmujących kortykosteroidy ogólnoustrojowo w dawkach większych niż 160 mg hydrokortyzonu;

u pacjentów wielokrotnie przyjmujących lek w godzinach wieczornych.

Pacjenci powinni nosić przy sobie pisemną informację zawierającą wyraźne wskazówki co do środków ostrożności, które należy podjąć celem minimalizacji ryzyka, dane dotyczące lekarza prowadzącego, produktu, dawkowania i czasu trwania leczenia.

Kortykosteroidy mogą maskować objawy istniejącego zakażenia oraz sprzyjać występowaniu nowych zakażeń. Zahamowanie odpowiedzi zapalnej i reakcji odpornościowych zwiększa podatność na zakażenia grzybicze, wirusowe i bakteryjne, oraz ich ciężkość. Przebieg kliniczny takich zakażeń może być atypowy i mogą zostać rozpoznane dopiero w zaawansowanym stadium.

Ospa wietrzna, choroba o łagodnym zazwyczaj przebiegu, u pacjentów z upośledzoną odpornością może być śmiertelna. Pacjentom (a w przypadku dzieci - rodzicom), u których nie potwierdzono przebycia ospy wietrznej, należy zalecić unikanie bliskiego kontaktu z osobami chorymi na ospę wietrzną lub półpasiec; w przypadku narażenia osoby leczonej na kontakt należy zgłosić się do lekarza. U osób nieuodpomionych narażonych na kontakt, które otrzymują lub otrzymywały w ciągu ostatnich 3 miesięcy kortykosteroidy ogólnoustrojowo, należy przeprowadzić bierne uodpornienie przez podanie przeciwciał przeciwko wirusowi ospy wietrznej i półpaśca (VZIG); przeciwciała należy podać w ciągu 10 dni od narażenia. W przypadku potwierdzonego rozpoznania ospy wietrznej u tych pacjentów konieczna jest specjalistyczna opieka i wdrożenie natychmiastowego leczenia. Nie należy przerywać podawania kortykosteroidów - konieczne może być zwiększenie dawki.

Pacjenci powinni unikać narażenia na odrę, a w przypadku kontaktu z wirusem należy niezwłocznie zwrócić się po pomoc lekarską. Konieczne może być profilaktyczne podanie domięśniowe immunoglobuliny.

Pacjentom z upośledzoną odpowiedzią immunologiczną nie należy podawać szczepionek zawierających żywe drobnoustroje. Wytwarzanie przeciwciał po innych szczepionkach może być zmniejszone. Stosowanie produktu Hydroctin u pacjentów z czynna gruźlicą powinno być ograniczone do przypadków gruźlicy piorunującej i rozsianej, w których kortykosteroidy stosowane są jednocześnie z odpowiednim leczeniem przeciwgruźliczym. Jeśli u pacjentów z utajoną gruźlicą lub nadwrażliwością na tuberkulinę konieczne jest stosowanie kortykosteroidów, należy uważnie obserwować, czy nie wystąpiło uaktywnienie gruźlicy. Podczas długotrwałego stosowania kortykosteroidów, tacy pacjenci powinni przyjmować leki przeciwgruźlicze.

W rzadkich przypadkach u pacjentów przyjmujących produkt Hydroctin może wystąpić reakcja anafilaktoidalna. Wstrzykując produkt Hydroctin, lekarz powinien być przygotowany na taką sytuację. Przed podaniem produktu należy podjąć odpowiednie środki ostrożności, szczególnie w przypadku pacjentów z alergią na leki w wywiadzie.

Należy zachować ostrożność stosując produkt Hydroctin u pacjentów przyjmujących leki działające na serce, takie jak np. digoksyna, z uwagi na możliwość zaburzeń elektrolitowych i utratę potasu wywołaną steroidami.

