+ iMeds.pl

Hydroxyzinum vp 2 mg/mlUlotka Hydroxyzinum vp

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA PACJENTA

Hydroxyzinum VP, 2 mg/ml, syrop

Hydroxyzini hydrochloridum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Hydroxyzinum VP i w j akim celu się go stosuj e

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Hydroxyzinum VP

3.    Jak przyjmować lek Hydroxyzinum VP

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Hydroxyzinum VP

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST LEK HYDROXYZINUM VP I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Hydroxyzinum VP jest lekiem o działaniu przeciwlękowym, uspokajającym i przeciwświądowym.

Lek Hydroxyzinum VP stosuje się w leczeniu lęku i świądu oraz w przygotowaniu pacjentów do zabiegów chirurgicznych (m.in. w celu zniesienia lęku i niepokoju).

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED PRZYJĘCIEM LEKU HYDROXYZINUM VP

Kiedy nie przyjmować leku Hydroxyzinum VP:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na hydroksyzyny chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6) albo na cetyryzynę, inne leki należące do tak zwanych pochodnych piperazyny, aminofilinę lub etylenodiaminę,

-    jeśli pacjent ma porfirię,

-    jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy natychmiast poinformować lekarza:

-    jeśli u pacjenta występuje zwiększona skłonność do drgawek lub zaburzeń rytmu pracy serca (arytmii),

-    gdy zażywa inne leki (patrz punkt „Inne leki i Hydroxyzinum VP”),

-    jeśli ma jaskrę, miastenię (męczliwość i osłabienie mięśni) lub otępienie,

-    gdy występują u niego trudności w oddawaniu moczu lub osłabiona perystaltyka przewodu pokarmowego.

Lek Hydroxyzinum VP może wpływać na wyniki testów alergicznych oraz testu prowokacji

oskrzelowej z metacholiną - nie należy go stosować przez co najmniej 5 dni poprzedzających

wykonanie takich testów.

Małe dzieci są bardziej narażone na występowanie działań niepożądanych dotyczących ośrodkowego układu nerwowego (patrz punkt „4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE).

Podczas stosowania leku Hydroxyzinum VP należy unikać spożywania alkoholu.

Inne leki i Hydroxyzinum VP

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Dotyczy to również leków, które są wydawane bez recepty. Jest to szczególnie ważne, gdy pacjent przyjmuje następujące leki:

•    leki przeciwcholinergiczne - grupa leków stosowanych m. in. w zaburzeniach czynności jelit i w chorobach układu oddechowego,

•    leki działające depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy - takie, jak leki uspokajające, przeciwlękowe, przeciwdepresyjne, przeciwdrgawkowe, nasenne,

•    betahistynę - lek stosowany w chorobie Meniere’a,

•    inhibitory cholinoesterazy - grupa leków stosowanych m. in. w leczeniu miastenii, choroby Alzheimer’a i jaskry,

•    adrenalinę - lek stosowany m. in. w silnych reakcjach alergicznych,

•    fenytoinę - lek stosowany w leczeniu padaczki,

•    cymetydynę - lek stosowany w chorobach przewodu pokarmowego, m. in. w leczeniu zgagi,

•    inhibitory monoaminooksydazy (MAO) - grupa leków stosowanych głównie w leczeniu depresji,

•    leki metabolizowane przez jeden z enzymów wątrobowych (nazywany CYP2D6) - m.in. beta-blokery stosowane np. w nadciśnieniu tętniczym, leki nazywane selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny, które stosowane są np. w leczeniu depresji, lęku, nerwicy natręctw,

•    leki hamujące działanie pewnych enzymów (dehydrogenazy alkoholowej oraz CYP3A4/5) -m.in. disulfiram, który stosowany jest w leczeniu choroby alkoholowej oraz flukonazol i ketokonazol, które stosuje się w leczeniu zakażeń grzybiczych.

Alkohol nasila działanie leku Hydroxyzinum VP (patrz punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Hydroxyzinum VP z jedzeniem i piciem

Przyjmowanie pokarmów i napojów nie ma wpływu na leczenie lekiem Hydroxyzinum VP.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Leku Hydroxyzinum VP nie wolno stosować w trakcie ciąży i w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Hydroxyzinum VP może zaburzać reakcje i zdolność koncentracji - jeśli do tego dojdzie, nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani posługiwać się narzędziami.

Hydroxyzinum VP zawiera maltitol ciekły. Lek może mieć lekkie działanie przeczyszczające. Wartość kaloryczna 2,3 kcal/g maltitolu ciekłego.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK PRZYJMOWAĆ LEK HYDROXYZINUM VP

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka, to:

Dorośli

Leczenie lęku: 50 mg/dobę w 2 do 3 dawkach podzielonych. W ciężkich przypadkach stosuje się doustnie dawki do 300 mg/dobę.

