Imeds.pl

Hydroxyzinum Aflofarm 2 Mg/Ml

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Hydroxyzinum Aflofarm, 2 mg/mł, syrop

Hydrojyzini hydrochloridum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona Informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym,

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Hydroxyzinum Aflofarm i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Hydroxyzinum Aflofarm

3.    Jak przyjmować lek Hydroxyzinum Aflofarm

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Hydroxyzinum Aflofarm

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Hydroxyzinum Aflofarm i w jakim celu się go stosuje

Hydroxyzinum Aflofarm jest lekiem o działaniu przeciwlękowym, uspokajającym i przeciwświądowym. Ma również właściwości przeciwhistaminowe (przeciwałergiczne), przeciwwymiotne, spazmolityczne (zmniejsza napięcie mięśni gładkich przewodu pokarmowego) oraz przeciwbólowe.

Wskazania do stosowania:

objawowe leczenie lęku u dorosłych; objawowe leczenie świądu;

premedykacja przed zabiegami chirurgicznymi u osób dorosłych i dzieci (farmakologiczne przygotowanie pacjenta do operacji).

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Hydroxyzinum Aflofarm Kiedy nie przyjmować leku Hydroxyzinum Aflofarm

Leku nie należy przyjmować:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

-    jeśli pacjent ma uczulenie na cetyryzynę, inną pochodną piperazyny, aminofilinę lub etylenodiaminę;

-    jeśli pacjent ma porfirię (chorobę polegającą na nieprawidłowym wytwarzaniu hemu - składnika hemoglobiny);

-    jeśli pacjentka jest w ciąży lub kanni piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Hydroxyzinum Aflofarm należy poinformować lekarza:

-    jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek;

-    jeśli pacjent ma zaburzenia czynności wątroby;

-    jeśli pacjent ma obniżony próg drgawkowy (skłonność do drgawek);

-    jeśli pacjent ma skłonności do zaburzeń pracy serca (arytmii) lub przyjmuje leki antyarytmiczne (stosowane w celu unormowania nieprawidłowej pracy serca);

-    jeśli pacjent ma jaskrę z zamkniętym kątem przesączania (pewien rodzaj jaskry - choroby oka); jeśli pacjent ma zaburzenia odpływu moczu z pęcherza moczowego;

-    jeśli pacjent ma porażenną niedrożność jelit (brak czynności jelit);

-    jeśli pacjent ma miastenię (chorobę objawiającą się nadmiernym osłabieniem mięśni).

U osób w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) może wystąpić pogorszenie czynności poznawczych (np. zaburzenia: pamięci, myślenia, uwagi).

Lek może wpływać na wyniki testów alergicznych lub testu prowokacji oskrzelowej z metacholiną dlatego nie należy przyjmować leku co najmniej 5 dni przed wykonaniem tych testów.

Dzieci

Tego leku nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 3 lat.

Inne leki i Hydroxyzinum Aflolarm

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Jeżeli pacjent stosuje którykolwiek z niżej wymienionych leków, może być konieczna zmiana dawki lub przerwania leczenia. W szczególności należy zapytać lekarza, jeśli pacjent przyjmuje:

leki przeciwzakrzepowe pochodne kumaryny (leki stosowane w celu zmniejszenia krzepliwości krwi); opioidowe i nieopioidowe leki przeciwbólowe (silne leki przeciwbólowe, np. morfina); barbiturany (leki stosowane w leczeniu bezsenności i padaczki); leki uspokajające; leki nasenne;

-    meperydynę (lek stosowany w leczeniu przewlekłego bólu);

leki przeciwhistaminowe (leki stosowane m.m. w leczeniu alergii); neuroleptyki (leki stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych);

-    trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (leki stosowane w leczeniu depresji); inhibitory monoaminooksydazy (leki stosowane w leczeniu depresji); fenytoinę (lek stosowany w leczeniu padaczki);

leki adrenergiczne (stosowane w celu podwyższenia ciśnienia krwi);

-    betahistynę (lek stosowany w leczeniu zawrotów głowy, zwłaszcza pochodzenia błędnikowego).

Jeśli pacjent nie jest pewien, czy przyjmuje którykolwiek z wyżej wymienionych leków, powinien zapytać lekarza lub farmaceutę.

Hydroxyzinum Aflofarm z piciem

Podczas przyjmowania tego leku nie wolno pić alkoholu.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Leku nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Hydroksyzyny nie należy podawać w czasie porodu.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Podczas stosowania leku Hydroxyzinum Aflofarm nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Lek zawiera sacharozę i benzoesan sodu

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

5 ml syropu zawiera 386 mg sacharozy. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów chorych na cukrzycę.

Benzoesan sodu może zwiększyć ryzyko wystąpienia żółtaczki u noworodków (stosowanie u dzieci w wieku poniżej 3 lat jest przeciwwskazane).

3. Jak przyjmować lek Hydroxyzinum Aflofarm

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek podaje się doustnie.

Dawkowanie ustala lekarz indywidualnie w zależności od reakcji pacjenta na leczenie.

Do dawkowania leku należy używać miarki dołączonej do opakowania. Umożliwia to dokładne odmierzanie dawki.

Zalecane dawkowanie

Porośli

*    W leczeniu lęku:

50 mg na dobę podzielone na 2 lub 3 dawki jednorazowe. W ciężkich przypadkach doustnie można stosować do 300 mg na dobę.