Szczególna ostrożność oraz częsta kontrola kliniczna stanu zdrowia konieczna jest również u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, zastoinową niewydolnością krążenia, predyspozycją do zakrzepowego zapalenia żył, wrzodem trawiennym, wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, uchyłkowatością jelit, niedawno wytworzoną anastomozą jelitową, niewydolnością lub marskością wątroby, niewydolnością nerek, cukrzycą (również z cukrzycą w wywiadzie rodzinnym), niedoczynnością tarczycy, osteoporozą (szczególnie narażone są kobiety w okresie pomenopauzalnym), miastenią, padaczką, ciężkimi zaburzeniami afektywnymi w przeszłości lub obecnie (zwłaszcza z przebytą psychozą steroidową), gruźlicą w wywiadzie lekarskim, jaskrą (lub jaskrą w wywiadzie rodzinnym), przebytą w przeszłości miopatią wywołaną przez kortykosteroidy, ropniem lub innym zakażeniem ropnym, opryszczkowym zapaleniem oka w obawie o zagrażającą perforację rogówki, przebytym niedawno zawałem mięśnia sercowego (zgłaszano pęknięcie mięśnia sercowego).

U pacjentów leczonych kortykosteroidami obserwowano przypadki mięsaka Kaposiego - odstawienie kortykosteroidów może spowodować kliniczną remisję.

Hydrokortyzon może powodować zwiększenie ciśnienia tętniczego, zatrzymanie soli i wody w organizmie oraz zwiększenie wydalania potasu - konieczne może być ograniczenie ilości soli przyjmowanej w diecie oraz suplementacja potasu. Wszystkie kortykosteroidy zwiększają wydalanie wapnia.

Pacjentów i (lub) ich opiekunów należy ostrzec, że podczas ogólnou strojowego stosowania kortykosteroidów mogą wystąpić ciężkie działania niepożądane o charakterze zaburzeń psychicznych (patrz punkt 4.8). Objawy pojawiają się zwykle w ciągu kilku dni lub tygodni od rozpoczęcia leczenia. Ryzyko ich wystąpienia może być zwiększone podczas stosowania dużych dawek/dużej ekspozycji ogólnoustrojowej (patrz punkt 4.5), ale na podstawie wielkości dawki nie da się przewidzieć wystąpienia, rodzaju, ciężkości i czasu trwania objawów. Większość objawów ustępuje po zmniejszeniu dawki lub zaprzestaniu terapii, ale niekiedy konieczne jest wdrożenie swoistego leczenia. Pacjentów/opiekunów należy zachęcić do wizyty lekarskiej w przypadku pojawienia się niepokojących objawów psychicznych (szczególnie obniżonego nastroju oraz obecności myśli samobójczych). Pacjentów/opiekunów należy ostrzec o możliwości wystąpienia zaburzeń psychicznych, które mogą wystąpić podczas łub bezpośrednio po zaprzestaniu leczenia, jednak takie reakcje zgłaszano rzadko.

Szczególną ostrożność należy zachować rozważając ogólnoustrojowe stosowanie kortykosteroidów u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami afektywnymi występującymi obecnie lub w przeszłości (także u krewnych pierwszego stopnia) - w tym z depresją, chorobą afektywną dwubiegunową, przebytą w przeszłości psychozą steroidową.

Stosowanie u dzieci

Kortykosteroidy powodują opóźnienie wzrostu w okresie niemowlęcym, dziecięcym i młodzieńczym, które może być nieodwracalne. W leczeniu należy stosować możliwie najmniejsze dawki, przez jak najkrótszy czas. Stosowanie kortykosteroidów należy ograniczyć do najpoważniejszych wskazań.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Często występujące objawy niepożądane związane ze stosowaniem kortykosteroidów, szczególnie osteoporoza, nadciśnienie, hipokaliemia, cukrzyca, podatność na zakażenia i ścienienie skóry, mogą mieć poważniejsze konsekwencje u pacjentów w podeszłym wieku. Aby uniknąć reakcji zagrażających życiu, konieczny jest ścisły nadzór kliniczny tych pacjentów.

Kortykosteroidów nie należy stosować w leczeniu urazów głowy i udarów, ponieważ mało prawdopodobne jest, by ich działanie było w tych stanach korzystne; może być nawet szkodliwe.

4.5. Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Cyklosporyna

W trakcie jednoczesnego stosowania z hydrokortyzonem, w wyniku wzajemnego hamowania metabolizmu, może dojść dó zmniejszenia klirensu hydrokortyzonu oraz zwiększenia stężenia cyklosporyny w osoczu. U pacjentów otrzymujących jednocześnie duże dawki glikokortykosteroidów i cyklosporynę obserwowano napady drgawek. W trakcie jednoczesnego stosowania tych leków należy monitorować stężenie cyklosporyny oraz, jeśli to konieczne, dostosowywać ich dawki.