Leczenie świądu: początkowo 25 mg/dobę, przed snem. W późniejszym okresie, w razie konieczności, lekarz może zwiększyć dawkę do 25 mg 3 do 4 razy na dobę.

Przygotowanie do zabiegów chirurgicznych: 50 do 100 mg doustnie, w pojedynczej dawce.

U dorosłych maksymalna dawka pojedyncza nie powinna być większa niż 100 mg, a maksymalna dawka dobowa nie powinna być większa, niż 400 mg.

Dzieci

Leczenie świądu:

-    dzieci w wieku od 12 miesięcy do 6 lat: 1 do 2,5 mg/kg mc. na dobę, w dawkach podzielonych;

-    dzieci w wieku powyżej 6 lat: 1 do 2 mg/kg mc. na dobę, w dawkach podzielonych. Przygotowanie do zabiegów chirurgicznych: 0,6 mg/kg mc. doustnie, w pojedynczej dawce.

Dokładne dawkowanie ustala lekarz.

Pacjenci w podeszłym wieku

Leczenie zwykle zaczyna się od połowy dawki zalecanej dla młodszych osób dorosłych.

Pacjenci z niewydolnością wątroby

W leczeniu zwykle stosuje się mniejsze dawki leku Hydroxyzinum VP (o około 1/3).

Pacjenci z niewydolnością nerek

Lekarz może uznać za konieczne stosowanie mniejszych dawek leku Hydroxyzinum VP.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Hydroxyzinum VP

W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku Hydroxyzinum VP mogą wystąpić m. in.: nudności, wymioty, szybkie bicie sera, gorączka, senność, drżenie, splątanie lub omamy, a w późniejszym okresie obniżenie poziomu świadomości, zaburzenie oddychania, drgawki, niedociśnienie tętnicze lub zaburzenia rytmu serca oraz pogłębiająca się śpiączka, a nawet zgon.

Nigdy nie należy zażywać więcej, niż wynosi zalecana dawka. W przypadku, gdy pacjent, lub ktokolwiek inny, zażyje zbyt dużą dawkę leku Hydroxyzinum VP, powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem, farmaceutą lub szpitalnym oddziałem ratunkowym. Należy zabrać ze sobą opakowanie po leku, co ułatwi jego zidentyfikowanie.

W przypadku przyjęcia razem z nadmierną ilością leku Hydroxyzinum VP jakichkolwiek innych leków lub substancji (np. alkoholu), należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę.

Pominięcie przyjęcia leku Hydroxyzinum VP

W przypadku niezastosowania kolejnej dawki leku w wyznaczonym czasie należy przyjąć ją jak najszybciej. Jednak, jeśli zbliża się czas zastosowania następnej dawki, należy pominąć opuszczoną dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Hydroxyzinum VP

Lek Hydroxyzinum VP należy zawsze zażywać dokładnie tak, jak zalecił lekarz.

W przypadku przerwania leczenia bez uzgodnienia tego z lekarzem, może dojść do nawrotu lub nasilenia się objawów, z powodu których lek był stosowany (lęku lub świądu).

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W badaniach klinicznych, u pacjentów przyjmujących hydroksyzynę najczęściej obserwowano senność (u prawie 14%) oraz ból głowy, zmęczenie i suchość w jamie ustnej (u mniej niż 2% pacjentów).

Obserwowano następujące działania niepożądane:

Bardzo często (u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

-    senność.

Często (u więcej niż 1 na 100, ale mniej niż u 1 na 10 pacjentów):

-    suchość w jamie ustnej,

-    zmęczenie,

-    ból głowy,

-    silne uspokojenie.

Niezbyt często (u więcej niż 1 na 1000, ale mniej niż u 1 na 100 pacjentów):

-    nudności,

-    złe samopoczucie,

-    gorączka,

-    zawroty głowy,

-    bezsenność,

-    drżenie,

-    pobudzenie,

-    splątanie.

Rzadko (u więcej niż 1 na 10 000, ale mniej niż u 1 na 1000 pacjentów):

-    szybkie bicie serca,

-    zaburzenia dostosowania się oka do oglądania przedmiotów znajdujących się w różnych odległościach,

-    niewyraźne widzenie,

-    zaparcie,

-    wymioty,

-    reakcje nadwrażliwości,

-    nieprawidłowe wyniki testów czynnościowych wątroby,

-    drgawki,

-    nieskoordynowane i niezależne od    woli ruchy,

-    dezorientacja,

-    omamy,

-    zatrzymanie moczu,

-    świąd,

-    wysypka skórna,

-    pokrzywka,

-    zapalenie skóry,

-    niedociśnienie tętnicze.

Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

-    wstrząs anafilaktyczny (rodzaj gwałtownej, zagrażającej życiu reakcji alergicznej),

-    skurcz oskrzeli,

-    obrzęk naczynioruchowy (niebolesne obrzęki obejmujące najczęściej twarz, kończyny i okolice stawów, a niekiedy błony śluzowe dróg oddechowych i przewodu pokarmowego),

-    wzmożona potliwość, - utrwalona wysypka polekowa.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK HYDROXYZINUM VP

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki po 120 ml: 48 dni Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki po 200 ml: 80 dni

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na butelce po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE Co zawiera lek Hydroxyzinum VP

-    Substancj ą czynną leku jest hydroksyzyny chlorowodorek.

-    Pozostałe składniki to: maltitol ciekły, sodu benzoesan (E 211), glikol propylenowy, aromat Tutti-Frutti, woda oczyszczona, kwas solny stężony.

Jak wygląda lek Hydroxyzinum VP i co zawiera opakowanie

Butelka ze szkła brunatnego (typu III) o pojemności 125 ml lub 200 ml, zamknięta polipropylenową zakrętką z zabezpieczeniem przed dostępem dzieci typu „child-proof" i z zabezpieczeniem gwarancyjnym. Do butelki dołączona jest miarka z polipropylenu o pojemności 15 ml. Opakowanie zewnętrzne - tekturowe pudełko.

Wielkości opakowań: 120 ml lub 200 ml.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

ICN Polfa Rzeszów S.A. ul. Przemysłowa 2 35-959 Rzeszów, Polska

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 06/2012

5

Hydroxyzinum VP

Charakterystyka Hydroxyzinum vp

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Hydroxyzinum VP, 2 mg/ml, syrop

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml syropu zawiera 2 mg hydroksyzyny chlorowodorku (Hydroxyzini hydrochloridum).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: maltitol ciekły 640 mg/ml.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Syrop.

Przejrzysty roztwór o świeżym owocowym zapachu.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie lęku.

Objawowe leczenie świądu.

Premedykacja przed zabiegami chirurgicznymi.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Produkt leczniczy Hydroxyzinum VP stosuje się doustnie.

Dorośli

Leczenie lęku: 50 mg/dobę w 2-3 dawkach podzielonych. W ciężkich przypadkach można stosować doustnie dawki do 300 mg/dobę.

Objawowe leczenie świądu: początkowo 25 mg/dobę, przed snem. W późniejszym okresie, w razie konieczności, dawkę można zwiększyć do 25 mg 3-4 razy na dobę.

Premedykacja przed zabiegami chirurgicznymi: 50-100 mg doustnie, w pojedynczej dawce. Maksymalna dawka pojedyncza u pacjentów dorosłych nie powinna być większa niż 100 mg, a maksymalna dawka dobowa nie powinna być większa, niż 400 mg.

Dzieci

Objawowe leczenie świądu:

-    dzieci w wieku od 12 miesięcy do 6 lat: 1-2,5 mg/kg mc. na dobę, w dawkach podzielonych;

-    dzieci w wieku powyżej 6 lat: 1-2 mg/kg mc. na dobę, w dawkach podzielonych.

Premedykacja przed zabiegami chirurgicznymi: 0,6 mg/kg mc. doustnie, w pojedynczej dawce.

Dostosowywanie dawkowania

Dawkowanie należy dostosowywać indywidualnie, w zakresie zalecanych dawek, zależnie od reakcji pacjenta na leczenie.

Pacjenci w podeszłym wieku

Zaleca się rozpoczynanie leczenia od połowy dawki zalecanej dla młodszych osób dorosłych.

Pacjenci z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością nerek

Ponieważ u pacjentów z umiarkowaną i ciężką niewydolnością nerek wydalanie cetyryzyny (która jest metabolitem hydroksyzyny) jest zmniejszone, należy u nich stosować mniejsze dawki produktu leczniczego Hydroxyzinum VP.

Pacjenci z niewydolnością wątroby

U pacjentów z niewydolnością wątroby zaleca się zmniejszenie dawki dobowej o 33%.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, cetyryzynę, inne pochodne piperazyny, aminofilinę, etylenodiaminę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Porfiria.

Ciąża i karmienie piersią.

Produkt zawiera maltitol ciekły. Nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy zachować ostrożność stosując produkt leczniczy Hydroxyzinum VP u pacjentów ze zwiększoną skłonnością do drgawek.

Małe dzieci są bardziej narażone na występowanie działań niepożądanych dotyczących ośrodkowego układu nerwowego (patrz punkt 4.8). Występowanie drgawek zgłaszano u dzieci częściej, niż u osób dorosłych.

Ze względu na potencjalne działanie przeciwcholinergiczne, należy zachować ostrożność stosując produkt leczniczy Hydroxyzinum VP u pacjentów z jaskrą, utrudnionym odpływem moczu z pęcherza moczowego, osłabioną perystaltyką przewodu pokarmowego, miastenią i otępieniem.