*    W objawowym leczeniu świądu:

leczenie należy rozpocząć od dawki 25 mg przed snem. W miarę potrzeby lekarz może zwiększyć dawkę, podając do 25 mg 3 lub 4 razy na dobę.

*    W premedykacji przed zabiegami chirurgicznymi:

50 do 100 mg w dawce jednorazowej.

Maksymalna jednorazowa dawka u dorosłych nie powinna przekraczać 100 mg. Maksymalna dawka dobowa nie powinna przekraczać 400 mg.

Dzieci

• W objawowym leczeniu świądu: w wieku od 3 do 6 lat:

5 do 15 mg na dobę, maksymalnie 50 mg na dobę w dawkach podzielonych.

w wieku powyżej 6 lat:

15 do 25 mg na dobę, maksymalnie 50 do 100 mg na dobę w dawkach podzielonych.

• W premedykacji przed zabiegami chirurgicznymi:

0,6 mg na kg masy ciała w dawce jednorazowej.

U pacjentów w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) zaleca się rozpocząć leczenie od połowy zalecanej dawki.

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek leczenie należy rozpocząć od podania połowy zalecanej dawki i kontynuować podając dawki leku mniejsze niż zwykle.

Stosowanie u dzieci

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 3 lat.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Hydroxyzinum Aflofarm

W razie zastosowania dawki większej niż zalecana należy skontaktować się z lekarzem.

Może wystąpić nadmierne uspokojenie.

Pominięcie przyjęcia leku Hydroxyzinum Aflofarm

Należy kontynuować przyjmowanie leku, nie zwiększając następnej dawki Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi:

- wstrząs anafilaktyczny - pierwszymi objawami mogą być: wysypka na skórze, obrzęki twarzy, ust lub gardła, trudności w oddychaniu, świszczący oddech, duszność, niewyczuwalne tętno, znacznie obniżone ciśnienie krwi, poty, utrata przytomności.

Mogą wystąpić następujące objawy niepożądane

Bardzo często (u więcej niż ł na 10 pacjentów): senność.

Często (u więcej niż 1 na 100, ale mniej niż u 1 na 10 pacjentów): suchość w jamie ustnej; ból głowy;

uspokojenie, uczucie zmęczenia i znużenia.

Niezbyt często (u więcej niż 1 na 1000, ale mniej niż u 1 na 100 pacjentów); nudności; zawroty głowy;

bezsenność; drżenie, pobudzenie;

stan splątania (zaburzenia świadomości, zaburzenia orientacji czasu, miejsca, sytuacji lub własnej osoby);

złe samopoczucie; gorączka.

Rzadko (u więcej niż ł na 10 000, ale mniej niż u 1 na 1000 pacjentów): tachykardia (szybkie bicie serca); zaburzenia akomodacji oka (zaburzenie widzenia); nieostre widzenie; zaparcia, wymioty; nadwrażliwość; drgawki;

dyskineza (nieskoordynowane i niezależne od woli ruchy kończyn lub całego ciała); dezorientacja (zaburzenia orientacji czasu, miejsca, sytuacji lub własnej osoby); omamy (spostrzeganie nieistniejących przedmiotów, osób);

zatrzymanie moczu (niemożność oddawania moczu powodująca silne parcie na pęcherz moczowy); zapalenie skóry, świąd;

wysypka rumieniowa (czerwone plamy na skórze); wysypka grudkowo-plamkowa; pokrzywka (jasnoróżowe, swędzące bąble na skórze); hipotensja (znaczne zmniejszenie ciśnienia krwi).

Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów): wstrząs anafilaktyczny;

skurcz oskrzeli (świszczący oddech, duszność);

obrzęk naczynioworuchowy (nagły obrzęk twarzy, kończyn lub stawów bez świądu i bólu); zwiększona potliwość.

Częstość nieznana

niezborność mchów (trudność w utrzymaniu równowagi, chwiejny chód);

- zaburzenia wytwarzania krwinek w szpiku kostnym z małopłytkowością(znacznie zmniejszona liczba płytek krwi);

zaburzenia krzepnięcia (większa skłonność do krwawienia i siniaków);

pogorszenie czynności poznawczych u osób w podeszłym wieku (patrz w punkcie: Ostrzeżenia i środki ostrożności); uczucie pustki w głowie; rozdrażnienie.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Hydroxyzinum Aflofarm

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nieużywa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Hydroxyzinum Afiofarm

- Substancją czynną leku jest hydroksyzyny chlorowodorek.

1 ml syropu zawiera 2 mg hydroksyzyny chlorowodorku.

Pozostałe składniki to: sodu benzoesan, sacharoza, woda oczyszczona, substancja poprawiająca smak i zapach waniliowa, substancja poprawiająca smak i zapach pomarańczowa.

Jak wygląda lek Hydroxyzinum Afiofarm i co zawiera opakowanie

Lek ma postać syropu.

Opakowanie to butelka ze szkła brunatnego zawierająca 200 ml lub 250 g syropu, zamknięta zakrętką aluminiową umieszczona w tekturowym pudełku wraz z miarką.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Afiofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. uł. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice tel.{42) 22-53-100

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego. Data ostatniej aktualizacji ulotki:

6