Leki hamujące estcrazc acctvlocholinowa (np. neostvgmina) oraz cholinomimetvki bezpośrednie tnp pirvdostv gmina)

Glikokortykosteroidy antagonizują działanie cholinomimetyków, co może spowodować ciężką niedomogę u pacjentów z miastenią {myasthenia gravis).

Digoksvna

Glikokortykosteroidy nasilają utratę potasu i mogą zwiększać toksyczność digoksyny. W trakcie jednoczesnego stosowania hydrokortyzonu i digoksyny należy monitorować stężenie potasu.

Estrogeny

Mogą zmniejszać klirens hydrokortyzonu, dlatego w trakcie jednoczesnego stosowania konieczne może być zmniejszenie dawki produktu Hydroctin.

Leki indukujące enzymy mikrosomatne wątroby (barbiturany, fenvtoina. rvfabutvna, rvfampicvna. aminoglutetmud. piramidon, karbamazepina)

Przyspieszają metabolizm hydrokortyzonu i mogą zwiększać jego klirens. Może być konieczne zwiększenie dawki produktu Hydroctin, jeśli musi być stosowany jednocześnie z takimi lekami.

Leki hamujące enzymy mikrosomalne wątroby (erytromycyna. ketokonazoD

Spowalniają metabolizm hydrokortyzonu i mogą zmniejszać jego klirens. Jeśli to konieczne, należy

zmniejszyć dawkę produktu, jeśli musi być stosowany jednocześnie z takimi lekami.

Izoniazvd

Glikokortykosteroidy mogą przyspieszać metabolizm wątrobowy i (lub) wydalanie izoniazydu. Jeśli konieczne jest jednoczesne stosowanie tych leków, może być konieczne zwiększenie dawki izoniazydu. Doustne leki przeciwzakrzepowe (pochodne kumaryny)

Glikokortykosteroidy mogą zwiększać lub zmniejszać działanie przeciwzakrzepowe tych leków. Jeśli ich jednoczesne stosowanie z hydrokortyzonem jest konieczne, należy monitorować INR i dostosowywać dawkę leku przeciwzakrzepowego

Leki moczopędne powodujące utratę potasu (m, in tiazvdv. furosemid. kwas etakrvnowvl Nasilają działanie hipokaliemiczne glikokortykosteroidów. Jeśli ich jednoczesne stosowanie z hydrokortyzonem jest konieczne, należy monitorować stężenie potasu we krwi, a w razie potrzeby uzupełniać ten pierwiastek..

Leki hipoglikemiczne (w tvm insulina)

Glikokortykosteroidy antagonizują działanie leków przeciwcukrzycowych. Jeśli ich jednoczesne stosowanie z hydrokortyzonem jest konieczne, może być konieczne zmniejszenie dawki hydrokortyzonu lub zwiększenie dawki leku przeciwcukrzycowego.

Leki hipotensvjne

Glikokortykosteroidy zmniejszają działanie leków hipotensyjnych. Jeśli produkt Hydroctin stosowany jest jednocześnie z lekiem hipotensyjnym, należy obserwować pacjenta, a w razie konieczności skorygować dawki obu leków.

Pankuronium

Może wystąpić osłabienie działania. W trakcie jednoczesnego stosowania, należy monitorować działanie pankuronium oraz innych leków hamujących przewodnictwo w płytce motorycznej.

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZJ

W trakcie jednoczesnego stosowania z hydrokortyzonem dochodzi do przyspieszenia ich klirensu, w związku z czym należy monitorować działanie NLPZ.

Szczepionki i anatoksvnv

Glikokortykosteroidy hamują odpowiedz immunologiczną, co powoduje zwiększenie toksyczności i zmniejszenie reakcji po zastosowaniu szczepionek i anatoksyn. Należy unikać stosowania szczepionek i anatoksyn u pacjentów otrzymujących glikokortykosteroidy w dawkach działających immunosupresyjnie.

4,6 Ciąża i laktacja

Brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania hydrokortyzonu u kobiet w ciąży.

Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję (patrz 5.3). Potencjalne zagrożenie dla człowieka nie jest znane.

Produktu Hydroctin nie wolno stosować w okresie ciąży jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Kobiety ciężarne w stanie przedrzucawkowym wymagają ścisłego monitorowania gospodarki wodno-elektrolitowej.

Noworodki urodzone przez kobiety które w trakcie ciąży przyjmowały znaczne dawki hydrokortyzonu, należy obserwować, gdyż hydrokortyzon przenika przez barierę łożyskową, w związku z czym istnieje ryzyko wystąpienia niedoczynności kory nadnerczy.

Hydrokortyzon przenika do mleka kobiecego i może hamować wytwarzanie endogennych glikokortykosteroidów, hamować wzrost oraz powodować inne działania niepożądane u karmionego piersią dziecka. Kobiety leczone dużymi dawkami hydrokortyzonu powinny przerwać karmienie piersią w okresie, gdy przyjmują lek.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Hydroctin nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

Ponieważ produkt Hydroctin stosowany jest zwykle krótkotrwale, wystąpienie działań niepożądanych jest mało prawdopodobne. Poniżej przedstawiono poznane działania niepożądane związane ze stosowaniem kortykosteroidów.

Działania niepożądane występujące po podaniu pozajelitowym kortykosteroidów:

Reakcje anafilaktoidalne np. skurcz oskrzeli; hipopigmentacja, hiperpigmentacja, zanik skóry i tkanki podskórnej, ropień jałowy, obrzęk krtani i pokrzywka.

Częstość przedstawionych poniżej działań niepożądanych związanych ze stosowaniem kortykosteroidów jest nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia układu immunologicznego:

Reakcja anafilaktoidalna (po podaniu pozajelitowym), np. skurcz oskrzeli, reakcja nadwrażliwości (w tym anafilaksja).

Zaburzenia żołądka i jelit:

Niestrawność, wrzód trawienny z perforacją i krwawieniem, wzdęcie brzucha, owrzodzenie przełyku, ostre zapalenie trzustki, perforacja jelita, krwotok żołądkowy, nudności.

Badania diagnostyczne:

Zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej (A1AT, GPT), asparaginowej (AspAT, SGOT) i fosfatazy zasadowej (zwykle niewielkie, nie związane z żadną jednostką chorobową, ustępujące po odstawieniu leczenia). Zmniejszenie reaktywności w testach skórnych, zasadowi ca hipokałiemiczna, zwiększenie masy ciała, leukocytoza, upośledzenie tolerancji węglowodanów ze zwiększonym zapotrzebowaniem na leczenie przeciwcukrzycowe, zwiększone ciśnienie wewnątrzgałkowe.

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze:

Jałowy ropień, kandydoza przełyku, zaostrzenie zakażenia wirusowego lub grzybiczego oka, zwiększenie podatności na zakażenia, zwiększenie ciężkości zakażeń i osłabienie objawów klinicznych, zakażenia oportumstyczne, uaktywnienie nieczynnej gruźlicy (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia mieśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:

Miopatia proksymalna, osteoporoza, złamania kości długich i kręgów, jałowa martwica kości, zerwanie ścięgna, osłabienie mięśni, zahamowanie wzrostu w okresie niemowlęcym, dziecięcym i młodzieńczym.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Złe samopoczucie, upośledzenie procesu gojenia.

Zaburzenia naczyniowe:

Nadciśnienie, zakrzepy z zatorami.

Zaburzenia serca:

Zastoinowa niewydolność serca (u podatnych pacjentów), pęknięcie mięśnia sercowego po zawale mięśnia sercowego.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Wybroczyny i wylewy krwawe, zanik skóry, siniaki, rozstępy, zwiększone pocenie, teleangiektazje, trądzik, hipopigmentacja, hiperpigmentacja, atrofìa skóry i tkanki podskórnej, pokrzywka.

Zaburzenia endokrynologiczne:

Zahamowanie osi podwzgórze-przysadka-nadnercza, nieregularne miesiączki i brak miesiączki, twarz cushingoidalha, hirsutyzm

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

Ujemny bilans azotu i wapnia, zatrzymanie wody i sodu, utrata potasu, zwiększenie apetytu.