W przypadku jednoczesnego stosowania produktu leczniczego Hydroxyzinum VP z innymi lekami działającymi depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy lub lekami o właściwościach przeciwcholinergicznych, konieczne może być dostosowanie dawkowania (patrz punkt 4.5).

Podczas stosowania produktu leczniczego Hydroxyzinum VP pacjent powinien unikać spożywania alkoholu (patrz punkt 4.5).

Należy zachować ostrożność stosując produkt leczniczy Hydroxyzinum VP u pacjentów, u których występują czynniki predysponujące do wystąpienia zaburzeń rytmu serca lub przyjmujących jednocześnie leki mogące wywoływać zaburzenia rytmu serca. U pacjentów z wydłużeniem odcinka QT w wywiadzie należy rozważyć inne metody leczenia.

Ponieważ produkt leczniczy Hydroxyzinum VP może wpływać na wyniki testów alergicznych oraz testu prowokacji oskrzelowej z metacholiną, nie należy go stosować przez co najmniej 5 dni poprzedzających wykonanie takich testów.

Ze względu na zawartość maltitolu ciekłego, produkt może mieć lekkie działanie przeczyszczające. Wartość kaloryczna 2,3 kcal/g maltitolu ciekłego.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Podczas jednoczesnego stosowania produktu leczniczego Hydroxyzinum VP z lekami przeciwcholinergicznym lub działającymi depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy, można spodziewać się nasilenia ich działania.

Dawkowanie należy dostosowywać indywidualnie.

Alkohol nasila działanie produktu leczniczego Hydroxyzinum VP.

Hydroksyzyna działa antagonistycznie w stosunku do betahistyny i inhibitorów cholinoesterazy. Osłabia również wpływ adrenaliny na ciśnienie tętnicze.

Należy unikać stosowania produktu leczniczego Hydroxyzinum VP jednocześnie z inhibitorami monoaminooksydazy (MAO).

W badaniach przeprowadzonych na szczurach hydroksyzyna zmniej szała działanie przeciwdrgawkowe fenytoiny.

Wykazano, że cymetydyna podawana w dawce 600 mg dwa razy na dobę zwiększa stężenie hydroksyzyny w surowicy o 36%, a stężenie jej metabolitu, cetyryzyny, zmniejsza o 20%. Hydroksyzyna nie wykazuje działania hamującego na izoenzymy UDP-glukuronylotransferazy w ludzkich mikrosomach wątrobowych. Jest inhibitorem CYP2D6 i jej stosowanie w dużych dawkach może powodować interakcje z lekami będącymi substratami dla enzymu CYP2D6. Hamuje również izoenzymy cytochromu P450 2C9, 2C19 i 3A4, jednak dopiero w stężeniach znacznie większych, niż maksymalne stężenia jakie osiąga w osoczu, w związku z czym jest mało prawdopodobne by wpływała na metabolizm leków będących substratami dla tych enzymów.

Cetyryzyna (metabolit hydroksyzyny), w stężeniu 100 pM nie wykazuje działania hamującego na cytochrom P450 (1A2, 2A6, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 i 3A4), ani izoenzymy UDP-glukuronylotransferazy.

Ponieważ hydroksyzyna jest metabolizowana przez dehydrogenazę alkoholową oraz CYP3A4/5, jej stężenie może ulec zwiększeniu w wyniku jednoczesnego stosowania z lekami, które są potencjalnymi inhibitorami tych enzymów. W przypadku, gdy hamowany jest tylko jeden ze szlaków metabolicznych, drugi może częściowo go kompensować.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Badania na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ na reprodukcję.

Hydroksyzyna przenika przez barierę łożyskową i osiąga w organizmie płodu stężenie większe, niż u matki. Do chwili obecnej nie ma istotnych danych epidemiologicznych dotyczących stosowania produktu Hydroxyzinum VP podczas ciąży.

U noworodków, których matki otrzymywały hydroksyzynę w późnej ciąży i (lub) podczas porodu, obserwowano następujące zdarzenia bezpośrednio lub kilka godzin po urodzeniu: hipotonię, zaburzenia ruchowe (w tym zaburzenia pozapiramidowe, ruchy kloniczne), depresję ośrodkowego układu nerwowego, niedotlenienie noworodka, zatrzymanie moczu.

Produkt Hydroxyzinum VP jest przeciwwskazany do stosowania w ciąży i podczas laktacji (patrz punkt 4.3).

Karmienie piersią należy przerwać, jeśli konieczne jest stosowanie produktu Hydroxyzinum VP.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt Hydroxyzinum VP może zaburzać reakcje i zdolność koncentracji. Należy o tym poinformować pacjentów i przestrzec ich przed prowadzeniem pojazdów mechanicznych oraz obsługiwaniem urządzeń mechanicznych. Należy unikać jednoczesnego stosowania produktu Hydroxyzinum VP z innymi lekami uspokajającymi lub alkoholem, ponieważ nasila to ich działanie.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane są związane przede wszystkim z depresyjnym działaniem na ośrodkowy układ nerwowy (OUN) lub paradoksalnym działaniem pobudzającym OUN, z działaniem przeciwcholinergicznym lub z reakcjami nadwrażliwości.

Dane pochodzące z badań klinicznych

W poniższej tabeli przedstawiono działania niepożądane, które obserwowano u co najmniej 1% pacjentów w badaniach klinicznych z hydroksyzyną, kontrolowanych przy użyciu placebo. W badaniach tych uczestniczyło 735 pacjentów, którzy przyjmowali hydroksyzynę w dawce 50 mg/dobę oraz 630 osób przyjmujących placebo.

Działanie

niepożądane

Występowanie u pacjentów przyjmujących hydroksyzynę (%)

Występowanie u osób przyjmujących placebo (%)

Senność

13,74

2,70

Ból głowy

1,63

1,90

Zmęczenie

1,36

0,63

Suchość w jamie ustnej

1,22

0,63

Dane z okresu po wprowadzeniu do obrotu

Poniżej wymieniono działania niepożądane zgłaszane po wprowadzeniu leku do obrotu. Zestawiono je według układów i częstości występowania. Częstość występowania określono w następujący sposób: bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do <1/1000); bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia układu immunologicznego Rzadko: reakcje nadwrażliwości Bardzo rzadko: wstrząs anafilaktyczny Zaburzenia psychiczne Niebyt często: pobudzenie, splątanie Rzadko: dezorientacja, omamy Zaburzenia układu nerwowego Bardzo często: senność Często: ból głowy, sedacja

Niebyt często: zawroty głowy, bezsenność, drżenie Rzadko: drgawki, dyskineza Zaburzenia oka

Rzadko: zaburzenia akomodacji, niewyraźne widzenie

Zaburzenia serca

Rzadko: tachykardia

Zaburzenia naczyniowe

Rzadko: niedociśnienie tętnicze

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Bardzo rzadko: skurcz oskrzeli

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: suchość błony śluzowej jamy ustnej

Niebyt często: nudności

Rzadko: zaparcie, wymioty

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Rzadko: nieprawidłowe wyniki testów czynnościowych wątroby Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Rzadko: świąd, wysypka rumieniowa, wysypka grudkowo-plamkowa, pokrzywka, zapalenie skóry

Bardzo rzadko: obrzęk naczynioruchowy, wzmożona potliwość, utrwalona wysypka polekowa

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Rzadko: zatrzymanie moczu

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często: zmęczenie

Niebyt często: złe samopoczucie, gorączka

4.9 Przedawkowanie

Objawy obserwowane po znacznym przedawkowaniu związane są głównie z nadmiernym działaniem przeciwcholinergicznym, depresją OUN lub paradoksalnym pobudzeniem ośrodkowego układu nerwowego. Należą do nich: nudności, wymioty, tachykardia, gorączka, senność, zaburzenia odruchu źrenicznego, drżenie, splątanie lub omamy, a w późniejszym okresie obniżenie poziomu świadomości, depresja oddechowa, drgawki, niedociśnienie tętnicze lub zaburzenia rytmu serca oraz pogłębiająca się śpiączka i zapaść krążeniowo-oddechowa.

W przypadku znacznego przedawkowania konieczne jest ścisłe kontrolowanie drożności dróg oddechowych, oddychania i krążenia (ciągły zapis EKG) oraz zapewnienie odpowiedniej podaży tlenu. Monitorowanie akcji serca oraz ciśnienia tętniczego należy prowadzić przez 24 godziny, do ustąpienia objawów przedawkowania. U pacjentów z zaburzeniami świadomości należ ustalić, czy nie przyjmowali jednocześnie innych leków lub alkoholu, oraz podać im tlen, nalokson, glukozę i tiaminę, jeśli zajdzie taka konieczność.

Jeśli zajdzie konieczność podania środka obkurczającego naczynia, należy zastosować noradrenalinę lub metaraminol. Nie należy stosować adrenaliny.

U tych pacjentów z objawami przedawkowania, u których mogą wystąpić objawy zaburzeń świadomości, śpiączka lub drgawki, nie należy stosować preparatów wymiotnicy ze względu na niebezpieczeństwo wystąpienia zachłystowego zapalenia płuc. Jeśli doszło do spożycia leku w klinicznie istotnej ilości, można wykonać płukanie żołądka po uprzednim wykonaniu intubacji dotchawiczej.

Istnieje niewiele danych potwierdzających skuteczność stosowania węgla aktywowanego.