Zaburzenia psychiczne:

Zaburzenia snu, szereg zaburzeń psychicznych, w tym zaburzenia afektywne (takie jak nastrój drażliwy, euforyczny, depresyjny i labilny, zależność psychologiczna i myśli samobójcze), reakcje psychotyczne (w tym stan pobudzenia maniakalnego, urojenia, omamy, zaostrzenie schizofrenii), zaburzenia zachowania, pobudliwość, niepokój, zaburzenie czynności poznawczych, w tym splątanie i niepamięć -zaburzenia te występują zarówno u dzieci, jak i dorosłych (u dorosłych częstość występowania ciężkich działań niepożądanych szacuje się na 5-6%). Zaburzenia psychiczne obserwuje się również w trakcie odstawiania kortykosteroidów.

Zaburzenia układu nerwowego:

Napad padaczki, u dzieci - zwiększone ciśnienie wewnątrzczaszkowe z obecnością tarczy zastoinowej (guz rzekomy mózgu), zwykle po odstawieniu hydrokortyzonu.

Zaburzenia oka:

Jaskra, tarcza zastoinowa (mogąca przebiegać z uszkodzeniem nerwu wzrokowego), zaćma, scieńczenie rogówki lub twardówki, wytrzeszcz.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Obrzęk krtani, uporczywa czkawka po zastosowaniu dużej dawki kortykosteroidów.

Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach:

Siniaki.

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tvm torbiele i polipy):

Zgłaszano przypadki mięsaka Kaposiego u pacjentów przyjmujących kortykosteroidy. Zaprzestanie leczenia skutkuje remisją kliniczną.

Obiawv odstawienne:

Zbyt szybkie zmniejszenie dawek kortykosteroidów po długotrwałym stosowaniu może spowodować ostrą niewydolność nadnerczy, niedociśnienie i zgon (dotyczy to bardziej kortykosteroidów stosowanych we wskazaniach, w których stosuje się terapię ciągłą patrz punkt 4.4).

Może również wystąpić zespół odstawienny, obejmujący gorączkę, bóle mięśniowe, bóle stawów, zapalenie śluzówki nosa, zapalenie spojówek, bolesne, swędzące guzki skórne i zmniejszenie masy ciała.

4,9 Przedawkowanie

Ostre przedawkowanie rzadko stanowi problem kliniczny.

Po długotrwałym stosowaniu dużych dawek produktu nie należy go odstawiać nagle - w celu zapobiegania wystąpieniu ostrej niewydolności kory nadnerczy dawki należy zmniejszać stopniowo. Hydrokortyzon ulega dializie.

Reakcje anafilaktyczne i nadwrażliwości, w zależności od ich nasilenia, mogą być leczone samymi lekami przeciwhistaminowymi, a jeśli jest to wskazane, to również w skojarzeniu z adrenaliną.

5,    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyezna: glikokortykosteroidy; kod ATC: H02AB09.

Hydrokortyzon przenika przez błonę komórkową i wiąże się ze swoistymi receptorami występującymi w cytoplazmie komórki. Kompleks glikokortykosteroid-receptor przenika do jądra komórkowego, łączy się z DNA, pobudza ekspresję genów regulowanych przez te hormony oraz swoiste procesy transkrypcji i translacji, warunkuje syntezę swoistych białek i enzymów regulujących przebieg procesów metabolicznych. Hamując fosfolipazę A2 nie dopuszcza do uwolnienia kwasu arachidonowego, co hamuje syntezę leukotrienów i prostaglandyn. Zmniejsza liczbę limfocytów, monocytów i granulocytów kwasochłonnych. Blokuje zależne od IgE wydzielanie histaminy. Hamuje syntezę i uwalnianie cytokin: interferonu alfa, czynnika TNF-alfa i GM-CSF, interleukin IL-1, -2, -3,-6. Blokuje wydzielanie ACTH przez przysadkę, co prowadzi do rozwoju niewydolności kory nadnerczy.