Wątpliwe jest, by hemodializa czy hemoperfuzja miały istotne zastosowanie w leczeniu pacjentów, którzy przedawkowali hydroksyzynę.

Brak jest swoistej odtrutki.

Dane literaturowe wskazują, że w przypadku wystąpienia silnego, zagrażającego życiu działania przeciwcholinergicznego opornego na stosowanie innych preparatów, skuteczne może okazać się podanie fizostygminy w dawce terapeutycznej. Fizostygminy nie należy stosować wyłącznie w celu niedopuszczenia do zapadnięcia pacjenta w sen.

W przypadku jednoczesnego spożycia trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, stosowanie fizostygminy może wywołać drgawki i oporne na leczenie zatrzymanie akcji serca. Stosowania fizostygminy należy również unikać u pacjentów z zaburzeniami przewodzenia bodźców w obrębie serca.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki psycholeptyczne, anksjolityki, kod ATC: N05BB01

Chlorowodorek hydroksyzyny jest pochodną difenylometanu, chemicznie niezwiązaną z fenotiazynami, rezerpiną, meprobamatem czy benzodiazepinami.

Mechanizm działania

Chlorowodorek hydroksyzyny nie hamuje czynności kory mózgowej. Jego działanie może polegać na hamowaniu aktywności niektórych obszarów podkorowych ośrodkowego układu nerwowego.

Rezultat działania farmakodynamicznego

Działanie przeciwhistaminowe i rozszerzające oskrzela zostało wykazane doświadczalnie i potwierdzone klinicznie, natomiast działanie przeciwwymiotne wykazano przy użyciu próby apomorfinowej i próby veriloidowej. Badania farmakologiczne i kliniczne wskazują, że hydroksyzyna stosowana w dawkach terapeutycznych nie zwiększa wydzielania ani kwasowości kwasu żołądkowego i w większości przypadków wykazuje łagodne działanie przeciwwydzielnicze. Wykazano zmniejszenie odczynu bąbel-rumień u zdrowych, dorosłych ochotników oraz u dzieci po śródskórnym podaniu histaminy lub antygenów. Wykazano również, że hydroksyzyna jest skuteczna w zmniejszaniu świądu w różnych postaciach pokrzywki, wyprysku i zapalenia skóry.

U pacjentów z niewydolnością wątroby działanie przeciwhistaminowe pojedynczej dawki hydroksyzyny może ulec wydłużeniu do 96 godzin od zastosowania.

Na podstawie zapisów EKG wykonanych u zdrowych ochotników przyjmujących hydroksyzynę stwierdzono, że wykazuje ona działanie anksjolityczno-sedacyjne. Działanie anksjolityczne potwierdzono u pacjentów przy użyciu różnych klasycznych testów psychometrycznych. Polisomnograficzny zapis snu u pacjentów z zaburzeniami lękowymi i bezsennością wykazał wydłużenie całkowitego czasu snu, skrócenie całkowitego czasu przebudzeń w nocy oraz skrócenie czasu zasypiania po podaniu 50 mg hydroksyzyny na dobę w dawce jednorazowej lub w dawkach podzielonych. U pacjentów z zaburzeniami lękowymi stwierdzono zmniejszenie napięcia mięśniowego po zastosowaniu dawki dobowej 3 x 50 mg. Nie zaobserwowano zaburzeń pamięci. Po 4 tygodniach leczenia pacjentów z zaburzeniami lękowymi nie wystąpiły objawy odstawienne.

Początek działania

Działanie przeciwhistaminowe rozpoczyna się około 1 godzinę po podaniu doustnym produktu, natomiast działanie sedacyjne po 5-10 minutach od przyjęcia doustnego hydroksyzyny w postaci syropu i po 30-45 minutach od przyjęcia doustnego w postaci tabletek.

Hydroksyzyna działa również spazmolitycznie i sympatykolitycznie oraz łagodnie przeciwbólowo. Charakteryzuje ją niewielkie powinowactwo do receptorów muskarynowych.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Po podaniu doustnym hydroksyzyna jest szybko wchłaniana z przewodu pokarmowego. Stężenie maksymalne w osoczu (Cmax), wynoszące u osób dorosłych zwykle 30 i 70 ng/ml po podaniu doustnym pojedynczych dawek odpowiednio 25 i 50 mg, osiąga około 2 godziny od przyjęcia doustnego. Szybkość i zakres ekspozycji na hydroksyzynę są bardzo podobne podczas podawania jej w postaci tabletek i w postaci syropu. Po kolejnej dawce podawanej raz na dobę stężenie wzrasta o 30%. Biodostępność hydroksyzyny po podaniu doustnym wynosi 80% tej, jaką obserwuje się po podaniu domięśniowym. Po podaniu domięśniowym pojedynczej dawki 50 mg, stężenie maksymalne Cmax wynosi zazwyczaj 65 ng/ml.

Dystrybucja

Hydroksyzyna jest szeroko dystrybuowana w organizmie i na ogół osiąga większe stężenia w tkankach niż w osoczu. Pozorna objętość dystrybucji u dorosłych wynosi 7 do 16 l/kg mc.

Hydroksyzyna przenika do skóry po podaniu doustnym. Jej stężenie w skórze jest większe niż w surowicy, zarówno po pojedynczym, jak i po wielokrotnym podaniu.

Hydroksyzyna przechodzi przez barierę krew-mózg oraz przez barierę łożyskową, osiągając większe stężenia w organizmie płodu niż matki.

Metabolizm

Hydroksyzyna jest w znacznym stopniu metabolizowana. W powstawaniu głównego metabolitu -cetyryzyny (45% dawki doustnej) bierze udział dehydrogenaza alkoholowa. Metabolit ten wywiera istotne działanie blokujące na obwodowe receptory H j. Zidentyfikowano również kilka innych metabolitów, w tym metabolit N-dealkilowany oraz metabolit O-dealkilowany o okresie półtrwania w osoczu wynoszącym 59 godzin. Ich metabolizm odbywa się głównie przy udziale CYP3A4/5.

Eliminacja.

U dorosłych okres półtrwania hydroksyzyny wynosi około 14 godzin (zakres: 7-20 godzin). Pozorny całkowity klirens, określony w badaniach, wynosi 13 ml/min/kg mc. Tylko 0.8% podanej dawki jest wydalane w postaci niezmienionej z moczem. Główny metabolit (cetyryzyna) jest wydalany z moczem (25% dawki doustnej i 16% dawki domięśniowej hydroksyzyny).

Szczególne grupy pacjentów

Pacjenci w podeszłym wieku

Farmakokinetykę hydroksyzyny badano u 9 zdrowych osób w podeszłym wieku (69,5 ± 3,7 lat), którym podawano ją doustnie w pojedynczej dawce wynoszącej 0,7 mg/kg mc. Okres półtrwania w fazie eliminacji hydroksyzyny był wydłużony do 29 godzin, a pozorna objętość dystrybucji była zwiększona do 22,5 l/kg mc. U pacjentów w podeszłym wieku zaleca się zmniejszenie dawki dobowej hydroksyzyny (patrz punkt 4.2).

Dzieci

Farmakokinetykę hydroksyzyny analizowano u 12 dzieci (6,1 ± 4,6 lat; 22,0 ± 12,0 kg mc.), którym podawano ją doustnie w pojedynczej dawce wynoszącej 0,7 mg/kg mc. W badanej grupie pozorny klirens osoczowy był około 2,5 raza większy niż u dorosłych, natomiast okres półtrwania był krótszy niż u dorosłych (wynosił około 4 godziny u rocznych pacjentów i 11 godzin u czternastooletnich uczestników badania). U dzieci konieczne jest dostosowanie dawki (patrz punkt 4.2).

Pacjenci z niewydolnością wątroby

U pacjentów z wtórną niewydolnością wątroby spowodowaną żółciową marskością wątroby pierwotną, całkowity klirens hydroksyzyny wynosił 66% klirensu osób zdrowych. Okres półtrwania był wydłużony do 37 godzin, a stężenie głównego metabolitu (cetyryzyny) w surowicy krwi było większe niż u młodych osób z prawidłową czynnością wątroby. U pacjentów z niewydolnością wątroby należy zmniejszyć dawkę dobową hydroksyzyny, lub zmniejszyć częstość jej dawkowania (patrz punkt 4.2).

Pacjenci z niewydolnością nerek

Farmakokinetykę hydroksyzyny badano u 8 pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny: 24 ± 7 ml/min). Zakres ekspozycji (AUC) na hydroksyzynę nie uległ istotnej zmianie, natomiast na główny metabolit (cetyryzynę), zwiększył się. Cetyryzyna nie jest skutecznie usuwana za pomocą hemodializy - aby uniknąć znacznego jej nagromadzenia po wielokrotnych dawkach hydroksyzyny, u pacjentów z niewydolnością nerek dawkę dobową produktu Hydroxyzinum VP należy zmniejszyć.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Wyniki badań ostrej, podostrej i przewlekłej toksyczności u gryzoni, psów i małp nie ujawniły istotnych danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania. Dawki śmiertelne (LD50) u szczurów i myszy wynoszą odpowiednio 690 i 550 mg/kg mc. przy podawaniu doustnym oraz 81 i 56 mg/kg mc. po podaniu dożylnym.