Hydrokortyzon wywiera działanie przeciwzapalne, przeciwreumatyczne, przeciwalergiczne, przeciwwstrząsowe, immunosupresyjne, hamując działanie hialuronidazy, hamuje przepuszczalność naczyń włosowatych i zmniejsza obrzęk, zwiększa stężenie glukozy we krwi, przyspiesza rozpad i hamuje syntezę białek oraz osłabia odporność organizmu na zakażenia. Powoduje także zatrzymanie sodu i wody w organizmie i zwiększa wydalanie potasu z moczem. Nasila resorpcję wapnia z kości, powoduje rozwój osteoporozy. Zmniejsza wchłanianie jonów wapniowych z przewodu pokarmowego, zwiększa wydalanie wapnia z moczem i hamuje wzrost u dzieci Blokuje wydzielanie hormonu adrenokortykotropowego przez przysadkę, co powoduje niewydolność kory nadnerczy. Zmniejsza liczbę limfocytów, monocytów i granulocytów kwasochłonnych. Po długotrwałym stosowaniu doprowadza do charakterystycznego rozmieszczenia tkanki tłuszczowej.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Sól sodowa bursztynianu hydrokortyzonu dobrze rozpuszcza się w wodzie i lek może być podawany w pojedynczych wstrzyknięciach dożylnych, domięśniowych lub we wlewach dożylnych. Podany dożylnie, maksymalne stężenie we krwi osiąga bezpośrednio po podaniu. Po podaniu domięśniowym maksymalne stężenie we krwi osiąga w ciągu 60-90 minut. We krwi hydrokortyzon łączy się ze swoistymi białkami warunkującymi transport hormonów kory nadnerczy.

Hydrokortyzon metabolizowany jest głównie w wątrobie, do biologicznie nieaktywnych pochodnych, które jako glukuroniany i siarczany są wydalane przez nerki. Okres półtrwania hydrokortyzonu w surowicy krwi (tj/a) wynosi 2-2,5 godziny. Hydrokortyzon przenika przez łożysko oraz do mleka kobiecego.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Kortykosteroidy przenikają przez łożysko - może występować niewielkie ryzyko rozszczepu podniebienia i hamowanie wewnątrzmacicznego wzrostu u płodu. Efekt teratogenny u ludzi nie został potwierdzony. Możliwość działania rakotwórczego wykazano u myszy po przedłużonym, podawaniu silnych kortykosteroidów, brak jest dowodów na działanie rakotwórcze u ludzi.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sodu diwodorofosforan dwuwodny Disodu wodorofosforan dwunastowodny.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie badano. Do rozpuszczenia zaleca się stosowanie rozpuszczalnika dołączonego do opakowania.

6.3    Okres ważności 2 tata

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Produkt leczniczy Hydroctin pakowany jest w szklane fiolki z gumowym korkiem i aluminiowym kapslem, w tekturowym pudelku.

6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania teku do stosowania

Przygotowanie roztworu do podania domięśniowego lub dożylnego

Zachowując zasady postępowania aseptycznego, należy rozpuścić zawartość fiolki używając rozpuszczalnika (woda do wstrzykiwań w ampułkach lub jałowy, apirogenny roztwór fizjologiczny soli). W tym celu, używając igły o średnicy 0,8 mm należy pobrać z ampułki za pomocą strzykawki 2 ml rozpuszczalnika i wprowadzić do fiolki z proszkiem (substancja liofilizowana). Następnie zawartość fiolki należy wymieszać do otrzymania jednorodnego roztworu.

Tak przygotowany roztwór gotowy jest do iniekcji dożylnej i domięśniowej.

Przygotowanie roztworu do infuzji

Najpierw należy sporządzić roztwór jak wyżej opisano, przez dodanie do fiolki rozpuszczalnika zawartego w ampułce, a następnie, zachowując warunki aseptyczne, należy go dodać do 100-1000 ml roztworu 5% glukozy do wstrzykiwań. Jeżeli u pacjenta nie należy ograniczać podaży sodu, łek można rozcieńczyć w roztworze 0,9% chlorku sodu do wstrzykiwań lub w mieszaninie roztworów 5% glukozy do wstrzykiwań i 0,9% chlorku sodu do wstrzykiwań.

Tak sporządzony roztwór do infuzji należy natychmiast zużyć, a roztwór niezużyty wyrzucić.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

ICN Polfo Rzeszów S.A. ul. Przemysłowa 2 35-959 Rzeszów

8.    NUMER<-Y) POZWOLENIA(N) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA    ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Hydroctin