Pojedyncze dawki doustne wynoszące 100 mg/kg mc. wywoływały u psów objawy depresji, ataksji, drgawki i drżenie. U małp, doustne dawki przekraczające 50 mg/kg mc. powodowały niekiedy wymioty, natomiast dożylne dawki wynoszące 15 mg/kg mc. wywoływały drgawki. Dotętnicze wstrzyknięcia powodowały u królików znaczne uszkodzenie tkanek. W wyizolowanych włóknach Purkinjego psa hydroksyzyna w stężeniu 3 x 10-6 mol/dm3 wydłużała czas trwania potencjału czynnościowego, co wskazuje na istnienie interakcji z kanałami potasowymi zaangażowanymi w fazę repolaryzacji. Przy większym stężeniu, wynoszącym 3 x 10-5 mol/dm3, stwierdzono znaczne skrócenie czasu trwania potencjału czynnościowego, co wskazuje na możliwość istnienia interakcji z wapniem i (lub) prądami jonowymi. Jednak stężenia hydroksyzyny, jakie są konieczne do wywołania jakiegokolwiek wpływu na elektrofizjologię mięśnia sercowego, są od 10 do 100 razy większe, niż stężenia konieczne do blokowania receptorów H1 i 5-HT2. W badaniu, w którym stosowano telemetrię, hydroksyzyna (21 mg/kg mc. doustnie) nieznacznie zwiększała ciśnienie tętnicze, przyspieszała akcję serca oraz powodowała skrócenie odcinków PR i QT. Nie stwierdzono, by wpływała na zespół QRS czy odcinek QTc, w związku z czym podczas stosowania normalnych dawek terapeutycznych jest mało prawdopodobne, by zmiany te miały jakikolwiek znaczenie kliniczne.

W badaniu toksyczności podostrej, przeprowadzonym u psów, w którym hydroksyzynę podawano w dawce 50 mg/kg mc., u badanych zwierząt wystąpiły nudności, drżenia i drgawki. Szczury, którym hydroksyzynę podawano doustnie w dawce 200 mg/kg mc. na dobę, przeżywały 30 dni.

W badaniu toksyczności przewlekłej, przeprowadzonym u szczurów, w którym lek podawano doustnie w dawce 50 mg/kg mc., u badanych zwierząt nie stwierdzono działań niepożądanych ani nieprawidłowości w badaniach histopatologicznych. Dawki 10 mg/kg mc. zmniejszały stężenie i żywotność spermatocytów. U psów, stosowanie przez 6 miesięcy dawek doustnych do 20 mg/kg mc. na dobę, nie było związane z żadnymi objawami ani nieprawidłowościami biologicznymi czy histopatologicznymi.

Teratogenne działanie hydroksyzyny oceniano u ciężarnych samic szczurów - wady wrodzone płodu lub poronienia wiązały się z dawkami hydroksyzyny większymi, niż 50 mg/kg mc. i były spowodowane nagromadzeniem metabolitu norchlorcyklizyny. Dawki teratogenne są znacznie większe od stosowanych u człowieka w celach leczniczych. W teście Ames’a nie wykazano działania mutagennego.

W badaniu z użyciem komórek chłoniaka mysiego wykazano marginalne nasilenie mutacji o niewielkim znaczeniu w obecności S9 w stężeniach >15 pg/ml. Wartość ta była bliska maksymalnemu poziomowi toksyczności dla tego badania. Badanie indukcji jąder komórkowych u szczurów dało wynik ujemny. Ponieważ stwierdzono jedynie bardzo niewielki wpływ w badaniu in vitro oraz ujemny wynik w badaniu in vivo uważa się, że hydroksyzyna nie działa mutagennie.

Nie przeprowadzono badań rakotwórczości hydroksyzyny u zwierząt. Nie wykazuje jednak ona właściwości mutagennych i w okresie kilkudziesięciu lat jej stosowania w praktyce klinicznej nie stwierdzono wyraźnego zwiększenia ryzyka działania rakotwórczego.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sodu benzoesan (E 211)

Maltitol ciekły Glikol propylenowy Aromat Tutti-Frutti Woda oczyszczona Kwas solny stężony

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki po 120 ml: 48 dni Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki po 200 ml: 80 dni

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Warunki przechowywania po pierwszym otwarciu: Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka ze szkła brunatnego (typu III) o pojemności 125 ml lub 200 ml, zamknięta polipropylenową zakrętką z zabezpieczeniem przed dostępem dzieci typu „child-proof’ i z zabezpieczeniem gwarancyjnym. Do butelki dołączona jest miarka z polipropylenu o pojemności 15 ml. Opakowanie zewnętrzne - tekturowe pudełko.

Wielkości opakowań: 120 ml lub 200 ml.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

ICN Polfa Rzeszów S.A. ul. Przemysłowa 2 35-959 Rzeszów, Polska

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

20279

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 18 czerwca 2012

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

18/06/2012

9

Hydroxyzinum VP